Søknad om støtte til forprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om støtte til forprosjekt"

Transkript

1 Søknad om støtte til forprosjekt Samhandlingsplattform for transporttjenester Ett tjenesteinnovasjonsprosjekt rettet inn mot miljø og energi Versjon 1.2 Kontaktperson: Trond Hovland, daglig leder ITS Norge Adresse: Postboks 8086, Etterstad, 0601 Oslo Mobil: Dato: ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 1

2 Innhold 1. PROSJEKTBAKGRUNN... 3 Utfordringen... 3 Mål for søknaden... 3 Den reisende transportkjøperen... 4 Tjenesteleverandører (utviklere av transporttjenester)... 4 Data- og systemleverandører... 4 Behov for et forprosjekt... 4 Eierskap til en fremtidig samhandlingsplattform MILJØ OG KLIMA... 5 En mer effektiv transport... 6 Samfunnsøkonomisk nytte MARKED... 7 Markedspotensial... 7 Andre markeder... 7 ITS Direktivet IKT-MODELLEN... 8 Hvem kan løse dette? INNOVASJONSHØYDE...10 Innovasjonshøyde og potensial for verdiskapning Konseptet/modell IKT-løsningen, Forretningsmodeller ORGANISERING...12 Aktører Prosjektansvar Prosjektleder Utførende konsulenter Pilotbrukere Høringsbrukere Premissgivere Prosjektstyring HOVEDAKTIVITETER...14 Standarder og rammeverk Teknologi Datakilder og systemressurser Forretningsutvikling og muligheter Avgrensing og samarbeid Organisering og samarbeid GJENNOMFØRING BUDSJETT ITS NORGE SØKER INNOVASJON NORGE OM FINANSIERINGSSTØTTE...17 Finansiering av egen arbeidsinnsats: Eksterne ressurser og gjennomføringskostnader ITS Norge søker Innovasjon Norge om støtte til forprosjekt ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 2

3 1. Prosjektbakgrunn Myndighetene har det travelt med å nå sine transportpolitiske mål: reduksjon av klimautslipp, kø og ulykker. Bedre utnyttelse av alle transportformer, mer effektiv godshåndtering, mer standardisering og utvikling av basistjenester for transportbrukeren må til for å nå målene. IKT er et viktig virkemiddel for å få til effektivisering av transportsektoren. Derfor har myndighetene gjennom lovgivning, strategier og handlingsplaner satt fokus på bruk av IKT i sektoren. En mer effektiv transport gir betydelige reduksjon i klimautslipp. Effektiviteten oppnås ved mer bruk av IKT og samhandling for tilgjengeliggjøring av data. Mangel på tilgjengeliggjøring av data, systemer og tjenester gjør det vanskelig å effektivisere sektoren. Historisk har dataforvaltingen hos transportaktørene vært utviklet for internt bruk, til vedlikehold av infrastruktur, ruteplanlegging, betaling og til drift av egne transporttjenester i sanntid. Både offentlige aktører og transportselskaper har vært geografisk adskilt og ikke hatt mulighet for utveksling av informasjon for å hjelpe brukeren utover å tilby rutetabeller på papir eller egne nettsider. Etter hvert som datasystemer og internett er blitt tilgjengelig har aktørene gjerne sub-optimalisert informasjonsforvaltning i stedet for å samordne seg til beste for brukeren. Utfordringen Siim Kallas, Vice-President of the European Commission, in charge of transport: Why can't I yet plan or book my journey through Europe switching from air to rail or sea, to urban or road transport in one single go and online? Denne utfordringen eksemplifiserer mangel på samordning i bransjen. Samordning er avgjørende for en mer effektiv transport som igjen bidrar til reduksjon av utslipp fra sektoren. Denne utfordringen tas opp i denne søknaden. Mål for søknaden Vi foreslår å etablere en nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester som fungerer i hele Norge, for alle transportformer, for gods- og persontransport, og som er koordinert mot resten av Europa. Plattformen skal bidra til innovasjon og implementering av løsninger og tjenester som gjør transportbransjen mer effektiv og mer klimavennlig. Figur 1: Samhandling Selv om de øverste styringsdokumentene i transportsektoren, nasjonal transportplan (NTP) og Samferdselsdepartementets ITS Strategi er tydelig i sitt ønske om samordning, finnes det ikke ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 3

4 samlende handlingsplaner for implementering. Det betyr at hver transportetat (Kystverket, Jernbaneverket, Vegvesenet, Avinor) utvikler egne strategier og handlingsplaner uten de ønskede sammenhengene. Dette gjelder også for mange av de store private transportørene og for de lokale transportetatene i kommuner og fylkeskommuner. Utfordringene finnes på alle nivåer i verdikjeden, standarder, basistjenester, portaler og brukertjenester. Delvis på grunn av de velmenende EU/internasjonale initiativer som lanseres for å løse utfordringene i hver transportform, overser en brukerens behov for samordnet transport. Samtidig lider næringslivet fordi sektortenkninger er så sterk. Dette fører til anskaffelser som ikke reflekterer helhet og til nisjepregede ITS-løsninger. Under er det drøftet hvordan bedre samordning vil ta seg ut for de forskjellige aktørene. Den reisende transportkjøperen Den reisende og brukeren av transporttjenester trenger bare å forholde seg til ett transportsystem, en reiseplan, ett betalingspunkt og ha oppfølging/råd gjennom hele reisen i sanntid. De reisende skal tilbys alle relevante reisealternativ i forhold til sine behov og preferanser. Begrepet den reisende er brukt i søknaden som et eksempel for alle kjøpere av transporttjenester. Tjenesteleverandører (utviklere av transporttjenester) Det vil ikke være behov for å utvikle hele verdikjeden hver gang et nytt system skal utvikles, alle vil ha et likt utgangspunkt og lik tilgang til data og informasjon. Felles grensesnitt til alle basistjenestene som rutevalg, booking og betetaling. Tjenestene/løsningene vil være salgbare på et internasjonalt marked. Data- og systemleverandører Færre, men mer utbredte og omforente standarder for innhenting, lagring, integrering og distribusjon av data og informasjon gjør utvikling av dataforvaltningssystemer enklere og billigere. Samtidig vil flere aktører som fylker, kommuner, bli motivert eller pålagt å gjøre sine data tilgjengelig for plattformen. Markedet vil øke betydelig. Løsningene blir salgbare på et internasjonalt marked. Forretningsmessig er hovedfordelen med plattformen at den løfter konkurranseflaten fra interne systemgrensesnitt til et nasjonalt standardisert nivå. Dette vil gi enhetlig transporttjenester for sluttbrukerne og industrien vil få flere og nye forretningsmuligheter. Fordelene vil være mange. Behov for et forprosjekt Etablering av plattformen involverer både transportører, IKT-miljøer og myndigheter i alle transportformer; luft, sjø, bane og veg. Det er flere hundrede aktører til sammen og tusenvis av systemer som benytter forskjellig teknologi og standarder. Det er allerede etablert noen lokale og regionale, spesialiserte samhandlingsplattformer og det er interesse planer for å etablere flere. Disse initiativene og erfaringene vil være viktige å bygge videre på dette prosjektet. Gjennom mange nasjonale og internasjonale FoU-program har bransjen etablert flere ti-talls prosjekter de siste årene. Erfaringen og problemstillinger fra disse vil være til stor nytte å få med i grunnlaget for plattformen. Tilgrensende bransjer, som f.eks. BIT Reiseliv og BuildingSmart har allerede vært i gang med samordning en stund. Andre bransjer er i startgropen, f.eks. Infrastruktur og Fremtidens byer. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 4

5 Disse kan han tilgrensende og overlappende interesser. Disse initiativene, erfaringer og resultater vil det også være viktig å bruke i dette prosjektet. Transportbransjen omfatter gods- og persontransport på sjø, i luft, på bane og veg. Dette er svært omfattende. Forprosjektet må avgrense og bestemme seg for hvordan alle disse elementene, prosessene og initiativene skal håndteres, hvordan plattformen skal organiseres og hvilken forretningsmodell som passer best. ITS Norge foreslår derfor å starte med et forprosjekt som har som hovedmål å lage en søknad om finansiell støtte til et hovedprosjekt som etablerer selve plattformen. Søknaden må inneholde felles målbilder, rapportere status og foreslå utviklingsoppgaver for et hovedprosjekt. Innledningsvis vil det bli laget en rapport som beskriver bransjens behov for en samhandlingsplattform, hovedegenskapene ved plattformen og hvordan det samarbeides i bransjen i dag. Delmålene vil være knyttet til avgrensning, standardisering, arkitektur, teknologi, organisering og forretningsmodell. Hvert av disse delmålene er beskrevet i et senere kapitle og i et eget vedlegg under oppgaver og leveranser. Eierskap til en fremtidig samhandlingsplattform ITS Norge er forberedt på å ta ansvar for eierskapet til plattformen. Det er mange aktører i bransjen som vil kunne ta en slik rolle, men ITS Norge er nøytral i forhold til alle. Forprosjektet vil avklare innretningen videre, men utgangspunktet er å etablere et eget selskap der alle relevante aktører i bransjen blir tatt med. 2. Miljø og klima I følge Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet (2007) står transportsektoren i dag for ca75 % av de totale CO2-utslipp i Norge. Transportsektoren består av en rekke forskjellige virksomheter med ulike målsettinger. Det er imidlertid ikke en felles samordning av aktiviteter og prosjekter for å reduseres CO2-utslipp. Ved å tilrettelegge for samordning mellom transportformene og en optimal transportavvikling vil en kunne oppnå store miljø- og effektivitets gevinster. Figur 2: Klimautslipp fra transportbransjen ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 5

6 En mer effektiv transport Effektiv transport karakteriseres av flyt, forutsigbarhet, samlasting, samkjøring, utnyttelse av alle transportformer og effektiv terminalhåndtering. Kan vi oppnå forbedring på disse områdene vil det gi mindre utslipp til miljø. EU har beregnet at køer fører til tap på nær 1 % av BNP og at utslipp fra transportsektoren vil øke med 15 % frem til 2020, eneste sektor med vekst. Flyt og utslipp henger nøye sammen. F.eks. øker utslippene fra et vogntog med 80 % hvis det må stanse 5 ganger på rødt lys eller i en kø. Det er viktig at gods og personer kan korrespondere effektivt, forutsigbarhet er derfor viktig for å få til en effektiv terminalhåndtering. Innenfor alle transportområdene arbeides det i hele EU området med å øke effektiviteten. Prosjektene SESAR i luftfart, ERTMS for jernbane, emaritime for sjø og ITS Direktivet for vegtransport. For vegtransport er det beregnet at bruk av IKT kan bidra til en reduksjon av kø på opp til 15 % og redusere utslipp til miljø med opptil 20 %. Målet med det disse initiativene er å utnytte infrastrukturen og hvert enkelt kjøretøy bedre. I dag utnyttes f.eks. bare 1,17 seter i hver 5-seter som kjører i rushtrafikken. Hvis dette kan økes til 1,4 tilsvarer dette like mange folk som reiser kollektivt i rushet. Hvis i tillegg taxi og buss kan fylles mer effektivt vil total gevinsten mange steder bli at rushet forsvinner. Alle de nevnte direktivene, prosjektene og initiativene som er nevnt her krever både holdningsendringer og lang tid, men ingen av dem vil la seg realisere uten samordning av data, informasjon og utvikling av felles transporttjenester. Samfunnsøkonomisk nytte Samfunnet vil ha økonomisk nytte av samhandlingsplattformen på flere måter. Dette er de viktigste: Reduksjon av utslipp til miljø. Kollektivreiser vil bli bedre koordinert som følge av bedre informasjonstilgang, nye systemer og tjenester. Dette vil igjen føre til: o Mindre overlapp av transporttjenester. o Bedre kobling mellom transportformene. o Bedre utnyttelse av infrastruktur. o Bedre utnyttelse av hvert kjøretøy. Ved å gjøre det enkelt og forutsigbart å reise kollektivt, vil flere velge dette fremfor å bruke egen bil. Det vil bli billigere å drive kollektivtrafikken for samfunnet, og overføringene (kollektivstøtten) kan reduseres eller brukes på andre måter. Anskaffelser av transporttjenester vil bli billigere. Alle rammebetingelser vil være kjent og like for alle når det gjelder teknisk utrustning. Transportselskap vil etter hvert kunne operere fritt uten å måtte installere ny billettering, eller sanntidssystemer hver gang de vinner anbud for nye oppdragsgivere. Anskaffelser av transportrelaterte systemer og tjenester vil bli enklere og billigere for det offentlige fordi det vil finnes nasjonale/internasjonale standarder og kravspesifikasjoner. Dette vil vise seg ved at: o Anbudsdokumenter i større grad blir standardisert. o Hver aktør ikke trenger å ha dyp teknisk kompetanse på området. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 6

7 o o Systemutvikling i større grad vil bestå i å sette sammen standardiserte komponenter. Dette reduserer antall utviklingsløp og fjerner mye av behovet for proprietære systemer. Flere aktører kan bruke felles eller hverandres systemer. Ved å gjøre det enkelt og forutsigbart å reise kollektivt, vil flere velge dette fremfor å bruke egen bil. Dette vil være i tråd med samfunnets mål om mindre utslipp til miljø, mindre kø og mindre press på utbygging av ny infrastruktur. 3. Marked De forskjellige aktørene i bransjen har forskjellige behov for tjenester, informasjon og data. ITSbransjen er en blanding av mange typer bedrifter f.eks. IKT, transport og det offentlige. Felles for alle er målet om å utvikle en mer effektiv og miljøvennlig transport. Markedet består av transportører, programvare, hardware og en rekker halvoffentlige og offentlige bedrifter. Men brukerne er private selskaper og personer med behov for transporttjenester. Tjenesteleverandører (utviklere av transporttjenester): Tjenesteleverandørene har behov for å vite hvilke data- og transaksjonssystemer som er tilgjengelig i portalen og hvilke standarder og grensesnitt som benyttes. De må også vite hvilke rettigheter de har, eventuelle brukskostnader og tilgjengelighet. Plattformen har egne administrasjonstjenester som formidler dette. Plattformen gir tilgang til to typer tjenester: Data og informasjon (vegnett, tilstand, ruter, sanntidsinformasjon, takster, ) Transaksjonssystemer (booking, betalingstjenester, ) Plattformen utvikles i tråd med internasjonale standarder og krav, slik at de nasjonale tjenestene kan brukes sammen med tilsvarende internasjonale tjenester. Fordi plattformen standardiseres internasjonalt kan tjenestene som utvikles i Norge eksporteres internasjonalt. Markedspotensial Markedspotensialet vil være knyttet til både utviklingen av transporttjenester og til utviklingen av selve samhandlingsplattformen. Bransjen består av tusenvis av transport- og reisetilbydere på alle nivå (fra transportører til reisebyrå), innen alle transportformer. Alle har datasystemer og alle tilbyr elektroniske tjenester på et eller annet nivå. ITS Direktivet som innføres i Norge nå, lovfester at alle aktørene skal samhandle i tråd med internasjonale standarder og spesifikasjoner. Alle data skal stilles gratis til rådighet fra det offentlige. Direktivet stiller de samme krav i alle EU-land. Dette tilsier at markedet er Europeisk med et betydelig eksportpotensiale for norske leverandører. Andre markeder Plattformen tilbyr ikke bare grunnlag for transporttjenester. Det er et betydelig markedspotensial for andre bransjer også. (Disse aspektene er ikke utdypet i denne søknaden, men vil bli behandlet i selve forprosjektet der det er naturlig): Bransjer som f.eks. reiseliv, bank/betaling, mobil, media og miljø, vil nyte godt av plattformens tilbud. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 7

8 Plattformen vil også spille en viktig rolle i utviklingen av nye transport- og kollektivtjenester som bildeling, samkjøring og elektromobilitet. Innenfor trafikksikkerhet og navigasjon vil plattformen kunne bli en kilde til oppdateringer av skiltinformasjon og nye kartdata. Plattformen tilbyr data og informasjon til ikke-reisende f.eks. rapporter, statistikk, historikk, FoU, rute- og trafikkplanlegging, kapasitetsberegninger, osv. Plattformen vil gi tilgang til et hav av informasjon som aktører innen alle disse bransjene kan benytte. ITS Direktivet Historisk sett er det som er etablert av systemer og tjenester innen transportbransjen ofte fragmentert og uten samordning. Så langt er implementeringen et lappeteppe av nasjonale, regionale og lokale tjenester som ikke er harmonisert. Dette har som virkning at tjenestene ikke leverer effekter i tråd med potensialet og derfor ikke bidrar nok til å oppnå transportpolitiske mål eller håndterer de økende utfordringene for veitransporten i Europa. Med bakgrunn i den store økningen som forventes i årene som kommer, innen både gods- og persontransport, mener Kommisjonen at det kreves nye virkemidler for å akselerere innføring og samordning av IKTtjenestene i vegsektoren, inkludert grenseflatene mot andre transportformer. På denne bakgrunn la Kommisjonen frem ITS Action Plan som nå også er blitt et direktiv. Direktivet trekker opp prioriteringer og satsingsområder for årene framover som skal forplikte medlemslandene til oppfølging av politikken. Dette vil bety vesentlig investeringer for IKT i transporten fra myndighetenes side. For EU er IKT i transporten et middel for å nå politiske mål i transportsektoren, bl.a. med hensyn på å få større andel av persontrafikken over på kollektive transportmidler, og godstransport fra vei til bane og sjø. Essensen i direktivet: Mer effektivitet gir flyt i trafikken som gir reduserte utslipp. Figur 3:IBMs «Pain index» viser hvilke byer med mangel på flyt markedet er ikke bare norsk 4. IKT-modellen Etablering av en nasjonal samhandlingsplattform vil hjelpe aktørene å standardisere prosesser, prosedyrer, formater, data og informasjon. Samhandling krever at data og informasjon flyter sømløst til en felles plattform/grensesnitt. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 8

9 For å få dette til må 430 kommuner, 19 fylkeskommuner, fem departement, alle transportetatene, Avinor og hundredevis av transportselskaper stille krav, bli enig om mål og å så formidle informasjon etter omforente spesifikasjoner. Med et langsiktig, klart målbilde for plattformens funksjon, vil alle typer aktører kunne planlegge, standardisere og utvikle sine systemer og sin informasjonsflyt slik at de passer plattformens spesifikasjoner og (fremtidige) funksjon. Figur 4: Oppbygging av transporttjenester Data- og systemleverandører: Det finnes flere typer leverandører som opererer på tilgangssiden av plattformen. Det er disse som eier data eller utvikler systemer og tjenester for dataeierne. De kan deles i disse tre hovedgruppene: Dataleverandører er i hovedsak det offentlige eller private konsesjonshavere som stiller sine infrastrukturdata, rutenett, takster/priser, sanntidsdata og kartdata tilgjengelig for plattformen og tjenesteformidlerne. Leverandører av meglingstjenester og booking/betalingstjenester. Systemleverandører som utvikler databaser, transaksjonssystemer, integrasjonskomponenter og tjenester til plattformen. Alle disse leverandørene har behov for standarder som beskriver dataflyt, formater og grensesnitt slik at data og informasjon kan benyttes av tjenesteleverandørene via plattformen. I prosjektet vil det utvikles et begrenset, men utbredt og omforent sett med spesifikasjoner og standarder for lagring, integrering og distribusjon. Leverandører som følger disse standardene kan trygt integrere systemene i plattformen både i Norge og internasjonalt. Hvem kan løse dette? Samhandlingsplattformen må utvikles i et fellesskap mellom det offentlige, tjenesteleverandører og de transportkjøperne (brukerne). Aktørene har ulike rolle: ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 9

10 De offentlige aktørene må stille informasjon og data gratis til rådighet og være innstilt på å samarbeide om standarder, formater og lagringssystemer for forvaltning av basisinformasjon. Tjeneste- og systemleverandørene må bli enig om bransjestandarder for utveksling, integrasjon og distribusjon av data og informasjon. Brukernes organisasjoner må sette krav til hvordan transport- og reiseplanlegging, betaling og gjennomføring av en reise skal være, og lage nasjonale målbilder. Det offentlige har gjennom sine transportetater og heleide aksjeselskap et overordnet ansvar for kollektive tjenester i Norge. Som nevnt er disse geografisk og funksjonelt adskilt og kanskje ikke i posisjon til å ta et overordnet ansvar og initiativ til opprette en samhandlingsplattform. Derfor tillater ITS Norge seg å ta dette initiativet. 5. Innovasjonshøyde Innovasjonshøyde og potensial for verdiskapning Selve formålet med hovedprosjektet er å initiere prosjekter og aktiviteter som muliggjør nye forretningsprosesser med utgangspunkt i den reisendes og transportkjøpernes behov. Det er vanskelig å spå hvilke muligheter som åpner seg når så mye data, informasjon og transaksjoner blir mulig i ett og samme grensesnitt. Forprosjektet vil undersøke dette nærmere ved på se på brukerens, bransjens og samfunnets behov på dette området. Et mulig brukerscenario: Den reisende angir en destinasjon og et tidspunkt for ankomst på mobil eller annet medium tre tastetrykk. Den reisende blir presentert for alternative reiseruter med alle transporttyper og velger sin rute, booker og betaler tre tastetrykk. Den reisende blir fulgt opp med råd og informasjon underveis, eventuelle endringer ordnes et par ekstra tastetrykk. Den reisende får én reisekvittering med alle reiseutleggene og kan avstemme ingen tastetrykk. Figur 5: Den reisende Alle prosesser, tjenester og systemer som settes i gang som følge av disse få tastetrykkene, må utvikles og settes sammen. Dette vil kreve forretningsprosesser på alle sider av plattformen. Med basis i plattformen kan det utvikles stadig flere og mer avanserte transporttjenester: For den reisende i form av sømløse og enkle reiser, bedre reisetilbud, større fleksibilitet, enkel booking og betaling. For samfunnet i form av bedre utnyttelse av hvert kjøretøy og bedre utnyttelse av infrastrukturen. For transportselskapene i form av bedre utnyttelse av kjøretøyparken og større fleksibilitet i forhold til den reisendes behov. Mer samkjøring og mindre tomkjøring kan bli resultatet. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 10

11 Vareeiere og spedisjonselskaper vil få flere valgmuligheter, kunne utnytte alle modi bedre og få til billigere og mer direkte transport. Verdiskapningen for både den reisende og samfunnet vil være knyttet til potensialet for betydelig bedring av mobiliteten i samfunnet. Konseptet/modell I kapitel 4 er ITS modellen skissert overordnet med datakilder, dataflyt, integrasjon og tjenestenivå. Dette er et makrobilde over hvilke elementer det må fokuseres på for å kunne skape transporttjenester på en konkurransenøytral plattform. Sammenhengen mellom disse elementene, tilhørende prosesser, aktører, deres rolle og ansvar er ikke godt beskrevet. Det finnes i dag mer eller mindre modne rammeverk som beskriver deler av dette på transportområdet. Disse kan legges til grunn for videre utvikling. Det er behov for å se sammenhengene mellom rammeverkene for informasjonsutvekslingen og rammeverkene for utføring av selve transporttjenestene i lys av behovet for sterkere samordning. Disse henger nøye sammen og en effektiv transport er avhengig av overgripende konsepter for å gjøre området oversiktlig og for å kunne skape felles målbilder. Figur 6: ARKTRANS er et eksempel på et meget egnet rammeverk for informasjonsflyt i godstransporten IKT-løsningen, På samme måte som vi i dag kan bestille og betale hotell og flyreiser på nettet på fire minutter og bruke betalingskort eller smarttelefoner til identifikasjon, vil hele transportbransjen transformeres. Enten vi kjøper en godstransport eller selv gjør komplekse reiser vil IKT-systemene i bakgrunnen støtte hele transportforløpet. IKT i transportbransjen vil være drevet av to hovedfaktorer: Teknologi: Utbredelsen av smarttelefoner, sammensmelting av tele og bank, og den enorme bruken av sosiale medier gir oss helt nye muligheter. Miljø: Transportbehov vokser, befolkningen øker og køene vokser. Transportfaglige eksperter sier at trafikken vil stoppe opp uten mer samkjøring og samarbeid i bransjen. Miljøproblemene som følge av transport må bringes underkontroll. Disse faktorene vil drive frem ny teknologi, nye løsninger, nye tjenester og nye former for transport av ren «nød» og som følge av nye teknologiske muligheter. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 11

12 Hvordan kommer vi fra ett til flere modi? Figur 7: Bare IKT kan løse komplekse sammenhenger Forretningsmodeller IKT i transportbransjen kalles ofte for ITS (Intelligente Transport Systemer og Tjenester). Det er en kjent utfordring i bransjen at ITS ofte løser samfunnets behov, mens den enkelte aktør i privat sektor ikke har økonomisk styrke eller tilstrekkelig myndighetsadgang til å skape et marked. F.eks. kan det ikke forventes at en privat aktør skal dra opp markedet for elektronisk billettering uten at myndighetene setter felles krav til slike løsninger. De tradisjonelle forretningsmodellene innenfor området er generelt utfordrende, men følgende to er viktig: ITS Direktivet: Stiller krav til og gir føringer for hvordan myndigheter i hele Europa skal frigjøre data slik at utslipp til miljø, kø og ulykker reduseres. I dette ligger det krav om utvikling av felles spesifikasjoner slik at det åpner et Europeisk (og globalt) marked. Nasjonal tilgjengeliggjøring av data gjennom samhandlingsportalen Forretningsprosessene nasjonalt kan utvikles som følge av behovet for bedre transporttjenester og det økte datatilfanget i samhandlingsplattformen og føringen ITS Direktivet gir. ITS Direktivet er nå norsk lov og må følges. Dette betyr at løsninger som utvikles i Norge har et større europeisk marked. 6. Organisering Aktører Deltagerne i denne søknaden om forprosjekt er: Eiere av infrastruktur (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, fylkeskommuner, kommuner) Disse er ansvarlig for innsamling av og formidling av data for hver sin del av infrastrukturen. Dataforvaltingen omfatter både utstrekning av nettverk (f.eks. lengde, bredde, felt, geometri), regler for bruk (f.eks. kollektivprioritering og fartsgrenser) og overvåkning av bruken (fremkommeligheten) i sanntid. Fylkeskommuner som gir konsesjon til transportselskaper, bestemmer ruteopplegg, kapasitet, betalingssystem og publikumsinformasjon. Transportselskaper/operatører/deres organisasjoner (fra luft, sjø, bane, buss, taxi, båt, ferge og bildeling/ samkjøring) er ansvarlig for innsamling og formidling av data om kapasiteter og ruteinformasjonen i sanntid. Statens vegvesen er nasjonalt ansvarlig for standardisering av billettering og holdeplassinformasjon. Brukerorganisasjoner. Prosjektansvar ITS Norge, bransjeorganisasjon. Prosjektleder Trond Hovland, daglig leder ITS Norge. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 12

13 Utførende konsulenter Det er ikke besluttet hvem som deltar ennå. Prosjektgruppen består av prosjektleder og en person til som i hovedsak gjennomfører forprosjektet med støtte fra konsulenter der det er behov. Mulige deltagere kan komme fra disse organisasjonene: Jernbaneverket, Statens vegvesen, kommunesektoren, NSB, CargoNet, Ruter, Trafikanten(ene) Fagleverandører til disse etatene Vianova IBM, Q-Free, Triona FAVEO Ruter Tekna Pilotbrukere Pilotbruker vil være Trafikanten i Oslo, sammen med konsortiet for Trafikkportalen, Statens vegvesen, NSB og (KIOS) IO AS. Disse har allerede en organisering som det kan bygges videre på. Det arbeides med å sette opp konsortium for pilotbrukere i Bergen og Bodø også. Høringsbrukere Ruteplanlegging: Fylkeskommunene ved AtB, Skyss, Columbus, Ruter/Trafikanten, Trafikanten Møre og Romsdal, osv. Billettering: Statens vegvesen, (Kios) IO AS, FARA, Q-Free Trafikksituasjonen i sanntid: Trafikksentralene i Statens vegvesen, JBV, Avinor, og transportselskapenes egne trafikkontorer. Informasjon til den reisende: Media (NRK, TV2, BT, VG, ), transportselskapene (LTL), Norges Lastebileierforbundet, brukerorganisasjoner, etc. Navigerbart transportnett: Statens vegvesen, Statens kartverk, Google, TomTom, etc. Transportører, speditører, vareeiere, (Coop, Cargonet, Bring, Schenker, Bama, ) Terminaler (Alnabru, Oslo og Trondheim havn) Premissgivere Premissgivere i kraft av sitt nasjonale formelle policyansvar vil være Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kollegiet for fylkeskommunale samferdselssjefer. Disse vil også formidle de faglige og politiske premissene som fremgår av eksisterende håndbøker, normaler, standarder, ITS Direktivet og kommende handlingsplaner. Andre premissgivere vil være brukerorganisasjoner og LTL, Standard Norge og reiselivsbransjen. Prosjektstyring Styre for forprosjektet opprettes, mulige deltagere: Systemutviklere i transportbransjen (Triona, IBM, FARA, Q-Free, Swarco, DataGrafikk ) Brukerorganisasjoner (LTL, NHO Transport, LO) Transportetater (Trafikanten, Skyss, AtB, Colombus, fylkesrepresentanter) Nasjonale transportetater (Statens vegvesen, NSB, Jernbaneverket, Avinor, Kystverket) ITS Norge. Innovasjon Norge som observatør. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 13

14 Det utarbeides et mandat for styret og vedtekter (Terms of Reference) for prosjektet der alle samarbeidsformer avtales ved prosjektets oppstart. Prosjektleder rapporterer til styret. Prosjektleder koordinerer og er ansvarlig for hele prosjektet. For hver arbeidspakke oppnevnes det en ansvarlig som er ansvarlig for pakkens leveranser og rapporterer til prosjektleder. Høringsbrukere og premissgivere gir sine råd og innspill til styret, pilotbrukere rapporter til prosjektgruppen. 7. Hovedaktiviteter Dette kapitelet drøfter kort de mest grunnleggende temaene aktørene må bli enig om og samarbeide om for å kunne etablere en bransjeplattform. De samme temaene kan fungerer som inndeling av oppgavene i forprosjektet. For hvert av områdene er resultatet en beskrivelse av status, målsetninger og handlingsplan for hva som må løses i et hovedprosjekt: Aktuelle områder: Kravspesifikasjon o Standarder og rammeverk. o Teknologi o Datakilder og systemressurser. o Forretningsutvikling og muligheter. Avgrensing Samarbeid og organisering Standarder og rammeverk Samhandling er å være enig om måter å gjøre ting på, etablere felles prosesser, krav og å bruke samme standarder. For å skape transporttjenester på en felles plattform må det etableres standarder innenfor følgende områder: Spesifikasjon av data- og informasjonsinnhold, kvalitet, metadata og datasikkerhet - hva skal formidles mellom datakildene og integreringsplattformen. Spesifikasjon av formater, kanaler og komponenter som formidler data og informasjon. Spesifikasjon av integrasjonsplattformens funksjon og grensesnitt mot brukere, tjenester og andre maskiner. Forprosjektet må også vurdere under hvilke typer overordnede rammeverk plattformen skal virke, både funksjonelt og teknisk. Rammeverkene må ta hensyn til universell utforming (språk, symbolbruk) og til føringer i ITS Direktivet. Direktivet gir klare funksjonelle føringer som sikrer integrasjon mot det europeiske marked. Det norsk utviklede rammeverket ARKTRANS har vunnet europeisk anerkjennelse og bør vurderes spesielt i forbindelse med dataflyt i godstransporten. Teknologi For å få til samhandling må det etableres en integrasjonsplattform som kan realisere idéen og konseptet. Plattformen må bestå av en integrasjonsmotor, komponenter for innlesning av data, og tjenestegrensesnitt for videreformidling av informasjon. Systemer og komponenter må tilpasses rammeverk og de må utvikles en systemarkitektur for plattformen. For å få dette til må forprosjektet: Identifisere hvilke systemer, komponenter og databaser som er i bruk, hvilke typer maskinvare de benytter og om de kan integreres eller samspille. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 14

15 Avdekke hva som må anskaffes, utvikles eller tilpasses for å få til integrasjon. Identifisere eksisterende/tilgjengelige systemarkitektur, og avdekke hvor egnet de er i en større sammenheng. Datakilder og systemressurser Samhandlingsplattformen vil kreve tilgang til mange data- og systemkilder (databaser, baksystemer, datatjenester) som alle leverer data eller tjenester til plattformen. Det må undersøkes hvilke data- og systemkilder som finnes hos offentlige og private aktører. Forprosjektet må avdekke om disse er tilgjengelige for plattformen, undersøke bruks- og eierrettigheter, datakvalitet, leveransesikkerhet og eventuelt andre forutsetninger for bruk. Forretningsutvikling og muligheter Det vises også til kapitel 3 og 5. EU-kommisjonen anslår markedsverdien for offentlige data i Europa til i størrelsesorden 27 milliarder Euro. Selv om tallene i undersøkelsen omfatter mer enn bare transportbransjen, sier dette noe om verdien på tjenestene som kan utvikles. Med det enorme informasjons- og tjenestetilbudet en norsk plattform kan gjøre tilgjengelig, vil det bli muligheter for helt nye typer tjenester innen mange områder. Forprosjektet vil gjennomgå muligheter, antyde områder av interesse og foreslå områder for ny forretningsutvikling, nye FoU-prosjekter, eksportmuligheter og andre fellesaktiviteter. Plattformen vil være komplimenter til BIT Reiseliv. Forprosjektet vil undersøke forbindelsene mellom de to plattformene og foreslå utvikling av nye forretningsmuligheter i grensesnittet mellom disse. Der er også mulig at plattformene er komplimenter på det tekniske området og at samarbeid kan knyttes til dette også. Tilsvarende vil også gjøres mot BuildingSmart og andre plattformer forprosjektet finner interessant. Avgrensing Kapitlene over spenner opp et bredt område. Det er ikke mulig å ta md hele bredden inn i et hovedprosjekt. Det viktigste er å finne fellesnevnerne i et fremtidsbilde og avgrense omfanget til noe som er håndterbart i en felles spisset plattform. I løpet av forprosjektet vil pågående eller planlagte prosjekt kartlegges. Det er viktig å undersøke Statens vegvesens og Jernbaneverkets aktiviteter og programmer. Eksempler på viktige byggesteiner kan være: Trafikkportalen, WiseCar/CVIS, In-time og IMIKASK for persontransport og Gofer, META, FINT, MIS, Fartsmodell og Gods på grønne ruter for godstransporten. Organisering og samarbeid Samhandling krever god organisering. Forprosjektet vil arbeide med forslag til organisering av hovedprosjektet og ta hensyn til en fremtidig driftsfase. Det må avklares hvordan bransjen samhandler og samarbeider i dag, hvem er aktørene, hvilke ressurser og kompetanse har de, hvem vil være med osv. 8. Gjennomføring Forprosjektet startes ved at det gjennomføres en utredning/mulighetsstudie der hver av hovedaktivitetene adresseres kort. Her beskrives det hvordan bransjen samarbeider i dag, hvilke ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 15

16 behov bransjen har og hvor moden bransjen er for mer samarbeid. Bransjens behov sees i lys av transportkjøpersensbehov og hvordan mer samarbeid påvirker den reisende og samfunnet. Utredningen beskriver idéen og tar frem en overordnet kravspesifikasjon for samhandlingsplattformen, og foreslår en arbeidsplan for forprosjektet. Se eksempel på arbeidsplan i vedlegg 1. Forprosjektet første oppgave er å etablere styret, arbeidsgruppene, ledelsen/administrasjon, referansegrupper og konkretisering av ansvar og roller. Arbeidsmetoden vil være informasjonsinnhenting gjennom litteratursøk, spørreundersøkelser og intervjuer med stakeholdere i hele bransjen. Arbeidet omfatter informasjon fra profesjonelle transportkjøpere, vareeiere, transportører, speditører, dataeiere og teknologibransjen (tele, programvare, bank, etc.). Hver aktør bidrar med informasjon om teknologi, prosesser og forretningsmodeller med fokus på dagens status og hva som ønsket for fremtiden. Forprosjektet gjennomføres i hovedsakelig av to til tre personer. Resten av innsatsen fordeles på personer med spesiell kompetanse, disse kan være både eksterne og interne ressurser. Det legges opp til at disse personene rapporterer til referansegruppen månedlig og at det av holdes fire til fem bredere anlagte workshops der delresultater legges frem og kommenteres. I tillegg til workshopene møtes referansegrupper og styringsgruppen et antall ganger. Ved prosjektets første milepel (to måneder etter oppstart) vil det foreligge en detaljert plan for videre arbeid. Se vedlagt forslag fremdriftsplan. I vedlegget utdypes oppgaver, fremdrift og leveranser med utgangspunkt i kapitel 7 og 8. Fremdriftsplanen på side 7b i vedlegget viser milepeler, møter, workshops og leveranser. 9. Budsjett Budsjettet er satt sammen av fem kostnadselementer, egeninnsats, gjennomføringskostnader, prosjektledelse, kvalitetskontroll og ITS Norges bidrag: Egeninnsats er kalkulert ut fra estimert antall timeverk for å få utført prosjekt-aktivitetene hos henholdsvis ITS Norge, Statens vegvesen, Oslo kommune, andre etater, brukere, pilotbrukere, høringsbrukere og premissgivere. Timesatsen er satt til 1 promille av gjennomsnittlig årslønn, kr 500,- per time. Et dagsverk = 7,5 timer. Gjennomføringskostnader er utgifter ved gjennomføring av aktiviteter; reisekostnader, innkjøp av fagstoff, lisenskostnader og honorar til eksterne ressurser blant annet for bistand til etablering og drift av hjemmesider, nettbasert samarbeidsplattform og utgifter i forbindelse med gjennomføring av workshops. Prosjektledelse ved ITS Norge, er honorar til egne ressurser som bidrar med prosjektledelse og prosjektadministrasjon og er kalkulert til 15 % av prosjektets arbeidskostnad. Ekstern QA/kvalitetssikring er honorar til VN Consult AS som bidrar med kvalitetssikring av prosjektets aktiviteter og leveranser, spesielt i forhold til teknologibasert tjenesteinnovasjon. Kostnaden er kalkulert til 10 % av prosjektets arbeidskostnad. ITS Norge arbeidskost er honorar til ITS Norge. Dette er skilt ut fra egeninnsats fordi ITS Norge ikke har kapasitet eller økonomisk mulighet til å bidra med ikke-betalt egeninnsats. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 16

17 Totalt finansieringsbehov er kalkulert ut fra sum av alle kostnader. Tabell 1 og 2: budsjett og finansieringsbehov Forprosjekt Totalt finansieringsbehov Prosjektledelse Ekstern QA Gjennomføringskostnader ITS Norge arbeidskost Egeninnsats Koordinering Kravspesifikasjon Avgrensing Samarbeid/org Søknadsskriving Sum: Direktekostnader: Finansiering: Kr % ITS Norge: Gj.f. kostnader: Egeninnsats: Ektesrn QA: Innovasjon Norge: Prosjektledelse: Sum: Sum: ITS Norge søker Innovasjon Norge om finansieringsstøtte ITS Norge er bransjeorganisasjon for transportbedrifter, IKT i transporten og de offentlige transportetatene. ITS Norge er organisert som en medlemsorganisasjon og har som formål å skape møteplasser mellom disse aktørene for å fremme bransjeutvikling. Foreningens inntekter kommer fra medlemskontingent, direkte støtte fra samferdselsdepartementet og inntekter fra prosjektarbeid. Foreningen har ikke egenkapital til å finansiere dette forprosjektet. ITS Norge er forberedt på å lede forprosjektet og å bruke tilsvarende ett årsverk over 18 måneder på dette. I praksis må ITS Norge da ha en støttegrad som tilsvarer dette. Foreningen vil da kunne leie inn eller ansette ressurser som kan drive foreningen mens prosjektet pågår. Finansiering av egen arbeidsinnsats: De offentlige transportetatene er viktigste bidragsyteren i prosjektet og vil bidra med ca 60 % av egeninnsatsen i prosjektet. Ca 15 % av egeninnsatsen fordeles på andre medlemmer av forprosjektet, referansegrupper og styringsgruppen. De resterende 25 %, dekkes av aktørene som deltar i workshops, gir uttalelser, lager rapporter og utredninger fra sin organisasjon, svarer på undersøkelser og deltar i dybdeintervju om situasjonen i sin del av bransjen. Eksterne ressurser og gjennomføringskostnader Forprosjektet er relativt komplekst og går over lang tid. Det er derfor foreslått at 15 % av arbeidskostnadene settes av til prosjektledelse. ITS Norge er prosjektleder. Foreningens øvrige innsats må finansieres ekstern og er derfor trukket ut som egen post i budsjettet. ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 17

18 For å sikre kvaliteten i den endelige søknaden til et hovedprosjekt er det satt av 10 % av arbeidskostnadene til kvaliteskontroll av alle leveranser og input til søknad om hovedprosjektet. Gjennomføringskostnadene er knyttet til opprettelse og drift av hjemmesider, informasjonsmateriale, workshops, møter og reiseutgifter. ITS Norge søker Innovasjon Norge om støtte til forprosjekt ITS Norge søker om finansieringsstøtte til et forprosjekt for etablering av en samhandlingsplattform for transporttjenester i Norge. De vises til budsjettet i kapittel 9. Forprosjektet er beregnet å gå over 18 måneder og koste totalt kr Det er beregnet en egeninnsats andel på 55 % som utgjør: kr Det søkes om finansieringsstøtte i forprosjektet på: kr ITS Norge, søknad om forprosjektfinansiering til Nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester Side 18

Utviklingsplan ITS Rådet

Utviklingsplan ITS Rådet Juni 2014 Utviklingsplan ITS Rådet 2014-2017 Forsidefoto: Knut Opeide 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 English summary... 7 1. Bakgrunn... 9 1.1 Mandat for ITS Rådet... 10 1.2 ITS-Direktivet... 11

Detaljer

Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport

Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport Forord Denne boken er en bearbeiding av rapporten om «ITS intelligente transportsystemer Overblikk, visjoner

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

Innst. 370 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 23 (2012 2013)

Innst. 370 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 23 (2012 2013) Innst. 370 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Meld. St. 23 (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping Til Stortinget

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

ITS-strategi for Statens vegvesen

ITS-strategi for Statens vegvesen ITS-strategi for Statens vegvesen Revisjon 2012 Statens vegvesens rapporter Nr. 179 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Trafikkforvaltning Desember 2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

VURDERING AV ALTINN II-

VURDERING AV ALTINN II- VURDERING AV ALTINN II- PLATTFORMEN FOR NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET RAPPORT NR. 2011-1239 REVISJON NR. 1.1 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 INTRODUKSJON... 3 2 BAKGRUNN FOR EVALUERINGEN...

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

E-handel konsekvenser for transport og miljø

E-handel konsekvenser for transport og miljø ISBN 82-7645-550-6 ECON Rapport nr. 72/02 SITMA-Rapport 03/2002 TØI Rapport 591/2002 E-handel konsekvenser for transport og miljø Forfattere: Arve Halseth Gry D. Hamarsland Jan Elling Rindli Olav Eidammer

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

BYGGNETT - UTREDNING AV ALTERNATIVE STRATEGIER OG FORRETNINGSMODELLER. ByggNett. Et Altinn for byggsektoren

BYGGNETT - UTREDNING AV ALTERNATIVE STRATEGIER OG FORRETNINGSMODELLER. ByggNett. Et Altinn for byggsektoren BYGGNETT - UTREDNING AV ALTERNATIVE STRATEGIER OG FORRETNINGSER 1 ByggNett Et Altinn for byggsektoren 2 Utredning av alternative strategier for realisering av ByggNett, uttrykt som 4 alternative forretningsmodeller.

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER Juni 2014 Jernbanetorget 4A, 0154 Oslo, telefon: +47 24 11 12 30, e-post: firmapost@ofv.no www.ofv.no ITS smartere, smidigere

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Database for offentlige innkjøp = DOFFIN

Database for offentlige innkjøp = DOFFIN Database for offentlige innkjøp = DOFFIN Privat tjenesteyter eller offentlig forvaltningsorgan? Utredning om den fremtidige organiseringen av det nasjonale informasjonssystemet for kunngjøringer om offentlige

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Prosjekttittel: Spontan samkjøring Prosjektnummer: 2010100687 Arkivnummer: 2010100687-28 Spontan samkjøring DEL I Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Sluttrapporten for fase 1 tar

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet

Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet RAPPORT 1/2007 Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet Pål Børing, Anders Ekeland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER

SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER SamferdselsLøftet Næringslivets anbefalinger Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling Innovasjon Oktober 2007 Opplag: 1.500 Design: Kaland Marketing

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer