2. årgang - nummer 5 (mai 2014)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. årgang - nummer 5 (mai 2014)"

Transkript

1 2. årgang - nummer 5 (mai 2014) Innhold Lokale trafikksikkerhetstiltak... 1 Midler til 10. maiarrangment... 2 Åpent møte i Vadsø... 2 Uttalelse til Finnmark fylkeskommunen vedrørende tilskudd... 2 Samarbeid med fylkeseldrerådet og samisk eldreråd... 3 Uttalelse til PF sentralt om organisasjonsutvalgets innstilling... 3 Svindelforsøk... 4 Diverse... 5 Lokale trafikksikkerhetstiltak Det er mulig å søke om midler til trafikktiltak i lokalsamfunnet. Tiltak rettet mot barn og unge vil blir prioritert. Derfor kan det være en tanke at pensjonistforeningene går sammen med barn og unge i nærmiljøet for å sikre en trygg og god skolevei for våre barnebarn. Dette vil også komme oss litt eldre til gode. I søknadsbeskrivelse står dette: Søknaden skal som eit minstekrav gje opplysningar om: Mål for det lokale prosjektet, inkludert kva for lokale utfordringar og målgrupper tiltaket er retta mot Kva resultat søkjaren forventar at prosjektet vil få Framdriftsplan Finansieringsplan der det går fram kva tilskotet skal dekkje, samt spesifisert bidrag frå eventuelle andre aktørar Søknaden skal sendast til: Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo E-post: Søknader vert handsame heile året, men siste søknadsfrist er 15. oktober

2 Midler til 10. maiarrangment Av midler som Pensjonistforbundet hadde lyst ut, var det to foreninger i Finnmark som fikk tilsagn. Det var: Kirkenes Pensjonistforening som fikk kr og Hammerfest PF som fikk kr Åpent møte i Vadsø Det åpne møtet som var planlagt i Vadsø i midten av juni, må utsettes til høsten. Ny dato er foreløpig satt til 9. oktober. Uttalelse til Finnmark fylkeskommunen vedrørende tilskudd På bakgrunn av at fylkeskommunen har vedtatt å ta vekk det fylkeskommunale tilskuddet helt, har styret sendt følgende uttalelse til fylkestingsrepresentantene: Pensjonistforbundet Finnmark beklager at Finnmark fylkeskommune har besluttet å kutte driftstilskuddet fra Vi gjør dette ut fra det faktum at «utallige» offentlig dokumenter bruker mange vakre ord hvor viktig frivillig sektor er for lokalsamfunnet og for lokaldemokratiet. Vi kan nevne noen slike dokumenter her: Meld. St. nr. 29 ( ) «Morgendagens omsorg» NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg» St.meld. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle. Utredningen «Kommunenes samhandling med frivillig sektor» (Gjennomført av International Research Institute of Stavanger AS). NOU 2006:7 Det lokale folkestyre i endring (her vises det til at mange frivillige organisasjoner er sentrale for lokaldemokratiet. «Declaration on the role of voluntary organizations in the field of Cultural Heritage» (Portoroz-erklæringen) er vedtatt av Europarådet. Samhandlingsreformen Her sies det mye fint om frivillighet. Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester ( ) Frivillige organisasjoner omtales i offentlige dokumenter som «en grunnpilar i velferdssamfunnet og demokratiet». Det vektlegges hvordan deltakelse i frivillige organisasjoner både fremmer sosialt fellesskap (bygger sosial kapital) og bidrar til å utvikle demokratisk kompetanse. Men frivillige organisasjoner er også politiske aktører, de er gruppebaserte plattformer for politisk innflytelse. De frivilllige organisasjonene tilhører et samfunnsfelt som i mange sammenhenger blir betegnet som «Den tredje sektor». Ifølge NOU 1988:17 domineres den tredje sektor av «private, almennyttige organisasjoner drevet på fellesskaplig, ikke-offentlig basis uten profitt eller egennytte som formål. Tredjesektorvirksomhet har en kollektiv forankring og utøves gjennom og videreutvikler de sosiale nettverk». Organisasjonenes funksjon blir gjerne beskrevet gjennom deres bidrag som tradisjonsbærere, som kritiske røster og som endringsagenter. Frivillige organisasjoner er sentrale for lokaldemokratiet. Frivillige organisasjoner støtter opp om et lokalt samfunnsengasjement og skaper arenaer 2

3 for deltaking i det lokale samfunnslivet. De vil ofte være med på å bygge opp under demokratiske verdier. I kommunen og på fylkesnivå er de viktige byggesteiner i nærdemokratiet, både gjennom den praksis medlemmene skaffer seg i organisasjonsdemokrati og ved å fungere som talerør for ulike grupper. Kommunene gir støtte til lokale foreninger. På samme måte burde fylkeskommunen vise ansvar overfor det fylkesdekkende nivået for foreninger. Etter vårt syn er det slik at når økonomien i det offentlige forverres, nettopp da bør man spille på frivillig sektor med litt mer enn forslitte honnørord i festtaler og i dokumenter. Ut fra ovenstående vil vi be om at Finnmark fylkeskommune revurderer sitt vedtak om å kutte tilskuddet til Pensjonist-forbundet Finnmark helt. Vi anmoder om at tilskuddet holdes på minimum kr pr år fremover. Når Nyhetsbrevet sendes ut, vet vi ikke noe om hvordan brevet ble behandlet i fylkestinget. Samarbeid med fylkeseldrerådet og samisk eldreråd Styret har bestemt at man vil ta initiativ med et samarbeid med fylkeseldrerådet og samisk eldreråd om felles utfordringer i eldrepolitiske saker i fylket. Uttalelse til PF sentralt om organisasjonsutvalgets innstilling PF Finnmark har sendt inn sin uttalelse som ser slik ut: 1. Generelt: PF Finnmark synes det er positivt at arbeidet med organisasjonsutvikling er kommet i gang. Forslaget fra organisasjonsutvalget vil medføre store endringer i organiseringen av Pensjonistforbundet. Vi synes derfor høringsfristen er for kort. Det er enda ett år til landsmøtet, og vi tror det kunne vært tid til en noe lengre høringsfrist. Til enkelte endringsforslag har vi følgende kommentarer: 2. Direktemedlemskap Det er positivt at det foreslås at direktemedlemmer skal knyttes til fylkesforeningen og at fylkesforeningen får en del av deres kontingent. Vi er imidlertid skeptisk til at direktemedlemmer skal kunne velges til tillitsverv. De har jo tross alt valgt å stå alene. Det kommer ikke fram i forslaget hvordan valg fra denne gruppen skal gjøres. De har i dag verken stemmerett eller adgang til lokalforeningens årsmøter eller fylkesforeningens årsmøte hvor tillitsverv velges. Ellers er det uklart hvilke oppgaver fylkesforeningen skal ha overfor direktemedlemmer. 3. Landsmøtet Stedsvalg 7.1.: Det foreslås vedtektsfestet at landsmøtet skal holdes i det sentrale Østlandsområdet. Det er uklart hva som menes her og hva begrunnelsen er. Vi forventer ellers at landsmøtet holdes på steder hvor det er billigst og med gode kommunikasjoner. Vi mener at stedsvalg for landsmøtene ikke skal vedtektsfestes. 4. Generalsekretærens rolle i landsmøtet 7.9 Vi mener at generalsekretæren ikke skal delta i den politiske debatten i landsmøtet med tale- og forslagsrett. Generalsekretæren er ansatt i forbundet og kan - etter oppfordring - gå på talerstolen i 3

4 landsmøtet utelukkende for å informere om faktiske forhold, evt. oppklare faktiske forhold. Generalsekretæren kan delta med de samme rettigheter som tidligere. 7.9 må derfor, etter vår mening, utgå. 5. Landsstyret Vi kan ikke se at organisasjonsutvalgets argumenter for å nedlegge landsstyret er saklig og godt begrunnet. Riktignok er fylkeslederne ikke valgt direkte av landsmøtet, men det er landsmøtet som har vedtatt sammensetningen av landsstyret og gitt landsstyret den høyeste myndighet mellom landsmøtene. Som en naturlig følge av dette må landsstyret stå til ansvar overfor landsmøtet for de vedtak de fatter. Men det står jo heller ikke i vedtektene at de ikke skal stå til ansvar! Vi mener at landsstyret skal opprettholdes. Nytt fremtidig landsstyre fra landsmøtet 2015: Forbundsleder samt 1. og 2. nestleder. Fylkesledere Repr. for de kollektive org. Fagforbundet får 4 medlemmer. Leder i helseutvalget med tale og forslagsrett. Ansattes repr. deltar med tale- og forslagsrett Svindelforsøk Leder i Vang pensjonistforening i Hedmark fikk forleden telefon fra Det Norske Kartselskapet som oppgir å ha geologiske undersøkelser som bransje. Vedkommende representant fra firmaet skal ha presentert en ordflom med diverse tilbud og også i uklare former ha nevnt visse krav som foreninger er pålagt å innfri. Fylkessekr får talerett Landsstyret er høyeste organ mellom landsmøtene Avgjør tvister og tolknings av forbundets vedtekter Landsstyret oppnevner faste råd og utvalg og ad hoc-utvalg. 6. Forbundsstyret. Forbundsstyret faller bort til fordel for landsstyret. 7. Arbeidsutvalg Forbundsleder og 1. og 2. nestleder 1 repr fra Fagforbundet 1 repr fra øvrige koll. Org. AU forbereder saker til landsstyret Gjør vedtak i hastesaker 8. Lederkonferanser 13.2 Dersom landsstyret opprettholdes, går denne ut. Dersom landsstyret nedlegges, må forslaget utdypes nærmere. Vi mener at det da må opprettes som et formelt rådgivende organ hvor fylkeslederne og repr. for de kollektive organisasjonene drøfter aktuelle saker og gir råd til forbundsstyret. Leder i Vang-foreningen inngikk ikke noen avtale, men ba om å få tilsendt skriftlig det som firmaet eventuelt mente foreningen trengte. Noen slik informasjon kom ikke. I stedet mottok foreningen en faktura på kroner som pakkepris for 12 mndr. Hvis dere får henvendelse/regning er det bare å avvise alt. 4

5 Diverse Sitater om eldre Jo eldre man blir, dess mer jevnaldrende blir man. (Ivar Wallensteen) Frankering av brev Vi ber om at dere sjekker at portoen er korrekt når dere sender brev til oss i fylkesforeningen. Vi har ved flere anledninger måttet betale straffeporto. Den siste regningen fra Posten var på 62 kroner for ett brev. Ellers bør alle skrive på brevet hvem som er avsender. Grasrotandelen i Norsk Tipping Det er lurt å minne om dette i hvert møte. Folk kan bytte fra andre foreninger til pensjonistforeningen bare ved å si til kommisjonæren at man ønsker å bytte, så ordner han/hun dette. Morsomme historier om eldre Har du en morsom historie om eldre i Finnmark som du kan dele med oss andre? Her er i alle fall en: -Min hukommelse er blitt mye bedre i det siste, sa gamle Per til sin venn i Nesseby. -Nå kommer jeg ofte på at det er noe jeg har glemt. Besøk i lokalforeningene Dersom lokalforeningene ønsker besøk fra fylkesstyret/sekretær, må dere ta kontakt med sekretær, så vurderer leder og sekretær hvem som bør komme på besøk. Si hva dere ønsker å ta opp. Direktemedlemmer Pr 22. mai er det 606 direktemedlemmer i Finnmark. I 2013 var tallet 770. Olaf B. Johnsen, leder Olav E. Johansen, sekretær 5

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2007-2011

Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Revidert januar 2012 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim... 3 2. Verdiplattform... 9 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper... 10 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap

Detaljer