Skarbøvika barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skarbøvika barnehage"

Transkript

1 Årsplan AUGUST AUGUST 2014 Skarbøvika barnehage Harhauggt Ålesund Tlf

2 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Det skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 10) 1.3 KOMMUNEPLANEN Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s.36)

3 1.4 SKARBØVIKA BARNEHAGES VERDISYN VISJON: EN GOD BARNDOM INVESTERING I FRAMTIDA VERDIGRUNNLAG: Oppvekstmiljøet ved Skarbøvika barnehage skal være preget av omsorg, toleranse, likeverd og gjensidig respekt. Med omsorg mener vi: Ta vare på hverandre, naturen og miljøet. Med toleranse mener vi: Romslighet i forhold til likheter og ulikheter, inkluderende, åpen og tilgjengelig for alle. Med likeverd mener vi: At alle bidrag stiller likt og at alle mennesker er like verdifulle. Med gjensidig respekt mener vi: Gjensidig ansvar og avhengighet i og utenfor gruppa. Unne hverandre godt, raushet og støttende praksis, se andres behov og prøve å imøtekomme dem. Hvilke konsekvenser vil dette verdisynet få for de voksne som arbeider på avdelingene: - voksne vurderer barna som likeverdige. - voksnes væremåte er preget av anerkjennelse, dvs. synlig involvering, jeg ser deg, empati og innlevelse. - voksne er bevisste sin definisjonsmakt og bruker den positivt, slik at barnet utvikler et positivt selvbilde og positive holdninger til egen læreevne. - voksne er bevisst sin rolle som modeller for barna. - voksne observerer og deltar i barnas lek, på barnas premisser. - samhandling er fylt med varme og humor. - voksne arbeider for god og nær kontakt med barna. - voksne arbeider for en god tone seg imellom. - voksne reflekterer over arbeidet vi gjør for å utvikle oss videre. - voksne bruker gode omsorgsituasjoner bevisst. (måltid, garderobe etc.)

4 For barna innebærer vårt verdisyn: - omsorg for hverandre og miljøet. - respekt for alt liv. - de kommuniserer adekvat for å unngå å løse konflikter fysisk - de er rause og inkluderende i forhold til hverandre. - de aksepterer ulikheter og likheter. - ansvarslæring. - de tror de kan og har indre motivasjon. - de stoler på egen kompetanse. - de er nysgjerrige og lærevillige. - de får tid og anledning til bearbeidelse av inntrykk og opplevelser gjennom lek. - de har påvirkningskraft i forhold til valg av innhold i barnehagen. - de møter samfunnsmessige, religiøse og etiske problemstillinger i barnehagen. 2. Omsorg, oppdragelse, lek og læring BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLANEN OM OMSORG, DANNING, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. (Barnehageloven 2, første ledd) OMSORG, DANNING, LEK OG LÆRING Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidig samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetning for barns danning. Å møte barns spørsmål og undring på en yrkesetisk forsvarlig måte legger grunnen for barnets medvirkning. Barnet skal få støtte og veiledning på handlinger og holdninger. Slik får barnet et positivt forhold til seg selv og egen læringsprosess. De kan da utvikle respekt og forståelse for det som er annerledes. Alle barn har krav å bli møtt som den de er. Personalet skal hjelpe barn til å forstå at egne handlinger kan gå ut over andre, og at ikke alle handlinger er akseptable.

5 OMSORG Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personalet har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Vi skal være lydhøre, vise nærhet, innlevelse og evne til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdags livet og komme til uttrykk bl.a. i måltider, stell, påkledning. Vi skal huske at omsorg er en verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til danning, helse og trygghet og en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Barnehagen skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. DANNING Det er kommet inn en endring i Barnehagens formålsparagraf. Ordet oppdragelse er erstattet med danning. Det heter nå «danning gjennom omsorg, lek og læring». Det er mange svar på hva oppdragelse og danning er, hva som forener og skiller dem, og hvilke konsekvenser endringene i formålsparagrafen bør få ibarnehagen. Svarene henger sammen med hva vi tenker er gode liv, et godt samfunn og gode mennesker. I følge regjeringens høringsdokument om forslaget til ny rammeplan for barne- hagene er danning et videre begrep enn oppdragelse. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse, mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Danning skal være en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning handler om at mennesker danner et aktivt og bevisst forhold til samfunnet og verden vi lever i. At vi skal lære å stille kritiske spørsmål og at vi har evne til å reflektere og se ting i en større sammenheng. Danning handler om å ta valg, selvstendig tenkning, toleranse, globalisering, demokrati og ikke minst barns medvirkning. Det innebærer at de voksne ikke alltid har rett og at sannhet er noe som kan diskuteres.

6 På personalmøtene våre vil vi ta opp danning og hva det innebærer for vårt arbeid med og sammen med barna. LEK Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Bhg.loven 2). Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen vår. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken kan ha mange uttrykksformer og fører til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I samhandling med andre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Personalet må være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil sikre alle barn gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. I barnehagen har vi bestemt at barna kan få ta med EN leke på barnehagen. Det er dere foreldre som bestemmer om barnet skal ha med leke og barnehagen har ikke ansvar for denne leken. Ikke ta med krigsleker, dataspill. På Lilletoppen (småbarnsavd.) ønsker vi at dere ikke tar med leker. Kosedyr / sovedyr er ok. LÆRING Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets inntresser, kunnskaper og ferdigheter. (Bhg.loven 2). Barns interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen (barns medvirkning). Vi vil bruke både formelle og uformelle læringssituasjoner dvs. planlagte voksenstyrte aktiviteter og spontane situasjoner. De 7 fagområda kommer inn her. Ved å ta utgangspunkt i barns interesse kan personalet sammen med barna undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barna kan være tilfreds med. Vi jobber med å inspirere barna til lek ved å bruke fantasi, kreativitet og nysgjerrighet gjennom ulike aktiviteter. Barn lærer gjennom alt de opplever, de undrer seg og stiller spørsmål som kan gi ny lærdom.

7 SPRÅKLIG KOMPETANSE Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Vår barnehage har barn med mange ulike morsmål. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Personalet er viktige som språklige forbilder. Samtaler, høytlesing og varierte aktiviteter er viktige sider ved barnehagens innhold. Barnehagen har et eget språkutviklingsverktøy som heter snakkepakken. Dette bruker vi i små grupper og barna syns det er moro å holde på med. Vi har laget et eget språkrom hvor vi kan sitte og jobbe med snakkepakken, spille spill og kose oss. BARNEHAGEN SOM KULTURARENA: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for egen kultur-skaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Kultur forstås som kunst og estetikk, felles atferdsmønster, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur utvikles i spenning mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet. Befolkningen i Norge er preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold som vil være berikende og en styrke for fellesskapet i barnehagen. Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted. Personalet må være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og verdimessig ståsted og kunne reflektere over egne holdninger. Vi formidler tradisjoner og deltar aktivt i nærmiljøet vårt bl.a. i forhold til sykehjemmet.

8 «DET ER MITT VALG» I februar 2012 var hele personalet på kurs i «Det er mitt valg». Det er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse, med fokus på forebyggende arbeid. Opplegget er utviklet av stiftelsen «Det er mitt valg» med støtte fra Helsedirektoratet og med nær tilknytning til Lions organisasjonene. Opplegget består av fem ulike temaer, som hver inneholder fire ulike aktiviteter. Oppgavene blir tilpasset alder og gruppen. Leken er virkemiddel og barna skal stå i sentrum for oppmerksomheten. Tema 1: Vi vil ha et godt miljø Anna og Teddy begynner i barnehagen Vi lærer navn Vi er høflige Vi leker med Teddy Tema 2: Vi arbeider sammen Vi hører på hverandre Vi deler med hverandre Vi er en gruppe Hva gjør vi når vi blir sint? Tema 3: Vi tar beslutninger Vi tenker og velger Vi tar gode beslutninger Vi tar valg Vi tar trygge valg Tema 4: Vi tar vare på kroppen vår Vi er forsiktig med ting vi finner Vi passer på kroppen vår Vi er forsiktig med medisiner og giftstoffer Vi lærer om gode og vonde berøringer

9 3. Innhold BARNEHAGELOVEN OM INNHOLD I BARNEHAGEN Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Skarbøvika barnehages innhold i år Rammeplanen gir oss 7 ulike fagområder å arbeide med. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. I våre ulike tema opplegg vil vi dra inn de fleste fagområdene. Det er formulert mål for barns utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål. Progresjon: Det blir lagt til grunn en progresjon på de ulike områdene, slik at vi kan tilpasse etter barnets alder/grupper. Avdeling Lilletoppen starter for eksempel med å utforske barnehagens uteområde. Dette området er ofte riklig stort nok å bli kjent med for 1 2 åringen. Så får de gradvis bli med på lengre turer i nærmiljøet og på den måten blir de sikret progresjon og at det skjer nye spennende ting i hverdagen.

10 De 7 fagområdene er: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi For dette barnehage året har vi valgt elementet VANN, som vårt hoved satsingsområde. Vi kommer også fortsatt til å ha språk som satsingsområde. I tillegg er vi innom de 7 fagområdene på ulike måter underveis. Satsingsområde er vann og språk. Vann Vi ønsker at barna skal lære og få erfaringer om vann. Se hvor viktig vann er i hverdagen vår. Vi må ha vann for å leve og vi bruker det til alt. Vann er noe som tiltrekker barn. Vi kan arbeide med det på forskjellige måter gjennom årstidene. Vi drar inn de sju fagområdene som vi skal være innom i løpet av barnehageåret. Barna får være aktiv med på opplevelser, undersøkelser og erfaringer ved bruk av vann. Vi ønsker å skape læring, undring og nysgjerrighet rundt vann. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barna er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosialkompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Vi vil legge vekt på variert fysisk aktivitet både inne og ute, aktiv bruk av naturen rundt oss gir mange muligheter. Vi ønsker å gi barna opplevelser av mestre kroppen sin, gi dem gode erfaringer varierte og allsidige utfordringer og lære dem gleden ved utelivet ved alle årstider.

11 Vi vil gi dem kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Dere vil finne mer opplysninger på månedsbrev og månedsplaner framover. Antall, rom og form Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Det nyfødte barnet som bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente. Toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann i sandkassa, fireåringen som trenger telling til et spill, seksåringen som diskuterer om hundre er mer enn en million, åtteåringen som lager mønsterborder på påskeegget, tolvåringen som regner ut hvilket mobilabonnement som lønner seg og den voksne som leser grafer og tall i media, er bare et glimt av matematiske utfordringer vi møter. Barn er tidlig opptatt av telling og tall, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. For barna i barnehagen er matematikk en naturlig og nødvendig del av deres lek og hverdag. De opplever glede ved og utforske og leke med tall og former. Vi skal styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til og utforske matematiske sammenhenger. Vi bruker matematikk i de daglige rutinene : Eks. i garderoben, ved borddekking, matlaging, telle, sortere, spill, bøker, sanger, rim, regler. Barnehagens matematikk : Eks. tallord, telling, motivasjon for å finne tall, plassering og avstand, størrelser, sammenligning, klassifisering, rydding, sortering, mønster. Natur, miljø og teknikk Vårt særpreg er nettopp at vi er opptatt av natur og miljø. Vi har tradisjon for å være en barnehage som er mye ute på tur. Dette vil vi opprettholde. Vi har faste plasser på Tueneset som vi besøker flittig og som vi også holder i orden og rydder på. Vi er ute i all slags vær og følger med naturens skiftninger, fugler, blomster, insekt og vårt eget tre som vi følger med gjennom året: Treet pryder vår forside. Vi ønsker å gi barna gode muligheter for fysisk aktivitet for å fremme utvikling, trivsel og god helse. Slik at de gjennom rike naturopplevelser kan å forståelse for sammenhengen mellom mennesker og naturen og deres gjensidige avhengighet av hverandre.

12 Metodene vi vil bruke : - ferdes ute i all slags vær - matlaging ute - pakke tursekk - rebusløp - froskedam - maurtue - vern om natur/miljøvern - livet i fjøra Siden vi er mye ute på tur er det viktig at barna har gode klær og sekker som sitter godt på rygg og skuldre. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen og mellom mennesket og naturen. Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og oppmuntre dem til å uttrykke seg estetisk. Å jobbe sammen om kulturelle opplevelser og å lage noe sammen, bidrar til fellesskap. Barna skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Vi ønsker å gi barna opplevelser med kunst, kultur og estetikk. Dette fagområdet omfatter også emner som musikk, drama, litteratur, språk, film, arkitektur og design. Vi ønsker at barna skal ta i bruk fantasi og skaperevne og at de får lov å uttrykke disse. Barna skal få tilgang på bøker, instrument, utkledningsklær og annet formingsmateriale. Vi er ofte på teater når vi får gode tilbud. Vi bruker biblioteket. Vi farger, maler og bruker ulike teknikker. Språk Et viktig område for vår barnehage. Her på barnehagen er vi flerkulturelle. Det betyr at vi må arbeide aktivt med språket. Vi har derfor språk som et viktig område hos oss. Vi vil bruke rammeplanens kapittel om kommunikasjon språk tekst og temaheftet Om språklig og kulturelt mangfold.språk er viktig i alle sammenhenger og i all samhandling. Vi skal hjelpe barna til å utvide sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. Vi ønsker å styrke språkferdighetene uansett morsmål. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å få samtale om opplevelser,

13 tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Snakkepakken er ei verktøykasse for det pedagogiske arbeidet med språkutvikling. Pakken innholder flere gjenstander som, figurer, spill, bøker, rim og regler som gir språkstimulering/trening for barn i alle aldre. Dette brukes som redskap for å forebygge og avdekke fremtidige vansker. Opplegget er inndelt i sju områder som er nærværende i små barns hverdag, områdene omfatter temaene mat, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Vi jobber i mindre språkgrupper og i samlingsstunda. På den måten får alle glede av snakkepakken. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytningen til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. Vi vil fortsette å bruke nærmiljøet vårt aktivt. Vi har et godt samarbeid med sykehjemmet. Vi skal ta for oss ulike kulturer med utgangspunkt i barna i barnehagen. Vi har mange som kommer fra mange ulike kulturer. Vi skal jobbe aktivt med et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Miljøbevisst barnehage Barnehagen vår er en miljøbarnehage. Vi arbeider med sortering av : - melkekartonger/papir - glass - plast - metall Vi går faste turer til miljøstasjonen med glass og metall og vi skal ikke bruke plastnett når vi handler. Vi har gjenbruk av papir som vi får fra ulike firma, til å tegne på. Vi rydder når vi er på tur. Vi lager bål. Vi lager skattejakt og koser oss og lærer å sette pris på naturen rundt oss. Vi rydder alltid når vi forlater stedet. Til foreldre: Slå av motoren på bilen når dere henter og bringer barna. Parker ikke foran porten, men på parkeringsplassen. LUKK ALLTID PORTEN!!!!!!!!

14 Tradisjoner Julefest: Fredag 13. desember : Luzia/julefest på barnehagen Klokka Luzia på sykehjemmet Nissefest: Karneval: Torsdag 19. desember Fredag 28. februar 16. mai går vi prøvetog i nærmiljøet. 17. mai, vi deltar i bytoget. Sommerfest: ca. 11 juni St.Hans- moro på sykehjemmet med 3 brudepar. 1 tombola på sykehjemmet. OBS! Kan bli noen endringer.

15 4. Planlegging dokumentasjon vurdering/refleksjon Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang. Gjennomføringen av arbeidet må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Vi synliggjør det pedagogiske arbeidet gjennom ulike former for dokumentasjon som gir foreldrene innblikk i og kunnskap om barnehagen sin virksomhet, samt at foreldrene får følge med på barnas opplevelser. Vi dokumenterer i form av bilder, prosjekt, hverdagssituasjoner og informasjonsskriv. Barna har sine egne permer som følger dem gjennom barnehagen og som de får med seg hjem før de skal begynne på skolen. NB! Barnehagen har et eget skjema som skal fylles ut av dere foresatte, hvor vi spør om bildebruk av deres barn. Vi ser gjerne at dere tar bilder på tilstellinger på barnehagen. Men vi ønsker ikke at dere tar med andre sine barn på bilder som blir lagt ut på sosiale medier. Planlegging God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Her i vår barnehage har vi årsplan månedsbrev og månedsplaner. De siste henger på oppslagstavlene på hver avdeling. Vi bruker avdelingsmøter, ped.ledermøter og personalmøter og de 5 planleggingsdagene våre til faglig utvikling og planlegging. Dokumentasjon Vi ønsker at barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagens eier, informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjon kan være et middel for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag, oppgaver, lek, læring og utvikling. Vi bruker mye bilder for å dokumentere læring og opplevelser. Vær obs på at barnehagen har et eget skjema som foresatt skal fylle ut i forbindelse med bildetaking og bruk av bilder. Dette skjemaet får dere ved oppstart i barnehagen. Vi er opptatt av det etiske perspektivet. Både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det som barn sier og gjør blir gjort til gjenstand for observasjon og vurdering.

16 Vurdering/Refleksjon Barnehagens arbeid skal vurderes. Det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i rammeplanen og evnt. lokale retningslinjer. Oppmerksomheten skal rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personalet og mellom de ansatte i barnehagen. Barnehagens samarbeid skal være en del av planleggingen og vurderingen. Foreldrerådet, foreldremøter og brukerundersøkelser vil i tillegg til samarbeidutvalget (SU) bli brukt til dette arbeidet. Barns erfaring og synspunkt skal inngå i vurderingsarbeidet og bør sees i sammenheng med barns medvirkning. Resultatet tar vi med oss videre i arbeidet med neste års årsplan. Vi har som mål at vi på våre avdelingsmøter skal bruke halve tiden til planlegging og halve tida til refleksjon/vurdering. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon og for kvalitetsutvikling. 5. Barns rett til medvirkning BARNEHAGELOVEN Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) BARNS RETT TIL MEDVIRKNING Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati. Barns rett til medvirkning er tatt fra FN s barnekonvensjon. Den vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Det skal tas hensyn til barnets alder og funksjonsnivå. De minste barna bruker mest kroppsspråk og mimikk. Vi har valgt dette som ett av våre hovedsatsingsområder dette barnehageåret. Det setter store krav til oss i personalet. Vi må jobbe med egne holdninger og verdier. Vi må legge til rette for at barna skal få komme med sine ytringer for eksempel egne barnemøter, men det viktigste er at det skal gjelde hele dagen og

17 i alle situasjoner. Barns rett til medvirkning krever tid og rom til å lytte og samtale. Barns medvirkning betyr ikke at barnet skal bestemme alt, men det betyr at vi skal høre på, og ta på alvor og forklare. Vi skal derfor jobbe med kommunikasjon/anerkjennende kommunikasjon. Vi skal lytte mer enn å gi ferdige svar og løsninger. Vi skal undre oss sammen med barna. 6. Faktaopplysninger Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barne-hage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Departementet har vært opptatt av å se sammenhengen mellom rammeplanen og skolens læreplaner. De syv fagområdene som blir fokusert i rammeplanen, er i stor grad de samme områder som barn senere møter igjen i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barn et positivt forhold til fagene og motivasjon til å lære mer. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene, og både barnehage og skole har et ansvar for at barn kan møte disse ulik-hetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Ålesund kommune har laget en egen prosedyre, for å sikre denne overgangen. Denne tok vi i bruk høsten Her i barnehagen har vi egen gruppe for de største, hvor vi arbeider med bl.a. litt skoleforberedende tema. Spesielt i forhold til språk og begreper, men også sosiale opplegg for dem som gruppe. Vi legger til rette for : - at de kan ta avskjed med barnehagen på en god måte - at de kan glede seg til å begynne på skolen - at de opplever at det er sammenheng mellom barnehage og skole SAMARBEIDSORGAN - Foreldreråd, alle foreldre/foresatte i barnehagen - SU, samarbeidsutvalget, sammensatt av 3 foreldre, 3 personal + styrer (sekretær/ikke stemmerett)

18 - Foreldremøter - Foreldresamtaler + andre tilstelninger, hente-/bringesituasjonen, tilvenning, etc. SAMARBEIDSPARTNERE - PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) - Barnevern - Helsestasjon - Grunnskole - Sykehjem - Ungdomsskolen ( utplassering av elever) - Videregående skole (elever fra barne og ungdomsfag) Alle ansatte har taushetsplikt. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Barnehageruta Planleggingsdag : Tirsdag 20. august Planleggingsdag : I skolens høstferie, dato ikke fastsatt enda Juleferie: Stengt julaften, nyttårsaften + alle helligdager Planleggingsdag: torsdag 2. januar Påskeferie: onsdag 16. april åpent til stengt alle helligdagene Planleggingsdag: Dato ikke fastsatt enda Planleggingsdag: Fredag 30. mai Med forbehold om endringer. NB! Sommerferie Barnehagen er stengt de to midterste ukene i juli mnd. Barna skal avvikle 4 uker ferie i barnehageåret. 3 uker skal/må være sammenhengende. Kostpenger i kommunale barnehager Det er vedtatt at det skal være felles ordning for kostpenger i de kommunale barnehagene fra

19 Skarbøvika barnehage velger den ordningen som har : Servering av et lunsjmåltid pr.dag + frukt + melk + bursdagsfeiring + noen middager av og til. På Lilletoppen vil brødskiver bli erstattet med grøt, for de barna som ikke spiser brødskiver. Det betyr at hvis barnet skal spise frokost tar dere med den selv. Hvis dere ønsker at barnet skal ha mer enn frukt til andre måltidet, tar dere med dette. (for eksempel yoghurt elle brødskive). Fødselsdagsfeiring Vi lager krone, bursdagsbok og laminerer ark hvor vi sier fine ting om den som har bursdag. Barnet får være midtpunkt i samlinga og velge sanger og eventyr. Vi synger bursdagssang og kaster dem opp i lufta. Vi har sunn kost. I stedet for kake, vafler etc. får barna nå velge mellom suppe, spagetti m/kjøttsaus eller pizza, middag med fiskeburger/fisk eller retter med fisk. Barnehagen har kjøpt inn kjøkkenmaskin slik at vi kan lage vår egen fiskemat, meget populært hos barna og de voksne. Sykdom Barn med feber skal ikke i barnehagen Oppkast/diare: Vi henstiller til at barna holdes hjemme 48 timer etter at oppkast/diare er stoppet, slik at smittefaren er mindre. Viser til skriv fra kommuneoverlegen/oppslag på fellestavlene. Øyebetennelse: Vi henstiller til at barnet er hjemme 1 dag med behandling, før det kommer i barnehagen pga. at smittefaren er stor. Ta hensyn til barnets almenntilstand Barnehagen praktiserer god håndhygiene for å begrense smitte. Det blir hengt opp oppslag når det går smittsomme sykdommer i barnehagen. I tillegg henger det oppslag fra kommuneoverlege Karsten Vingen, med tips og regler ved barns sykdom. Gi beskjed hvis barnet er syk og ikke kommer i barnehagen.

20 Personale Barn - Dagsrytme Neste barnehageår vil avdeling Sukkertoppen og avdeling Pila ha barn fra 2-6 år- Sukkertoppen : 20 plasser Ped.leder: Monica M. Lervik 80% stilling Ped.leder/vikar : Unni Eiken Larsen 40% stilling Assistent: Wenche Reed 100% stilling Assistant: Rønnaug Stokke 100% stilling Assistent: Evlija Dizdarevic 100% stilling til sammen på 2 avdelinger Pila : 20 plasser Ped.leder : Torunn Kalvø 80% stilling Ped.leder/vikar : Unni Eiken Larsen 40 % stilling Ass/fag.arb: Sissel Trones 100% stilling Ass./fagarb.: Anne Kolvik 100% stilling Assistent: Evlija Dizdarevic 100 % stilling til sammen på 2 avdelinger Lilletoppen : 18 plasser Ped.leder: Tone S. Moazzezi 100% stilling Ped.leder : Linn S. Øen 85% stilling/permisjon Ped. leder : Marianne Assev 100% stilling Assistent: Åshild Helseth 100% stilling Assistent: Anne S. Løseth 70% stilling Assistent: Randi B. Bolsø 80% stilling Assistent: Jasmina Korjenic 50% stilling Assistent: Anne G. Skutvik 100% stilling Faste vikarer: Linn Bakke, Marit Bolsø.

21 Dagsrytme 2-6 års gruppa: Barnehagen åpner Frokost/ta med matpakke hvis dere vil at barnet skal ha frokost Frilek ulike tilrettelagte aktiviteter Samlingsstund Håndvask og måltid Toalett og håndvask og garderobe Utelek og opprydding Garderobe, håndvask og måltid Frilek tegning, lesing, rolige aktiviteter Vi gjør oppmerksom på at siden barna skal få være med å påvirke sin dag er dette et ca. oppsett. 0-3 års gruppa: Barnehagen åpner Frokost/ta med matpakke hvis dere vil at barnet skal ha frokost Frilek inne Samlingsstund Frukt før de går ut Utelek Håndvask/måltid Soving/lek Fruktmåltid, evnt. yoghurt, lek, akt.(inne eller ute) til barnehagen stenger. Tidspunktene er ca. tider og vi løser opp på rutinene etter hva barna trenger. Vi er fleksible med soving/måltid, men prøver å få til felles måltid også hos de minste. NB! Maks oppholdstid for barna er 9 timer pr. dag! Tidspunktene er ca. tider og vi løser opp på rutinene etter hva barna trenger. Vi er fleksible med soving/måltid, men prøver å få til felles måltid også hos de minste.

22 Møtevirksomhet på huset Lilletoppen: hver tirsdag Pila: hver tirsdag Sukkertoppen: hver onsdag Personalmøte ca. hver sjette uke på kveldstid. Metodisk opplegg I høst skal vi feire barnehagensbursdag. Vi er 40 år!!!!! Disse kommer i tillegg til de to hovedsatsingsområdene. HØST: - Bli kjent Det er mitt valg - Advent og juleforberedelse - Vann + språk VÅR: - Fastelaven - Påske mai, vår sommer - Vann + språk Dere vil få utdelt månedsbrev og månedsplaner. Det henger oppslag i garderobene med dagsresyme. Emne vi også kommer til å jobbe med : Tarkus, et bilbeltedyr. Et flott opplegg om barn og trafikk.(hånddukke,bok og CD) Spør gjerne hvis dere lurer på noe.

23 Som avslutning, Friluftsloven som vi prøver å leve etter når vi er ute på tur : FRILUFTSLOVEN Husk når du går i skogen inn : Bryt ikke gjerde, lukk igjen grind. Tenn ikke ild i tørrvær og vind, Bryt ikke kvist, skjær ikke bark, Sleng ikke avfall i skog og mark. Skad ikke såflekker planter og bark, Og fugler i reder busker og snar. Bryt ikke villmarkens ro og fred, Rydd og slokk ditt hvilested. Ferdes i skogen med åpent sinn, Husk at dens fred og skjønnhet er din

24 Tlf.: Kontor: Pila: Sukkertoppen: Lilletoppen:

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70. august 2011 august 2012

Årsplan. Skarbøvika barnehage. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70. august 2011 august 2012 Årsplan august 2011 august 2012 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

1. Barnehagens verdigrunnlag. 1.1 Barnehageloven

1. Barnehagens verdigrunnlag. 1.1 Barnehageloven 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer