Høring - Utkast til forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Utkast til forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel"

Transkript

1 Høringsinnstanser i henhold til liste Saksbehandler: Tom Egil Herredsvela Telefon direkte: : : 15/ Deres dato Deres referanse: Høring - Utkast til forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel 1. Høring Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om krav til kontinuerlig sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel, som herved sendes på høring. Forskriften skal erstatte forskrift 16. mai 2004 nr. 800 om bruk av modified automatic dependant surveillance (M-ADS) utstyr i sivile helikopter (BSL D 2-10). Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende 15. desember Høringssvar bes sendt per e-post til Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk høringssvaret med saksnummer: 15/ Hensikten med forskriften Gjeldende forskrift BSL D 2-10 stiller krav til at helikoptre som opererer på norsk kontinentalsokkel skal være utrustet med M-ADS for å sikre kontinuerlig sporing av disse fartøyene. Formålet med dette kravet er å sikre en presis lokalisering av disse flygingene for å bedre muligheten for en effektiv søk- og redningstjeneste i tilfelle nødlanding eller havari. M-ADS har nå gått ut av produksjon, og utstyret er bare operativt på et fåtall helikoptre. De øvrige helikoptrene som trafikkerer kontinentalsokkelen, dvs. flertallet, flyr uten M-ADS på grunnlag av dispensasjon fra forskriften. Disse fartøyene spores altså ikke. Den gjeldende forskriften BSL D 2-10 er derfor å anse som utdatert. ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) bygges nå ut som system for trafikkstyring og sporing av helikoptre som opererer på norsk kontinentalsokkel. ADS-B er Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority T: Postadresse: Besøksadresse: Fakturaadresse: Fakturamottak DFØ F: Postboks 243 Sjøgata Postboks 4104 E: 8001 BODØ 8006 BODØ 2307 HAMAR

2 Luftfartstilsynet 2 av 7 en internasjonal standardisert teknologi som fungerer ved at et luftfartøy selv kringkaster sin egen posisjon basert på satellittovervåkingsteknologi. Posisjon og annen informasjon sendes med få sekunders mellomrom til et nettverk av bakkestasjoner og rutes videre til framvisningssystemet i Avinors kontrollsentral. Som følge av denne utviklingen er det derfor behov for å erstatte dagens forskrift BSL D 2-10 med nye forskriftsbestemmelser som pålegger aktuelle helikopteroperatører å installere utstyr (transponder) som muliggjør slik sporing ved bruk av ADS-B. ADS-B dekker ikke alle områder hvor det pågår offshore helikoptertrafikk på norsk sokkel. Dekningsområdet for ADS-B er også mindre enn hva som var tilfelle med M-ADS. l den sammenheng må det også nevnes at EU er i sluttfasen med å utarbeide felleseuropeiske særregler for helikopteroperasjoner over havområder. Dette regelverket vil inneholde krav om at helikopteroperatørene som driver slik aktivitet sørger for kontinuerlig sporing av helikoptre som benyttes til flyging over havområder. Dette kravet til sporing vil gjelde uavhengig av om området det flys i dekkes av ADS-B eller ikke. I områder med alarmtjeneste dekket av ADS-B kreves det imidlertid ikke at luftfartsoperatøren selv etablerer et ytterligere system for sporing. Det nye felleseuropeiske regelverket kan bli gjeldende fra 1. juli Luftfartstilsynet anser effektiv sporing av helikoptre som flyr på norsk kontinentalsokkel som en viktig sikkerhetsforanstaltning for helikoptertrafikk på kontinentalsokkelen. For å opprettholde kravet til sporing av slik helikoptertrafikk frem til det nevnte felleseuropeiske regelverket eventuelt blir gjeldende i Norge, foreslås det i forskriften å etablere et operatørkrav om kontinuerlig sporing av helikoptre i områder utenfor ADS-B dekning. BSL D 2-10 gjelder i dag kun ervervsmessige luftfartsoperatører. De kommende felleseuropeiske reglene vil ikke være begrenset til å kun gjelde ervervsmessige operatører. Hensikten med å la reglene også gjelde for ikke-ervervsmessige operatører er å unngå muligheten for at reglene kan omgås ved at en oljeriggoperatør for eksempel organiserer helikoptertrafikken som ikke- ervervsmessig egenflyging. Luftfartstilsynet er enig i at reglene også bør gjelde for ikke-ervervsmessige luftartsoperatører. Hensynet til sikkerheten for passasjerene om bord, tilsier at man har samme regler enten helikoptertjenesten anskaffes fra et tradisjonelt helikopterselskap, eller om helikoptertrafikken utføres som ikkeervervsmessig egenflyging. Utkastet til ny forskrift er derfor skrevet slik at den vil gjelde alle helikopteroperatører som trafikkerer på norsk kontinentalsokkel. 3. Forholdet til felleseuropeiske regler om transponderutstyr Kravet i utkastet til forskrift om å utruste helikoptre med ADS-B transponder vil også være nødvendig for lufttrafikktjenestens trafikkstyring i luftrom som dekkes av ADS-B. I den sammenheng må det nevnes at forordning (EU) nr. 1207/2011 innfører krav til ASD-B

3 Luftfartstilsynet 3 av 7 transponder for luftfartøyer som flyr etter instrumentflygingsreglene og har MTOM over 5700 kg. eller hastighet over 250 kt TAS. Fristene for ADS-B transponderutrusting er endret gjennom forordning (EU) nr. 1028/2014. Fristen for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder 7. juni 2020 (retrofit), for luftfartøy med førstegangs-utstedelse av luftdyktighetssertifikat er den nye fristen fra 8. juni For luftfartøy med førstegangsutstedelse av luftdyktighetssertifikat før 8. januar 2015 er fristen senest 7. desember Når så reglene i utkastet til ny BSL D 2-10 setter en tidligere frist for å utruste offshore helikoptre med ADS-B transpondere, skyldes dette det fly-sikkerhetsmessige behovet for å raskt få på plass en løsning som viderefører dagens krav om sporing av slike flyginger. Forordning (EU) nr. 965/2012 1, som inneholder de øvrige driftsbestemmelsene for luftfartsoperasjoner med helikopter, tillater i artikkel 6 nr. 4 at statene gjennom nasjonal lovgivning stiller operative tilleggskrav for offshore helikopter operasjoner. Luftfartstilsynet anser derfor at det er hjemmel i EØS-regelverket for å stille krav om å utruste aktuelle helikoptre med ADS-B transpondere tidligere enn hva som er fastsatt i forordning nr. 1207/ Merknader til bestemmelsene i forskriften Til 1: Forskriften skal gjelde for luftfartsoperatører som opererer til eller mellom landingsplass i havområdene som dekkes av norsk kontinentalsokkel, uavhengig av om denne ligger på en fast eller flytende installasjon eller på et skip. Forskriften gjelder uavhengig av om luftfartsoperatøren er norsk eller utenlandsk, og som nevnt uavhengig av om operasjonen er ervervsmessig eller ikke. Forskriften er utformet for å kun gjelde helikopteroperatører. Årsaken til det er at dagens krav om sporing etter BSL D 2-10 kun gjelder helikopteroperatører, og at det er denne offshore helikopter trafikken som har vært ansett som spesielt viktig å spore som et sikkerhetsforebyggende tiltak. Til 2: Hensikten med bestemmelsen er å kreve at helikoptrene utrustes med en ADS-B transponder som er produsert i henhold til en standard som gjør den fullt ut kompatibel med funksjonaliteten som ligger i lufttrafikktjenestens ADS-B system. Til 3: Bestemmelsen krever at luftfartsoperatørene sikrer at helikopterflygingene er dekket av et system for kontinuerlig sporing dersom det flys i havområder uten ADS-B dekning. Ettersom det foreligger flere tekniske løsninger for slik sporing av luftfartøyer, stiller bestemmelsen kun et funksjonskrav. Bestemmelsen stiller heller ikke krav til hvem som rent faktisk betjener denne sporingen av luftfartøyene. Dette kan betjenes av luftfartsoperatøren selv, eller være en tjeneste som utføres av andre. 1 Forordning nr. 965/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1).

4 Luftfartstilsynet 4 av 7 Til 4: Bestemmelsens første og annet ledd er i praksis en videreføring av unntaksordninger som er etablert i dagens BSL D Bestemmelsen gir mulighet for at Luftfartstilsynet kan tillate operasjoner av kortere tids varighet, uten at fartøyet er utrustet med ADS-B transponder eller annet sporingsutstyr. En slik dispensasjon skal koordineres med den aktuelle enheten av lufttrafikktjenesten, og det vil bli etablert tiltak og prosedyrer som avhjelper manglende sporing av fartøyet. Bestemmelsen gir også lufttrafikktjenesten myndighet til å tillate rene enkeltflygninger uten ADS-B transponder. Denne typen tillatelse praktiseres i dag, og er nødvendig bl.a. dersom et luftfartøy får funksjonsfeil på sporingsutstyret. Lufttrafikktjenesten har i dag etablert rutiner for å håndtere slike flyginger så sikkert som mulig. Bestemmelsens tredje ledd er nytt og omfatter tilfellet hvor luftfartsoperatørens eget system for sporing av et helikopter er ute av funksjon på grunn av en teknisk feil på utstyr om bord i helikopteret. Bestemmelsen skal sikre mulighet for at helikopteret kan flys til land for reparasjon, istedenfor å måtte bli stående på landingsplassen til havs. Luftfartstilsynet anser det som mest hensiktsmessig at slike tilfeller håndteres innenfor luftfartsoperatørens godkjente MEL (minimum equipment list), fremfor at det alternativt må søkes unntak etter denne bestemmelsens første ledd. 5: Det foreslås å la forskriften tre i kraft den 1. februar Forskriftens ikrafttredelse må koordineres med markedets behov om nødvendig tid til å utruste luftfartøyene slik forskriften krever. Luftfartstilsynet ber derfor høringsinstansene gi tilbakemelding på dette. 4. Konsekvenser For de aktuelle helikopteroperatørene vil forskriften medføre kostnader til anskaffelse og montering av transpondere som oppfyller forskriftens krav i hvert helikopter som skal benyttes til kontinentalsokkelflyging. ADS-B transponderløsninger tilbys i dag av flere leverandører i flyindustrien. Enhetsprisen ligger eksempelvis på mellom USD. Dersom flygingen skal skje i områder utenfor ADS-B dekning vil forskriften medføre at operatøren må gå til anskaffelse av et annet system for sporing av flygingene. Det foreligger i dag flere tekniske løsninger og flere leverandører av slikt utstyr. Kostnadene vil derfor variere med alt etter hvilken løsning og leverandør som velges. LT er for øvrig kjent med at slik utstyr allerede i dag er dekket som kundekrav i Norsk Olje og gass retningslinje nr. 066, og dermed er utstyrskrav helikopterselskapene alt forholder seg til. Dagens forskrift BSL D 2-10 stiller også krav til anskaffelse av utstyr for sporing i hvert helikopter som skal benyttes til kontinentalsokkelflyging. Ettersom dette M-ADS utstyret er gått ut av produksjon er dette kostnad som de aktuelle helikopteroperatørene nå på utilsiktet vis slipper. Disse kostnadene anses sammenlignbare med kostnadene som følge av det som nå

5 Luftfartstilsynet 5 av 7 foreslås i forskriften. Når dette tas i betraktning, sammen med de samfunnsmessige kostnadene ved at søk og redningsoperasjoner vanskeliggjøres på grunn av usikkerhet om luftfartøyets posisjon, anser ikke Luftfartstilsynet kostnadene for anskaffelse og montering av nødvendig nytt utstyr for sporing som uforholdsmessig. For Avinor som leverandør av lufttrafikktjenester anses ikke forskriften å medføre ytterligere økonomiske kostnader. Dersom en forskrift med krav til anskaffelse av de nevnte transpondere ikke blir vedtatt, vil det trolig medføre at sikkerhetsgevinsten som følge av den foretatte utbyggingen av ADS-B ikke blir realisert. For norske myndigheter, herunder Luftfartstilsynet, ventes ikke den foreslåtte forskriften å medføre særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser. Med vennlig hilsen Einar Schjølberg avdelingsdirektør Operativ avdeling Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. Høringsliste Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet, Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo Brønnøysundregistrene, Oppgaveregisteret, 8910 Brønnøysund Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg Luftoperativt inspektorat, Postmottak, 2617 Lillehammer Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter, Postmottak, 2617 Lillehammer

6 Luftfartstilsynet 6 av 7 Meteorologisk institutt DNMI, Postboks 43 Blindern, 0313 Oslo Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Postboks 14, 1306 Bærum Postterminal Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger Politidirektoratet, Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo Politiets sikkerhetstjeneste, Postboks 4776 Nydalen, 0421 Oslo Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Postboks 93, 4791 Lillesand Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund Klima- og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Statens havarikommisjon for transport, Postboks 213, 2001 Lillestrøm Sysselmannen på Svalbard, Postboks 633, 9171 Longyearbyen Toll- og avgiftsdirektoratet, Postboks 8122 Dep, 0032 Oslo Avinor AS, Postboks 150, 2061 Gardermoen BARIN Board of Airline Representatives in Norway, P.b Vika, 0118 Oslo EAA - Chapter 573, Norway, Småflyhavna, 2007 Kjeller Flymedisinsk Institutt, Sem Sælands vei, 0313 Oslo Notodden Lufthavn AS, Merdeveien 18, 3676 Notodden Oslo lufthavn AS, Postboks 100, 2061 Gardermoen Rygge Sivile Lufthavn AS, Terminalveien 100, 1580 Rygge Sandefjord Lufthavn AS, Torpveien 130, 3241 Sandefjord Skien Lufthavn AS, Voldsv. 204, 3739 Skien Sunnhordland lufthavn AS, Sørstokken, 5410 Sagvåg Scandinavian Airlines System, Scandinavian Operations Management, Frösundaviks Allé, SE Stockholm, Sverige Trafi Aviation, P.O.Box 320, FI Helsinki, Finland Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen, Norrköping, Sverige Trafikstyrelsen, Luftfart, Edvard Thomsens vej 14, 2300 København S, Danmark The Icelandic Civil Aviation Administration, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, Island Industri Energi, Youngsgate 11, 0181 Oslo Landsorganisasjonen i Norge, Youngs gate 11, 0181 Oslo Logistikk- og transportindustriens Landsforening, Postboks 5489 Majorsturen, 0305 Oslo NFF Norsk Flyoperatør Forbund, Postboks 37, 2027 Kjeller Norges Luftsportforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo NHO Luftfart, Postboks 5474 Majorstua, 0305 Oslo Norsk AFIS Forening, c/o Avinor, Årø, 6421 Molde Norsk Allmennflyforening (AOPA), Flyplassveien 176, 4050 Sola Norsk Flygerforbund, Oksenøystien 2, 1366 Lysaker Norsk Flygelederforening, Postboks 141, 1330 Fornebu Norsk Flymedisinsk Forening, v/lars Tjensvoll, Strandveien 50 C, 1366 Lysaker

7 Luftfartstilsynet 7 av 7 Norsk Flytekniker Organisasjon, Postboks 60, 2061 Gardermoen Norske flyspeditørers forening, Postboks 5489, 0305 Oslo Norsk Helikopteransattes Forbund, Postboks 522, Stavanger lufthavn Norsk Kabinforening, Drammensveien 43, 0271 Oslo PARAT, Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo Stafo Luftfart, v/bjørn Tore Mikkelsen, Grubeveien 11b, 9910 Bjørnevatn UAS-Norway - Norsk Forening for Ubemannede Luftfartøy, Postboks 9 Sandvika, 1330 Sandvika

Høring forskrift om rapportering, registrering og merking av

Høring forskrift om rapportering, registrering og merking av Distribusjon i henhold til høringsliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Sverre Vebjørn Kjerpeseth 201100847-13/607/SVK 30. september 2011 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 98261881

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

Melding om høring - Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Melding om høring - Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Helsedirektoratet DEN NORSKE LEGEFORENING Høringsinstansene Deres ref.: Saksbehandler: PETAS 03 JUL2012 Vår ref.: 09/4010 Dato: 27.06.201MOTTATT Melding om høring - Forslag til ny forskrift om håndtering

Detaljer

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Hovedkontoret Se liste Deres ref: Vår ref: 2011/1713-16 Arkiv nr: Saksbehandler: Kjetil Borhaug Dato: 07.02.2012 Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Innledning I forbindelse

Detaljer

Høring om organisering av redningstjenesten i Norge

Høring om organisering av redningstjenesten i Norge Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.02.2015 13290/2015 2014/7897 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Formannskapet 04.03.2015 Høring om organisering av redningstjenesten i Norge

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: 98261644 Vår dato: 24. oktober 2013 Vår referanse: 200900625-98/602/SHA Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2013

Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2013 Høringsnotat kun publisert på Luftfartstilsynets hjemmesider Vår saksbehandler: Telefon direkte: Vår dato: 13. november 2012 Vår referanse: 201203813-29/505/HSA Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.12.2014 Møtested:

Detaljer

TOLL. Høringsinstanser i henhold til liste

TOLL. Høringsinstanser i henhold til liste Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen / TOLL CUSTOMS Saksbehandler: Erlend Sandnes t: 22 86 04 1.4 I f: 22 86 02 35 Vår dato: 17.o9.09 I Deres dato: Vår ref: 2009/00835 I Deres ref: Ark. nr:

Detaljer

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4.

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4. BSL E 2-1 Høringsmatrise til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder høring gjennomført fra 3. desember 213 til 1. mars 214. Høringsinstans (dok.nr. i DocuLive og navn) 211847

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse ÅRSRAP P ORT - 201 4 «L uft f a rtstil s yn et h a r h ov e d a nsv a r et f o r til s yn et m e d no r sk luft f a rt. T il s yn et s k a l væ r e en aktiv på d river f o r sik k er o g s am f u n ns

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015

Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015 I følge liste Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015 Høring - overgangsregler til finansforetaksloven Finansdepartementet viser til at Stortinget har vedtatt lov 10. april 2015 nr. 17 om

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN

Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no

Detaljer

Om Redningshelikoptertjenesten

Om Redningshelikoptertjenesten NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 3 Om Redningshelikoptertjenesten Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og politidepartementet i brev av 11. oktober 1995. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Tore Aas 200802343-4 06. mars 2009 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Deres referanse Vår referanse Dato 17.02.2009 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

Ot.prp. nr. 10 (2005 2006) Om lov om obligatorisk tjenestepensjon

Ot.prp. nr. 10 (2005 2006) Om lov om obligatorisk tjenestepensjon Ot.prp. nr. 10 (2005 2006) Innhold 1 Innledning og oversikt... 5 9 Flytting... 50 1.1 Innledning... 5 9.1 Gjeldende rett... 50 1.2 Oversikt over lovforslaget og 9.2 Banklovkommisjonens forslag... 50 innholdet

Detaljer

Avinor AS, BARIN Board of Airline Representatives in Norway, Flymedisinsk Institutt,

Avinor AS, BARIN Board of Airline Representatives in Norway, Flymedisinsk Institutt, Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet,

Detaljer

Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet Norwegian F'ost and I elecommunications Authority Distribusjonsliste %fir ref.: V':. '..- to: 1000532-9 - 413.1 20.6.2011 Dorm ref.: Deres dato: Saksbehandler: Britt Torjusrød www.npt.no

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Tore Aas 201005763-4/121 11.mars 2011 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer