SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP"

Transkript

1 SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP - Henvisningskriterier - Samarbeidsrutiner. Kaur Harmohan LIS KK, SUS

2 Temaoversikt 1 Fysiologiske endringer i sv.skapet Sv.sk. omsorgen. Identifisere risiko Hepatitt B/C Fødselsangst Bekkenløsning Glucosuri/Diabetes Tromboseprofylakse

3 Temaoversikt 2 GBS streptokokkinfeksjon i sv.skap Prenataldiagnostikk-hva tilbys? Intrauterin veksthemming/preeklampsi Svangerskapskløe Overtidighet

4 Svangerskapets fysiologi. Blodvolumet øker 40%. Plasmavolumet øker 50% mens erytrocyttvolumet øker med 30%. (Plasmavolumet og ekstracellulær væske øker 6-8 liter) Hgb, hct faller lavest ved 28.uke. Senkningsreaksjon omkring 50. CRP påvirkes ikke. Nedsatt tonus og motilitet av glatt muskulatur i GI tractus.

5 Kardiovaskulære forandringer; Supraventrikulær tachycardi og ekstrasystoli er vanlig. Hjertets minuttvolum øker med 40-50%. Glomerulofiltrasjonen øker 30-50%. Vena cava-syndrom ved ryggleie. Tidevolumet øker jevnt med opp til 40%.

6

7 Kontrollene; 8-12 uker - informasjon, blodprøver etc uker - ultralyd 24.uke - SF, BT, proteinuri 28.uke -, hgb, anti-d 32.uke - 36.uke -, fosterets leie, anti-d 38.uke - 40.uke - 41.uke -, Nye overtidsrutiner.

8 Siden sommar 2011, nye overtidsrutiner: Alle skal til overtidsvurdering 7 dager over termin. Det tas CTG, vekstestimering og vurdering av induskjon. 9/21/2012

9 1. sv.skapskontroll Skal kvinnen undersøkes i gyn.benk? Evt cytologi (ikke på kvinner yngre enn 25 år) Klamydiaprøve (< 25år eller annen risiko) Fjern IUD Bruker hun medikamenter? Skal de seponeres? RELIS (Regionale legemiddel Informasjons Sentre) (www.relis.no)

10

11 Medikament og Alkoholmisbruk; Prøv å avdekke misbruk. I svangerskap kan noen rehabiliteres. Hver kommune skal ha et oppfølgingstilbud. Meldeplikt til sosialtjenesten i kommunen ved misstanke om rusmisbruk (helseperonelloven 32). En har meldeplikt til barnevernet i kommunen hvis en tror at den gravide har sviktende omsorgsevne. Fra 1995 har en etter lov om sosiale tjenester - 6-2a hatt mulighet å legge misbrukere inn i lukket institusjon mot deres vilje. Inntakets formål er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade.

12 Hepatitt B og C Prøve skal tas av følgende: Gravide som har eller har hatt hepatitt Narkomane Gravide eller hennes partner - fra Middelhavsland, Øst-Europa, Asia, Afrika og Mellom- og Sør-Amerika. Hepatitt C positive gravide undersøkes med PCR. Ved negativ prøve skal denne gjentas. Vurdere Indremedisinsk oppfølging postpartum Hepatitt B og C - kan amme.

13 Fødselsangst; Henvis kvinnen til jordmorsamtale, evt. fødepoliklinikk Lytt! Ønskebrev Sectio er sjelden en god løsning

14 Bekkenløsning; 40-50% har rygg eller bekkensmerter. Etiologi; Endret vektbelastning under svangerskapet Blir verre jo flere svangerskap Røyking Løsning av bekkenets sammenføyninger???? Behandling Avlastning krykker, kjøkkenstol med hjul, easy-slide madrass. Trening i basseng Sykemelding egen diagnose Fysioterapi dekkes Fødsel Tilrettelegges. Badekar? Epidural? Samtale/Trygge kvinnen. Keisersnitt anbefales ikke. Pasientforening Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsning LKB.

15 Glucosuri/sv.sk.diabetes: Glucosebelastning hvis 3+ eller gjentatte 2+ på glucose i morgenurin. Gi 75g glucose i 3dl vann og ta prøve like før og 2 timer etter. <7,8 : ingen tiltak, ny belastning v/ ny glucosuri. 7,8-8,9: kostholdråd, ev ny belastning etter 4 uker, ev.henvisn. til dia.pol. >9 : alltid henvisning til dia.pol. Fastende verdi >7 eller 2t >11 er manifest diabetes. Glucosebelastning gjøres i uke hos Alder>38 år. Tidligere svangerskapsdiabetes. Kvinner med 1.gradsslektninger med diabetes type 1 eller 2. Overvektige,>90kilo / BMI>27. Innvandrere fra Afrika og det indiske subkontinent. Tidligere uforklart perinatal død.

16 Diabetes mellitus; God prekonsepsjons regulering. Henvis pasienten når gravitest er positiv. Kontroll av gravide diabetikere tas hånd om av endokrinolog og obstetriker. HbA1c: < 7,0 : v/ konsepsjon og 1 trimester. < 6,0 i 2 og 3 trimester. > 8,0 : økt risiko for misdannelser og spontan aborter. Nivå i 3.trimetser er terkt korrelert med makrosomi. Mål; fastende blodsukker: Fast.< 5,5mmol/L og 2t postprandial<7,0.

17 Diabetes mellitus- forts.: Ved alvorlig diabetes med sen komplikasjoner særlig nefropati bær pasienten henvises til vurdering før svangerskapet. Obs.medikamenter: ACEI,Ca-Antagonist, Statiner. Undersøkes av øyelege i hvert trimester. 9/21/2012

18 Trombofilier/Tromboseprofylakse APC-resistens (FV-Leiden / Protrombingen mutasjon) Homozygot APC-resistens; Profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum. Heterozygot APC-resistens uten tilleggsrisiko; Ingen profylakse. Heterozygot APC-resistens med tilleggsrisiko; profylakse fra 3.trimester og 6 uker post partum. Tilleggsrisko: DVT/LE hos 1.grad slektning. Adipositas(BMI>30). Immobilisering.

19 Trombofilier/Tromboseprofylakse Antitrombin 3-mangel; profylakse i hele svangerskapet og 12 uker post partum. Protein C eller S-mangel; u/tilleggsrisk: 6 uker postpartum. m/tilleggsrisk: I hele sv.skapet + 6 uker postpartum. Tidligere DVT eller LE; profylakse hele svangerskapet og 6 uker post partum Antifosfolipidsyndrom; profylakse i hele svangerskapet og 6 uker post partum. Skal ha både Albyl-E( fra påvist svangerskap til uke 36) og lavmolekylært Heparin, Klexane (svangerskap + 6 uker postpartum).

20 Utredning av trombofili: Kvinner m/ Nyoppstått trombose / emboli. Intrauterine fosterdød eller 2 trimester abort utan klar årsak. Alvorlig vekstretardasjon / preklampsi, før uke 34. Alle med HELLP, Eklampsi og Abruptio. Ved 6 ukers kontroll hos primærlege: APC resistens. Protein C & S. Antitrombin III Lupus antikoagulant. Anticardiolipin antistoff. Kopi sendes til føde pol. 9/21/2012

21 Del 2 9/21/2012

22 GBS Gruppe B streptokokker Gram positiv kokk Koloniserer urogenitaltraktus og GI-tractus hos voksne samt øvre luftveier hos barn. Hos nyfødte: Hyppigste årsak til neonatal infeksjon/sepsis (0,5/1000 alvorlig infeksjon hos nyfødte i Norge). Fryktet tilstand. Meldepliktig. Hos gravide: hyppig årsak til asymptomatisk bacteriuri, UVI, Chorioamnionitt, Postpartum endometritt og Postpartum sepsis. Kan også gi alvorlig sykdom hos voksne ikke-gravide (immunkompromiterte)

23 GBS i svangerskap Prevalens % (!) av norske befolkning er kolonisert med GBS ~50% vertikal smitte ved fødsel 1-2% av smittede barn blir alvorlig syke. ~ fødsler i året, dvs ~ gravide med GBS. I Norge rapporteres ~30 tilfeller med alvorlig neonatal sepsis i året, dvs. ~2-5/1000 levende fødte av mødre med GBS-kolonisering.

24 GBS i svangerskap Profylakse Hvordan unngå alvorlig neonatal infeksjon? 1. Screening for GBS hos alle gravide. Antibiotikaprofylakse under fødselen til alle GBS positive. 2. Profylaktisk antibiotika til risikogravide. (Tidligere neonatal infeksjon, Urinveisinfeksjon med GBS, Tidligere postpartum infeksjoner med GBS).

25 GBS i svangerskap Profylakse USA har redusert sin forekomst av alvorlig neonatal GBS infeksjon fra 1,1 0,4/1000 levende fødte ved å velge stategi 1. I Norge er insidensen av neonatal GBS infeksjon lav (~0,5/1000). Man må behandle svært mange gravide for hvert ungått tilfelle av infeksjon. Inntil videre velger man strategi 2.

26 GBS i svangerskap Konklusjon Høy kolonisering av GBS blandt gravide Svært lav risiko for infeksjon Man kan ikke behandle bort GBS bærertilstand ved prepartum antibiotika. Kvinner med påvist GBS skal ikke ha antibiotika under fødsel med mindre de defineres som risikogruppe (NB: Oppvekst i urin) Det skal derfor ikke tas tilfeldig dyrkning for GBS i svangerskapet

27 Riskio grupper: Tidl. født barn med alvorlig GBS infeksjon. GBS sykdom hos mor v/tidligere fødsel (Amnionitt/ postpartum endometritt GBS UVI eller bakteriuri i aktuelle sv. skap PPROM/ prematur fødsel Vannavgang til termin uten rier >18 timer før barnet er født. 9/21/2012

28 Antibiotika: Alle symptomgivende GBS-infeksjoner må selvsagt behandles. Kvinner i riskiogrupper bør uansett prøvesvar få profylakse ved fødselen. Ved prematur fødsel før uke 37 og kjent positiv GBS dyrking, også profylakse etter vanlige retningslinjer. Ved vannavgang >ca.18t etter uke 37: Ved kjent pos. GBS (villscreening) gis antibiotika. 9/21/2012

29 Prenataldiagnostikk Politisk hett tema Innføring av ny bioteknologilov i 1 jan Debatt om fosterundersøkelser med UL Hva har man lov til å undersøke Når kan man undersøke All prenataldiagnostikk skal forutgås av genetisk veiledning i godkjent institusjon

30 Bioteknologiloven: Loven definerer fosterdiagnostikk som undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret 9/21/2012

31 Fosterdiagnotiske undersøkelser: Ultralyd i uke med måling av nakkeoppklaring. kombinert ultralyd og blodprøve (KUB-test) KUB-testen måler konsentrasjonen av humant choriongonadotropin (HCG) og svangerskapsrelatert plasmaprotein A (pregnancyassociated plasma protein A, PAPP-A). 9/21/2012

32 Fosterdiagnostikk: KUB-test predikerer sannsynligheten for kromosomavvik eller utviklingsavvik hos fosteret og metoden ble innført for å unngå komplikasjoner knyttet til invasiv prøvetaking. 9/21/2012

33 Prenataldiagnostikk UL-screening i sv.sk.uke 18 (ikke prenataldiagn.!!) Ekstra UL-undersøkelser på indikasjon Amniocentese på aldersindikasjon (> 38 år ved termin) Tidligere kromosomfeil Kjente metabolske sykd. som kan påvises Ved mistenkelige funn ved rutine-ul

34 Prenataldiagnostikk Amniocentese Alder: 38 år gir ~1% risiko for Trisomi 21 Amniocentese gir ~ 0,5% risiko for abort >50% av barn med kromosomavvik fødes av kvinner under 38 år Alder alene er et dårlig kriterium for å velge ut gravide som bør få tilbud om amniocentese.

35 Prenataldiagnostikk ukers undersøkelsen Tidlig UL-undersøkelse. Ser etter økt nakkefold hos fosteret. Undersøke anatomiske avvik Dobbeltesten PAPP-A (pregnancy assosiated plasma protein A) s-beta-hcg

36 Prenataldiagnostikk ukers undersøkelsen Bagrunnsrisiko ut fra kvinnens alder Ved 38 år ~ 1% Alder + Nakkefold + dobbeltestresultater Plottes i et dataprogram og gir en justert risiko Ut fra sin nye risiko tar kvinnen beslutningen om hun ønsker amniocentese

37 Prenataldiagnostikk Oppsummering Kvinner som blir 38 år før forventet fødsel har rett på undersøkelsen. Tidligere kromosomavvik/genetisk sykd.? Stor bekymring?? Henvis til genetisk veiledning så tidlig som mulig! Tidlig prenataldiagnostikk < uke 13_6!!

38 IUGR (intrauterin vekst retardasjon) Diagnosen forutsetter to målinger. IUGR må skilles fra SGA (Small for Gestational Age) Lave Symfyse-Fundus mål som følger persentilen sin er vanligvis normalt. Tilvekst bør ikke vurderes med kortere intervaller enn 14 dager.

39 IUGR (Symfyse-Fundus målinger) Måling av SF-mål: Viktig undersøkelse Øvelse gjør mester Riktig måleteknikk. Sammenligne målinger fra samme person.

40 IUGR Etiologi Noen av de minste fostrene må antas å være fysiologisk små. (genetikk/ etnisitet) Kromosomfeil, infeksjonssykdommer og medikamenter kan være årsaker. Placentasykdom (Hypertensive sv.sk.komplikasjoner, Preeklampsi) er den hyppigste årsak til føtale vekstproblemer i den kliniske hverdag.

41 Sv.sk.hypertensjon og Preeklampsi Hypertensive sv.sk.komplikasjoner: 8 10 % i befolkningen. Kronisk hypertensjon:1 2 % (påvist før sv.skapet, eller før sv.sk.uke 20). Sv.sk.hypertensjon: 4 5 % (etter uke 20, normalisert innen 12 uker postpartum): Preeklampsi ~3 %. (Hypertensjon og proteinuri, + evt. Patologiske lab.verdier og tilleggsymptomer).

42 Sv.sk.hypertensjon og Preeklampsi Økt risiko for preeklampsi ved: Tidligere preeklampsi Alder >35 år Kronisk hypertensjon Nyresykdom Diabetes mellitus SLE/Antifosfolipidsyndrom/Trombofili Høy Body Mass Index (BMI)

43 Sv.sk.hypertensjon og Preeklampsi Preeklampsi gir klinisk et maternelt syndrom med Hypertensjon Proteinuri Ødem Økt fare for føtalt syndrom med Veksthemning Fosterhypoksi Placentaløsning Intrauterin fosterdød

44 Sv.sk.hypertensjon og Preeklampsi Når bør hun henvises til føde.avd? Ved reproduserbart BT > 140/90, eller BT stigning>25 mmhg. Henvises for UL-vurdering av fostervekst i løpet av noen uker (ikke ø-hjelp). BT behandling startes sjelden før BT > 160/ Isolert ikke-behandlingstrengende BT, evt. tett oppfølging hos egen lege? Ved proteinuri: 2+ på stix Ved tendens til økende BT/proteinuri og samtidig mistenkelige symptomer eller mistanke om liten fostervekst.

45 Blødning Cx-errosjoner Tegningsblødning Randsinusbløning Placenta praevia Abruptio placenta

46 Abdominalsmerter; Kynnere Ligamentsmerter Ureterkolikk Obstipasjon (Myomnekrose) HELLP Abruptio placenta

47

48 HELLP Hemolysis Elevated Liver enzymes Low - Platelets

49 HELLP Incidens 1-6 I slutten av 2. eller begynnelsen av 3.trimester Intense epigastriesmerter Funn; BT og proteinuri (ikke alltid ved debut) Trombocytt ASAT og ALAT Haptoglobin

50 Eklampsi Incidens 1: % hadde både BT og proteinuri 40% kramper før fødsel 30% i fødsel 30% etter fødsel 87% hadde hodepine, synsforstyrrelser eller epigastriesmerter.

51 Normal graviditet Moderat preeklampsi Alvorlig preeklampsi Truende eklampsi Eklampsi

52

53 Etiologi Mangelfull trofoblastinvasjon Immunologiske forhold hos mor Placentær ischemi Frigir faktorer som gir endotelskade Starter tidlig, men gir symptomer >20.uke

54 Skade av endotel i alle organer Placenta - vekstretardasjon, abruptio placenta Nyre - proteinuri, GFR Lever - smerter, transaminaser CNS - kramper Lunger - ødem Cor - cardiomyopati Øye - retinaløsning

55

56 Behandling Å forløse pasienten! Avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og fosterets alder

57

58 Antihypertensiva forhindrer ikke utvikling av sykdom. Skal ikke startes i sv.skap uten etter avtale med obstetriker.

59 Svangerskapskløe Vanlig! Plagsomt! Ufarlig!

60 Svangerskapskløe (forts.) Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy (PUPPP) er den vanligste svangerskapsspesifikke dermatosen. Insidens 1/160-1/300 svangerskap. Ekstrem kløe. Starter gjerne på magen, etter hvert til ekstremiteter. Evt. papler som flyter sammen til urtikarielle lesjoner. Håndflater, fotsåler og ansikt vanligvis spart. Forværres gjerne like etter forløsning. Vanligvis borte innen 14 dgr.

61 ICP (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy) ICP opptrer i (2.) og 3. trimester. Økt insidens i de kalde mnd.? Etniske forkjeller. Scandinavia: 0,5 1,8 % Vest Europa forøvrig: 0,1 0,2 % Araucan indianere i Chile: 22 %

62 ICP Etiologi Genetiske og hormonelle faktorer. Østrogen/Progesteron mediert påvirkning av gallesyre-transport i leveren Østrogen og Progesteron øker i svangerskap. Høyere verdier i flerlinge sv.sk.

63 ICP Klinikk Kløe over hele kroppen. Starter gjerne etter sv.sk. uke 30. Påfallende lokalisasjon i håndflater/fotsåler. Ekskoriasjoner?! Kan i ekstreme tilfeller gi gulsott. Lab. prøver: Forhøyede s-gallesalter og evt. ASAT/ALAT. Symptomene forsvinner etter forløsning.

64 ICP Komplikasjoner Intrauterin fosterdød!! Risikoen øker siste sv.sk. Måneden Intreffer svært sjelden før uke 36 Rapportert varierende insidens: 1-5%. Symptomatisk behandling med Ursofalc + evt. kløestillende midler. God respons på Ursofalc fjerner ikke risikoen for fosterdød.

65 ICP Tiltak/oppfølging Forløsning ved passerte 37 sv.sk.uke, og innen fullgåtte 38 sv.sk.uke. Kontrollere normalisering av leverprøver postpartum. NB: Forsiktighet med østrogenholdige prev.midler % residiv i neste sv.skap.

66 ICP Hva bør man huske? OBS: sv.sk.kløe som utvikles i siste trimester. Påfallende kløe i håndflater/fotsåler. Ta ASAT, ALAT og s-gallesyrer. Gjentatte målinger ved normale verdier Ved patologiske prøvesvar kontakt fødeavd.

67 Overtidig sv.skap Definisjon Normalt svangerskap: uker. > 42 uker (294 dager) = overtid (ca. 10%). Termin Ultralyd (TUL) er satt til 283 dager, uke I henhold til Helsedirektoratets anbefalinger av 7. juli 2011 tilbys kontroll i spesialisthelsetjenesten dag 7 etter TUL (uke 41+3, dag 290).

68 Overtidig sv.skap Risiko for overtidighet Økt sjanse for overtidighet ved: Nullipara Maternell alder > 35 år. Tidligere overtidige sv.skap. (Ved guttefoster)

69 Overtidig sv.skap Komplikasjoner Intrauterin fosterdød: I perioden dgr. sammenlignet med termin (4-7/1000 mot 2-3/1000). Dette gjelder særlig ved samtidig lav fødselsvekt. Neonatale komplikasjoner som lav Apgar og overflytting til nyfødt avdeling er også økt. Det er økt risiko for operativ vag.forløsning og sectio og blødning under fødsel uavhenig av forløsn.metode. Risiko ved overtidighet må veies opp mot økt risiko ved fødselsinduksjon

70 Overtidskontroll: 41 ukers kontroll(7 dager etter termin, uke 41+3, 290 dager). Us.av lege/jordmor(ultralydjordmor). Klinisk us, CTG, vekstestimering, vurdering av fostervannmengde, doppler i art.umbicalis hos de med risiko faktorer, ev.tøying av cervix hvis kvinne ønsker det. Videre vurdering av induksjon utifra det man finner ved undersøkelse. 9/21/2012

71

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes:

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes: Dokumentansvarlig: Ingrid Petrikke Olsen Dokumentnummer: PR0983 Godkjent av: Ingrid Petrikke Olsen Gyldig for: Gyn/Fødeenhet, Hammerfest Hensikt: Det kreves spesiell oppfølging av kvinner som har diabetes

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH

INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH Definisjon IUGR (intra-uterin-growthrestriction) (=FGR) En tilstand der fosteret ikke utnytter sitt genetiske vekstpotensiale

Detaljer

Preeklampsi når skal vi forløse?

Preeklampsi når skal vi forløse? Preeklampsi når skal vi forløse? NGF årsmøte Bergen 22.10.15 Liv Ellingsen Fødeavdelingen OUS RH Figure 4 Integrated model of the complex pathophysiology of pre-eclampsia Chaiworapongsa, T. et al. (2014)

Detaljer

Svangerskapsdiabetes. Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16. Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus

Svangerskapsdiabetes. Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16. Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus Svangerskapsdiabetes Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16 Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus Svangerskapet er diabetogent Fysiologi i svangerskapet Normalt svangerskap er karakterisert

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 1 Dagens tekst Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 2 Årsaker til blødning i tidlig graviditet Spontan abort Ekstrauterin graviditet Traume 3 Spontan abort Vanligst før 12. svangerskapsuke Ofte

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde?

Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde? Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde? Diabetesforum 2012 Siri Carlsen Svangerskapsdiabetes, definisjon Redusert glukosetoleranse oppstått i eller erkjent under svangerskapet

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Intrauterin veksthemming. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd

Intrauterin veksthemming. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Risiko: 1. Økt perinatal morbiditet og mortalitet 2. Påvirker helsen senere i livet Kognitiv funksjon Diabetes mellitus

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Reiser og graviditet. Babill Stray-Pedersen. Kvinneklinikken Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus

Reiser og graviditet. Babill Stray-Pedersen. Kvinneklinikken Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus Reiser og graviditet Babill Stray-Pedersen Kvinneklinikken Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus Reiser og svangerskap Svangerskapet Reisen Sted Vaksinasjon Pre-konsepsjonell veiledning Anamnese Tidligere

Detaljer

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili Kasuistikk 17 år gammel pike ønsker p-piller Risiko for blodpropp Arvelig trombofili Normal anamnese indikasjon for trombofiliutredning? Ingen VTE hos din, men VTE hos mor/far/søsken: Trombofiliutredning?

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Graviditet etter vektreduserende kirurgi Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Setting up the scene. Dramatisk økning av fedme hos kvinner i fertil alder Graviditet økt risiko for både mor og

Detaljer

Svangerskapskonsultasjonene

Svangerskapskonsultasjonene Svangerskapskonsultasjonene Hvordan optimalisere til beste for mor og foster? Perinataldag, Oslo Kongressenter, Norges største forebyggende helseprogram 750 000 konsultasjoner årlig Nærmest 100 % oppslutning

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

Oversikt. Fysiologisk forandringer i svangerskapet. Anbefalinger. Fysisk aktivitet i svangerskapet

Oversikt. Fysiologisk forandringer i svangerskapet. Anbefalinger. Fysisk aktivitet i svangerskapet Fysisk aktivitet i svangerskapet Oversikt Guri Gjerdalen Gynekolog Kvinneklinikken Drammen Sykehus / OUS Rikshospitalet Innledning Preeklampsi Svangerskapsdiabetes Overvekt Barnets fødselsvekt Fødsel Prematur

Detaljer

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Overvekt og fedme blant gravide og fødende Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Disposisjon BMI Forekomst Patofysiologi Oppfølging av overvektige

Detaljer

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge av Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital 1 Bakgrunn for dobbeltest ved 1. trimester screening Amniocentese benyttes for å

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Hypokrom mikrocyttær anemi Normalt blodutstryk Plasmavolum øker 10-15 % ved 6-12 uker frem til 30-50 % over ikke-gravid nivå ved 30 34 uker. Deretter

Detaljer

Linda Björk Helgadóttir, januar Disposisjon. Definisjon Forekomst Årsaker Klassifisering Risikofaktorer Utredning Forebygging

Linda Björk Helgadóttir, januar Disposisjon. Definisjon Forekomst Årsaker Klassifisering Risikofaktorer Utredning Forebygging Linda Björk Helgadóttir, januar 2017 Disposisjon Klassifisering 1 Modifisert fra Lawn JE. Lancet 2001, med tillatelse WHO: 500g eller > 22 uker eller crown-heel > 25 International sammenligning: 1000g

Detaljer

Diabetes i svangerskap EMNEKURS ENDOKRINOLOGI, ROGALAND LEGEFORENING BORGHILD AAKRA, MEDISINSK AVDELING, HAUGESUND SJUKEHUS.

Diabetes i svangerskap EMNEKURS ENDOKRINOLOGI, ROGALAND LEGEFORENING BORGHILD AAKRA, MEDISINSK AVDELING, HAUGESUND SJUKEHUS. Diabetes i svangerskap EMNEKURS ENDOKRINOLOGI, ROGALAND LEGEFORENING BORGHILD AAKRA, MEDISINSK AVDELING, HAUGESUND SJUKEHUS. Diabetes i svangerskap Foruteksisterande diabetes mellitus type 1 og type 2

Detaljer

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet Komplikasjoner svangerskapet Oppfølging av overvektige i svangerskapet Liv Ellingsen, Kvinneklinikken OUS Sammenlignet med kvinner med normal pregravid vekt, har overvektige kvinner i svangerskapet økt

Detaljer

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI Medisinsk oppfølging under svangerskap og fødsel Bergen 26.11.2015, Overlege Rikshospitalet Før graviditet Menstruasjonsforstyrrelser subfertilitet? Prekonsepsjonell veiledning til hvem?? De fleste blir

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Oversikt. Anbefalinger for trening av friske gravide. Guidelines ABSOLUTTE KONTRAINDIKASJONER RELATIVE KONTRAINDIKASJONER

Oversikt. Anbefalinger for trening av friske gravide. Guidelines ABSOLUTTE KONTRAINDIKASJONER RELATIVE KONTRAINDIKASJONER Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner? Guri Gjerdalen Kvinneklinikken OUS Rikshospitalet Innledning Guidelines Kontraindikasjoner Preeklampsi Svangerskapsdiabetes Overvekt Barnets fødselsvekt

Detaljer

Kasuistikk P1 IVF BMI 47

Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Oppfølging i fødsel 10 oktober 2013 Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Induksjon;veksthemming/oligohydramnion+ omfalocele Anestesi/barnelege informert, venflon Misoprostol x 6 uten at hun fikk rier Amniotomi utføres

Detaljer

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Nye rutiner for svangerskapsprøver Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Hva er nytt? Nye rutiner for påvisning av Rh(D) Nye rutiner for påvisning av svangerskapsdiabetes Nye rutiner

Detaljer

"Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi" Registreringsskjema

Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi Registreringsskjema versjon: "Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi" Innhold: Del 1: Om klagens årsak Del 2: Om kvinnen Del 3: Om svangerskapet Del

Detaljer

Gynekologi hos fastlegen

Gynekologi hos fastlegen Gynekologi hos fastlegen Heidi C. Villmones, fastlege Ying Chen, avdelingsoverlege patologi Nils Grude, avdeligsoverlege medisinsk mikrobiologi Marte Jettestad, lege i spesialisering gynekologi Oppfølging

Detaljer

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013 Svangerskap og fertilitet ved CF Fagkurs 2013 1 Disposisjon I Svangerskap ved CF generelt Utfordringer for helse mor/ barn Informasjon/ planlegging Kontroll og oppfølging II Fertilitet hos menn 2 Statistikk

Detaljer

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Ulike diskusjoner om tidlig ultralyd en diskusjon om medisinskfaglige aspekter - helsemessig betydning

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem RASK i Hordaland, 20. april 2017 Kjellaug Enoksen Sykehjemsoverlege, spesialist i indremedisiner, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin Sykehjemspopulasjon

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Graviditet etter vektreduserende kirurgi Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Graviditet ved fedme (BMI >30) blodvolum HR slagvolum Maks yteevne pga

Detaljer

Mini ALSO kurs. Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth

Mini ALSO kurs. Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth Mini ALSO kurs Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth MiniALSO kurs Et trygt fødetilbud (des-10) Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to ganger årlig for pesonell på fødestue og fødeavdeling.

Detaljer

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Introduksjon Manifestasjon og håndtering av akutt abdomen hos gravide og barsel kvinner ligner ikke-gravide kvinner med følgende utfordringer: 1. Fysiologiske og anatomiske

Detaljer

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Konferanse i Lillestrøm 27.05.08 Kvalitet, hvordan ivaretar vi den på Fødestua på Tynset ved Marian Eggen Hedmark Norges 3. største fylke 170 km til Trondheim

Detaljer

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Alvorlig sykdom kan bli oversett dersom det startes behandling på feil grunnlag. Gode observasjoner etterfulgt av klinisk undersøkelse og målrettet diagnostikk er avgjørende

Detaljer

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker 1 Retningslinjer Kun veiledende Uavhengig vurdering Pasientens individuelle situasjon 2 Kunnskap Serie med spørsmål Endokrinologer Indremedisinere Allmennpraktikere

Detaljer

Bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i

Bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i Bioteknologiloven Loven ble vedtatt i 2003 Stortinget ønsket evaluering etter 5 år 2009-11 gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i 2015-16 Fosterdiagnostikk Betegnelsen fosterdiagnostikk

Detaljer

Helsegevinst ultralyd uke 12

Helsegevinst ultralyd uke 12 Helsegevinst ultralyd uke 12 Tvillinger Medfødte hjertefeil Alvorlige utviklingsavvik Preeklampsi Kromosomfeil Nasjonalt råds møte 11.04.11 Kjell Å. Salvesen Tvillinger Flerlinger i Norge - 2011 Antall

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Appendix I Appendix II IS-1002 23011. 07.06. Andvord Grafisk. D Om barnet C Om fødselen B Om svangerskap og mors helse A Sivile opplysninger Institusjonsnr: Mors sivilstatus Slektskap mellom barnets

Detaljer

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA)

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Forløsning av overvektige sectio eller vaginal Hvor skal overvektige føde? Oslo Universitetssykehus 03/03-2011 Problemer før/under fødselen Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Vurdere leie / feilinnstilling

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Utredning av trombosetendens:

Utredning av trombosetendens: Utredning av trombosetendens: Analyser, Rapportering av svar, Indikasjoner Ann Helen Kristoffersen, Overlege Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland Universitetssjukehus og Noklus NKK møte 13.03.15

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009

Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009 Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009 36 år - Tidligere frisk Grav 3, Para 2 Tidligere svangerskap og fødsler ukompliserte Dette svangerskapet normalt

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF)

Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) Av Pål Leyell Finstad, overlege,. Målgruppe Denne

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Kompliserte tvillingesvangerskap. Perinatalmøte Bodil Hvingel

Kompliserte tvillingesvangerskap. Perinatalmøte Bodil Hvingel Kompliserte tvillingesvangerskap Perinatalmøte Bodil Hvingel Ultralyd, gjerne 1. trimester. Mistanke om uterus større enn tilsvarende siste menstruasjon Diagnose Forekomst Eneggede 3-4/1000 fødsler. Toeggede

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Princess Charlotte Augusta of Wales Historiens mest omtalte overtidige svangerskap 1817 Tronarvingen dødfødt Prinsessen dør pga atoniblødning Fødselslegen

Detaljer

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Oslo, Norway Tore Henriksen 2003 Pregnancy and epilepsia

Detaljer

Alvorlige skader hos den gravide pasienten. Jørgen Joakim Jørgensen Avdeling for traumatologi & Karavdelingen Oslo universitetssykehus

Alvorlige skader hos den gravide pasienten. Jørgen Joakim Jørgensen Avdeling for traumatologi & Karavdelingen Oslo universitetssykehus Alvorlige skader hos den gravide pasienten Jørgen Joakim Jørgensen Avdeling for traumatologi & Karavdelingen Oslo universitetssykehus Generelt!! Forandringer i struktur og funksjon kan influere evbalueringen

Detaljer

DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum. Evidensgrunnlaget?? Forekomst av venøs trombose i svangerskapet. Alvorlige hendelser obstetrikken

DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum. Evidensgrunnlaget?? Forekomst av venøs trombose i svangerskapet. Alvorlige hendelser obstetrikken DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum Alvorlige hendelser obstetrikken Møte OUS-Rikshopitalet April, 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling

Detaljer

Fødsel utenfor sykehus

Fødsel utenfor sykehus Fødsel utenfor sykehus Berit Haug Jordmor St. Olavs Hospital /Sykehuset Levanger 12.09.08 Normal fødsel Ett barn i hodeleie, uke 37 42 Forløsning Tiltak ved sprekt barn / slapt barn Apgar score Avnavling?

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi Kasus 4 Maternell inflammatorisk respons 3 2 1 Akutt chorioamnionitt Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St.2, grad 1 Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St. 3, gr 2 Funicitt Chorioamnionitt med sepsis

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Perinatalkurs Bodø, April 2014 Claus Klingenberg Barneavdelingen UNN Hepatitt B Ledende årsak til kronisk hepatitt, cirrhose, leversvikt og kreft i leveren i

Detaljer

Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500)

Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500) Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500) Helsedirektoratet ønsker i hovedsak tilbakemelding på hver av de 24 anbefalingene: enkel å forstå, med klart

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Mirjana Arsenovic, avdelingsoverlege Laboratoriemedisin, UNN En del lånt fra Heidi Tiller, KK, UNN Hva er plateimmunologi? Immunisering mot

Detaljer

Trombose og Emboli i svangerskap og fødsel

Trombose og Emboli i svangerskap og fødsel Trombose og Emboli i svangerskap og fødsel Obstetrikkkurs, Spesialistutdanning Januar 2017 Anne Flem Jacobsen Seksjonsleder/ Professor Fødeavdelingen OUS-Ullevål Universitetet i Olso Forekomst Diagnostikk

Detaljer

Kap 1 Svangerskapsomsorg

Kap 1 Svangerskapsomsorg Kap 1 Svangerskapsomsorg Bjørn Backe (Bjorn.Backe@ntnu.no) Aase Serine Pay Atle Klovning Sverre Sand Anbefalinger Kvinner som planlegger graviditet bør starte med folattilskudd (Vit B9) 0,4 mg daglig (sterk

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Post-partum kontroll. Seksjonsoverlege Erik Andreas Torkildsen, ph.d. Barsel og observasjonsposten for gravide Kvinneklinikken

Post-partum kontroll. Seksjonsoverlege Erik Andreas Torkildsen, ph.d. Barsel og observasjonsposten for gravide Kvinneklinikken Post-partum kontroll Seksjonsoverlege Erik Andreas Torkildsen, ph.d. Barsel og observasjonsposten for gravide Kvinneklinikken Hva g jø r en a llme nnpr aktik er? Kvinnehelsebilag, Dagens Medisin 03/04

Detaljer

Anne-Mona Øberg Produktsjef

Anne-Mona Øberg Produktsjef Anne-Mona Øberg Produktsjef Afinion TM Multiparameter analysesystem Enkelt, raskt og brukervennlig Pålitelig og sikkert Helautomatisk Lite prøvevolum Mulighet for journaltilkobling / LIS SKUP pågår (HbA1c)

Detaljer

Graviditet og nevrologiske sykdommer

Graviditet og nevrologiske sykdommer Graviditet og nevrologiske sykdommer Myasthenia gravis og Charcot- Marie-Tooth Jana Midelfart Hoff, overlege, HUS Nevromuskulære sykdommer Myasthenia gravis Hereditære nevropatier Charcot-Marie-Tooth Myasthenia

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Kva er gode seleksjonskriterier for

Kva er gode seleksjonskriterier for Kva er gode seleksjonskriterier for fødestover / forsterka fødestover? Samarbeid med referansesjukehus. Torunn Eikeland,seksjonsoverlege fødeavd..haugesund sjukehus, systemansvarleg Odda fødestove Før

Detaljer

Prioriteringsveileder - Endokrinologi

Prioriteringsveileder - Endokrinologi Prioriteringsveileder - Endokrinologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning endokrinologi Fagspesifikk innledning endokrinologi Endokrinologiske sykdommer omfatter både

Detaljer

JANUARKASUS 2014 VED BERIT RIISE KÅVIK AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

JANUARKASUS 2014 VED BERIT RIISE KÅVIK AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS JANUARKASUS 2014 VED BERIT RIISE KÅVIK AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 32 år gammel kvinne. Tidligere sykdom: Født prematur, operert ductus arteriosus. Barneastma. Hypothyriose. To svangerskap, preeklampsi

Detaljer

Sepsis England ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN 2014. Dødsfall i Norge 1996 2011 n=67. Others. Early pregnancy. Sepsis CNS. Psychiatric.

Sepsis England ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN 2014. Dødsfall i Norge 1996 2011 n=67. Others. Early pregnancy. Sepsis CNS. Psychiatric. ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN 2014 Dødsfall i Norge 1996 2011 n=67 Sepsis England Others Early pregnancy Sepsis CNS Psychiatric Haemorrage Amniotic fluid embolism Thrombosis Cardiovascular Preeclampsia

Detaljer

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Statistikk fra ved avdelingsjordmor Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Snakke om Beliggenhet Drift Statistikken vår de siste 8 år Årsaker til overflytting

Detaljer

RHD-typing av fostre - prosess og vegen videre. Seminar om prenatal RHD-typing og anti-d profylakse

RHD-typing av fostre - prosess og vegen videre. Seminar om prenatal RHD-typing og anti-d profylakse RHD-typing av fostre - prosess og vegen videre Seminar om prenatal RHD-typing og anti-d profylakse 5.04.16 Tema for innlegget Prosess for vurdering og godkjenning av RHD-typing av fostre så langt Godkjenning

Detaljer

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe?

Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe? Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe? Professor og seksjonsoverlege Borghild Roald, UiO og Avd for patologi, OUS Kompetansesenter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Detaljer

Gravide og influensavaksinasjon

Gravide og influensavaksinasjon Gravide og influensavaksinasjon Vaksinedagene 2014 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Divisjon smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 2014 Innhold Spørsmål til salen Folkehelseinstituttets anbefaling

Detaljer

GDM og (manifest) Diabetes. Diabetes (manifest diabetes) i svangerskapet og Svangerskapsdiabetes (GDM)

GDM og (manifest) Diabetes. Diabetes (manifest diabetes) i svangerskapet og Svangerskapsdiabetes (GDM) Diabetes (manifest diabetes) i svangerskapet og Svangerskapsdiabetes (GDM) Grunnkurs i Obstetrikk 2017 Tore Henriksen Fødeseksjonen, Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus eller eller Diagnosen diabetes

Detaljer

Psykisk utviklingshemming. Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK

Psykisk utviklingshemming. Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK Utredning Anamnese Familie Svangerskap, fødsel Utvikling Sykdommer Informasjon fra skolen og barnehagen Klinisk undersøkelse Avdekke tilstander Utseende: spesielle kjennetegn

Detaljer

Oversikt. Anbefalinger om fysisk aktivitet og trening for gravide ACOG 1985:

Oversikt. Anbefalinger om fysisk aktivitet og trening for gravide ACOG 1985: Oversikt Nye anbefalinger for fysisk aktivitet i : gjelder de for kvinner med fedme? Katrine M. Owe, PhD Postdoc 1 Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Detaljer

Forebygging av nyresvikt

Forebygging av nyresvikt Forebygging av nyresvikt Hva kan allmennlegene bidra med? Robert Tunestveit Spes. allmennmedisin Ål legekontor 24.09.2010 En oversikt over forventninger som myndigheter og spesialistmiljøer har til allmennlegen...

Detaljer

SLE. Systemisk Lupus Erythematosus. Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

SLE. Systemisk Lupus Erythematosus. Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet SLE Systemisk Lupus Erythematosus Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet Hva er Lupus? 1) Lupus som hudsykdom: Diskoid Lupus 2) Systemisk Lupus Erythematosus

Detaljer

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2 Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel Moderne livsstil Ubalanse mellom energi inn og energi ut Det kliniske bildet av en fedme pasient Hva er spesielt i svangerskapet - metabolske endringer

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom. Hege Svean Koksvik

Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom. Hege Svean Koksvik Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom Info om senteret Problemstillinger Interaksjon svangerskap - bindevevsykdom Rådgivningssenter for kvinner og menn med revmatisk sykdom som

Detaljer

Flerlinger. Omfatter ca. 20 % av alle tvillingsvangerskap, eneggede hvor deling skjer 4-8 dg etter befruktning

Flerlinger. Omfatter ca. 20 % av alle tvillingsvangerskap, eneggede hvor deling skjer 4-8 dg etter befruktning Kategori: retningslinjer Gyldig fra: 011213 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Retningslinje Dok. eier: Susanne Albrechtsen Dok. ansvarlig: Synnøve Lian Johnsen Tvillinger

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Tromsø, 20.desember 2010 Kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer som planlegger å få barn, har ofte spørsmål vedrørende svangerskap

Detaljer