program For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "program For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon:"

Transkript

1 Faglig oppdatering, nettverksbygging og inspirasjon! For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon: Hovedtemaer Korrpsjon og misligheter Risikostyring Metodetvikling innen offentlig revisjon Målgrppe Revisorer og andre som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig sektor Sted Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen program

2 Utfordringer for offentlig revisjon tirsdag Registrering kaffe, te, noe å bite i Åpning Praktisk informasjon ved Møteleder Frank Alvern, generalsekretær NIRF Offisiell åpning av Nasjonal Fagkonferanse 2006 tfordringer i offentlig revisjon Riksrevisor Jørgen Kosmo Jørgen Kosmo er riksrevisor og har lang og bred erfaring som politiker. Han har vært statsråd i flere departementer, og kom til fra vervet som stortingspresident. Kosmo vil i sitt foredrag identifisere tfordringer i den offentlige revisjonen i tiden fremover. Korrpsjon og misligheter hva er forventingene til offentlig revisjon? Stortingets forventninger til offentlig revisjon og arbeidet med korrpsjon og misligheter Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, medlem av Stortingets kontroll- og konstitsjonskomité Dagfinn Høybråten har lang og bred erfaring som byråkrat (bl.a. tidl. trygdedirektør og rådmann) og sentral politiker (tidl. statsråd og nå stortingsrepresentant). Fra sitt ståsted som stortingsrepresentant og medlem av Stortingets kontroll- og konstitsjonskomité vil hans foredrag vektlegge hvilke forventninger det er til offentlig revisjon i forhold til arbeidet med korrpsjon og misligheter Faglige forventninger til offentlig revisjon i arbeidet med korrpsjon og misligheter Professor Flemming Rd Ph.D., Handelshøyskolen BI, Universität Zürich og Universität St. Gallen Flemming Rd følger tett med på tviklingen av revisjonsfaget både internasjonalt og i Norge. Med tgangspnkt i sin sentrale posisjon i fagmiljøet vil han belyse faglige forventninger til offentlig revisjon i arbeidet med korrpsjon og misligheter. Forventningene vil bli belyst i forhold til begge revisjonsformene som offentlig revisjon tfører, og med tgangspnkt i arbeidet med bekreftelsestjenester i vid forstand. Han vil ta for seg hvilke forskjellige tjenester/oppgaver revisorer kan påta seg, hernder forskjeller mellom offentlig og privat sektor, forskjeller mellom operasjonelle og finansielle forhold, etc. Dette vil knne belyse hva som kreves av faglig kompetanse, og hva som kan forventes av leveranser fra revisors side Pase kaffe, te Forventingene til intern revisjon i arbeidet med korrpsjon og misligheter Magne Fladby, leder for trygdemisbrksseksjonen i Rikstrygdeverket Lnsj Rikstrygdeverket har en seksjon innenfor Trygdedirektørens internrevisjon med spesielt ansvar for forebygging, avdekning og granskning av trygdemisbrk og interne misligheter. Magne Fladby har ledet seksjonen siden starten, og vil i sitt foredrag presentere erfaringene fra det arbeidet som gjøres med misligheter i Trygdeetaten. Han vil spesielt foksere på egne erfaringer og sitt syn på internrevisjonens rolle i arbeidet med misligheter. program

3 Risikostyring hvilke revisjonsfaglige tfordringer gir det? Risikostyring som del av virksomhetsstyringen i Skattedirektoratet Avdelingsdirektør Jan Christian Sandberg, Skattedirektoratet tirsdag De senere år har det innenfor offentlig sektor vært foksert sterkt på en mer helhetlig og risikobasert styring. Skattedirektoratet har arbeidet systematisk med å integrere risikostyring i virksomhetsstyringen. I foredraget presenterer avdelingsdirektør Jan Christian Sandberg stats for og erfaringer fra dette arbeidet i Skatteetaten. Spesielt vil problemstillinger knyttet til forankring, metodikk og implementering bli disktert Pase kaffe, te Risikostyring som faglig tfordring i kommnal revisjon Avdelingsdirektør Johnny Pedersen, Oslo kommne, Kommnerevisjonen Johnny Pedersen vil presentere et verktøy for revisjon av risikostyring i kommner og fylkeskommner, det vil si en systematisk vrdering av hvordan ledelsen styrer risiko for å sikre en virksomhets måloppnåelse. Presentasjonen vil delvis basere seg på erfaringer fra et praktisk case i Oslo kommne. Verktøyet er tviklet gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Kommnerevisjonen i Oslo, Fylkesrevisjonen i Hordaland og NKRF Risikostyring som faglig tfordring i Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Therese Johnsen er ekspedisjonssjef i, og har vært sentral i oppbyggingen av forvaltningsrevisjon her i landet. I sitt foredrag vil Johnsen legge frem sine synspnkter på hvilke tfordringer risikostyring gir for og offentlig revisjon Pase kaffe, te, noe å bite i Hva kan vi lære av fagfellevrderinger (peer reviews) i offentlig revisjon? Seniorrådgiver Kristin Amndsen og avdelingsdirektør Helge Strand Østtveiten, Fagfellevrderinger (kollegiale vrderinger) blir i stadig større grad benyttet internasjonalt for å kvalitetssikre og videretvikle andre lands riksrevisjoner, men kan også benyttes innen for eksempel kommnal revisjon. Avdelingsdirektør Helge Strand Østtveiten og seniorrådgiver Kristin Amndsen i vil dele erfaringer fra fagfellevrderinger av riksrevisjonene i USA, Canada, Danmark og Nederland Avsltning og orientering om parallelle sesjoner dag 2 Møteleder Frank Alvern Faglig program avslttes Middag program

4 Metodetvikling innen offentlig revisjon onsdag Spor1 Spor 2 Spor 3 Møteleder Bodhild Laastad, NKRF Møteleder Inger Anne Fredriksen, Bskerd Kommnerevisjon, IKS Møteleder Ellen Cecilie Braathen, Oslo kommne, Internrevisjonen a Metodikk for resltatbasert forvaltningsrevisjon Seniorrådgiver Stig-Olof Olsson, Nye retningslinjer for s regnskapsrevisjon. Avdelingsdirektør Thorgnn Nordstrand, Tilnærminger til oppfølging av eierstyringen av selvstendige rettssbjekter Avdelingsdirektør Tove Skjevestad, b Pase kaffe, te/tsjekking Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Seniorrådgiver Lillin Kndtzon og seniorrådgiver Kristin Amndsen, Erfaringer med periodiseringsprinsippet i staten Direktør Marianne Andreassen, Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Tilnærminger til oppfølging av selskap en casebeskrivelse av selskapskontrollen av helseforetakene Avdelingsdirektør Annette Gohn- Hellm, c Lnsj Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter, forts Revisjonsfaglig arbeid med korrpsjon og misligheter i Oslo kommne Avd. direktør Hilde Bakken og revisjonsrådgiver Lars Jørgensen, Oslo kommne, Kommnerevisjonen Utfordringer i selskapskontrollen ved salg av selskaper, Partner Gnnar A. Dahl, DHT Corporate Services Pase kaffe, te, noe å bite i d Nvivo effektivt verktøy for analyse av kvalitative data, Seniorrådgiver Jan Roar Beckstrøm, Standarder i tvikling hva skjer? Ekspedisjonssjef Jens Gnvaldsen, Erfaringer fra klageorganet for offentlige anskaffelser KOFA: Hva er de største tfordringene? Representant for KOFA Avsltning For mer info om de enkelte foredragene, se neste side

5 Spor 1 Spor 2 Spor Metodikk for resltatorientert forvaltningsrevisjon Det er en viktig målsetting i forvaltningsrevisjon å tvikle metoder og verktøy for å bli best mlig i stand til å måle resltater av folkevalgte organers vedtatte mål og fortsetninger. I dette foredraget presenterer seniorrådgiver Stig-Olof Olsson i verktøy og tilnærminger som brker i dette arbeidet Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Et godt design av forvaltningsrevisjonen er den viktigste fortsetningen for en vellykket gjennomføring av revisjonen. Seniorrådgiverne Kristin Amndsen og Lillin Kndtzon i presenterer verktøy og teknikker for å lage et godt design, slik som designmatriser og spørsmålstre Nvivo effektivt verktøy for analyse av kvalitative data Analyse av kvalitative data i forvaltningsrevisjonen gjøres ofte manelt. Programvaren Nvivo gir en mlighet til å analysere kvalitative data fra intervjer eller dokmenter maskinelt. Nvivo er særlig egnet for store mengder data, og gjør analysen mer effektiv og sikker. Seniorrådgiver Jan Roar Beckstrøm i presenterer Nvivo Nye retningslinjer for s regnskapsrevisjon innførte i 2005 nye retningslinjer for regnskapsrevisjon, basert på forretningsrisikomodellen. Viktige endringer er større vekt på risikoanalyse av virksomhetens aktiviteter, og mer kommnikasjon med virksomhetens ledelse om risiko. Avdelingsdirektør Thorgnn Nordstrand i vil særlig legge vekt på hvordan den strategiske analysen gjennomføres og kommnikasjonen med ledelsen Erfaringer med periodiseringsprinsippet i staten Staten legger økt vekt på virksomhetsstyring for å sikre en effektiv forvaltning. Som en del av dette har Finansdepartementet prøvd t periodiseringsprinsippet i 10 statlige virksomheter for å ndersøke om dette gir grnnlag for en bedre styring. I statsbdsjettet for 2007 redegjør FIN for veien videre. Direktør i SSØ, Marianne Andreassen vil presentere erfaringene så langt, veien videre og en vrdering av hvorvidt endret regnskapsprinsipp kan gi en bedre og mer effektiv offentlig forvalting Revisjonsfaglig arbeid med korrpsjon og misligheter i Oslo kommne Hilde Bakken og Lars Jørgensen vil presentere hvordan Kommnerevisjonen i Oslo jobber med misligheter og korrpsjon. De vil foksere på ressrsbrk, hvordan arbeidet organiseres og hvilken metodikk som blir benyttet. I tillegg vil foredraget omhandle erfaringer fra konkrete saker og prosjekter Standarder i tvikling hva skjer? Regnskapsstandardene og revisjonsstandardene i privat og offentlig sektor nærmer seg hverandre. IFAC og INTOSAI samarbeider nå om å tvikle nye standarder. Ekspedisjonssjef Jens Gnvaldsen i vil ta opp spørsmål som hva som ligger bak tviklingen, hva man vil oppnå, hvordan arbeidet gjennomføres, hvordan det offentlige perspektivet ivaretas og hvilke konsekvenser tviklingen vil få for dem som arbeider med offentlig revisjon Tilnærminger til oppfølging av eierstyringen av selvstendige rettssbjekter s selskapskontroll er kontrollen med departementets forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og særlovsselskaper. Avdelingsdirektør Tove Skjevestad vil i sitt foredrag beskrive s metodikk i selskapskontrollen og gjøre rede for hvilke tfordringer dette gir Tilnærminger til oppfølging av selskap en casebeskrivelse av selskapskontrollen av helseforetakene Målet med kontrollen av helseforetakene er å ndersøke om forvaltningen av statens interesser i foretakene er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og fortsetninger. I sitt innlegg vil avdelingsdirektør Annette Gohn-Hellm beskrive hvordan har arbeidet med kontrollen av helseforetakene, og hvilke tfordringer dette arbeidet gir Utfordringer i selskapskontrollen ved salg av selskaper Gnnar A. Dahl er partner i DHT Corporate Services og tdannet statsatorisert revisor og siviløkonom fra NHH, der han også nderviser på høyere revisorstdim. Dahl har bred erfaring i arbeid med endringer i kjøp og salg av selskaper. Dahl vil i sitt innlegg foksere på nedsalgsprosesser i hel- eller deleide statlige selskaper, og hvilke tfordringer det gir for den offentlige revisjonen Erfaringer fra klageorganet for offentlige anskaffelser KOFA: Hva er de største tfordringene? Klagenemnda for offentlige anskaffelser har vært i virksomhet siden Presentasjonen tar tgangspnkt i de saker som KOFA har hatt til behandling. Bakgrnnen for disse sakene og spesielle problemområder i regelverk og anvendelse drøftes. Videre vil noen synspnkter vedrørende hvilken rolle revisor kan ha i anskaffelser, bli presentert.

6 generell informasjon nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon I7-I8 oktober 2006 Påmelding Påmeldingsfrist: 1. september 2006 Bindende påmelding skjer via NKRFs nettsider på særskilt skjema med følgende adresse: Faktra vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens tløp. Det tas forbehold om endringer i programmet. Avbestillingsbetingelser Avbestilling må skje skriftlig. Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens tløp kreves et gebyr på kr til dekning av administrasjonstgifter. Ved avbestilling senere enn en ke før krsstart belastes 50% av konferanseavgiften. Konferansematerialet vil da bli ettersendt. Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet. Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega. Konferansepriser Deltakelse m/overnatting og middag... Kr Deltakelse /overnatting og middag... Kr Ekstra overnatting m/frokost fra oktober... Kr Forhåndsgodkjenning 13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videretdanning 12 CPE-poeng (Dipl. I.R., CIA, CGAP, CCSA og CFSA) Kontaktpersoner Einar Sæther, Telefon NIRF John Harald Amndsen, Telefon NKRF Bjørn Bråthen, Telefon Kontaktinformasjon til arrangørene Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, , NIRF Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, , NKRF Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, , Prisene inklderer dokmentasjon, lnsj, drikke til måltidene og servering i pasene. Konferansehotellet For nærmere informasjon om Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen: velkommen!

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd?

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? INNLEDNING: Riksrevisjonens rolle Riksrevisjonen er en i dag en mektig institusjon i norsk politikk og forvaltning. Spørsmålet er imidlertid om den har blitt for mektig,

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer