ØVERSTEPRESTEN I HELIGGDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØVERSTEPRESTEN I HELIGGDOMMEN"

Transkript

1 ØVERSTEPRESTEN I HELIGGDOMMEN Dyrebar lærdom og trøst fra den gamle pakts helligdomstjeneste. Jesus som offerlam og prest. DAGEN ETTER SER HAN JESUS komme til seg og sier: Se der Guds lam som bærer verdens synd!» «Dagen etter sto atter Johannes og to av hans disipler der, og han så Jesus som kom gående, og sa: Se der Guds lam!» (Joh. 1, ) Når Johannes kalte Jesus «Guds lam», så måtte det føre folkets tanker til de lam som ble ofret på alteret i forgården. Når noen hadde syndet, måtte de bringe et offerdyr til helligdommen og bekjenne sine synder, så ble offerdyrets blod utøst i stedet for synderens blod. Ofte var offerdyret et lam uten lyte. Disse offer var for å minne om at synderen selv var skyldig til døden, men at en stedfortreder skulle komme og dø i hans sted. Derfor hadde offeret bare betydning når det ble ført fram i tro på den Frelser som skulle komme. «Men uten tro er det umulig å tekkes Gud.» Når folket brakte disse offer med den tanke at det i selve offeret var soning for deres synd, og la frelse i selve den seremonielle handling, da var disse offer ikke behagelige for Gud. «Hva skal jeg med deres mange slaktoffer? sier Herren; jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst.» Men var de ført fram i ydmyk erkjennelse av synd og i tro på Frelseren som skulle komme og dø i synderes sted, da fikk den som ofret, forlatelse for sin synd. (Heb 11,6; Jes 1,11) «Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kam; ved den fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig» (Heb. 11,4.). Abel levde et rettferdig liv, men han var ikke uten synd, for «det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en». Han var ydmyk og hadde gitt Guds Ånd rom i sitt hjerte. Han var blitt overbevist om sin synd og angret den. Derfor ofret han av de beste får han hadde, for han var undervist om at hans offer var et forbilde på det «Guds lam» som skulle bære verdens synd. Da han tok offerdyrets liv, tenkte han på at han selv var skyldig til å dø, men at Guds Sønn skulle komme og dø i hans sted. Tanken på at hans synd førte lidelse og død over Guds rene og hellige Sønn, fylte hans hjerte med anger og sorg over sin synd. Og denne uendelige kjærlighet hos Gud, som var villig til å gi et slikt offer, fylte ham med beundring, takknemlighet og kjærlighet. Han var bestemt på å vandre mer varlig enn før og vokte seg for å synde mot den gode og kjærlige Gud. Slik er det og med sanne kristne nå hvis ikke Jesu offer på Golgata fyller oss med sorg over synd, med kjærlighet, beundring og lyst til å leve et hellig liv, så har vi ikke den sanne tro på Jesus. Da har ikke Guds Ånd fått overbevist oss om vår syndighet, og heller ikke fått forklare Kristi offers uendelige storhet og hans kjærlighet som brakte dette offer. Man har glemt Skriftens formaning: «Ferdes i frykt i deres utlendighets tid, for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt

2 fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam» (Rom. 3,10; 1 Mos 4,4; Joh. 3,16; 1 Pet 1,17-19). Da Jesus døde på korset, opphørte alle forbilledlige offer, og derfor ropte han: «Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd.» Etter den dag behøvdes ikke flere offer. Det mest fullkomne offer som fantes i hele universet, var ofret. Jesus hadde lidd synderes straff, så når noen ville omvende seg fra sin synd og be om nåde for Jesu skyld, kunne Herren «være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus». Lovens krav på synderens liv var alt tilfredsstilt. Rettferdigheten ble ikke krenket om en synder ble fri for straff (Job 9,30; Rom 3,26). Ofrene hadde nådd sitt motbilde, men prestenes tjeneste i den jordiske helligdom skulle også nå sitt. Det oppfylte ikke Jesus mens han var her på jorden. «Var han nå altså på jorden, da var han ikke engang prest.» Nei, her var han «Guds lam, som bærer verdens synd». Før han kunne bli prest, måtte han være sonoffer, og han måtte bli lik oss i alle ting, unntatt synd: «Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv bar lidd og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Det er i himmelen han er vår prest. (Heb. 8,4; 2,17.18). I den gamle pakts helligdom var det «prester som etter loven bærer fram gavene, de som tjener ved et avbilde og en skygge av det himmelske». Både selve tabernakelet og tjenesten i det var et bilde av «det sanne tabernakel» i himmelen og Jesu prestetjeneste der. «For der ble laget et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene: dette kalles det Hellige.» Et røkofferalter av gull hadde også plass her. Det var i det Hellige presten Sakarias, døperen Johannes far, gjorde tjeneste: «Men det skjedde mens han gjorde prestetjeneste for Gud, da raden var kommet til hans skifte, at det etter prestetjenestens sedvane tilfalt ham å gå inn i Herrens tempel og ofre røkelse; og hele folkemengden sto utenfor og ba i røkofferets stund. Da åpenbarte en Herrens engel seg for ham og sto på høyre side av røkofferalteret» (Heb 8,4.5; 9,2; Luk 1,8-11). Men «vi har en sådan yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene, med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske». I syner på Patmos fikk Johannes se inn i denne helligdom: «Deretter så jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen.» Der inne ser han Gud på sin trone, «og foran tronen brenner syv ildfakler». Det er den første avdeling, det Hellige, Johannes her ser inn i, og de «syv ildfakler» er motbildet til den syv armede lysestaken med sine syv ildbluss. Her ser han Jesus gjøre tjeneste: «Og en annen engel kom og sto ved alteret, og han hadde et røkelseskar av gull; og det ble gitt ham meget røkelse, for at han skulle legge den til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud med de helliges bønner.» Denne engel er nok den samme som profeten kaller «paktens engel», som «skal komme til sitt tempel». Det er Jesus, som tjener som prest for oss i himmelen. (Heb. 8,1.2; Åp. 4,1.5; 8,3.4; Mal 3,1).

3 Når noen i ydmykhet vender seg til Gud i bønn, så kommer han ikke fram for ham alene. Jesus legger sine bønner til våre: «Det ble gitt ham meget røkelse, for at han skulle legge den til alle de helliges bønner.» Røkelsen er et symbol på bønn. Hvor tillitsfullt vi kan be til Gud, vi som har en slik yppersteprest, så full av medfølelse og kjærlighet, som «alltid lever til å gå i forbønn» for oss. Når vi av hjertet ber til Gud, så står Jesus fram ved nådens trone, viser fram sine hender og merket etter spydet i sin side og sier: Fader, mitt blod har flytt for den sjel som ber deg om nåde. Tilgi ham for min skyld. Og Faderen selv elsker oss, og hører gjerne vår bønn og sin Sønns bønn for oss. Vær frimodig, du som virkelig ønsker å vende om til Gud. Du skal få hjelp, for Jesus taler din sak. «Herren bønnhøre deg på nødens dag, Jakobs Guds navn berge deg; han sende deg hjelp fra helligdommen og støtte deg fra Sion.» Det er Jesus som har bedt for deg før du ba til ham. Det er hans Ånd som har virket på deg så du har fått lyst til å søke ham. Og han står med utstrakte armer for å ta imot enhver botferdig sjel. (Heb 7,25; Sal 20,2.3) «Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennom forhenget, det er hans kjød, og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss tre fram med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann.» (Heb 10,19-22.) «For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv fram som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den evige Gud» (Heb. 9,13.14). «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor tre fram med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få og finne nåde til hjelp i rette tid» (Heb. 4,15.16). «Og bak det annet forheng var det telt som kalles det aller helligste, som hadde et røke1seskar av gull og paktens ark, som var kledd rundt om med gull, og i denne var en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler, og over den herlighetens kjeruber, som skygget over nådestolen; men om disse ting skal vi ikke nå tale stykke for stykke. Men da nå dette er laget således, går prestene alltid inn i det forreste telt når de utfører sin tjeneste; men i det annet telt går bare ypperstepresten inn en gang om året, ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser.» «Dette er et bilde inntil den nåværende tid» (Heb. 9,3-9, eldre overs.) Både den jordiske helligdom og dens tjeneste var «et avbilde og en skygge av det himmelske». Prestenes daglige tjeneste i det Hellige, helligdommens første avdeling, har vi betraktet, og vi har hørt om hvordan Johannes så inn i den første avdeling i den himmelske helligdom og så Jesus forrette tjeneste for oss der. Han så også inn i det Aller helligste i himmelen: «Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans pakts ark ble sett i hans tempel.» Paktens ark er i det Aller helligste. I den ligger Guds hellige lov, de ti bud. Over den er Guds regjeringssete, «nådens trone», hvorav arkens lokk, «nådestolen», i den jordiske helligdom

4 var et bilde. For å forstå Jesu tjeneste i det aller helligste må vi studere bildet, yppersteprestens tjeneste i det alier helligste i den jordiske helligdom. Hans tjeneste ble utført «en gang om året», på forsoningsdagen, den 10. dag i den 7. måned (Åp 11,19; Heb 9,3-7; 8,5; 3 Mos 16. kap.). «Og Herren sa til Moses: Tal til Aron, din bror, og si at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, fram til nådestolen som er over arken, for at han ikke skal dø for jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen.» «Han skal kle seg i en hellig underkjortel av lin og ha benklær av lin på sitt legeme og omgjorde seg med et belte av lin og binde en hue av lin på sitt hode; dette er de hellige klær, og han skal bade sitt legeme i vann før han kler seg i dem.. Før han utførte sin tjeneste for menigheten, måtte han ofre for seg selv så alle hans synder var tilgitt. Når han skulle tre fram for Herren for hele menigheten, skulle han i alle deler være et så fullkomment forbilde som mulig av vår fullkomne yppersteprest, Jesus Kristus (3 Mos. 16, 20. f.). «Og han skal ta de to gjetebukker og stille dem fram for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt. Og Aron skal kaste lodd om de to gjetebukkene, et lodd for Herren og et lodd for Asasel [Den onde ånd bibelovers. anm.]. Og den bukk som ved loddet er tilfalt Herren, skal Aron føre fram og ofre til syndoffer. Men den bukk som ved loddet er tilfalt Asasel, skal stilles levende fram for Herrens åsyn, for at det skal gjøres soning ved den, og så skal den sendes ut i ørkenen til Asasel» (3 Mos. 16, 7-10). Den bukken som ved loddet tilfalt Herren, er forbilde på Jesus. Den skulle ofres, og dens blod bæres inn i helligdommen, inn i det Aller helligste. Av dens blod skulle det syv ganger stenkes «på nådestolen og foran nådestolen. Slik skal han gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med.» «Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og mer fullkomne telt, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning» (3 Mos 16,15.16; Heb 9,11.12). Når noen bekjenner sin synd for Gud og ber om tilgivelse, omvender seg og avstår fra synden, får de sitt navn skrevet i livets bok. Ved å bekjenne synden sender de den «forut for dem til dom», den føres inn i helligdommen for å bli utslettet i dommen over «Guds hus», hvis de blir tro til enden. Dette var avbildet i den gamle pakts tjeneste. Når noen hadde syndet, førte de et offerdyr til helligdommen, og dets blod ble utøst ved alteret i forgården. Noe av blodet ble ført inn i helligdommen og stenket foran forhenget til det Aller helligste, foran paktens ark. Eller også spiste prestene noe av kjøttet, og i begge tilfelle ble overtrederens synd ført inn i helligdommen og bekjent for Herren forat synderen kunne få forlatelse. Hvis den som hadde brakt offeret, virkelig angret og avsto fra sin synd, ble den på forsoningsdagen fjernet fra helligdommen for alltid. Da «skal han gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med» (1 Tim. 5,24; 1 Pet 4,17; 3 Mos 16,16).

5 På samme måte blir Guds barns synder utslettet i den undersøkende dom, og den himmelske helligdom blir renset for deres synd: «Og nesten alt blir etter loven renset ved blod, og uten blod blir utgytt, skjer ikke forlatelse. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved dette, men de himmelske ting selv ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et bilde av den sanne, men inn i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, og heller ikke for at han flere ganger skulle ofre seg selv, således som ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod; ellers måtte han jo ha lidd flere ganger fra verden ble grunnlagt; men nå er han åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta bort synden med sitt offer» (Heb 9, 22-26). «To tusen og tre hundre aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin rett igjen,» eller «bli renset», som det står i flere oversettelser (f. eks. i den engelske, Synodales franske, Second franske, en katolsk spansk oversettelse og i Septuaginta og Vulgata). Ved slutten av de 2300 år, altså i 1844, gikk Jesus inn i det Aller helligste for å rense helligdommen for beretningen om Guds folks synder. Som vi tidligere har bevist, skjer det ved en rettssak eller i «dommen» over «Guds hus». Alle som blir tro til enden, får sin synd utslettet. Jesus, vår yppersteprest, utsletter den med sitt eget blod. Således blir helligdommen renset, «ved bedre offer». Nå, «ved tidenes ende» «borttar» han «synden ved sitt offer» (Dan. 8,14; 1 Pet 4,17; Heb. 9,22-26). Daniel så «den gamle av dager» sitte på sin trone, «nådens trone» som er i det Aller helligste. Han så engleskaren stå foran tronen som vitner i retten. Han så også «en som lignet en menneskesønn»; det er Jesus, vår yppersteprest, som er vår talsmann i retten. «Retten ble satt, og bøker ble åpnet da dommen begynte i I arken, under «nådens trone, ligger tavlene med Guds hellige lov, de ti bud. Etter disse lov-paragrafer skal vår sak prøves. Vi er alle skyldige til døden. Men vår talsmann fører vår sak. Hvis vi har bekjent vår synd, og erkjent at det som han sier er synd, virkelig er synd og han sier at «synd er lovbrudd» da vil vår sakfører ta seg av vår sak. Men han kan ikke rense vekk de synder som vi ikke er villige til å erkjenne og bekjenne og avstå fra. Men erkjenner vi at det er synd å bryte endog det minste av Guds ti bud, ikke bare i det ytre, men endog ved tanken i hjertet, bekjenner våre synder og ber om tilgivelse og nåde til å avstå fra dem, så vil Jesus rense dem og ta dem bort med sitt blod. Han viser fram sine sår for Faderen og ber ham tilgi og utslette våre synder for sitt blods skyld. Og de blir slettet ut som en tåke. Det som har vært skjult for mennesker, blir aldri åpenbart for dem. Gud og englene vet om det, men han vil glemme alt vi har gjort imot ham og kaste våre synder bak sin rygg. Han vil tre dem «under føtter» og kaste dem «i havets dyp». De skal ikke finnes mer, vi blir erklært hellige og rettferdige for evig (Dan. 7, 9-13; Åp 11,19; 1 Joh. 3, 4; Matt. 5, 17 28; Es. 44, 22; 38, 17; Mika ) «Men den bukk som ved loddet er tilfalt Asasel, skal stilles levende fram for Herrens åsyn, for at det skal gjøres soning ved den, og så skal den sendes ut i Ørkenen til Asasel.» «Når han så har fullført soningen for helligdommen,... da skal han føre fram den levende bukk. Og Aron skal legge begge sine hender på den levende bukks hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med; han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i Ørkenen med en mann som står rede

6 dertil. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken.» Deretter skal ypperstepresten skifte klær. «Og fettet av syndofferet skal han brenne på alteret.» (3 Mos. 16, ) Denne bukk, «som ved loddet tilfalt Asasel» er et bilde på Satan. Asasel er «den onde ånd». Når Jesus har fullført renselsen av den himmelske helligdom, går han ut av den, og så slutter nådens tid. Alles skjebne er da for evig avgjort. Så kommer den siste store trengsel og de syv siste plager. Jesus har tatt av prestedrakten og iført seg «hevnens klær», liksom ypperstepresten skiftet klær etter å ha renset helligdommen på forsoningsdagen. Så må Satan lide straffen for de synder han har fristet Guds folk til å begå. Liksom en mann sto ferdig til å føre den bukk som ved loddet tilfalt Asasel, ut i Ørkenen, så skal, når Jesus kommer igjen etterat han har renset helligdommen, en engel gripe «draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan» og kaste ham «i avgrunnen», hvor han skal være bundet for tusen år. Etter de tusen år skal han sammen med de ugudelige kastes i ildsjøen. Dette var avbildet ved «syndofferets fett» som ble brent på alteret. Det er dette Asaf sikter til når han sier at han «gikk inn i Guds helligdommer og ga akt på deres endelikt». Syndens endelige utryddelse er avbildet i helligdommens tjeneste og dens renselse. (Ap. 15, 5 8; 20, ; Sal ) Straks etter «forsoningsdagen», på den 15. dag i den 7. måned, feiret det gamle Israel løvsalsfesten med fryd og glede. Deres synder var utslettet og fjernet fra landet, og de gledet seg i vissheten om at de var Guds folk og at han bodde i sin helligdom midt iblant dem. Dette er et bilde på den evige løvsalsfest, da Guds «folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder». Da er synden borte for evig, og det er «en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. (3 Mos. 23, 39 41; Es. 32, ; 2 Pet. 3, 13.) Snart er Jesu tjeneste i det Aller-helligste fullført. Det var ikke den årlige tjeneste, men den stadige eller daglige tjeneste, som var avbildet ved prestenes daglige tjeneste i den første avdeling i helligdommen, den tjeneste som skulle bli «kastet... til jorden». Den ble skjult for menigheten inntil de 2300 år var til ende. Men da kom sannheten om Jesu tjeneste for oss i himmelens helligdom atter fram for lyset, og budskapet om den blir nå forkynt over hele verden. (Heb 9, 6.7; Dan 8,11-14; Åp 14,6-12). Om ikke lenge går Jesus ut av helligdommen, og da er nådens tid forbi. Lykkelig da den som kan bli bestående i den siste store trengsel! Det kan bare de som har fått sin synd utslettet for evig. Skal vi være med i den flokken? Ved Guds nåde er det mulig. Ennå taler Jesus synderes sak, ennå er det tid til å vende seg til ham og få tilgivelse. Så kommer han igjen for å ta oss til seg. Vi skal bo hos ham i himmelen til den tid da jorden blir fornyet og den himmelske stad kommer ned «som en brud som er prydet for sin brudgom». Og «Guds bolig skal være hos menneskene, og han skal bo hos dem». «Og han skal tørke bort hver tåre av deres Øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer; for de første ting er veket bort. Herlige dag, måtte den snart komme! Hvor godt det er å vite at Jesus vil tale vår sak i himmelens helligdom, så vi kan bli blant de frelste og salige (Åp 21,1-4).

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Etter sin død og oppstandelse hadde Jesus tilbrakt 40 dager sammen med de menneskene som trodde Han var den lovede Messias (Apg. 1,

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Kap. 35 Den store forsoningsdagen

Kap. 35 Den store forsoningsdagen Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 35 Den store forsoningsdagen Da disse ting var blitt forberedt på denne måten, gikk prestene alltid inn i det fremste rommet av tabernaklet og utførte tjenesten.

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

Kap. 13 Den rette ordningen

Kap. 13 Den rette ordningen Kap. 13 Den rette ordningen En stor del av Hebreerbrevet handler om den rette ordningen som helligdomstjenesten fra Sinai-fjellet skulle illustrere. Vi har sett hvordan dyreofringene var et symbol på Guds

Detaljer

Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. 28

Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. 28 Parasha 29 Brit Hadashah Romerne kapittel 3 Romerne kapittel 9. Korinterne kapittel 5 2. Korinterne kapittel 2 Galaterne kapittel 3 Hebreerne kapittel 7 Romerne Kapittel 3 9 Men vi vet at alt det loven

Detaljer

Kap. 19 Selve helliggjørelsesprosessen

Kap. 19 Selve helliggjørelsesprosessen Selve helliggjørelsesprosessen Kap. 19 Selve helliggjørelsesprosessen Fra forgården med brennofferalteret og renselseskaret går den troende symbolsk videre inn i helligdommen, til rommet som ble kalt Det

Detaljer

Kap. 36 Helligdommen renses

Kap. 36 Helligdommen renses Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 36 Helligdommen renses Hele den levittiske prestetjenesten var en illustrasjon av de ulike handlinger Jesus ville utføre for å fullføre frelsesplanen. Forgården

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Vi er alle prester... Thomas Rake Søndag 20. mars 2011

Vi er alle prester... Thomas Rake Søndag 20. mars 2011 Vi er alle prester... Thomas Rake Søndag 20. mars 2011 Foto: guilherme jofili (Flickr) «Han forstår våre svakheter, for han har hatt de samme fristelsene som vi, selv om han aldri gav etter for dem

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Kap. 50 Syv skåler med vrede

Kap. 50 Syv skåler med vrede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 50 Syv skåler med vrede Når han har fullført soningen for helligdommen, Åpenbaringsteltet og alteret, skal han komme frem med den levende bukken. Aron skal trykke

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Kap. 37 Timen da Han skal holde dom

Kap. 37 Timen da Han skal holde dom Kap. 37 Timen da Han skal holde dom Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. For Han har fastsatt en dag da Han skal

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Kap. 54 Løvhyttefesten

Kap. 54 Løvhyttefesten Kap. 54 Løvhyttefesten Avstå fra vrede, og la harmen fare! Bli ikke opprørt, så du ikke gjør det onde. For de som gjør ondt, skal utryddes. Men de som venter på Herren, de skal arve landet. Det er bare

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Kap. 16 Guds vilje - deres helliggjørelse

Kap. 16 Guds vilje - deres helliggjørelse Guds vilje - deres helliggjørelse Kap. 16 Guds vilje - deres helliggjørelse Men dette er pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Å forbli i Guds nærvær

Å forbli i Guds nærvær Filadelfia, Askim 19.05.2013 Å forbli i Guds nærvær 3. del: Et liv i nåde Av pastor Ole Sletten 1. Tekst: Johs. ev. 8,3-11: Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kap. 7 Offerdyret. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom.

Kap. 7 Offerdyret. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom. Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 7 Offerdyret Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. (Rom. 3, 21) Både loven og profetene

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Kap. 11 Helligdomstjenesten

Kap. 11 Helligdomstjenesten Helligdomstjenesten Kap. 11 Helligdomstjenesten Da Gud ba Moses om å lede Abrahams etterkommere ut av Egypt, talte Han til ham fra en brennende busk. Dette skjedde i landet Midian (dagens Saudi- Arabia),

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

FORFATTER? Paulus. Barnabas. Lukas. Apollos. Silvanus. Priskilla

FORFATTER? Paulus. Barnabas. Lukas. Apollos. Silvanus. Priskilla HEBREERNE FORFATTER? Paulus Barnabas Lukas Apollos Silvanus Priskilla PAULUS? Eldste kopi + andre viktige manuskripter (tidl. 200- til 400-tallet): Blant Paulusbrevene Allerede i 2. årh. sa noen det ikke

Detaljer

1. Hva ba Gud Moses om å bygge?

1. Hva ba Gud Moses om å bygge? Vi vet alle at for 4.000 år siden, på toppen av Sinai-fjellet, gav Gud Moses de ti bud. Men de fleste mennesker vet ikke at på samme tid gav Herren Moses planskissen av en av de mest mystiske konstruksjoner

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod,

Detaljer

SEREMONILOVEN.

SEREMONILOVEN. SEREMONILOVEN «Idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter.» Ef 2,15. «Og utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen!

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Vi har nå sett noen få eksempler på hvordan Det gamle testamentets profeter har beskrevet Herrens dag. Det finnes mange tilsvarende beskrivelser (se f.eks. Hab. 3, 3-16;

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

KORSVEIANDAKTER. Innledningsbønn.

KORSVEIANDAKTER. Innledningsbønn. KORSVEIANDAKTER. Via Crucis, korsveien, er den vei Frelseren gikk fra domhuset hos Pilatus til Golgata. Fra de eldste tider av gikk de kristne denne vei til minne om Jesu lidelse. Da det ikke mer var mulig

Detaljer

7: Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

7: Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Rom 1, 6 6: Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus. I brevet sitt vender nå apostelen seg til en flokk hedningekristne som han ikke kjenner personlig. Han har allerede fortalt at hans apostelembete

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter Guds kjærlighet i våre hjerter Noe nytt er skjedd Ef 1,13: «I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.i ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var

Detaljer

Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker

Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker I Åpenbaringsboken finner vi, som vi har sett, beskrivelsen av tre innsyn som Johannes fikk i den himmelske helligdom (jf.

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

VANLIGE, DØDELIGE BEDRAG #2 En gang frelst, alltid frelst?

VANLIGE, DØDELIGE BEDRAG #2 En gang frelst, alltid frelst? Torah lesing METZORA Vayikra (3.Mosebok) 14,1-15,33 VANLIGE, DØDELIGE BEDRAG #2 En gang frelst, alltid frelst? 1 Joh 3,7-8a Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er rettferdig,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Kap. 12 Det levittiske prestedømmet

Kap. 12 Det levittiske prestedømmet Kap. 12 Det levittiske prestedømmet...både gaver og offer blir båret frem, uten at de kan gjøre den som utførte tjenesten, fullkommen etter samvittigheten. Dette er kjødelige forskrifter om mat og drikke

Detaljer

VÅR TRO OG BEKJENNELSE

VÅR TRO OG BEKJENNELSE VÅR TRO OG BEKJENNELSE På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer. Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer