Regional kulturplan for Rogaland Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional kulturplan for Rogaland. 2015-2025 Handlingsprogram"

Transkript

1 Regional kulturplan for Rogaland Handlingsprogram 1

2 Innhold Side 3 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 17 Side 18 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26 Side 28 Side 29 Side 30 Side 31 Sammendrag Overordnete mål Handlingsprogram for kunstfeltet Handlingsprogram for det visuelle kunstfeltet Handlingsprogram for dansefeltet Handlingsprogram for teaterfeltet Handlingsprogram for litteraturfeltet Handlingsprogram for filmfeltet Handlingsprogram for musikkfeltet Handlingsprogram for kulturarv Handlingsprogram for idrett Handlingsprogram for frivillige lag og organisasjoner Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold barn og unge Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold eldre Handlingsprogram for kultur som næring Handlingsprogram for internasjonalt arbeid Handlingsprogram for kulturinvesteringer 2

3 Sammendrag Gjennom Regional kulturplan ønsker Rogaland fylkeskommune å klargjøre sitt ansvar og sin rolle som utviklingsaktør i kultursektoren i fylket. Dette er basert på en bred vurdering av de ulike kulturfelt og de utfordringer som ulike aktører har framhevet gjennom medvirkningsprosessen. Fylkeskommunen sin rolle og bidrag står i direkte samspill med det som kommuner, statlige organer, kulturinstitusjoner og et mangfold av organisasjoner og enkeltpersoner bidrar med. Endringer som iverksettes av en aktør vil kunne påvirke de øvrige aktørenes roller og bidrag. Derfor vil en være avhengig av en organisk prosess med tett dialog mellom de berørte parter under gjennomføringen av handlingsprogrammet. For å skape forutsigbarhet har en valgt å gi planen en varighet på 10 år. Samtidig er det lagt inn en årlig rullering av handlingsprogrammet for å sikre kontinuerlig evaluering og gi mulighet til å foreta justeringer for oppnå en best mulig måloppnåelse. Rulleringen av planen vil bli foretatt som et ledd i budsjettprosessen og inkluderer Regional og kulturutvalget og Fylkesutvalget. I tillegg vil Eldreråd og Funksjonshemmedes råd bli bedt om å gi sine vurderinger. Regional kulturplan for Rogaland er basert på følgende hovedmål: Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere. Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og ha mulighet for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne forutsetninger. Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale kulturarv, og gjennom dette skape grunnlag for innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet. Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer. I planen blir det sagt at tiltak knyttet til barn og unge skal ha særlig prioritet. 3

4 Disse hovedmålene er delt opp i delmål for de enkelte kulturområder og det er formulert strategier og tiltak for hvordan dette skal realiseres innenfor hvert kulturområde. Graden av måloppnåelse og tempoet i arbeidet vil være avhengig av et tett og godt samarbeid med mange aktører. De viktigste vil være kulturaktørene selv, men rammene for arbeidet blir i stor grad gitt av statlige myndigheter, kommuner og politiske vedtak i Rogaland fylkeskommune. Ambisjonene i planen er basert på kontinuitet med utgangspunkt i dagens rammer. I dette ligger en økonomisk nøkternhet fordi Rogaland fylkeskommune har betydelige økonomiske forpliktelser som begrenser handlingsrommet for nye tiltak. Det antas at det økonomiske handlingsrommet vil bli større fra ca Dette burde gi rom for økte investeringer i kultursektoren og dermed mulighet for å hente inn noe av etterslepet, spesielt for investeringer i den kulturelle infrastruktur. Sannsynligheten er stor for at ny kommunestruktur da er på plass, og at dette også vil påvirke rammene for tilskudd til kultursektoren. Dette er bakgrunnen for at det foreslås en revisjon av planen i Forut for utarbeiding av ny regionalplan har det foregått et planarbeid for deler av kultursektoren, bl.a. museum, bibliotek og folkehelse. Dette har allerede bidratt til endring av mål og prioriteringer, samtidig har det også blitt foretatt endring av retningslinjene for flere av de viktigste tilskuddsordningene. Dermed er det igangsatt prosesser som denne planen oppsummerer og fører videre på flere områder. For de første fem åra i plan er ambisjonen å gjennomføre følgende overordnete endringer: Styrke kunnskapsgrunnlaget i og om kultursektoren i Rogaland. Gjennomføre jevnlige kulturbruksundersøkelser for hele fylket. Styrke økonomiske rammevilkår for kulturinstitusjoner og kulturutøvere. Bidra til at et representativt utvalg av verneverdige bygg, fartøy og kulturmiljø blir bevart gjennom ny bruk. Styrke samarbeidet/dialogen mellom kulturaktørene. Bidra til å skape gode regionale overbygninger for de ulike kunstfelt. Bidra til å styrke frivillige organisasjoner. 4

5 Styrking av arbeidet med kultur og næring med fokus på bedring av kunstneres arbeidsvilkår gjennom styrking av Kulturinkubatoren, og etablering av et kultur- og næringsprogram med fokus på samarbeid mellom kultur og næringsfeltet lokalisert til Ipark. Samordne og endre de nåværende tilskuddsordninger, stipendordninger og priser. De største endringene gjøres for Allment kulturarbeid og kulturstipendordningen. Bragdprisen foreslås avviklet og erstattet med en egen idrettspris. Bidra til å ta vare på eller reise regionale kulturbygg av god kvalitet for alle kulturfelt. Styrke samarbeidet med kommuner og statlig forvaltning for å oppnå samordnet innsats på prioriterte områder. Tiltakene som skal gjennomføres må i hovedsak finansieres gjennom en omfordeling av midler innenfor de gitte rammer. I den sammenheng er det særlig viktig at store deler av de nåværende RUP-midler benyttes til å realisere nye planlagte tiltak. De resterende deler av RUP-midlene benyttes til å styrke tilskuddsordningen til allmenne kulturformål som samtidig gis et utvidet bidragsområde. De fylkeskommunale tilskuddene til vedlikehold av eldre kulturbygg og nye regionale kulturbygg, har blitt redusert de siste årene. Samtidig har forventningene og planene for nye kulturbygg økt betydelig. Det er vanskelig å se at Rogaland fylkeskommune kan unnlate å bidra til finansieringen av disse investeringene. Dette er bakgrunnen for at det foreslås å øke investeringsrammen for vedlikehold og investering i nye kulturbygg. Fylkesrådmannen ønsker å avklare mulighetene for bedre samordning av slike tilskudd med stat og kommuner og vil derfor komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett for De store kulturinstitusjonene har i likhet med offentlig sektor betydelige utfordringer knyttet til finansiering av ny pensjonsordning. Dette er et tema som sentrale myndigheter har under vurdering og hvor fylkeskommunen kan bli utfordret til å delta i finansielle løsninger. 5

6 Noen av tiltakene som foreslås innebærer endring av arbeidsoppgaver innenfor kulturforvaltningen i fylket. Det vil innebære omfordeling av arbeidsoppgaver og behov for kompetanseutvikling på noen felt. Tilsvarende kan det også medføre behov for omdisponeringer i kommunene. Gjennom den evaluering og rullering som er lagt inn i planen hvert år, vil det være mulig å skape en prosess for realisering av de formulert mål samtidig som tiltakene tilpasses erfaring og de gitte rammevilkår for arbeidet i kultursektoren. 6

7 Handlingsprogram Overordnete mål for kulturpolitikken i Rogaland fylkeskommune: Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere. Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og ha mulighet for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne forutsetninger. Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale kulturarv, og gjennom dette skape grunnlag for innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet. Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer. 7

8 Handlingsprogram for kunstfeltet Hovedmål for kunstfeltet: Rogaland skal ha et bærekraftig kunstmiljø med aktive kunstnere som innehar god kompetanse innenfor alle kunstfelt. Rammevilkårene skal bidra til å gjøre Rogaland til et attraktivt fylke for kunstnere til å arbeide, samarbeide og bo. Alle innbyggere i Rogaland skal ha mulighet for å ta del i kunstopplevelser av høy kvalitet. Tiltakene gjelder hele kunstfeltet, og kommer i tillegg til det som foreslås for de enkelte områder. Strategi Tiltak Ansvar Varighet Økonomiske konsekvenser Styrke rammevilkårene for kunstnere i Rogaland Omlegging og styrking av stipendordningen. Det deles ut ett stipend til seks mottakere innen hvert av disse kulturfeltene: > Samlet årlig kostnad er kr Midlene hentes fra omlegging av nåværende ordninger Litteratur og omdisponering av Idrett RUP-midler Visuell kunst Merkostnad fra Musikk 2016: kr Dans Teater Nye retningslinjer følger som vedlegg 1 Omlegging av tilskuddsordningen Allment kulturarbeid. Nye retningslinjer finnes i > Rammene utvides med kr ved omdisponering av RUP-midler vedlegg 1 Øke kunstneres merkantile kompetanse gjennom tilbud utformet og gjennomført av Kulturinkubatoren., Stavanger kommune, Ipark Merkostnad kr i Utvides til kr i RUP-midler Omdisponering av 8

9 RUP-midler Veiledning i søknader om Innenfor rammene av støtte fra nasjonale og kommuner administrativt budsjett internasjonale støtteordninger Bidra til økt Støtte prosjekter/tiltak på Innenfor rammene av publikums- tvers av kunstneriske kommuner tilskuddsordningen interesse i sjangere. Støtte prosjekter Allment kulturarbeid Rogaland knyttet til naturen og det offentlige rom Utvikle en felles > Vurderes i organisasjon for Interesse- budsjettsammenheng markedsføring og organisasjoner 2016 distribusjon av kunstopplevelser Norsk folkeakademi Styrke Gjennomføre årlig samarbeidet/ konferanse for aktører i Regionale Omdisponering av dialogen kunstfeltet kompetanse- RUP-midler mellom senter kunstaktørene kommuner Støtte prosjekter/tiltak på Innenfor rammene av tvers av kunstneriske tilskuddsordningen sjangere. Allment kulturarbeid 9

10 Handlingsprogram for det visuelle kunstfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke det organiserte samarbeidet for å bidra til kompetanseutvikling og bedre rammevilkår for visuelle kunstnere. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Bidra til å videreutvikle Rogaland kunstsenters rolle som regionalt kompetansesenter for det visuelle kunstfeltet i hele fylket Arbeide for å styrke det høyere utdanningstilbudet innen visuell kunst i Rogaland Fortløpende dialog Administrative Arbeide for etablering av Administrative universitetsutdanning for Kunstskolen i visuell kunst i tilknytning Rogaland til Bjergstedmiljøet. UiS Foregår gjennom aktiv Kunnskapsdepartementet bruk av fylkeskommunens Interesseorganisasjoner påvirkningsarenaer 10

11 Handlingsprogram for dansefeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke det organiserte samarbeidet for å bidra til kompetanseutvikling og bedre rammevilkår for utøvende dansere. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Bidra til samordning av Arbeide for en samlet regional overbygning for dansefeltet i 2015 Administrative dansefeltet i Rogaland fylket. Vurdere mulig sammenslåing av DansiS og RAS i en selvstendig organisasjon, inkludert et utvidet PRODA. DansiS RAS Økonomisk styrking av regionale kompetanseorgan for kommuner > Vurderes i budsjettsammenheng dansefeltet Styrke rammevilkårene Arbeide for etablering av en turnésløyfe for dans i fylket, kommuner 2015 Innenfor rammene av Allment kulturarbeid for dansekunstnere i Rogaland med utgangspunkt i Haugesund, Stavanger og Sandnes. Støtte produksjoner lagt til andre steder i fylket, gjerne små kommuner med egnede fasiliteter. Gjøre lokaler i fylkeskommunal eie, eller hvor bidrar til drift, tilgjengelig for dansekunstnere i fylket 2015 Vurderes i samarbeid med byggseksjon og opplæringsavdeling 11

12 Handlingsprogram for teaterfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke de profesjonelle teatermiljøene og deres rolle som kompetansesenter for hele fylket. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Bidra til å utvikle ønsker å ta et initiativ Rogaland Teater som overfor UiS og teatrene for å regional arena for vurdere mulighetene for å kompetanse-utvikling etablere utdanning innen innenfor alle teatertekniske fag i Rogaland. teaterfaglige områder. Ny scenerigg for Rogaland Teater Bidra til å styrke Drøfte samordning med aktuelle samarbeidet mellom institusjoner Rogaland Teater og Utvide bruken av Haugesund teater samproduksjoner innenfor DKS som arenaer for formidling av teateropplevelser av høy kvalitet til alle deler av fylket Støtte opp omkring Gi økonomisk støtte til teatermiljøet utenfor produksjoner/oppsetninger/ institusjonene turnéer av regional interesse i regi av frie teatergrupper fra Rogaland Gi støtte til historiske spel av regional betydning Styrke amatørteaterarbeidet gjennom Rogaland teaterråd med fast årlig tilskudd 2015 Dekkes innenfor ordinære rammer Stat 2024 Årlig bidrag i 8 år. Stavanger Innarbeidet i økonomiplan 2016 Omdisponering av ordinære rammer Tilskuddsordningen Allment kulturarbeid Tilskuddsordningen Allment kulturarbeid Omdisponering innenfor tilskuddsordningen for drift og tiltak 12

13 Handlingsprogram for litteraturfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å: Styrke rammevilkårene for forfattere i Rogaland. Styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning. Stimulere til økt lesning og leseferdighet. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Styrke forfattermiljøet i Rogaland. Støtte Rogaland forfatterlag med en fast sum hvert år > Omdisponering av RUP-midler Styrke bibliotekene gjennom oppfølging av Regionalplan for bibliotek. Endre retningslinjene for litteraturstipendene slik at forfattere i Rogaland blir prioritert 2015 Nåværende midler, se kulturstipend. Utforme strategisk 2016 Midler vurderes i plan for Kommunene budsjettsammenheng fylkesomfattende Nasjonalbiblioteket biblioteksamarbeid Utforme plan for 2016 Midler vurderes i kompetanseutvikling Kommunene budsjettsammenheng av ansatte i Nasjonalbiblioteket bibliotekene Støtte tiltak som 2016 Midler vurderes i styrker det Kommunene budsjettsammenheng flerkulturelle tilbudet til bibliotekene Organisere og støtte 2016 Midler vurderes i økt bruk av digitale Kommunene budsjettsammenheng media og tjenester Samarbeide om å 2015 Omdisponerte midler 13

14 gjennomføre forfatterjubileer Alfred Hauge

15 Handlingsprogram for filmfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å: Styrke kompetansegrunnlaget i alle ledd i den audiovisuelle virksomheten. Styrke samarbeidet mellom profesjonelle aktører. Utvikle Rogaland til en attraktiv region for produksjon av langfilm. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Styrke Den norske filmfestivalens rolle som nasjonal arena for samtidsfilm Revisjon av eierskapsavtalen for Den norske filmfestivalen 2015 Opprettholde det totale nivå på nåværende økonomisk bidrag til festivalen Utrede muligheten for å inkludere flere 2015 Administrativ ressurs kommuner som eiere og bidragsytere Stimulere til talentutvikling gjennom utdanningstilbudet Dialog mellom relevante aktører Administrative i de videregående skolene, UiS, Rogaland Teater og Haugesund Teater Styrke Filmkraft Rogaland Opprettholde 2015 I tråd med vedtak AS sin rolle som utviklingsaktør på filmfeltet økonomiske forpliktelser som majoritetseier Vurdere muligheten for å inkludere flere 2015 Administrativ ressurs kommuner som eiere og bidragsytere Utrede muligheten for å inkludere kortfilmfestivalen som en del av 2015 Administrativ ressurs 15

16 Filmkraft Rogaland AS sin virksomhet Utrede muligheten for å flytte Filmkraft til KinoKino 2016 Administrativ ressurs Styrke Rogaland og Filmmelding for, Innenfor Vestlandet på filmområdet Vestlandet og Vestlandsfylkene eksisterende oppfølging av Vestlandsrådet rammer varslet ny nasjonal filmmelding. 16

17 Handlingsprogram for musikkfeltet Delmål: Rogaland fylkeskommune skal bidra til å styrke det organiserte samarbeidet for å bidra til kompetanseutvikling og bedre rammevilkår for utøvende musikere i alle sjangre Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Legge til rette for økt samordning på tvers av musikalske sjangre gjennom etablering av arenaer for dette Styrke og bidra til samordning av det frie musikkfeltet i fylket Støtte opp om tiltak som går på tvers av musikalske sjangre Innenfor rammene av tilskuddsordningen Allment kulturarbeid Styrke STAR Rogaland > som regional aktør for Utvides til det frie musikkfeltet i 2017 Omdisponering av RUP-midler 17

18 Handlingsprogram for kulturarv Hovedmål: Rogaland fylkeskommune skal bidra til å forvalte vår felles kulturarv på en bærekraftig måte i samsvar med nasjonale og regionale føringer. Kulturarven skal bidra til å skape bo- og kulturmiljøer som bidrar til livskvalitet og oppleves som attraktive. Kompetansebehovet for å kunne være en aktiv utviklingsaktør innen kulturminnevern skal ivaretas. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske Ivareta lovpålagte oppgaver som forvaltningsorgan innenfor kulturminnevern slik disse er formulert i kulturminnelov og de årlige forventningsbrev fra Riksantikvaren. Foreta årlig evaluering av arbeidet med forvaltningsoppgaver med utgangspunkt i Riksantikvarens statusrapport Styrke samarbeidet med kommunene i kulturminnesaker Styrke samhandlingen mellom og Riksantikvaren Utvide tilskudd til å sikre et representativt utvalg av verneverdige bygg og kulturmiljø Oppfølging av pågående fredningssaker og utforme fredningsstrategi Delta i arbeidet med kulturmiljøfredning i Skudeneshavn Oppdatere innholdet i databasen Askeladden konsekvenser 2015 Administrative Riksantikvaren Riksantikvaren Riksantikvaren Riksantikvaren AMS Riksantikvaren 2016 Administrative 2015 Administrative Ekstra midler vurderes i budsjettsammenheng Administrative 2015-> Dekket innenfor ordinært budsjett 2016 Administrative 18

19 Styrke rollen som utviklingsaktør på kulturarvfeltet og bidra til en bærekraftig arealutnyttelse og en god stedsutvikling i samsvar med ambisjonene i plan- og bygningsloven. Videreføre regionalplan for museer som en del av regional kulturplan. Bidra til å sikre et representativt utvalg av fartøy og havneanlegg. Baseres på fartøyvernplan under utarbeiding Bidra til at kommunene får utarbeidet egne kulturminneplaner Utrede strategier for å styrke informasjonsarbeidet om kulturminnevern Utarbeide strategier for å øke den administrative kompetansen om kulturminner i kommuner og fylkeskommunen Følge opp plan for skjøtsel, tilrettelegging og formidling av kulturminner Styrke fellestjenestene for samlingsforvaltning gjennom ambulerende samlingsforvaltningsteam Utarbeide felles dokumentasjons- og innsamlings plan for museene. Utforme og iverksette plan for framtidig bruk av 19 Riksantikvaren Vurderes i budsjettsammenheng > Kr Riksantikvaren Omdisponering av RUP-midler NOKU 2016 Administrative omdisponering av RUP-midler gjennom omdisponering av RUP-midler Trappes ytterligere opp i plan med til sammen 1,5 millioner Omdisponering av RUP-midler Midler vurderes i budsjettsammenheng

20 Bergesenhuset Utgi historieverk om Rogaland fylkeskommune Utrede muligheten for å utvikle museenes rolle som kompetansesenter for bygningsvern, herunder dokumentering og ivaretakelse av bygningsfaglig/ håndverkskompetanse. Støtte arbeidet med rekonsolidering av Haugalandmuseene 2015 ( ) Avsatt i økonomiplan 2016 Vurderes i budsjettsammenheng Riksantikvaren Regionmuseene 2016 Utvidelse av ramme. Stat Beløp vil være Eierkommuner avhengig av stat og kommuner. Vurderes i budsjett-sammenheng. 20

21 Handlingsprogram for idrett Hovedmål: Rogaland fylkeskommune skal legge til rette for at befolkningen i Rogaland kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten Rogaland fylkeskommune skal sikre et variert spekter av anlegg for idrett og friluftsliv med høy kvalitet for befolkningen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune skal bidra til at det arrangeres større internasjonale idrettsarrangementer i Rogaland Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Ha en rådgivende og koordinerende rolle for Gjennomføre dialogmøter,, RIK 2015 Tilskudd fra departementet informasjonsarbeid på konferanser og kurs. idrettsfeltet for kommuner, idrettslag, frivilligheten m.fl. Legge til rette for at befolkningen i Rogaland kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi Fordele spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Overskudd fra Norsk tipping, jf. tippenøkkel. Rammebeløpet for 2014 var på 74,8 mill. kroner. av den frivillige, medlemsbaserte idretten Sikre et variert spekter av idretts- og friluftslivsanlegg Opprettholde investeringstilskudd til Innenfor nåværende rammer med høy kvalitet for regionale idrettsanlegg. befolkningen i Rogaland Kartlegge anleggsbehovet for RIK Innenfor nåværende rammer større anlegg i fylket 21

22 Bidra til at det arrangeres internasjonale idrettsarrangementer i Rogaland Samarbeide med Rogaland idrettskrets som overordnet organisasjonsledd for idretten i Rogaland Delta i talentutvikling innenfor hele idrettsfeltet Opprettholde tilskuddet til internasjonale idrettsarrangementer. Opprettholde drift- og tiltaksstøtte til idrettskretsens kjerneaktiviteter og administrasjonsarbeid Delta i prosjektgruppen for utredning av et regionalt idrett- og folkehelsesenteret på Ullandhaug sammen med aktuelle partnere Utrede ny modell til folkepulsen Differensiere satsingen ved våre toppidrettslinjer i samarbeid med opplæring, NIF, RIK, Olympiatoppen og UIS Stimulere til talentutvikling ved å dele ut ett årlig arbeidsstipend for idrettsutøver Dele ut en årlig Idrettspris, RIK, RIK, UIS, Stavanger kommune, RIK, NIF, KUD Kultur, Opplæring, RIK, NIF, UIS Innenfor nåværende rammer Innenfor nåværende rammer Innenfor nåværende rammer Innenfor nåværende rammer Innenfor nåværende rammer (opplæring) > ,-, omdisponering av RUP-midler ,-, nåværende ramme 22

23 Handlingsprogram for frivilligheten Hovedmål: Regionale frivillige lag og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår. Det frivillige kulturlivet skal være tilgjengelig for alle, preges av mangfold og kunne arbeid fritt og selvstendig. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Være en pådriver Arrangere faste årlige, Vurderes i for å samle og konferanser hvor en budsjettsammenheng styrke frivillige belyser og drøfter felles Frivillige organisasjoner tema som de ulike organisasjoner lokalt og regionalt. frivillige organisasjoner er opptatt av. Slike konferanser kan ha en kombinasjon av felles tema og fagspesifikke tema gjennomført i parallelle seksjoner. Utfordre kommunene til å Administrative etablere tilbud om kontorfellesskap for frivillige organisasjoner Arbeide overfor Dialog med nasjonale Administrative nasjonale myndigheter. myndigheter for at det økonomiske grunnlaget for frivillig kulturaktivitet ikke svekkes. Utvikle Revidere retningslinjer 2015 Administrative administrative for tilskudd til frivillige rutiner som ivaretar organisasjoner og sikre forsvarlig samordning med andre økonomisk tilskuddsordninger i forvaltning innenfor enklere og mer 23

24 forutsigbare rammer. Gi større handlingsrom for større, mer langsiktige prosjekter, eller organisasjoner. Bidra i forhold til utfordringer innen frivilligheten når det gjelder kvalitet og pris på lagerlokaler og øvingslokaler Gi tilskudd til større, stabile organisasjoner over et lengre tidsrom, f.eks. 3 år. Levere årlige rapporter, eventuelt kombinert med dialogmøter. Vurdere i forbindelse med økonomiplan/budsjett 2016 om Rogaland idrettskrets og Rogaland musikkråd kan få direkte overføringer over budsjettet. Arbeide for å utvide det økonomisk/administrative samarbeidet mellom organisasjoner. Gjøre fylkeskommunens egne lokaler tilgjengelige også for frivillige organisasjoner Administrative Administrative Administrative 24

25 Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Styrke kunnskapsgrunnlaget om kultursektoren i Rogaland Utvide analysen av kulturbruk på Nord-Jæren til å omfatte hele Rogaland Oppstart Omdisponering av RUP-midler 25

26 Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold - Barn og unge Hovedmål: Alle barn og unge skal ha anledning til å ta del i kulturaktiviteter og oppleve kunst og kulturuttrykk med høy kvalitet. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske Følge opp Strategiplan for Den kulturelle 2016, med et hovedmål om å ha høy kunstnerisk kvalitet på alle produksjoner Styrke og videreutvikle UKM i Rogaland Evaluere kompetanse, rutiner og kapasitet i den kunstneriske produksjonen. Omfatter også presis og forutsigbar turnélegging Utvikle metoder for økt medvirkning fra elever på programvalg og evaluering. Arrangere konferanse for de ansvarlige for UKM, DKS og kulturskolene i Rogaland for å styrke samarbeidet om tiltak. Styrke samarbeidstiltak med skoleeiere og skoleledere i grunnskolen. Søke om å få arrangere og landsfestivalen for UKM 2017 Evaluere erfaringene med UKM i samarbeid med kommunene Utarbeide plan for tiltak som kan øke deltakelsen i UKM Evaluere samarbeidet med Vågen videregående skole, med mål om å bli en del av konsekvenser Administrative Vågen vgs. skolesekken Omdisponering av RUP-midler (2016) (2017) Utvidelse av ramme 2015 Administrative Administrative 2015 Administrative

27 praktisk opplæring innen flere fag (scene, lyd, lys, videoproduksjon, informasjon, vertskap) Jobbe for å skape flere Administrative muligheter for deltakerne til å bli sett og hørt etter selve mønstringen, slik at denne i enda større grad vil fungere som et springbrett. Styrke samarbeidet mellom Administrative kompetansesenter for de ulike kulturfeltene i fylket og DKS/UKM 27

28 Handlingsprogram for kulturdeltakelse og mangfold Eldre Hovedmål: Rogaland fylkeskommune skal bidra med å legge til rette for kulturtilbud for eldre som av ulike årsaker har vanskelig for å nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Videreutvikle Den kulturelle Spisse Den kulturelle Administrative spaserstokken i tråd med statlige føringer og i samarbeid med kommunene spaserstokken, med fokus på kulturtilbud på dagsenter, sykehjem og for demente Etablere møteplass for kommunekontakter i Den kulturelle spaserstokken Administrative 28

29 Handlingsprogram for kultur som næring Hovedmål: Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke regionale virkemidler som kan fremme bærekraftige arbeidsplasser innen kulturfeltet. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Styrke dialog og samarbeid mellom kultur- og næringsaktører Etablere kultur- og næringsprogram med fokus på samarbeid mellom kultur og næring lokalisert til Ipark > i 2015, Omdisponering av RUP-midler. Opptrapping vurderes Ipark Utarbeide strategi for store kultur og 2016 Administrative idrettsarrangement Rogaland idrettskrets Formalisere samarbeid med store 2015 Administrative kulturarrangører Andre Samarbeide aktivt med Riksantikvaren om Utvikle Bergesenhuset til kulturarena Riksantikvaren Avklares gjennom egen utredning midler til verdiskapningsprosjekter Andre Utvikle Kystpilegrimsleia som kultur- og reiselivsrute Riksantikvaren Bisperådet Innarbeidet i økonomiplan Delta i verdiskapingsprosjekt for Skudeneshavn Karmøy kommune Riksantikvaren Vurderes i budsjettsammenheng 29

30 Handlingsprogram for internasjonalt arbeid Hovedmål: Rogaland skal hente internasjonale impulser som kan bidra til å styrke og utvikle vårt kulturliv. Samtidig skal en være åpen for å bidra med vår kompetanse til andre land gjennom et forpliktende samarbeid. Strategi Tiltak Ansvar Tid Økonomiske konsekvenser Legge til rette for at kulturaktørene i Informasjonstiltak overfør aktører i Regionale Administrative fylket har en mulighet for å hente internasjonale impulser og skape nettverk som igjen kan berike regionens kultur- og samfunnsliv. samarbeid med regionale kompetansesenter kompetansesenter Tildele midler til internasjonale samarbeidsprosjekter og -tiltak i regi av Innenfor rammene av Allment kulturarbeid kulturaktører fra Rogaland Deltakelse i EUprosjekt som kan knyttes opp mot Eventuell deltakelse vurderes fortløpende, og skal primært være Vurderes eventuelt i økonomiplan strategier i Regional kulturplan. bilaterale prosjekter knyttet til klart definerte aktiviteter og målsetninger. Bistå i utviklingsprosjekter med vår kompetanse innen kulturvern og tiltak for barn og unge. Eventuell deltakelse i EØS-prosjekt vurderes forløpende Vurderes eventuelt i økonomiplan 30

31 Handlingsprogram for kulturinvesteringer Hovedmål Rogaland fylkeskommune skal bidra til at eksisterende kulturarenaer blir ivaretatt på en slik måte at de fungerer som en god ramme for utøvere og publikum. Rogaland fylkeskommune skal bidra til at fylket har minst ett regionalt kulturanlegg av høy kvalitet innenfor alle kulturfelt. Det skal tilstrebes en god geografisk spredning av anleggene. Strategiske føringer Fylkesrådmannen mener at det er behov for en grundig samlet vurdering før en tar stilling til en eventuelt ny modell for investeringstilskudd til regionale kulturbygg og idrettsbygg. I arbeidet med en slik vurdering må en også ha en dialog med stat og kommuner for å avklare muligheter for større samordning av. I den sammenheng må det også avklares hvordan de statlige spillemidler kan disponeres til kulturbygg. Fylkesrådmannen har i saksforelegget for kulturplanen lagt ved en skisse for hvilke prioriteringer som foreslås vurdert. Fylkesrådmannen legger fram forslag til ny modell for fylkesutvalget i oktober Fram til ny modell blir vedtatt skjer fordeling av midler ut fra nåværende ordning med en ramme i 2015 på kr I tråd med økonomiplanen økes denne til kr i

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Strategi for kultur og kulturarv

Strategi for kultur og kulturarv Strategi for kultur og kulturarv 1 2 Innhold Kulturfylket.no.... 4 Kapittel 1: Verdensarv i Telemark. Rjukan-Notodden industriarv... 6 Kapittel 2. Telemarkskanalen regionalpark... 9 Kapittel 3. Kultur....

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3330, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet...

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011 Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10 Regionalt handlingsprogram 2011 Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord Grafisk 2

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Revidert 30.11 2011 Innholdsfortegnelse 1.Formålet med planen... 3 1.2 En plan for hele kulturlivet i Hole... 3 1.3 Organisering av

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123 KULTUR- SEKTOREN Side 123 A. KULTURSEKTOREN Sektoren omfatter: A. Administrasjonen B. Biblioteket C. Kulturvern D. Allmenn kultur E. Park- og idrett F. Fritid og ungdom G. Kommunal kirkeforvaltning S-1

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Høringsutkast pr 22.09.09 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesordførerens forord... 3 2. Utvikling av Opplandssamfunnet gjennom samarbeid

Detaljer

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 1 Illustrasjoner og design: Egil Bjørøen. Foto: Siv Egeli (hvor ikke annet er angitt). Trykk: Gunnarshaug AS 2 Kulturarenaplan 2013-2025

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342, 5568 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Med budsjett 2015 Vedtatt Foto: GT gode ideér SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 29. OKTOBER 2014 SAK 87/2014. Strategiplandokumentet slik det ble lagt fram for fylkestinget

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer