Håndbøker som følger med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbøker som følger med"

Transkript

1

2 Denne operatørhåndboken er for modell KM-2540 og KM I denne håndboken refererer KM-2540 til 25 cpm modellen (kopier pr. min), og KM-3040 til 30 cpm modellen. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske modellene av denne maskinen. De amerikanske modellene av disse maskinene vises i skjermbildene i denne håndboken. Hvis du bruker den europeiske modellen, bruk meldingene som vises for den amerikanske modellen kun som referanse. I hovedteksten gis kun de europeiske meldingene, hvis versjonene er forskjellige bare med hensyn til bruk av små og store bokstaver. Hvis det er selv små forskjeller i meldingen, har vi listet informasjonen for den amerikanske modellen fulgt av tilhørende informasjonen for den europeiske modellen (i parentes). Håndbøker som følger med Følgende håndbøker følger med maskinen. Bruk håndboken for operasjonen du skal utføre. Operatørhåndbok (denne håndboken) Beskriver hvordan du legger inn papir, tar vanlige kopier, og utfører feilsøking. Advanced Operation Guide Gir ytterligere informasjon om kopiering, samt om standardinnstillingene. Quick Start Guide Lister og beskriver kort maskinens kopifunksjoner.

3 Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen. Oppbevar den i nærheten av maskinen, slik at du lett kan slå opp i den. Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor. ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død dersom advarselen ikke følges. FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller skader på maskinen dersom advarselen ikke følges. Symboler Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er angitt på symbolet.... [Generell advarsel]... [Advarsel om fare for elektrisk støt]... [Advarsel om høy temperatur] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Handlingen som ikke må utføres er angitt på symbolet.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]... [Må ikke demonteres] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som MÅ utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.... [Varsel om nødvendig handling]... [Trekk støpslet ut av stikkontakten]... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt] Kontakt servicerepresentanten for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt). i

4 Innhold Informasjon om rettslige forhold og konvensjoner... viii 1 Navn på deler Hovedenhet Betjeningspanel Berøringspanel Klargjøring for bruk Legge inn papir Stille inn medietype og papirstørrelse for kassettene og universalskuffen Legge inn originaler Språk Grunnleggende betjening Fremgangsmåter ved vanlig kopiering Velge bildekvalitet Justere tettheten Zoom sidig modus Splitt modus Sorter modus Avbruddskopiering Strømsparingsmodus Hvilemodus Tilleggsutstyr Oversikt over tilleggsutstyr Dokumentmater Papirmater Innebygd etterbehandler Etterbehandler Jobbskiller Tasteteller Skriver Faks Vedlikehold Rengjøre Skifte tonerkassett og toneravfallsboks Feilsøking Løse funksjonsfeil Reagere på feilmeldinger Fjerne papirstopp Tillegg Skrive inn tegn på berøringspanelet Papir Spesifikasjoner Register...Register-1 ii

5 Forsiktig/Advarselsetiketter Forsiktighetsetiketter er av sikkerhetshensyn plassert på maskinen som angitt nedenfor. Vær forsiktig, slik at du unngår brann og elektrisk støt når du fjerner papir som har kilt seg fast, eller skifter ut toner. Høy temperatur på innsiden. Ikke berør deler i dette området da dette medfører fare for forbrenning. Høy temperatur på innsiden. Ikke berør deler i dette området da dette medfører fare for forbrenning. Ikke berør dokumentmaterens støtteområde da dette kan føre til at fingrene dine eller andre gjenstander kan bli trukket inn eller klemt, noe som kan føre til skader. Brenn aldri toner eller tonerkassett. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. Etikett på innsiden av skriveren (advarsel om laserstråling) Bevegelige deler på innsiden. Kan føre til personskade. Ikke berør bevegelige deler. Merk Ikke fjern disse etikettene. iii

6 Forholdsregler ved montering Miljø Forsiktig Unngå å plassere maskinen i eller på steder som er ustabile eller ikke er horisontale. På slike steder kan maskinen falle ned eller velte. Slike situasjoner kan føre til personskader eller skade på maskinen. Unngå steder med fuktighet, støv eller skitt. Hvis det fester seg støv eller skitt på støpslet, må du rengjøre støpslet for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Unngå steder nær radiatorer, panelovner eller andre varmekilder og steder i nærheten av brennbare stoffer, slik at brannfare unngås. La det være avstand til maskinen, som vist nedenfor, slik at maskinen holdes kjølig og vedlikehold og utskifting av deler blir enklere. La det være nok avstand, spesielt rundt bakdekselet, til at luften kan sirkulere uhindret. 10 cm 40 cm 30 cm 100 cm Andre forholdsregler Miljøforhold: Temperatur: 10 til 32,5 C Fuktighet: 15 til 80 % Ugunstige miljøforhold kan påvirke bildekvaliteten. Unngå å plassere maskinen på følgende steder. Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys. Unngå steder med vibrasjon. Unngå steder med store temperaturendringer. Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft. Unngå steder med dårlig ventilering. iv

7 Under kopiering avgis det noe ozon og andre kjemikalier, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig. Ikke installer denne maskinen under lysstoffbelysning. Gjenkjenning av originalens størrelse kan bli feil. Strømforsyning/jording av maskinen Advarsel Ikke bruk strømforsyning med annen spenning enn den angitte. Unngå flere tilkoblinger til samme uttak. Slike situasjoner øker faren for brann og elektrisk støt. Sett støpselet helt inn i stikkontakten. Hvis metallgjenstander kommer i kontakt med de ledende delene på støpselet, kan dette føre til brann eller elektrisk støt. Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt for å redusere faren for brann eller elektrisk støt ved en eventuell kortslutning. Hvis en jordet stikkontakt ikke er tilgjengelig, må du kontakte servicerepresentanten din. Andre forholdsregler Bruk den stikkontakten som er nærmest maskinen. Håndtering av plastposer Advarsel Oppbevar plastposene som brukes med maskinen, utenfor barns rekkevidde. Plasten kan klebe seg fast rundt nesen og munnen, og føre til kvelning. v

8 Forholdsregler for bruk Forholdsregler ved bruk av maskinen Advarsel Ikke plasser metallgjenstander eller vannbeholdere (blomstervaser, blomsterkrukker, kopper osv.) oppå eller ved maskinen. Det kan føre til brann eller elektrisk støt hvis noen av disse gjenstandene faller inn i maskinen. Ikke åpne noen av dekslene på maskinen. Det kan føre til fare for elektrisk støt fra høyspenningsdeler inne i maskinen. Unngå skader og brudd på nettledningen, og prøv aldri å reparere den. Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen, ikke bøy den, og ikke dra i den unødig eller påfør den annen skade. Slike situasjoner øker faren for brann og elektrisk støt. Prøv aldri å reparere eller demontere maskinen eller maskindeler. Det kan føre til fare for brann eller elektrisk støt, eller skade laseren. Hvis laserstrålen slipper ut, kan dette føre til synsskader og blindhet. Hvis maskinen blir meget varm, det kommer røyk fra maskinen, det blir rar lukt eller en annen unormal situasjon oppstår, er det fare for brann og elektrisk støt. Slå umiddelbart av hovedbryteren ( -stilling), kontroller at du har trukket støpselet ut av stikkontakten, og kontakt Service. Hvis skadelige gjenstander (binders, vann, andre væsker osv.) kommer inn i maskinen, må du slå av hovedbryteren ( -stilling) umiddelbart. Trekk deretter støpslet ut av stikkontakten for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Kontakt deretter Service. Trekk aldri ut eller sett aldri inn støpselet med våte hender da dette kan gi elektrisk støt. Kontakt alltid Service når deler i maskinen skal vedlikeholdes eller repareres. Forsiktig Ikke dra i nettledningen når du skal trekke den ut av stikkontakten. Hvis du drar i nettledningen, kan den skades, og det kan oppstå fare for brann eller elektrisk støt. (Hold alltid i støpselet når du trekker nettledningen ut av stikkontakten.) Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten når du flytter maskinen. Hvis nettledningen skades, kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Ta alltid tak i deler som er beregnet til dette, når du flytter maskinen. Av sikkerhetshensyn må du alltid ta støpselet ut av stikkontakten når du rengjør maskinen. Hvis det samler seg støv inne i maskinen, kan det være fare for brann eller andre problemer. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med Service i forbindelse med rengjøring av deler inne i maskinen. Dette er særlig effektivt hvis det utføres før starten på årstider med høy luftfuktighet. Ta kontakt med Service med hensyn til kostnader for rengjøring av deler i maskinen. vi

9 Andre forholdsregler Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, er sending og mottak av fakser deaktivert når hovedbryteren er slått av ( -stilling). Når du skal slå av maskinen trykker du Strøm-tasten på betjeningspanelet. Ikke plasser tunge gjenstander på maskinen, og unngå å skade maskinen på annen måte. Åpne aldri frontdekselet, slå aldri av hovedbryteren, og trekk ikke ut støpslet under kopiering. Kontakt Service når du skal løfte eller flytte maskinen. Ikke berør elektriske deler, som for eksempel kontakter eller kretskort. De kan skades av statisk elektrisitet. Ikke forsøk å utføre handlinger som ikke er beskrevet i denne håndboken. Forsiktig: Det kan føre til farlig eksponering for stråling hvis kontrollene brukes til andre formål, det foretas justeringer, eller det utføres andre operasjoner enn de som er spesifisert i denne håndboken. Ikke se direkte på lyset fra skannelampen. Det kan være smertefullt for øynene. Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler Forsiktig Prøv aldri å brenne tonerkassetten eller toneravfallsboksen. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. Oppbevar tonerkassetten og toneravfallsboksen utenfor barns rekkevidde. Hvis det søles toner fra tonerkassetten eller toneravfallsboksen, må du unngå å puste inn eller svelge toner. Du må også unngå å få toner i øynene eller på huden. Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege. Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig. Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege. Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann. Prøv aldri å ødelegge eller åpne tonerkassetten eller toneravfallsboksen med makt. Andre forholdsregler Etter bruk må du alltid kaste tonerkassetten og toneravfallsboksen i henhold til gjeldende nasjonale og lokale regler. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og universalskuffen og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken. Oppbevar aldri maskinen på et sted som er utsatt for: direkte sollys høye eller raskt svingende temperaturer eller høy fuktighet (grense: 40 C) vii

10 Informasjon om rettslige forhold og konvensjoner Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner: Informasjon om rettslige forhold Beskyttede navn og varemerker Kontrollfunksjon for strømsparing Automatisk funksjon for 2-sidig kopi Resirkulert papir Energy Star (ENERGY STAR ) Program Om denne operatørhåndboken Konvensjoner i denne håndboken Originaler og papirstørrelser ix ix x x x x xvi xvi xvii viii

11 Informasjon om rettslige forhold Merknad: Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. Det kan bli satt inn flere sider i fremtidige utgaver. Vi ber brukeren om å unnskylde eventuelle tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil i denne utgaven. Det tas intet ansvar hvis det skulle skje uhell mens brukeren følger instruksjonene i denne håndboken. Det tas heller intet ansvar for feil og mangler i skriverens fastvare (innholdet i leseminnet). Denne håndboken og alt opphavsrettsbeskyttet materiale som selges eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget av maskinen, er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken og eventuelt opphavsrettsbeskyttet materiale uten skriftlig tillatelse fra Kyocera Mita Corporation. Kopier som tas av hele eller deler av denne håndboken, eventuelt opphavsrettsbeskyttet materiale, må inneholde den samme merknaden om opphavsrett som materialet som det kopieres fra. Rettslige restriksjoner på kopiering Det kan være ulovlig å kopiere opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten. Det er ikke under noen omstendighet tillatt å kopiere innenlandsk eller utenlandsk valuta. Kopiering av annet materiale kan være ulovlig. Beskyttede navn og varemerker PRESCRIBE og ECOSYS er registrerte varemerker for Kyocera Corporation. KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation. Windows og Windows Server er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Windows NT er et varemerke for Microsoft Corporation. PCL og PJL er registrerte varemerker for Hewlett-Packard Company. Adobe, Adobe Acrobat og Adobe Reader er registrerte varemerker for Adobe Systems Inc. PowerPC er et varemerke for International Business Machines Corporation. CompactFlash er et varemerke for SanDisk Corporation. Andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene og blir ikke benyttet i denne operatørhåndboken. ix

12 Kontrollfunksjon for strømsparing Maskinen leveres med en strømsparingsmodus hvor strømforbruket reduseres etter en bestemt tid etter at maskinen sist ble brukt. Maskinen har også en avmodus hvor maskinen slår seg av automatisk etter et angitt tidsrom hvor maskinen ikke er i aktivitet. Når maskinen er utstyrt med skriver- og faksfunksjoner leveres den med en strømsparingsmodus der skriver- og faksfunksjoner er i ventemodus, og strømforbruket reduseres en bestemt tid etter at maskinen sist ble brukt. I tillegg har maskinen en hvilemodus der skriver- og faksfunksjoner er i ventemodus, og strømforbruket reduseres til et minimum når det ikke er aktivitet etter et angitt tidsrom. Strømsparingsmodus Maskinen går automatisk over i strømsparingmodus når det har gått 1 minutter siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før strømsparingsmodus aktiveres. For mer informasjon, se Strømsparingsmodus på side Avmodus Maskinen går automatisk over i avmodus når det har gått 9 minutter siden maskinen sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før avmodus aktiveres. For mer informasjon, se Hvilemodus på side Hvilemodus (hvis maskinen har skriver og/eller faksfunksjon) Maskinen går automatisk over i hvilemodus når det har gått 9 minutter siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før hvilemodus aktiveres. For mer informasjon, se Hvilemodus på side Automatisk funksjon for 2-sidig kopi Denne maskinen har 2-sidig kopiering som standardfunksjon. Hvis du for eksempel kopierer to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2- sidig kopi, reduseres papirforbruket. For mer informasjon, se 2-sidig modus på side Resirkulert papir Maskinen kan bruke resirkulert papir, noe som reduserer belastningen på miljøet. Salgs- eller servicerepresentanten din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper. Energy Star (ENERGY STAR ) Program Som et selskap som har sluttet seg til den internasjonale Energy Starprogrammet, har vi fastslått at denne maskinen er i samsvar med standardene som er beskrevet i programmet. x

13 Lasersikkerhet (Europa) Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra maskinen. Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 i standarden IEC Forsiktig: Bruk av andre prosedyrer enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig eksponering for stråling. Disse etikettene er festet til laserskannerenheten inne i maskinen og befinner seg i et område der brukeren ikke har tilgang. Etiketten nedenfor er festet på høyre side av maskinen. xi

14 Sikkerhetsinstruksjoner angående strømbrudd Forsiktig: Støpslet fungerer som hovedisoleringsenhet for maskinen! Andre brytere på maskinen er bare funksjonsbrytere og er ikke egnet til å isolere maskinen fra strømkilden. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. SAMSVARSERKLÆRING 2004/108/EF, 2006/95/EF, 93/68/EØF og 1995/5/EF Vi erklærer at produktet som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende spesifikasjoner. EN EN Klasse B EN EN EN EN EN EN Radiosender Denne maskinen inneholder en radiosender. Produsenten erklærer at dette utstyret er i samsvar med grunnkravene og andre bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Radiomerkingsteknologi I enkelte land kan radiomerkingsteknologien som brukes i dette utstyret til å identifisere tonerkassetten, være underlagt godkjenning, og bruken av utstyret kan derfor være innskrenket. xii

15 SAFETY OF LASER BEAM (USA) 1. Safety of laser beam This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human Services) in This indicates that the product is safe to use during normal operation and maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the external covers, never permits the laser beam to escape. 2. The CDRH Act A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products manufactured after Aug. 1, The label shown below indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. On this machine, the label is on the right. 3. Optical unit When checking the optical unit, avoid direct exposure to the laser beam, which is invisible. Shown at below is the label located on the cover of the optical unit. 4. Maintenance For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of this manual. 5. Safety switch The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened. xiii

16 Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source. Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l appareil hors tension. Les interrupteurs sur l appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l appareil hors tension. WARNING This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. CAUTION The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. * The above warning is valid only in the United States of America. Radio Tag Technology In some countries the radio tag technology used in this equipment to identify the toner container may be subject to authorization and the use of this equipment may consequently be restricted. MERCURY WARNING THE LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. xiv

17 Warranty (USA) KM-2540 / KM-3040 MULTIFUNCTIONAL PRODUCT LIMITED WARRANTY Kyocera Mita America, Inc. and Kyocera Mita Canada, Ltd. (both referred to as Kyocera ) warrant the Customer s new Multifunctional Product (referred to as MFP ), and the new accessories installed with the initial installation of the MFP, against any defects in material and workmanship for a period of one (1) year, or 300,000 copies/prints from date of installation, whichever first occurs. In the event the MFP or an accessory is found to be defective within the warranty period, Kyocera s only obligation and the Customer s exclusive remedy shall be replacement of any defective parts. Kyocera shall have no obligation to furnish labor. This warranty is valid only for the original retail purchaser (referred to as the Customer ) of a new Kyocera MFP in the United States of America or Canada, based upon the country of purchase. In order to obtain performance of this warranty, the Customer must immediately notify the Authorized Kyocera Dealer from whom the product was purchased. If the Kyocera Dealer is not able to provide service, write to Kyocera at the address below for the name and address of the Authorized Kyocera Dealer in your area or check Kyocera s Website at This warranty does not cover MFP s or accessories which: (a) have become damaged due to operator negligence, misuse, accidents, improper storage or unusual physical or electrical stress, (b) have used parts or supplies which are not genuine Kyocera brand parts or supplies, (c) have been installed or serviced by a technician not employed by Kyocera or an Authorized Kyocera Dealer, or (d) have had the serial number modified, altered, or removed. This warranty does not cover Maintenance Kits or the components of Maintenance Kits, which consist of the drum unit, the fixing unit, and the developing unit which have separate warranties. This warranty gives the Customer specific legal rights. The Customer may also have other rights, which vary from state to state, or province to province. Neither the seller, nor any other person, is authorized to extend the time period or expand this warranty on behalf of Kyocera. THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AND KYOCERA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO, AND KYOCERA SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY ARISE OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE MFP. xv

18 Om denne operatørhåndboken Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler: 1 Navn på deler Identifiserer maskinens deler, og taster på betjeningspanelet. 2 Klargjøring for bruk Forklarer påfylling av papir, plassering av originaler, tilkobling av maskinen og nødvendige konfigurasjoner før første bruk. 3 Grunnleggende betjening Beskriver prosedyrene for grunnleggende kopiering. 4 Tilleggsutstyr Beskriver tilleggsutstyret som er tilgjengelig for maskinen. 5 Vedlikehold Beskriver rengjøring og skifte av tonerkassett. 6 Feilsøking Forklarer fremgangsmåten ved feilmeldinger, papirstopp og andre problemer. Tillegg Forklarer hvordan du skal skrive inn tekst, hvilke medietyper som kan brukes. Kapitlet gir også en oversikt over maskinens spesifikasjoner. Konvensjoner i denne håndboken Følgende konvensjoner brukes avhengig av type beskrivelse. Konvensjon Beskrivelse Eksempel Fet [] Kursiv Merk VIKTIG Angir betjeningspanelets taster. Angir berøringspanelets taster. Angir en melding på berøringspanelet. Angir tilleggsinformasjon eller -operasjoner for referanse. Angir elementer som er påkrevd eller forbudt, for å unngå problemer. Trykk Start-tasten. Trykk [Gr.leggende]. Klar til å kopiere vises. Merk - VIKTIG - xvi

19 Originaler og papirstørrelser Denne delen forklarer konvensjonene som brukes i denne håndboken ved henvisning til originalstørrelser eller papirstørrelser. Som for A4 og B5, som kan brukes enten horisontalt eller vertikalt, brukes en ekstra R for å angi horisontal orientering på originalen eller papiret. Orientering Vertikal orientering B B Angitt størrelse a A4, B5, A5, B6, A6, 16 K A A Original For originalene og papir er dimensjonen A lengre enn B. Horisontal orientering B Størrelse B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16 K-R A A Original Størrelse For originalene og papir er dimensjonen A kortere enn B. a. Størrelsen på originalen eller papiret som kan brukes, avhenger av funksjonen og innmatingsbrettet. Du finner mer informasjon på siden som beskriver funksjonen eller innmatingsbrettet. xvii

20 xviii

21 1 Navn på deler I dette kapitlet får du vite hvilke deler maskinen består av, og hvilke taster som finnes på betjeningspanelet. Hovedenhet 1-2 Betjeningspanel 1-5 Berøringspanel 1-6 Navn på deler 1-1

22 Hovedenhet Originaldeksel (tilleggsutstyr) 2 Glassplate 3 Indikatorplater for originalstørrelse 4 Venstre deksel 1 5 Hendel for venstre deksel 1 6 Venstre deksel 2 7 Klemmeholder 8 Betjeningspanel 9 Kassett 1 10 Kassett Navn på deler

23 Tonerkassett 12 Stopper for tonerkassett 13 Hovedopplader 14 Toneravfallsboks 15 Rengjøringsbørste 16 Grønt ratt (A1) 17 Papirmater (A2) 18 Deksel for papirmater (A3) Navn på deler 1-3

24 Frontdeksel 20 Papirbreddefører 21 Justeringsknapp for papirbredde 22 Papirlengdefører 23 Bærehåndtak 24 Toppskuff 25 Stopper for utmating 26 Papirbreddefører 27 Hovedbryter 28 Universalskuff 1-4 Navn på deler

25 Betjeningspanel Klar til kopiering A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk papirvalg Auto % Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Rammesletting Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Pap.str. A4 100% Stifte Vnstr topp Angi 4-i-1 Marg Venstre Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Justeringskontroll for lysstyrke 2 Tast/indikator for Copy 3 Tast/indikator for Print 4 Tast/indikator for FAX 5 Tast/indikator for System Meny/Teller 6 Tast/indikator for Utskriftsadministrasjon 7 Tast/indikator for Gjenta kopiering 8 Tast/indikator for Jobbygging 9 Tast/indikator for Autovalg 10 Tast for Utlogging 11 Tast/indikator for Avbrudd 12 Tast/indikator for Strømsparing 13 Tast/indikator for Strøm 14 Av/på-indikator 15 Berøringspanel 16 Talltastatur 17 Tast for Tilbakestill 18 Tast for Stopp/Slett 19 Tast/indikator for Start Navn på deler 1-5

26 Berøringspanel Vises ved å trykke Copy-tasten. Skjermen forandrer seg når 1, 2, 3 og 4 trykkes. 1 Skjermbildet [Gr.leggende] Klar til kopiering Pap.str. A4 100% Angi A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Rammesletting Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stifte Vnstr topp Stift 4-i-1 Marg Venstre Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Skjermbildet [Bruker valg] Klar til kopiering 2-sidig/ Bilde- Sorter/ Marg-/ Slette- Del kvalitet ggrupper bildeskift modus Pap.str. A4 100% Angi 4-i-1 Marg Venstre Rammesletting Flettekopi Side nummerer Hefte Forsidemodus Velg str.orig. Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program 3 Skjermbildet [Funksjon] Klar til kopiering Pap.str. A4 100% Angi Velg papir Eksponer.- modus Bildekvalitet 2-sidig/ Del Forminsk/ forstørr Marg-/ bildeskift Velg str.orig. Batchskanning Autovalg Side nummerer Flettekopi Opp Ned 4-i-1 Marg Venstre Rammesletting Sorter/ ggrupper Slettemodus Forsidemodus Hefte Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program 4 Skjermbildet [Program] Klar til kopiering Gjenopprett Pap.str. A4 100% Reg./slett Angi 4-i-1 abc list a list b list d file 1 Registrer Slett Marg Venstre Rammesletting list c file 2 Endre navn Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program 1-6 Navn på deler

27 2 Klargjøring for bruk I dette kapitlet får du vite hvilke forberedelser du må gjøre før du bruker maskinen. Legge inn papir 2-2 Før du legger inn papir Legge papir i kassett 1 og Legge inn papir i universalskuffen Legge inn konvolutter Stille inn medietype og papirstørrelse for kassettene og universalskuffen 2-7 Angi papirstørrelse for kassettene Angi medietype for kassettene Angi papirstørrelse for universalskuffen Angi mediatype for universalskuffen Legge inn originaler 2-14 Legge inn originaler på glassplaten Legge inn originaler i dokumentmateren (tilleggsutstyr) Språk 2-18 Klargjøring for bruk 2-1

28 Legge inn papir Som standard kan papir legges inni de to kassettene og universalskuffen. En papirmater (tilleggsutstyr) er også tilgjengelig. (Se kapittel 4 Tilleggsutstyr.) Før du legger inn papir Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt, slik at de skilles fra hverandre. Gjør som forklart nedenfor. 1 Bøy arkbunken slik at midten buer oppover. 2 Hold begge endene av bunken, og strekk bunnen ut samtidig som du bøyer toppen av bunken oppover. 3 Løft høyre og venstre hånd vekselvis for å lage mellomrom, og få inn luft mellom arkene. 4 Til slutt retter du inn kantene på arkene mot et jevnt, flatt underlag. Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges inni maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp. VIKTIG Hvis du kopierer på brukt papir (papir som det allerede er kopiert på), må du ikke bruke papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på kopiene. Merk Hvis utskriftene blir krøllet eller ikke ordentlig stiftet, snur du bunken i kassetten opp ned. Unngå å utsette åpnet papir for høye temperaturer og høy fuktighet da fukt kan føre til problemer. Papir som blir til overs etter at du har lagt papir i universalskuffen eller kassettene, bør legges tilbake i posen for oppbevaring av papir. Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir. Merk Hvis du bruker spesialpapir som brevark, hullet papir eller papir med forhåndstrykk av for eksempel logo eller firmanavn, se Advanced Operation Guide. Legge papir i kassett 1 og 2 Opptil 500 ark standardpapir (80 g/m²) eller farget papir (80 g/m²) kan legges inn i hver av de to standardkassettene. Følgende papirstørrelser kan brukes: 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 5 1/2 8 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K, 16 K og 16 K-R. 2-2 Klargjøring for bruk

29 VIKTIG Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi innstillingen for medietypen. (Se Angi medietype for kassettene på side 2-8.) Kassettene kan romme papir på 60 til 120 g/m². Ved bruk av papir på 120 g/m², angi [Tykt papir] i Angi medietype for kassettene på side 2-8. Hvis innstillingen av medietypen er feil, kan det oppstå papirstopp og kvaliteten på kopiene blir dårlig. 1 Dra kassetten ut til den stopper. Merk Ikke dra ut mer enn én kassett om gangen. 2 Klem sammen justeringsknappen for papirbredde, og flytt papirbreddeførerne slik at de ligger inntil arkene. Merk Papirstørrelsene er angitt på kassetten. 3 Juster papirlengdeføreren etter papirets lengde. Merk Papirstørrelsene er angitt på kassettene. A Du kan veksle mellom tommestørrelse og metrisk størrelse (A- og B-størrelser) ved å følge trinnene nedenfor for å justere størrelsesbryteren. B 1 Klem sammen justeringsknappen for papirbredde, og flytt papirbreddeføreren slik at den ikke ligger inntil arkene. 2 Vri størrelsesbryteren A 90. > 3 Flytt størrelseshendelen B opp (C) eller ned (I). C: Metrisk størrelse (centimeter) (A- og B-størrelser) I: Tommestørrelse 4 Vri størrelsesbryteren 90 for å låse den. > Klargjøring for bruk 2-3

30 4 Rett inn papiret mot venstre side av kassetten. VIKTIG Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inni maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp. Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt (se figuren). Når du legger inn papiret, må den siden som var nærmest pakkeforseglingen vende oppover. Papirlengde- og papirbreddeførerne må justeres etter papirstørrelsen. Hvis du legger inn papir uten å justere disse førerne, kan det føre til forskjøvet mating og papirstopp. Pass på at papirlengde- og papirbreddeførerne hviler stødig mot papiret. Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må førerne justeres. 5 Sett inn det aktuelle papirstørrelseskortet for å angi størrelsen på papiret som er lagt i. 6 Skyv kassetten forsiktig inn. Merk Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i originalemballasjen. 7 Velg medietype (vanlig, resirkulert osv.) for kassetten på betjeningspanelet. (Se Angi medietype for kassettene på side 2-8.) Legge inn papir i universalskuffen Opptil 200 ark med vanlig papir (80 g/m²) kan legges inn i universalskuffen. Universalskuffen har plass til papirstørrelser fra 11 17" til 5 1/2 8 1/2", A3 til A6-R, 8 K, 16 K og 16 K-R. Pass på å bruke universalskuffen når du skriver ut på spesialpapir. VIKTIG Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi innstillingen for medietypen. (Se Angi mediatype for universalskuffen på side 2-13.) Universalskuffen har følgende kapasitet: Tykt papir (120 g/m²): 130 ark Tykt papir (160 g/m²): 100 ark Tykt papir (200 g/m²): 50 ark Hagaki: 80 ark OHP-film: 25 ark Konv. DL, Konv. C5, Comm. #10, Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 ark 2-4 Klargjøring for bruk

31 Merk Når du legger inn papir med egendefinert størrelse, må du skrive inn papirstørrelsen, se Angi papirstørrelse for universalskuffen på side 2-9. Når du bruker spesialpapir, for eksempel transparenter eller tykt papir, må du velge medietype, se Angi mediatype for universalskuffen på side Åpne universalskuffen. 2 Juster papirbreddeførerne etter papirets bredde. 3 Legg papiret inni skuffen langs papirbreddeførerne til det stopper. VIKTIG La siden som var nærmest pakkeforseglingen vende oppover. Krøllet papir må rettes ut før det brukes. Rett ut den øverste kanten hvis den er krøllet. Når du legger inn papiret må du alltid justere papirbreddeførerne etter papirets bredde. Hvis du trykker papiret opp mot sidene i universalskuffen og deretter bruker maskinen uten å justere papirbreddeførerne, vil det oppstå maskinfeil. Klargjøring for bruk 2-5

32 Legge inn konvolutter Opptil 20 konvolutter kan legges inn i universalskuffen. Følgende konvoluttstørrelser kan brukes: Konvolutt som kan brukes Størrelse Monarch 3 7/8 7 1/2" Comm. #10 4 1/8 9 1/2" Konv. DL mm Konv. C mm Executive 7 1/4 10 1/2" Comm. #9 3 7/8 8 7/8" Comm. #6-3/4 3 5/8 6 1/2" ISO B mm Konv. C mm Oufuku Hagaki mm Youkei mm Youkei mm 1 Åpne universalskuffen. 2 Juster papirbreddeførerne etter bredden på konvolutten. 3 Lukk flippen hvis det gjelder konvolutter i liggende format. Skyv konvolutten helt inn langs breddeførerne med utskriftssiden opp og med flippen lukket. Åpne flippen hvis det gjelder konvolutter i stående format. Skyv konvolutten helt inn langs breddeførerne med utskriftsiden opp, og med flippen plassert i motsatt retning av åpningen. VIKTIG Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side. Merk Når du legger konvolutter inn i universal tskuffen, må du velge konvoluttype, se Angi mediatype for universalskuffen på side Klargjøring for bruk

33 Stille inn medietype og papirstørrelse for kassettene og universalskuffen Standardinnstillingen for papirstørrelse for kassett 1 og 2 og for papirmateren (tilleggsutstyr) (kassett 3 og 4) er [Automatisk Gjenkj.], og standardinnstillingen for medietype er []. For å fastslå papirtypen som skal brukes, angi innstilling for papirstørrelse og medietype. Se Angi papirstørrelse for kassettene nedenfor og Angi medietype for kassettene på side 2-8. Standardinnstillingen for papirstørrelse for universalskuffen er [Automatisk Gjenkj.], og standardinnstillingen for medietype er []. For å fastslå papirtypen som skal brukes, angi innstilling for papirstørrelse og medietype. Se Angi papirstørrelse for universalskuffen på side 2-9 og Angi mediatype for universalskuffen på side Angi papirstørrelse for kassettene For å fastslå papirtypen som skal brukes i kassett 1 og 2, og i papirmateren (tilleggsutstyr) (3. kassett og 4.), angi innstillingen for papirstørrelsen. For å gjenkjenne papirstørrelsen automatisk kan du stille inn [Automatisk Gjenkj.], og velge enten [Centimeter] eller [Tommer]. Følgende papirstørrelser er tilgjengelige: 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 5 1/2 8 1/2", 8 1/2 13 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K, 16 K, 16 K-R. 1 Trykk System Meny/Teller-tasten. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport 2 Trykk [Standard maskin]. 3 Bruk talltastaturet for å skrive inn den firesifrede administrasjonskoden. Standardinnstillingen er 2500 for 25 cpm modellen, og 3000 for 30 cpm modellen. Hvis administrasjonskoden er riktig, vises skjermen Standard maskin. System Meny /Teller 4 Trykk [ ] eller [ ], velg kassetten du vil angi papirstørrelsen for, fra Papirstr. (1. kassett) - Papirstr. (4. kassett), og trykk [Endre #]. Standard maskin Standardmeny Innst. modus Auto skuffeskift Papirstr. (1. kassett) Papirstr. (2. kassett) Papirstr. (3. kassett) Papirstr (4. kassett) På / Alle papirtyper Auto/Centimeter Auto/Centimeter Auto/Centimeter Auto/Centimeter Endre # Merk 3. Kassett og 4. kassett vises når papirmateren (tilleggsutstyr) er installert. Systemmeny Klargjøring for bruk 2-7

34 Papirstr. (1. kassett) Velg original størrelse Tilbake Lukk 5 Hvis du velger [Automatisk Gjenkj.], må du velge enhetstype. Hvis du velger [Standard størr.], må du velge papirstørrelse. A3 5½ 8½" 16K Trykk [Lukk]. Automatisk Gjenkj. Standard størr. Systemmeny A4 A4 A5 - Standard maskin 8½ 13½" 8½ 13" 8K 16K Tast [Lukk] [Tilbake] Beskrivelse Beholder innstillingene og går tilbake til forrige side. Avbryter innstillingene og går tilbake til forrige side. 6 Trykk [Lukk]. 7 Trykk [Slutt]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Angi medietype for kassettene For å bruke en annen medietype enn vanlig papir i kassett 1 og 2, eller i papirmateren (tilleggsutstyr) (3. kassett og 4.), angi innstillingen for medietypen. Følgende medietyper er tilgjengelige:, Grovt, Pergament, Resirkulert, Trykt, Bunnet, Farget, Hullet, Brevark, Tykk, Høy kvalitet, Egendef 1-8 VIKTIG Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, kan følgende tilgjengelige medietyper brukes for å skrive ut mottatte faks., Grovt, Resirkulert, Bunnet, Farget, Høy kvalitet, Egendef Trykk System Meny/Teller-tasten. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport 2 Trykk [Standard maskin]. 3 Bruk talltastaturet for å skrive inn den firesifrede administrasjonskoden. Standardinnstillingen er 2500 for 25 cpm modellen, og 3000 for 30 cpm modellen. Hvis administrasjonskoden er riktig, vises skjermen Standard maskin. System Meny /Teller 4 Trykk [ ] eller [ ], velg kassetten du vil stille inn medietypen for, fra Papirtype (1. kassett) - Papirtype (4. kassett), og trykk [Endre #]. Standard maskin Standardmeny Innst. modus Papirtype (1. kassett) Papirtype (2. kassett) Farget Papirtype (3. kassett) Papirtype (4. kassett) Lagre papirstr. f. un.sk. Endre # Merk 3. Kassett og 4. kassett vises når papirmateren (tilleggsutstyr) er installert. Systemmeny 2-8 Klargjøring for bruk

35 Papirtype (1. kassett) Velg og vis medietype. Tykkt papir Tilba Egendef 1 Resirk. Farget Egendef 2 5 Velg medietypen, og trykk [Lukk]. 6 Trykk [Lukk]. 7 Trykk [Slutt]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Grovt Fortrykk Hullet Egendef 3 Pergament Bunnet Brevark Høy kvalitet Egendef 4 Systemmeny - Standard maskin Angi papirstørrelse for universalskuffen For å fastslå papirtypen som skal brukes i universalskuffen, angi innstilling for papirstørrelsen. Følgende papirstørrelser er tilgjengelige: Innstillingsmetode Automatisk gjenkjenning Enhet Automatisk gjenkjenning Papirstørrelse Tommer 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 5 1/2 8 1/2" Centimeter A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R Andre standardstørrelser ISO B5, Konv. DL, Konv. C5, Konv. C4, Comm. #10, Comm. #9, Comm. #6-3/4, Monarch, Executive, OUFUKU HAGAKI (returpostkort), YOUKEI 2, YOUKEI 4, 8 1/2 13 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 K, 16 K, 16 K-R Angi størrelse Amerikanske modeller Høyde: 3 7/8 til 11 5/8" (i trinn på 1/8") Bredde: 5 7/8 til 17" (i trinn på 1/8") Europeiske modeller Høyde: 98 til 297 mm (i trinn på 1 mm) Bredde: 148 til 432 mm (i trinn på 1 mm) Egendefinert størrelse Forhåndstildelt papirstørrelse 1-4 Papirstørrelser som kan tildeles Amerikanske modeller Høyde: 3 7/8 til 11 5/8" (i trinn på 1/8") Bredde: 5 7/8 til 17" (i trinn på 1/8") Europeiske modeller Høyde: 98 til 297 mm (i trinn på 1 mm) Bredde: 148 til 432 mm (i trinn på 1 mm) Papirstørrelsen gjenkjennes automatisk. Velg mellom [Centimeter] og [Tommer]. 1 Trykk System Meny/Teller-tasten. Klargjøring for bruk 2-9

36 System Meny /Teller 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport System Meny /Teller Innst. for un.skuff Pap.str. Enhet Tilba Papirt 3 Trykk [Automatisk Gjenkj.]. 4 Velg [Centimeter] eller [Tommer]. 5 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Automatisk Gjenkj. Inndatastr Andres Standard Centimeter Tommer Van Andre standardstørrelser Angi spesielle standardstørrelser. 1 Trykk System Meny/Teller-tasten. System Meny /Teller 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport System Meny /Teller 3 Trykk [Andres Standard] og deretter [Velg størrelse]. Innst. for un.skuff Tilba Pap.str. Papirt Automatisk størrelse Konvolutt C4 Velg størrelse Kon Inndatastr Andres Standard System Meny /Teller Velg størrelse Tilba 4 Velg papirstørrelse. 5 Trykk [Lukk]. 6 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. ISO B5 Konv. #10 EX 8½ 13½" 16K Konvolutt DL Konvolutt C5 Konvolutt C4 Konv. #9 OUFUKU HAGAKI Konv. #6-3/4 YOUKEI 2 MO YOUKEI 4 8½ 13" 8K 16K 2-10 Klargjøring for bruk

37 Angi størrelse Angi papirstørrelsen som skal brukes. 1 Trykk System Meny/Teller-tasten. System Meny /Teller 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport System Meny /Teller Innst. for un.skuff Pap.str. Automatisk Gjenkj. Inndatastr Andres Standard Y (98~297 ) (148 ~432) 297 mm X 420 mm Tilba Papirt Kon 3 Trykk [Inndatastr]. 4 Trykk [+] eller [ ] for å angi størrelsene Y (høyde) og X (bredde). På europeiske modeller kan du legge inn størrelsen direkte med talltastene ved å trykke [#-Taster]. 5 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Egendefinert størrelse Du kan lagre ofte brukte papirstørrelser som egendefinerte størrelser. Medietypen kan også angis for hver egendefinerte størrelse. Tildelingsmetode 1 Trykk System Meny/Teller-tasten. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport 2 Trykk [Standard maskin]. 3 Bruk talltastaturet for å skrive inn den firesifrede administrasjonskoden. Standardinnstillingen er 2500 for 25 cpm modellen, og 3000 for 30 cpm modellen. Hvis administrasjonskoden er riktig, vises skjermen Standard maskin. System Meny /Teller 4 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Lagre papirstr. f. un.sk., og trykk [Endre #]. Standard maskin Papirtype (1. kassett) Papirtype (2. kassett) Farget Papirtype (3. kassett) Papirtype (4. kassett) Lagre papirstr. f. un.sk. Endre # Systemmeny Standardmeny Innst. modus Klargjøring for bruk 2-11

38 Lagre papirstr. f. un.sk. Lagrer papirstørrelse for universalskuffen. 5 Trykk [ ] eller [ ], velg tallet som skal registreres, fra Papirstr. (brukerreg. 1-4), og trykk [Endre #]. Standardmeny Papirstr. (brukerreg. 1) Papirstr. (brukerreg. 2) Papirstr. (brukerreg. 3) Papirstr. (brukerreg. 4) mm mm mm mm Innst. modus Endre # Systemmeny - Standard maskin Papirstr. (brukerreg. 1) Lagrer papirstørrelse for universalskuffen. Av På Systemmeny (98~297 ) (148~432) Y 297 mm X 420 mm - Standard maskin - Lagre papirstr. f. un.sk. Tilba Papir Van 6 Trykk [PÅ], og trykk [+] eller [ ] for å angi størrelsene Y (lengde) og X (bredde). På europeiske modeller kan du legge inn størrelsen direkte med talltastene ved å trykke [#-Taster]. For å spesifisere en medietype trykker du [Velg papirtype]. Velg medietypen, og trykk [Lukk]. 7 Trykk [Lukk]. 8 Trykk [Lukk]. 9 Trykk [Slutt]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Innstillingsmetode 1 Trykk System Meny/Teller-tasten. System Meny /Teller 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport System Meny /Teller 3 Trykk [Andres Standard] og deretter [Velg størrelse]. Innst. for un.skuff Tilba Pap.str. Papirt Automatisk størrelse Konvolutt C4 Velg størrelse Kon Inndatastr Andres Standard /Teller Tilbake Bruk regist. Lukk 4 Velg papirstørrelsen fra Egendefinert størrelse (Bruk regist.). 5 Trykk [Lukk]. 6 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. #10 EX 8½ 13½" 16K mm #9 OUFUKU HAGAKI 8½ 13" mm /4 YOUKEI 2 8K mm YOUKEI 4 16K mm 2-12 Klargjøring for bruk

39 Angi mediatype for universalskuffen Hvis du bruker en mediatype som er forskjellig fra vanlig papir i universalskuffen, må du angi innstillingen for medietypen. Følgende medietyper er tilgjengelige:, Transparent, Grovt, Pergament, Etiketter, Resirkulert, Trykt, Bunnet, Postkort, Farget, Hullet, Brevark, Tykk, Konvolutt, Høy kvalitet, Egendef 1-8 VIKTIG Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, og du bruker universalskuffen for å skrive ut mottatte faks (se Slå PÅ/AV den manuelle papirmateren (innstilling for universalskuff) i kapittel 6 i Fax Kit Operation Guide), er de tilgjengelige medietypene som vist nedenfor., Grovt, Resirkulert, Bunnet, Farget, Høy kvalitet, Egendef 1-8 Merk Medietype kan ikke endres for papirstørrelse for universalskuffen når det er valgt en egendefinert størrelse som medietypen allerede er angitt for. 1 Trykk System Meny/Teller-tasten. System Meny /Teller 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport /Teller 3 Trykk [Velg papirtype]. Enhet Tilbake Papirtype Lukk Centimeter Tommer Velg papirtype System Meny /Teller Velg papirtype Tilba 4 Velg medietypen. 5 Trykk [Lukk]. 6 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Transparent Grovt Pergament Etikett Postkort Tykkt papir Egendef 1 Resirk. Farget Konvolutt Egendef 2 Fortrykk Hullet Egendef 3 Bunnet Brevark Høy kvalitet Egendef 4 Klargjøring for bruk 2-13

40 Legge inn originaler Følg trinnene nedenfor for å legge inn originaler for kopiering. Legge inn originaler på glassplaten Du kan plassere bøker eller blader på glassplaten i tillegg til vanlige arkoriginaler. 1 Åpne originaldekselet. Merk Åpne dokumentmateren (tilleggsutstyr) istedenfor hvis den er installert. Før du åpner dokumentmateren, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på originalbrettet eller på originalutmatingsbrettet. Originaler som blir liggende igjen kan falle ned når dokumentmateren åpnes. Hold dokumentmateren åpen hvis originalen har en tykkelse på 40 mm eller mer. 2 Legg inn originalen. La siden som skal skannes vende nedover, og legg inn originalen helt inntil indikatorplatene for originalstørrelse, med bakre venstre hjørne som referansepunkt. Indikatorplater for originalstørrelse (amerikanske modeller) 2-14 Klargjøring for bruk

41 (Europeiske modeller) 3 Lukk originaldekselet. VIKTIG Ikke press originaldekselet hardt ned når du lukker det. For stort press kan føre til at glassplaten sprekker. Merk Det kan oppstå skygger rundt kantene og langs midten av kopier som lages fra originaler som ikke ligger helt flatt. FORSIKTIG Ikke gå fra dokumentmateren åpen da dette kan føre til personskade. Legge inn originaler i dokumentmateren (tilleggsutstyr) Dokumentmateren (tilleggsutstyr) skanner automatisk hvert ark i originaler med flere sider. Begge sider av todisige originaler blir skannet. Navn på dokumentmaterens deler Indikator for originalplassering 2 Toppdeksel 3 Originalbreddeførere 4 Originalbrett Klargjøring for bruk 2-15

42 5 Originalutmatingsbrett 6 Originalstopper 7 Åpningshåndtak Originaler som dokumentmateren kan bruke Dokumentmateren kan bruke følgende typer originaler: Element Spesifikasjoner Vekt 45 til 160 g/m² Størrelse Maks "- Min. 5 1/2 8 1/2" Maks. A3 - Min. A5-R Kapasitet papir (80 g/m²), farget papir, resirkulert papir: 75 ark (originaler med blandet størrelse: 30 ark) Tykt papir (120 g/m²): 49 ark Tykt papir (160 g/m²): 37 ark Kunstpapir: 1 ark Papir med høy kvalitet (110 g/m²): 54 ark Originaler som ikke kan brukes av dokumentmateren Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler. Myke originaler, f.eks. vinylpapir Transparenter, f.eks. OHP-film Karbonpapir Originaler med svært glatte overflater Originaler med teip eller lim Våte originaler Originaler med korrekturlakk som ikke har tørket Originaler med uregelmessig form (ikke-rektangulære) Originaler med utskjæringer Krøllete papir Originaler som er brettet (rett ut brettene før du legger originalene inn; hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.) Originaler som er heftet sammen med binders eller stifter (fjern binders eller stifter, og rett ut bretter, krøller eller bretter før du legger originalen inn, hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.) Hvordan legge inn originaler VIKTIG Før du legger inn originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet. Originaler som blir liggende igjen kan føre til at de nye originalene setter seg fast. 1 Juster originalbreddeførerne etter originalens bredde Klargjøring for bruk

43 2 Legg inn originalene. Plasser siden som skal skannes (eller den første siden av tosidige originaler) slik at den vender oppover. Skyv originalen inn i dokumentmateren så langt den kommer. Indikatoren for originalplassering tennes. VIKTIG Kontroller at originalbreddeførerne ligger helt inntil originalene. Hvis det er mellomrom, må førerne justeres. Eventuelle mellomrom kan føre til papirstopp. Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt. Hvis ikke kan originalene sette seg fast (se figuren). Originaler med hull eller perforering, må plasseres slik at hullene eller perforeringene vil bli skannet sist (ikke først). Indikator for originalplassering Indikatoren for originalplassering er tent avhengig av hvordan originalene er plassert. Indikatorer og tilhørende status er som følger: Grønn (øvre indikator) er tent: Originalen er plassert riktig. Grønn (øvre indikator) blinker: Originalen er ikke plassert riktig. Fjern og legg inn på nytt. Rød (nedre indikator) blinker: Originalen sitter fast. Fjern originalen som sitter fast, og legg den inn på riktig måte. Klargjøring for bruk 2-17

44 Språk Velg hvilket språk som skal vises på berøringspanelet. Du kan velge blant følgende språk: Modell/type Amerikanske modeller Europeiske modeller Språk Engelsk (English), Fransk (Français), Spansk (Español), Japansk ( ), Portugisisk (Português) Engelsk (English), Tysk (Deutsch), Fransk (Français), Spansk (Español), Italiensk (Italiano), Russisk ( ) 1 Trykk System Meny/Teller-tasten. System Meny /Teller 2 Trykk [Språk]. Systemmeny Standard kopimaskin Standard maskin Språk Innst. for un.skuff Registrer org. stør Jobb Regnsk Skriv rapport Språk 3 Trykk tasten for språket du vil bruke. Berøringspanelet endres til valgt språk. English Français Españ ol Deutsch Italiano Norsk Systemmeny 2-18 Klargjøring for bruk

45 3 Grunnleggende betjening Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner: Fremgangsmåter ved vanlig kopiering 3-2 Slå av hovedbryteren Velge bildekvalitet 3-4 Justere tettheten 3-5 Zoom 3-6 Auto Zoom Manuell zoom Forhåndsinnstilt zoom XY-zoom sidig modus sidig til 2-sidig sidig til 2-sidig Bok til 2-sidig Splitt modus sidig til 1-sidig Bok til 1-sidig Sorter modus 3-15 Avbruddskopiering 3-16 Strømsparingsmodus 3-17 Automatisk strømsparingsmodus Hvilemodus 3-17 Automatisk hvilemodus Grunnleggende betjening 3-1

46 Fremgangsmåter ved vanlig kopiering Følg trinnene nedenfor når du skal utføre vanlig kopiering. 1 Åpne dekselet på hovedbryteren, og slå hovedbryteren på (I-stilling). Når oppvarmingen er fullført, lyser Start-tastens Start-indikator grønt. 2 Legg inn originalen. Merk Se Legge inn originaler på side 2-14, hvis du vil vite hvordan du legger inn originaler. Klar til kopiering A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vnst Stift 3 Kontroller at [Automatisk papirvalg] er valgt. I denne modusen blir papir som har samme størrelse som originalene valgt automatisk. Hvis du ønsker å endre papirstørrelsen trykker du på ønsket papirstørrelse for å velge papirkilden. Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program 4 Skriv inn antall kopier med talltastene. Du kan angi opptil 999 kopier. Merk Når du kopierer på 11 17" eller A3 papir må du åpne stopperen for utmating. 5 Trykk Start-tasten. 3-2 Grunnleggende betjening

47 Merk Juster vinkelen på betjeningspanelet ved å trekke ut den nedre hendelen for betjeningspanelet. 6 Fjern de ferdige kopiene fra toppskuffen. Toppskuffen kan romme opp til 250 ark med standardpapir (80 g/m²). Den faktiske kapasiteten varierer imidlertid med papirtypen og hvilken forfatning papiret er i. Slå av hovedbryteren Trykk Strøm-tasten på betjeningspanelet, og når du har sjekket at Strøm-indikatoren er slukket slår du av hovedbryteren. Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, er sending og mottak av fakser deaktivert når hovedbryteren er slått av ( -stilling). Når du skal slå av maskinen trykker du Strøm-tasten på betjeningspanelet. Grunnleggende betjening 3-3

48 Velge bildekvalitet Velg bildekvaliteten som passer til originaltypen. Bildekvalitet Tekst+Foto Foto Tekst Beskrivelse Passer for originaler med både tekst og foto. Passer for fotooriginaler. Passer for originaler med mye tekst. Klar til kopiering 1 Legg inn originalen. 2 Trykk [Funksjon]. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vnst Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Klar til kopiering 3 Trykk [Bildekvalitet]. Velg papir 2-sidig/ Del Velg str.orig. Flettekopi Eksponer.- modus Forminsk/ forstørr Batchskanning Autovalg Bildekvalitet Marg-/ bildeskift Side nummerer Sorter/ ggrupper Slettemodus Forsidemodus Hefte Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Klar til kopiering 4 Velg bildekvalitet. Bildekvalitet orig. Regist. Tilba Tekst+Foto Foto Tekst Tekst+Foto:Angi denne orig. blandet (te Foto:Legg til dimensjo Tekst :Kopier blyant og 5 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. 3-4 Grunnleggende betjening

49 Justere tettheten Klar til kopiering A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vns Stift Du kan justere tettheten automatisk eller manuelt. Standardinnstillingen er [Manuell]. Følg trinnene nedenfor når du skal justere nivået manuelt. 1 Legg inn originalen. 2 Trykk justeringstasten ( / ) for å justere tettheten. Trykk [Autoekspon.] hvis du vil bruke automatisk tetthet. Maskinen velger passende tetthet for kopiering. Hvis du ønsker å endre tettheten fra [Automatisk] til [Manuell], trykker du justeringstasten ( / ). Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program 3 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. Merk Trykk [Tetthet] for å vise Tetthet-skjermbildet. Du kan også justere tetthet fra dette skjermbildet. Grunnleggende betjening 3-5

50 81/2 11" A ": 129 % A3: 141 % 5 1/2 8 1/2": 64 % Zoom Du kan endre forstørringen ved å forminske eller forstørre originalbildet. Følgende alternativer for zoom er tilgjengelige: Auto Zoom - Originalbildet forminskes eller forstørres automatisk slik at det passer til papirstørrelsen som er valgt. Manuell zoom - Forminsker eller forstørrer originalbildet manuelt i trinn på 1 % mellom 25 og 400 %. Forhåndsinnstilt zoom - Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte forstørringer. XY-zoom - Vertikal og horisontal forstørring kan justeres hver for seg. Still inn zoomnivået fra 25 til 400 % i trinn på 1 %. Auto Zoom Originalbildet forminskes eller forstørres automatisk slik at det passer til papirstørrelsen som er valgt. Følg trinnene nedenfor når du skal bruke auto zoom. Klar til kopiering A5: 70 % 1 Legg inn originalen, og velg papirstørrelse. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk papirvalg Un.skuff Auto % 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vns Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Klar til kopiering 2 Trykk [Auto %]. Forstørringen vises. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk papirvalg Un.skuff Auto % 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vns Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program 3 Trykk Start-tasten. Bildet forminskes eller forstørres automatisk slik at det passer til papirstørrelsen som er valgt. 3-6 Grunnleggende betjening

51 Manuell zoom 25 % Forminsker eller forstørrer originalbildet i trinn på 1 % mellom 25 og 400 %. Følg trinnene nedenfor når du skal bruke manuell zoom. 400 % Klar til kopiering 1 Legg inn originalen, og trykk [Forminsk/forstørr]. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vns Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Klar til kopiering Forminsk/Forstørr Regist. Tilba 2 Trykk [+] eller [ ] for å stille inn vist forstørring. Trykk [#-Taster] for å angi verdier med talltastene. Standard zoom XY-zoom #-Taster Automatisk % 100% 400% 200% A5 A3 141% A4 A3 B5 B4 122% A4 B4 A5 B5 115% B4 A3 B5 A4 86% A3 B4 A4 B5 3 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. Forhåndsinnstilt zoom Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte zoomnivåer. Modell/type Amerikanske modeller Europeiske modeller Zoomnivå 200 % (5 1/2 8 1/2" 11 17") 154 % (5 1/2 8 1/2" 8 1/2 14") 129 % (8 1/2 11" 11 17") 121 % (8 1/2 14" 11 17") 78 % (8 1/2 14" 8 1/2 11") 77 % (11 17" 8 1/2 14") 64 % (11 17" 8 1/2 11") 50 % (11 17" 5 1/2 8 1/2") 200 % (A5 A3) 141 % (A4 A3, A5 A4) 127 % (Folio A3) 106 % (11 15" A3) 90 % (Folio A4) 75 % (11 15" A4) 70 % (A3 A4, A4 A5) Grunnleggende betjening 3-7

52 Modell/type Modeller til Stillehavsregionen Zoomnivå 200 % (A5 A3) 141 % (A4 A3, B5 B4) 122 % (A4 B4, A5 B5) 115 % (B4 A3, B5 A4) 86 % (A3 B4, A4 B5) 81 % (B4 A4, B5 A5) 70 % (A3 A4, B4 B5) Klar til kopiering Følg trinnene nedenfor når du skal bruke forhåndsinnstilt zoom. 1 Legg inn originalen, og trykk [Forminsk/forstørr]. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vns Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program ng Regist. Tilbake Pap.str. A4 100% Angi Lukk 2 Velg zoomnivået. Merk Du kan også justere forstørringen i trinn på 1 % ved å trykke [+] eller [ ]. Taster Automatisk % 100% 400% 200% A5 A3 141% A4 A3 B5 B4 122% A4 B4 A5 B5 115% B4 A3 B5 A4 86% A3 B4 A4 B5 81% B4 A4 B5 A5 70% A3 A4 B4 B5 50% 25% 3 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. XY-zoom Y Velg vertikal og horisontal forstørring hver for seg. Still inn zoomnivået mellom 25 og 400 % i trinn på 1 %. Følg trinnene nedenfor når du skal bruke XY-zoom. X Klar til kopiering 1 Legg inn originalen, og trykk [Forminsk/forstørr]. 2 Trykk [XY-zoom]. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vns Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program 3-8 Grunnleggende betjening

53 Klar til kopiering Forminsk/Forstørr Regist. Tilba 3 Trykk [+] eller [ ] for å angi X og Y-zoomforholdet. Trykk [#-Taster] for å angi verdier med talltastene. Y X Velg retn Standard zoom XY-zoom #-Taster #-Taster Ba ng Pap.str. A4 100% Angi 4 Under Velg oppr. bilderetning, velg [Bakkant] eller [V. øvre hjørne]. Regist. Tilbake Lukk X Velg oppr. bilderetning #-Taster #-Taster Bakkant V. øvre hjørne 5 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. Grunnleggende betjening 3-9

54 Original Kopi 5 2-sidig modus Bruk 2-sidig modus til å lage 2-sidige kopier av ulike typer originaler, blant annet originaler med motstående sider (f.eks. bøker eller tidsskrifter) og 2-sidige originaler. 1-sidig til 2-sidig Lager 2-sidige kopier av 1-sidige originaler. Hvis antallet originaler utgjør et oddetall, blir baksiden av den siste kopien tom. Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: Original med innbinding til venstre/høyre til ferdig kopi med innbinding til venstre/høyre: Baksiden kopieres med samme retning som forsiden....a Original med innbinding til venstre/høyre til ferdig kopi med toppinnbinding: Bildene kopieres til baksiden, og roteres 180. Sidene i det kopierte dokumentet har samme retning hvis de blas som en kalender....b ghi def abc A ghi abc def B ghi abc def Original Kopi 2-sidig til 2-sidig Lager 2-sidige kopier av 2-sidige originaler. Merk Til denne operasjonen må du ha dokumentmateren (tilleggsutstyr). Original Kopi Papirstørrelsene som kan brukes i 2-sidig til 2-sidig er følgende: 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 5 1/2 8 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R og Folio. Bok til 2-sidig Du får 2-sidige kopier fra originaler som for eksempel bøker og tidsskrifter med motstående sider Original Kopi Merk Papirstørrelsene som kan brukes i bok til 2-sidig følgende: 11 17", 8 1/2 11", A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R, og 8 K Grunnleggende betjening

55 Klar til kopiering Følg trinnene nedenfor når du skal kopiere 2-sidig. 1 Trykk [Funksjon]. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vnst Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Klar til kopiering 2 Trykk [2-sidig/Del]. Velg papir 2-sidig/ Del Velg str.orig. Flettekopi Eksponer.- modus Forminsk/ forstørr Batchskanning Autovalg Bildekvalitet Marg-/ bildeskift Side nummerer Sorter/ ggrupper Slettemodus Forsidemodus Hefte Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program 2-sidigmodus 3 Velg ønsket 2-sidig modus. 2-sidig/del Regist. Tilba Fullført Velg retn 1-sidig 1-sidig 2-sidig 1-sidig Bok 1-sidig 1-sidig 2-sidig 2-sidig 2-sidig Bok 2-sidig V/H binding Øvre binding Ba 2-sidigmodus 4 Når det gjelder [2-sidig 2-sidig] eller [Bok 2-sidig] må du velge innbindingsretning for Original. 2-sidig/del Regist. Tilba Original Fullført Velg retn 1-sidig 1-sidig 2-sidig 1-sidig Bok 1-sidig 1-sidig 2-sidig 2-sidig 2-sidig Bok 2-sidig V/H binding Øvre binding V/H binding Øvre binding Ba 2-sidigmodus Når det gjelder [1-sidig 2-sidig] eller [2-sidig 2-sidig] må du velge innbindingsretning for Etterbehandling. 2-sidig/del Regist. Tilba Fullført Velg retn 1-sidig 1-sidig 2-sidig 1-sidig Bok 1-sidig 1-sidig 2-sidig 2-sidig 2-sidig Bok 2-sidig V/H binding Øvre binding Ba 2-sidigmodus Når det gjelder [Bok 2-sidig] må du angi siderekkefølgen for Etterbehandling. 2-sidig/del Regist. Tilba Original Fullført Legg topp 1-sidig 1-sidig 2-sidig 1-sidig Bok 1-sidig 1-sidig 2-sidig 2-sidig 2-sidig Bok 2-sidig Venstre binding Høyre binding Bok 2-sidig Bok Bok Grunnleggende betjening 3-11

56 s Pap.str. A4 100% Angi Når det gjelder [1-sidig 2-sidig] eller [2-sidig 2-sidig] må du angi [Bakkant] eller [V. øvre hjørne] fra Velg oppr. bilderetning. Regist. Tilbake Lukk Original Fullført Velg oppr. bilderetning V/H binding Øvre binding V/H binding Øvre binding Bakkant V. øvre hjørne 5 Legg inn originalen, og trykk Start-tasten. Hvis originalen er lagt inn i dokumentmateren (tilleggsutstyr), starter kopieringen automatisk. Hvis originalen er lagt på glassplaten, vises meldingen Skann påfølgende original(er). Legg inn neste original, og trykk Starttasten. Når alle originalene er skannet trykker du [Skanning ferdig]. Kopieringen starter Grunnleggende betjening

57 Splitt modus Bruk splitt modusen til å lage 1-sidige kopier fra 2-sidige originaler eller originaler med motstående sider (f.eks. bøker eller tidsskrifter) på følgende måte: 2-sidig til 1-sidig Hver side av en 2-sidig original kopieres på separate ark. Merk Til denne operasjonen må du ha dokumentmateren (tilleggsutstyr). Original Kopi Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: Innbinding venstre/høyre: Baksiden og forsiden av originalen kopieres med samme retning. Innbinding topp: Baksiden kopieres rotert 180 i forhold til retningen på forsiden. Bok til 1-sidig Hver side i originaler med motstående sider (for eksempel bøker og tidsskrifter) kopieres på to separate ark. Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: Original Kopi Innbinding venstre: Originaler med motstående sider kopieres fra venstre mot høyre. Innbinding høyre: Originaler med motstående sider kopieres fra høyre mot venstre. Merk Originalstørrelsene for kopiering i splitt modus er begrenset til 11 17", 8 1/2 11", A3, B4, A4-R, B5-R og 8 K. Papirstørrelsene er begrenset til /2", A4, B5 og 16 K. Endre papirstørrelsen slik at originalen passer til størrelsen. Klar til kopiering Følg trinnene nedenfor når du skal bruke splitt modus. 1 Trykk [Funksjon]. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vnst Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Klar til kopiering 2 Trykk [2-sidig/Del]. Velg papir 2-sidig/ Del Velg str.orig. Flettekopi Eksponer.- modus Forminsk/ forstørr Batchskanning Autovalg Bildekvalitet Marg-/ bildeskift Side nummerer Sorter/ ggrupper Slettemodus Forsidemodus Hefte Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Grunnleggende betjening 3-13

58 Klar til kopiering 3 Velg ønsket splitt modus. 2-sidig/del Regist. Tilba Original Velg retn 1-sidig 1-sidig 2-sidig 1-sidig Bok 1-sidig 1-sidig 2-sidig 2-sidig 2-sidig Bok 2-sidig V/H binding Øvre binding Ba Klar til kopiering 4 Angi innbinding i området Original. 2-sidig/del Regist. Tilba Original Velg retn 1-sidig 1-sidig 2-sidig 1-sidig Bok 1-sidig 1-sidig 2-sidig 2-sidig 2-sidig Bok 2-sidig V/H binding Øvre binding Ba ng Pap.str. A4 100% Angi 5 Når [2-sidig 1-sidig] er valgt, må du velge [Bakkant] eller [V. øvre hjørne] for Velg oppr. bilderetning. Regist. Tilbake Lukk Original Velg oppr. bilderetning V/H binding Øvre binding Bakkant V. øvre hjørne 6 Legg inn originalen, og trykk Start-tasten. Hvis originalen er lagt inn i dokumentmateren (tilleggsutstyr), starter kopieringen automatisk. Hvis originalen er lagt på glassplaten, vises meldingen Skann påfølgende original(er). Legg inn neste original, og trykk Starttasten. Når alle originalene er skannet trykker du [Skanning ferdig]. Kopieringen starter Grunnleggende betjening

59 Sorter modus Flere originaler skannes, og det leveres fullstendige kopisett ordnet etter sidenummer. Følg trinnene nedenfor når du skal bruke sorter modus. Original Kopi Klar til kopiering 1 Trykk [Funksjon]. A4 A3 Farge A4 A4 Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff 100% Forminsk/ forstørr Autoekspon. Eksponer.- modus Av Stift Vnst Stift Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Klar til kopiering 2 Trykk [Sorter/Grupper]. Velg papir 2-sidig/ Del Velg str.orig. Flettekopi Eksponer.- modus Forminsk/ forstørr Batchskanning Autovalg Bildekvalitet Marg-/ bildeskift Side nummerer Sorter/ ggrupper Slettemodus Forsidemodus Hefte Gr.leggende Bruker valg Funksjon Program Klar til kopiering Sorter/grupper Regist. Tilba 3 Trykk [Sorter: På]. 4 Skriv inn antall kopier med talltastene. Sorter Grupper Sorter:Av Sorter:På Ingen 1 sett 5 Legg inn originalen, og trykk Start-tasten. Hvis originalen er lagt inn i dokumentmateren (tilleggsutstyr), starter kopieringen automatisk. Hvis originalen er lagt på glassplaten, vises meldingen Skann påfølgende original(er). Legg inn neste original, og trykk Starttasten. Når alle originalene er skannet trykker du [Skanning ferdig]. Kopieringen starter. Fullstendige kopisett blir levert til toppskuffen. Grunnleggende betjening 3-15

60 Avbruddskopiering Avbruddskopiering er nyttig når du ønsker å stoppe en kopieringsjobb midlertidig og kopiere andre originaler med andre innstillinger. Når hastejobben er fullført kan du fortsette med de avbrutte jobbene med de opprinnelige innstillingene. Du kan også stoppe kopieringsjobber midlertidig hvis du trenger å kopiere noe annet umiddelbart. Følg trinnene nedenfor når du skal bruke avbruddskopiering. 1 Trykk Avbrudd-tasten. Meldingen Avbruddsmodus OK vises. 2 Midlertidig fjern og legg til side originalene for gjeldende jobb. 3 Legg inn originalen for avbruddsjobben. 4 Angi kopieringsinnstillingene for avbruddsjobben, og trykk Starttasten. 5 Når avbruddsjobben er fullført fjerner du originalene og trykker Avbrudd-tasten. De forrige innstillingene gjenopprettes. Hvis en jobb var i ferd med å bli skrevet ut fortsetter utskriften. 6 Legg inn originalen for den avbrutte jobben igjen, og trykk Starttasten for å starte jobben igjen Grunnleggende betjening

61 Strømsparingsmodus Hvis du vil aktivere strømsparingsmodus, trykk Strømsparing-tasten. På betjeningspanelet er det bare indikatorene for Strømsparing, Strøm og hovedbryteren som forsatt lyser. For å forsette kopieringen, utfør en av de følgende handlingene. Maskinen går tilbake til klarstilling. Trykk hvilken som helst tast på betjeningspanelet. Åpne originaldekselet eller dokumentmateren (tilleggsutstyr). Plasser originalene i dokumentmateren (tilleggsutstyr). Maskinen vil være klar til å kopiere innen 10 sekunder. Hvis du bruker skriver- eller faksfunksjonen (tilleggsutstyr) og utskriftsdata eller en faks mottas i strømsparingsmodus, aktiveres maskinen automatisk og begynner å skrive ut. Automatisk strømsparingsmodus Hvis du velger automatisk strømsparingsmodus, aktiveres strømsparingsmodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet. Standardintervallet for automatisk strømsparingsmodus er 1 minutter. Hvilemodus Du aktiverer hvilemodus ved å trykke Strøm-tasten. På betjeningspanelet er det bare indikatoren for hovedbryteren som forsatt lyser. Maskinen bruker betydelig mindre strøm enn den gjør i strømsparingsmodus. For å fortsette kopieringen, trykk Strøm-tasten på nytt. Maskinen vil være klar til å kopiere innen 15 sekunder. Hvis du bruker skriver- eller faksfunksjonen (tilleggsutstyr) og utskriftsdata eller en faks mottas i hvilemodus, aktiveres maskinen automatisk og begynner å skrive ut. Indikatorene på betjeningspanelt tennes ikke. Automatisk hvilemodus Hvis du velger automatisk hvilemodus, aktiveres hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet. Standardintervallet for automatisk hvilemodus er 9 minutter. Grunnleggende betjening 3-17

62 3-18 Grunnleggende betjening

63 4 Tilleggsutstyr I dette kapitlet beskrives tilleggsutstyret som er tilgjengelig for maskinen. Oversikt over tilleggsutstyr 4-2 Dokumentmater 4-3 Papirmater 4-3 Innebygd etterbehandler 4-3 Etterfylle stifter Fjerne stiftestopp Etterbehandler 4-7 Jobbskiller 4-7 Tasteteller 4-7 Sette i tastetelleren Skriver 4-8 Faks 4-8 Tilleggsutstyr 4-1

64 Oversikt over tilleggsutstyr Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for maskinen. Dokumentmater Tasteteller Jobbskiller Etterbehandler Skriver Innebygd etterbehandler Papirmater Faks 4-2 Tilleggsutstyr

65 Dokumentmater Skanner originaler automatisk. Du kan også utføre tosidig kopiering og splitt kopiering. For å bruke dokumentmateren, se Legge inn originaler i dokumentmateren (tilleggsutstyr) på side Papirmater Ytterligere to kassetter som er identiske med maskinens doble kassetter, kan installeres i maskinen. Papirkapasitet og ileggingsmetode er den samme som for kassett 1 og 2, se Legge papir i kassett 1 og 2 på side 2-2. Merk Venstre deksel 3 er plassert på venstre side av papirmateren, og brukes til å fjerne papirstopp. Innebygd etterbehandler Den innebygde etterbehandleren har plass til en stor mengde ferdige utskrifter. Den kan blant annet brukes til å sortere kopiene. Sorterte utskrifter kan også stiftes Forlengelsesstykke for papirfører 2 Papirfører 1 3 Papirfører 2 4 Etterbehandlerskuff 5 Prosessbrett 6 Forlengelsesstykke for etterbehandlerskuff Tilleggsutstyr 4-3

66 Merk Sorterte kopier leveres til etterbehandlerskuffen. Juster forlengelsesstykket for papirføreren slik at den passer til papirets lengde. Papirstørrelsene er angitt på papirførerens forlengelsesstykke. Åpne papirfører 1 og 2 som nødvendig slik at de passer til papirstørrelsen. Når du stifter 11 17", 8 1/2 14", A3 eller B4 papir, åpne etterbehandlerskuffens forlengelsesstykke slik at ikke papiret faller ut av skuffen. 4-4 Tilleggsutstyr

67 Etterfylle stifter 1 Åpne frontdekselet på stifteren. 2 Trekk ut stiftholderen. 3 Fjern den tomme stiftpakken fra stiftholderen. 4 Hold stiftholderen i den venstre hånden, sett inn en ny stiftpakke med den høyre hånden i pilens retning. 5 Sett stiftpakken helt inn. Ta av papirteipen fra stiftpakken. Tilleggsutstyr 4-5

68 6 Sett stiftholderen inn i sporet på stifteren. Når den er helt inne, låses stiftholderen på plass med et klikk. Fjerne stiftestopp 1 Trekk ut stiftholderen i henhold til trinn 1 og 2 under Etterfylle stifter. 2 Løft dekselet opp med knappen A. A 3 Fjern stiften som sitter fast i kassettenden (siden der stiftene mates inn). 4 Senk dekselet på plass igjen. 5 Sett dekselet tilbake på plass. Når det er helt inne, låses dekselet på plass med et klikk. 6 Løft stifteren litt, senk den og sett den på plass igjen. 7 Lukk frontdekselet på stifteren. 4-6 Tilleggsutstyr

69 Etterbehandler Etterbehandleren har plass til en stor mengde ferdige kopier. Den kan blant annet brukes til å sortere kopiene. Sorterte kopier kan også stiftes. For mer informasjon, se Document Finisher Operation Guide. Jobbskiller Gjør sorteringen enklere ved å skille arkene i henhold til utskuff. Angi en utskuff for kopi- eller utskriftsjobber. Du kan også angi standard utmatingssted for kopier og mottatte faks. En papirindikator er plassert på maskinens fremside og viser om det finnes papir i jobbskilleren. VIKTIG Noen medietyper har en tendens til å krølle seg og sette seg fast i enheten for papirutmating. Hvis papiret som mates ut sklir eller stables ujevnt, snu arkene i kassetten opp ned, og forsøk igjen. Merk For å være sikker på at papiret leveres til jobbskilleren, velg utmålet eller endre standardinnstillingen. (For mer informasjon, se kapittel 1 Velge utmatingssted og kapittel 3 Standardmaskin i Advanced Operation Guide.) Når du fjerner papir fra jobbskilleren, trekk den ut slik at den ikke kommer borti papirets hjørner. Tasteteller Bruk tastetelleren til å overvåke bruken av maskinen. Tastetelleren kan brukes til å overvåke kopieringsvolumet for forskjellige avdelinger i en større bedrift. Tilleggsutstyr 4-7

70 Sette i tastetelleren Skyv tastetelleren godt inn i sporet for tastetellere. Merk Når tastetellerfunksjonen er aktivert, kan det bare tas kopier når en tasteteller er satt inn. Hvis tastetelleren ikke er satt inn, vises meldingen Stikk inn nøkkelkort. Skriver Installer skriveren for å bruke maskinen også som en skriver. For mer informasjon, se Printer Kit Operation Guide. Faks Installer faksen for å bruke maskinen også som en faks. For mer informasjon, se Fax Kit Operation Guide. 4-8 Tilleggsutstyr

71 5 Vedlikehold I dette kapitlet beskrives rengjøring og skifte av tonerkassett. Rengjøre 5-2 Originaldeksel, dokumentmater og glassplate Det lille glasset Jobbskiller Overføringsvalse Hovedopplader Skifte tonerkassett og toneravfallsboks 5-7 Vedlikehold 5-1

72 Rengjøre For å sikre god kopikvalitet bør du rengjøre maskinen med jevne mellomrom. FORSIKTIG Av hensyn til egen sikkerhet må du alltid trekke ut støpslet før du rengjør maskinen. Originaldeksel, dokumentmater og glassplate Tørk av baksiden på dokumentmateren (tilleggsutstyr), originaldekslet og glassplaten med en myk klut fuktet med alkohol eller mildt vaskemiddel. VIKTIG Bruk aldri fortynningsmiddel eller andre organiske løsemidler. Originaldeksel (dokumentmater) Glassplate Det lille glasset Rengjør slissen for mating av original. 1.Åpne dokumentmateren. 2.Rengjør overflaten på glasset plassert på venstre side og leseguiden på dokumentmateren med den medfølgende tørre kluten. 3.Lukk dokumentmateren. 4.Trykk på [END]. Hvis åpningsglasset er skittent, vil svarte streker vises på kopien. Hvis du får svarte striper eller skitt på kopiene når du bruker dokumentmateren (tilleggsutstyr), må du rengjøre det lille glasset og den hvite føreren med den medfølgende rengjøringskluten. Meldingen: Rengjør slissen for mating av original fra DM kan vises hvis det lille glasset må rengjøres. Etter rengjøring trykker du [Slutt]. VIKTIG Tørk det lille glasset og den hvite føreren med en tørr klut. For å fjerne klebende materiale eller blekk kan du fukte kluten med alkohol og tørke lett. Ikke bruk vann, fortynningsmiddel eller organiske løsemidler. 1 Ta rengjøringskluten ut av det spesielle rommet hvor den oppbevares. 5-2 Vedlikehold

73 2 Åpne dokumentmateren, og tørk av det lille glasset A. A 3 Tørk av den hvite føreren B i dokumentmateren. 4 Trykk [Slutt]. B Jobbskiller For å bevare best mulig utskriftskvalitet, rengjør maskinen som beskrevet nedenfor med jevne mellomrom (en gang i måneden). 1 Åpne frontdekselet. 2 Ta ut rengjøringsbørsten (blåfarget). 3 Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel 1. Vedlikehold 5-3

74 4 Fjern skitt fra jobbskilleren ved å føre børsten fra side til side langs jobbskilleren. 5 Sett rengjøringsbørsten på plass igjen, og lukk igjen frontdekselet og venstre deksel 1. VIKTIG Trykk på det angitte stedet på venstre deksel 1 for å lukke det. Overføringsvalse For å bevare best mulig utskriftskvalitet, rengjør maskinen som beskrevet nedenfor med jevne mellomrom (en gang i måneden). 1 Åpne frontdekselet. 2 Ta ut rengjøringsbørsten (blåfarget). 3 Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel Vedlikehold

75 4 Som vist på figuren rengjør du skitt fra overføringsvalsen ved å føre børsten fra side til side langs valsen mens du roterer valsen ved å dreie tannhjulet i venstre ende av valsen. 5 Sett rengjøringsbørsten på plass igjen, og lukk igjen frontdekselet og venstre deksel 1. VIKTIG Trykk på det angitte stedet på venstre deksel 1 for å lukke det. Hovedopplader Hvis det kommer svarte eller hvite vertikale striper på kopiene, må du rengjøre hovedoppladeren. 1 Åpne frontdekselet. 2 Ta ut toneravfallsboksen. 3 Rengjør hovedoppladeren som beskrevet under trinn 6 til 11 i Skifte tonerkassett og toneravfallsboks på side Installer toneravfallsboksen, og lukk igjen frontdekselet. Vedlikehold 5-5

76 5 Trykk System Meny/Teller-tasten. /Teller 6 Trykk [Bruker justering]. Slutt Språk Jobb Regnskap Innst. for un.skuff Registrer org. stør Skriv rapport Kontroller telleren Bruker Justering System Meny /Teller 7 Trykk [Lader Rengjøring]. Bruker innstilling Rens trommel Lader Rengjøring Systemmeny edladeren 8 Trykk [Slutt]. Justering starter. Vent i 5 minutter. 1.Åpne frontdekselet og fjern avfallstonerboksen. 2.Rengjør hovedladeren. 3.Etter rengjøring installeres avfallstonerboksen. Lukk frontdekselet og trykk på [End]. Maskinen utfører justeringer i 5 min. Se brosjyren som følger med tonerbeholderen eller driftshåndboken for rengjøring. Slutt 5-6 Vedlikehold

77 Skifte tonerkassett og toneravfallsboks Når meldingen Etterfyll toner vises på berøringspanelet, bør du skifte tonerkassett snarest selv om det fortsatt er mulig å ta flere kopier. Når du skifter tonerkassetten, bør du også skifte toneravfallsboksen. Hver gang du skifter tonerkassett, må du passe på å rengjøre delene ifølge instruksjonene nedenfor. Skitne deler kan føre til lavere kvalitet på utdataene. FORSIKTIG Prøv aldri å brenne tonerkassetten eller toneravfallsboksen. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. FORSIKTIG Ikke forsøk å ødelegge tonerkassetten eller toneravfallsboksen, eller å åpne dem med makt. 1 Åpne frontdekselet. ADVARSEL Det er høy spenning i laderdelen. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for elektrisk støt. 2 Ta ut toneravfallsboksen. 3 Fjern klistremerket fra toneravfallsboksen, og fjern lokket. 4 Fest lokket på åpningen på toneravfallsboksen, og fest klistremerket på lokket. Vedlikehold 5-7

78 5 Legg den brukte toneravfallsboksen i plastposen som følger med. FORSIKTIG Prøv aldri å brenne tonerkassetten eller toneravfallsboksen. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. FORSIKTIG Ikke forsøk å ødelegge tonerkassetten eller toneravfallsboksen, eller å åpne dem med makt. 6 Trekk rengjøringsstaven sakte helt ut, og skyv den deretter på plass igjen. Gjenta to-tre ganger. VIKTIG Ikke trekk kraftig i staven, og ikke trekk den helt ut. 7 Flytt hovedoppladeren til høyre og trekk den ut ca. 5 cm. 8 Ta ristrengjøreren som følger med ut av posen, og ta av lokket. 9 Rett inn ristrengjøreren med hakket, og fest den til maskinen. 5-8 Vedlikehold

79 A 10Hold ristrengjøreren forsiktig på plass med venstre hånd, trekk hovedoppladeren helt ut, skyv den deretter tilbake til en posisjon hvor valsen A ikke helt når den hvite puten på ristrengjøreren. Gjenta to-tre ganger. VIKTIG Ikke skyv hovedoppladeren helt inn når du setter den på plass igjen. Kopiene kan skades. 11Trekk hovedoppladeren ut ca. 5 cm, og fjern ristrengjøreren. Skyv deretter hovedoppladeren helt inn. Press i pilens retning slik at hovedoppladeren går inn i rett posisjon. 12Sett inn en ny toneravfallsboks. 13Ta ut rengjøringsbørsten (blåfarget). 14Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel 1. Vedlikehold 5-9

80 15Fjern skitt fra jobbskilleren ved å føre børsten fra side til side langs jobbskilleren. 16Som vist på figuren rengjør du skitt fra overføringsvalsen ved å føre børsten fra side til side langs valsen mens du roterer valsen ved å dreie tannhjulet i venstre ende av valsen. 17Når du er ferdig å rengjøre, sett rengjøringsbørsten på plass igjen, og lukk venstre deksel 1. VIKTIG Trykk på det angitte stedet på venstre deksel 1 for å lukke det. 18Skyv tonerkassettens stopper til høyre, og trekk ut den gamle tonerkassetten. VIKTIG Ikke trekk tonerkassetten helt ut, fordi den kan falle på gulvet. 19Hold tonerkassetten med begge hendene, og fjern den sakte Vedlikehold

81 20Legg den brukte tonerkassetten i plastposen som følger med. 5~ 5~ 21Hold den nye tonerkassetten vertikalt, og bank minst fem ganger på toppen av kassetten. Snu deretter kassetten opp ned, og bank minst fem ganger på toppen av kassetten igjen. 22Rist deretter tonerkassetten opp og ned minst fem ganger. Snu kassetten, og rist den minst fem ganger til. 5~ 5~ 23Rist tonerkassetten fra side til side minst fem ganger for å fordele toneren jevnt. 5~ 24Hold den nye tonerkassetten med begge hendene, og skyv den forsiktig inn i maskinen. Vedlikehold 5-11

82 25Skyv inn tonerkassetten med begge hendene til den låses på plass. 26Åpne universalskuffen. 27Ta ut filteret. 28Fjern støv fra filteret ved hjelp av en støvsuger eller en tørr klut. VIKTIG Ikke vask filteret med vann. Ikke bruk den vedlagte rengjøringsbørsten. 29Sett filteret på plass igjen, og lukk universalskuffen. 30Lukk igjen frontdekselet. 31Når meldingen Skiftet ut tonerbeholderen? vises, trykk [Ja]. 32Når meldingen Rengjort hovedladeren? vises, trykk [Ja]. 33Justering starter. Vent i 5 minutter. Etter bruk må du alltid kaste tonerkassetten og toneravfallsboksen i henhold til gjeldende nasjonale og lokale regler Vedlikehold

83 6 Feilsøking I dette kapitlet får du vite hvordan du løser problemer med maskinen. Løse funksjonsfeil 6-2 Reagere på feilmeldinger 6-4 Fjerne papirstopp 6-8 Indikatorer for plassering av papirstopp Forholdsregler ved papirstopp Kassett Kassett Kassett 3 og 4 (tilleggsutstyr) Universalskuff Inne i venstre deksel 1, 2 og sidig enhet sidig enhet og kassett Papirmater Innebygd etterbehandler (tilleggsutstyr) Dokumentmater (tilleggsutstyr) Etterbehandler (tilleggsutstyr) Jobbskiller (tilleggsutstyr) Feilsøking 6-1

84 Løse funksjonsfeil Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for å løse problemer. Hvis det oppstår et problem med maskinen, må du sjekke kontrollpunktene og følge fremgangsmåtene som er angitt på de neste sidene. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med servicerepresentanten. Problem Kontrollpunkter Korrigeringstiltak Betjeningspanelet reagerer ikke når maskinen slås på ( stilling). Det lages ikke kopier når jeg trykker Start-tasten. Originalstørrelsen gjenkjennes ikke riktig. Blanke ark kommer ut av maskinen. Kopiene er for lyse. Kopiene er for mørke. Det er et moaremønster på kopiene. (Moaremønster er når det virker som om punktene er samlet i mønstre og ikke er jevnt fordelt.) Kopiene er utydelige. Er maskinen koblet til stikkontakten? Sett støpslet inn i en stikkontakt. Vises det en melding på berøringspanelet? Er originalene plassert riktig? Er maskinen plassert under lysstoffbelysning? Er originalene plassert riktig? Er maskinen plassert under lysstoffbelysning? Er maskinen stilt inn på manuell tetthet? Er toneren jevnt fordelt i tonerkassetten? Får du melding om at du må etterfylle toner? Sidehenvis ning Les meldingen, og gjør det som er side 6-4 nødvendig. Husk å legge originalene inn på side 2-14 glassplaten med forsiden vendt ned og kant i kant med indikatorplatene for originalstørrelse. Plasser originalene vendt opp i side 2-15 dokumentmateren (tilleggsutstyr). Ikke installer denne maskinen under lysstoffbelysning. Husk å legge originalene inn på side 2-14 glassplaten med forsiden vendt ned og kant i kant med indikatorplatene for originalstørrelse. Plasser originalene vendt opp i side 2-15 dokumentmateren (tilleggsutstyr). Ikke installer denne maskinen under lysstoffbelysning. Angi korrekt tetthetsnivå ved hjelp av side 3-5 justeringstasten. Rist tonerkassetten opp og ned minst ti side 5-7 ganger. Skift tonerkassetten. side 5-7 Er papiret fuktig? Erstatt papiret med nytt papir. side 2-2 Er maskinen stilt inn på manuell Angi korrekt tetthetsnivå ved hjelp av side 3-5 tetthet? justeringstasten. Er originalen et utskrevet fotografi? Still inn originalbilde til [Foto]. side 3-4 Har du valgt riktig bildekvalitet for originalen? Velg en originalbildemodus som passer. side 3-4 Er papiret fuktig? Erstatt papiret med nytt papir. side 2-2 Kopiene er skitne. Er originaldekselet eller glassplaten Rengjør originaldekselet eller side 5-2 skitten? glassplaten. Kopiene er uklare. Er papiret fuktig? Erstatt papiret med nytt papir. side Feilsøking

85 Problem Kontrollpunkter Korrigeringstiltak Kopiene er skjeve. Er originalene plassert riktig? Husk å legge originalene inn på glassplaten med forsiden vendt ned og kant i kant med indikatorplatene for originalstørrelse. Når originalene plasseres i dokumentmateren, må originalbreddeførerne justeres ordentlig før originalene legges inn. Er papiret lagt i korrekt? Kontroller at papirbreddeførerne er riktig justert. Det oppstår ofte papirstopp. Kopier som skrives ut fra dokumentmateren (tilleggsutstyr) har svarte streker. Sidehenvis ning side 2-14 side 2-15 side 2-2 Er papiret lagt i korrekt? Legg inn papiret på riktig måte. side 2-2 Bruker du riktig papirtype? Er papiret i Fjern papiret fra kassetten, snu side 2-2 god stand? bunken, og legg den inn igjen. Er papiret bøyd, brettet eller krøllet? Erstatt papiret med nytt papir. side 2-2 Sitter papiret fast, eller ligger det Fjern alt papir som sitter fast. side 6-8 papirbiter inne i maskinen? Er papiret fuktig? Erstatt papiret med nytt papir. side 2-2 Er det lille glasset skittent? Rengjør det lille glasset. side 5-2 Kopiene er krøllet. Er jobbskilleren skitten? Rengjør jobbskilleren. side 5-3 Er papiret fuktig? Erstatt papiret med nytt papir. side 2-2 Er papiret lagt i riktig retning? Endre papirets retning. Feilsøking 6-3

86 Reagere på feilmeldinger Hvis noen av følgende feilmeldinger vises på berøringspanelet, må du følge aktuell fremgangsmåte. Feilmeldinger Kontrollpunkter Korrigeringstiltak Sidehenvisning Lukk ### deksel. Kontroller deksel. Lukk Dokumentmater. Lukk deksel på dokumentmater Angi kassett #. Åpne kassetten #, kontroller og fjern papiret inni maskinen. Sett tilbake mateenhet for pap.kass. Legg papir i papirskuff #. Legg papir i universalskuffen. ## str. Legg papir i universalskuffen. Endre størrelse i universalskuff. Kontroller papirstørrelse. Legg i original på nytt. Kontroller papirstørrelse. Kopipapiret er ikke av samme størrelse som originalen. Legg i orig. på nytt eller velg en annen kassett. Legg originalene i materen på nytt. Er dekselet det henvises til åpent? Er noen av dekslene åpne? Oppgis det hvilket deksel som er åpent? Er dokumentmateren (tilleggsutstyr) åpen når originalen legges inn? Er toppdekselet til dokumentmateren (tilleggsutstyr) åpent? Er ikke den angitte kassetten helt lukket? Lukk alle dekslene skikkelig. Lukk alle dekslene skikkelig. Lukk dokumentmateren. Lukk toppdekselet på dokumentmateren. Trekk ut kassetten, og skyv den på plass igjen. Trekk den angitte kassetten helt ut, og fjern alt papiret. Er papirmateren skjøvet helt inn i maskinen? Er papirkassetten det henvises til tom for papir? Er det lagt papir med riktig størrelse inn i universalskuffen? Har alt papiret i universalskuffen blitt matet? Er det lagt papir med riktig størrelse inn i universalskuffen? Har du lagt inn papirstørrelsen som er valgt? Ligger papiret du har valgt i en annen retning enn originalen? Har du lagt inn angitt papir? Er noen av innstillingene feile? Ligger papiret du har valgt i en annen retning enn originalen? Er maskinen plassert under lysstoffbelysning? side 2-15 Trekk papirmateren ut, og skyv side 6-11 den helt inn i maskinen. Legg inn papir. Hvis en annen papirkassett inneholder ønsket papirtype med samme retning, kan du trykke en av papirvalgknappene til venstre på berøringspanelet for å velge denne kassetten for kopiering. Legg papir med riktig størrelse side 2-4 inn i universalskuffen. Legg papir i universalskuffen. side 2-4 Konfigurer størrelsen for universalskuffen på nytt. Legg inn papir med riktig størrelse. Endre retningen til originalen. Hvis du trykker Start-tasten uten å endre retningen til originalen, kopieres originalen med gjeldende størrelse. side 2-9 Legg inn papir av den typen som er valgt. Korriger innstillingene etter behov. Endre retningen til originalen. Ikke installer denne maskinen under lysstoffbelysning. Fjern originalene fra dokumentmateren (tilleggsutstyr), ordne dem i en jevn bunke, og legg dem inn på nytt. side Feilsøking

87 Feilmeldinger Kontrollpunkter Korrigeringstiltak Sidehenvisning Legg alle originalene i materen på nytt. Legg originalene i materen på nytt. Kopiering umulig med medietypen. Stifting umulig med medietypen. Kan ikke stifte denne papirstørrelsen. Kan ikke stifte. ## :Maksimum stifter Toppskuffen er full. Fjern papir, og trykk Starttasten. Toppskuffen er full. Fjern papir, og trykk Fortsetttasten. Papirkapasitet overskredet. (Etterbehandler) Fjern papir, og trykk Starttasten. Papirkapasitet overskredet. (Etterbehandler) Fjern papir, og trykk Fortsetttasten. Fjern papir. Finisher brett. Disse funksjonene kan ikke kombineres. Stikk inn nøkkelkort. Fjern originalene fra dokumentmateren (tilleggsutstyr), og legg dem tilbake i den opprinnelige rekkefølgen. Ligger det noen originaler igjen i dokumentmateren (tilleggsutstyr)? Kan den medietypen som er valgt brukes sammen med de kopieringsfunksjonene som er valgt? Har du valgt en medietype som ikke kan stiftes? Kan stiftefunksjonen brukes med papir av den størrelsen som er lagt inn i maskinen? Er det maksimale sideantallet for stifting overskredet? Er maks. kapasiteten til toppskuffen overskredet under kopiering? Er maks. kapasiteten til toppskuffen overskredet under utskriften? Er maks. kapasiteten for utskuffen på etterbehandleren (tilleggsutstyr) overskredet under kopiering? Er maks. kapasiteten for utskuffen på etterbehandleren (tilleggsutstyr) overskredet under utskriften? Er maks. kapasiteten for utskuffen på etterbehandleren (tilleggsutstyr) overskredet? Har du valgt funksjoner som ikke kan brukes sammen? Er tastetelleren (tilleggsutstyr) satt inn korrekt? Legg alle originalene inn i dokumentmateren (tilleggsutstyr) på nytt. side 2-15 Velg en annen medietype. Velg en annen medietype. Se Document Finisher Operation Guide (tilleggsutstyr). Endre papirstørrelse. side 7-9 Se Document Finisher Operation Guide (tilleggsutstyr). Reduser antall ark som skal stiftes slik at det er lavere enn maks. antall som kan stiftes. Fjern noen ark fra toppskuffen, og trykk Start-tasten. Utskriften fortsetter. Fjern noen ark fra toppskuffen, og trykk [Fortsett]. Utskriften fortsetter. Fjern noen ark fra etterbehandleren (tilleggsutstyr), og trykk Start-tasten. Utskriften fortsetter. Fjern noen ark fra etterbehandleren (tilleggsutstyr), og trykk [Fortsett]. Utskriften fortsetter. Fjern noen ark fra etterbehandleren (tilleggsutstyr). side 7-9 Se Document Finisher Operation Guide (tilleggsutstyr). Kontroller innstillingene. Sett tastetelleren (tilleggsutstyr) helt inn riktig vei. Feilsøking 6-5

88 Feilmeldinger Kontrollpunkter Korrigeringstiltak Sidehenvisning Minne er fullt Gjeldende kopi kan ikke behandles fordi det er ikke mer ledig minne til kopiering, eller antallet originalsider er over det maksimale antallet på 999 sider. Når følgende melding vises velger du hva du ønsker å gjøre. [Avbryt]: Kopieringen avbrytes. [Fortsett]: Kopierer alle sidene som er skannet. Snart tom for toner. Tonerkassetten må skiftes snart. Gjør klar en ny tonerkassett. Klar til kopiering. Etterfyll toner. Det er lite toner igjen i maskinen. Kun en side kan skrives ut om gangen. Gjør klar en ny tonerkassett. side 5-7 side 5-7 Etterfyll toner. Skift tonerkassetten. side 5-7 Plasser tonerboks. Er tonerkassetten satt ordentlig på plass? Åpne frontdekselet, og trekk ut tonerkassetten. Rist tonerkassetten godt, og sett den på plass igjen. side 5-7 Rengjør hovedladeren. Har du rengjort hovedoppladeren? Rengjør hovedoppladeren etter at du har skiftet ut tonerkassetten. Etter rengjøring trykker du [Slutt]. Justering starter. Vent i 5 minutter. Bildesyklus. Toner etterfylles. Vent til handlingen er fullført. Vennligst vent. Temperaturen i fikseringsenheten justeres. Kontroller overskuddstank for toner. Internt vedlikehold utføres. Vent til handlingen er fullført. Er toneravfallsboksen festet ordentlig? Fest toneravfallsboksen ordentlig. side 5-7 side 5-7 Bytt toneravfallsboksen. Bytt toneravfallsboksen. side 5-7 Rengjør slissen for mating av original fra DM. Tørk av det lille glasset med den medfølgende tørre rengjøringskluten. side 5-2 Monter 2-sidigenheten. Tom for stifter. Etterfyll stifter. Er 2-sidig enheten satt ordentlig på plass? Er etterbehandleren (tilleggsutstyr) eller den innebygde etterbehandleren tom for stifter? Åpne venstre deksel 1, og sett 2-sidig enheten ordentlig på plass. Etterfyll stifter. side 4-5 Se Document Finisher Operation Guide (tilleggsutstyr). Tid for vedlikehold. Jevnlig vedlikehold er nødvendig for å holde maskinen i god stand. Ta straks kontakt med servicerepresentanten eller et autorisert servicesenter. 6-6 Feilsøking

89 Feilmeldinger Kontrollpunkter Korrigeringstiltak Sidehenvisning Feil med papirmating. Hvis det oppstår en papirstopp, stopper maskinen, og stedet der papiret sitter fast angis på berøringspanelet. La maskinen stå på ( -stilling), og følg instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast. Fjern papir fra det interne mottaksbrettet til Finisher. Fastkjøring i stifteenhet. Systemfeil. Ring etter service. Papirskuff er i ustand. Velg en annen papirskuff. Systemfeil. Slå hovedbryter av/på. Vennligst vent. Fjernredigering. Ligger det papir igjen i etterbehandleren (tilleggsutstyr)? Er det en stiftstopp i etterbehandleren (tilleggsutstyr) eller den innebygde etterbehandleren? Vises meldingen på nytt etter at du har åpnet og lukket frontdekselet, slått av og på maskinen med hovedbryteren, og trukket ut og satt inn igjen støpslet i stikkontakten? Fjern alt papiret som er igjen i etterbehandleren (tilleggsutstyr). side 6-8 Fjern stiften som sitter fast. side 4-6 Se Document Finisher Operation Guide (tilleggsutstyr). Skriv ned denne meldingen (C etterfulgt av et nummer). Slå av maskinen ( -stilling), trekk ut støpslet, og kontakt en servicerepresentant eller et autorisert servicesenter. Det har oppstått et problem med kassetten som er i bruk, og den vil midlertidig bli gjort utilgjengelig. Ta straks kontakt med servicerepresentanten eller et autorisert servicesenter. Bruk en annen kassett hvis du ønsker å fortsette kopieringen. Det har oppstått en systemfeil. Prøv å slå hovedbryteren av og på igjen. Blir data for jobboversikt redigert fra en nettverkstilkoblet datamaskin? Det er ikke mulig å kopiere før redigeringen er fullført. Feilsøking 6-7

90 Fjerne papirstopp Feil med papirmating JAM 00 1.Åpne venstre deksel på m og fjern evt. papir på innsid 2.Åpne magasin 1. 3.Fjern papiret. 4.Tilbakestill magasinet og lukk dekselet. Hvis det oppstår papirstopp vises meldingen Feil med papirmating på berøringspanelet, og kopieringen stopper. Se disse instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast. Indikatorer for plassering av papirstopp Når det oppstår papirstopp vises indikatorene for papirstopp, og hva som må gjøres. Indikatorene for plassering av papirstopp angir hvor papirstopp har oppstått, som vist nedenfor. Feil med papirmating 1.Åpne venstre deksel på maskinen og fjern evt. papir på innsiden. 2.Åpne magasin 1. 3.Fjern papiret. 4.Tilbakestill magasinet JAM 00 og lukk dekselet. I I J J E K H E K J E G D E G D F F A B C F F A B C C C Indikatorer for plassering av papirstopp Plassering av papirstopp Sidehenvisning A Kassett 1 side 6-9 side 6-14 B Kassett 2 side 6-10 C Kassett 3 og 4 (tilleggsutstyr) side 6-11 D Universalskuff side 6-12 E 2-sidig enhet, inne i venstre deksel 1 side 6-12 side 6-14 F Inne i venstre deksel 2 og 3 side 6-12 G Papirmater side 6-15 H Innebygd etterbehandler (tilleggsutstyr) side 6-16 I Dokumentmater (tilleggsutstyr) side 6-18 J Etterbehandler (tilleggsutstyr) side 6-19 K Jobbskiller (tilleggsutstyr) side 6-19 Etter at du har fjernet papirstoppen varmes maskinen opp igjen, og feilmeldingen forsvinner. Maskinen fortsetter fra den siden der papirstoppen oppstod. 6-8 Feilsøking

91 Forholdsregler ved papirstopp Ikke bruk fastkjørt papir på nytt. Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp. Papir som sitter fast i etterbehandleren (tilleggsutstyr) vil mates ut igjen. Ikke legg disse arkene tilbake i etterbehandleren. ADVARSEL Det er høy spenning i laderdelen. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for elektrisk støt. FORSIKTIG Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for forbrenning. Kassett 1 Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i kassett 1. 1 Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel 1. 2 Fjern papiret som sitter fast. 3 Trekk ut kassett 1. Feilsøking 6-9

92 4 Fjern papiret som sitter fast. Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen. 5 Skyv kassett 1 ordentlig tilbake på plass. 6 Trykk på det angitte stedet for å lukke venstre deksel 1. Kassett 2 Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i kassett 2. 1 Åpne venstre deksel 2. 2 Fjern papiret som sitter fast. 3 Trekk ut kassett Feilsøking

93 4 Fjern papiret som sitter fast. Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen. 5 Skyv kassett 2 ordentlig tilbake på plass. 6 Lukk venstre deksel 2. Kassett 3 og 4 (tilleggsutstyr) Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i kassett 3 eller 4 ved bruk av papirmateren (tilleggsutstyr). 1 Åpne venstre deksel 3. 2 Fjern papiret som sitter fast. Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen. 3 Trekk ut kassetten du benytter. 4 Fjern papiret som sitter fast. 5 Skyv kassetten helt tilbake på plass. 6 Lukk venstre deksel 3. Feilsøking 6-11

94 Universalskuff Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i universalskuffen. 1 Fjern alt papiret fra universalskuffen. 2 Hvis papir sitter fast, trekk papiret mot deg for å fjerne det. Inne i venstre deksel 1, 2 og 3 Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i venstre deksel 1, 2 eller 3 (tilleggsutstyr). 1 Åpne venstre deksel der papiret sitter fast. 2 Fjern papiret som sitter fast. Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen. 3 Lukk venstre deksel Feilsøking

95 2-sidig enhet Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i den 2-sidige enheten. 1 Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel 1. 2 Fjern papiret som sitter fast. 3 Løft opp den 2-sidige enheten, og fjern papiret som sitter fast. 4 Trykk på det angitte stedet for å lukke venstre deksel 1. Feilsøking 6-13

96 2-sidig enhet og kassett 1 Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i den 2-sidige enheten og kassett 1. 1 Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel 1. 2 Fjern papiret som sitter fast. 3 Løft opp den 2-sidige enheten, og fjern papiret som sitter fast. 4 Trekk ut kassett 1, og fjern papiret som sitter fast. Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen. 5 Skyv kassett 1 ordentlig tilbake på plass. 6 Trykk på det angitte stedet for å lukke venstre deksel Feilsøking

97 Papirmater Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i papirmateren. 1 Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel 1. 2 Fjern papiret som sitter fast. Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen. 3 Åpne frontdekselet. 4 Drei det nederste grønne rattet (A1) med klokken. 5 Fjern papiret som sitter fast. Hvis du ikke kan fjerne papiret, fortsetter du med neste trinn. Feilsøking 6-15

98 6 Trekk ut papirmateren (A2). 7 Åpne dekselet på papirmateren (A3), og fjern papiret som sitter fast. 8 Skyv papirmateren (A2) på plass igjen, og lukk igjen frontdekselet. 9 Trykk på det angitte stedet for å lukke venstre deksel 1. Innebygd etterbehandler (tilleggsutstyr) (2) Følg trinnene nedenfor for å fjerne papirstopp i den innebygde etterbehandleren (tilleggsutstyr). 1 Fjern gjenværende papir i etterbehandlerens utspor. 2 Fjern utskuffen. (1) 3 Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel Feilsøking

99 4 Fjern papiret som sitter fast. 5 Trykk på det angitte stedet for å lukke venstre deksel 1. (1) 6 Sett utskuffen på plass igjen. (2) 7 Drei skiven for å senke etterbehandlerskuffen. 8 Fjern alt papiret fra skuffen. Feilsøking 6-17

100 9 Skyv skuffen opp og på plass igjen. Dokumentmater (tilleggsutstyr) Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i dokumentmateren (tilleggsutstyr). 1 Fjern originalen fra originalskuffen. 2 Åpne toppdekselet på dokumentmateren. 3 Fjern originalen som sitter fast. A 4 Løft opp papirmateren A. 5 Fjern originalen som sitter fast. Hvis originalen rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen Feilsøking

101 6 Fjern originalen ved å dreie skiven. 7 Sett papirmateren A på plass igjen, og lukk igjen dokumentmaterens toppdeksel. 8 Legg originalene tilbake i dokumentmaterskuffen. Etterbehandler (tilleggsutstyr) Hvis det oppstår mateproblemer i etterbehandleren (tilleggsutstyr), se Document Finisher Operation Guide for å fjerne papirstoppet. Jobbskiller (tilleggsutstyr) Følg trinnene nedenfor når du skal fjerne papirstopp i jobbskilleren (tilleggsutstyr). 1 Hvis du kan se at papir sitter fast gjennom jobbskillerens papirutspor, trekk papiret mot deg for å fjerne det. Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen. 2 Trekk opp hendelen for venstre deksel 1, og åpne venstre deksel 1. 3 Fjern papiret som sitter fast. Hvis papiret rives, må du fjerne alle løse biter inne i maskinen. Feilsøking 6-19

102 4 Trykk på det angitte stedet for å lukke venstre deksel Feilsøking

103 7 Tillegg I dette kapitlet får du vite hvordan du skal skrive inn tekst, og hvilke papirtyper som kan brukes. Kapitlet gir også en oversikt over maskinens spesifikasjoner. Skrive inn tegn på berøringspanelet 7-2 Papir 7-5 Spesifikasjoner 7-6 Hovedenhet Dokumentmater (tilleggsutstyr) Papirmater (tilleggsutstyr) Etterbehandler (tilleggsutstyr) Innebygd etterbehandler (tilleggsutstyr) Jobbskiller (tilleggsutstyr) Miljøspesifikasjoner Tillegg 7-1

104 Skrive inn tegn på berøringspanelet For å skrive inn tegn på berøringspanelet slik som avdelingsnavn (for jobboversikt) eller kopieringsprogrammer osv, bruk følgende fremgangsmåter. Skjermbilde for innmating Amerikanske modeller Tastatur Visningsnavn Stopp Slutt Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Del. prev 8 Stor Letter Num./Sym. Mell.rom Tegnskjerm: Viser tegnene som har blitt skrevet inn. 2 [Stor]: Trykk denne tasten for å skrive inn store bokstaver. 3 [Bokstav]: Trykk denne tasten for å skrive inn små bokstaver. 4 [Num./Sym.]: Trykk denne tasten for å skive inn tall og symboler. 5 [Mell.rom]: Trykk denne tasten for å skrive inn et mellomrom. 6 [AllDel.]: Trykk denne tasten for å slette alle tegnene som du har skrevet inn. 7 [ ][ ]: Trykk disse tastene for å flytte markøren til venstre og til høyre. 8 [Del. prev]: Trykk denne tasten for å slette tegn til venstre for markøren. 9 [Stopp]: Trykk denne tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 10 [Slutt]: Trykk denne tasten for å bekrefte alle tegnene som du har skrevet inn. Hovedtastatur Visningsnavn Stopp Slutt Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Del. prev Stor Letter Num./Sym. Mell.rom 7-2 Tillegg

105 Tall/symbol tastatur Visningsnavn Stopp Slutt Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Del. prev Stor Letter Num./Sym. Mell.rom Europeiske modeller Tastatur Visningsnavn Stopp Slutt Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Del. prev 9 Stor Letter Symbol 1 Symbol 2 Mell.rom Tegnskjerm: Viser tegnene som har blitt skrevet inn. 2 [Stor]: Trykk denne tasten for å skrive inn store bokstaver. 3 [Bokstav]: Trykk denne tasten for å skrive inn små bokstaver. 4 [Symbol 1]: Trykk denne tasten for å skive inn tall og symboler. 5 [Symbol 2]: Trykk denne tasten for å skrive inn andre symboler. 6 [Mell.rom]: Trykk denne tasten for å skrive inn et mellomrom. 7 [AllDel.]: Trykk denne tasten for å slette alle tegnene som du har skrevet inn. 8 [ ][ ]: Trykk disse tastene for å flytte markøren til venstre og til høyre. 9 [Del. prev]: Trykk denne tasten for å slette tegn til venstre for markøren. 10 [Stopp]: Trykk denne tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 11 [Slutt]: Trykk denne tasten for å bekrefte alle tegnene som du har skrevet inn. Hovedtastatur Visningsnavn Stopp Slutt Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Del. prev Stor Letter Symbol 1 Symbol 2 Mell.rom Tillegg 7-3

106 Symbol 1 tastatur Visningsnavn Stopp Slutt Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Del. prev Stor Letter Symbol 1 Symbol 2 Mell.rom Symbol 2 tastatur Visningsnavn Stopp Slutt Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Del. prev Stor Letter Symbol 1 Symbol 2 Mell.rom Skrive inn tegn Visningsnavn Sto Nedenfor finner du et eksempel på hvordan du skal skrive inn Abcde med tastaturet. 1 Trykk [Stor] og [A] på tastaturet. A Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Stor Letter Num./Sym. Mell.rom Visningsnavn Sto 2 Trykk [Bokstav]. A Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Stor Letter Num./Sym. Mell.rom Visningsnavn Abcde Tegnbegrensning: 32 inkl. # AllDel. Sto 3 Trykk [b], [c], [d] og [e] i rekkefølge. 4 Når du har skrevet inn alle tegnene, trykk [Slutt]. Stor Letter Num./Sym. Mell.rom 7-4 Tillegg

107 Papir Denne delen forklarer papirstørrelser og -typer som kan brukes i papirkilden. Kassett 1, 2 og papirmateren (tilleggsutstyr) Typer som kan brukes Papirstørrelser som kan brukes Antall ark papir (60 til 120 g/m²) Resirkulert papir (60 til 120 g/m²) papir (60 til 120 g/m²) Resirkulert papir (60 til 120 g/m²) 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 5 1/2 8 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", 8 K, 16 K, 16 K-R 500 (80 g/m²) A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio 500 (80 g/m²) Universalskuff Typer som kan brukes Papirstørrelser som kan brukes Antall ark papir (45 til 200 g/m²) Resirkulert papir (45 til 200 g/m²) Farget papir (45 til 200 g/m²) 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 5 1/2 8 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", Executive, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, 8 K, 16 K, 16 K-R Andre størrelser: Stående sideformat - 3 7/8 til 11 5/8" eller 98 til 297 mm Liggende format - 5 7/8 til 17" eller 148 til 432 mm Transparent /2", A4, A4-R 25 Postkort Postkort ( mm) 80 OUFUKU HAGAKI (returpostkort) Returpostkort ( mm) Konvolutter Konv. DL, Konv. C5, Konv. C4, Comm. #10, Comm. #9, Comm. #6-3/4, Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4 Andre størrelser: Stående sideformat - 3 7/8 til 11 5/8" eller 98 til 297 mm Liggende format - 5 7/8 til 17" eller 148 til 432 mm (80 g/m²) Tillegg 7-5

108 Spesifikasjoner Merk Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel. Hovedenhet Element Beskrivelse 25 cpm modell 30 cpm modell Type Kopieringsmetode Originaltyper som kan brukes Matesystem for original Skrivebord Elektrofotografisk med halvleder laser Ark, bøker og tredimensjonale objekter (maks. originalstørrelse: 11 17"/A3) Fast Papirvekt Kassett 1 og 2 60 til 120 g/m² (2-sidig: 60 til 80 g/m²) Universalskuff 45 til 200 g/m²) Medietype Kassett 1 og 2, Grovt, Pergament, Resirkulert, Trykt, Bunnet, Farget, Hullet, Brevark, Tykk, Høy kvalitet, Egendef 1-8 (2-sidig: Samme som for 1-sidig) Universalskuff, Transparent, Grovt, Pergament, Etiketter, Resirkulert, Trykt, Bunnet, Postkort, Farget, Hullet, Brevark, Tykk, Konvolutt, Høy kvalitet, Egendef 1-8 Papirstørrelse Kassett 1 og 2 Maks.: 11 17"/A3 (2-sidig: 11 17"/A3) Min.: 5 1/2 8 1/2"/A5-R (2-sidig: 5 1/2 8 1/2"/A5-R) Universalskuff Maks.: 11 17"/A3 Min.: 5 1/2 8 1/2"/A6-R Zoomnivå Manuell modus: 25 til 400 %, i trinn på 1 % Automatisk modus: Forhåndsinnstilt zoom Kopieringshastighet 1-sidig 2-sidig Tid før første kopi (A4, mating fra kassett) Oppvarmingstid (22 C, 60 %) Slå på Strømsparing Hvilemodus 11 17"/A3: 12,5 ark/min 8 1/2 14"/B4: 12,5 ark/min /2"/A4: 25 ark/min 8 1/2 11"/A4-R: 17,5 ark/min B5: 25 ark/min B5-R: 20 ark/min 11 17"/A3: 9 ark/min 8 1/2 14"/B4: 9 ark/min /2"/A4: 19 ark/min 8 1/2 11"/A4-R: 10 ark/min B5: 20 ark/min B5-R: 11 ark/min Maks. 4,7 sekunder Maks. 15 sekunder Maks. 10 sekunder Maks. 15 sekunder Papirkapasitet Kassett 1 og ark (80 g/m²) Universalskuff 200 ark (80 g/m²) 11 17"/A3: 15 ark/min 8 1/2 14"/B4: 15 ark/min /2"/A4: 30 ark/min 8 1/2 11"/A4-R: 22 ark/min B5: 30 ark/min B5-R: 20 ark/min 11 17"/A3: 9 ark/min 8 1/2 14"/B4: 10 ark/min /2"/A4: 20 ark/min 8 1/2 11"/A4-R: 11 ark/min B5: 21 ark/min B5-R: 11 ark/min 7-6 Tillegg

109 Element Beskrivelse 25 cpm modell 30 cpm modell Kapasitet for utskuff Kontinuerlig kopiering Bilde skrivesystem Bilde lagringsminne Oppløsning Toppskuff Med innebygd etterbehandler (tilleggsutstyr) Med jobbskiller (tilleggsutstyr) 250 ark (80 g/m²) 100 ark (80 g/m²) 150 ark (80 g/m²) 1 til 999 ark Halvleder laser og elektrofotografisk 64 MB (standard) ppt Månedlig drift Gjennomsnitt 8000 sider sider Maks sider sider Driftsmiljø Temperatur 10 til 32,5 C Mål (B D H) Fuktighet 15 til 80 % Høyde over havet Lysstyrke Vekt (uten tonerkassett og toneravfallsboks) Nødvendig plass (B D) Strømkilde Strømforbruk Tilleggsutstyr Maks m Maks lux ,2 mm (kun hovedenhet) 75 kg mm (med universalskuff) 120 V AC, 60 Hz, 11,2 A/220 til 240 V AC, 50 Hz, 6,0 A 1360 W Dokumentmater, papirmater, etterbehandler, innebygd etterbehandler, jobbskiller, tasteteller, skriver og faks Tillegg 7-7

110 Dokumentmater (tilleggsutstyr) Element Metode for originalmating Papirvekt Originaltyper som kan brukes Papirstørrelse Antall originalark Mål (B D H) Vekt Beskrivelse Automatisk mating 45 til 160 g/m²) Arkoriginaler Maks.: 11 17"/A3 Min.: 5 1/2 8 1/2"/A5-R Maks. 75 ark (50 til 80 g/m²) Blandede originalstørrelser: Maks. 30 ark (50 til 80 g/m²) mm Maks. 7 kg Papirmater (tilleggsutstyr) Element Beskrivelse Metode for papirmating Papirvekt Medietype Friksjonsmating (antall ark: 500, 80 g/m², 2 kassetter) 60 til 120 g/m²), Grovt, Pergament, Resirkulert, Trykt, Bunnet, Farget, Hullet, Brevark, Tykk, Høy kvalitet, Egendef 1-8 Papirstørrelse 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 5 1/2 8 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K, 16 K, 16 K-R. Mål (B D H) Vekt ,7 309 mm Maks. 25 kg 7-8 Tillegg

111 Etterbehandler (tilleggsutstyr) Element Beskrivelse Antall skuffer Papirvekt 1 skuff Stifting: 80 g/m² (maks.) Papirstørrelse og maks. antall ark (ikke stifting) 11 17", 8 1/2 14", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", A3, B4, Folio, 8 K: 500 ark /2", 8 1/2 11", A4, A4-R, B5, 16 K: 1000 ark Maks. antall ark for stifting (maks. papirvekt 80 g/m²) Mål (B D H) Vekt 11 17", 8 1/2 14", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", A3, B4, Folio, 8 K: 20 ark /2", 8 1/2 11", A4, A4-R, B5, 16 K: 30 ark mm Ca. 25 kg Innebygd etterbehandler (tilleggsutstyr) Element Beskrivelse Antall skuffer Papirvekt 1 skuff Maks. 60 til 105 g/m² Papirstørrelse og maks. antall ark (ikke stifting) 11 17", 8 1/2 14", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", A3, B4, Folio, 8 K: 250 ark /2", 8 1/2 11", A4, A4-R, B5, 16 K: 500 ark Maks. antall ark for stifting (maks. papirvekt 80 g/m²) Mål (B D H) Vekt 11 17", 8 1/2 14", 8 1/2 13" (Oficio II), A3, B4, Folio, 8 K: 20 ark /2", 8 1/2 11", A4, A4-R, B5, 16 K: 30 ark mm Maks. 8 kg Tillegg 7-9

112 Jobbskiller (tilleggsutstyr) Element Beskrivelse Antall skuffer Papirvekt Medietype 1 skuff 45 til 160 g/m²), Grovt, Pergament, Resirkulert, Bunnet, Farget, Tykk Papirstørrelse 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 7 1/4 10 1/2", 5 1/2 8 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R Maks. antall ark Mål (B D H) Vekt 100 ark (80 g/m²) Bunnet, Tykk: 20 ark mm Ca. 1,5 kg Miljøspesifikasjoner Element Beskrivelse 25 cpm modell 30 cpm modell Støy I standby 47 db(a) (Lwad) Under kopiering 64,7 db(a) (Lwad) 66,5 db(a) (Lwad) Strømforbruk Under kopiering (med alt tilleggsutstyr) 1360 Wh 2-sidig kopi Papirkapasitet I standby I strømsparingsmodus Klareringstid fra strømsparingsmodus Klareringstid fra hvilemodus I avmodus (standardinnstilling) I hvilemodus (med alt tilleggsutstyr) Tid før strømsparingsmodus (standardinnstilling) Tid før hvilemodus (standardinnstilling) I tilkoblingsmodus Maks. 160 W Maks. 60 W 10 sekunder 15 sekunder Maks. 3,2 W Maks. 13 W 1 minutt 9 minutter Maks. 0,1 Wh Strømforbruket i tilkoblingsmodus kan kun elimineres ved å trekke støpslet ut av stikkontakten. Standard Det kan brukes 100 % resirkulert papir. Merk Forhandleren eller servicerepresentanten kan anbefale medietyper Tillegg

113 Register Numerics 2-sidig enhet Papirstopp , sidig modus A Automatisk hvilemodus Automatisk strømsparingsmodus Avbruddskopiering B Bærehåndtak Berøringspanel Betjeningspanel...1-2, 1-5 D Deksel for papirmater Det lille glasset Rengjøre Dokumentmater Legge inn originaler Navn på deler Papirstopp Rengjøre Spesifikasjoner E Etterbehandler Papirstopp Spesifikasjoner F Faks Feilmeldinger Frontdeksel G Glassplate Legge inn originaler Rengjøre Grønt ratt H Hendel for venstre deksel Hovedbryter Hovedopplader Rengjøre Hvilemodus I Indikator for originalplassering Indikatorplater for originalstørrelse Innebygd etterbehandler Etterfylle stifter Fjerne stiftestopp Papirstopp Spesifikasjoner J Jobbskiller Papirstopp Rengjøre Spesifikasjoner Justere tettheten Justeringsknapp for papirbredde K Kassett Angi medietype Angi papirstørrelse Kassett Kassett Legge inn papir Papirstopp , 6-10, 6-11, 6-14 Klargjøring Klemmeholder Kollater modus Kopiering 2-sidig modus Avbruddskopiering Fremgangsmåter ved vanlig kopiering Justere tettheten Kollater modus Splitt modus Velge bildekvalitet Zoom Kopieringshastighet Register-1

114 L Løse funksjonsfeil R Venstre deksel 1, 2 og M Miljøspesifikasjoner N Navn Berøringspanel Betjeningspanel Hovedenhet O Oppvarming Original Legge inn originaler i dokumentmateren Legge inn originaler på glassplaten Originaldeksel Rengjøre Overføringsvalse Rengjøre P Papir Angi medietype , 2-13 Angi papirstørrelse , 2-9 Legge inn papir i papirmateren Legge inn papir i universalskuffen Legge papir i kassett 1 og Merk Papirbreddefører Papirlengdefører Papirmater , 4-3 Angi medietype Angi papirstørrelse Legge inn papir Papirstopp , 6-15 Spesifikasjoner Papirstopp sidig enhet , 6-14 Dokumentmater Etterbehandler Forholdsregler ved papirstopp Indikatorer for plassering av papirstopp Innebygd etterbehandler Jobbskiller Kassett , 6-14 Kassett Kassett 3 og Papirmater , 6-15 Universalskuff Rengjøre Det lille glasset Hovedopplader Jobbskiller Originaldeksel, dokumentmater og glassplate Overføringsvalse Rengjøringsbørste Rengjøringsstav Ristrengjører S Skrive inn tegn på berøringspanelet Skriver Spesifikasjoner Dokumentmater Etterbehandler Hovedenhet Innebygd etterbehandler Jobbskiller Miljøspesifikasjoner Papirmater Splitt modus Språk Stopper for tonerkassett Stopper for utmating Strømsparingsmodus T Tasteteller Sette i Tilleggsutstyr Dokumentmater Etterbehandler Faks Innebygd etterbehandler Jobbskiller Oversikt over tilleggsutstyr Papirmater Skriver Tasteteller Toneravfallsboks Skifte Tonerkassett Skifte Toppskuff Register-2

115 U Universalskuff Angi medietype Angi papirstørrelse Legge inn papir Papirstopp Utskuff V Vedlikehold Velge bildekvalitet Venstre deksel Papirstopp Venstre deksel Papirstopp Z Zoom Auto zoom Forhåndsinnstilt zoom...3-6, 3-7 Manuell zoom...3-6, 3-7 XY-zoom...3-6, 3-8 Register-3

116 Register-4

117 For å oppnå best mulig resultat og maskinytelse anbefaler vi at du kun bruker våre originale forbruksartikler til dine produkter. E8

118

119 TURKEY

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2540

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2540 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-2540. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-2540 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-8030 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632126

Din bruksanvisning KYOCERA KM-8030 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632126 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-8030. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-8030 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

KM-1635 KM-2035 Operatørhåndbok

KM-1635 KM-2035 Operatørhåndbok KM-635 KM-35 Operatørhåndbok OPERATØRHÅNDBOK - I områdene for GEEA kan hvilemodus aktiveres etter mellom og minutter, og strømsparingsmodus kan aktiveres etter, 5, 5, 3, 45, 6, 9 eller minutter. Denne

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197

Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TASKalfa 620/820 OPERATØRHÅNDBOK

TASKalfa 620/820 OPERATØRHÅNDBOK TASKalfa 60/80 OPERATØRHÅNDBOK Vi anbefaler at du bruker våre originale forbruksartikler. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen.

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2050 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632155

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2050 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-2050. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-2050 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COPIA 1800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2408015

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COPIA 1800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2408015 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLIVETTI D-COPIA 1800. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLIVETTI D-COPIA 1800 i bruksanvisningen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. TASKalfa 180/220

OPERATØRHÅNDBOK. TASKalfa 180/220 OPERATØRHÅNDBOK TASKalfa 180/220 Innledning Takk for at du har kjøpt Taskalfa 180/220. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

d-copia 1800MF d-copia 2200MF OPERATØRHÅNDBOK no

d-copia 1800MF d-copia 2200MF OPERATØRHÅNDBOK no d-copia 1800MF d-copia 2200MF OPERATØRHÅNDBOK N 550505no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2009, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Produktsikkerhetsguide TP-

Produktsikkerhetsguide TP- Produktsikkerhetsguide TP- M5000N TP-M5000N Før du bruker denne maskinen, må du lese produktsikkerhetsguiden. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken lett tilgjengelig for fremtidig referanse. Innledning

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer