Program Trysil KrF. Flere av oss. Det vil gjøre forskjellen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2015-2019. Trysil KrF. Flere av oss. Det vil gjøre forskjellen!"

Transkript

1 Program Trysil KrF Flere av oss. Det vil gjøre forskjellen!

2 Program for Trysil Kristelig Folkeparti for perioden Trysil Kristelig Folkeparti er et parti som i sin politikk ønsker at mennesket settes i sentrum. Alle mennesker født eller ufødt har samme verdi. Alle mennesker skal kunne oppleve «det gode liv» og dermed må både den enkelte og samfunnet opptre på en måte som ikke diskriminerer noen. Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Dette verdisynet kommer til uttrykk i Bibelen. Kristelig Folkeparti vil sikre at grendene skal ha lik mulighet som sentrum til utvikling. Dette gjelder for eksempel nyetablering av turistnæring, landbruksnæring og bosetting. Vi vil være pådrivere i eldrepolitikken i kommunen og den utviklingen som skjer i omorganiseringsfasen. Det er viktig at de syke og eldre får den hjelp de skal ha og være trygge på at de får den. Vi vil også kjempe for barn og unges rettigheter når det gjelder oppvekst og skole. Vi tar mobbeproblematikken på alvor. Kultur. Det er de forskjellige ytringene av kulturell art som gir oss identitet og beriker både ånd og kropp. - prioritere frivillige organisasjoner. Spesielt for barn, unge og eldre. - utvikle Frivilligsentralen til en god koordinator for frivillighet. - satse på breddeidrett og mosjon. - friske opp reglene for Kulturprisen, for å inspirere til et mangfoldig kulturliv. - opprettholde god bemanning ved biblioteket og utvikle dette med tidsriktig utstyr. - støtte kulturaktivitetene med kommunale tilskudd og tilrettelegging. - støtte gode tiltak for ungdom. - holde ved like ferdselsårer i utmark. - få Trysil kommune til å ta større ansvar for museumsanleggene våre. - ta vare på og fremme Trysils historie og kultur.

3 Helse, omsorg og sosial. Vi vil gi våre sjuke, vanskeligstilte, funksjonshemmede og eldre et verdig liv. - ha fokus på kvalitet og organisering i hjemmetjenesten. - reforhandle Samhandlingsreformen tilpasset kommunale behov. - sikre nok plasser til demente og pleiepasienter. - sikre ektepar mulighet for å bo sammen i omsorgsboliger. - ta i bruk og videreutvikle demensplanen for Trysil. - få god og framtidsrettet bruk av Trysil aldershjem. - forbedre trimtilbudet for eldre. - inspirere folk til egentrening og et sunt kosthold for en god helse. - støtte tiltak som trimgrupper, Folkestier, trimdans og andre ideelle organisasjoner. - støtte frivillige og organisasjoner som arbeider med folkehelse i videste forstand. - ha plan for rehabilitering av rusmisbrukere. - ha plan for ettervern. - ha en restriktiv alkohol- og rusmiddelpolitikk. - styrke forebyggende arbeid ved rullering av Edruskapspolitisk handlingsplan. - få antirusprogrammer inn i skolen på linje med antirøykprogram. - sikre at alle funksjonshemmede har tilgang til alle offentlige bygninger og kontorer. - få fast base for luftambulanse i Trysil. - finne gode løsninger for å bekjempe fattigdom. Unge. Når et barn er født eller adoptert, ønsker vi å gi det så optimale oppvekstvilkår som mulig. - tilpasse utbygging etter behov for full barnehagedekning. Dette må være i samarbeid mellom private og kommunale aktører. - beholde «fadderordninger» og lignende tiltak for en god overgang fra barnehage til skole. - tilrettelegge for barneskole i flest mulig grender i tillegg til Innbygda. - støtte friskoler som et supplement til de offentlige skolene.

4 - sikre effektive tiltak mot mobbing. Hovedfokus ved vanskelige valg, må være at den som blir mobbet ikke blir flyttet, men mobberen. 0-toleranse for mobbing, også digital mobbing. - opprette mobbeombud i Trysil kommune i 20 % stilling. Ungdom. De unge må få en god oppvekst. Dette er også viktig for å kunne rekruttere til vårt arbeidsliv og videreføre vår kulturarv. - støtte gode rusfrie møtesteder for ungdom i hele kommunen. - få minst to rusfrie serveringssteder i Trysilfjellet. - stimulere privat og offentlig næringsliv til å gi unge arbeidstrening som ledd i å forebygge frafall fra skole og arbeidsliv. - støtte ungdomsorganisasjonene våre som bidrar til gode holdninger blant de unge. Utdanning. I vårt kompetansesamfunn, er det helt nødvendig å legge til rette for at både ungdom og voksne skal få en relevant utdanning og etterutdanning. - få et så desentralisert skoletilbud som mulig. Det bør sikres skoler i alle deler av kommunen (nord, øst, sør og vest), i tillegg til sentrum. Privatskoler er et godt supplement til de offentlige skolene. - få trykk mot Fylkeskommunen for et enda bredere yrkesfaglig utdannelsestilbud. - oppmuntre til at kommunen og bedrifter benytter lærlingeordninger. - få et samarbeid med Fylkeskommunen om en 20 % stilling til oppfølging av elever i frafallsfare. - sikre et bredt tilbud i kulturskolen. - opprette stilling som sosiallærer ved TUS for å ta vare på elever med ekstra behov. - opprettholde fortsatt strukturert og målrettet arbeid med skoleutvikling. - få satsing på etter- og videreutdanning for lærere i grunnskolen. - få logopedstilling i kommunen.

5 Næringsliv. Arbeid er en grunnpilar i et velutviklet samfunn og helt nødvendig for å opprettholde bosetning og verdiskapning. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for den enkeltes trivsel, selvrealisering og engasjement. - få sterk satsing på tilbakeflytting av trysilungdom. - få til gode møteplasser mellom ungdom og arbeidsliv. - styrke innsats for tilflytting av sesongarbeidere/pendlere. - benytte Trysil-kulturen sterkere i næringssammenheng. - fortsatt kunne omdisponere høystandardhytter til boligformål der dette er ønskelig. - ta mye sterkere hensyn til friområder ved utvikling av nye hytteområder. - styrke konsesjonslovens intensjoner ved omsetting av eiendommer. La aktive brukere i nærområdet få tilbud om erverv av jord og skog. Hus kan fradeles til bosetning eller fritidshus. - arbeide for en rovdyrpolitikk som gjør at jordbruket kan benytte beiteområdene til produksjon av mat. - støtte omstrukturering for å beholde jordbruksdrift og et godt produsentmiljø. - få aktiv markedsføring av næringstomter og næringsbygg. - få en næringsplan som omfatter hele Trysil. Kommunikasjon. Utkant-Norge er sterkt avhengig av gode kommunikasjoner. Dette er et område som vi forventer at det offentlige skal ta ansvar for. - sikre at de kommunale vegene som benyttes av pleie- og omsorgstjenesten og andre offentlige tilbud, fortsatt skal være kommunale. - opprettholde en tilfredsstillende ruteforbindelse til og fra grendesentraene. - ruste opp Rv. 25, samt de fylkeskommunale vegene i kommunen. - skjerpe sommer- og vintervedlikeholdet av de kommunale vegene. - påvirke bedre sommer- og vintervedlikehold av de fylkeskommunale vegene. - bidra til tilfredsstillende bredbåndsdekning både for private og næringsdrivende.

6 Miljø. Vi må ordne oss slik at våre etterkommere ikke har besvær av vårt forbruk og avfall. Kretsløpet og bærekrafta i naturen må pleies og bevares. Det mellommenneskelige miljøet er en faktor vi vil legge stor vekt på. - sikre at grendesentraene får tilfredsstillende bredbånd, veg, vatn og kloakkløsninger. - benytte skogressursene også til biobrensel. - holde en restriktiv linje mot utbygging ved vassdrag og i snaufjell og sårbare områder. - støtte utbygging av fornybar energi, men stille strenge krav til inngrepsomfang, kost/nytte og valg av teknologi. - få nye gang- og sykkelveger rundt skoler og barnehager der dette er nødvendig. - tilrettelegge for bruk av alternativt drivstoff i alle kommunale kjøretøy. - ha fortsatt rydding av vegkanter for å forebygge viltpåkjørsler. - forbedre og utvide nødvergeretten. - sikre at Norge ikke skal ha ynglende ulv. - få satt realistiske bestandsmål for de store rovdyra og oppheve «kjerneområdene». - ta vare på naturområder på miljømessig god måte for å sikre rekreasjon og stillhet for dyr og mennesker. - oppfordre skogeiere til mer skånsom markberedning ut fra estetiske hensyn og kulturminnehensyn. - sikre at det skal være urørte naturområder i kommunen vår. - sikre gode møteplasser for mellommenneskelig samvær.

7 Folkestyre. Vi har lang tradisjon for demokrati og folkestyre. Dette er verdier vi vil verne om og videreutvikle. - ha et våkent øye med administrasjonens sterke stilling. - heve statusen til de folkevalgte. - få tettere samarbeid mellom velforeninger, hytteeierforeninger, grendeutvalg og andre. - beholde Trysil som egen kommune. Unngå kommunesammenslåing, bl.a. grunnet arealstørrelse og svekkelse av det demokratiske mangfoldet. I stedet opprettholde og utvikle samarbeid over kommunegrensene. Interkommunalt samarbeid. Det er viktig i et godt og velordnet samfunn, å kunne samarbeide om løsninger av de utfordringer som kommunene står overfor der det er naturlig å løse disse i fellesskap. - gå mot regionalisering. - videreutvikle interkommunalt samarbeid ved behov. - finne en god måte for å benytte penger fra Fylkeskommunens økonomiske ordninger. - fortsatt utvikle samarbeid over landegrensa. Kirke og kristenliv. Våre kirker og menigheter har lagt et godt fundament for vår kultur og skapt trygge rammer om våre liv. Dette er verdier som vi vil verne om og utvikle videre til beste for oss og våre etterkommere. - styrke arbeidet med trosopplæring av våre barn og unge. - sikre et godt diakonalt arbeid.

8 - sikre at de frikirkelige menighetene får ivaretatt sine behov på linje med Den norske kirke. - få fjernvarme til Trysil kirke. - få frigivelse av midler fra Opplysningsvesenets fond, til vedlikehold av kirker og kirkegårder. - i det hele tatt påvirke at det skal være gode rutiner for vedlikehold av kommunens kirker og kirkegårder. - få brannsikring av alle kirker i kommunen. - få gjennomført enøktiltak i kirker og forsamlingshus. Sport og fritid. Det er viktig at innbyggerne våre kan ha mulighet til en frisk sjel i en frisk kropp. Vi vil arbeide for tiltak som fremmer sunne interesser, samt miljømessig godt friluftsliv som tar vare på naturen og gir god helse. - styrke breddeidretten i Trysil. - åpne for snøskuterkjøring i regulerte/oppmerkede løyper. - utvikle kart for aktivitetstilbud som gjelder hele Trysil.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019.

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. VERDISYN Harstad KrF vil bygge sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra bibelen, den kristne kulturarven, grunnleggende menneskerettigheter

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Verdigrunnlag Skedsmo KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi, slik det framkommer i det kristne nestekjærlighetsbudet, menneskeverdet

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Foto: krf.no/colourbox.com Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske.

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Valgprogram for. Trondheim KrF

Valgprogram for. Trondheim KrF Valgprogram for 2015-2019 Valgprogrammet for 2015-2019 Trondheim Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk og verdibasert parti. KrF ønsker å bygge sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Sandefjord Program 2015 2019

Sandefjord Program 2015 2019 Sandefjord Program 2015 2019 KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, forvalteransvaret og nestekjærlighetstanken. Dette innebærer at alle

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer