Regional kulturplan for Rogaland Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional kulturplan for Rogaland. 2015-2025 Handlingsprogram"

Transkript

1 Regional kulturplan for Rogaland Handlingsprogram 1

2 Innhold Side 3 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 17 Side 18 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26 Side 28 Side 29 Side 30 Side 31 Sammendrag Overordnete mål Handlingsprogram for kunstfeltet Handlingsprogram for det visuelle kunstfeltet Handlingsprogram for dansefeltet Handlingsprogram for teaterfeltet Handlingsprogram for litteraturfeltet Handlingsprogram for filmfeltet Handlingsprogram for musikkfeltet Handlingsprogram for kulturarv Handlingsprogram for idrett Handlingsprogram for frivillige lag og organisasjoner Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold barn og unge Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold eldre Handlingsprogram for kultur som næring Handlingsprogram for internasjonalt arbeid Handlingsprogram for kulturinvesteringer 2

3 Sammendrag Gjennom Regional kulturplan ønsker Rogaland fylkeskommune å klargjøre sitt ansvar og sin rolle som utviklingsaktør i kultursektoren i fylket. Dette er basert på en bred vurdering av de ulike kulturfelt og de utfordringer som ulike aktører har framhevet gjennom medvirkningsprosessen. Fylkeskommunen sin rolle og bidrag står i direkte samspill med det som kommuner, statlige organer, kulturinstitusjoner og et mangfold av organisasjoner og enkeltpersoner bidrar med. Endringer som iverksettes av en aktør vil kunne påvirke de øvrige aktørenes roller og bidrag. Derfor vil en være avhengig av en organisk prosess med tett dialog mellom de berørte parter under gjennomføringen av handlingsprogrammet. For å skape forutsigbarhet har en valgt å gi planen en varighet på 10 år. Samtidig er det lagt inn en årlig rullering av handlingsprogrammet for å sikre kontinuerlig evaluering og gi mulighet til å foreta justeringer for oppnå en best mulig måloppnåelse. Rulleringen av planen vil bli foretatt som et ledd i budsjettprosessen og inkluderer Regional og kulturutvalget og Fylkesutvalget. I tillegg vil Eldreråd og Funksjonshemmedes råd bli bedt om å gi sine vurderinger. Regional kulturplan for Rogaland er basert på følgende hovedmål: Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere. Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og ha mulighet for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne forutsetninger. Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale kulturarv, og gjennom dette skape grunnlag for innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet. Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer. I planen blir det sagt at tiltak knyttet til barn og unge skal ha særlig prioritet. 3

4 Disse hovedmålene er delt opp i delmål for de enkelte kulturområder og det er formulert strategier og tiltak for hvordan dette skal realiseres innenfor hvert kulturområde. Graden av måloppnåelse og tempoet i arbeidet vil være avhengig av et tett og godt samarbeid med mange aktører. De viktigste vil være kulturaktørene selv, men rammene for arbeidet blir i stor grad gitt av statlige myndigheter, kommuner og politiske vedtak i Rogaland fylkeskommune. Ambisjonene i planen er basert på kontinuitet med utgangspunkt i dagens rammer. I dette ligger en økonomisk nøkternhet fordi Rogaland fylkeskommune har betydelige økonomiske forpliktelser som begrenser handlingsrommet for nye tiltak. Det antas at det økonomiske handlingsrommet vil bli større fra ca Dette burde gi rom for økte investeringer i kultursektoren og dermed mulighet for å hente inn noe av etterslepet, spesielt for investeringer i den kulturelle infrastruktur. Sannsynligheten er stor for at ny kommunestruktur da er på plass, og at dette også vil påvirke rammene for tilskudd til kultursektoren. Dette er bakgrunnen for at det foreslås en revisjon av planen i Forut for utarbeiding av ny regionalplan har det foregått et planarbeid for deler av kultursektoren, bl.a. museum, bibliotek og folkehelse. Dette har allerede bidratt til endring av mål og prioriteringer, samtidig har det også blitt foretatt endring av retningslinjene for flere av de viktigste tilskuddsordningene. Dermed er det igangsatt prosesser som denne planen oppsummerer og fører videre på flere områder. For de første fem åra i plan er ambisjonen å gjennomføre følgende overordnete endringer: Styrke kunnskapsgrunnlaget i og om kultursektoren i Rogaland. Gjennomføre jevnlige kulturbruksundersøkelser for hele fylket. Styrke økonomiske rammevilkår for kulturinstitusjoner og kulturutøvere. Bidra til at et representativt utvalg av verneverdige bygg, fartøy og kulturmiljø blir bevart gjennom ny bruk. Styrke samarbeidet/dialogen mellom kulturaktørene. Bidra til å skape gode regionale overbygninger for de ulike kunstfelt. Bidra til å styrke frivillige organisasjoner. 4

5 Styrking av arbeidet med kultur og næring med fokus på bedring av kunstneres arbeidsvilkår gjennom styrking av Kulturinkubatoren, og etablering av et kultur- og næringsprogram med fokus på samarbeid mellom kultur og næringsfeltet lokalisert til Ipark. Samordne og endre de nåværende tilskuddsordninger, stipendordninger og priser. De største endringene gjøres for Allment kulturarbeid og kulturstipendordningen. Bragdprisen foreslås avviklet og erstattet med en egen idrettspris. Bidra til å ta vare på eller reise regionale kulturbygg av god kvalitet for alle kulturfelt. Styrke samarbeidet med kommuner og statlig forvaltning for å oppnå samordnet innsats på prioriterte områder. Tiltakene som skal gjennomføres må i hovedsak finansieres gjennom en omfordeling av midler innenfor de gitte rammer. I den sammenheng er det særlig viktig at store deler av de nåværende RUP-midler benyttes til å realisere nye planlagte tiltak. De resterende deler av RUP-midlene benyttes til å styrke tilskuddsordningen til allmenne kulturformål som samtidig gis et utvidet bidragsområde. De fylkeskommunale tilskuddene til vedlikehold av eldre kulturbygg og nye regionale kulturbygg, har blitt redusert de siste årene. Samtidig har forventningene og planene for nye kulturbygg økt betydelig. Det er vanskelig å se at Rogaland fylkeskommune kan unnlate å bidra til finansieringen av disse investeringene. Dette er bakgrunnen for at det foreslås å øke investeringsrammen for vedlikehold og investering i nye kulturbygg. Fylkesrådmannen ønsker å avklare mulighetene for bedre samordning av slike tilskudd med stat og kommuner og vil derfor komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett for De store kulturinstitusjonene har i likhet med offentlig sektor betydelige utfordringer knyttet til finansiering av ny pensjonsordning. Dette er et tema som sentrale myndigheter har under vurdering og hvor fylkeskommunen kan bli utfordret til å delta i finansielle løsninger. 5

6 Noen av tiltakene som foreslås innebærer endring av arbeidsoppgaver innenfor kulturforvaltningen i fylket. Det vil innebære omfordeling av arbeidsoppgaver og behov for kompetanseutvikling på noen felt. Tilsvarende kan det også medføre behov for omdisponeringer i kommunene. Gjennom den evaluering og rullering som er lagt inn i planen hvert år, vil det være mulig å skape en prosess for realisering av de formulert mål samtidig som tiltakene tilpasses erfaring og de gitte rammevilkår for arbeidet i kultursektoren. 6

7 Handlingsprogram Overordnete mål for kulturpolitikken i Rogaland fylkeskommune: Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere. Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og ha mulighet for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne forutsetninger. Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale kulturarv, og gjennom dette skape grunnlag for innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet. Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer. 7

8 Handlingsprogram for kunstfeltet Hovedmål for kunstfeltet: Rogaland skal ha et bærekraftig kunstmiljø med aktive kunstnere som innehar god kompetanse innenfor alle kunstfelt. Rammevilkårene skal bidra til å gjøre Rogaland til et attraktivt fylke for kunstnere til å arbeide, samarbeide og bo. Alle innbyggere i Rogaland skal ha mulighet for å ta del i kunstopplevelser av høy kvalitet. Tiltakene gjelder hele kunstfeltet, og kommer i tillegg til det som foreslås for de enkelte områder. Strategi Tiltak Ansvar Varighet Økonomiske konsekvenser Styrke rammevilkårene for kunstnere i Rogaland Omlegging og styrking av stipendordningen. Det deles ut ett stipend til seks mottakere innen hvert av disse kulturfeltene: > Samlet årlig kostnad er kr Midlene hentes fra omlegging av nåværende ordninger Litteratur og omdisponering av Idrett RUP-midler Visuell kunst Merkostnad fra Musikk 2016: kr Dans Teater Nye retningslinjer følger som vedlegg 1 Omlegging av tilskuddsordningen Allment kulturarbeid. Nye retningslinjer finnes i > Rammene utvides med kr ved omdisponering av RUP-midler vedlegg 1 Øke kunstneres merkantile kompetanse gjennom tilbud utformet og gjennomført av Kulturinkubatoren., Stavanger kommune, Ipark Merkostnad kr i Utvides til kr i RUP-midler Omdisponering av 8

9 RUP-midler Veiledning i søknader om Innenfor rammene av støtte fra nasjonale og kommuner administrativt budsjett internasjonale støtteordninger Bidra til økt Støtte prosjekter/tiltak på Innenfor rammene av publikums- tvers av kunstneriske kommuner tilskuddsordningen interesse i sjangere. Støtte prosjekter Allment kulturarbeid Rogaland knyttet til naturen og det offentlige rom Utvikle en felles > Vurderes i organisasjon for Interesse- budsjettsammenheng markedsføring og organisasjoner 2016 distribusjon av kunstopplevelser Norsk folkeakademi Styrke Gjennomføre årlig samarbeidet/ konferanse for aktører i Regionale Omdisponering av dialogen kunstfeltet kompetanse- RUP-midler mellom senter kunstaktørene kommuner Støtte prosjekter/tiltak på Innenfor rammene av tvers av kunstneriske tilskuddsordningen sjangere. Allment kulturarbeid 9

10 Handlingsprogram for det visuelle kunstfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke det organiserte samarbeidet for å bidra til kompetanseutvikling og bedre rammevilkår for visuelle kunstnere. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Bidra til å videreutvikle Rogaland kunstsenters rolle som regionalt kompetansesenter for det visuelle kunstfeltet i hele fylket Arbeide for å styrke det høyere utdanningstilbudet innen visuell kunst i Rogaland Fortløpende dialog Administrative Arbeide for etablering av Administrative universitetsutdanning for Kunstskolen i visuell kunst i tilknytning Rogaland til Bjergstedmiljøet. UiS Foregår gjennom aktiv Kunnskapsdepartementet bruk av fylkeskommunens Interesseorganisasjoner påvirkningsarenaer 10

11 Handlingsprogram for dansefeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke det organiserte samarbeidet for å bidra til kompetanseutvikling og bedre rammevilkår for utøvende dansere. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Bidra til samordning av Arbeide for en samlet regional overbygning for dansefeltet i 2015 Administrative dansefeltet i Rogaland fylket. Vurdere mulig sammenslåing av DansiS og RAS i en selvstendig organisasjon, inkludert et utvidet PRODA. DansiS RAS Økonomisk styrking av regionale kompetanseorgan for kommuner > Vurderes i budsjettsammenheng dansefeltet Styrke rammevilkårene Arbeide for etablering av en turnésløyfe for dans i fylket, kommuner 2015 Innenfor rammene av Allment kulturarbeid for dansekunstnere i Rogaland med utgangspunkt i Haugesund, Stavanger og Sandnes. Støtte produksjoner lagt til andre steder i fylket, gjerne små kommuner med egnede fasiliteter. Gjøre lokaler i fylkeskommunal eie, eller hvor bidrar til drift, tilgjengelig for dansekunstnere i fylket 2015 Vurderes i samarbeid med byggseksjon og opplæringsavdeling 11

12 Handlingsprogram for teaterfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke de profesjonelle teatermiljøene og deres rolle som kompetansesenter for hele fylket. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Bidra til å utvikle ønsker å ta et initiativ Rogaland Teater som overfor UiS og teatrene for å regional arena for vurdere mulighetene for å kompetanse-utvikling etablere utdanning innen innenfor alle teatertekniske fag i Rogaland. teaterfaglige områder. Ny scenerigg for Rogaland Teater Bidra til å styrke Drøfte samordning med aktuelle samarbeidet mellom institusjoner Rogaland Teater og Utvide bruken av Haugesund teater samproduksjoner innenfor DKS som arenaer for formidling av teateropplevelser av høy kvalitet til alle deler av fylket Støtte opp omkring Gi økonomisk støtte til teatermiljøet utenfor produksjoner/oppsetninger/ institusjonene turnéer av regional interesse i regi av frie teatergrupper fra Rogaland Gi støtte til historiske spel av regional betydning Styrke amatørteaterarbeidet gjennom Rogaland teaterråd med fast årlig tilskudd 2015 Dekkes innenfor ordinære rammer Stat 2024 Årlig bidrag i 8 år. Stavanger Innarbeidet i økonomiplan 2016 Omdisponering av ordinære rammer Tilskuddsordningen Allment kulturarbeid Tilskuddsordningen Allment kulturarbeid Omdisponering innenfor tilskuddsordningen for drift og tiltak 12

13 Handlingsprogram for litteraturfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å: Styrke rammevilkårene for forfattere i Rogaland. Styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning. Stimulere til økt lesning og leseferdighet. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Styrke forfattermiljøet i Rogaland. Støtte Rogaland forfatterlag med en fast sum hvert år > Omdisponering av RUP-midler Styrke bibliotekene gjennom oppfølging av Regionalplan for bibliotek. Endre retningslinjene for litteraturstipendene slik at forfattere i Rogaland blir prioritert 2015 Nåværende midler, se kulturstipend. Utforme strategisk 2016 Midler vurderes i plan for Kommunene budsjettsammenheng fylkesomfattende Nasjonalbiblioteket biblioteksamarbeid Utforme plan for 2016 Midler vurderes i kompetanseutvikling Kommunene budsjettsammenheng av ansatte i Nasjonalbiblioteket bibliotekene Støtte tiltak som 2016 Midler vurderes i styrker det Kommunene budsjettsammenheng flerkulturelle tilbudet til bibliotekene Organisere og støtte 2016 Midler vurderes i økt bruk av digitale Kommunene budsjettsammenheng media og tjenester Samarbeide om å 2015 Omdisponerte midler 13

14 gjennomføre forfatterjubileer Alfred Hauge

15 Handlingsprogram for filmfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å: Styrke kompetansegrunnlaget i alle ledd i den audiovisuelle virksomheten. Styrke samarbeidet mellom profesjonelle aktører. Utvikle Rogaland til en attraktiv region for produksjon av langfilm. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Styrke Den norske filmfestivalens rolle som nasjonal arena for samtidsfilm Revisjon av eierskapsavtalen for Den norske filmfestivalen 2015 Opprettholde det totale nivå på nåværende økonomisk bidrag til festivalen Utrede muligheten for å inkludere flere 2015 Administrativ ressurs kommuner som eiere og bidragsytere Stimulere til talentutvikling gjennom utdanningstilbudet Dialog mellom relevante aktører Administrative i de videregående skolene, UiS, Rogaland Teater og Haugesund Teater Styrke Filmkraft Rogaland Opprettholde 2015 I tråd med vedtak AS sin rolle som utviklingsaktør på filmfeltet økonomiske forpliktelser som majoritetseier Vurdere muligheten for å inkludere flere 2015 Administrativ ressurs kommuner som eiere og bidragsytere Utrede muligheten for å inkludere kortfilmfestivalen som en del av 2015 Administrativ ressurs 15

16 Filmkraft Rogaland AS sin virksomhet Utrede muligheten for å flytte Filmkraft til KinoKino 2016 Administrativ ressurs Styrke Rogaland og Filmmelding for, Innenfor Vestlandet på filmområdet Vestlandet og Vestlandsfylkene eksisterende oppfølging av Vestlandsrådet rammer varslet ny nasjonal filmmelding. 16

17 Handlingsprogram for musikkfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune skal bidra til å styrke det organiserte samarbeidet for å bidra til kompetanseutvikling og bedre rammevilkår for utøvende musikere i alle sjangre Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Legge til rette for økt samordning på tvers av musikalske sjangre gjennom etablering av arenaer for dette Styrke og bidra til samordning av det frie musikkfeltet i fylket Støtte opp om tiltak som går på tvers av musikalske sjangre Innenfor rammene av tilskuddsordningen Allment kulturarbeid Styrke STAR Rogaland > som regional aktør for Utvides til det frie musikkfeltet i 2017 Omdisponering av RUP-midler 17

18 Handlingsprogram for kulturarv Hovedmål: Rogaland fylkeskommune skal bidra til å forvalte vår felles kulturarv på en bærekraftig måte i samsvar med nasjonale og regionale føringer. Kulturarven skal bidra til å skape bo- og kulturmiljøer som bidrar til livskvalitet og oppleves som attraktive. Kompetansebehovet for å kunne være en aktiv utviklingsaktør innen kulturminnevern skal ivaretas. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske Ivareta lovpålagte oppgaver som forvaltningsorgan innenfor kulturminnevern slik disse er formulert i kulturminnelov og de årlige forventningsbrev fra Riksantikvaren. Foreta årlig evaluering av arbeidet med forvaltningsoppgaver med utgangspunkt i Riksantikvarens statusrapport Styrke samarbeidet med kommunene i kulturminnesaker Styrke samhandlingen mellom og Riksantikvaren Utvide tilskudd til å sikre et representativt utvalg av verneverdige bygg og kulturmiljø Oppfølging av pågående fredningssaker og utforme fredningsstrategi Delta i arbeidet med kulturmiljøfredning i Skudeneshavn Oppdatere innholdet i databasen Askeladden konsekvenser 2015 Administrative Riksantikvaren Riksantikvaren Riksantikvaren Riksantikvaren AMS Riksantikvaren 2016 Administrative 2015 Administrative Ekstra midler vurderes i budsjettsammenheng Administrative 2015-> Dekket innenfor ordinært budsjett 2016 Administrative 18

19 Styrke rollen som utviklingsaktør på kulturarvfeltet og bidra til en bærekraftig arealutnyttelse og en god stedsutvikling i samsvar med ambisjonene i plan- og bygningsloven. Videreføre regionalplan for museer som en del av regional kulturplan. Bidra til å sikre et representativt utvalg av fartøy og havneanlegg. Baseres på fartøyvernplan under utarbeiding Bidra til at kommunene får utarbeidet egne kulturminneplaner Utrede strategier for å styrke informasjonsarbeidet om kulturminnevern Utarbeide strategier for å øke den administrative kompetansen om kulturminner i kommuner og fylkeskommunen Følge opp plan for skjøtsel, tilrettelegging og formidling av kulturminner Styrke fellestjenestene for samlingsforvaltning gjennom ambulerende samlingsforvaltningsteam Utarbeide felles dokumentasjons- og innsamlings plan for museene. Utforme og iverksette plan for framtidig bruk av 19 Riksantikvaren Vurderes i budsjettsammenheng > Kr Riksantikvaren Omdisponering av RUP-midler NOKU 2016 Administrative omdisponering av RUP-midler gjennom omdisponering av RUP-midler Trappes ytterligere opp i plan med til sammen 1,5 millioner Omdisponering av RUP-midler Midler vurderes i budsjettsammenheng

20 Bergesenhuset Utgi historieverk om Rogaland fylkeskommune Utrede muligheten for å utvikle museenes rolle som kompetansesenter for bygningsvern, herunder dokumentering og ivaretakelse av bygningsfaglig/ håndverkskompetanse. Støtte arbeidet med rekonsolidering av Haugalandmuseene 2015 ( ) Avsatt i økonomiplan 2016 Vurderes i budsjettsammenheng Riksantikvaren Regionmuseene 2016 Utvidelse av ramme. Stat Beløp vil være Eierkommuner avhengig av stat og kommuner. Vurderes i budsjett-sammenheng. 20

21 Handlingsprogram for idrett Hovedmål: Rogaland fylkeskommune skal legge til rette for at befolkningen i Rogaland kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten Rogaland fylkeskommune skal sikre et variert spekter av anlegg for idrett og friluftsliv med høy kvalitet for befolkningen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune skal bidra til at det arrangeres større internasjonale idrettsarrangementer i Rogaland Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Ha en rådgivende og koordinerende rolle for Gjennomføre dialogmøter,, RIK 2015 Tilskudd fra departementet informasjonsarbeid på konferanser og kurs. idrettsfeltet for kommuner, idrettslag, frivilligheten m.fl. Legge til rette for at befolkningen i Rogaland kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi Fordele spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Overskudd fra Norsk tipping, jf. tippenøkkel. Rammebeløpet for 2014 var på 74,8 mill. kroner. av den frivillige, medlemsbaserte idretten Sikre et variert spekter av idretts- og friluftslivsanlegg Opprettholde investeringstilskudd til Innenfor nåværende rammer med høy kvalitet for regionale idrettsanlegg. befolkningen i Rogaland Kartlegge anleggsbehovet for RIK Innenfor nåværende rammer større anlegg i fylket 21

22 Bidra til at det arrangeres internasjonale idrettsarrangementer i Rogaland Samarbeide med Rogaland idrettskrets som overordnet organisasjonsledd for idretten i Rogaland Delta i talentutvikling innenfor hele idrettsfeltet Opprettholde tilskuddet til internasjonale idrettsarrangementer. Opprettholde drift- og tiltaksstøtte til idrettskretsens kjerneaktiviteter og administrasjonsarbeid Delta i prosjektgruppen for utredning av et regionalt idrett- og folkehelsesenteret på Ullandhaug sammen med aktuelle partnere Utrede ny modell til folkepulsen Differensiere satsingen ved våre toppidrettslinjer i samarbeid med opplæring, NIF, RIK, Olympiatoppen og UIS Stimulere til talentutvikling ved å dele ut ett årlig arbeidsstipend for idrettsutøver Dele ut en årlig Idrettspris, RIK, RIK, UIS, Stavanger kommune, RIK, NIF, KUD Kultur, Opplæring, RIK, NIF, UIS Innenfor nåværende rammer Innenfor nåværende rammer Innenfor nåværende rammer Innenfor nåværende rammer Innenfor nåværende rammer (opplæring) > ,-, omdisponering av RUP-midler ,-, nåværende ramme 22

23 Handlingsprogram for frivilligheten Hovedmål: Regionale frivillige lag og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår. Det frivillige kulturlivet skal være tilgjengelig for alle, preges av mangfold og kunne arbeid fritt og selvstendig. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Være en pådriver Arrangere faste årlige, Vurderes i for å samle og konferanser hvor en budsjettsammenheng styrke frivillige belyser og drøfter felles Frivillige organisasjoner tema som de ulike organisasjoner lokalt og regionalt. frivillige organisasjoner er opptatt av. Slike konferanser kan ha en kombinasjon av felles tema og fagspesifikke tema gjennomført i parallelle seksjoner. Utfordre kommunene til å Administrative etablere tilbud om kontorfellesskap for frivillige organisasjoner Arbeide overfor Dialog med nasjonale Administrative nasjonale myndigheter. myndigheter for at det økonomiske grunnlaget for frivillig kulturaktivitet ikke svekkes. Utvikle Revidere retningslinjer 2015 Administrative administrative for tilskudd til frivillige rutiner som ivaretar organisasjoner og sikre forsvarlig samordning med andre økonomisk tilskuddsordninger i forvaltning innenfor enklere og mer 23

24 forutsigbare rammer. Gi større handlingsrom for større, mer langsiktige prosjekter, eller organisasjoner. Bidra i forhold til utfordringer innen frivilligheten når det gjelder kvalitet og pris på lagerlokaler og øvingslokaler Gi tilskudd til større, stabile organisasjoner over et lengre tidsrom, f.eks. 3 år. Levere årlige rapporter, eventuelt kombinert med dialogmøter. Vurdere i forbindelse med økonomiplan/budsjett 2016 om Rogaland idrettskrets og Rogaland musikkråd kan få direkte overføringer over budsjettet. Arbeide for å utvide det økonomisk/administrative samarbeidet mellom organisasjoner. Gjøre fylkeskommunens egne lokaler tilgjengelige også for frivillige organisasjoner Administrative Administrative Administrative 24

25 Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Styrke kunnskapsgrunnlaget om kultursektoren i Rogaland Utvide analysen av kulturbruk på Nord-Jæren til å omfatte hele Rogaland Oppstart Omdisponering av RUP-midler 25

26 Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold - Barn og unge Hovedmål: Alle barn og unge skal ha anledning til å ta del i kulturaktiviteter og oppleve kunst og kulturuttrykk med høy kvalitet. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske Følge opp Strategiplan for Den kulturelle 2016, med et hovedmål om å ha høy kunstnerisk kvalitet på alle produksjoner Styrke og videreutvikle UKM i Rogaland Evaluere kompetanse, rutiner og kapasitet i den kunstneriske produksjonen. Omfatter også presis og forutsigbar turnélegging Utvikle metoder for økt medvirkning fra elever på programvalg og evaluering. Arrangere konferanse for de ansvarlige for UKM, DKS og kulturskolene i Rogaland for å styrke samarbeidet om tiltak. Styrke samarbeidstiltak med skoleeiere og skoleledere i grunnskolen. Søke om å få arrangere og landsfestivalen for UKM 2017 Evaluere erfaringene med UKM i samarbeid med kommunene Utarbeide plan for tiltak som kan øke deltakelsen i UKM Evaluere samarbeidet med Vågen videregående skole, med mål om å bli en del av konsekvenser Administrative Vågen vgs. skolesekken Omdisponering av RUP-midler (2016) (2017) Utvidelse av ramme 2015 Administrative Administrative 2015 Administrative

27 praktisk opplæring innen flere fag (scene, lyd, lys, videoproduksjon, informasjon, vertskap) Jobbe for å skape flere Administrative muligheter for deltakerne til å bli sett og hørt etter selve mønstringen, slik at denne i enda større grad vil fungere som et springbrett. Styrke samarbeidet mellom Administrative kompetansesenter for de ulike kulturfeltene i fylket og DKS/UKM 27

28 Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold Eldre Hovedmål: Rogaland fylkeskommune skal bidra med å legge til rette for kulturtilbud for eldre som av ulike årsaker har vanskelig for å nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Videreutvikle Den kulturelle Spisse Den kulturelle Administrative spaserstokken i tråd med statlige føringer og i samarbeid med kommunene spaserstokken, med fokus på kulturtilbud på dagsenter, sykehjem og for demente Etablere møteplass for kommunekontakter i Den kulturelle spaserstokken Administrative 28

29 Handlingsprogram for kultur som næring Hovedmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke regionale virkemidler som kan fremme bærekraftige arbeidsplasser innen kulturfeltet. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Styrke dialog og samarbeid mellom kultur- og næringsaktører Etablere kultur- og næringsprogram med fokus på samarbeid mellom kultur og næring lokalisert til Ipark > i 2015, Omdisponering av RUP-midler. Opptrapping vurderes Ipark Utarbeide strategi for store kultur og 2016 Administrative idrettsarrangement Rogaland idrettskrets Formalisere samarbeid med store 2015 Administrative kulturarrangører Andre Samarbeide aktivt med Riksantikvaren om Utvikle Bergesenhuset til kulturarena Riksantikvaren Avklares gjennom egen utredning midler til verdiskapningsprosjekter Andre Utvikle Kystpilegrimsleia som kultur- og reiselivsrute Riksantikvaren Bisperådet Innarbeidet i økonomiplan Delta i verdiskapingsprosjekt for Skudeneshavn Karmøy kommune Riksantikvaren Vurderes i budsjettsammenheng 29

30 Handlingsprogram for internasjonalt arbeid Hovedmål: Rogaland skal hente internasjonale impulser som kan bidra til å styrke og utvikle vårt kulturliv. Samtidig skal en være åpen for å bidra med vår kompetanse til andre land gjennom et forpliktende samarbeid. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Legge til rette for at kulturaktørene i Informasjonstiltak overfør aktører i Regionale Administrative fylket har en mulighet for å hente internasjonale impulser og skape nettverk som igjen kan berike regionens kultur- og samfunnsliv. samarbeid med regionale kompetansesenter kompetansesenter Tildele midler til internasjonale samarbeidsprosjekter og -tiltak i regi av Innenfor rammene av Allment kulturarbeid kulturaktører fra Rogaland Deltakelse i EUprosjekt som kan knyttes opp mot Eventuell deltakelse vurderes fortløpende, og skal primært være Vurderes eventuelt i økonomiplan strategier i Regional kulturplan. bilaterale prosjekter knyttet til klart definerte aktiviteter og målsetninger. Bistå i utviklingsprosjekter med vår kompetanse innen kulturvern og tiltak for barn og unge. Eventuell deltakelse i EØS-prosjekt vurderes forløpende Vurderes eventuelt i økonomiplan 30

31 Handlingsprogram for kulturinvesteringer Hovedmål Rogaland fylkeskommune skal bidra til at eksisterende kulturarenaer blir ivaretatt på en slik måte at de fungerer som en god ramme for utøvere og publikum. Rogaland fylkeskommune skal bidra til at fylket har minst ett regionalt kulturanlegg av høy kvalitet innenfor alle kulturfelt. Det skal tilstrebes en god geografisk spredning av anleggene. Strategiske føringer Fylkesrådmannen mener at det er behov for en grundig samlet vurdering før en tar stilling til en eventuelt ny modell for investeringstilskudd til regionale kulturbygg og idrettsbygg. I arbeidet med en slik vurdering må en også ha en dialog med stat og kommuner for å avklare muligheter for større samordning av. I den sammenheng må det også avklares hvordan de statlige spillemidler kan disponeres til kulturbygg. Fylkesrådmannen har i saksforelegget for kulturplanen lagt ved en skisse for hvilke prioriteringer som foreslås vurdert. Fylkesrådmannen legger fram forslag til ny modell for fylkesutvalget i oktober Fram til ny modell blir vedtatt skjer fordeling av midler ut fra nåværende ordning med en ramme i 2015 på kr I tråd med økonomiplanen økes denne til kr i

Regional kulturplan for Rogaland

Regional kulturplan for Rogaland Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 Handlingsprogram Høringsutkast 1 Innhold Side 3 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 Side 17 Side 20 Side 22 Side 24 Side 25 Side 27

Detaljer

Regional kulturplan for Rogaland

Regional kulturplan for Rogaland Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 Handlingsprogam 2017 Vedtatt i fylkestinget 13. juni 2016 Innhold Overordnete mål Side 3 1. Handlingsprogram for kulturnæringer Side 4 2. Handlingsprogram for

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan for Rogaland

Planprogram Regional kulturplan for Rogaland Planprogram Regional kulturplan for Rogaland Vedtatt i Fylkesutvalget 17.09.13 Planprogram - Regional kulturplan for Rogaland Innhold: 1. Innledning 1.1. Bakgrunn 1.2 Rammer: Statlige og regionale føringer

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Regional kulturplan for Rogaland

Regional kulturplan for Rogaland Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 Høringsutkast 1 Del 1 Hovedkapitler 1. Innledning s. 3 1.1. Bakgrunn 1.2. Om planprosessen 1.3. Strukturen i dokumentet 1.4. Rammer for planarbeidet 2. Hovedutfordringer

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Rogaland idrettskrets 2019

Rogaland idrettskrets 2019 Rogaland idrettskrets 2019 Visjon Idretten i Rogaland er anerkjent som fylkets største leverandør av stolte øyeblikk og bedret folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil. Plakatversjon Stolte øyeblikk

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 1 Del 1 Hovedkapitler 1. Innledning s. 3 1.1. Bakgrunn 1.2. Om planprosessen 1.3. Strukturen i dokumentet 1.4. Rammer for planarbeidet 2. Hovedutfordringer i

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold 2014 KOMPETANSEKALENDEREN En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold ÅR VÅR VÅR Kulturdirektøren Folkehelse www.folkehelse.vfk.no Fylkesbiblioteket www.vestfoldfylkesbibliotek.no Time Out Kulturledere

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger Bakgrunn Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 5.september 2013. Sammen om Porsgrunn videreføres som visjon og understreker betydningen av at Porsgrunnsamfunnet i felleskap forvalter de ressurser,

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune Forslag planprogram Kommunedelplan for kultur Arendal kommune 2017-2020 1 1. Innledning Arendal kommunes gjeldende kommunedelplan for kultur, Kultur for alle hele året, må revideres. Planen skal omfatte

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/577-2 Arkiv: C40 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 23.04.2014 Innspill til strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer