Strategiplan for idrett og friluftsliv sluttrapportering per.1.mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for idrett og friluftsliv 2011 2014 sluttrapportering per.1.mai 2015"

Transkript

1 Strategiplan for idrett og friluftsliv sluttrapportering per.1.mai 2015 MÅL 1: Et aktivt interkommunalt samarbeid 1 Støtte etableringen av Grenland friluftsråd og stimulere øvrige kommuner i Telemark til å samarbeide om opprettelse av interkommunale friluftsråd TFK har bevilget etableringsstøtte til Grenland friluftsråd på kr ,-. Det arbeides med å finansiere driftstøtte for Nissedal kommune har blitt med i Friluftsrådet Sør. TFK har bevilget driftstilskudd på kr ,- i perioden Det arbeides med etablering av friluftsråd i Vest-Telemark 2 Arrangere fagdager/ møter om kommunal planlegging / interkommunalt samarbeid TFK har gjennomført en rekke fagdager, konferanser og samlinger i planperioden, eksempelvis: - Anleggskonferanse 2011 i samarbeid med Telemark idrettskrets - Støttet Telemarkskonferansen hvert år i regi av Høgskolen i Telemark - Årlig gjennomført en fagdag om friluftsliv i skole og barnehager - Fagseminar om friluftsliv 2015 sammen med Grenland friluftsråd - Årlig gjennomført Folkehelsekonferansen - To konferanser om helse i plan sammen med KD og Fylkesmannen - Årlige møter med kommunene om regional og kommunal planstrategi - Fagdag / gå-seminar om sentrumsnære turveier i Telemark 3 Tverrfaglige høringsuttalelser på nye kommunedelplaner for idrett og friluftsliv TFK har gitt 10 høringsuttalelser til nye kommunedelplaner i løpet av planperioden. I tillegg har vi vært involvert og gitt uttalelser til kommunale planprogram og diverse reguleringsplaner. 4 Utarbeide en oversikt /status for Telemark i forhold til kommunedelplaner for idrett og friluftsliv Oversikt er utarbeidet og sendt ut til kommunene i Telemark. Det er også sendt ut brev til kommunene med oppfordring til mer interkommunalt samarbeid ved revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Grenlandskommunene har etablert et samarbeid, det samme har Midt-Telemark kommunene Bø og Sauherad. 5 Støtte interkommunale prosjekter og tiltak økonomisk TFK har støttet flere interkommunale prosjekter økonomisk og deltatt aktivt i planleggingen / oppfølgingen, eksempelvis:

2 - Vidda Vinn - Vandre Telemark - Sykkel langs kanalen - Pilgrimsleden - Kyststien - Sentrumsnære turveier med universell utforming - Gjerpen bygdepark 6 Skape møteplasser for å diskutere mulige fremtidige interkommunale anleggsprosjekter 7 Utarbeide maler/ eksempelsamling til interkommunale anleggsprosjekter TFK tok initiativ til tre regionvise møter med nabofylkene, regionrådene, kommunene og idrettskretsene i Gjennomført møte med Buskerud og Agderfylkene, møte med Vestfold ble avlyst på grunn av sykdom/lav deltakelse. Ikke gjennomført. TFK har mottatt eksempler fra andre interkommunale anleggsprosjekter som vi har distribuert ut ved forespørsel. 8 Prioritere spillemidler til interkommunale anlegg i Telemark Det er i dag kun et anlegg i Telemark som er definert om interkommunalt Gautefall biathlonanlegg i Drangedal. TFK har i perioden bevilget 8,6 mill.kr til anlegget. Det interkommunale samarbeidet har ført til 1,4 mill.kr mer i spillemidler. 9 Følge opp interkommunale anleggsplaner spesielt gjennom befaringer og møtevirksomhet Gjennomført i hele planperioden MÅL 2: Attraktive tilbud for friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet 1 Sikre flere friluftsområder i Telemark Det er i perioden sikret 5 nye friluftslivsområder i Telemark. Miljøverndirektoratet har bidratt med til sammen kr ,- for å sikre disse arealene for allmennheten i Telemark. 2 Kartlegge og verdsette viktige friluftslivsområder i Telemark TFK har koordinert kommunene sitt arbeid med å oppdatere og utarbeide årlige forvaltningsog tiltaksplaner for aktuelle statlig sikrede friluftslivsområder. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder etter miljødirektoratets mal har ikke blitt prioritert på grunn av begrensede ressurser.

3 3 Plan for myke trafikanter for Grenland ATP Grenland er vedtatt. Prosjektet «Kartlegging av snarveger» ble igangsatt desember Vil supplere plandelen av dokumentet med flere snarveger knyttet til skoler (Porsgrunn) og bysentrum (Skien). Planlegging og gjennomføring av tiltak for gående og syklende i henhold til plan for myke trafikanter i Grenland finansieres av belønningsordningen , og inngår i det videre arbeidet med Bypakke Grenland. 4 Styrke utbyggingen av nye nærmiljøanlegg som særlig retter seg mot ungdom TFK har hatt stort fokus på nærmiljøanlegg i planperioden og særlig prioritert spillemidler til nærmiljøanlegg som retter seg mot ungdom. Resultatet har vært en rekordstor søknadsmasse på nærmiljøanleggordningen og en økning i rammeoverføring på over 2 mill.kr. siden Prosjektet «Nærmiljøanlegg i VGS» ble ikke igangsatt i planperioden. 5 Kartlegge turveier, turstier og turløyper i Telemark Telemark ble fra 2014 del av nasjonalt merkeprosjekt, i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Fylkeskommunen har i 2014 og 2015 avsatt kr til prosjektet, noe som har utlyst tilsvarende beløp til fylket fra Gjensidigestiftelsen. Total søknadsramme har i de to første årene av prosjektet derfor beløpt seg til kr ,-. Prosjektet er planlagt avsluttet i 2017 Prosjekt «sentrumsnære turveier med universell utforming» har ferdigstilt rapport, og det er arrangert fagdager for kommunene i 2013 og KMD har støttet prosjektet med kr ,- og det er utbetalt tilskudd til kommuner som har søkt om midler til prosjektering, etablering og tilrettelegging av stier med universell utforming i samarbeid med Fylkesmannen og Statens vegvesen. TFK har fulgt arbeidet med etablering av kyst - sti i Porsgrunn 6 Der frivillige organisasjoner er utbyggere av nye turveier, -stier, og løyper vil Telemark fylkeskommune i hvert tilfelle vurdere å dekke utgifter til arkeologisk feltarbeid TFK støttet to prosjekt med utgifter til arkeologisk feltarbeid i 2012, et i Tuddal og et i Lunde I 2013 ble det opprettet en søknadsordning på regionale utviklingsmidler til formidling av kulturminner ved turstier og -løyper. Det er innvilget 5 søknader på til sammen kr ,-.

4 MÅL 3: Fremtidsretta regionale idrettsanlegg 1 Utarbeide kriterier for regionale anlegg og definere hvilke eksisterende og framtidige anlegg som skal ha regional status TFK har vedtatt kriterier for regionale idrettsanlegg. Det er ikke definert hvilke fremtidige og eksisterende anlegg som skal ha regional status. 2 Arbeide for at det etableres en friidrettshall og anlegg for turn i Grenland TFK bevilget i 2012 kr ,- i regionale utviklingsmidler til et forprosjekt «Porsgrunn Arena» i regi av Urædd I.F Idrettsforeningen konkluderte i forprosjektet at de ikke går videre med planene om friidrettshall, men opprettholder planer om anlegg for ballidrett, kampsport og turn i forbindelse med utbygging på Kjølnes. TFK har deltatt på anleggsbefaringer i Trøndelag, Stavanger, København og Köln for å høre om utbyggingen av friidrettshall og anlegg for turn. TFK har vært involvert i planene om etablering av basishall (anlegg for turn) i Brevik TFK er i involvert i arbeidet med friidrettshall i Grenland og avklaringer rundt dette vil skje i løpet av MÅL 4: Felles bruk og samlokalisering av anlegg 1 Etablere et nytt nærmiljøanlegg ved alle de videregående skolene i fylket gjennom prosjektet «Nærmiljøanlegg i VGS». 2 Fokusere på kravet om at det skal foreligge en grundig behovsvurdering ved etableringen av nye anlegg (i forhold til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ), gjennom fagdager for kommunene og frivillige organisasjoner 3 Oppfordre til samarbeid på tvers, felles bruk og samlokalisering av anlegg gjennom veiledning, høringsuttalelser, politiske vedtak på regionale utviklingsmidler, befaringer og møter Ikke gjennomført. Det har ikke blitt prioritert som følge av administrative og økonomiske ressurser. Behovsvurdering og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning har vært tema på regionale samlinger for kommunene og idrettsrådene i TFK har også vektlagt dette i forbindelse med saksbehandling av spillemiddelsøknadene hvert år. Gjennomført i hele planperioden.

5 MÅL 5: Forutsigbare rammevilkår for frivillige organisasjoner 1 Utarbeide partnerskapsavtaler for å få gode prosjekter over i permanent drift. TFK har inngått partnerskapsavtaler med Telemark turistforening og Telemark idrettskrets for perioden Et årlig kurs i elektronisk søknadsordning på spillemidler, enten i egen regi eller delta som foreleser på kurs i regi av frivillige organisasjoner TFK har gjennomført årlige informasjonsmøter og kurs i søknadsordningen for spillemidler for kommunale saksbehandlere og frivillige organisasjoner. 3 Arrangere kurs/møter for å informere om søknadsordninger på friluftsliv TFK har gjennomført møter med Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og skjærgårdstjenesten i 2012 og 2014 for å informere om søknadsrutiner på friluftsliv. 4 Arrangere årlige regionale samlinger for idrettsråd/kommuner med aktuelt tema innenfor planarbeid, søknadsordninger og prosjektutvikling 5 Samarbeide med frivillige organisasjoner om bedre markedsføring av fylkeskommunale tilskuddsordninger TFK har i 2013 og 2014 gjennomført regionale samlinger i samarbeid Telemark idrettskrets. Nye samlinger planlegges i 2015 med fylkeskommunen sin strategi for idrett og friluftsliv som tema. Felles frist for alle de fylkeskommunale tilskuddsmidlene er koordinert il 15.januar hvert år. Felles markedsføring i aviser, webside og informasjon er sendt ut på mail. 6 Utarbeide et elektronisk søknadsskjema for de årlige tiltak-/ prosjektmidlene TFK har utarbeidet elektronisk søknadsskjema. 7 Utarbeide årlig tilbudshefte til barnehager og skoler. Støtte frivillige organisasjoner som gjennomfører tiltak. 8 Etablere en treårig prosjektstilling på idrett for blant annet å øke de statlige rammeoverføringene til Telemark innenfor idrett og friluftsliv. TFK utarbeider tilbudshefte hvert år og markedsfører tilbudene ovenfor kommuner v/ barnehager og grunnskoler, samt i våre egne videregående skoler. Fylkestinget vedtok å opprette en treårig prosjektstilling fra Marte Aksnes ble tilsatt i stillingen Økte administrative ressurser på idrettsområdet har bidratt til økt tildeling av spillemidler og et redusert etterslep fra 5 år i 2012 til ca. 3,5 år i 2014.

6 MÅL 6: Bedre talentutvikling 1 Utarbeide partnerskapsavtaler mellom de videregående skolene og Telemark idrettskrets i forhold til individuell tilrettelegging for toppidrettsutøvere Ikke gjennomført. Det har vært avholdt møter mellom TFK/VGS og idrettskretsen, men det er ikke utarbeidet noen partnerskapsavtaler enda. Telemark idrettskrets har gjennom prosjektet TELETOPPEN etablert et samarbeid med de VGS med idrettsfag på ulike områder. 2 Etablere en fylkeskommunal stipendordning for toppidrettsutøvere TFK har etablert en stipendordning med årlig ramme på kr ,-. Toppidrettsstipendene deles ut hvert år under Fotavtrykk Telemark. 4 Bidra til gjennomføring av hovedprosjektet «TELETOPPEN idrettskretsens talentprosjekt» Støtte store idrettsarrangement, enten som ren arrangementsstøtte /profilering eller for å bygge opp regional arrangementskompetanse TFK har bevilget 1,2 mill.kr til prosjektet TELETOPPEN. Prosjektperioden er går ut TFK sitter med representant i styringsgruppen. TFK har bevilget midler og bidratt til at følgende store idrettsarrangement har blitt/blir gjennomført i Telemark: - VM Ski Telemark NM i landeveissykling Telemarkshelten - Telemarkspadleren - VM i wakeboard Jr.VM i orientering 2015 I tillegg har TFK støttet en rekke arrangører av nasjonale og internasjonale enkelt arrangement hvert år. 6 Kartlegge fremtidige arrangement/mesterskap og gå i tidlig dialog med arrangører om mulig fylkeskommunal støtte TFK har vært i tidlig dialog med arrangører av idrettsarrangementene som er nevnt over. TFK har også gitt garanti ovenfor internasjonale forbund, for at lokale arrangører skal få mesterskapet til Telemark. 7 Utarbeide en samarbeidsavtale med Telemark idrettskrets Fylkestinget vedtok i 2012 et engangstilskudd på kr ,- til talentutvikling og sikring av frafall blant ungdom i alderen år, og videre skulle det utarbeides en samarbeidsavtale med Telemark idrettskrets på dette. Samarbeidet med idrettskretsen har blitt innarbeidet i en forpliktende partnerskapsavtale som gjelder fra

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020 Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets For perioden 2012-2020 1 Innhold 1. Bakgrunn for planen.... 3 1.1. Innledning.... 3 1.2. Bakgrunn.... 3 1.3. Hensikten med planen.... 4 1.4. Politisk behandling og

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Vedtatt av Kommunestyret 18.12.2013 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet 3 1.2 Forholdet til andre

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

INNLEDNING Kommunedelplaner

INNLEDNING Kommunedelplaner 1 SAMMENDRAG Fagplan idrett er en langsiktig plan fram mot år 2029 og er en del av det overordnede plansystemet i kommunen. Plandokumentet ser nærmere på utviklingen av eksisterende og nye idrettsaktiviteter

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Aukra. Averøy. Eide. Fræna. Gjemnes. Kristiansund. Midsund. Molde. Nesset. Sandøy. Friluftsliv for alle hele året

Aukra. Averøy. Eide. Fræna. Gjemnes. Kristiansund. Midsund. Molde. Nesset. Sandøy. Friluftsliv for alle hele året Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Kristiansund Midsund Molde Nesset Sandøy Friluftsliv for alle hele året Strategi mot 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 MÅL 1. Overordnede mål side 5 2. Overordnede

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2008-2019

Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2008-2019 Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2008-2019 Høringsdokument i perioden 25. juni 25. august 2008 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 Tinn kommune Enhet for kultur Mai 2012 Høringsforslag Forord Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tinn kommune 2012-2016

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2006 241 645 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2006

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene Aust-Agder Finnmark Hedmark og Oppland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Rogaland Østfold Aust-Agder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer