Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold"

Transkript

1 Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med KID-informasjon... 6 Oppsett trekkeiere... 7 Trekkeier med utbetaling i lønnskjøring... 7 Trekkeier med utbetaling i trekkeierkjøring... 8 Trekkeier med avsetning og utbetaling i trekkeierkjøring... 8 Trekkeier rapportering...10 Uten fil og posteringer...10 Dann utbetaling / regnskapsposteringer...12 Kontering utbetaling trekkeiere...16 Trekkeier Utbetaling Det er normalt to behov som skal dekkes i forbindelse med utbetaling til trekkeiere. I begge tilfeller trekkes den ansatte i lønnsberegningen. Utbetaling samtidig med lønnsutbetaling Utbetaling via trekkeierkjøring Trekk konteres normalt til en konto for skyldig trekkeier, og som andre trekk godskrives de bank. Ved utbetaling godskrives gjeldskontoen og belastes bank. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 16

2 Oppsett på trekkart Følgende forutsetninger må være tilstede: Trekkart Art utbetales Trekktype forskjellig fra 0 Trekkeier angitt enten på art eller på transaksjon, eller trekkeier angitt på ansatt for fagforeningstrekk (fagforeningsnummer 1 eller 2) Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekk-arter Kontering/Diverse Utbetales Trekkarten må foreta trekk Trekktyper for utbetaling Følgende trekktyper gir mulighet for utbetaling til trekkeier enten samtidig med lønnsutbetaling, eller gjennom trekkeierkjøring 02 Fagforeningstrekk fradragsberettiget 03 Fagforeningstrekk ikke fradragsberettiget 11 Trekk for utbetaling 12 Fagforeningstrekk uten oppdatering av akkumulator Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 16

3 Bedriftskontering System kan foreta avsetning av trekket, men normalt er dette ikke av praktisk interesse. System parameter Avsetning/Diverse Avsetning trekkeiere Det er uvanlig at kunden ønsker å avsette trekk til trekkeiere på egen bankkonto. I tilfelle må en også oppgi likviditets bankkontonummer. Kontering på trekkeier For at utbetaling og / eller avsetning skal skje må kontering av trekkeier styres fra Kontering på trekkeier ved verdien 1 TrEierKont styres fra tr.eier hvis oppgitt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 16

4 KID ved betaling til trekkeiere Du kan nå angi KID på betalinger trekkeiere. Hvis du skal betale med KID må trekkeieren være merket og du angir KID-nummer på trekktransaksjonen, eller kid-nummer kan være fast for trekkeier. Du skal ikke benytte KID ved registrering av påleggstrekk (restskatt) til skatteoppkreveren. Betaling kan dannes i lønnskjøring eller ved danning av utbetalingsfil i trekkeierkjøring. KID-nummer kan brukes både ved betaling via BBS og Telebank. Trekkeiere I menyvalg Ajourhold faste opplysninger Trekkeiere angir du om du kan benytte KID ved betaling på denne trekkeieren. Når KID-nummer benyttes på betalingen må utbetaling skje enkeltvis, ingen akkumulering ved utbetaling når du registrerer KID på transaksjonen. Angir du Fast KID på trekkeier skal det være Akkumulering ved utbetaling. For trekkeiere hvor fast KID er angitt, kan du ikke overstyre denne på transaksjonsnivå. For Kommuner skatteoppkrevere - skal det være akkumulering ved betaling, med andre ord trekkeier skal ikke ha KIDinformasjon. Her legges denne informasjon på ved danning av utbetalinger ved kjøring av terminrapport for påleggstrekket. Se eget avsnitt vedrørende terminrapportering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 16

5 Lønnsart På lønnsarten merker du masken KID med kan registreres. Registrering Når du registrerer trekket angir du referansen i feltet KID. Import transer Ved registrering gjøres oppslag mot trekkeier om KID skal registreres, og det foretas kontroll (modulus og lengde) av inntastet verdi. For trekkeier med fast KID arves denne ned på transaksjonen, og den kan ikke overstyres. Du skal ikke benytte KID ved registrering av påleggstrekk (restskatt) til skatteoppkreveren. KID-nummer kan importeres både til faste eller variable transaksjoner. Feltet er definert alfanumerisk med maksimal lengde 25 posisjoner. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 16

6 Bankliste med KID-informasjon Ved betaling vises KID slik: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 16

7 Oppsett trekkeiere Trekkeier med utbetaling i lønnskjøring Utbetaling til trekkeier skjer direkte i lønnskjøring. Ajourhold faste opplysninger Trekkeiere I feltet Utbetaling angir du verdi 1 bank med avsetning Kontonummer mottaker. Kontonummer 0 resulterer i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Frekvens angir hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Det normale er 1 Hver måned. Likvid kto.nr. trekkeier: settes lik kontonummer mottaker Konteringskode avsetning trekkeier: Dette kan medføre at trekk posteres netto i regnskapet. Dersom debet og kredit går i null, vil det resultere i ingen overføring til hovedbok. I Konteringskode belastning trekkeier angis normalt samme kode som netto lønn, R8DBA (belastningskonto bank) Akkumulering v/utbetaling angir om betaling skal skje enkeltvis, eller samlet for perioden. Normalt samlet for perioden. Men kan benyttes for å overføre enkeltbeløp ved for eksempel saldotrekk. Ved bruk av KID fra transaksjon skal beløp overføres enkeltvis. Melding til mottaker kan ha en mening dersom betaling skjer enkeltvis. Ellers ingen verdi. Kontroll KID angir om betaling skal overføres med KID, og hvilken moduluskontroll som benyttes. Ved verdi =1, kontrolleres tastet KID mot både modulus 10 og 11. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 16

8 Trekkeier med utbetaling i trekkeierkjøring Utbetaling skjer ved avkryssing av Dann utbetalingsfil i trekkeierkjøring. Samtidig med danning av bankliste dannes poster til regnskap. I feltet Utbetaling angir du verdi 3 bank uten avsetning Hvis Kontonummer er 0, resulterer det i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Likvid kto.nr trekkeier, kontonummer 0 Frekvens angir hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normale er 1 Hver måned. Konteringskode avsetning trekkeier: konteringskode trekkeier Konteringskode belastning trekkeier angir konteringskode for belastning av trekket. Normalt samme kode som netto lønn, R8DBA (belastningskonto bank) Øvrige felt, se beskrivelse ovenfor Trekkeier med avsetning og utbetaling i trekkeierkjøring Lønnskjøring avsetter trekket på egen bankkonto, og trekket utbetales i egen trekkeierkjøring. Dette er en løsning som er svært lite brukt. System parameter Bedriftskontering System parameter Avsetning/Diverse Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 16

9 Trekkeiere Utbetaling 1 - bank med avsetning Kontonummer mottaker. Kontonummer 0 resulterer i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Likviditetskontonummer. Belastningskonto (avsetningskonto) for trekkeier Frekvens hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normalt 1 Hver måned. Likviditetskonto trekkeier kontonummer hvor trekket er avsatt Konteringskode avsetning konteringskode trekkeier Konteringskode belastning konteringskode for belastning av trekket. Belastningskonto for avsetningen- konto trekk ble avsatt på- R8DTE Øvrige felt, se beskrivelse ovenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 16

10 Trekkeier rapportering Uten fil og posteringer Uten danning av utbetalingsfil / regnskapsposteringer Rapporter Trekkeierrapport Rapporter Trekkeierrapportene dannes og sendes trekkeier, så snart som mulig for å være en spesifikasjon av overført trekk. Rapporten har navn og adresseinformasjon tilpasset vinduskonvolutt. Du kan sende rapporten som vedlegg til mail ved å krysse av for Send epost-rapporter. På trekkeier legges inn epost-adresse og kryss av for Send epost rapport. For trekkeiere som ikke er merket med sending av epost dannes papirrapport. Rapporter Trekkeierrapport Annen maskinell rapportering Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 16

11 Ved rapportering til Sykepleierforbundet eller Postkom kan du danne fil for elektronisk rapportering. Benyttet Utplukk definert for den trekkeier du skal rapportere Angir de trekkeiere som skal inngå i rapporten. Det dannes rapport som kvittering og fil for overføring. Ved bestilling velges lønnsperioder som i tillegg til utplukk på trekkeier, danner grunnlaget for rapporteringen. Utbetaling av trekk til disse forbundene gjøres ved kjøring av fagforeningsliste med danning av utbetalingsfil under fanen Rapporter eller direkte i lønnskjøring. Sykepleierforbundet Det dannes en Kvittering Samt en fil for elektronisk overføring Filen har følgende innhold Startrecord Feltnr Innhold 1 NSF 2 Arbeidsgivernummer 3 Periode for rapportering <mama> Detaljrecord Feltnr Innhold Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 16

12 1 Personnummer 2 Navn 3 Fortegn for trekk 4 Foreningstrekk i perioden 5 Navn på arbeidsgiver 6 Ansattdato 7 Arbeidstid per uke (avkortet til hele timer) 8 Stillingsprosent 9 Stillingsbenevnelse 10 Stillingskode 11 Ansiennitetsdato 12 Beskrivelse ansattstatus (Arbeidstidsordning) 13 Permisjon Langtidsfravær fra Dato 14 Lønnstrinn 15 Lønnsramme 16 Regulativ og timelønn denne måned Sluttrecord Feltnr Innhold 1 Fast verdi: Fast verdi: Antall records 4 Totalbeløp trekk 5 Bedriftens arbeidsgivernummer Postkom For rapportering til Postkom må en ha ajourholdt systemparametre for å angi hvilke arter som skal rapporteres. Fil inneholder tilsvarende kolonner for trekk i tillegg til ansattinformasjon med avdeling hvor den ansatte hører hjemme. Rapportering Postkom er utviklet for kunde. Dann utbetaling / regnskapsposteringer Ved kjøring av trekkeierrapportene kan det dannes fil til utbetaling og til regnskap. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 16

13 Rapporter Kryss av for Utbetaling og regnskap. Denne metoden anbefales dersom du kjører flere kjøringer i måneden, for eksempel avlønning hver 14.dag. Du kan utbetale Trekkeiere og Fagforeninger. Ved bare en lønnskjøring i måneden er det enklere å betale trekket samtidig med lønnskjøringen. Kjøringen danner poster for overføring bank og regnskap, som vanlig lønnskjøring. Informasjon om jobben kan leses i statusvindu. Dette kan, om ønskelig, kopieres og limes inn som dokumentasjon. Du kan ikke foreta utplukk når du har krysset av for transer til utbetaling og regnskap. Påleggstrekk til kommuner kan betales via rutine du finner under fanen Terminrapportering. Ved betaling av påleggstrekk kan du registrere KID-nummer for betalingen i feltet nedenfor knappen Skatteetaten, og den blir skrevet i KID-felt i bunke for danning av betalingsfil. KID-nummer er lik for alle kommuner. Du kan beregne KID ved å logge deg på Skatteetaten, trykk på knappen Skatteetaten. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 16

14 Velg Skatteytere (Arbeidsgivere med org.nr.) Skatteart (Utleggstrekk) Termin År og angi Org.nummer Trykk Lag KID Du kan kopiere Ditt KID-nummer til felt i bestillingsbilde. Ta med alle siffer, også foranstilte nuller. For å kunne betale påleggstrekk via trekkeierkjøringen, må skatteoppkreveren (trekkeier) være satt opp for betaling over bank. Du kan enten ajourholde kommunen med betalingsinformasjon, eller opprette egen trekkeier for påleggstrekket. For oppsett av betalings og konteringsinformasjon, se ovenfor. Utbetalinger skal Akkumuleres og du skal ikke oppgi KIDinformasjon på kommunen. Kontonummer til skatteoppkreveren kan du hente på internett ved å trykke på knappen Skatteetaten, og følg lenken til skatteoppkreverenes kontonummer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 16

15 Eller logg deg inn på NO Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 16

16 Kontering utbetaling trekkeiere Utbetaling via trekkeierkjøring Ved utbetaling skal opprinnelig gjeldspostering motposteres i tillegg til bankbelastning. Godskrift styres alltid av konteringskoden R8KTE. Denne konteringskoden må ha behandlingskode 30, for de kontoelement som skal posteres mot opprinnelig trekk. Dette med fører at postert gjeld motposteres. Utbetaling uten avsetning i egen kjøring Dette er den normale måten å utbetale til trekkeiere hvis du ikke foretar utbetaling sammen lønnskjøring. Belastning skjer alltid til R8DBA (utbetaling via bank). Utbetaling med avsetning i egen kjøring Utbetaling med avsetning til trekkeier med avsetning benyttes sjelden. Konteringskode avsetning på trekkeier må da angi den hovedbokskonto pengene står på frem til utbetaling. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 16

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Rapporteringsmuligheter

Rapporteringsmuligheter Innhold Rapporteringsmuligheter... 2 Lønnsbehandling... 2 Opprykksliste... 2 Overtidsliste... 2 Sluttede personer... 2 Turnoverrapport... 2 Firmabil... 3 Etterbetaling... 3 Feriepenger... 3 Utskrifter...

Detaljer

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet Innhold Lønnsstatistikk SSB... 1 Generelt... 1 Funksjonalitet... 1 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB... 2 Tekniske krav til innrapporteringsfil... 2 Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Pensjonsrapportering - DNB Posten

Pensjonsrapportering - DNB Posten Innhold Pensjonsrapportering - DNB... 2 Tjenestepensjon -... 2 Hva skal rapporteres... 3 Returfil / Regnskapsposteringer... 3 Kontroll av filer mellom lønn og Vital... 3 Pensjonskompensasjon... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer