SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP"

Transkript

1 SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP - Henvisningskriterier - Samarbeidsrutiner. Kaur Harmohan LIS KK, SUS

2 Temaoversikt 1 Fysiologiske endringer i sv.skapet Sv.sk. omsorgen. Identifisere risiko Hepatitt B/C Fødselsangst Bekkenløsning Glucosuri/Diabetes Tromboseprofylakse

3 Temaoversikt 2 GBS streptokokkinfeksjon i sv.skap Prenataldiagnostikk-hva tilbys? Intrauterin veksthemming/preeklampsi Svangerskapskløe Overtidighet

4 Svangerskapets fysiologi. Blodvolumet øker 40%. Plasmavolumet øker 50% mens erytrocyttvolumet øker med 30%. (Plasmavolumet og ekstracellulær væske øker 6-8 liter) Hgb, hct faller lavest ved 28.uke. Senkningsreaksjon omkring 50. CRP påvirkes ikke. Nedsatt tonus og motilitet av glatt muskulatur i GI tractus.

5 Kardiovaskulære forandringer; Supraventrikulær tachycardi og ekstrasystoli er vanlig. Hjertets minuttvolum øker med 40-50%. Glomerulofiltrasjonen øker 30-50%. Vena cava-syndrom ved ryggleie. Tidevolumet øker jevnt med opp til 40%.

6

7 Kontrollene; 8-12 uker - informasjon, blodprøver etc uker - ultralyd 24.uke - SF, BT, proteinuri 28.uke -, hgb, anti-d 32.uke - 36.uke -, fosterets leie, anti-d 38.uke - 40.uke - 41.uke -, Nye overtidsrutiner.

8 Siden sommar 2011, nye overtidsrutiner: Alle skal til overtidsvurdering 7 dager over termin. Det tas CTG, vekstestimering og vurdering av induskjon. 9/21/2012

9 1. sv.skapskontroll Skal kvinnen undersøkes i gyn.benk? Evt cytologi (ikke på kvinner yngre enn 25 år) Klamydiaprøve (< 25år eller annen risiko) Fjern IUD Bruker hun medikamenter? Skal de seponeres? RELIS (Regionale legemiddel Informasjons Sentre) (www.relis.no)

10

11 Medikament og Alkoholmisbruk; Prøv å avdekke misbruk. I svangerskap kan noen rehabiliteres. Hver kommune skal ha et oppfølgingstilbud. Meldeplikt til sosialtjenesten i kommunen ved misstanke om rusmisbruk (helseperonelloven 32). En har meldeplikt til barnevernet i kommunen hvis en tror at den gravide har sviktende omsorgsevne. Fra 1995 har en etter lov om sosiale tjenester - 6-2a hatt mulighet å legge misbrukere inn i lukket institusjon mot deres vilje. Inntakets formål er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade.

12 Hepatitt B og C Prøve skal tas av følgende: Gravide som har eller har hatt hepatitt Narkomane Gravide eller hennes partner - fra Middelhavsland, Øst-Europa, Asia, Afrika og Mellom- og Sør-Amerika. Hepatitt C positive gravide undersøkes med PCR. Ved negativ prøve skal denne gjentas. Vurdere Indremedisinsk oppfølging postpartum Hepatitt B og C - kan amme.

13 Fødselsangst; Henvis kvinnen til jordmorsamtale, evt. fødepoliklinikk Lytt! Ønskebrev Sectio er sjelden en god løsning

14 Bekkenløsning; 40-50% har rygg eller bekkensmerter. Etiologi; Endret vektbelastning under svangerskapet Blir verre jo flere svangerskap Røyking Løsning av bekkenets sammenføyninger???? Behandling Avlastning krykker, kjøkkenstol med hjul, easy-slide madrass. Trening i basseng Sykemelding egen diagnose Fysioterapi dekkes Fødsel Tilrettelegges. Badekar? Epidural? Samtale/Trygge kvinnen. Keisersnitt anbefales ikke. Pasientforening Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsning LKB.

15 Glucosuri/sv.sk.diabetes: Glucosebelastning hvis 3+ eller gjentatte 2+ på glucose i morgenurin. Gi 75g glucose i 3dl vann og ta prøve like før og 2 timer etter. <7,8 : ingen tiltak, ny belastning v/ ny glucosuri. 7,8-8,9: kostholdråd, ev ny belastning etter 4 uker, ev.henvisn. til dia.pol. >9 : alltid henvisning til dia.pol. Fastende verdi >7 eller 2t >11 er manifest diabetes. Glucosebelastning gjøres i uke hos Alder>38 år. Tidligere svangerskapsdiabetes. Kvinner med 1.gradsslektninger med diabetes type 1 eller 2. Overvektige,>90kilo / BMI>27. Innvandrere fra Afrika og det indiske subkontinent. Tidligere uforklart perinatal død.

16 Diabetes mellitus; God prekonsepsjons regulering. Henvis pasienten når gravitest er positiv. Kontroll av gravide diabetikere tas hånd om av endokrinolog og obstetriker. HbA1c: < 7,0 : v/ konsepsjon og 1 trimester. < 6,0 i 2 og 3 trimester. > 8,0 : økt risiko for misdannelser og spontan aborter. Nivå i 3.trimetser er terkt korrelert med makrosomi. Mål; fastende blodsukker: Fast.< 5,5mmol/L og 2t postprandial<7,0.

17 Diabetes mellitus- forts.: Ved alvorlig diabetes med sen komplikasjoner særlig nefropati bær pasienten henvises til vurdering før svangerskapet. Obs.medikamenter: ACEI,Ca-Antagonist, Statiner. Undersøkes av øyelege i hvert trimester. 9/21/2012

18 Trombofilier/Tromboseprofylakse APC-resistens (FV-Leiden / Protrombingen mutasjon) Homozygot APC-resistens; Profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum. Heterozygot APC-resistens uten tilleggsrisiko; Ingen profylakse. Heterozygot APC-resistens med tilleggsrisiko; profylakse fra 3.trimester og 6 uker post partum. Tilleggsrisko: DVT/LE hos 1.grad slektning. Adipositas(BMI>30). Immobilisering.

19 Trombofilier/Tromboseprofylakse Antitrombin 3-mangel; profylakse i hele svangerskapet og 12 uker post partum. Protein C eller S-mangel; u/tilleggsrisk: 6 uker postpartum. m/tilleggsrisk: I hele sv.skapet + 6 uker postpartum. Tidligere DVT eller LE; profylakse hele svangerskapet og 6 uker post partum Antifosfolipidsyndrom; profylakse i hele svangerskapet og 6 uker post partum. Skal ha både Albyl-E( fra påvist svangerskap til uke 36) og lavmolekylært Heparin, Klexane (svangerskap + 6 uker postpartum).

20 Utredning av trombofili: Kvinner m/ Nyoppstått trombose / emboli. Intrauterine fosterdød eller 2 trimester abort utan klar årsak. Alvorlig vekstretardasjon / preklampsi, før uke 34. Alle med HELLP, Eklampsi og Abruptio. Ved 6 ukers kontroll hos primærlege: APC resistens. Protein C & S. Antitrombin III Lupus antikoagulant. Anticardiolipin antistoff. Kopi sendes til føde pol. 9/21/2012

21 Del 2 9/21/2012

22 GBS Gruppe B streptokokker Gram positiv kokk Koloniserer urogenitaltraktus og GI-tractus hos voksne samt øvre luftveier hos barn. Hos nyfødte: Hyppigste årsak til neonatal infeksjon/sepsis (0,5/1000 alvorlig infeksjon hos nyfødte i Norge). Fryktet tilstand. Meldepliktig. Hos gravide: hyppig årsak til asymptomatisk bacteriuri, UVI, Chorioamnionitt, Postpartum endometritt og Postpartum sepsis. Kan også gi alvorlig sykdom hos voksne ikke-gravide (immunkompromiterte)

23 GBS i svangerskap Prevalens % (!) av norske befolkning er kolonisert med GBS ~50% vertikal smitte ved fødsel 1-2% av smittede barn blir alvorlig syke. ~ fødsler i året, dvs ~ gravide med GBS. I Norge rapporteres ~30 tilfeller med alvorlig neonatal sepsis i året, dvs. ~2-5/1000 levende fødte av mødre med GBS-kolonisering.

24 GBS i svangerskap Profylakse Hvordan unngå alvorlig neonatal infeksjon? 1. Screening for GBS hos alle gravide. Antibiotikaprofylakse under fødselen til alle GBS positive. 2. Profylaktisk antibiotika til risikogravide. (Tidligere neonatal infeksjon, Urinveisinfeksjon med GBS, Tidligere postpartum infeksjoner med GBS).

25 GBS i svangerskap Profylakse USA har redusert sin forekomst av alvorlig neonatal GBS infeksjon fra 1,1 0,4/1000 levende fødte ved å velge stategi 1. I Norge er insidensen av neonatal GBS infeksjon lav (~0,5/1000). Man må behandle svært mange gravide for hvert ungått tilfelle av infeksjon. Inntil videre velger man strategi 2.

26 GBS i svangerskap Konklusjon Høy kolonisering av GBS blandt gravide Svært lav risiko for infeksjon Man kan ikke behandle bort GBS bærertilstand ved prepartum antibiotika. Kvinner med påvist GBS skal ikke ha antibiotika under fødsel med mindre de defineres som risikogruppe (NB: Oppvekst i urin) Det skal derfor ikke tas tilfeldig dyrkning for GBS i svangerskapet

27 Riskio grupper: Tidl. født barn med alvorlig GBS infeksjon. GBS sykdom hos mor v/tidligere fødsel (Amnionitt/ postpartum endometritt GBS UVI eller bakteriuri i aktuelle sv. skap PPROM/ prematur fødsel Vannavgang til termin uten rier >18 timer før barnet er født. 9/21/2012

28 Antibiotika: Alle symptomgivende GBS-infeksjoner må selvsagt behandles. Kvinner i riskiogrupper bør uansett prøvesvar få profylakse ved fødselen. Ved prematur fødsel før uke 37 og kjent positiv GBS dyrking, også profylakse etter vanlige retningslinjer. Ved vannavgang >ca.18t etter uke 37: Ved kjent pos. GBS (villscreening) gis antibiotika. 9/21/2012

29 Prenataldiagnostikk Politisk hett tema Innføring av ny bioteknologilov i 1 jan Debatt om fosterundersøkelser med UL Hva har man lov til å undersøke Når kan man undersøke All prenataldiagnostikk skal forutgås av genetisk veiledning i godkjent institusjon

30 Bioteknologiloven: Loven definerer fosterdiagnostikk som undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret 9/21/2012

31 Fosterdiagnotiske undersøkelser: Ultralyd i uke med måling av nakkeoppklaring. kombinert ultralyd og blodprøve (KUB-test) KUB-testen måler konsentrasjonen av humant choriongonadotropin (HCG) og svangerskapsrelatert plasmaprotein A (pregnancyassociated plasma protein A, PAPP-A). 9/21/2012

32 Fosterdiagnostikk: KUB-test predikerer sannsynligheten for kromosomavvik eller utviklingsavvik hos fosteret og metoden ble innført for å unngå komplikasjoner knyttet til invasiv prøvetaking. 9/21/2012

33 Prenataldiagnostikk UL-screening i sv.sk.uke 18 (ikke prenataldiagn.!!) Ekstra UL-undersøkelser på indikasjon Amniocentese på aldersindikasjon (> 38 år ved termin) Tidligere kromosomfeil Kjente metabolske sykd. som kan påvises Ved mistenkelige funn ved rutine-ul

34 Prenataldiagnostikk Amniocentese Alder: 38 år gir ~1% risiko for Trisomi 21 Amniocentese gir ~ 0,5% risiko for abort >50% av barn med kromosomavvik fødes av kvinner under 38 år Alder alene er et dårlig kriterium for å velge ut gravide som bør få tilbud om amniocentese.

35 Prenataldiagnostikk ukers undersøkelsen Tidlig UL-undersøkelse. Ser etter økt nakkefold hos fosteret. Undersøke anatomiske avvik Dobbeltesten PAPP-A (pregnancy assosiated plasma protein A) s-beta-hcg

36 Prenataldiagnostikk ukers undersøkelsen Bagrunnsrisiko ut fra kvinnens alder Ved 38 år ~ 1% Alder + Nakkefold + dobbeltestresultater Plottes i et dataprogram og gir en justert risiko Ut fra sin nye risiko tar kvinnen beslutningen om hun ønsker amniocentese

37 Prenataldiagnostikk Oppsummering Kvinner som blir 38 år før forventet fødsel har rett på undersøkelsen. Tidligere kromosomavvik/genetisk sykd.? Stor bekymring?? Henvis til genetisk veiledning så tidlig som mulig! Tidlig prenataldiagnostikk < uke 13_6!!

38 IUGR (intrauterin vekst retardasjon) Diagnosen forutsetter to målinger. IUGR må skilles fra SGA (Small for Gestational Age) Lave Symfyse-Fundus mål som følger persentilen sin er vanligvis normalt. Tilvekst bør ikke vurderes med kortere intervaller enn 14 dager.

39 IUGR (Symfyse-Fundus målinger) Måling av SF-mål: Viktig undersøkelse Øvelse gjør mester Riktig måleteknikk. Sammenligne målinger fra samme person.

40 IUGR Etiologi Noen av de minste fostrene må antas å være fysiologisk små. (genetikk/ etnisitet) Kromosomfeil, infeksjonssykdommer og medikamenter kan være årsaker. Placentasykdom (Hypertensive sv.sk.komplikasjoner, Preeklampsi) er den hyppigste årsak til føtale vekstproblemer i den kliniske hverdag.

41 Sv.sk.hypertensjon og Preeklampsi Hypertensive sv.sk.komplikasjoner: 8 10 % i befolkningen. Kronisk hypertensjon:1 2 % (påvist før sv.skapet, eller før sv.sk.uke 20). Sv.sk.hypertensjon: 4 5 % (etter uke 20, normalisert innen 12 uker postpartum): Preeklampsi ~3 %. (Hypertensjon og proteinuri, + evt. Patologiske lab.verdier og tilleggsymptomer).

42 Sv.sk.hypertensjon og Preeklampsi Økt risiko for preeklampsi ved: Tidligere preeklampsi Alder >35 år Kronisk hypertensjon Nyresykdom Diabetes mellitus SLE/Antifosfolipidsyndrom/Trombofili Høy Body Mass Index (BMI)

43 Sv.sk.hypertensjon og Preeklampsi Preeklampsi gir klinisk et maternelt syndrom med Hypertensjon Proteinuri Ødem Økt fare for føtalt syndrom med Veksthemning Fosterhypoksi Placentaløsning Intrauterin fosterdød

44 Sv.sk.hypertensjon og Preeklampsi Når bør hun henvises til føde.avd? Ved reproduserbart BT > 140/90, eller BT stigning>25 mmhg. Henvises for UL-vurdering av fostervekst i løpet av noen uker (ikke ø-hjelp). BT behandling startes sjelden før BT > 160/ Isolert ikke-behandlingstrengende BT, evt. tett oppfølging hos egen lege? Ved proteinuri: 2+ på stix Ved tendens til økende BT/proteinuri og samtidig mistenkelige symptomer eller mistanke om liten fostervekst.

45 Blødning Cx-errosjoner Tegningsblødning Randsinusbløning Placenta praevia Abruptio placenta

46 Abdominalsmerter; Kynnere Ligamentsmerter Ureterkolikk Obstipasjon (Myomnekrose) HELLP Abruptio placenta

47

48 HELLP Hemolysis Elevated Liver enzymes Low - Platelets

49 HELLP Incidens 1-6 I slutten av 2. eller begynnelsen av 3.trimester Intense epigastriesmerter Funn; BT og proteinuri (ikke alltid ved debut) Trombocytt ASAT og ALAT Haptoglobin

50 Eklampsi Incidens 1: % hadde både BT og proteinuri 40% kramper før fødsel 30% i fødsel 30% etter fødsel 87% hadde hodepine, synsforstyrrelser eller epigastriesmerter.

51 Normal graviditet Moderat preeklampsi Alvorlig preeklampsi Truende eklampsi Eklampsi

52

53 Etiologi Mangelfull trofoblastinvasjon Immunologiske forhold hos mor Placentær ischemi Frigir faktorer som gir endotelskade Starter tidlig, men gir symptomer >20.uke

54 Skade av endotel i alle organer Placenta - vekstretardasjon, abruptio placenta Nyre - proteinuri, GFR Lever - smerter, transaminaser CNS - kramper Lunger - ødem Cor - cardiomyopati Øye - retinaløsning

55

56 Behandling Å forløse pasienten! Avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og fosterets alder

57

58 Antihypertensiva forhindrer ikke utvikling av sykdom. Skal ikke startes i sv.skap uten etter avtale med obstetriker.

59 Svangerskapskløe Vanlig! Plagsomt! Ufarlig!

60 Svangerskapskløe (forts.) Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy (PUPPP) er den vanligste svangerskapsspesifikke dermatosen. Insidens 1/160-1/300 svangerskap. Ekstrem kløe. Starter gjerne på magen, etter hvert til ekstremiteter. Evt. papler som flyter sammen til urtikarielle lesjoner. Håndflater, fotsåler og ansikt vanligvis spart. Forværres gjerne like etter forløsning. Vanligvis borte innen 14 dgr.

61 ICP (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy) ICP opptrer i (2.) og 3. trimester. Økt insidens i de kalde mnd.? Etniske forkjeller. Scandinavia: 0,5 1,8 % Vest Europa forøvrig: 0,1 0,2 % Araucan indianere i Chile: 22 %

62 ICP Etiologi Genetiske og hormonelle faktorer. Østrogen/Progesteron mediert påvirkning av gallesyre-transport i leveren Østrogen og Progesteron øker i svangerskap. Høyere verdier i flerlinge sv.sk.

63 ICP Klinikk Kløe over hele kroppen. Starter gjerne etter sv.sk. uke 30. Påfallende lokalisasjon i håndflater/fotsåler. Ekskoriasjoner?! Kan i ekstreme tilfeller gi gulsott. Lab. prøver: Forhøyede s-gallesalter og evt. ASAT/ALAT. Symptomene forsvinner etter forløsning.

64 ICP Komplikasjoner Intrauterin fosterdød!! Risikoen øker siste sv.sk. Måneden Intreffer svært sjelden før uke 36 Rapportert varierende insidens: 1-5%. Symptomatisk behandling med Ursofalc + evt. kløestillende midler. God respons på Ursofalc fjerner ikke risikoen for fosterdød.

65 ICP Tiltak/oppfølging Forløsning ved passerte 37 sv.sk.uke, og innen fullgåtte 38 sv.sk.uke. Kontrollere normalisering av leverprøver postpartum. NB: Forsiktighet med østrogenholdige prev.midler % residiv i neste sv.skap.

66 ICP Hva bør man huske? OBS: sv.sk.kløe som utvikles i siste trimester. Påfallende kløe i håndflater/fotsåler. Ta ASAT, ALAT og s-gallesyrer. Gjentatte målinger ved normale verdier Ved patologiske prøvesvar kontakt fødeavd.

67 Overtidig sv.skap Definisjon Normalt svangerskap: uker. > 42 uker (294 dager) = overtid (ca. 10%). Termin Ultralyd (TUL) er satt til 283 dager, uke I henhold til Helsedirektoratets anbefalinger av 7. juli 2011 tilbys kontroll i spesialisthelsetjenesten dag 7 etter TUL (uke 41+3, dag 290).

68 Overtidig sv.skap Risiko for overtidighet Økt sjanse for overtidighet ved: Nullipara Maternell alder > 35 år. Tidligere overtidige sv.skap. (Ved guttefoster)

69 Overtidig sv.skap Komplikasjoner Intrauterin fosterdød: I perioden dgr. sammenlignet med termin (4-7/1000 mot 2-3/1000). Dette gjelder særlig ved samtidig lav fødselsvekt. Neonatale komplikasjoner som lav Apgar og overflytting til nyfødt avdeling er også økt. Det er økt risiko for operativ vag.forløsning og sectio og blødning under fødsel uavhenig av forløsn.metode. Risiko ved overtidighet må veies opp mot økt risiko ved fødselsinduksjon

70 Overtidskontroll: 41 ukers kontroll(7 dager etter termin, uke 41+3, 290 dager). Us.av lege/jordmor(ultralydjordmor). Klinisk us, CTG, vekstestimering, vurdering av fostervannmengde, doppler i art.umbicalis hos de med risiko faktorer, ev.tøying av cervix hvis kvinne ønsker det. Videre vurdering av induksjon utifra det man finner ved undersøkelse. 9/21/2012

71

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for spesialhelsetjenester Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 611.2 05/001-002 Deres ref: 04/4963/TSP/VDA

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min Helsedirektoratets veileder for svangerskap som fortsetter 7 dager over termin 7 ½ års erfaring fra Lillehammer Jakob Nakling Sykehuset Innlandet Lillehammer Innledning: Det har vært, og er, en diskusjon

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord... 17 Introduksjon... 19

Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord... 17 Introduksjon... 19 Innhold Forord... 17 Introduksjon... 19 Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten 1 Internasjonale føringer for jordmorvirksomhet... 23 Verdens helseorganisasjon... 23 International Confederation of Midwives...

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

Se den enkelte kvinne

Se den enkelte kvinne 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 6 2010 Den 18. Nordiske Jordmorkongress Se den enkelte kvinne Ny p-pille Nytt behandlingsprinsipp Finnes det en p-pille som reduserer hormonsvingningene? I løpet

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 3, september 2007 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Roar Dyrkorn, Lis Johansen (sekretær), Andreas Radtke, Anne Dorthea Rø, Hanne-Brit Grong

Detaljer

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG HELSE Tema Adopsjon -1- INNHOLD Adopterte barn og helse Den første legeundersøkelsen etter hjemkomst Helsestasjonen Vaksinasjonsprogrammet Det premature barnet Vekst Understimulering

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE).

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). Hva er det? Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom som kan angripe ulike organer, spesielt hud, ledd,

Detaljer

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 Denne utgaven er redigert av Positively UK (tidligere Positively Women) Første norske utgave 2010 Tilpasset fra fjerde engelske utgave 2010 Takk til

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: Nr. 3 2005 Årgang 34 leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: Nr. 3 2005 Årgang 34 leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: ST leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1 EN Nr. 3 2005 Årgang 34 utpostens dobbelttime: Intervju med Atle Klovning Av Petter

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer