Programguide for Norges deltagelse i sektorprogrammene og Interreg for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programguide for Norges deltagelse i sektorprogrammene og Interreg for perioden 2014 2020"

Transkript

1

2 Programguide for Norges deltagelse i sektorprogrammene og Interreg for perioden Innledning Horisont Programmet for forskning og innovasjon Erasmus Kreativt Europa Helseprogrammet Programmet for sysselsetting og sosial innovasjon Programmet for sivil beredskap Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammet Interreg Europa Urbact III

3 1. Innledning EUs strategi, Europa 2020, har fokus på vekst og sysselsetting. EU-programmene er et virkemiddel for å implementere strategien og oppnå målene. Norge betaler for å delta i et utvalg av EUs programmer. I tillegg bidrar Norge i det europeiske samarbeidet for sosial og økonomisk utjevning gjennom EØS-midlene. Norge og EU har mange felles mål innen ulike sektorer. EU er inne i en ny programperiode Deltakelse i programmene gir gode muligheter for innovasjon, læring og nettverksbygging. Programmene bringer samarbeidet ut til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, og bidrar til å styrke næringsutvikling og tjenesteproduksjon. For å få en god returandel på Norges investering, er det viktig at Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europa-kontor sine medlemmer benytter seg av muligheten til å søke og delta i programmene. Strategien tar utgangspunkt i tre vekststrategier: 1. Smart vekst 2. Bærekraftig vekst/grønn vekst 3. Inkluderende vekst Fem overordnede mål: 1. Økt sysselsetting 2. Økt forskning og utdanning 3. Klima- og energi (reduksjon i klimagassutslipp, fornybar energi, energieffektivisering) 4. Utdanningsmål (skolefrafall, flere fullført høyere utdanning). 5. Fattigdomsreduksjon. Sju delstrategier, såkalte flaggskipinitiativ: 1. Innovasjonsunionen bedre rammer og finansiering for forskning og innovasjon 2. Ungdom på vei gjøre utdanningssystemene mer effektive, lettere å komme inn på arbeidsmarkedet 3. Næringspolitikk for en globalisert verden forbedre rammebetingelsene, særlig for små- og mellomstore bedrifter, støtte utviklingen av en sterk og bærekraftig industriell base 4. Digital dagsorden for Europa høyhastighets internett 5. Et ressurseffektivt Europa lavkarbonøkonomi, øke bruken av fornybare energikilder, modernisere transportsektoren, energieffektivitet 6. Dagsorden for nye ferdigheter og jobber modernisere arbeidsmarkedene, økt yrkesdeltakelse og bedre balanse mellom tilgang på arbeidskraft, mobilitet og etterspørsel i arbeidsmarkedet 7. Europeisk plattform mot fattigdom sikre sosial og geografisk samhørighet EUs tematiske tilskuddsordninger sektorprogrammene, fungerer som instrumenter i EUs arbeid for å oppnå politiske målsettinger, samarbeid, felles lovgivning og handlingsplaner på tvers av landegrensene. Interregprogrammene er en del av EUs regionalpolitikk. Norge deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet. Interreg har som formål å bidra til økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. Osloregionens Europakontor (ORE) har i samarbeid med Østlandssamarbeidet (ØS) valgt å gi en kort presentasjon av de sektor- og Interreg-programmene som er viktigst for aktører på Østlandet (Norge deltar i flere programmer): Sektor programmer med full deltagelse: Horisont 2020 programmet for forskning og innovasjon Erasmus+ programmet for ungdom, utdanning og sport Creative Europe programmet for kunst, kultur, TV, film og spill Helseprogrammet Programmet for sivil beredskap I noen programmer ser man nytten av å kun delta delvis. Dette gjelder følgende: Programmet for sysselsetting og sosial innovasjon The Connecting Europe Facility, CEF. Interreg: Interreg Østersjø- og Norsjøprogrammet Interreg Europa Urbact III 2. Horisont Programmet for forskning og innovasjon 2

4 Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram som er sammensatt av flere programmer fra forrige programperiode (FP7, CIP, EIT). Programmet fokuserer innsatsen på tre hoveddeler: 1. Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge. 2. Konkurransedyktig næringsliv. Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB). 3. Forskning for å løse samfunnsutfordringene. Sju sentrale samfunnsutfordringer er utpekt: 1. Helse og demografisk endring 2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi 3. Sikker, ren og effektiv energi 4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer 6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn 7. Sikre samfunn Klima og bærekraftig utvikling er gjennomgangstema for hele programmet. 60 prosent av det totale budsjettet til H2020 skal gå til forskningsprosjekter der bærekraftig utvikling er premissgivende. Det nye programmet stimulerer til et samarbeid mellom forskning, offentlig sektor og næringsliv. Her ligger det mange muligheter til å teste ut nye løsninger, teknologi og modeller. Siden mange samfunnsutfordringer vil være adressert vil man måtte gå inn i hvert enkelt medlems behov for å se hvor man passer best inn, men noen områder peker seg raskt ut: Helse med fokus på helseteknologi og innovasjon i offentlige tjenester Smart Cities og samfunn- tverrsektorielle utlysninger innen Energi, Transport og IKT Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer Transport- veg, jernbane, fly og hav. Her vil utlysningene på urban mobilitet være aktuelt for mange SMB rolle og virkemidler Arbeidsprogrammet lages for to år av gangen, noe som bidrar til at man kan planlegge arbeidet med søknad bedre. Alle nødvendige dokumenter finnes på partisipant portal (deltakerportalen) og alle deltagere/ organisasjoner må etablere en participation identifiaction code (PIC). Målgrupper: Offentlig sektor, forskningsmiljøer og norske bedrifter. Nasjonalt kontaktpunkt: Forskningsrådet. Det totale budsjettet for : 70,2 milliarder euro 3. Erasmus+ 3

5 Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden Programmet er sammenslått av flere programmer fra forrige programperiode og deles nå opp i tre hovedkategorier: 1. Læringsmobilitet ( Key action1) 2. Samarbeid/ partnerskap ( Key action 2) 3. Politikkutforming ( Key action 3) Vi vil finne følgende undergrupper av Erasmus+: Erasmus+ for skole og barnehage Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen Erasmus+ for høyere utdanning Erasmus+ for voksenopplæringen Erasmus+ for ungdomsarbeid Erasmus+ for idrett I denne perioden må det være organisasjoner som søker (enkeltindivider kan ikke søke på vegne av seg selv til utveksling). Ungdom og idrett er også nytt i denne perioden. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere. For OREs medlemmer gir Erasmus+ store muligheter for prosjekter og utveksling innen både barnehage, skole, frivillige organisasjoner, videregående opplæring og høgskolene. For høgskolene er det åpnet seg en ekstra mulighet for utveksling/mobilitet utenfor Europa i Erasmus+. Under Key action 2 samarbeid/partnerskap vil de strategiske samarbeidene være aktuelle for både kommuner og fylkeskommuner (gamle Comenius Regio). Mye av ungdomsarbeidet (eks. integrering) i regionen kan finne prosjektmuligheter innenfor dette programmet, så lenge det ligger et læringsaspekt i prosjektet. Målgrupper: Skole og barnehage, fag- og yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring, ungdom, frivillige organisasjoner etc. For å søke under Erasmus+ må man, som ved Horisont 2020, registrer en seg i deltagerportalen for å få en PIC-kode. Her er link til siden: Nasjonale kontaktpunkter: 1. SiU i Bergen som administrerer programmet innen utdanning og opplæring, ungdom og idrett. 2. For ungdomsdelen vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet være nasjonalkontor Det totale budsjettet for : ca. 14,5 milliarder Euro. En prosentdel skal gå til et lånegarantifond for unge (mye diskutert) Utlysninger finnes her: 4

6 4. Kreativt Europa Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Programmet for kunst, kultur, TV, film og spill. Kreativt Europa har flere ordninger hvorfra norske aktører kan søke om støtte. Kulturdelen av programmet er forenklet fra Kultur og består nå av fire ordninger hvorav ordningen for støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter er den mest relevante for OREs medlemmer. Formål: Å styrke den kulturelle og kreative sektorens kapasitet til å operere internasjonalt Å fremme mobilitet og sirkulasjon av kunstnere, aktører, produksjoner, kulturelle og kreative tjenester og produkter Å bidra til innovasjon og kreativitet i kunst- og kulturfeltet Å bidra til publikumsutvikling Aktiviteter man kan søke om støtte til er blant annet: utveksling gjennom aktiviteter som opplæring og workshops og materiell og websider i tilknytning til dette utveksling mellom kulturaktører gjennom besøk og residensopphold teatre, festivaler, orkestre, musikkgrupper, teatergrupper, konserthaller, operahus etc. fra forskjellige land som sammen coproduserer og/eller opptrer og turnerer transnasjonal sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander Programmet er forenklet, og det er opprettet elektronisk søknads- og rapporteringssystem. Det er etablert en elektronisk deltagelsesportal: Deltakerportalen er inngang for flere programmer og kravet om registrering i ECAS og PIC kode (samme som i H2020). Som det framkommer over, har kulturdelen under Kreativt Europa som mål å styrke kultursektorens kapasitet til å operere internasjonalt. I tillegg til å støtte mobilitet av kulturaktører gis det støtte til prosjekter som bidrar til kunstnerisk innovasjon, utvikling av nye forretningsmodeller, bruk av digital teknologi og nye måter å jobbe med publikumsutvikling på. Dette gjør at programmet også er relevant for et større utvalg av kreative aktører (kreativ næring koblet opp mot turisme og nye tenkemåter passer vår region godt.) Det vil fortsatt være kunstnere i fokus og spesielt mobilisering og erfaringsutveksling som vil være de mest sentrale elementene. Under delprogrammet for tv, film og spill gis det tilskudd til; Kurs og videreutdanning for den audiovisuelle bransjen Utvikling av film, TV-serier og spill for kino, TV og andre plattformer Produksjon av TV-prosjekter Distribusjon av europeiske filmer i Norge og norske filmer i Europa. Filmfestivaler, markedstiltak og kinonettverk Internasjonale samproduksjonsfond Publikumsrettede tiltak og arrangementer som bidrar til å øke 5

7 interessen for europeisk film 56% av budsjettet går til media, 31% til kultur og 13% til andre sektorer som for eksempel designbyråer. Fra 2016 vil det også komme en ny ordning (lånegaranti) som har som siktemål å gi kreative næringer lån og finansiering. Målgrupper: Institusjoner, organisasjoner og personer som arbeider med media, kultur, musikk, kunst og kulturarv. Nasjonalt kontaktpunkt: Kulturrådet koordinerer hele programmet fra norsk side og informerer om delprogrammet for kultur. Norsk Filminstitutt informerer og veileder om delprogrammet for TV, film og spill. Les mer om medieprogrammet Det totale budsjettet for : Euro. Dette er en økning på 9% fra forrige periode. Utlysningene for Media finner du her: Utlysningene for Creative Europe finner du her: Kreativt Europa Norge: 5. Helseprogrammet Helseprogrammet Health for Growth Programme State of play EUs helseprogram har fokus på sammenhengen mellom økonomisk vekst og en sunn befolkning. Europas 2020-mål om en bærekraftig vekst skal prioriteres i tildelingene. Det overordnede målet med programmet er å samarbeide med medlemslandene om å delfinansiere prosjekter med målrettede tiltak innenfor følgende fire hovedtema: 1. Fremme helsen, forebygge sykdom og støtte tiltak for helsefremmende livsstil 2. Beskytte innbyggerne mot grensekryssende helsetrusler 3. Fremme innovasjon og bærekraftige helsesystemer 4. Bedre tilgang til gode og trygge helsetjenester for innbyggerne Helseprogrammet skal rettes mot tiltak som kan gi merverdi til medlemslandene for å effektivisere helsesystemene sine, fremme ny vekst og redusere sosiale ulikheter i helse. Behovet for å bedre effektiviteten i landenes helsesystemer er særlig fremhevet, og helseprogrammet skal støtte medlemslandenes arbeid med å omstrukturere til bærekraftige helsesystemer som kan levere flere helsetjenester ved bruk av færre ressurser. Programmet vil støtte innovasjon blant annet innenfor medisinsk metodevurdering (health technolgy assessments), medisinsk utstyr, klinisk forskning, legemidler og pilotprogrammet «Innovasjonspartnerskapet for aktiv aldring». Helseprogrammet vil også støtte bedre beregninger, planlegging og utdanning for helsepersonell for å møte det forventede underskuddet på kvalifisert helsepersonell i EU i årene fremover. Programmet vil også bidra til å øke tilgangen til medisinsk ekspertise og 6

8 informasjon om spesielle tilstander. Den vil øke tilgangen til bedre kvalitet på helsetjenesten og pasientsikkerhet ved f.eks. å støtte pasientrettigheter over landegrenser. Andre temaer er samarbeidet om Europeiske referansenettverk for blant annet sjeldne sykdommer, forsiktig bruk av antibiotika og høye standarder for kvalitet og sikkerhet for organer. Programmet vil fremme helse og forebygge sykdom ved å redusere røyking, alkoholmisbruk og fedme. Det skal gjøres større investeringer for å holde innbyggerne friske. Dette innebærer å utvikle «best practices» for kostnadseffektive metoder for forebygging, så vel som målrettede tiltak for å forebygge kroniske sykdommer. Programmet vil også beskytte innbyggerne mot grenseoverskridende helsetrusler. Det vil bidra til å utvikle felles tilnærminger for bedre koordinering og risikovurdering. Målgrupper: Offentlig sektor, forskningsinstitusjoner, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Nasjonalt kontaktpunkt: Helsedirektoratet Janicke Fischer Tlf: Det totale budsjettet for : millioner Euro Utlysninger kommer her: 6. Programmet for sysselsetting og sosial innovasjon Programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (Forkortet: EaSI) Dette er et program bestående av tre tidligere finansieringsmekanismer. Norge skal delta i Eures og Progress (sistnevnte fra 2015), men ikke i den siste aksen som dreier seg om mikrofinansiering. EURES - Jobbmobilitetsprogram PROGRESS EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet EaSI vil støtte medlemsstatenes innsats i utforming og gjennomføring av sysselsetting og sosiale reformer på europeisk, nasjonalt så vel som regionalt og lokalt nivå ved hjelp av politisk koordinering, identifisering, analyse og deling av beste praksis. Dette programmet ligger tett oppunder policy utvikling som er relevant for OREs medlemmer. Flere av OREs medlemmer har deltatt i tidligere Progress prosjekter blant annet med fokus på folkehelse. Det totale budsjettet for : 815 million Euro Utlysninger vil komme her: 7. Programmet for sivil beredskap 7

9 Programmet for sivil beredskap ( The civil protection program) The Civil Protection Financial Instrument støtter beskyttelse av mennesker, miljø, eiendom og kulturminner ved naturlige og menneskeskapte katastrofer, terrorhandlinger og teknologisk, radiologiske eller miljømessige ulykker. Programmet skal også legge til rette for samarbeid mellom medlemsstatene om sivil beskyttelse. The Emergency Response Centre i Europakommisjonen koordinerer bistand på europeisk nivå i tilfelle katastrofer. Hovedmålene for programmet: forebygge mot katastrofer (fremme en forebyggingskultur) styrke Unionens katastrofeberedskap legge til rette for rask og effektiv katastrofeberedskap og tiltak Programmet er åpent for medlemsstatene og EØS-landene. Andre tredje land kan delta når avtaler tillater det. Avhengig av utlysninger kan ulike potensielle mottakere delta i programmet. Målgrupper: Statlige forvaltningsorganer, universiteter, internasjonale organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, kommersielle selskaper, inkludert små og mellomstore bedrifter. Enkeltpersoner kan ikke delta. Det totale budsjettet for : 144,6 million Euro 8. Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammet Interreg Østersjøprogrammet Interreg Østersjøprogrammet er et transnasjonalt program som omfatter EUlandene Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland samt partnerlandene Norge, Hviterussland og Russland. Programmet skal bidra til EUs strategi for en smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa og til bedre økonomisk, sosial og territoriell samhørighet. I tillegg skal programmet spesielt bidra til gjennomføring av EUs Østersjøstrategi. Målsetting i programutkastet Å styrke den integrerte territorielle utviklingen og samarbeidet for en mer innovativ, bedre tilgjengelig og mer bærekraftig Østersjøregion. Tematiske mål Prioritet 1: Kapasitet for innovasjon Infrastruktur for forskning og innovasjon (for å øke opptaket av innovasjon samt økt forskningskapasitet i regionen. Tilgjengelig-gjøre infrastruktur for forskning og innovasjon for næringslivet og kommuner og regioner) Smart spesialisering Ikke-teknologisk innovasjon («social innovation») Prioritet 2: Effektiv forvaltning av naturressursene Rent vann (bl.a. forurensningstilstanden i Østersjøen og forvaltning av vassdrag og kystsoner) Fornybar energi (produksjon og bruk av fornybar energi rettet både mot offentlig og privat sektor) Energieffektivisering (energiplanlegging i offentlig og privat sektor) Blå vekst (ressurseffektiv og bærekraftig utvikling av marine ressurser) Prioritet 3: Bærekraftig transport Interoperabilitet mellom ulike transportformer (økt effektivitet for 8

10 transport av gods og personer nord-sør og øst-vest i regionen) Tilgjengelighet for perifere områder og områder med utfordringer knyttet til demografiske endringer (befolkningsnedgang). Maritim sikkerhet Miljøvennlig skipsfart Miljøvennlig by-mobilitet (lavkarbonsamfunn, miljøvennlig drivstoff, planlegging og tilrettelegging for lavutslipp) Prioritet 4: Institusjonell kapasitetsbygging for makroregionalt samarbeid Forprosjektmidler for flaggskipprosjekt under Østersjøstrategien innenfor alle temaområder som strategien omfatter. Koordinering av makroregionalt samarbeid støtte opp under aktører som har påtatt seg ansvar for oppfølging av de ulike temaene i strategien For begge punktene er det lagt spesiell vekt på å trekke med aktører fra partner-landene. Målgrupper og støttemottakere Offentlige myndigheter på alle nivåer Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport Organisasjoner (NGO) både ikke-kommersielle og kommersielle Private kommersielle bedrifter Organisasjoner av offentlige myndigheter som f.eks. BSSSC, CBSS, UBC mv. Norske aktører vil kunne få inntil 50% støtte for de tematiske prioritetene 1,2 og 3. For prioritet 4 vil alle prosjektaktører kunne motta inntil 85% støtte. Norske partnere kan være prosjektledere. Nasjonalt kontaktpunkt: Østlandssamarbeidet Kontakt: Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidets sekretariat Tlf Mobil Interreg Nordsjøprogrammet et for denne perioden er på 263,8 millioner Euro ERDF (fra EUs medlemsland) og 6 millioner Euro i norske midler. I tillegg vil det sannsynligvis komme midler fra ENI (European Neighbourhood Instrument) og fra Russiske nasjonale midler. Nordsjøprogrammet er et transnasjonalt program under EUs mål for territorielt samarbeid, finansiert av det europeiske regionalutviklings-fondet ERDF. Programmet omfatter spesifikke regioner i 6 EU-land (UK, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland) samt hele Norge. Programmets formål og hoved mål Programmet skal bidra til smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa (jf. EUs 2020-mål) gjennom prosjektstøtte på spesifikke relevante temaer og tildele prosjektstøtte til regionalt samarbeid rundt Nordsjøen for å utvikle og teste effektive løsninger som takler regions hovedutfordringer innenfor økonomisk vekst, miljø og transport. Tematiske mål 9

11 1) Thinking Growth: Støtte til vekts i Nordsjøregionens økonomier Spesifikke mål Utvikle nye, eller forbedre eksisterende, partnerskap mellom privat sektor, kunnskapsinstitusjoner, offentlig sektor og lokale organisasjoner for å danne et langvarig samarbeid for utvikling av produkter og tjenester Støtte innovasjonskapasiteten for å øke innovasjonspotensialet i regionene og spesielt i forbindelse med «smart specialisation» strategier Stimulere offentlig sektor til å promotere, ta i bruk og etterspørre nye og innovative produkter og tjenester 2) Eco-Innovation: Stimulere til en grønnere økonomi Spesifikt mål Promotere utvikling og opptak av produkter, tjenester og prosesser for å øke tempoet i retning av en grønnere økonomi i Nordsjøregionen. Stimulere til nye produkt, tjenester og prosesser for å redusere de miljømessige fotavtrykkene fra regionene rundt Nordsjøen 3) Sustainable North Sea Region: Beskyttelse mot klimaendringer og befaring av miljøet Spesifikt mål Demonstrere nye og/eller forbedret metoder for å forbedre motstandsdyktighet til klimaendringer i bestemte områder eller installasjoner Utvikle nye metoder for langsiktig og bærekraftig styring av økosystemer rundt Nordsjøen 4) Green Transport and Mobility: Spesifikke mål Utvikle og demonstrere innovative og forbedrede transport og logistikkløsninger med potensiale til å flytte langdistanse fraktleveranser på vei over til mer miljøvennlige transportløsninger Stimulere bruk av grønne transportløsninger for frakt og mennesker Målgrupper og støttemottakere Offentlige myndigheter på alle nivåer Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport Organisasjoner (NGO) både ikke-kommersielle og kommersielle Private kommersielle bedrifter Norske aktører vil kunne motta inntil 50% støtte. Norske partnere kan være prosjektledere. Nasjonalt kontaktpunkt: Vestlandsrådet Kontakt: Kate Clarke, Hordaland fylkeskommune Tlf /Mobil eller Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidets sekretariat et for denne perioden er på 167 millioner Euro ERDF (fra EUs medlemsland) og 10 millioner Euro i norske midler. 10

12 9. Interreg Europa Interreg Europe Interreg Europe er et program under EUs mål for territorielt samarbeid, finansiert av det europeiske regionalutviklingsfondet ERDF. Programmet omfatter alle EU-land samt Norge og Sveits. Det overordnede målet er å forbedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer gjennom å fremme erfaringsutveksling og politikklæring. Tematiske mål og investeringsprioriteringer 1) Styrke forskning, teknologiutvikling og innovasjon a) Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence and promoting centers of competence, in particular those of European interest Erfarings- og praksisutveksling med handlingsplaner for: Offentlige finansieringsordninger for innovasjonsstøtte Utvikling av forskningsfasiliteter og etablering av samarbeidsnettverk Bedre samsvar mellom pensum for høyere utdanning og næringslivets personellbehov Innovasjon innenfor viktige samfunnsutfordringer som helse, demografiske endringer og velferd b) Promoting business investment in innovation and research, and developing links and synergies between enterprises, R&D centres and higher education, in particular product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, cultural and creative industries, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in Key Enabling Technologies and diffusion of general purpose technologies Erfarings- og praksisutveksling med handlingsplaner for: Utvikling av metoder og fasiliteter til støtte for kunnskapsoverføring og åpen innovasjon Etablering og styring av regionale og grenseoverskridende næringsklynger Utviklingen av interregionalt forretningssamarbeid for kommersialisering av forskningsresultater 2) Styrking av små og mellomstore bedrifters konkurransekraft d) Supporting the capacity of SMEs to engage in growth in regional, national and international markets, and in innovation processes Erfarings- og praksisutveksling med handlingsplaner for: Etablering og forvaltning av såkorn-fasiliteter for SMB'er Styrket entreprenørskap blant unge Internasjonalisering av SMB'er og ordninger for eksportstøtte 3) Støtte overgangen til lavkarbon-økonomi (fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig bytransport) e) Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the promotion of sustainable multi-modal urban mobility and mitigation relevant adaptation measures Erfarings- og praksisutveksling med handlingsplaner for: Etablering av regionale strukturer for å fremme bærekraftig produksjon og distribusjon av energi Bærekraftige transportløsninger i byregioner Å stimulere næringslivets investeringer i energieffektivisering 11

13 4) Miljø og ressurseffektivitet c) Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage Erfarings- og praksisutveksling med handlingsplaner for: Naturforvaltning og integrering av "grønn" infrastruktur i urbane pressområder Metoder for å vurdere og redusere økosystemers sårbarhet Utvikling av forvaltningsmodeller for naturparker og NATURA områder g) Supporting industrial transition towards a resource-efficient economy, promoting green growth, eco-innovation and environmental performance management in the public and private sectors Erfarings- og praksisutveksling med handlingsplaner for: Støtteordninger som oppmuntrer produksjonsbedrifter til å introdusere mer ressurseffektive arbeidsprosesser Tiltak som reduserer avfallsvolumer og øker gjenvinningsratene blant SMB'er og husholdninger Utvikling av metoder for å overvåke og forbedre luftkvaliteten i urbane og industrialiserte områder Gjennomføringsmekanismer/prosjekttyper Interregionale samarbeidsprosjekter Prosjektene har som formål å effektivisere politikken i de deltakende regioner ved å overføre resultater inn i regionale strukturfondsprogrammer under målet om vekst og arbeidsplasser / tilsvarende programmer i Norge og Sveits Prosjektene vil som hovedregel ha to faser: 1. Tradisjonell erfaringsutveksling mellom partnerne som resulterer i en handlingsplan. Varighet: 2 3 år 2. Fase 2: Overvåke gjennomføringen av handlingsplanene utformet i fase 1 (den faktiske gjennomføringen finansieres ikke av Interreg Europe men av regionale strukturfondsprogrammer & tilsvarende), og i godt begrunnede tilfeller gjennomføre piloter og demonstrasjonsprosjekter for å kvalitetssikre resultatene fra fase 1. Varighet opp til 2 år. Politikklæringsplattformer Plattformene er ment å fungere som et "virtuelt" kunnskaps- og ressurssenter som løper i hele programmets levetid. 1 plattform for hvert tematisk mål under ledelse av ekstern ekspert med administrative støtte fra programsekretariatet. Plattformene skal bygge kapasitet, utnytte resultater fra prosjektene og gjøre dem tilgjengelig for en bredere målgruppe, samt bedre programmets kvalitet gjennom å gi råd til Overvåkningskomiteen om strategiske veivalg og faglige innspill til prosjekter. Plattformene vil være åpne for alle aktuelle interessenter uavhengig av om de er partnere i godkjente prosjekter eller ikke. Målgrupper og støttemottakere Offentlige myndigheter på alle nivå Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra, interesse- og bransjeorganisasjoner, herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport osv. Private ikke-profittsøkende aktører 12

14 Kommersielle/profittsøkende virksomheters midler utløser ikke EU-støtte eller norske Interreg-midler, men slike aktører oppmuntres til å delta i regionale interessentfora. Norske aktører vil kunne motta inntil 50% støtte. Norske partnere kan være prosjektledere. Nasjonalt kontaktpunkt: Vest-Agder fylkeskommune Kontakt: Jon Halvard Eide Tlf /mobil eller Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidets sekretariat et for denne perioden er på 359,3 millioner Euro ERDF (fra EUs medlemsland) og 3 millioner Euro i norske midler. Programmet har enda ingen egen hjemmeside. Informasjon kan finnes på: 10. Urbact III URBACT III programmet URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa. Urbact er en del av Interreg-familien og består av alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. Programmet skal sette byer og kommuner/regioner i stand til å utvikle løsninger på ulike utfordringer i samfunnet. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene. Hva støtter Urbact programmet? Utveksling av erfaringer og læring om felles utfordringer i prosjekt Utvikle og implementere politikk og strategier Spre erfaringer og resultater fra prosjekt Alle prosjektdeltakerne oppretter lokale stakeholder grupper som sammen utvikler en lokal handlingsplan. Midler til gjennomføring må komme fra andre finansieringskilder/program. Det nye URBACT III programmet vil ha ett tematisk mål dvs. fremme institusjonell kapasitetsbygging og effektiv offentlig administrasjon. Fokus vil være rettet mot «Fostering Sustainable Urban Development gjennom fire investeringsprioriteringer (specific objectives): o To improve the capacity of cities to manage sustainable urban policies and practices in an integrated and participative way o To improve the design of sustainable urban strategies and action plans in cities. o To improve the implementation of sustainable urban strategies and action plans in cities o To ensure that practitioners and decision-makers at all levels (EU, national, regional and local) have increased access to URBACT thematic knowledge and share know-how on all aspects of sustainable urban development in order to improve urban policies. 70% av midlene vil gå til de tematiske områdene: Økt FoU-innsats og innovasjon 13

15 Skifte til lavkarbon-økonomi Miljøbeskyttelse og effektiv ressursutnyttelse Sysselsetting og støtte til arbeidskraftmobilitet Sosial inkludering og bekjempelse av fattigdom 30% av midlene vil gå til de tematiske områdene: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Konkurransekraft for små- og mellomstore bedrifter Tilpassing til klimaendringer, risikoforebygging Bærekraftig transport, fjerning av flaskehalser Utdanning, kompetanse og livslang læring Søkning til Urbact går i to omganger først godkjennes prosjektideen utviklet av et mindre partnerskap. I neste omgang lyses prosjektideen ut for et bredere partnerskap. Interesserte byer/kommuner/regioner kan markedsføre seg/selge seg inn som partnere i prosjektet og få midler til deltakelse i gjennomføringen. Hvert prosjekt tildeles en ekspert som rådgir og bistår i gjennomføringen. Norske aktører vil kunne motta inntil 50% støtte. Norske partnere kan ikke være prosjektledere. Nasjonalt kontaktpunkt: Ikke opprettet. KMD har ansvar pr. dato Kontakt: Morten Gulsrud, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tlf eller Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidets sekretariat et for denne perioden er på 96,3 millioner Euro ERDF (fra EUs medlemsland) Euro norske midler. 14

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 Click to edit Master subtitle style Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Programguide for Norges deltagelse i sektorprogrammene og Interreg for perioden 2014 2020

Programguide for Norges deltagelse i sektorprogrammene og Interreg for perioden 2014 2020 Programguide for Norges deltagelse i sektorprogrammene og Interreg for perioden 2014 2020 1. Innledning... 2 2. Horisont 2020 - Programmet for forskning og innovasjon... 3 3. Erasmus+... 4 4. Kreativt

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Greta Juul, Europarådgiver

Osloregionens Europakontor. Greta Juul, Europarådgiver Osloregionens Europakontor Greta Juul, Europarådgiver EU-programmer og prosjekter Muligheter i den nye programperioden 2014-2020 E u r o p a 2 0 2 0 EU 2020 strategien Smart, sustainable, and inclusive

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Regionalavdelingen. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen.  Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Velkommen og innledning: Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid 28.mai 2014. Hilde Lona og Jon Halvard Eide, internasjonale koordinatorer i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor Sørlandets Europakontor SEKs aktiviteter EUs politikkfokus og prosjektmuligheter Bodil Agasøster og Anne-Marte Teigmo møte med Østre Agder 2.6.2015 Visjonen Å bidra til at regionen i større grad utnytter

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med sitt budsjett på drøyt 80 milliarder euro for perioden 2014 20. Norge deltar som fullt

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med sitt budsjett på drøyt 70 milliarder euro for perioden 2014 20. Norge vil delta som fullt medlem.

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Finn en rådgiver i din region Title of the presentation Date # Enterprise Europe Network Et integrert nettverk Til stede i hele landet Norske partnere:

Detaljer

INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg

INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg 17.01.13 Click to edit Master subtitle style Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune Nasjonalt

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst 1 Erasmus for alle Europakommisjonens forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Bioøkonomi biobasert

Detaljer

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Hvem? 600 partnerorganisasjoner 53 land 3000+ rådgivere Våre tjenester EU-regelverk Finne europeiske partnere Teknologioverføring Utvikle din bedrift i

Detaljer

Internasjonalisering i Agder i utdannings og opplæringssektoren

Internasjonalisering i Agder i utdannings og opplæringssektoren Internasjonalisering i Agder i utdannings og opplæringssektoren Erasmus+ Informasjonsmøte med SiU, Kristiansand, 18. september 2013 Svein Øderud, Knutepunkt Sørlandet Bodil Agasøster, Sørlandets Europakontor

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

Horisont 2020 et byprogram? 20. januar 2016 Janicke Giæver og Ingunn Borlaug Lid, Forskningsrådet. Horisont 2020

Horisont 2020 et byprogram? 20. januar 2016 Janicke Giæver og Ingunn Borlaug Lid, Forskningsrådet. Horisont 2020 Horisont 2020 et byprogram? 20. januar 2016 Janicke Giæver og Ingunn Borlaug Lid, Forskningsrådet Horisont 2020 Horisont 2020 Smarte og bærekraftige byer : 230 mill. EUR i 2016/17 - byer, næringsliv og

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med sitt budsjett på drøyt 70 milliarder euro for perioden 2014 20. Norge vil delta som fullt medlem.

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Øresund Kattegat Skagerrak Prosjekter med 1-3 års varighet 50% dekning av prosjektutgifter Prosjekter kan finansieres med både kontante midler og egeninnsats

Detaljer

Deltakelsesregler i Horisont 2020

Deltakelsesregler i Horisont 2020 Deltakelsesregler i Horisont 2020 Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med sitt budsjett på drøyt 70 milliarder euro for perioden 2014 20. Norge vil delta som fullt medlem. Programmet omfatter

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020

EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020 EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020 Konferanse, Oslo, 10. november 2011 Utdanning og arbeidsliv Merverdier av internasjonalt samarbeid 14. november 2011 Utdanningsråd Ingveig Koht Astad Norges Delegasjon

Detaljer

H O R I S O N T SMB - instrumentet

H O R I S O N T SMB - instrumentet H O R I S O N T 2 0 2 0 SMB - instrumentet SMB = EUROPE S NEW DARLINGS SMBinstrumentet Bedriftene i førersetet For innovative SMBer med internasjonale vekstambisjoner Kun for SMB Alene eller med andre

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt

Detaljer

Mot oppstart av Horizon 2020. Forskningsråd Erik Yssen

Mot oppstart av Horizon 2020. Forskningsråd Erik Yssen Mot oppstart av Horizon 2020 Forskningsråd Erik Yssen Norges deltakelse i rammeprogrammet for forskning Hvordan? Norge deltar på bakgrunn av EØS-avtalen Stortinget må gi sitt samtykke til deltakelse i

Detaljer

Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor

Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor. Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014

Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor. Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014 Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014 Nasjonalt folkehelseinstitutt - en av tre Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Vest-Norges Brusselkontor etablert i 2003-1 av 6 norske regionskontor Døråpner og lyttepost i Brussel Del

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Interreg programmer

Interreg programmer Interreg programmer 2014 2020 Regionrådsamling 27.november 2015 01.12.2015 1 Hva er Interreg? Program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid i regi av EU. Målet er å fremme sosial

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU

Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU Open Days Telemark 15.11.12 Eva Camerer, Seniorrådgiver EU Innovasjon Norge Bakgrunn Europe 2020-5 hovedmål ARBEID 75% av befolkningen mellom 20-64 skal

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

Regionalavdelingen. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen.  Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Mulighetene for samarbeid innenfor Interreg: Presentasjon på Workshop Nasjonalpark+ 17.09.13. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest- Agder fylkeskommune Oppfatning av

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Et fyrtårnsprosjekt i Horisont Lokal koordinator: Gerd Seehuus

Et fyrtårnsprosjekt i Horisont Lokal koordinator: Gerd Seehuus Et fyrtårnsprosjekt i Horisont 2020 Lokal koordinator: Gerd Seehuus. gerd.seehuus@stavanger.kommune.no +47 90 22 71 81 Web: www.triangulum-project.eu Twitter: @triangulum-eu Horisont 2020 7 samfunnsutfordringer

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no Studietur for Sogn og Fjordane fylkeskommune, 5.11.2015 «Horisont 2020 for økt innovasjon. SMB-mulighetene i EUs rammeprogram for forskning og ionnovasjon» Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no EU-prosjekter

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

På vei mot Horizon Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013

På vei mot Horizon Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013 På vei mot Horizon 2020 Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013 Verdens største forskningsprogram Samlet budsjett over 7 år: ca 50 mrd EURO Norge assosiert medlem betaler kontingent som gir norske

Detaljer

Rammer og prioriteringer for tiltakene. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Rammer og prioriteringer for tiltakene. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Rammer og prioriteringer for tiltakene Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Innovasjon «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012

Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012 1 Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012 2 Internasjonale muligheter Pågående og nylig avsluttede prosjekter- bruk resultatene! EUs 7. rammeprogram siste

Detaljer

Kreativt Europa. og kulturell sektor. Samlet budsjett i perioden 2014-2020 er 1,46 milliarder euro. - Aktiviteter og tiltak skal være transnasjonale

Kreativt Europa. og kulturell sektor. Samlet budsjett i perioden 2014-2020 er 1,46 milliarder euro. - Aktiviteter og tiltak skal være transnasjonale Kreativt Europa - EUs program for støtte til audiovisuell, kreativ og kulturell sektor. Samlet budsjett i perioden 2014-2020 er 1,46 milliarder euro. - Aktiviteter og tiltak skal være transnasjonale Kreativt

Detaljer

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Transport i Interreg: Presentasjon på inspirasjonsseminar om europeisk samarbeid 28.mai. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest-Agder fylkeskommune A) Støtte et multimodalt

Detaljer

EUs helseprogram Inspirasjonsdag UiA, Grimstad den Anette Vesterskov Pedersen, rådgiver folkehelse i Vest-Agder fylkeskommune

EUs helseprogram Inspirasjonsdag UiA, Grimstad den Anette Vesterskov Pedersen, rådgiver folkehelse i Vest-Agder fylkeskommune EUs helseprogram 2014-2020 Inspirasjonsdag UiA, Grimstad den 28.05.14 Anette Vesterskov Pedersen, rådgiver folkehelse i Vest-Agder fylkeskommune EU's helsestrategi Together for health" ligger i forlengelse

Detaljer

Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus +

Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus + Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus + Kunnskapsdepartementet (KD) har ambisiøse mål for norsk deltagelse i utdanningsdelen av Erasmus+, EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden

Detaljer

Osloregionens Europakontor

Osloregionens Europakontor Osloregionens Europakontor Regionalpolitikk og EU-programmer Jan Edøy 28.01.16 EU-utvidelser The European Union: 500 million people 28 countries Member States of the European Union Candidate countries

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

Norsk policy i internasjonalt helsesamarbeid. WHO og EU. Kurs Internasjonal helse, Bergen 7. mai 2012

Norsk policy i internasjonalt helsesamarbeid. WHO og EU. Kurs Internasjonal helse, Bergen 7. mai 2012 Norsk policy i internasjonalt helsesamarbeid. WHO og EU Kurs Internasjonal helse, Bergen 7. mai 2012 Disposisjon Norges prioriteringer i WHO Helsepolitikk i EU Norges tilknytning til EU innen helse Helseforvaltningens

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet EU og utdanning utdanningsråd Harald E. Nybølet Norges delegasjon til EU i Brussel Norges største utenriksstasjon med rundt 60 medarbeidere «Statsadministrasjonen i miniatyr», nesten alle fagdepartementer

Detaljer

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen John-Arne Røttingen FNs 17 bærekraftmål Hvordan henger målene sammen? «Missions» Nåsituasjon Sosial endring FoU FoU

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA. Bli kjent med EØS-midlene

SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA. Bli kjent med EØS-midlene SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA Bli kjent med EØS-midlene Bli kjent med EØS-midlene Gjennom EØS-midlene kan norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører få

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Horisont 2020. Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014

Horisont 2020. Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014 Horisont 2020 Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014 Title of the presentation Date # Internasjonale ambisjoner? Hvor viktig er disse faktorene for din bedrift? Delfinansiering

Detaljer

Horisont 2020 med vekt på hvilken rolle offentlig sektor kan og bør ha i prosjekter og innovasjonsprosesser

Horisont 2020 med vekt på hvilken rolle offentlig sektor kan og bør ha i prosjekter og innovasjonsprosesser med vekt på hvilken rolle offentlig sektor kan og bør ha i prosjekter og innovasjonsprosesser Internasjonalt Fylkesnettverk 12. mai 2014 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Fakta om EUs

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge Regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge Regions of Knowledge Støtter samarbeid mellom forskningsdrevne klynger: FoU-organisasjoner offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-fouorganisasjoner

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

Erasmus+ Kapasitetsbygging - høyere utdanning. Sidsel Holmberg, SIU

Erasmus+ Kapasitetsbygging - høyere utdanning. Sidsel Holmberg, SIU Erasmus+ Kapasitetsbygging - høyere utdanning Sidsel Holmberg, SIU 26.09.2016 Erasmus+ 2014-2020 Viderefører og bygger på strukturen og erfaringer fra Program for livslang læring (LLP), Erasmus Mundus

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak

Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak MEMO/08/219 Brussel, 4 april 2008 Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak 1. Interreg IVA Grenseoverskridende samarbeidsprogram

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Bakteppe for neste programperiode EU-strategier og nasjonale strategier Programgeografi 1 program 3 delområder 3 beslutningsgrupper Innsatsområder Forskning

Detaljer

Oppfølging av Stortingsmeldingen. Hamar, 12. september 2013

Oppfølging av Stortingsmeldingen. Hamar, 12. september 2013 Oppfølging av Stortingsmeldingen Hamar, 12. september 2013 Regjeringens målsetting Å skape en forvaltningskultur der EU/EØS-aspektet er fullt ut integrert i det løpende arbeid og godt forankret i toppledelsen

Detaljer

Forskningsrådets satsing på IKT og universell utforming. Seniorrådgiver Vidar Sørhus

Forskningsrådets satsing på IKT og universell utforming. Seniorrådgiver Vidar Sørhus Forskningsrådets satsing på IKT og universell utforming Seniorrådgiver Vidar Sørhus IT Funk (1998-2012) Hovedmål: «Bidra til tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og derigjennom

Detaljer

EU kompetanseprogram. Østlandssamarbeidet administrativ gruppe. Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer

EU kompetanseprogram. Østlandssamarbeidet administrativ gruppe. Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer EU kompetanseprogram Østlandssamarbeidet administrativ gruppe Kompetanse for økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av EUs programmer Thomas Slagsvold, EU koordinator VFK/HBV Hvorfor et EU kompetanseprogram?

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Internasjonale program- og prosjektmuligheter Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter

Detaljer

Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis

Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis Fields marked with are mandatory. Identifikasjon Svarer på du dette spørreskjemaet på vegne av en organisasjon eller som

Detaljer

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Innhold Bakgrunn for Norads bedriftsstøtteordning Aktiviteter som potensielt kan motta støtte Prosess og krav til søkere 2 Bakgrunn for lansering

Detaljer

Samarbeid med land utenfor Europa

Samarbeid med land utenfor Europa Erasmus+ (2014-20): Samarbeid med land utenfor Europa Erasmusseminaret 2013 Bodø Ragnhild Solvi Berg, Europakommisjonen http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/ Den internasjonale dimensonen av Erasmus+

Detaljer

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler:

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler: Notat Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato:.01.2006 Til: Møtet i europapolitisk forum den 08.02.06 Saksnr.: Kopi: Saksbehandler: Det fremtidige territorielle samarbeide I dette notatet gis en kort orientering

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 17 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 17 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Lisboatraktaten er ratifisert sterkere rolle for europas regioner Med den tsjekkiske presidentens signatur tidligere i uken var siste hinder overkommet for Europakommisjonen og de europeiske statsledernes

Detaljer

Muligheter for miljøforskere innenfor Horisont Seniorrådgiver Janicke Giæver,

Muligheter for miljøforskere innenfor Horisont Seniorrådgiver Janicke Giæver, Muligheter for miljøforskere innenfor Horisont 2020 Seniorrådgiver Janicke Giæver, 20.9.2016 Horisont 2020 er en opptrapping 75 mrd euro 50 mrd euro Horisont 2020 EUs 7. rammeprogramm Norsk mål: 2 % Klima,

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer