Knut Volland landbruksrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med noen økonomiske betraktninger av Torgeir Tajet GA-FA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knut Volland landbruksrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med noen økonomiske betraktninger av Torgeir Tajet GA-FA"

Transkript

1 Grøfting eller drenering Knut Volland landbruksrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med noen økonomiske betraktninger av Torgeir Tajet GA-FA

2 Hva skal jeg prate om? Vann i jord Hvorfor grøfte Ulike jordarter Grøfting Grøfteavstander Grøftedjup Dekkmaterialer Dimensjonering Diverse råd og vink Tiltak på myr

3 Vann i jord - Fritt Vann - Overflatevann - Sigevann - Grunnvann - Bundet vann - Vann som holdes fast på jordpartiklene Når mengden fritt vann er permant for stor grøftebehov

4 Porer = hulrommene mellom jordpartiklene - Store porer inneholder luft - Små porer inneholder vann Ved drenering tømmes det naturlige poresystemet raskere for vatn og til større dybde.

5 Jordarter Sandjord: Stort porevolum, store porer, liten kapillærledningsevne. Varmjord Siltjord: Stor vannlagringsevne, Stor kapillærledningsevne, sjelden utsatt for tørkeproblemer, Tørker seint opp, kald jord Leirjorder: Stort porevolum, små porer, sein vanngjennomstrømming Utsatt for pakking Morenejord: varierer veldig med innholdet. Vanligvis tørker lett opp Torvjord: Lite omdannet mye store porer. Sterkt omdannet torv tett og lite gjennomstrømning.

6 Moldinnhold Viktig for kjemiske og fysiske egenskaper - Nyttbart vann og næringslager øker - Redusere jordartene ekstreme egenskaper - Mørkere farge gir varmere jord - Bedrer jordstrukturen - Gir økt biologisk aktivitet i jorda Pløying og jordarbeiding reduserer moldinnholdet Engdyrking bygger opp moldinnholdet

7 Jordpakking Jordpakking er sammenpakking av store porer til små. I leirjord blir partiklene flate og gjør at vannet får lengre vei å gå.

8 Hvorfor grøfte? Når alle porene er fylt opp med vann, dårlig vekstmedium Har dårlig bæreevne Dårlig drenert jord er mer erosjonsutsatt Andre vekster konkurrerer ut kulturvekster (vassarve, krypsoleie, linbendel, sølvbunke som eksmepel) Grøfting fører til høyere jordtemp, tidligere opptørking, tidligere våronn, større og djupere rotsystem.

9 Grøfting - planlegging Undersøke og kartlegge: Velge tiltak: Planlegge: Gjennomføring: Landformer,jordarter,myr dannelser,grunnvatn, overflatevatn Regelmessig eller ureglemessig grøfting. Åpne grøfter, avskjæringsgrøfter, profilering. Kombinasjon av disse Kart, dimensjonering, kostnadsoverslag (søknad) Riktig maskin, dyktig maskinkjører og god oppfølging

10 Regelmessig grøfting Gjøres oftes på silt og leire og delvis på myr jord.

11 Uregelmessig grøfting - Bare deler av arealet blir grøfta - Oftest på sand og morenejord - Bli kvitt vassig, oppkommer

12 Omgraving av myr - Alternativ til grøfting - Grunn myr - dyrkbar undergrunn

13 Profilering av myr jord -Mest vanlig på tett og flat myrjord - Bredde ca m - Kanalene legges der myra er dypest -Ikke for bratte side kanter 1:1 -Grøftene bør være minst m

14 Grøfteavstand Nedbør Leire Morene Sterkt omdannet myr Lite omdanna myr mm 5-8 m 6-12 m 6-8 m m mm 4-8 m 6-10 m 4-8 m 8-10 m Mange faktorer påvirker grøfteavstanden Fall på grøftene Grøftedybde Jordas gjennomtrenglighet Nedbør Behov for tidlighet

15 Såtidsforsøk ved ulik grøfteavstand 6 dagers tidligere såing om vi halverer grøfteavstanden Men kostnaden dobles

16 Grøftedjup Fastmark: vanligvis anbefalt 0,8-1,0 m Trur det er riktig å øke til 1,0-1,2 m Myr: Vanligvis anbefalt 1,2-1,5 m Lite omdanna og dyp myr noe mer. Om mulig legg grøftene med fall fra grunna til det djupeste. Hvis ikke ha svært godt fall

17 Åpne grøfter - Avskjæringsgrøfter - Brukes mest i myr - minst 1:1 sider - Må renses opp (gror til) - Kan lede bort store vannmengder

18 Lukka grøfter -Steingrøfter - Betongrør (mest i senkingsanlegg) - Plast Korrugerte Leveres i kveil Lette, rimelige og har høy inntakskapasitet og er sterke Trenger godt fall Føyer seg lett etter bunn Blir lett avleiringer inni Vanskelig å spyle

19 Lukka grøfter forts. - Plast fort. Sletterør vanligvis i 6 meters lengder Glatte innvendig og utvendig Litt dyrere, mindre inntakskapasitet Større kapasitet Lett å spyle

20 Lukka grøfter forts. - Plast fort. Dobbeltvegga rør. vanligvis i 6 meters lengder Korrugerte på utsiden og glatte på innsiden Kombinerer de beste egenskapene til de andre typene. Egner seg godt på myrjord

21 Sugegrøfter -Legges som regel langs med eller på skrå av fallet -Dimensjoneres vanligvis 48/50 mm til 83/100 mm. - Fallet har stor betydning for kapasitet - maks 200 m lange - Der det er fare for slamming bør de ende ut i åpen grøft Fall på sugegrøfter: På myrbotn: Rørdimensjon Minstefall Minste fall 48/50 mm. 1:200 1:50 83/100 mm. 1:300 1: mm. 1:400 1:200

22 Samlegrøfter - Dimensjoneres etter areal og en avrenningskoeffisient - Nedbørmengden og fall - legges på tvers av fallet - Legges på de lågeste punkter

23

24 Dekkmateriale Hindre slam, silt og finsand å trenge inn i røret Lette vanntilstrømmingen Beskytte røret mot mekaniske påkjenninger Godt arbeid og riktig filtermateriale øker grøftas levetid Mest aktuelle filermateriale er ; Sagflis Grovsand/Grus 0,6-2 mm Singel/pukk 2-8 mm mest mulig rein

25 Dekkmateriale forts. Sagflis (minst 10 cm overdekking, ca 2 m 3 pr 100 m grøft) o Fordeler lett å få tak i og lett å handtere Gir god innstrømming Mindre utsatt for rust og tilslamming der det er mye jern i jord og vann. o Ulemper Brytes ned etter hvert Fare for slimdannelse der rør ligger under vann

26 Dekkmateriale forts. Grovsand/grus (0,6-2 mm) minst 3-5 cm overdekking, ca 1 m 3 pr 100 m grøft) o Fordeler God filtrering God beskyttelse av røret oulemper Vanskeligere å få tak i Tyngre å håndtere

27 Dekkmateriale forts. Singel/pukk 2-8 mm minst 5 cm overdekking, ca 1,5 m 3 pr 100 m grøft o Fordeler God filtrering God beskyttelse av røret Enkel å få tak i oulemper Vanskeligere å få tak i Tyngre å håndtere Dyrt

28 Noen Tips og Knep -Toppenden av aller rør tettes - Kalk grøftefyllet god ved grøfting i leire med silt og brenntorv (bruk gjerne brent kalk) - Sterkt omdanna myrjord bør ligge åpen et år før gjenlegging - husk godt fall på myrjord fra djupeste til tynnest. - er det bløtt legg gjerne hon under grøftene - Jevn helling unngå vannlåser - Der drensrør går gjennom kantvegetasjon- tette rør i dette området -Overflatevatn- bruk kum eller grusfilter - Der det er rustproblem- mulighet for spyling. - Steinsett enden av drensrøret der det kommer ut i friluft -Ha et godt kart over grøftesystemet (jfr. Miljøplan) - Ta vare på grøftekartet!!!!!!!

29 Eksempel på Kostnadsover slag

30 Grøftekostnad Kostnader 1000 m grøft Rør Ender overganger, bend 652 Dekkemateriale 2000 Graving gjenfylling Legging rør dekkemateriale 4725 Annet 3000 Sum Ca 63 kr pr m grøft

31 Årlig grøftekostnad Grøfteavstand i meter Uregelmessig grøfting Kostnad pr daa kr kr kr kr kr kr kr Avskrivning 30 år - årlig kostnad kr 67 kr 100 kr 175 kr 210 kr 262 kr 349 kr 524 Rentekostnad - gjennomsnitt 5% 30 år kr 50 kr 75 kr 131 kr 157 kr 197 kr 262 kr 393 Sum årlig kostnad med grøfter kr kr kr kr kr kr kr

32 Avlingskostnad Et forenkla eksempel Forventa levetid 30 år Minimum avlingsøkning kg /daa for å få lønnsomhet i å grøfte Hvetepris (kr/ kg) kr 2,48 Gulrot/ løk - pris (kr/ kg kr 5,50 Grøfteavstand i meter Kostnad pr daa kr kr kr kr kr Avskrivning 30 år - årlig kostnad kr 175 kr 210 kr 262 kr 349 kr 524 Rentekostnad - gjennomsnitt 5% 30 år kr 131 kr 157 kr 197 kr 262 kr 393 Sum årlig kostnad med grøfter kr 306 kr 367 kr 459 kr 612 kr 917 Hveteavling - krav til meravling i kg/ daa Gulrotavling - krav til meravling i kg/ daa

33 Tenkt eksempel løk/ gulrot Løk/ gulrot i et vekstskifte hvert 6. år Avlingsøkning pga grøfting (kg/ daa) Avlingsverdi (økning) gjennom 30 år tilsvare 5 løkavlinger Grøfteavstand i meter Kostnad pr daa kr kr kr kr kr

34 Lønner det seg å grøfte? Et forenkla eksempel Forventa levetid 30 år Min avlingsøkning kg /daa for å få økonomi Kostand pr daa Kostnad pr år Mathvete Havre Priser: Mathvete 2,48 Havre 1,98

35 Oppsummering Virkning av grøfting. Senka grunnvannsnivå Raskere opptørking Raskere ventilasjon av jorda Jorda vil være metta med vann kortere tid Kontrollert overflateavrenning- mindre erosjon Større lagringsevne for nedbør Større fasthet og bæreevne. Mindre fare for strukturskade under transport og jordarbeiding Tidligere såtidpunkt- større avling Djupere rotutvikling Sterkere uttørking av dypere lag. Oppsprekking av leirjord

36

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat.

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat. På tide å drenere? Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat. Drenering omfatter mange tiltak for å fjerne vann både på overflata og nedi jorda, mens grøfting stort sett oppfattes som

Detaljer

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000).

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000). 2. Drenering Av Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Hvorfor er det behov for drenering? I de fleste områder av Nordland fylke er det i perioder av vekstsesongen for mye vann i jorda. Vannet fortrenger

Detaljer

Drenering. Teori og praksis

Drenering. Teori og praksis Drenering Teori og praksis 2013 Heftet er produsert av Bondevennen BA 2013 I samarbeid med: Fylkesmannen i Rogaland Bioforsk Norsk Landbruksrådgivning Kontakt Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Detaljer

Kalender for. Jordåret 2015. Jordbruksdrift. Jordåret 2015. Matproduksjon. Miljø. Bevissthet om jord. Foto: Åge Nyborg/ Skog og landskap

Kalender for. Jordåret 2015. Jordbruksdrift. Jordåret 2015. Matproduksjon. Miljø. Bevissthet om jord. Foto: Åge Nyborg/ Skog og landskap Kalender for Jordåret 2015 Jordåret 2015 Foto: Åge Nyborg/ Skog og landskap Jordbruksdrift Matproduksjon Miljø Bevissthet om jord Jordåret 2015 Sollys, klima, luft, vann og jordsmonn er avgjørende faktorer

Detaljer

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre Medlemsmøte 2013 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Økt fokus på virus i potet

Økt fokus på virus i potet VÅRONNAVISA 2015 16 Økt fokus på virus i potet Ingrid Myrstad Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Tel: 902 06 667 ingrid.myrstad@nlr.no Virus i potet vies større oppmerksomhet i dag enn for noen år siden.

Detaljer

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 1 Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 www.follolandbruk.no 2 Innledning Jorderosjon forekommer nesten over alt på jordoverflaten.

Detaljer

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten 23. Potet Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Settepotet Friske settepoteter Friske settepoteter er grunnleggende for gode avlinger av høg kvalitet. I dag tar all settepotetproduksjon utgangspunkt

Detaljer

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 (33) 2015 Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning Marit Hauken, Sigrun Kværnø, Marianne Bechmann, Geir

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

TEMA Nr 4 februar 2015

TEMA Nr 4 februar 2015 TEMA Nr 4 februar 2015 Økologisk gulrotproduksjon agronomi og økonomi Kirsty McKinnon, Matthias Koesling, Martha Ebbesvik, Bioforsk, Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgivning Viken Økologisk gulrot er etterspurt

Detaljer

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 1 - FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 2-1 BAKGRUNN OG OPPSUMMERING...3 2 OVERVANNSHÅNDTERING...4 2.1 TAKVANN...4 2.2 VANN PÅ TERRENG...6 2.3 BORTLEDNING

Detaljer

Skogkurs resymé nr. 11 Grøfting av fastmark

Skogkurs resymé nr. 11 Grøfting av fastmark Skogkurs resymé nr. 11 Grøfting av fastmark www.skogkurs.no Utgave: 2 - august 2013 Grøfting gjennomføres for å øke skogproduksjonen. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars 2015 Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Nr. 1 2015

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars 2015 Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Nr. 1 2015 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Noen av våre beste kunder! Bak våre produkter står det et våkent, engasjert og kunnskapsrikt

Detaljer

Økologisk småskrift NR 1 2007. Meitemark. og jordforbedring SMÅSKRIFT. Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup

Økologisk småskrift NR 1 2007. Meitemark. og jordforbedring SMÅSKRIFT. Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup Økologisk småskrift NR 1 2007 SMÅSKRIFT Meitemark og jordforbedring Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup Andre småskrifter fra Bioforsk Økologisk landbruk - Planter som jorddekke

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer?

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer? Siri Svendgård-Stokke Siri Svendgård-Stokke: How does climate change affect agriculture? KART OG PLAN, Vol. 75, pp. 90 95, POB 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Annual precipitation and temperature are

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer