Skarbøvika barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skarbøvika barnehage"

Transkript

1 Årsplan AUGUST AUGUST 2014 Skarbøvika barnehage Harhauggt Ålesund Tlf

2 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Det skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 10) 1.3 KOMMUNEPLANEN Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s.36)

3 1.4 SKARBØVIKA BARNEHAGES VERDISYN VISJON: EN GOD BARNDOM INVESTERING I FRAMTIDA VERDIGRUNNLAG: Oppvekstmiljøet ved Skarbøvika barnehage skal være preget av omsorg, toleranse, likeverd og gjensidig respekt. Med omsorg mener vi: Ta vare på hverandre, naturen og miljøet. Med toleranse mener vi: Romslighet i forhold til likheter og ulikheter, inkluderende, åpen og tilgjengelig for alle. Med likeverd mener vi: At alle bidrag stiller likt og at alle mennesker er like verdifulle. Med gjensidig respekt mener vi: Gjensidig ansvar og avhengighet i og utenfor gruppa. Unne hverandre godt, raushet og støttende praksis, se andres behov og prøve å imøtekomme dem. Hvilke konsekvenser vil dette verdisynet få for de voksne som arbeider på avdelingene: - voksne vurderer barna som likeverdige. - voksnes væremåte er preget av anerkjennelse, dvs. synlig involvering, jeg ser deg, empati og innlevelse. - voksne er bevisste sin definisjonsmakt og bruker den positivt, slik at barnet utvikler et positivt selvbilde og positive holdninger til egen læreevne. - voksne er bevisst sin rolle som modeller for barna. - voksne observerer og deltar i barnas lek, på barnas premisser. - samhandling er fylt med varme og humor. - voksne arbeider for god og nær kontakt med barna. - voksne arbeider for en god tone seg imellom. - voksne reflekterer over arbeidet vi gjør for å utvikle oss videre. - voksne bruker gode omsorgsituasjoner bevisst. (måltid, garderobe etc.)

4 For barna innebærer vårt verdisyn: - omsorg for hverandre og miljøet. - respekt for alt liv. - de kommuniserer adekvat for å unngå å løse konflikter fysisk - de er rause og inkluderende i forhold til hverandre. - de aksepterer ulikheter og likheter. - ansvarslæring. - de tror de kan og har indre motivasjon. - de stoler på egen kompetanse. - de er nysgjerrige og lærevillige. - de får tid og anledning til bearbeidelse av inntrykk og opplevelser gjennom lek. - de har påvirkningskraft i forhold til valg av innhold i barnehagen. - de møter samfunnsmessige, religiøse og etiske problemstillinger i barnehagen. 2. Omsorg, oppdragelse, lek og læring BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLANEN OM OMSORG, DANNING, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. (Barnehageloven 2, første ledd) OMSORG, DANNING, LEK OG LÆRING Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidig samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetning for barns danning. Å møte barns spørsmål og undring på en yrkesetisk forsvarlig måte legger grunnen for barnets medvirkning. Barnet skal få støtte og veiledning på handlinger og holdninger. Slik får barnet et positivt forhold til seg selv og egen læringsprosess. De kan da utvikle respekt og forståelse for det som er annerledes. Alle barn har krav å bli møtt som den de er. Personalet skal hjelpe barn til å forstå at egne handlinger kan gå ut over andre, og at ikke alle handlinger er akseptable.

5 OMSORG Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personalet har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Vi skal være lydhøre, vise nærhet, innlevelse og evne til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdags livet og komme til uttrykk bl.a. i måltider, stell, påkledning. Vi skal huske at omsorg er en verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til danning, helse og trygghet og en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Barnehagen skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. DANNING Det er kommet inn en endring i Barnehagens formålsparagraf. Ordet oppdragelse er erstattet med danning. Det heter nå «danning gjennom omsorg, lek og læring». Det er mange svar på hva oppdragelse og danning er, hva som forener og skiller dem, og hvilke konsekvenser endringene i formålsparagrafen bør få ibarnehagen. Svarene henger sammen med hva vi tenker er gode liv, et godt samfunn og gode mennesker. I følge regjeringens høringsdokument om forslaget til ny rammeplan for barne- hagene er danning et videre begrep enn oppdragelse. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse, mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Danning skal være en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning handler om at mennesker danner et aktivt og bevisst forhold til samfunnet og verden vi lever i. At vi skal lære å stille kritiske spørsmål og at vi har evne til å reflektere og se ting i en større sammenheng. Danning handler om å ta valg, selvstendig tenkning, toleranse, globalisering, demokrati og ikke minst barns medvirkning. Det innebærer at de voksne ikke alltid har rett og at sannhet er noe som kan diskuteres.

6 På personalmøtene våre vil vi ta opp danning og hva det innebærer for vårt arbeid med og sammen med barna. LEK Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Bhg.loven 2). Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen vår. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken kan ha mange uttrykksformer og fører til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I samhandling med andre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Personalet må være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil sikre alle barn gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. I barnehagen har vi bestemt at barna kan få ta med EN leke på barnehagen. Det er dere foreldre som bestemmer om barnet skal ha med leke og barnehagen har ikke ansvar for denne leken. Ikke ta med krigsleker, dataspill. På Lilletoppen (småbarnsavd.) ønsker vi at dere ikke tar med leker. Kosedyr / sovedyr er ok. LÆRING Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets inntresser, kunnskaper og ferdigheter. (Bhg.loven 2). Barns interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen (barns medvirkning). Vi vil bruke både formelle og uformelle læringssituasjoner dvs. planlagte voksenstyrte aktiviteter og spontane situasjoner. De 7 fagområda kommer inn her. Ved å ta utgangspunkt i barns interesse kan personalet sammen med barna undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barna kan være tilfreds med. Vi jobber med å inspirere barna til lek ved å bruke fantasi, kreativitet og nysgjerrighet gjennom ulike aktiviteter. Barn lærer gjennom alt de opplever, de undrer seg og stiller spørsmål som kan gi ny lærdom.

7 SPRÅKLIG KOMPETANSE Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Vår barnehage har barn med mange ulike morsmål. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Personalet er viktige som språklige forbilder. Samtaler, høytlesing og varierte aktiviteter er viktige sider ved barnehagens innhold. Barnehagen har et eget språkutviklingsverktøy som heter snakkepakken. Dette bruker vi i små grupper og barna syns det er moro å holde på med. Vi har laget et eget språkrom hvor vi kan sitte og jobbe med snakkepakken, spille spill og kose oss. BARNEHAGEN SOM KULTURARENA: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for egen kultur-skaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Kultur forstås som kunst og estetikk, felles atferdsmønster, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur utvikles i spenning mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet. Befolkningen i Norge er preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold som vil være berikende og en styrke for fellesskapet i barnehagen. Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted. Personalet må være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og verdimessig ståsted og kunne reflektere over egne holdninger. Vi formidler tradisjoner og deltar aktivt i nærmiljøet vårt bl.a. i forhold til sykehjemmet.

8 «DET ER MITT VALG» I februar 2012 var hele personalet på kurs i «Det er mitt valg». Det er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse, med fokus på forebyggende arbeid. Opplegget er utviklet av stiftelsen «Det er mitt valg» med støtte fra Helsedirektoratet og med nær tilknytning til Lions organisasjonene. Opplegget består av fem ulike temaer, som hver inneholder fire ulike aktiviteter. Oppgavene blir tilpasset alder og gruppen. Leken er virkemiddel og barna skal stå i sentrum for oppmerksomheten. Tema 1: Vi vil ha et godt miljø Anna og Teddy begynner i barnehagen Vi lærer navn Vi er høflige Vi leker med Teddy Tema 2: Vi arbeider sammen Vi hører på hverandre Vi deler med hverandre Vi er en gruppe Hva gjør vi når vi blir sint? Tema 3: Vi tar beslutninger Vi tenker og velger Vi tar gode beslutninger Vi tar valg Vi tar trygge valg Tema 4: Vi tar vare på kroppen vår Vi er forsiktig med ting vi finner Vi passer på kroppen vår Vi er forsiktig med medisiner og giftstoffer Vi lærer om gode og vonde berøringer

9 3. Innhold BARNEHAGELOVEN OM INNHOLD I BARNEHAGEN Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Skarbøvika barnehages innhold i år Rammeplanen gir oss 7 ulike fagområder å arbeide med. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. I våre ulike tema opplegg vil vi dra inn de fleste fagområdene. Det er formulert mål for barns utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål. Progresjon: Det blir lagt til grunn en progresjon på de ulike områdene, slik at vi kan tilpasse etter barnets alder/grupper. Avdeling Lilletoppen starter for eksempel med å utforske barnehagens uteområde. Dette området er ofte riklig stort nok å bli kjent med for 1 2 åringen. Så får de gradvis bli med på lengre turer i nærmiljøet og på den måten blir de sikret progresjon og at det skjer nye spennende ting i hverdagen.

10 De 7 fagområdene er: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi For dette barnehage året har vi valgt elementet VANN, som vårt hoved satsingsområde. Vi kommer også fortsatt til å ha språk som satsingsområde. I tillegg er vi innom de 7 fagområdene på ulike måter underveis. Satsingsområde er vann og språk. Vann Vi ønsker at barna skal lære og få erfaringer om vann. Se hvor viktig vann er i hverdagen vår. Vi må ha vann for å leve og vi bruker det til alt. Vann er noe som tiltrekker barn. Vi kan arbeide med det på forskjellige måter gjennom årstidene. Vi drar inn de sju fagområdene som vi skal være innom i løpet av barnehageåret. Barna får være aktiv med på opplevelser, undersøkelser og erfaringer ved bruk av vann. Vi ønsker å skape læring, undring og nysgjerrighet rundt vann. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barna er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosialkompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Vi vil legge vekt på variert fysisk aktivitet både inne og ute, aktiv bruk av naturen rundt oss gir mange muligheter. Vi ønsker å gi barna opplevelser av mestre kroppen sin, gi dem gode erfaringer varierte og allsidige utfordringer og lære dem gleden ved utelivet ved alle årstider.

11 Vi vil gi dem kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Dere vil finne mer opplysninger på månedsbrev og månedsplaner framover. Antall, rom og form Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Det nyfødte barnet som bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente. Toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann i sandkassa, fireåringen som trenger telling til et spill, seksåringen som diskuterer om hundre er mer enn en million, åtteåringen som lager mønsterborder på påskeegget, tolvåringen som regner ut hvilket mobilabonnement som lønner seg og den voksne som leser grafer og tall i media, er bare et glimt av matematiske utfordringer vi møter. Barn er tidlig opptatt av telling og tall, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. For barna i barnehagen er matematikk en naturlig og nødvendig del av deres lek og hverdag. De opplever glede ved og utforske og leke med tall og former. Vi skal styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til og utforske matematiske sammenhenger. Vi bruker matematikk i de daglige rutinene : Eks. i garderoben, ved borddekking, matlaging, telle, sortere, spill, bøker, sanger, rim, regler. Barnehagens matematikk : Eks. tallord, telling, motivasjon for å finne tall, plassering og avstand, størrelser, sammenligning, klassifisering, rydding, sortering, mønster. Natur, miljø og teknikk Vårt særpreg er nettopp at vi er opptatt av natur og miljø. Vi har tradisjon for å være en barnehage som er mye ute på tur. Dette vil vi opprettholde. Vi har faste plasser på Tueneset som vi besøker flittig og som vi også holder i orden og rydder på. Vi er ute i all slags vær og følger med naturens skiftninger, fugler, blomster, insekt og vårt eget tre som vi følger med gjennom året: Treet pryder vår forside. Vi ønsker å gi barna gode muligheter for fysisk aktivitet for å fremme utvikling, trivsel og god helse. Slik at de gjennom rike naturopplevelser kan å forståelse for sammenhengen mellom mennesker og naturen og deres gjensidige avhengighet av hverandre.

12 Metodene vi vil bruke : - ferdes ute i all slags vær - matlaging ute - pakke tursekk - rebusløp - froskedam - maurtue - vern om natur/miljøvern - livet i fjøra Siden vi er mye ute på tur er det viktig at barna har gode klær og sekker som sitter godt på rygg og skuldre. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen og mellom mennesket og naturen. Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og oppmuntre dem til å uttrykke seg estetisk. Å jobbe sammen om kulturelle opplevelser og å lage noe sammen, bidrar til fellesskap. Barna skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Vi ønsker å gi barna opplevelser med kunst, kultur og estetikk. Dette fagområdet omfatter også emner som musikk, drama, litteratur, språk, film, arkitektur og design. Vi ønsker at barna skal ta i bruk fantasi og skaperevne og at de får lov å uttrykke disse. Barna skal få tilgang på bøker, instrument, utkledningsklær og annet formingsmateriale. Vi er ofte på teater når vi får gode tilbud. Vi bruker biblioteket. Vi farger, maler og bruker ulike teknikker. Språk Et viktig område for vår barnehage. Her på barnehagen er vi flerkulturelle. Det betyr at vi må arbeide aktivt med språket. Vi har derfor språk som et viktig område hos oss. Vi vil bruke rammeplanens kapittel om kommunikasjon språk tekst og temaheftet Om språklig og kulturelt mangfold.språk er viktig i alle sammenhenger og i all samhandling. Vi skal hjelpe barna til å utvide sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. Vi ønsker å styrke språkferdighetene uansett morsmål. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å få samtale om opplevelser,

13 tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Snakkepakken er ei verktøykasse for det pedagogiske arbeidet med språkutvikling. Pakken innholder flere gjenstander som, figurer, spill, bøker, rim og regler som gir språkstimulering/trening for barn i alle aldre. Dette brukes som redskap for å forebygge og avdekke fremtidige vansker. Opplegget er inndelt i sju områder som er nærværende i små barns hverdag, områdene omfatter temaene mat, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Vi jobber i mindre språkgrupper og i samlingsstunda. På den måten får alle glede av snakkepakken. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytningen til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. Vi vil fortsette å bruke nærmiljøet vårt aktivt. Vi har et godt samarbeid med sykehjemmet. Vi skal ta for oss ulike kulturer med utgangspunkt i barna i barnehagen. Vi har mange som kommer fra mange ulike kulturer. Vi skal jobbe aktivt med et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Miljøbevisst barnehage Barnehagen vår er en miljøbarnehage. Vi arbeider med sortering av : - melkekartonger/papir - glass - plast - metall Vi går faste turer til miljøstasjonen med glass og metall og vi skal ikke bruke plastnett når vi handler. Vi har gjenbruk av papir som vi får fra ulike firma, til å tegne på. Vi rydder når vi er på tur. Vi lager bål. Vi lager skattejakt og koser oss og lærer å sette pris på naturen rundt oss. Vi rydder alltid når vi forlater stedet. Til foreldre: Slå av motoren på bilen når dere henter og bringer barna. Parker ikke foran porten, men på parkeringsplassen. LUKK ALLTID PORTEN!!!!!!!!

14 Tradisjoner Julefest: Fredag 13. desember : Luzia/julefest på barnehagen Klokka Luzia på sykehjemmet Nissefest: Karneval: Torsdag 19. desember Fredag 28. februar 16. mai går vi prøvetog i nærmiljøet. 17. mai, vi deltar i bytoget. Sommerfest: ca. 11 juni St.Hans- moro på sykehjemmet med 3 brudepar. 1 tombola på sykehjemmet. OBS! Kan bli noen endringer.

15 4. Planlegging dokumentasjon vurdering/refleksjon Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang. Gjennomføringen av arbeidet må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Vi synliggjør det pedagogiske arbeidet gjennom ulike former for dokumentasjon som gir foreldrene innblikk i og kunnskap om barnehagen sin virksomhet, samt at foreldrene får følge med på barnas opplevelser. Vi dokumenterer i form av bilder, prosjekt, hverdagssituasjoner og informasjonsskriv. Barna har sine egne permer som følger dem gjennom barnehagen og som de får med seg hjem før de skal begynne på skolen. NB! Barnehagen har et eget skjema som skal fylles ut av dere foresatte, hvor vi spør om bildebruk av deres barn. Vi ser gjerne at dere tar bilder på tilstellinger på barnehagen. Men vi ønsker ikke at dere tar med andre sine barn på bilder som blir lagt ut på sosiale medier. Planlegging God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Her i vår barnehage har vi årsplan månedsbrev og månedsplaner. De siste henger på oppslagstavlene på hver avdeling. Vi bruker avdelingsmøter, ped.ledermøter og personalmøter og de 5 planleggingsdagene våre til faglig utvikling og planlegging. Dokumentasjon Vi ønsker at barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagens eier, informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjon kan være et middel for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag, oppgaver, lek, læring og utvikling. Vi bruker mye bilder for å dokumentere læring og opplevelser. Vær obs på at barnehagen har et eget skjema som foresatt skal fylle ut i forbindelse med bildetaking og bruk av bilder. Dette skjemaet får dere ved oppstart i barnehagen. Vi er opptatt av det etiske perspektivet. Både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det som barn sier og gjør blir gjort til gjenstand for observasjon og vurdering.

16 Vurdering/Refleksjon Barnehagens arbeid skal vurderes. Det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i rammeplanen og evnt. lokale retningslinjer. Oppmerksomheten skal rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personalet og mellom de ansatte i barnehagen. Barnehagens samarbeid skal være en del av planleggingen og vurderingen. Foreldrerådet, foreldremøter og brukerundersøkelser vil i tillegg til samarbeidutvalget (SU) bli brukt til dette arbeidet. Barns erfaring og synspunkt skal inngå i vurderingsarbeidet og bør sees i sammenheng med barns medvirkning. Resultatet tar vi med oss videre i arbeidet med neste års årsplan. Vi har som mål at vi på våre avdelingsmøter skal bruke halve tiden til planlegging og halve tida til refleksjon/vurdering. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon og for kvalitetsutvikling. 5. Barns rett til medvirkning BARNEHAGELOVEN Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) BARNS RETT TIL MEDVIRKNING Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati. Barns rett til medvirkning er tatt fra FN s barnekonvensjon. Den vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Det skal tas hensyn til barnets alder og funksjonsnivå. De minste barna bruker mest kroppsspråk og mimikk. Vi har valgt dette som ett av våre hovedsatsingsområder dette barnehageåret. Det setter store krav til oss i personalet. Vi må jobbe med egne holdninger og verdier. Vi må legge til rette for at barna skal få komme med sine ytringer for eksempel egne barnemøter, men det viktigste er at det skal gjelde hele dagen og

17 i alle situasjoner. Barns rett til medvirkning krever tid og rom til å lytte og samtale. Barns medvirkning betyr ikke at barnet skal bestemme alt, men det betyr at vi skal høre på, og ta på alvor og forklare. Vi skal derfor jobbe med kommunikasjon/anerkjennende kommunikasjon. Vi skal lytte mer enn å gi ferdige svar og løsninger. Vi skal undre oss sammen med barna. 6. Faktaopplysninger Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barne-hage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Departementet har vært opptatt av å se sammenhengen mellom rammeplanen og skolens læreplaner. De syv fagområdene som blir fokusert i rammeplanen, er i stor grad de samme områder som barn senere møter igjen i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barn et positivt forhold til fagene og motivasjon til å lære mer. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene, og både barnehage og skole har et ansvar for at barn kan møte disse ulik-hetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Ålesund kommune har laget en egen prosedyre, for å sikre denne overgangen. Denne tok vi i bruk høsten Her i barnehagen har vi egen gruppe for de største, hvor vi arbeider med bl.a. litt skoleforberedende tema. Spesielt i forhold til språk og begreper, men også sosiale opplegg for dem som gruppe. Vi legger til rette for : - at de kan ta avskjed med barnehagen på en god måte - at de kan glede seg til å begynne på skolen - at de opplever at det er sammenheng mellom barnehage og skole SAMARBEIDSORGAN - Foreldreråd, alle foreldre/foresatte i barnehagen - SU, samarbeidsutvalget, sammensatt av 3 foreldre, 3 personal + styrer (sekretær/ikke stemmerett)

18 - Foreldremøter - Foreldresamtaler + andre tilstelninger, hente-/bringesituasjonen, tilvenning, etc. SAMARBEIDSPARTNERE - PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) - Barnevern - Helsestasjon - Grunnskole - Sykehjem - Ungdomsskolen ( utplassering av elever) - Videregående skole (elever fra barne og ungdomsfag) Alle ansatte har taushetsplikt. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Barnehageruta Planleggingsdag : Tirsdag 20. august Planleggingsdag : I skolens høstferie, dato ikke fastsatt enda Juleferie: Stengt julaften, nyttårsaften + alle helligdager Planleggingsdag: torsdag 2. januar Påskeferie: onsdag 16. april åpent til stengt alle helligdagene Planleggingsdag: Dato ikke fastsatt enda Planleggingsdag: Fredag 30. mai Med forbehold om endringer. NB! Sommerferie Barnehagen er stengt de to midterste ukene i juli mnd. Barna skal avvikle 4 uker ferie i barnehageåret. 3 uker skal/må være sammenhengende. Kostpenger i kommunale barnehager Det er vedtatt at det skal være felles ordning for kostpenger i de kommunale barnehagene fra

19 Skarbøvika barnehage velger den ordningen som har : Servering av et lunsjmåltid pr.dag + frukt + melk + bursdagsfeiring + noen middager av og til. På Lilletoppen vil brødskiver bli erstattet med grøt, for de barna som ikke spiser brødskiver. Det betyr at hvis barnet skal spise frokost tar dere med den selv. Hvis dere ønsker at barnet skal ha mer enn frukt til andre måltidet, tar dere med dette. (for eksempel yoghurt elle brødskive). Fødselsdagsfeiring Vi lager krone, bursdagsbok og laminerer ark hvor vi sier fine ting om den som har bursdag. Barnet får være midtpunkt i samlinga og velge sanger og eventyr. Vi synger bursdagssang og kaster dem opp i lufta. Vi har sunn kost. I stedet for kake, vafler etc. får barna nå velge mellom suppe, spagetti m/kjøttsaus eller pizza, middag med fiskeburger/fisk eller retter med fisk. Barnehagen har kjøpt inn kjøkkenmaskin slik at vi kan lage vår egen fiskemat, meget populært hos barna og de voksne. Sykdom Barn med feber skal ikke i barnehagen Oppkast/diare: Vi henstiller til at barna holdes hjemme 48 timer etter at oppkast/diare er stoppet, slik at smittefaren er mindre. Viser til skriv fra kommuneoverlegen/oppslag på fellestavlene. Øyebetennelse: Vi henstiller til at barnet er hjemme 1 dag med behandling, før det kommer i barnehagen pga. at smittefaren er stor. Ta hensyn til barnets almenntilstand Barnehagen praktiserer god håndhygiene for å begrense smitte. Det blir hengt opp oppslag når det går smittsomme sykdommer i barnehagen. I tillegg henger det oppslag fra kommuneoverlege Karsten Vingen, med tips og regler ved barns sykdom. Gi beskjed hvis barnet er syk og ikke kommer i barnehagen.

20 Personale Barn - Dagsrytme Neste barnehageår vil avdeling Sukkertoppen og avdeling Pila ha barn fra 2-6 år- Sukkertoppen : 20 plasser Ped.leder: Monica M. Lervik 80% stilling Ped.leder/vikar : Unni Eiken Larsen 40% stilling Assistent: Wenche Reed 100% stilling Assistant: Rønnaug Stokke 100% stilling Assistent: Evlija Dizdarevic 100% stilling til sammen på 2 avdelinger Pila : 20 plasser Ped.leder : Torunn Kalvø 80% stilling Ped.leder/vikar : Unni Eiken Larsen 40 % stilling Ass/fag.arb: Sissel Trones 100% stilling Ass./fagarb.: Anne Kolvik 100% stilling Assistent: Evlija Dizdarevic 100 % stilling til sammen på 2 avdelinger Lilletoppen : 18 plasser Ped.leder: Tone S. Moazzezi 100% stilling Ped.leder : Linn S. Øen 85% stilling/permisjon Ped. leder : Marianne Assev 100% stilling Assistent: Åshild Helseth 100% stilling Assistent: Anne S. Løseth 70% stilling Assistent: Randi B. Bolsø 80% stilling Assistent: Jasmina Korjenic 50% stilling Assistent: Anne G. Skutvik 100% stilling Faste vikarer: Linn Bakke, Marit Bolsø.

21 Dagsrytme 2-6 års gruppa: Barnehagen åpner Frokost/ta med matpakke hvis dere vil at barnet skal ha frokost Frilek ulike tilrettelagte aktiviteter Samlingsstund Håndvask og måltid Toalett og håndvask og garderobe Utelek og opprydding Garderobe, håndvask og måltid Frilek tegning, lesing, rolige aktiviteter Vi gjør oppmerksom på at siden barna skal få være med å påvirke sin dag er dette et ca. oppsett. 0-3 års gruppa: Barnehagen åpner Frokost/ta med matpakke hvis dere vil at barnet skal ha frokost Frilek inne Samlingsstund Frukt før de går ut Utelek Håndvask/måltid Soving/lek Fruktmåltid, evnt. yoghurt, lek, akt.(inne eller ute) til barnehagen stenger. Tidspunktene er ca. tider og vi løser opp på rutinene etter hva barna trenger. Vi er fleksible med soving/måltid, men prøver å få til felles måltid også hos de minste. NB! Maks oppholdstid for barna er 9 timer pr. dag! Tidspunktene er ca. tider og vi løser opp på rutinene etter hva barna trenger. Vi er fleksible med soving/måltid, men prøver å få til felles måltid også hos de minste.

22 Møtevirksomhet på huset Lilletoppen: hver tirsdag Pila: hver tirsdag Sukkertoppen: hver onsdag Personalmøte ca. hver sjette uke på kveldstid. Metodisk opplegg I høst skal vi feire barnehagensbursdag. Vi er 40 år!!!!! Disse kommer i tillegg til de to hovedsatsingsområdene. HØST: - Bli kjent Det er mitt valg - Advent og juleforberedelse - Vann + språk VÅR: - Fastelaven - Påske mai, vår sommer - Vann + språk Dere vil få utdelt månedsbrev og månedsplaner. Det henger oppslag i garderobene med dagsresyme. Emne vi også kommer til å jobbe med : Tarkus, et bilbeltedyr. Et flott opplegg om barn og trafikk.(hånddukke,bok og CD) Spør gjerne hvis dere lurer på noe.

23 Som avslutning, Friluftsloven som vi prøver å leve etter når vi er ute på tur : FRILUFTSLOVEN Husk når du går i skogen inn : Bryt ikke gjerde, lukk igjen grind. Tenn ikke ild i tørrvær og vind, Bryt ikke kvist, skjær ikke bark, Sleng ikke avfall i skog og mark. Skad ikke såflekker planter og bark, Og fugler i reder busker og snar. Bryt ikke villmarkens ro og fred, Rydd og slokk ditt hvilested. Ferdes i skogen med åpent sinn, Husk at dens fred og skjønnhet er din

24 Tlf.: Kontor: Pila: Sukkertoppen: Lilletoppen:

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer