KOMPETANSEMÅL 10. KLASSE FAG: MATEMATIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEMÅL 10. KLASSE FAG: MATEMATIKK"

Transkript

1 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Konstruksjon og beregninger Sirkelens geometri Avbildninger: speiling, rotasjon og parallellforskyvning Pytagoras-setningen Formlikhet og kongruens Flatefylling Perspektiv med to forsvinningspunkter Geometriske forhold i kunst og arkitektur Statistikk kap.2 Gjennomsnitt, typetall, median, variasjonsbredde Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent Prikkdiagram Histogram og klassedelt materiale Relativ frekvens Sjanse Kildekritikk og misbruk av statistikk Bruk av regneark i beregning og presentasjon Algebra kap.3 Monomer og polynomer og de 4 regneartene Lage bokstavuttrykk fra geometri, tallmønstre og realistiske situasjoner Prioritering av regneartene Behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk Enkle brøkuttrykk med algebra - utføre og grunngi geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer, linjal og andre hjelpemidler - bruke formlikhet og Pytagoras setning i beregning av ukjente størrelser - tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved å bruke ulike hjelpemidler - bruke koordinater til å avbilde figurer og finne egenskaper ved geometriske former - utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske ideer, og gjøre rede for geometriske forhold som har særlig mye å si i teknologi, kunst og arkitektur - gjøre overslag, beregne lengde, omkrets, vinkler, areal, overflate, volum og tid. Bruke og endre målestokk - gjøre rede for tallet pi og bruke det i beregninger av omkrets, areal og volum - gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk - ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, og presentere data med og uten digitale verktøy - behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevneren - bruke tall og variabler i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsing og i prosjekt med teknologi og design, med og uten digitale hjelpemidler

2 Funksjoner og ligninger kap.4 Ligninger med en og to ukjente Lineære funksjoner Proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet Enkle kvadratfunksjoner Eksponentielle funksjoner Representasjon av funksjoner som graf, tabell, formler og tekst og arbeid mellom representasjonene Matematiske modeller kap.5 Repetisjon Praktiske situasjoner blir til matematiske modeller, formler, funksjoner og grafiske representasjoner: Lønn og skatt Feriepenger Varekalkulasjon Vei, fart, tid Rabatt Oversikt, oppsummering og sammenhenger kap.6 Fra Sirkel 8, 9 og10 - løse ligninger og ulikheter av første grad og enkle ligningssystemer med to ukjente - bruke tall og variabler i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsing og i prosjekt med teknologi og design, med og uten digitale hjelpemidler - lage (på papiret og digitalt) funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekst - identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner, og gi eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives med disse funksjonene - sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi - bruke tall og variabler i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsing og i prosjekt med teknologi og design, med og uten digitale hjelpemidler - lage (på papiret og digitalt) funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekst

3 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: NATURFAG TEMA/KAPITTEL Arv og miljø Formering Mendel og arvelighet Genteknologi og variasjon Evolusjon og klassifisering Darwin Naturlig utvalg Artsdannelse og systematikk Karbonatomets kjemi Organisk kjemi og hydrokarboner Alkoholer og karboksylsyrer Bioteknologi Olje og gass Dannelse Seismikk og leteboring Destillasjon og fraksjoner Plast som materiale Egenskaper og behandling Fossilt brensel og miljø Kjemisk energi Drivhuseffekten, klimatrøbbel, Luftforurensing Fokus på karbohydrater Druesukker Klassifisering Energi Helse og livsstil - gjøre greie for celledeling, samt genetisk variasjon og arv - forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien -gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra dagliglivet - planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff - forklare hvordan råolje og naturgass har blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes - forklare hvordan råolje og naturgass har blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes - teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra dagliglivet - forklare hvordan råolje og naturgass har blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes - forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen - gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater - planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra dagliglivet - forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom

4 Kosthold Infeksjonssykdommer Antistoffer Skolemedisin og folkemedisin Tobakk, narkotika og alkohol Kraft og bevegelse Fart, akselerasjon, krefter Energi Arbeid, energi, effekt Energioverføringer Elektrisitet og magnetisme Elektrisk energi Magnetisme og induksjon Produksjon av elektrisk energi Fornybare energikilder Ikke- fornybare energikilder Naturområder, påvirkning og vern Biologisk mangfold Naturtyper og vern Samene - beskrive hvordan man kan forbygge og behandle infeksjonssykdommer - gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdommer og skader, og hvordan det kan forbygges - gi eksempler på folkemedisin, blant annet den samiske, og samtale om forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin - gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader, og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forbygge helseskader. - gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelser med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. - gjøre rede for enkle beregninger for arbeid, energi og effekt. - gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker - forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon. - forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder. - forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder - observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner. - gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen.

5 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: NORSK TEMA/KAPITTEL På nett - orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon - lese kritisk og vurdere teksters troverdighet Den store fortellingen - presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - presentere resultat av fordypningsoppgave - lese og skrive tekster i ulike sjangre - bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder Språkrøre. Samisk og norske - gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål dialekter - forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale - gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter fremstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk Minigrammatikk og rettskriving - repetisjon Bruddstykker litteratur fra 1900-tallet - presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar -formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon Grenseløst - gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk - fordypningsoppgave - bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder Nynorsk - uttrykke seg presist og med et nyansert og variert ordforråd på nynorsk - forklare bakgrunnen for to ulike skriftspråk i Norge - lese og skrive tekster i ulike sjangre på nynorsk - presentere resultat av fordypning i et språklig tema - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder

6 Språkhistorie fra 1900 og fram til i dag - forklare hvordan mening og uttrykk blir ført videre og endret når enkle fortellinger, tegneserier og pop-lyrikk blir oversatt til nynorsk - forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag - bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder

7 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: ENGELSK TEMA Ch. 1 "Say you ll be there" Tema: Vennskap og kjærlighet Grammatikk: Verb som ikke tar refleksivt pronomen på engelsk Adjektiv brukt som om de var substantiver Språkfunksjoner: Å uttrykke hengivenhet Ch. 2 "It s a mystery to me" Tema: Mystikk, kriminal- og spenningslitteratur Gr: Passiv av verb Spr.funk: Uttrykk for ikke å vite, å være usikker på Ch. 3 "On the edge" Tema: Farer og utfordringer Gr: Repetisjon: Ing-form i presens og preteritum. Ing-form i andre tider Spr.funk: Uttrykk brukt i utfordrende situasjoner Ch. 4 "Islands in the south" Tema: Australia og New Zealand Gr: Bruk av den bestemte artikkel Spr.funk: Å uttrykke beundring for noe Ch. 5 "A wonderful world for how long?" Tema: Miljøproblematikk Gr: Relative pronomen (repetisjon og utvidelse) Språklæring - utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk - identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring - bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig - bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer. - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk. Kommunikasjon - beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner - bruk språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig - forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner - uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng - tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon - presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer - lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere - velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon - skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt - bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte - vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker - kommunisere via digitale medier - beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Kultur, samfunn og litteratur - drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i engelskspråklige land og Norge - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i engelskspråklige land - beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land - gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land - lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman

8 Spr.funk: Uttrykk for ikke å bry seg om Ch. 6 "Our inner and outer selves Tema: Kropp og selvbilde Gr: Repetisjon: Genitiv Spr.funk: Å uttrykke hvordan en føler seg. Å handle klær. og skuespill fra den engelskspråklige verden - beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk - lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst Ch. 7 "All work and no play" Tema: Yrker og utdanning Gr: Repetisjon: substantiv, adjektiv, pronomen Spr.funk: Formelle brev Ch.8 "English spoken here!" Tema. Den engelskspråklige verden Gr: Repetisjon: Verb og adverb Spr.funk: Å bestille billetter til en båtreise

9 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: SAMFUNNSFAG TEMA HISTORIE Den kalde krigen Velferdsstaten Samarbeid vestlige land. USA-Verdens mektigste land. Asia, Afrika og Latin-Amerika. GEOGRAFI Verdensdelene Befolkning og bosettingsmønstre Rik og fattig i samme verden SAMFUNNSKUNNSKAP Forbrukersamfunnet Norsk økonomi i verdenssammenheng Medier og påvirkning - lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget hundreår, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene. - forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge - drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger - gjør greie for imperialisme og gi eksempler på avkolonialisering - lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner - gjør greie for storhet, struktur og vekst i befolkninger og drøfte befolkningsutvikling og flytting i nyere tid, inkludert urbanisering - forklare og drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verden og sammenligne og vurdere de store forskjellene mellom fattige og rike - beskrive hvordan forbruksmønsteret har utviklet seg i Norge og gjør greie for rettighetene til forbrukerne - beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan vår økonomi heng sammen med den globale økonomien - forklare hvorfor kultur ikke er medfødt, og gjør greie for og analysere kulturelle variasjoner - finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meininger og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla

10 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: RLE TEMA/KAPITTEL Kap. 1: Valg, ansvar, utfordringer Hvordan kan vi tenke om rett og galt?` Ansvaret for vår felles framtid Økosofi å se sammenhengene mellom alt som lever Kap. 2: Katolsk og ortodoks kristendom Den katolske kirke Den ortodokse kirke Kap. 3: Tekster om tro og livssyn Å tenke over tekster Liv og død tro og håp Tanker om Gud Valg og verdier Kap. 4: Noen religiøse strømninger i vår tid Hva er nyreligiøsitet? Alternativbevegelsen Tilbake til førkristne naturreligioner Åsatro Kap. 5: Religion, vitenskap og religionskritikk Religion, livssyn og vitenskap Religionskritikk Kap. 6: Tanker, tro og tvil i Bibelen Ord over tusener av år Salmenes bok: Lovsang og klage Hverdagslige visdomsord i Salomos ordspråk Paulus kristendommens store misjonær og forfatter Brevet til filipperne: oppmuntring og veiledning fra en fange - reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt - drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati - forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen - drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse - drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjon - drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon - drøfte utvalgte tekster fra hinduistisk skrifttradisjon - drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon - drøfte ulike tekster som presenterer livssynshumanisme, og diskutere aktuelle spørsmål som opptar livssynshumanister - diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn -gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion - diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn - føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn - reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap - presentere eksempler på religionskritikk fra ulike livssynstradisjoner - drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse

11 Jobs lidelser og det ondes problem Kap. 7: Ungdomstid og seksualitet Nye roller, nye muligheter, nye utfordringer Ungdom og seksualitet spenning og ansvar Trakassering og misbruk Kap.8: Fire trossamfunn Sikhismen Bahai Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (Mormonkirken) Jehovas Vitner Kap. 9: Å krysse grenser Kristen misjon i dag Omsorg, respekt og rettferdighet Tilbakeblikk: Fakta og repetisjon Hinduismen Buddhismen Jødedommen Kristendommen Islam Livssynshumanismen - reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt - føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn - reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur - innhente informasjon om og finne særtrekk ved noen religions- og trossamfunn lokalt og nasjonalt, herunder sikhisme, Bahà-i-religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy - utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet - vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder - drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder - repetisjon av de største religionene og livssynene

12 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: MUSIKK TEMA/KAPITTEL Musisere Komponere Lytte - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter - velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene. - øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk - bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk - improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner - notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon - skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter - bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner - gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk - diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser - gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere. - diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser - uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare

13 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: TYSK TEMA/KAPITTEL Lektion 1 Tema: Frei sein Grammatikk: repetisjon av presens perfektum Språkfunksjoner: Kunne fortelle om egen sommerferie, kunne snakke om sport, kunne fortelle om egen fritid, kunne spørre etter bussholdeplass, kunne gjenfortelle en historie, kunne gi tips om studieteknikk Lektion 2 Tema: Auf den Spuren berühmter Personen Grammatikk: repetisjon av den bestemte og den ubestemte artikkelen, repetisjon av spørreord, spørrepronomenet wer, repetisjon av personlige pronomen i dativ, noen verb som styrer dativ Språkfunksjoner: Kunne fortelle om en kjent person, kunne kjøpe en togbillett på stasjonen, kunne fortelle en historie ved hjelp av faktasetninger, kunne stille spørsmål Lektion 3 Tema: Kultur ist cool! Grammatikk: pekeord, repetisjon av imperativ Språklæring: kunne lage reklame, kunne lage en sangtekst, kunne kommunisere skriftlig og muntlig om dagens ungdomskultur Lektion 4 Tema: Multikulti Grammatikk: svak adjektivbøyning, sterk adjektivbøyning Språkfunksjoner: kunne fortelle noe om utlendinger hverdag i Tyskland, kunne forstå noen idiomer, kunne skrive en fortelling ved hjelp av støtteord og bilder Språklæring -utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket, og utnytte dette i egen språklæring - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Eleven skal kunne - bruke språkets alfabet og tegn - finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - gi uttrykk for egne meninger og følelser - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner - skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

14 Lektion 5 Tema: Damals Grammatikk: preteritum av svake og sterke verb, preteritum av haben, sein og werden Språkfunksjoner: kunne gi uttrykk for følelser, kunne fortelle litt om tysk historie i det 20. århundret Lektion 6 Tema: Umwelt-Weltall Grammatikk: repetisjon av svake og sterke verb i preteritum, modale hjelpeverb i preteritum Språkfunksjoner: kunne gjøre rede for ett eller flere miljøproblem, kunne samtale om avfallshåndtering, kunne lytte til en ukjent tekst og gjengi hovedinnholdet på norsk Språk, kultur og samfunn Eleven skal kunne - samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge - sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet - gi uttrykk for opplevelser nyttet til språkområdets kultur Lektion 7 Tema: Wir sind die Zukunft! Grammatikk: repetisjon av verb som styrer dativ, preposisjoner som styrer akkusativ og dativ, presens futurum Språkfunksjoner: kunne fortelle om egne interesser og fremtidsplaner, kunne en del yrkesbetegnelser og hvilke arbeidsoppgaver disse innebærer, kunne fortelle om arbeidsoppgavene til en bonde, kunne fortelle om utdanningen til en bilmekaniker-lærling Lektion 8 Tema: Was ist los? Grammatikk: repetisjon av: verb i presens, verb i preteritum, verb i presens perfektum, subjunksjonen som Språkfunksjoner: kunne snakke om fester og tradisjoner i Tyskland og i Norge, kunne uttrykke gode ønsker, kunne fortelle om Norge og eget hjemsted, kunne snakke om egen framtid Lektion 9 Tema: Texte auf eigene Faust

15 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: SPANSK TEMA/KAPITTEL Minigrammatikken bak i boka Grammatiske begreper - forstå dem og bruke dem i skrift og tale + faste uttrykk 1: Están libres? På kafé. 2: España: La historia. 3: Estoy hacinda la cama. Hverdagsliv. 4:En la discoteca. På diskotek. Flørting. 5: El doble. Fortelling. 6: Quisera haciendo una resrva? Bestille hotellrom. 7:Quiero aprender más español. Studieopphold i Spania. 8. Perú. 9. Martín y los mendigos. Fortelling. 10. En Málaga. Studieopphold i Spania. 11. Foro/ La experimentiación de los animales. Diskusjonsforum. 12.?No la conoces? Ungdomsliv. 13. Tema: Ser joven. Å være ung. 14.?Estás bromeando? Å leie film. 15. En la peliculería. Språklæring -utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Eleven skal kunne - bruke språkets alfabet og tegn - finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - gi uttrykk for egne meninger og følelser - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner - skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Språk, kultur og samfunn Eleven skal kunne - samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge - sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet - gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

16 Hos frisøren. 16.?Qué hacéis? 17. Tema: El fútfol. På fotballkamp. 18. Un padre desaparecodo: Chilenere i Norge. 19. chile s superlindo! På besøk i Chile. 20. Coca o muerte. Intervju med en bonde. 21. El asesinato en el tren I 22. El asesinato en el tren II Krimfortellinger 23. Brilliantina. Skuespill. Ekstratekster.

17 KOMPETANSE 10. KLASSE FAG: Fordypning i engelsk TEMA/KAPITTEL Utforskning av språk og tekst - presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk - presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tankemåter - sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk - eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg - identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstproduksjon - eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere - utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon - dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid m ed utforskning av språk og tekst Tekst og mening - lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa - formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre - formidle medieoppslag fra selvvalgt engelskspråklige medier og lage egne oppslag - framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster - ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn - produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider - sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design - sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern - dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster

18 KOMPETANSE 10.KLASSE FAG: KROPPSØVING TEMA Planlegge og gjennomføre idrettsdagen Styrke/utholdenhet Innebandy Volleyball Friluftsliv (ski, skøyter, dagstur) Lede og gjennomføre kroppsøvingstimer Basketball Svømming og livredning Livsstil og helse bakes inn i temaene gjennom hele året Være med i et brett utvalg av idretter Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter, praktisere noe individuelle idretter og gjøre greie for treningsprinsipper til idrettene. Svømme på magen, ryggen og dykke Forklare og utføre livredning i vann og livbergende førstehjelp Planlegge og lede idrett- og danseaktiviteter sammen med medelever Vurdere erfaringer fra idrett og dans Praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturtyper Gjennomføre turer til ulike årstider Nytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjente aktiviteter Være med i et brett utvalg av idretter Gjøre greie for sammenhenger mellom fysiske aktiviteter, livsstil og helse.

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Romfigurer: terning, firkantet og trekantet prisme, sylinder, pyramide og kjegle Arealet til trekanter, firkanter, sirkler og overflaten

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole Kompetansemål etter Kunnskapsløftet Rømskog skole Navn: F.dato: 1 Om heftet Dette heftet inneholder alle kompetansemål for 1.-. klasse i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Heftet gir en oversikt over

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap

Detaljer

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 3 Valgfaget levande kulturarv... 3 Valgfaget sal og scene... 4 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Naturfag Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i naturfag - å kunne uttrykke seg skriftlig i naturfag - å kunne lese i naturfag - å

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer