Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 1/10 Matrikkelloven - Nytt gebyrregulativ 2009/9 PS 2/10 Branntilsyn med særskilte og andre brannobjekter - Revidering og framdrift 2010 PS 3/10 PS 4/10 Forskrift om åpningstid for serveringssteder i Torsken kommune. Valg av arbeidersgivers representanter til Arbeidsmiljøutvalg 2007/ / /19 PS 5/10 Veimannsfjorden Vannverk - Restfinansiering 2007/10 PS 6/10 Kontrollutvalgssak 07/10 - oppfølging av forvaltningsrevisjonens prosjekt selvkost VAR 2009/208 PS 7/10 Økonomirapport /120

3 Torsken kommune Arkiv: L30 Arkivsaksnr: 2009/9-9 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 6/ Kommunestyret i Torsken 1/ Matrikkelloven - Nytt gebyrregulativ Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar det foreliggende gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelovens 32. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling Vedtak Formannskapet vedtar det foreliggende gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelovens 32.

4 Vedlegg: Gebyrregulativ Saksopplysninger Forslag til nytt gebyrregulativ etter matrikkeloven, som trådte i kraft , ble i f-sak 116/09 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i 4 uker. Det kom ikke inn noen merknader etc. innen fristen. I gebyrregulativets pkt.1.2 er det uteglemt et gebyr på kr.3.000,-, som gjelder tilleggsgebyr for fullføring av oppmålingsforretning, der oppretting av matrikkelenhet tidligere er gjennomført uten fullføring (tidligere midlertidig forretning). Dessuten er det brukt feil nummerering i henvisningsteksten. Tallet 6 i punktene 6.1.1, 6.1.2, og skal byttes ut med tallet 1. Vurdering Det anbefales at gebyrregulativet, med de endringer som nevnt ovenfor, blir vedtatt i kommunestyret.

5 Torsken kommune Arkiv: M71 Arkivsaksnr: 2007/704-7 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 4/ Kommunestyret i Torsken 2/ Branntilsyn med særskilte og andre brannobjekter - Revidering og framdrift 2010 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet godkjenner fortegnelse over særskilte og andre brannobjekter med framdriftsplan for utførelse av tilsyn, datert Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 11 og 13. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling Vedtak 2. Formannskapet godkjenner fortegnelse over særskilte og andre brannobjekter med framdriftsplan for utførelse av tilsyn, datert Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 11 og 13.

6 Saksopplysninger Saken omfatter ajourhold og endring av tidligere registreringer av særskilte og andre brannobjekter, samt framdriftsplan for gjennomføring av branntilsyn i I Lov av 14.juni 2002 nr.20, sist endret ved lov av 20.juni 2003 nr.45, om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 13 stilles det krav om at kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.v., hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Videre skal kommunen sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og for øvrig redningsinnsats. Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter. I Forskrift av 26.juni 2002 nr.847, sist endret 6.november 2003 nr.1317, om brannforebyggende tiltak og tilsyn (branntilsynsforskriften), 5-1, pkt.b og c, skal kommunen sørge for at det foreligger ajourførte fortegnelser over særskilte brannobjekter og fyringsanlegg, samt at det hvert år utarbeides en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og tilsyn med fyringsanlegg for det etterfølgende år. Planen skal inngå i kommunens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vurdering Saksbehandler har gått gjennom fortegnelsen for 2009 over særskilte og andre brannobjekter i Torsken kommune. På denne var det totalt 43 objekter fordelt med 19 på særskilte og 21 på andre objekter. Særskilte brannobjekter Eidsfjord Sjøfarm på Finnes er meldt ikke i bruk for tiden (til lakseslakteri). Torsken oppvekstsenter ble nedlagt før skolestart i august. Bewi Polar (Kassefabrikken) har signalisert at de legger ned driften i løpet av februar/mars. Antall objekter nå blir derfor 17. Andre brannobjekter Torsken Camping er fortsatt stengt (her er det ny eier). Nothuset er meldt ikke i bruk for tiden. Fjordkroa er stengt. Antall objekter nå blir derfor 20. Både for særskilte og andre brannobjekter legges det opp til egenkontroll 2. hvert branntilsyn som erstatning for ordinært tilsyn, dersom objektet har dokumentert at brannsikkerheten er tilfredsstillende, og det ikke er skjedd vesentlige endringer siden siste tilsyn.

7 Forslag til framdriftsplan for gjennomføring av tilsyn av særskilte brannobjekter og andre brannobjekter legges samtidig fram som en del av saken. Alle 19 særskilte brannobjekter unntatt Eidsfjord Sjøfarm (stengt), Torsken skole (stengt), Utvikbygget, og Gryllefjord Fryseri ble gjenstand for tilsyn i 2009, herunder 10 stk med egenkontroll og 5 stk med ordinært branntilsyn. Av andre 21 brannobjekter ble ingen gjenstand for branntilsyn. I 2009 ble det gjennomført full feierunde. Totalt 107 piper ble feid. Det ble ikke gjennomført boligtilsyn. Boligtilsynet startet opp i Gryllefjord i 2002 og skal gjennomføres slik at alle boliger får tilsyn etter behov og minimum hvert 4.år. Vi ligger imidlertid mye etter denne planen. Regner med at vi må bruke 8 år på den første runden, slik at vi skal være ferdig i Feiing skal utføres etter behov og minst hvert 4.år. Fyringsanlegg utenom boliger bør ha tilsyn hvert år. Vedlegg : 1. Fortegnelse over og framdriftsplan særskilte brannobjekter Fortegnelse over og framdriftsplan andre brannobjekter 2010

8 Torsken kommune Formannskapet Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2007/243-8 Saksbehandler: Ingrid Solberg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 14/ Kommunestyret i Torsken 3/ Forskrift om åpningstid/lukkingstider for serveringssteder i Torsken kommune. Sammendrag: Saken gjelder nye kommunale forskrifter om åpnings/lukkingstider for serveringssteder i Torsken kommune, informasjon om endringer med konsekvenser for myndighetsområde til administrasjonen i kommunen og til politiet. Endringene i 15 har konsekvenser for åpnings/lukkingstider for serveringssteder, som må behandles politisk og gis i forskrifts form. Endringene inneholder forslag til generell utvidelse av åpnings/lukketiden for alle bevegelige helligdager for alle serveringssteder i Torsken kommune, med noen unntak. Andre lovverk som er relevant for fastsetting av åpnings/lukkingstider er nevnt i saken, med hovedvekt på Alkoholoven, fordi åpnings/lukkingstidene kan være bestemmende for fastsetting av skjenketidene i Torsken kommunes alkoholpolitisk handlingsplan som er under behandling. Bakgrunn for saken: Endring i Lov av 13. juni 1997 nr. 55,(Serveringsloven) av 21. desember 2007, med virkning fra 1. januar Unntak er endringer som gjelder åpningstider/lukkingstider for serveringssteder tidligere 15, som trådte i kraft Vedlegg: 1: Gjeldende forskrift om åpnings/lukkingstider for serveringsbedrifter i Torsken kommune. Vedlegg:2: Hele serveringsloven. Varsel om endring av forskrift i henhold til Forvaltningslovens 37 ble sendt kommunens 3 serverings og skjenkesteder, Alkontroll som kommunen kjøper kontrolltjenester hos, Sosialtjenesten og Lensmannen i Berg og Torsken. Varselet ble sendt Torsken kommune har ikke fått noen innspill til varslet utarbeiding av nye forskrifter Forslag til nye forskrifter ble oversendt Lensmannen i Berg og Torsken, Alkontroll, Sosialtjenesten, Skatteoppkrever og de 3 serveringsbedriftene i Torsken kommune Forslaget har i tillegg fra samme dato ligget til offentlig gjennomsyn med uttalefrist i tråd med forvaltningslovens 37 tredje ledd. Torsken kommune har ikke mottatt synspunkter fra høringsinstansene til forslag om ny forskrift.

9 Rådmannens innstilling Torsken kommunestyre har 2010 i tråd med Lov av 13. juni 1997 nr. 55, om serverings virksomhet og de lovendringer som ble besluttet 21. desember 2007 nr. 133, vedtatt følgende forskrift om åpnings/lukkingstider for serveringssteder i Torsken kommune i tråd med Serveringslovens 15 og Kommunelovens 6. 1: Denne forskrift gjelder serveringssteder som omfattes av Lov om serveringsvirksomhet av nr. 55, med lovendring av 21.desember Endringene i loven trådte i kraft , med unntak av endringer om åpnings/lukkingstider for serveringssteder som trådte i kraft (Gjelder ikke for servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester) 2: Serveringssteder i Torsken kommune kan holde åpent alle dager fra kl For dagene fra mandag til torsdag og søndag settes lukketiden til kl For fredag og lørdag settes lukkingstiden til kl Serveringssteder uten alkoholservering kan holde åpent alle dager til kl Alle serveringsstedets gjester skal ha forlatt serveringslokalet senest 30 minutter etter skjenketidens slutt, senest kl : For følgende bevegelige helligdager utvides lukkingstiden til kl 0230: hverdag fra mandag til torsdag og søndag før 1. mai og 17. mai onsdag før Skjærtorsdag onsdag før Kristi Himmelfartsdag fra 3. juledag til og med nyttårsaften. 4: For følgende bevegelige helligdager innskrenkes lukkingstiden til kl under forutsetning av at de faller på: fredag eller lørdag før julaften 23:12, på julaften 24.12, eller 1. og 2. juledag. 6: Rådmannen i Torsken gis delegasjon (Kommunelovens 6) til ytterligere utvidelse av åpnings/lukkingstiden på serveringssteder i Torsken kommune for tildeling av skjenkebevilling i henhold til Alkoholloven. Dette gjelder i søknader for en enkelt anledning og til sluttede selskap med unntak dager nevnt i forskriftens 4. Utvidelse må være i tråd med Alkohollovens bestemmelser og Torsken kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. 6: Brudd på bestemmelsene om åpnings/lukkingstider fastsatt i denne forskrift, kan medføre stenging av serveringsstedet etter 17 og bøter etter 21 i Serveringsloven. 7: Ikrafttredelse av denne forskrift erstatter tidligere forskrifter i Torsken kommune. Endringer fastsatt i forskrift kan tidligst tre i kraft 3 mnd. etter at vedtaket er truffet. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon

10 Enstemmig som rådmannens innstilling Vedtak Torsken kommunestyre har 2010 i tråd med Lov av 13. juni 1997 nr. 55, om serverings virksomhet og de lovendringer som ble besluttet 21. desember 2007 nr. 133, vedtatt følgende forskrift om åpnings/lukkingstider for serveringssteder i Torsken kommune i tråd med Serveringslovens 15 og Kommunelovens 6. 1: Denne forskrift gjelder serveringssteder som omfattes av Lov om serveringsvirksomhet av nr. 55, med lovendring av 21.desember Endringene i loven trådte i kraft , med unntak av endringer om åpnings/lukkingstider for serveringssteder som trådte i kraft (Gjelder ikke for servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester) 2: Serveringssteder i Torsken kommune kan holde åpent alle dager fra kl For dagene fra mandag til torsdag og søndag settes lukketiden til kl For fredag og lørdag settes lukkingstiden til kl Serveringssteder uten alkoholservering kan holde åpent alle dager til kl Alle serveringsstedets gjester skal ha forlatt serveringslokalet senest 30 minutter etter skjenketidens slutt, senest kl : For følgende bevegelige helligdager utvides lukkingstiden til kl 0230: hverdag fra mandag til torsdag og søndag før 1. mai og 17. mai onsdag før Skjærtorsdag onsdag før Kristi Himmelfartsdag fra 3. juledag til og med nyttårsaften. 4: For følgende bevegelige helligdager innskrenkes lukkingstiden til kl under forutsetning av at de faller på: fredag eller lørdag før julaften 23:12, på julaften 24.12, eller 1. og 2. juledag. 6: Rådmannen i Torsken gis delegasjon (Kommunelovens 6) til ytterligere utvidelse av åpnings/lukkingstiden på serveringssteder i Torsken kommune for tildeling av skjenkebevilling i henhold til Alkoholloven. Dette gjelder i søknader for en enkelt anledning og til sluttede selskap med unntak dager nevnt i forskriftens 4. Utvidelse må være i tråd med Alkohollovens bestemmelser og Torsken kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. 6: Brudd på bestemmelsene om åpnings/lukkingstider fastsatt i denne forskrift, kan medføre stenging av serveringsstedet etter 17 og bøter etter 21 i Serveringsloven. 7: Ikrafttredelse av denne forskrift erstatter tidligere forskrifter i Torsken kommune. Endringer fastsatt i forskrift kan tidligst tre i kraft 3 mnd. etter at vedtaket er truffet.

11 Saksopplysninger Regelen om normalåpningstid i 15 i Serveringsloven er opphørt fra Kommunen skal etter dette fastsette åpnings/lukkingstider i lokale forskrifter. Kommunen kan ved fastsetting av åpnings/lukkingstider, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningsbestemmelser for det enkelte serveringssted. Kommunen kan i tillegg ved enkeltstående anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt i forskrift. Dette vil være særlig aktuelt ved innvilgelse av utvidet skjenketid ved en enkelt anledning og sluttede selskaper i henhold til Alkohollovens 4-4. Endringene gjelder i tillegg til fjerning av normalåpningstidene i hovedsak skjerping av vandelskravet, økte muligheter for kommunal kontroll av økonomiske forhold, utvidede fullmakter til politiet om stenging og bortvising av gjester fra serveringsstedet. Nåværende forskrift: Torsken kommunestyre behandlet i sak: 90/97: forskrift om åpningstid for serveringssteder i Torsken kommune. Behandlingen ble gjort med hjemmel i Serveringslovens 15 som omhandler serveringsstedenes normalåpningstider, mellom kl til kl Torsken kommune har gjeldende forskrifter med virkning fra , hjemlet i lov om serveringsvirksomhet av nr , vedtatt uendret på ny i I lokal forskrift som nevnt ovenfor ble det gjort unntak fra generelle åpningstider, og utvidet for fredag og lørdag i tråd med mulighetene i tidligere 15. Endringer i Serveringsloven som berører administrative forhold. Forutsetninger for å få serveringsbevilling etter 4 er at serveringsstedet har en daglig leder som har reelt ansvar for den daglige driften og er myndig. Etter 5 er kravet fortsatt at daglig leder har etablererprøven. Kravet til stedfortreder ( 4)i serveringsbedrifter er falt bort etter endringen. Vandelskravet etter 6 er skjerpet og bestemmelsene om konsolidering av eierandeler i 7 er utvidet slik at også ektefeller til slektninger i rett oppad og nedadstigende linje som har eierandeler eller vesentlig innflytelse på virksomheten omfattes av vandelskravet. Bevillingsinnehaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel de siste 5 år, i forhold til straffe, skatte og avgiftslovgivingen, regnskapslovgivingen og lov om påbud om diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.m. Kravet til søknad om serveringsbevilling etter 8 skal tilpasses den utvidede personkrets i henhold til 6 og gir kommunen utvidet mulighet til å kreve dokumentasjon som leiekontrakt, finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett om dette skulle vise seg påkrevd. Etter 11 er opplysnings og meldeplikt fra politi, skatte og avgiftsmyndighet, tollmyndighet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet, utvidet til også å gjelde Likestillings og diskrimineringsombudet eller likestillings og diskrimineringsnemda i kommunen. Plikten til å melde fra om forhold som kan ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet av eget tiltak, er uendret.

12 Etter 13 som gjelder kontroll, kan kommunen etter endring til enhver tid kreve dokumentasjon på at kravene i 4 til 6 jf. 7, er oppfylt, korrekte og fullstendige. Både kommunen og politiet har etter endringene fått hjemmel til å foreta inspeksjon ved mistanke om lovbrudd knyttet til virksomheten. Etter endringene i 16 får politiet adgang til i særlige tilfeller å bortvise personer som bryter ordensregler eller forstyrrer ro og orden. Politiet har i 17 fått utvidet sin stengingsadgang fra 4 til 7 dager. Kommunen kan etter endringene av 18 straks sette en serveringsbevilling midlertidig ut av kraft, dersom dette er nødvendig for å stanse brudd på lovgivingen som nevnt i 6, første ledd. Stenging skal opphøre så snart grunnen til stengingen er opphørt. Etter 21 om straff, som bøter, for brudd på 4 og 5, innebærer endringene at bøter også kan gis om bevillingsinnehaver unnlater å melde fra om endringer etter 14. (driver uten bevilling, ikke overholder åpningstiden, endring av personkrets og innstilt drift.)vedlegg: 3: Hele Lov om Serveringsvirksomhet med endringer: Andre lover som kan få innflytelse på lokal forskrift om åpnings/lukketider. Endringene i Serveringsloven har konsekvenser for alle serveringssteder enten de serverer alkohol eller ikke. For serveringssteder som også serverer alkohol, må kommunal forskrift om åpnings og lukketider sees i sammenheng med Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2. juni 1989 med etterfølgende endringer. Forutsetningen for oppstart av og drift av skjenkesteder er nemlig at stedets driftsansvarlige også har serveringsbevilling etter Serveringsloven. I Alkohollovens 4-4: Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk, står følgende: (sitat) Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer kan skje mellom kl til kl Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje mellom kl og kl Kommunestyret kan generelt for kommunen, eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller sterkere er likevel forbudt mellom 0300 og kl Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl og kl Tiden for skjenking av drikk med 22 volumprosent eller mer kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested, utvide eller innskrenke tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketiden slutt. (Sitat slutt) Andre lover som indirekte kan ha innflytelse på åpnings/lukkingstider er Naboloven, eventuelle lokale politivedtekter og innføring av Røykeloven. Etter Lov om vern av tobakksskader 6, skal det være røykeforbud i alle lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. Det står uttrykkelig at røyking ikke kan tillates på serveringssteder. Nabolovens 2 kan komme til anvendelse om en nabo påføres skade som er langvarig, unødvendig og urimelig.

13 Etter Politilovens 14, kan kommunen fastsette vedtekter og bestemmelser om opprettholdelse av alminnelig ro og orden m.m. Lokale politivedtekter skal godkjennes av departementet og håndheves av politiet. Vurdering Endringene i Serveringslovens 15, er grunnlaget for eventuell endring av gjeldende forskrift om åpnings/lukketider for kommunens serveringssteder. Endringene i Serveringsloven får også konsekvenser for søknadsbehandlingen generelt. Endringene har i tillegg medført at kommunene kan utøve strengere og løpende kontroll av serveringssteder og kreve dokumentasjon på at krav som framgår av 4, til 6 og 7 er oppfylt. Kontrollen må utføres av personer som har kompetanse på det aktuelle området f. eks. skatte/avgiftslovgiving og regnskapslovgiving inkludert likviditetsvurderinger ( 13 Kontroll.) Det økonomiske grunnlaget for å drive serverings og skjenkesteder i Torsken kommune er i perioder marginale, særlig utenfor turistsesongen hvor serveringsstedene konkurrerer om den samme lokalbefolkningen. Kontroll av eventuell økonomiske vandel må sees i sammenheng med antallet serverings/skjenkesteder og det økonomiske grunnlaget drifta gir. Antallet serverings/skjenkesteder kan bli så høyt at ingen får økonomisk driftsgrunnlag og/eller at alle bedriftene i perioder kan få likviditetsproblemer. Selv om Torsken kommune tar hensyn til de økonomiske driftsvilkår, vil kontroll etter rådmannens vurdering være relevant om det i en og samme bedrift oppstår gjentatte situasjoner hvor det kan herske tvil om driftsansvarliges vilje til å ordne opp i f. eks. manglede betaling av skatter og avgifter m.m. Etter lovendringen har politiet større mulighet til å stenge et serveringssted med inntil 7 dager dersom det er nødvendig. Grunnlaget for stenging kan være for å stanse forstyrrelse av offentlig ro og orden eller ved frykt for slike forstyrrelser eller for å ivareta enkeltpersoners og allmennhetens sikkerhet i tillegg til å avverge og stanse lovbrudd. Politiet kan kreve ordensvakter og bortvise gjester som gjentagne ganger har brutt serveringsstedets ordensregler.( 16 og 17) eller personer som bryter røykeloven. Innføring av Røykeloven har fått ulike konsekvenser for støynivået utenfor serveringsstedene avhengig av beliggenhet og nærhet til eventuelle bomiljø. Lokalt har Røykeloven medført betydelig mer støy utenfor enkelte av serveringsstedene enn tidligere da røyking tidligere kun foregikk inne i serveringslokalet. Årsaken er selvsagt trafikk ut og inn av serveringsstedet for å kunne røyke. Støynivået er betydelig høyere på sommertid med varme sommerkvelder, enn på vintertid. Når det enkelte serveringsstedet i tillegg har høy musikk, åpne vinduer, kan nabolaget som består av beboelseshus få problemer med nattero. Etter gjeldende forskrift kan serveringsstedene være åpne til kl hver fredag og lørdag året rundt. I tillegg har det vært praksis og søke utvidet lukketider/skjenketider før eller på alle bevegelige helligdager. Nabolovens bestemmelser skal regulere forholdene mellom naboer. Fastsetting av åpnings/lukkingstider kan ha konsekvenser for bomiljøet i det enkelte nabolag avhengig av det enkelte serverings/skjenkesteds håndheving av skjenke/lukkingsbestemmelsene. Etter at normalåpningtiden er fjernet fra Serveringsloven, kan Torsken kommunestyre selv bestemme serveringsstedenes åpnings/lukkingstider uavhengig av Alkohollovens bestemmelser, men da som alkoholfrie serveringssteder.

14 Forslag til endringer i Alkoholloven når det gjelder bl.a. innskrenking av skjenketider er f.t. på høring med høringsfrist 23.desember Forslaget reduserer skjenketidens maksimaltider med en time fra kl til kl for all alkoholholdig drikk. I henhold til forslaget blir det forbudt med skjenking av brennevin mellom kl og kl og skjenking av annen alkoholholdig drikk mellom kl og kl

15 Torsken kommune Arkiv: 440 Arkivsaksnr: 2010/19-5 Saksbehandler: Hans Fritjof Høydahl Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 13/ Kommunestyret i Torsken 4/ Valg av arbeidsgivers representanter til Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling For perioden velges følgende 3 medlemmer med vara som arbeidsgivers representant til Arbeidsmiljøutvalget: 1. Medlem Rådmann Roy-Arne Johannessen vara Ass.rådmann Lena Hansson Medlem Enhetsleder Anne Kaja Knutsen vara Virksomhetsleder Kristian Kaurin Medlem Rådgiver Hans Fr Høydahl vara Dan Lorentzen 2. Valget gjelder for perioden Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling Vedtak For perioden velges følgende 3 medlemmer med vara som arbeidsgivers representant til Arbeidsmiljøutvalget: 1. Medlem Rådmann Roy-Arne Johannessen vara Ass.rådmann Lena Hansson Medlem Enhetsleder Anne Kaja Knutsen vara Virksomhetsleder Kristian Kaurin Medlem Rådgiver Hans Fr Høydahl vara Dan Lorentzen 2. Valget gjelder for perioden

16 Saksopplysninger Det skal konstitueres nytt Arbeidsmiljøutvalg for perioden 2010 og Rådmannen har startet prosessen opp mot vernetjenesten. Verneområdene har fått beskjed å foreta nyvalg for perioden for de 5 områdene. Vernetjenesten og Arbeidsmiljøutvalg er hjemlet i Arbeidsmiljølovens 6 og 7. Det er såpass viktig å få gjennomført valget at formannskapet anvender kommunlovens 13. Innen 4. februar må AMU ta stilling til utvidelse av lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Den skal de 5 verneombudene konstituere seg i eget møte, velge hovedverneombud samt representanter til AMU. Alle verneområdene har nå valgt verneombud med vara. Arbeidsutvalget skal sammensettes av like mange arbeidsgiverrepresentanter og verneombud. Disse har alle uttale- og stemmerett. Valg av leder går på omgang mellom arbeidsgiver og vernetjenesten. For denne perioden er det vernetjenesten som skal ha lederrollen. Kommunens bedriftshelsetjeneste innkalles til AMU og har uttalerett.

17 Torsken kommune Arkiv: M10 Arkivsaksnr: 2007/ Saksbehandler: Arne Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 17/ Kommunestyret i Torsken 5/ Veimannsfjorden Vannverk - Restfinansiering Rådmannens innstilling Torsken kommune tar opp lån for fullfinansiering av Veimannsfjorden vannverk på kr ,- ihht. til følgende forslag; Forslag til finansiering; Lån i Kommunalbanken Norge kr Tilskudd fra Troms Fylkeskommune kr Samlet lån og tilskudd kr Sluttregnskap bygningsmessig(revisjon pr ) kr Manglende finansiering. Nytt låneopptak kr Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som rådmannens forslag til vedtak Vedtak Torsken kommune tar opp lån for fullfinansiering av Veimannsfjorden vannverk på kr ,- ihht. til følgende forslag; Forslag til finansiering; Lån i Kommunalbanken Norge kr

18 Tilskudd fra Troms Fylkeskommune kr Samlet lån og tilskudd kr Sluttregnskap bygningsmessig(revisjon pr ) kr Manglende finansiering. Nytt låneopptak kr Saksopplysninger Veimannsfjorden vannverk byggetrinn I er ferdigstillet. Den bygningsmessige utførelse ble noe mer omfattende enn antatt med merkostnader på kr ,- som grovt kan fordeles slik; Manglefull budsjettering; Opprinnelig budsjett som var på kr ble ihht. krav fra Fylkeskommunen redusert for finanskostnader med kr ,- til kr (K-sak 8/07), men i posten for finanskostnader lå sannsynligvis også prisstigning. Prisstigningen utgjorde kr ,-. Det ble ikke budsjettert for anleggsbidraget for strøm som utgjorde kr ,-. Låneopptak fra Kommunalbanken Norge er på kr ,-. Tilsagnsskriv fra Troms Fylkeskommune med løpenummer 13845/08 viser et lånebehov på kr ,-. Samlet for lite budsjettert kan ved dette sies å utgjøre kr ,-. Bygningsmessig merforbruk; Den resterende andel av merforbruk utgjør kr ,-. Det er merforbruket som må fordeles jevnt over hele prosjektet med alt fra mer sprengning av grøft til byggeteknisk utførelse av behandlingsanlegget, ekstra tilrettelegging for abonnementene, flere luftekummer, leirpropper, veigjennomføringer etc. Forslag til finansiering; Lån i Kommunalbanken Norge kr Tilskudd fra Troms Fylkeskommune kr Samlet lån og tilskudd kr Sluttregnskap bygningsmessig(revisjon pr ) kr Manglende finansiering. Nytt låneopptak kr Vurdering Veimannsfjorden vannverk er gjennomført ved konsulentbistand som et eget prosjekt. Tilskuddsgrunnlag for dette er kr ,-. Faktisk forbruk er kr ,91,-. Den bygningsmessige delen er gjennomført med et overforbruk på kr ,-.

19 Torsken kommune Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2009/208-7 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 6/ Kontrollutvalgssak 07/10 - oppfølging av forvaltningsrevisjonens prosjekt selvkost VAR Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret viser til tilbakemelding (udatert) fra administrasjonssjefen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme de anbefalingene som framkommer i rapporten Selvkost VAR. 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet Saksopplysninger Kontrollutvalget har i møte i ovennevnte sak protokollert følgende: "Innstilling: Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k.- 1. Kommunestyret viser til tilbakemelding (udatert) fra administrasjonssjefen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme de anbefalingene som framkommer i rapporten Selvkost VAR. 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k:

20 1. Kommunestyret viser til tilbakemelding (udatert) fra administrasjonssjefen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme de anbefalingene som framkommer i rapporten Selvkost VAR Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet." Saken oversendes rådmannen iht. KL 77 nr. 6, hvor det framgår at saken skal være framlagt administrasjonssjefen til uttalelse før den rapporteres til kommunestyret. Frist for tilbakemelding: 5. februar Administrasjonssjefen har ikke gitt uttalelse iht KL 77 nr. 6, men ordfører ønsker at saka tas opp til politisk behandling i møte den Vurdering

21 Torsken kommune Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2009/120-8 Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 7/ Økonomirapport Rådmannens innstilling Kommunestyret tar økonomirapport for 4.kvartal til orientering. Saksopplysninger Økonomirapport 4.kvartal 2009 bygger på et foreløpig regnskap til , samt særskilt rapportering fra virksomhetsledere/enhetsledere. Hovedpostene fra regnskapet ser slik ut: Forbruk pr rammeområde: Forbruk pr rammeområde Ramme Regnskap Budsjett Forbruk Ramme 1 kr kr % Ramme 2 kr kr % Ramme 3 kr kr % Ramme 4 kr kr % Ramme 5 kr kr % Ikke bokført kr Sum kr kr %

22 Som vi ser er forbruket totalt på ramme 1-5 på 101%, noe som indikerer at drifta for 2009 har gått rimelig bra i forhold til budsjett. Det største negative avviket, i kroner, finner vi på ramme 3 med et merforbruk på kr. Slik regnskapet fremstår så langt, ser vi at de andre rammene i sum stort sett har klart å dekke opp for dette. I tabellen nedenfor er dette prøvd vist. Vi ser i tabellen at selv uten rammenedtrekket på ramme 3 ville vi hatt et merforbruk på ca 3%. Forbruk pr rammeområde (korrigert for rammenedtrekk) Ramme Regnskap Budsjett Forbruk Ramme 1 kr kr % Rammenedtrekk kr Sum ramme 1 kr kr % Ramme 2 kr kr % Rammenedtrekk kr Sum ramme 2 kr kr % Ramme 3 kr kr % Rammenedtrekk kr Sum ramme 3 kr kr % Ramme 4 kr kr % Rammenedtrekk kr Sum ramme 4 kr kr % Ramme 5 kr kr % Rammenedtrekk kr Sum ramme 5 kr kr % Ikke bokført kr Sum kr kr % Hovedoversikt drift: Her vises hovedoversikten for drift Torsken kommune pr Økonomisk oversikt - driftsregnskap Regnskap 2009 Budsjett 2009 Prognose 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd

23 Andre overføringer Skatt på Inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet

24 Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Det foreløpige regnskapet (prognosen) viser et mindreforbruk på ca kroner. Dette kommer nok til å bli redusert, men i skrivende stund vet man ikke helt eksakt med hvor mye. Økonomiavdelingen har ikke fått avstemt alle konti, så endringer må påregnes. Det er imidlertid en oppfatning at driftsregnskapet for Torsken kommune ikke skal gå med merforbruk i På linjen for Overført til investeringsregnskapet er det lagt inn en prognose på kr , som gjelder merverdiavgift på investeringer. Ved et eventuelt merforbruk, vil overføring til investeringsregnskapet måtte reduseres jfr de såkalte strykningsreglene. Her kan vi potensielt stryke 75% av den vedtatte overføringen, altså kr Det vil igjen føre til et underskudd i investeringsregnskapet som igjen må lånefinansieres. Det betyr at vi har ca kr 1,6 millioner å gå på, før en evt strykning av inndekning på akkumulert merforbruk. Så langt er det rimelig å tro at Torsken kommune skal klare årets budsjetterte inndekning av akkumulert merforbruk. Andre kommentarer til poster/linjer i hovedoversikt drift med store avvik i forhold til budsjett: Overføringer med krav til motytelse Linjen viser en betydelig merinntekt i forhold til budsjett, men dette skyldes i all hovedsak at det i budsjettet ikke ligger inne refusjon på merverdiavgift. I tillegg kommer en nettoeffekt på sykelønnsrefusjon med ca 2 millioner kroner. Andre overføringer Linjen viser en betydelig mindreinntekt i forhold til budsjett. Budsjettallet her representerer det vedtatte rammenedtrekket, som følgelig ikke vil ha en regnskapsmessig inntekt tilknyttet seg. Skatt på inntekt og formue Linjen viser at skatteinngangen ble betydelig høyere enn antatt i budsjettet. Det er nok dette som berger 2009 i stor grad. Overføringer På samme måte for linjen for overføring med krav til motytelse budsjetteres heller ikke merverdiutgiften i budsjettet og dermed får man et overforbruk på denne posten. Avdragsutgifter Kommunestyret har vedtatt et minimumsavdrag på kr 1,2 millioner for Ny beregning av minimumsavdraget viser at dette for 2009 vil ligge på ca 1,6 millioner kroner. Av regnskapet ser vi at det er bokført/betalt i underkant av kr Resterende må utgiftsføres, selv om det ikke blir betalt i Overført til investeringsregnskapet I budsjettvedtaket var det ikke tatt høyde for at refusjon av merverdiavgift tilknyttet årets investeringer skulle benyttes som en del av finansiering av hvert enkelt prosjekt. Dette ble vedtatt på slutten av Refusjon av merverdiavgift tilknyttet investeringer inntektsføres i

25 driftsregnskapet og må da overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Ved eventuelt merforbruk i driftsregnskapet, må overføringen reduseres med inntil 75%. Lønnsanalyse: Lønnsanalyse 4.kvartal Art Tekst Regnskap Budsjett Forbruk 010 Fastlønn kr kr % 020 Lønn til vikarer kr kr % 030 Lønn til ekstrahjelp kr kr % 040 Overtidslønn kr kr % 050 Annen lønn og godtgj kr kr % 070 Lønn vedlikehold (ikke vaktm) kr kr % 080 Godtgjørelse folkevalgte kr kr % 089 Ikke avg.pl lønn kr kr % Andre lønnsutgifter kr kr % Sum lønnsutgift kr kr % 090 Pensjon kr kr % 099 Arbeidsgiveravgift kr kr % Sum sosiale utgifter kr kr % Brutto lønnsutgift kr kr % 710 Sykepengerefusjon kr kr % 700 Andre lønnsrefusjoner kr kr % Netto lønnsutgift kr kr % Tabellen ovenfor viser et relativt lite merforbruk på brutto lønnsutgift på ca kr Sammenstiller vi dette med inntekter knyttet til lønnsområdet, har Torsken kommune en netto lønnsutgift som er mindre enn budsjettert. Nærmere bestemt kr Dette betyr at vi på lønnsområdet totalt sett har hatt god kontroll gjennom året. Det er verdt å merke seg at linjen for Pensjon viser det aktuarberegnede pensjonskostnaden for Torsken kommune. Den innbetalte pensjonen ligger ca høyere enn regnskapet viser. Dette gjelder det såkalte premieavviket. Sykefravær: Utvikling av legemeldt sykefravær - %-vis År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,0 % 5,3 % ,0 % 7,6 % 11,9 % 11,6 % ,8 % 10,9 % 8,5 % 8,9 % ,6 % 15,4 % 16,9 % 15,8 % ,9 % 6,6 % 8,0 % 7,1 % ,9 % 12,3 % 11,3 % Vi ser at vi har hatt en liten nedgang fra 2. kvartal til 3.kvartal i Det kan indikere at sykefraværet er på vei ned, men det har man ingen sikker dokumentasjon for. Ser man på hvordan sykefraværet fordeler seg på de foskjellige rammeområdene ser dette slik ut for 3.kvartal 2009: TORSKEN KOMMUNE 11,3 %

26 TORSKEN KOMMUNE OPPVEKSTETAT 13,2 % TORSKEN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT 13,0 % TORSKEN KOMMUNE TEKNISK ETAT 0,0 % TORSKEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 3,7 % Som for resten av landet ser vi at rammeområdet for helse og sosial har stort sykefravær. I tillegg har vi i Torsken et relativt høyt sykefravær på rammen for oppvekst. Ser vi på det gjennomsnittlige sykefraværet i Torsken opp mot gjennomsnittet for landet ligger Torsken kommune høyt med 11,3 % mot landsgjennomsnittet på 6,9 %. Utvikling i legemeldt sykefravær på landsbasis er som følger for 2009 År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,4 % 6,3 % 6,9 % Innfordring/likviditet: Torsken kommune har i skrivende stund en innkrevingsmessig fordringsmasse på ca 2,2 millioner kr. Med innkrevingsmessig menes fordringer som er forfalt. Det er viktig å ha med seg at ca kr av disse fordringene er fordringer som kommunen har til Torsken Utleiebygg AS, som er et heleid kommunalt selskap. Selskapet er for øvrig under avvikling, og kommunestyret vil få fremlagt egen sak hva angår evt. tapsføring på disse fordringene. Skatteoppkreveren har ordet: Oversikten under viser skatteinngangen for Torsken kommune i perioden År Totalt innfordret Kommunens andel Økning/Nedgang Budsjettert Diff budsjett/ regnskap Kolonne for totalt innfordret gjelder all skatteinngang inkl arbeidsgiveravgift. Skatteoppkrever viser ellers til vedlagte årsrapport for Gry Wilsgård skatteoppkrever

27 Spesifikk rapportering fra virksomhetene: Ramme 1 (sentraladministrasjon) Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Kultur: Det har vært engasjert to deltidsstillinger i forbindelse med sjumilsteget, vi har fått opp engasjementet i alle bygder med å etablere to ungdomsklubber. Kulturskolen har vært i en planprosess, tilbud blir gitt fra februar mnd. 10. Bygdekinoen har lagt ned aktiviteten i Torsken noe som kulturansvarlig ser på som meget synd og jobber for å få tilbudet tilbake. I desember mnd. startet vi opp med planlegging av deltakelse på UKM i Rådmann/personal: På personalsiden arbeides det nå med å få ryddet opp i div. arbeidsavtaler, det er gjort avtale om å kjøre 40 timers kurs i HMS, samt revidering av delegasjonsreglementet i løpet av våren Servicetorget: Har siste periode 2009 hatt langtidssykemelding, vi har gjennom NAV fått lønnstilskudd slik at vi kan ha en stilling på arbeidstrening for å ikke være så sårbar under sykemeldinger. Servicetorget ved posten har lagt inn prekvalifisering for å komme med anbud på posttjenester fra IKT: IKT har arbeidet med å oppgradere maskinparken. Kommunens Webside har skåret høyt i forbindelse med brukerundersøkelse på Norge.no, 5 av 6 stjerner, etter dette har siden blitt oppgradert og fått en bedre layout. Økonomiavdelingen: Avdelingen sliter litt med kontinuiteten. En allerede redusert bemanning er ekstra sårbar for sykefravær. Det arbeides iherdig med å sluttføre gamle regnskaper. Så langt er regnskap for 2005 klart og man er i sluttfasen for Det er et klart mål for avdelingen å bli ferdig med disse regnskapene så fort som overhode mulig. Signalene fra revisjonen er nok at de håper på å kunne få revidert regnskapene til og med 2009 i løpet av Litt avhengig av hvor fort vi klarer å levere. Leveransene er her sterkt avhengig av kontinuitet,

28 som tidvis er fraværende. I løpet av mars skal ny versjon av Agresso på plass. Dette vil ta en del ressurser, men forhåpentligvis vil vi på sikt oppleve en litt annerledes hverdag med blant annet skanning av inngående faktura. I teorien vil dette gi oss rom til å kunne forbedre kommunens internkontroll på økonomistyringssiden, men praksis gjenstår å erfare. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Det foreløpige regnskapet viser et mindreforbruk på rammen. Man har med andre ord evnet å tilpasse driften etter budsjettet, samt klart det vedtatte rammenedtrekket. Endringer innenfor egen budsjettramme: En del interne budsjettreguleringer må foretas. Regnskap Budsjett Forbruk % Personal/HMS Kommentar til utvikling i (p)sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Forslag til tiltak: I forbindelse med sykemelding følger vi kommunens retningslinjer som en IA bedrift Virksomhetsleder Lena Hansson Ass.rådmann Gryllefjord skole Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Gryllefjord oppvekstsenter har nå fått på plass nytt ordensreglement som er vedtatt i samarbeidsutvalget. Videre er ny plan for å motvirke mobbing også vedtatt. Gryllefjord oppvekstsenter har nå tatt i bruk en infobrosjyre som er sendt ut til samtlige foreldre/foresatte samsvarende den som er i bruk ved Medby oppvekstsenter. Arbeidet på skolen går som normalt. Vi har fortsatt fokus på elevatferd og språkbruk. For å utvikle et gode læringsmiljø for elevene er det viktig at det er ro og orden i klasserommet. Faglighet er viktig. Vi har i høst brukt en del tid på å se på resultatet på de nasjonale prøvene, for å få en oversikt over hvordan våre elever presterer sammenlignet med fylket og landet for øvrig. Vi må finne ut på hvilke fagområder våre elever er flinke og på hvilke fagområder de har problemer, og så må vi evt gjøre det vi kan for å øke elevenes

29 kompetanse på de områdene de har problemer. Dette er noe vi må arbeide med videre nå i vårhalvåret. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Regnskapstallene pr for Gryllefjord oppvekstsenter viser at forbruk er helt i samsvar med budsjettet. Endringer innenfor egen budsjettramme: Regnskap Budsjett Forbruk % Personal/HMS Kommentar til utvikling i (p)sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Sykefravær på Gryllefjord skole er fortsatt litt høyt. Forslag til tiltak: Tett oppfølging av de sykemeldte Virksomhetsleder Arnulf Anderssen - fungerende virksomhetsleder - Gryllefjord barnehage Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Fra innføres matordning også ved Gryllefjord barnehage. I Gryllefjord barnehage hadde vi i 4. kvartal 14 barn og disse utgjorde 21 plasser. Pr 1. Januar 2010 har vi fått inn ytterligere 3 barn, to av dem under 3 år, så fra 1. januar har vi 26 plasser i barnehagen. Også her er det muligheter for å organisere de største barna i en egen avdeling deler av dagene. Sfo-ordninga ved Gryllefjord skole er lagt til barnehagen. Vi har 3 barn på ordinært sfotilbud, men i tillegg har elevene fra 1. til 4. årskull fra Torsken sfo-tilbud 3 dager i uka på grunn av skoleskyssen. For tiden er sfo lagt til den ledige avdelinga ved Gryllefjord barnehage. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

30 Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Regnskapstallene for 4. kvartal viser et forbruk ligger godt innenfor budsjettrammen. Forbruket er på ca 64 %. Selv om ikke all tall for regnskapet for 2009 er à jour, ser det ut til å bli et mindreforbruk på opp mot ,- kr. Endringer innenfor egen budsjettramme: Regnskap Budsjett Forbruk % Personal/HMS Kommentar til utvikling i (p)sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): I barnehagen har vi fra i sommer hatt et noe høy sykefravær. Ved utgangen av året var to av de fastansatte sykemeldte. De sykemeldte blir fulgt opp i henhold til rutinene kommunen har for oppfølging av sykemeldte. Forslag til tiltak: God oppfølging av de sykemeldte Virksomhetsleder Arnulf Anderssen fungerende virksomhetsleder- Medby skole Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Driften ved Medby skole går fint og er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi har fortsatt fokus på læringsmiljø og arbeider aktivt for å skape et best mulig læringsmiljø for alle elevene på skolen. Her kommer også fokus på faglighet sterkt inn i bildet. Vi ønsker at elevene ved skolen skal få en god og solid faglig grunnkompetanse som vil kunne gi dem gode valgmuligheter senere i livet. Etter gjennomføringen av de nasjonale prøvene har vi brukt tid på å se på hvordan elevene på vår skole skårer i forhold til elever på samme alderstrinn i fylket og i landet for øvrig. For at de nasjonale prøvene skal ha verdi for elevene og skolen, er det viktig at lærerne bruker tid for å analysere resultatene for å få en bedre oversikt over på hvilke fagområder våre elever skårer høyt og hvor de har problemer. Så må det settes i verk tiltak for et eventuelt systematisk arbeide for å bedre elevenes kompetanse på svake fagområder. Denne prosessen er i gang på skolen vår. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Regnskapet for Medby skole pr er helt i samsvar med budsjettet. Det betyr at vi, til tross for en del ekstrakostnader som ikke var tatt inn i budsjettet, klarer å komme ut i

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen - møterom Medby,over skjerm, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen - møterom Medby,over skjerm, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Torsken kommune. Møteinnkalling

Torsken kommune. Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 14.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER HØRINGSVERSJON MED FORSLAG TIL ENDRINGER, MARS 2016 Vedtatt av Risør bystyre 25. februar 2010 med endringer av 24. mars 2011, 31. mai 2012 og

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS Ås kommune Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/01417-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Follo Catering AS, org.nr.

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Klepp kommune Solavegen 1 Postboks 25 4358 Kleppe : 51 42 98 00 E-post: postmottak@klepp.kommune.no Hjemmeside: http://www.klepp.kommune.no Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Bevillingstype

Detaljer