Drenering. Åpne grøfter. Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter. Terrengforming Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drenering. Åpne grøfter. Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter. Terrengforming Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi"

Transkript

1 Drenering Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter Prinsipper Rørtyper Dimensjonering Filter Gravearbeid Utløp Rustutfelling/Grøftespyling Sekundærgrøfting Åpne grøfter Avskjæringsgrøfter Åpne kanaler Dimensjonering Terrengforming Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

2 Lukkede grøfter - Gravearbeid - Start ved utløpet - Grav alltid mot fallet - Legg rør umiddelbart

3 Lukkede grøfter - Gravearbeid Skuffgraver - Tåler stein - Ca 50 m/ time Hjul/ Kjedegraver - Tåler lite stein m/ time Fra Bioforsk/ UMB

4 Lukkede grøfter Gravearbeid - Rådahlshjul Foto T Tajet

5 Lukkede grøfter Gravearbeid - Kjedegraver Youtube

6 Lukkede grøfter Gravearbeid L-skjær på tilhenger Youtube

7 Lukkede grøfter - Gravearbeid Sikte med laser Kant høvles ned med skjær over filteret => bedre innfiltrasjon Flis renner i trakt bak gravehjulet Foto T Tajet

8 Kutting av gamle grøfter Best å legge nye grøfter parallelt med gamle Best å skjøte gamle grøfter inn på de nye grøftene (unntak - nye grøfter legges 90 o på gamle grøfter) Alternativt legge rikelig med filtermasse i overgang gammel til ny grøft Mye vann gjennom få slisser => blir lett blauthøl

9 Gjenfylling av grøfter Store steiner og stubber kan klemme røra Stubber råtner => jorda synker Legg matjorda på toppen

10 Drenering Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter Prinsipper Rørtyper Dimensjonering Filter Gravearbeid Utløp Rustutfelling/Grøftespyling Sekundærgrøfting Åpne grøfter Avskjæringsgrøfter Åpne kanaler Dimensjonering Terrengforming Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

11 Høyden på utløpet bestemmer det totale fallet og hvor mye grunnvannet kan senkes Ved små høydeforskjeller, permanent eller i flomsituasjon kan det være behov for pumping Tette rør gjennom vegetasjonssoner for å unngå at røtter tetter røra Tette rør siste 6 m før utløp Lukkede grøfter - Utløp Fra T. Tajet

12 Lukkede grøfter - Utløp cm over gjennomsnittlig årlig maksimal flom 20 cm vannspeil - rør 20 cm vannhøyde ved sommervannføring Steinsetting ved utløp

13 Lukkede grøfter - Utløp Fra Bioforsk/ UMB Hylse av gummi/ plast hindrer kald luft i å komme inn i røret og forårsake frostspregning vinterstid

14 Drenering Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter Prinsipper Rørtyper Dimensjonering Filter Gravearbeid Utløp Rustutfelling/Grøftespyling Sekundærgrøfting Åpne grøfter Avskjæringsgrøfter Åpne kanaler Dimensjonering Terrengforming Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

15 Lukkede grøfter - Rustutfelling Skjekk rust i bekker, utløp Mest problematisk i førsten (2-3 første åra) Grøfter kan tette seg med rust i løpet av 10 år Fra Bioforsk/ UMB

16 Lukkede grøfter - Rustutfelling Rustflekker (glei) tyder på at grunnvannet til tider står høyt Rustflekker viser at det er jern i jorda Sagflis som filter => forsurer vannet på vei inn i grøftene og reduserer jernutfelling Viktig å legge til rette for grøftespyling Foto T Tajet

17 Lukkede grøfter - Grøftespyling - Ikke for krappe bend på slanger - Metallplate over grøfteender kan enkelt finnes igjen med metalldetektor - GPS festing av koblingspunkter/ grøftender Fra Bioforsk/ UMB

18 Lukkede grøfter Tilrettelegging - grøftespyling Dyrt og arbeidskrevende Fra Bioforsk/ UMB - Enkelt å spyle hver grøft fra inspeksjonskum - Ekstra kostnad kummmer og dobbeltgrøfting

19 Lukkede grøfter Reduser fare for rustutfelling

20 Lukkede grøfter Grøftespyling Rette sugegrøfter uten bend og svinger GPS-posisjonering av grøftene Grav opp ved koblingspunktene og spyl grøftene ved behov

21 Drenering Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter Prinsipper Rørtyper Dimensjonering Filter Gravearbeid Utløp Rustutfelling/Grøftespyling Sekundærgrøfting Åpne grøfter Avskjæringsgrøfter Åpne kanaler Dimensjonering Terrengforming Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

22 Lukkede grøfter Tette lag/ tette masser

23 Tette jordmasser - sekundærgrøfting Slissegrøfter (gravehjul/kjedegraver) cm dype Kan fylles med grus/singel 5-7 cm Uten fylling 2-3 cm Ødelegges ved jordarbeiding Nyanlegg 20 m mellom ordinære grøfter, 4 mellom slissene Fra Bioforsk/ UMB

24 Tette jordmasser - sekundærgrøfting Torpedogrøfting (sylindriske kanaler nede ijorda) Passer best på leire. Gjøres helst om våren, tørt øverst, fuktig/plastisk nederst) Varighet 2-20 år. Fra Bioforsk/ UMB

25 Tette jordmasser - sekundærgrøfting Grubbing/ dypharving Viktig med laglig jord ikke bløtt Lett å gjøre vondt verre Fra Bioforsk/ UMB

26 Drenering Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter Prinsipper Rørtyper Dimensjonering Filter Gravearbeid Utløp Rustutfelling/Grøftespyling Sekundærgrøfting Åpne grøfter Avskjæringsgrøfter Åpne kanaler Dimensjonering Terrengforming Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

27 Åpne grøfter Brukes som avskjæringsgrøfter Ny-grøftet myr Problemjord/områder Rust Slim Midlertidige åpne grøfter til myrer får satt seg eller rustproblematikken avtar Ta høyde for myrsynking Åpne grøfter kunne vært brukt mer Fra Bioforsk/ UMB

28 Åpne grøfter Fordeler Små anleggskostnader Lett å føre tilsyn Fungerer nesten alltid Ulemper Plasskrevende Stort vedlikeholdsbehov (gjengroing, utrasing) Risiko for ulykker Kan virke dårlig med is og snø

29 Åpne grøfter - avskjæringsgrøfter Skal hindre vann fra omkringliggende områder i å renne inn på jordet Brukes mot skog/utmark og andre typer arealer Husk avløp!

30 Åpne grøfter - Avskjæringsgrøfter Avskjæringsgrøfter for vann fra utmark Kummer for inntak av ulike vannmengder må holdes rene

31 Åpne grøfter åpne kanaler Fra Bioforsk/ UMB

32 Åpne grøfter Dimensjonering Fra Bioforsk

33 Åpne grøfter Dimensjonering Små runde nedbørsfelt intense flomtopper med relativt kort varighet Store avlange nedbørsfelt flate mer langvarige flommer Spesifikk vannføring 4 5 l/ ha*s (skog middels helling) 9 10 l/ ha*s (bratt og grunt til fjell) Mål vannføring i stikkrenner, kummer og åpne grøfter ved flom Fra Bioforsk

34 Åpne grøfter Dimensjonering

35 Åpne grøfter Dimensjonering Ved arealer > 5000 daa bruk kun åpne grøfter Store nedslagsfelt med 50-årsflom >800 l/s vil åpne kanaler være hensiktsmessige Dimensjoner etter normalflom + sikkerhetsmargin på cm. Grunne kanaler med slake sider Dype kanaler med bratte sider Maksimal helning på ulike jordarter fo å unngå utrasing

36 Åpne grøfter Dimensjonering Utløpet fra samlegrøften 1,0 m under bakkenivå Drypphøyde 20 cm Sommervannstand 20 cm Bunnen i kanalen ligge 1,4 m under bakkenivå.

37 Åpne grøfter Dimensjonering Mannings formel Vannføringshastighet m/s Vannføring(m3/s) v = Middelhastighet (m/s) q = Vannføring (m 3 /s) M = Mannings tal (m 1/3 /s) Av = Areal vått tverrsnitt (m²) = ((b+a)*h)/2 P = Våtomkrets (m) Rh = Hydraulisk radius (m) = Av / P I = Grøftebunnens fall i lengderetning (m/m)

38 Åpne grøfter Dimensjonering Mannings tall Naturlig overflate Jevn sterkt bevokst overflate Jevn ubevokst bunn, bevokste sider Ganske jevn ubevokste bunn og sider Jevn ubevokst nygravd grøft Sprengt gjennom beg Naturlige vassdrag Betong grov Betong jevn/ uslipt tre Betong slipt/ høvlet tre Plast

39 Åpne grøfter Dimensjonering Mannings formel v = Middelhastighet (m/s) 3,72 m/s q = Vannføring (m3/s) 22,39 m3/s M = Mannings tal (m1/3/s) 30 m1/3/s Av = Areal vått tverrsnitt (m²) = ((b+a)*h)/2 6,02 m2 P = Våtomkrets (m) 7,76 m Rh = Hydraulisk radius (m) = Av / P 0,78 m I = Grøftebunnens fall i lengderetning (m/m) 0,10 %

40 Åpne grøfter Dimensjonering Økt tverrsnitt på kanalen gir redusert vannføringshastighet

41 Åpne grøfter Utforming Gras på kantene reduserer vannhastigheten noe og binder jorda ved stor vannføring Steinsetting ved vannhastighet > 0,8-1,2 m/ s Foto Bioforsk Legg du under eller bruk usortert sprengstein Steinsatte terskler demper vannhastigheten

42 Åpne grøfter Steinsetting Steinsetting ved vannhastighet > 0,8-1,2 m/ s Nok stein Stor nok stein Foto T Tajet

43 Åpne grøfter Vedlikehold Masser lagt på siden av grøfta Grøfta rast igjen og grodd igjen Rydde kratt Grave opp på nytt Foto T Tajet

44 Åpne grøfter Vedlikehold - Fall fra jordet mot åpen grøft - Grøfta rensket for krattvegetasjon - Samlegrøft er over bekkebunnen - Samlegrøft stikker litt ut Foto T Tajet

45 Drenering Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter Prinsipper Rørtyper Dimensjonering Filter Gravearbeid Utløp Rustutfelling/Grøftespyling Sekundærgrøfting Åpne grøfter Avskjæringsgrøfter Åpne kanaler Dimensjonering Terrengforming/ Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

46 Terrengforming Unngå forsenkinger på jordet isbrann, drukning Unngå kanter langs bekken Ikke legg kanaloppkastet langs bekken, slik at det demmes inne Foto T Tajet

47 Terrengforming Pløying helt ut Pløy diagonalt Skrå vegetasjonssone Fra Bioforsk/ UMB

48 Forming av overflaten slik at vannet renner lettere av mot åpne kanaler Kan benyttes som eneste dreneringstiltak Spesielt aktuelt på myr med lite fall Profilering

49 Lukkede grøfter Prinsipper - Myr Myrsvinn 0,5-1 cm pr år på permanent eng 1-3 cm pr år i åpen åker Husk å øke fallet ved ujevn myrdybde på grunn av framtidig myrsynking Fra Bioforsk/ UMB

50 Lukkede grøfter Prinsipper - Myr Luft => omsetning av organisk materiale Myra synker CO 2 unslipper Legg samleledninger der myra er dypest Drenerings-ledninger kan legges litt dypere, så varer de lenger Ikke dyrk myr grunnere enn 2 meter Ikke dyrk myr der avløpet vil bli for grunt fjellterskel el. lign.

51 Omgraving av myr Alternativ til grøfting Grunn myr Dyrkbar undergrunn, sand under inntil 4 m dypt torvsjikt. Blander sand og mold i toppen > god struktur > bedre bæreevne Fra Småskrift Drenering III, SFFL 1990

52 Drenering Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter Prinsipper Rørtyper Dimensjonering Filter Gravearbeid Utløp Rustutfelling/Grøftespyling Sekundærgrøfting Åpne grøfter Avskjæringsgrøfter Åpne kanaler Dimensjonering Terrengforming/ Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

53 Kummer Foto Bioforsk Klassisk problem at vannet finner andre veier og graver rundt kummen

54 Kummer Fra Bioforsk

55 Kummer Aktuelt å plassere kummer i dråg for å ta unna overflatevann Avstand mellom kummene må tilpasses areal som drenerer til hver kum og fall mellom kummene Viktig å bremse vannet for å unngå graving Motfall nedenfor kum Foto Bioforsk

56 Kummer Grasdekte vannveier gunstig løsning for å bremse vann Hindre graving Tilskuddsordning Foto Bioforsk

57 Kummer Tette gjennomføringer til kummen er viktig for å unngå at vannet finner andre veier og graver ved siden av kummer og rør Foto T Tajet

58 Kummer - Rister Viktig med skråstilte rister ved innløp Hindre kvist å komme inn i røra Innløpet går ikke så lett tett Lette å renske opp Tilsyn obligatorisk!

59 Drenering Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter Prinsipper Rørtyper Dimensjonering Filter Gravearbeid Utløp Rustutfelling/Grøftespyling Sekundærgrøfting Åpne grøfter Avskjæringsgrøfter Åpne kanaler Dimensjonering Terrengforming/ Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

60 Økonomi Kostnadseksempel Gravemaskin Vrådalshjul Enhetspris Antall Pris Enhetspris Antall Pris 49/60 mm dobbeltvegga drensrør /86 mm dobbeltvegga drensrør mm dobbeltvegga drensrør Endedeksel 49/60 mm Endedeksel 70/86 mm Endedeksel 100 mm Grenovergang 69/48/69 mm 60' Grenovergang 100/48/100 mm 60' Grenovergang 100/69/100 mm 60' Bend 45' 69 mm Bend 45' 100 mm Grus til filtermateriale (uten filnmateriale) Sagflis Graving av grøfter Gjenfylling av grøfter Legging av rør/ dekkemateriale Planleggingskostnad Tilleg uforutsette kostnader ca 5% Sum kostnad pr 1000 m grøft

61 Kostnad 1000 m grøft Kostnadsoverslag Gravemaskin Vrådalshjul Rør/ materiell Dekkemateriale Graving, legging av rør og dekke Gjenfylling Planlegging og annet Sum kostnad pr 1000 m grøft Grøftekostnad 1000 m grøft: kr kr

62 Grøftekostnad pr daa Gravemaskin 1000 m grøft kr Grøfteavstand i meter Kostnad pr daa kr kr kr kr Avskrivning 30 år - årlig kostnad kr 200 kr 250 kr 333 kr 500 Rentekostnad - gjennomsnitt 5% kr 150 kr 188 kr 250 kr 375 Sum årlig kostnad (kr/ daa) kr 350 kr 438 kr 583 kr 875 Vrådalshjul 1000 m grøft kr Grøfteavstand i meter Kostnad pr daa kr kr kr kr Avskrivning 30 år - årlig kostnad kr 67 kr 83 kr 111 kr 167 Rentekostnad - gjennomsnitt 5% kr 50 kr 63 kr 83 kr 125 Sum årlig kostnad (kr/ daa) kr 117 kr 146 kr 194 kr 292

63 Krav til avlingsutslag Pris Hvete, gulrot løk rett fra jordet: 2,4 kr/ kg Minimum avlingsøkning kg /daa for å få lønnsomhet i å grøfte?

64 Krav til avlingsøkning Gravemaskin Grøfteavstand i meter Årlig grøftekostnad kr 350 kr 438 kr 583 kr 875 Hvete - krav til meravling i kg/daa Vrådalshjul Grøfteavstand i meter Årlig grøftekostnad kr 117 kr 146 kr 194 kr 292 Hvete - krav til meravling i kg/daa

65 Krav til avlingsøkning ved grøfting

66 Krav til avlingsøkning ved grøfting

67 Økonomi - Ikke spar deg til fant Ikke spar på rørdimensjon Ikke vær knipen med filtermateriale

68 Jordtetthet Drenering Organisk innhold

69 Kulturminner! Det er ikke grøftene som har tatt livet av denne stakkaren, Men grøftene har bidratt til å sikre mat for etterkommerne hans

70

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat.

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat. På tide å drenere? Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat. Drenering omfatter mange tiltak for å fjerne vann både på overflata og nedi jorda, mens grøfting stort sett oppfattes som

Detaljer

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000).

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000). 2. Drenering Av Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Hvorfor er det behov for drenering? I de fleste områder av Nordland fylke er det i perioder av vekstsesongen for mye vann i jorda. Vannet fortrenger

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

Drenering. Teori og praksis

Drenering. Teori og praksis Drenering Teori og praksis 2013 Heftet er produsert av Bondevennen BA 2013 I samarbeid med: Fylkesmannen i Rogaland Bioforsk Norsk Landbruksrådgivning Kontakt Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 1 Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 www.follolandbruk.no 2 Innledning Jorderosjon forekommer nesten over alt på jordoverflaten.

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 Rapport_ Trondheim kommune, kommunalteknikk OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken EMNE av forprosjekt DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 415223-TVF-RAP-001 Oppdrag: Emne: Forprosjekt Fredlybekken av forprosjekt

Detaljer

Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Forord Kultur- og kirkedepartementet utarbeider ulike publikasjoner om bygging og drift av ulike

Detaljer

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 1 - FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 2-1 BAKGRUNN OG OPPSUMMERING...3 2 OVERVANNSHÅNDTERING...4 2.1 TAKVANN...4 2.2 VANN PÅ TERRENG...6 2.3 BORTLEDNING

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Mosjonsløsninger for mjølkeku

Mosjonsløsninger for mjølkeku Mosjonsløsninger for mjølkeku Om mosjonskravet Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr kan holdes, er økende. En konsekvens av dette er at regelverket for hold av dyr ikke bare skal beskytte dyr mot vanskjøtsel,

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 (33) 2015 Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning Marit Hauken, Sigrun Kværnø, Marianne Bechmann, Geir

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer)

Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer) Vol.1 Nr.16 2006 www.bioforsk.no Bildene viser eksempler på biologiske, avløpsfrie toaletter som er Svanemerket. Fra venstre to kompakte gulvmodeller som monteres direkte på gulvet. De tre neste toalettene

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Kalender for. Jordåret 2015. Jordbruksdrift. Jordåret 2015. Matproduksjon. Miljø. Bevissthet om jord. Foto: Åge Nyborg/ Skog og landskap

Kalender for. Jordåret 2015. Jordbruksdrift. Jordåret 2015. Matproduksjon. Miljø. Bevissthet om jord. Foto: Åge Nyborg/ Skog og landskap Kalender for Jordåret 2015 Jordåret 2015 Foto: Åge Nyborg/ Skog og landskap Jordbruksdrift Matproduksjon Miljø Bevissthet om jord Jordåret 2015 Sollys, klima, luft, vann og jordsmonn er avgjørende faktorer

Detaljer

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Vedtatt av kommunestyret 29. august 2012 Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende Innledning

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er komplett avløps rense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

Partikler i drensvann- tiltak Lillian Øygarden Bioforsk bidrag fra Atle Hauge, Anne Falk Øgaard

Partikler i drensvann- tiltak Lillian Øygarden Bioforsk bidrag fra Atle Hauge, Anne Falk Øgaard Partikler i drensvann- tiltak Lillian Øygarden Bioforsk bidrag fra Atle Hauge, Anne Falk Øgaard Grøftesystemer kan transportere: Partikler Fosfor Løste næringsstoffer Pesticider fra jordbruksarealene til

Detaljer

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre Medlemsmøte 2013 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer