Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service 2010"

Transkript

1 Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service 2010 Akvaplan-niva AS Rapport:

2

3 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO MVA Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service 2010 Forfatter(e) / Author(s) Arntraut Götsch Akvaplan-niva rapport nr / report no Dato / Date Antall sider / No. of pages 13+ vedlegg Distribusjon / Distribution Gjennom oppdragsgiver Oppdragsgiver / Client Hammerfest Maritime Service Oppdragsg. referanse / Client s reference Espen Kinn Sammendrag / Summary Foreliggende rapport presenterer resultatene av en utvidet risikovurdering (Trinn 2) av forurenset grunn på eiendom 21/86 i Hammerfest Kommune. Eiendommen er eid av Hammerfest Maritime Service. Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Arntraut Götsch Roger Velvin 2010 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn Grunnlagsmateriale Områdebeskrivelse BESKRIVELSE AV FORURENSNINGSSITUASJONEN RISIKOVURDERING AV FORURENSET GRUNN Vurdering av datagrunnlag Helsebaserte tilstandsklasser Utvidet risikovurdering - Trinn 2. Aktuell arealbruk Miljømål Helsebasert risikovurdering Arealbruk Beregning av akseptkriterier Vurdering av akseptkriterier helse Konklusjoner fra helsebasert risikovurdering Spredningsbasert risikovurdering Spredning til grunnvann / utlekking til sjø Beregning av nye akseptkriterier KONKLUSJON OG ANBEFALINGER FOR VIDERE OPPFØLGING REFERANSER VEDLEGG: BEREGNINGSARK FOR RISIKOVURDERING I HENHOLD TIL SFT- VEILEDER 99: Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service Akvaplan-niva AS Rapport

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Eiendom 21/86 i Hammerfest eies av Hammerfest Maritime Service. Eiendommen er på ,5 m 2, hvorav ca. 700 m 2 antas å være forurenset. Fylkesmannen i Finnmark har gitt eier pålegg om å gjennomføre en risikovurdering Trinn 2 av de forurensete massene. Akvaplan-niva ble i september 2009 engasjert for å gjennomføre en slik vurdering. Det ble gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelse av den aktuelle tomten i mars 2006 (Götsch, A., 2006). Resultatet av undersøkelsene viste forhøyede konsentrasjoner (dvs. høyere enn SFTs normverdi) av PAH, PCB, oljeforbindelser, arsen, bly, sink, krom, kobber, nikkel og kadmium. Hammerfest Maritime Service fikk derfor pålegg fra Fylkesmannen i Finnmark om å gjennomføre en stedspesifikk risikovurdering av forurenset grunn i henhold til SFT-veileder 99:01A (Vik m.fl., 1999). I foreliggende rapport presenteres resultatene fra en utvidet risikovurdering av forurenset grunn utført på grunnlag av innholdet av forurensning i jordprøver. Risikovurderingen er utført i henhold til SFTveileder 99:01 (Vik m.fl., 1999), og er benyttet for å vurdere behovet for eventuelle tiltak. I tillegg er en ny veileder fra SFT om Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Hansen m.fl., 2009) blitt brukt. 1.2 Grunnlagsmateriale Tidligere utarbeidet rapport fra Akvaplan-niva (Götsch, A., 2006) er benyttet som grunnlagsmateriale for risikovurderingen. 1.3 Områdebeskrivelse Hammerfest Maritime Service ligger på den sørøst vendte enden av Fugleneset. Området grenser mot sjøen og er delvis asfaltert. Det ligger et mekanisk verksted der. Området er delvis utfylt med større steiner blandet med en del jernskrot og noe søppel. Potensiale for utvasking av miljøgifter til sjø (Hammerfest havn) er til stede. På grunn av delvis asfaltdekke samt bygninger, er inntrengingen av overflatevann i de underliggende jordmassene begrenset. Området hvor eiendommen er lokalisert er tilnærmet flatt, og det vil derfor sannsynligvis være en begrenset transport av vann gjennom massene mot sjø. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 2

7 2 Beskrivelse av forurensningssituasjonen Analyseresultater fra de innledende undersøkelsene på eiendommen er vist i Tabell 1, prøvepunktenes plassering er vist i Figur 1. Konsentrasjoner av forbindelser som i en eller flere prøver overskrider SFTs grenseverdi for tilstandsklasse 1 (Meget god) i jord er presentert i tabellen under. Konsentrasjonene er klassifisert iht. SFT sin veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553/2009). Prøvedybden er angitt i meter under dagens terreng. Tabell 1: Analyseresultater for miljøgifter i jordprøver fra Hammerfest Maritime Service sin eiendom. Kun komponenter som fantes i konsentrasjoner som overskred SFTs grenseverdi for tilstandsklasse 1 (Meget god) i en eller flere prøver er vist. Alle verdier er oppgitt i mg/kg tørrvekt. Parameter / prøvenr. PP1 PP2-1 PP3-1 PP4-3 PP5-2 PP6-3 0,8 m 0,5 m 0,4 0,6 m 2 3 m 1,5 2,2 m 0,2 2 m Arsen, As 8,1 7,7 33 2,4 9,2 2,4 Bly, Pb * Kadmium, Cd 0,77 0,25 19 <0,074 0,59 0,62 Kobber, Cu * Krom, Cr Nikkel, Ni Sink, Zn * THC >C12-C16 5,7 <5,0 10 <5,0 <5,0 <5,0 THC >C16-C < Benzo(a)pyren. 0,06 0,01 0,35 0,37 0,83 0,24 Sum PAH(16) 0,68 0,12 4,4 4,1 9,3 2,3 PCB 7 Totalsum 0,023 <0,004 0,018 0,009 0,014 0,099 Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig *Verdiene overstiger øvre grenseverdien for tilstandsklasse 5 (Svært dårlig) og jorda må betraktes som farlig avfall. Tilstandsklassene er satt opp ved å beregne de helsemessige akseptkriteriene ved hjelp av en revidert versjon av SFTs risikoberegningsverktøy beskrevet i SFT-veileder 99:01. I tillegg må risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter vurderes. Risiko ved spredning til miljøet er i tilstandsklassesystemet ikke ivaretatt for grunn i tilstandsklassene 2-5. Dersom forurensningskonsentrasjonen er høy (tilstandsklasse 4 og 5) regnes også risikoen for spredning å være høy. I slike tilfeller skal det utføres en risikovurdering av spredning. Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service Akvaplan-niva AS Rapport

8 Jordmasser med miljøgiftkonsentrasjoner over tilstandsklasse 5 ansees å være farlig avfall. Slike masser må normalt ikke ligge igjen i grunnen. Dette er tilfelle i ett prøvepunkt i den undersøkte eiendommen. For arealbruk industri og trafikkareal kan tilstandsklasse i toppjord (< 1m) være 3 eller lavere, tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. I dypereliggende jord (> 1m) kan tilstandsklasse være 3 eller lavere, tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. I den aktuelle eiendommen er tilstandsklasse 3 overskredet for både toppjord og dypereliggende jord, noe som gjør det nødvendig med en risikovurdering. De høyeste overskridelsene av grenseverdien for tilstandsklasse 1 ble funnet på stasjon 3 i prøven 3-1 (0,4 0,6 m). I denne prøven var for eksempel konsentrasjonen av kobber 775 ganger høyere enn normverdi. Generelt viser denne prøven de høyeste målte konsentrasjoner for alle metaller. Det ble imidlertid observert en noe spesiell sjikting i denne prøvegropen. Det sjiktet som ble analysert var rødfarget. Det antas at disse høye verdiene er begrenset til et lite område med denne spesielle sjiktingen. Figur 1: plassering av prøvepunkt på den undersøkte eiendommen Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 4

9 3 Risikovurdering av forurenset grunn 3.1 Vurdering av datagrunnlag Undersøkelsene har basert seg på kartlegging av forurensning i massene på tomten til Hammerfest Maritime Service med et areal på ca. 700 m 2. Det ble totalt samlet inn 17 jordprøver fra 6 stasjoner fordelt over området. Seks jordprøver (en fra hver stasjon) ble analysert for et bredt spekter av tungmetaller og organiske miljøgifter (38 ulike komponenter). Tabell 2: Oversikt over jordprøver tatt fra eiendom nr 21/86 i Hammerfest, Seks av prøvene ble analysert etter avtale med oppdragsgiver. St. nr Dybde Analysert (X) Gravedybde 1 80 cm (2 prøver) x 0.8 m cm cm cm 0 40 cm cm cm 100 cm 100cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm x x x x x 1,2 m 1 m 3 m 2,2 m 2 m Ved diffus forurensning vil en blandprøve kunne representere et gjennomsnittlig forurensningsnivå for et større område, i henhold til SFTs veileder 99:01 (Vik m. fl., 1999). Videre heter det i veilederen at ingen prøve kan regnes for å representere et gjennomsnittlig forurensningsnivå på et areal større enn 100 m 2 eller et volum på 100 m 3. Prøvedekningen i det undersøkte området varierer med mektigheten på overdekningsmasser over sprengstein. Deler av området kunne ikke prøvetas på grunn av bygninger. Ut fra områdets størrelse vurderes prøvetakingsprogrammet å være tilstrekkelig for å gjennomføre en risikovurdering. Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service Akvaplan-niva AS Rapport

10 3.2 Helsebaserte tilstandsklasser I det første trinnet i en risikovurdering ble de påviste konsentrasjonene sammenlignet med SFTs norm for mest følsom arealbruk (Tabell 3), gitt i SFT-veileder 99:01A (Vik m. fl., 1999). I 2009 ble det imidlertid utgitt en ny veileder (TA 2553/2009, Hansen m.fl.) om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Jorda blir etter denne veilederen delt inn i tilstandsklasser etter konsentrasjonem av miljøgifter. Med den aktuelle arealbruken (industri) kan tilstandsklasse 3 eller lavere i topp- og dyperliggende jord aksepteres. Det er utført kjemiske analyser av 6 jordprøver. Prøvene er fra finstoff-fraksjonen av masser som er dominert av grovt materiale (grus-stein). Resultatene viser at konsentrasjonen for miljøgifter til dels overstiger grenseverdien for tilstandsklasse 3. Derfor må det gjennomføres en utvidet risikovurdering - Trinn Utvidet risikovurdering - Trinn 2. Aktuell arealbruk De utførte miljøtekniske grunnundersøkelsene har påvist innhold av miljøgifter i løsmassene over SFTs grenseverdi for tilstandsklasse 1 (mest følsom arealbruk). Ved mest følsom arealbruk forutsettes det at mennesker eksponeres for forurensningen via følgende eksponeringsveier: oralt inntak av jord eller støv hudkontakt med jord eller støv innånding av støv innånding av gasser gjennom kjeller eller næringsbygg plassert på eiendommen inntak av drikkevann fra grunnvannsbrønn lokalisert på området inntak av grønnsaker og korn dyrket på området inntak av fisk eller skalldyr fra nærliggende resipient Risikovurderingens Trinn 2 tar utgangspunkt i den aktuelle arealbruk på stedet og vurderer stoffenes påvirkning på mennesker (helsebasert risikovurdering), samt faren for spredning til planter, dyr, luft, vann, osv. (spredningsbasert risikovurdering). I det etterfølgende er det gjort risikovurderinger for gjeldende arealbruk og det er beregnet nye akseptkriterier. Akseptkriterier defineres basert på miljømålet. Miljømålet angir ambisjonsnivåer og ønsket tilstand, mens akseptkriteriene beskriver hvordan miljømålene skal dokumenteres. For beregningene i risikovurderingen er det benyttet et regnearkbasert dataprogram, oppdatert versjon fra oktober 2009, som ble utviklet i regi av SFT til SFT-veileder 99:01 (Vik m.fl., 1999). 3.4 Miljømål Området er regulert til industriformål, slik at dette også gjelder framtidig arealbruk. Tomten er delvis asfaltert, men det står også bygninger som benyttes til verksted og kontor. For en slik bruk av området er det naturlig å definere følgende miljømål: 1. Det skal ikke forekomme forurensning på tomta som kan være helseskadelige eller ha andre miljøkonsekvenser for nåværende eller fremtidige brukere av området, verken ute eller inne i bygg (helsebasert risikovurdering). Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 6

11 2. Det skal ikke spres forurensning fra eiendommen i en slik grad at det har konsekvenser for sjøfugl, fisk og annet liv eller for dyr i sedimentene i nærliggende sjøområder (spredningsbasert risikovurdering). 3.5 Helsebasert risikovurdering I en helsebasert risikovurdering tas det stilling til hvorvidt den aktuelle arealbruken vil medføre helsefare for nåværende og fremtidige brukere av eiendommen. I henhold til miljømål 1 skal ikke brukerne av eiendommen utsettes for stoffkonsentrasjoner som kan medføre helsefare. Vi har i de følgende avsnittene beregnet nye akseptkriterier for den aktuelle arealbruken, med hensyn til eksponering av forurensning Arealbruk Området er regulert til industri. Overflaten på området består i stor grad av faste dekker. Allikevel må oralt inntak av jord eller støv, hudkontakt med jord eller støv og innånding av støv regnes som aktuelle eksponeringsveier for mennesker. Grunnvann i området brukes ikke til drikkevann, og det dyrkes heller ikke grønnsaker eller andre nyttevekster på tomten. Kostholdsråd gitt av Mattilsynet fraråder at det drives sanking av skjell i det aktuelle området på grunn av høy forurensningsgrad. Det er ingen oppdrettsanlegg for fisk i tilgrensede sjøområder, eller hekkeområder for sjøfugl som berøres direkte av en eventuell utlekking. Oppholdstiden innendørs i bygget er regulert av arbeidstida og satt til 8 timer i 220 dager pr år. Forutsetninger som er lagt til grunn for beregning av akseptkriterier ved aktuell arealbruk er vist i Tabell 3. Tabell 3: Aktuell arealbruk, eksponeringsvei og eksponeringstid. Arealbruk Eksponeringsvei Eksponeringstid utendørs innendørs Innånding av gass Inntak jord "jordspising" Hudkontakt jord Innånding av støv Innånding av gass Ikke et problem utendørs Voksne: 110 d/år, 8 t/dag Barn: uaktuell Voksne: 45 d/år, 8 t/dag Barn: uaktuell Voksne: 220 d/år, 8 t/dag Barn: uaktuell Voksne: 220 d/år, 8 t/dag Barn: uaktuell På grunnlag av forutsetningene som nevnt over er det beregnet nye akseptkriterier, se Tabell 4 og Tabell 5 samt utskrift fra regnearkene i Vedlegg A Beregning av akseptkriterier Det er beregnet nye akseptkriterier (Tabell 4) for de forurensningene som overstiger SFTs grenseverdi for tilstandsklasse 1. Risikovurderingen er gjennomført for alle analyseresultatene uten hensyn til dybde under terreng. Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service Akvaplan-niva AS Rapport

12 Tabell 4: Beregnede akseptkriterier (helserisiko) for nåværende og framtidig arealbruk. Alle verdier er oppgitt i mg/kg tørrstoff. Stoff Antall prøver Målt jordkonsentrasjon Høyeste målte konsentrasjon Gjennomsnittskonsentrasjon av alle analyserte prøver Grenseverdi tilstandsklasse 1 Beregnet akseptkriterie, helserisiko: Akseptabel konsentrasjon ved aktuell arealbruk Arsen , ,4 Bly , ,8 Kadmium ,55 1,5 116,1 Kobber , Krom totalt Kvikksølv 6 0,94 0, ,3 Nikkel , ,3 Sink , Alifater >C 8 -C ,9 Alifater >C 10 -C ,1 Alifater >C 12 -C , ,5 PAH 16EPA 6 9,3 3, ,0 Benso(a)pyren 6 0,83 0,31 0,1 5,7 PCB 7 6 0,099 0,028 0,01 0, Vurdering av akseptkriterier helse For to forbindelser bly og krom - overstiger maksimumskonsentrasjonene de nye beregnede akseptkriteriene med de forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene Konklusjoner fra helsebasert risikovurdering Risikovurderingen viser at Miljømål 1 (se 3.4) ikke er oppfylt med gjeldene arealbruk. 3.6 Spredningsbasert risikovurdering Spredning til grunnvann / utlekking til sjø Den aktuelle eiendommen ligger langs sjøen. Fyllmassene består i hovedsak av diverse masser med kornstørrelse fra leir-silt til store steiner/blokker. Massene har varierende permeabilitet, men potensialet for utvasking til sjø (Hammerfest havn) er til stede. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 8

13 Inntrenging av overflatevann i de underliggende jordmassene er begrenset på grunn av delvis asfaltdekke, og det er dermed begrenset avrenning av massene mot sjøen. I perioder med snøsmelting eller kraftig nedbør kan det være noe gjennomvasking på grunn av økt grunnvannsnivå. Dette er likevel begrenset til korte perioder. Normal årlig nedbørsmengde for Hammerfest er mellom 600 og 1000 mm. Dette gir en ubetydelig infiltrasjon av nedbør i områder oppstrøms, uten tette dekker. Det er ikke grunnvannsuttak på tomten, slik at det er vannkvaliteten for marine organismer som er avgjørende ved en spredningsvurdering til grunnvann eller sjø Beregning av nye akseptkriterier Det kan beregnes nye akseptkriterier for innhold av miljøgifter i jord på land med hensyn til utlekking til sjø og påvirkning av marine organismer. For å gjennomføre en slik beregning må en bestemme NOEC-verdier (No observable effect concentration) for fisk, adsorpsjonsfaktor (K d ) og fortynning. Det vil foregå en fortynning av konsentrasjonene ved overgang fra porevann til grunnvann/ brakkvann, i fyllingen. Denne fortynningen er vanligvis 8-12 ganger ved sand-/grusfraksjon. I tillegg vil konsentrasjonene bli ytterlige fortynnet når forurensningen vaskes ut i sjøen utenfor fyllingen. I følge SFT veileder 99:01 bør det benyttes en fortynningsfaktor på 10 ganger på grunn av tidevannsforskjeller og strøm. Dette vil gi en total fortynning på 120 ganger (12x10) ved utvasking til sjø. I denne spredningsvurderingen er det benyttet NOEC-verdier for fisk der denne er oppgitt. Kilder for benyttede NOEC-verdier og K d -faktor er SFT-veileder 99:01, databasen EnviChem og EPA (US Environmental Protection Agency). Tabell 5 viser NOEC verdier for fisk, adsorpsjonsfaktor (K d ), samt nye beregnede akseptkriterier. Akseptkriteriene er beregnet etter følgende formel: Akseptkriterie = NOEC x fortynning x K d Adorpsjonsfaktor (K d ) er fasefordelingen mellom jord og porevann. K d faktor benyttet i beregningen er worst case verdier som dekker en typisk norsk jordkvalitet, fra SFT-veiledning 99:01. Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service Akvaplan-niva AS Rapport

14 Tabell 5: NOEC, K d, og nye beregnede akseptkriterier (spredningsrisiko) ved nåværende arealbruk Stoff NOEC fisk (mg/l) K d (l/kg) Akseptkriterie (mg/kg) Arsen 10* 30* 2 18 Bly 0,0004* 1000* 2 48 Krom total (III + VI) 0,05* 3 30* Kobber 0,004* 500* Kadmium 0,001* 30* 2 3,6 Nikkel 0,38* 100* Sink 0,026* 100* Alifater >C 12 -C 16 0,02* 500* Benso(a)pyren 0,0001* * Σ PAH 2* - PCB total 0,0001* * 2 20 * Kilde EnviChem 1 *2 Kilde SFT veiledning 99:01 2 *3 Kilde EPA *4 SFT-veiledning 99:01 har en svært høy Kd faktor for alifater C Det er derfor benyttet en konservativ K d -faktor på 500 l/kg ~ Beregnet verdi er over 1 mill mg/kg Der det ikke finnes data for NOEC fisk er det benyttet NOEC alger eller krepsdyr Tabell 6 viser maksimal konsentrasjon og middel konsentrasjon av påviste miljøgifter. Verdiene er deretter sammenlignet med SFTs grenseverdi for tilstandsklasse 1 i jord samt de nye beregnede akseptkriteriene for innhold i jord med hensyn til utlekkingspotensialet. 1 EnviChem, Finnish Data Bank of Environmental Properties of Chemicals 2 United States Environmental Protection Agency, Office of Water, 1991, Technical Support Document for Water Quality-based Toxics Control, EPA/505/ Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 10

15 Tabell 6: Maks og middel konsentrasjon (mg/kg) sammenlignet med de nye akseptkriteriene ved utlekking. SFT-norm for mest følsom arealbruk er også vist. Verdier som overstiger de nye beregnede akseptkriteriene er markert med grått. Stoff Antall prøver Målt jordkonsentrasjon Høyeste målte konsentrasjon Gjennommsnittskonsen trasjon av alle analyserte prøver Grenseverdi tilstandsklasse 1 Beregnet akseptkritere (mg/kg), innhold jord mht utlekking Arsen , Bly , Kadmium ,55 1,5 133 Kobber , Krom totalt 6 0,94 0, Nikkel , Sink , Alifater >C 12 -C , PAH 16EPA 6 9,3 3, Benso(a)pyrene 6 0,83 0,31 0,1 110 PCB 7 6 0,099 0,028 0,01 20 Maks konsentrasjonene for arsen, bly, kobber og sink overstiger de nye, beregnede akseptkriteriene for innhold i jord med hensyn på utlekking. Disse resultatene viser at miljømål 2 med hensyn på spredning ikke er oppfylt dersom det foregår utvasking fra massene fra området. Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service Akvaplan-niva AS Rapport

16 4 Konklusjon og anbefalinger for videre oppfølging Risikovurderingen viser at verdiene for bly og krom ligger over de nye beregnede akseptkriterier for helse med gjeldende arealbruk. I tillegg ble det påvist konsentrasjoner over akseptkriteriene for beregnet utlekking for stoffene arsen, bly, kobber og sink. For å oppnå miljømål 1 - Det skal ikke forekomme forurensning på tomta som kan være helseskadelige eller ha andre miljøkonsekvenser for nåværende eller fremtidige brukere av området, verken ute eller inne i bygg (helsebasert risikovurdering) anbefales det å fjerne de mest forurensede massene, særlig rundt prøvepunkt 3, som i vesentlig grad bidrar til at den nye beregnete grenseverdien for miljømål 1 (helse) overskrides. Massene der er uansett så forurenset at de anses som farlig avfall og bør fjernes. Når det gjelder miljømål 2 - Det skal ikke spres forurensning fra eiendommen i en slik grad at det har konsekvenser for sjøfugl, fisk og annet liv eller for dyr i sedimentene i nærliggende sjøområder (spredningsbasert risikovurdering) er konklusjonen fra risikovurderingen at det sannsynligvis lekker ut miljøgifter fra eiendommen. De nye beregnete akseptkriteriene inneholder imidlertid fremdeles noen sikkerhetsfaktorer, dvs. at målinger av utlekkingen muligens kan vise noe annet enn beregningene. Vi anbefaler derfor enten - Måling av utlekking. Dette kan gjøres gjennom å sette ned sigevannsbrønner og analysere vannprøver tatt fra sigevannsbrønnene. Konsentrasjonen av miljøgifter i vannprøvene vil avgjøre om det er nødvendig med tiltak eller ikke. - Gjennomføre tiltak uten å måle utlekking først. Dette innebærer å fjerne de mest forurensede massene, særlig rundt prøvepunkt 1, 3 og 5 (se Figur 1) og muligens i tillegg sikre fyllingen mot utvasking. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 12

17 5 Referanser Götsch, A., Miljøundersøkelse av eiendom nr. 21/86 (Nestle Norge Slippen) i Hammerfest. Akvaplan-niva rapport Vik m.fl SFT TA 1629/99, Veiledning 99:01. Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn. Hansen m.fl SFT TA-2553/2009. Veileder om Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Risikovurdering Trinn 2 Hammerfest Maritime Service Akvaplan-niva AS Rapport

18 Vedlegg: Utskrift av regneark for risikovurdering i henhold til SFT-veileder 99:01 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 14

19 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Stoff Organisk eller uorganisk Henry Kd (l/kg) Koc (l/kg) log Pow BCF fisk BCF stengel grønnsaker BCF rotgrønnsaker MTDI (mg/kg/d ) MTDI Kreftrisiko (mg/m3) RfC (mg/kg/d ) RfC Kreftrisiko (mg/m3) Hudkontakt: f du Stoff Arsen uorganisk i.r ,03 0,015 0,001 6,7E-06 0,03 8 Bly uorganisk i.r ,03 0,001 0, , , Kadmium uorganisk i.r ,7 0,15 0, E-06 5,6E-06 0,14 1,5 Kvikksølv uorganisk 0, ,03 0,015 0,0001 0,001 0,05 1 Kobber uorganisk i.r ,1 0,1 0,5 0, Sink uorganisk i.r ,4 0,1 0,3 0, Krom (III) uorganisk i.r ,02 0, ,04 50 Krom (VI) uorganisk i.r ,02 0,002 0,003 8E-06 2,5E-07 0,09 2 Krom totalt (III + VI) uorganisk i.r ,002 0,02 1 0, E-07 0,09 50 Nikkel uorganisk i.r ,1 0,07 0,005 2,5E-05 0, ,35 60 Cyanid fri uorganisk 0, ,883 0,798 0,012 0,025 0,3 1 PCB CAS organisk 0, , ,3E-06 0,067 0,01 Lindan organisk 2,9E , ,15 0,86 0, ,5E-06 0, ,001 DDT organisk 0, , ,05 0,002 0,0005 0, ,007 0,04 Monoklorbensen organisk 0,13 2, ,9 40 2,48 5,07 0,02 0,071 0,1 0,03 1,2-diklorbensen organisk 0, , ,41 14,4 0,43 0,1 0,1 1,4-diklorbensen organisk 0,093 6, , ,31 13,6 0,11 0,0004 0,13 0,1 0,07 1,2,4-triklorbensen organisk 0, , ,92 36,4 0,0077 0,008 0,08 0,05 1,2,3-triklorbensen organisk 0, , ,0077 0,008 0,08 0,01 1,3,5-triklorbensen organisk 0, ,0077 0,008 0,08 0,01 1,2,4,5-tetraklorbensen organisk 0, , ,22 126,4 0,0003 0,1 0,05 Pentaklorbensen organisk 0, , ,15 289,8 0,0008 0,1 0,1 Heksaklorbensen organisk 0, , ,05 522,1 0, , ,003 0, ,13 0,01 Diklormetan organisk 0,0861 0,17 16,6 1,25 5 1,06 1,65 0,006 0,0013 0,45 0,05 0,1 0,06 Triklormetan organisk 0,11 0, , ,13 1,78 0,013 0, ,045 0,024 0,1 0,02 Trikloreten organisk 0,28 1, ,6 17 1,74 3,08 0,0015 0,023 0,1 0,1 Tetraklormetan organisk 1,25 1, ,7 17 0,007 0,0061 0,1 0,02 Tetrakloreten organisk 0,93 2, ,4 77,1 1,96 3,61 0,014 0,0002 0,25 0,0055 0,1 0,01 1,2-dikloretan organisk 0,03 0,3 30,9 1, ,79 1,23 0, ,0036 0,1 0,01 1,2-dibrometan organisk 0,03 0,44 43,8 1, ,1 1,13 1,79 0, , ,1 0,004 1,1,1-trikloretan organisk 0,71 1, ,49 9 1,72 3,03 0,58 0,8 0,1 0,1 1,1,2-trikloretan organisk 0,9 0,8 80 1,89 0,004 0,01 Fenol organisk 2,2E-07 0,3 30 1,47 17,5 0,04 0,26 0,1 Sum mono,di,tri,tetra organisk 0, ,3 30,00 3,7 0,0067 0,26 0,06 Pentaklorfenol organisk 0, , ,42 247,3 0,003 0, ,5E-06 0,11 0,006 PAH totalt organisk 0, , , Helserisiko beregnes ut fra Benso(a)pyrene 0,2 2 Naftalen organisk 0, , ,14 12,5 0,04 0,003 0,1 0,8 Acenaftalen organisk 0, ,9 0,04 0,18 0,8 Acenaften organisk 0, ,9 0,04 0,2 0,8 Fenantren organisk 0, , ,04 0,18 0,8 Normverdi Jord (mg/kg) Side 1 av 2

20 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Stoff Organisk eller uorganisk Henry Kd (l/kg) Koc (l/kg) log Pow BCF fisk BCF stengel grønnsaker BCF rotgrønnsaker MTDI (mg/kg/d ) MTDI Kreftrisiko (mg/m3) RfC (mg/kg/d ) RfC Kreftrisiko (mg/m3) Hudkontakt: f du Stoff Antracen organisk 0, , ,04 0,2 0,8 Fluoren organisk 0, , ,04 0,2 0,8 Fluoranten organisk 0, , , ,0125 0, ,2 1 Pyrene organisk 7,5E , ,03 0,2 1 Benzo(a)antracen organisk 1,7E , ,005 0, ,7E-06 0,2 0,03 Krysen organisk 4,7E , ,0023 1,2E-06 0,2 0,03 Benzo(b)fluoranten organisk 2,8E , ,005 0, ,3E-07 0,2 0,01 Benzo(k)fluoranten organisk 2,8E E+06 6, , ,2E-06 0,2 0,09 Benso(a)pyren organisk 3,4E , , , , ,1E-07 0,2 0,2 Indeno(1,2,3-cd)pyren organisk 1,17E E+06 6, ,005 0, E-07 0,18 0,05 Dibenzo(a,h)antracen organisk 3,8E E+06 7, , ,30E-08 0,09 0,05 Benzo(g,h,i)perylen organisk 4E E+06 6, ,03 0,18 0,1 Bensen organisk 0,159 0,7 74 2,1 10,9 1,32 2,15 0, ,05 0,0012 0,08 0,009 Toluen organisk 0,27 2, ,8 39 2,2 4,24 0,22 0,26 0,12 0,3 Etylbensen organisk 0,27 2, ,8 86 3,4 8,48 0,1 1 0,2 0,2 Xylen organisk 0,27 2, , ,37 8,34 0,2 0,87 0,12 0,2 Alifater C5-C6 organisk , ,88 10, ,4 1 Alifater > C6-C8 organisk , ,92 36, ,4 1 Alifater > C8-C10 organisk , ,9 175,64 0,1 1 0,5 10 Sum alifater > C5-C10 organisk 34 3,9 0,1 1 0,2 Alifater >C10-C12 organisk , ,09 850,35 0,1 1 0,5 50 Alifater >C12-C35 organisk E+09 6,3 2E+08 0, ,1 100 MTBE organisk 0,024 0,06 6 0,9 2 0,69 1,12 0,1 3 0,1 0,16 Tetraetylbly organisk 28 7, , ,04 6,99 1E ,001 PBDE-99 organisk 1,2E , ,002 0,067 0,08 PBDE-154 organisk ,067 0,08 PBDE-209 organisk 4,5E ,9 0,01 0,067 0,002 HBCDD organisk 0, ,8 0,067 0,04 Tetrabrombisfenol A organisk , ,067 0,001 Bisfenol A organisk 1,1E ,4 5,1 0,05 0,01 PFOS organisk 3,2E-08 26, ,0001 0,1 Nonylfenol organisk 0, ,48 0,005 Nonylfenoletoksilat organisk 4 0,1 Oktylfenol organisk 8,5E ,12 6,34 0,006 Oktylfenoletoksilat organisk ,04 TBT-oksid organisk 1,7E , ,7 27,4 0,0003 0, ,001 Trifenyltinnklorid organisk 6,3E , ,001 Di(2-etylheksyl)ftalat organisk 4,4E , ,02 0,004 2,8 Mellomkjedete kl. paraf. organisk , ,6 Kortkjedete kl. paraf. organisk ,39 1 Polyklorerte naftalener organisk 0,00007 Trikresylfosfat organisk 1,1E , Dioksin (TCDD-ekv.) organisk 0, E+06 1,4E-09 0,2 0,00001 Normverdi Jord (mg/kg) Side 2 av 2

21 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Konsentrasjon Antall prøver Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Stoff Arsen ,4667 8,1 7,7 33 2,4 9,2 2,4 Bly , Kadmium , ,77 0, ,074 0,59 0,62 Kvikksølv 6 0,94 0, ,35 0,13 0,94 0,16 0,44 0,049 Kobber , Sink , Krom (III) 0 0 #DIV/0! Krom (VI) 0 0 #DIV/0! Krom totalt (III + VI) Nikkel , Cyanid fri 0 0 #DIV/0! PCB CAS ,099 0, ,023 0,004 0,018 0,009 0,014 0,099 Lindan 0 0 #DIV/0! DDT 0 0 #DIV/0! Monoklorbensen 0 0 #DIV/0! 1,2-diklorbensen 0 0 #DIV/0! 1,4-diklorbensen 0 0 #DIV/0! 1,2,4-triklorbensen 0 0 #DIV/0! 1,2,3-triklorbensen 0 0 #DIV/0! 1,3,5-triklorbensen 0 0 #DIV/0! 1,2,4,5-tetraklorbensen 0 0 #DIV/0! Pentaklorbensen 0 0 #DIV/0! Heksaklorbensen 0 0 #DIV/0! Diklormetan 0 0 #DIV/0! Triklormetan 0 0 #DIV/0! Trikloreten 0 0 #DIV/0! Tetraklormetan 0 0 #DIV/0! Tetrakloreten 0 0 #DIV/0! 1,2-dikloretan 0 0 #DIV/0! 1,2-dibrometan 0 0 #DIV/0! 1,1,1-trikloretan 0 0 #DIV/0! 1,1,2-trikloretan 0 0 #DIV/0! Fenol 0 0 #DIV/0! Side 1 av 2

22 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Konsentrasjon Antall prøver Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Stoff Sum mono,di,tri,tetra 0 0 #DIV/0! Pentaklorfenol 0 0 #DIV/0! PAH totalt 6 9,3 3, ,68 0,12 4,4 4,1 9,3 2,3 Naftalen 0 0 #DIV/0! Acenaftalen 0 0 #DIV/0! Acenaften 0 0 #DIV/0! Fenantren 0 0 #DIV/0! Antracen 0 0 #DIV/0! Fluoren 0 0 #DIV/0! Fluoranten 6 1,6 0, ,08 0,02 0,72 0,68 1,6 0,25 Pyrene 6 1,5 0, ,08 0,01 0,62 0,58 1,5 0,25 Benzo(a)antracen 0 0 #DIV/0! Krysen 0 0 #DIV/0! Benzo(b)fluoranten 0 0 #DIV/0! Benzo(k)fluoranten 0 0 #DIV/0! Benso(a)pyren 6 0,83 0,31 0,06 0,01 0,35 0,37 0,83 0,24 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0 0 #DIV/0! Dibenzo(a,h)antracen 0 0 #DIV/0! Benzo(g,h,i)perylen 0 0 #DIV/0! Bensen 0 0 #DIV/0! Toluen 0 0 #DIV/0! Etylbensen 0 0 #DIV/0! Xylen 0 0 #DIV/0! Alifater C5-C6 0 0 #DIV/0! Alifater > C6-C8 0 0 #DIV/0! Alifater > C8-C Sum alifater > C5-C Alifater >C10-C Alifater >C12-C , , MTBE 0 0 #DIV/0! Tetraetylbly 0 0 #DIV/0! PBDE #DIV/0! PBDE #DIV/0! Side 2 av 2

23 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Stedsspesifikk Tabell I. Eksponeringsveier ved aktuell arealbruk. (Kun verdier i gull felt kan endres. Endringer skal begrunnes.) Parametre Eksponeringstid for oralt inntak av jord (barn) Eksponeringstid for oralt inntak av jord (voksne) Eksponeringstid for hudkontakt med jord (barn) Eksponeringstid for hudkontakt med jord (voksne) Oppholdstid utendørs (barn) Oppholdstid utendørs (voksne) Oppholdstid innendørs (barn) Oppholdstid innendørs (voksne) Fraksjon av grunnvann fra lokaliteten brukt som Fraksjon av inntak av grønnsaker dyrket på lokaliteten Fraksjon av inntak av fisk fra nærliggende resipient Standard verdi Anvendt verdi Enhet Begrunnelse (Gule celler må fylles) UAKTUELL dager/år Arbeidsdager, halve året (resten av året er det vinter) 8 8 timer/dag 80 0 UAKTUELL dager/år 8 8 timer/dag UAKTUELL dager/år Arbeidsdager 24 8 timer/dag UAKTUELL dager/år Arbeidsdager 24 8 timer/dag 100 % 0 % UAKTUELL 30 % 0 % UAKTUELL 100 % 75 % Kostholdsråd, sanking av skjell anbefales ikke Side 1 av 2

24 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Stedsspesifikk Tabell II. Transport og reaksjonsmekanismer (tabell 21 s.99 i SFT 99:01A; Kun verdier i gule felt kan endres. Endringer skal begrunnes.) Parametre Symbol Standard verdi Anvendt verdi Enhet Jordspesifikke data Vanninnhold i jord w 0,2 0,2 l vann/l jord Luftinnhold i jord a 0,2 0,2 l luft/l jord Jordas tetthet s 1,7 1,7 kg/l jord Fraksjon organisk karbon i jord f oc 1 % 1 % Jorda porøsitet 40 % 40 % Parametre brukt til beregning av konsentrasjon i innedørsluf Innvendig volum av huset V hus m 3 Begrunnelse (Gule celler må fylles) Areal under huset A m 2 Utskiftingshastighet for luft i huset l d Innlekkingshastighet av poreluft L 2,4 2,4 m 3 /d Dybde fra kjellergulv til forurensning Z 0,35 0,35 m Diffusiviteten i ren luft D o 0,7 0,7 m 2 /d Data brukt til beregning av konsentrasjon i grunnvan Jordas hydraulisk konduktivitet 0, ,00001 m/s k 315,36 315,36 m/år Avstand til brønn X 0 0 m Lengden av det forurensende området i L gw m gunnvannsstrømmens retning Infiltrasjons faktor IF 0,141 0,141 år/m Gjennomsnittlig årlig nedbørmengde P mm/år Infiltrasjonshastigheten I 0,1 0,1 m/år Beregnet (IF P 2 ) Hydraulisk gradient i 0,03 0,03 m/m Tykkelsen av akviferen d a 5 5 m Tykkelsen av blandingssonen i akviferen d mix 5 5 m Beregnet (ligning (10) i SFT 99:01a) Data brukt til beregning av konsentrasjon i overflatevan Vannføring i overflatevann Q sw m 3 /år Bredden av det forurensende området vinkelrett på retningen av grunnvannsstrømmen L SW 7,34 7,34 m Beregnet hastighet på grunnvannstrøming Q di 347, ,2114 m 3 /år Beregnet (k i d mix L SW ) Side 2 av 2

25 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Helserisiko Stoff Totalt C he Oralt jordinntak C is Beregnet Referanse-jordkonsentrasjon (mg/kg) Hudkontakt C du Inhalering støv C id Gass C iv Drikkevann C iw Grønnsaker Arsen 6,2E+02 4,6E+03 2,2E+04 8,1E+02 i.r #DIV/0! #DIV/0! 8,6E+03 Bly 3,0E+03 4,9E+03 1,1E+05 1,8E+04 i.r #DIV/0! #DIV/0! 1,5E+04 Kadmium 1,2E+02 5,8E+02 5,8E+02 6,8E+02 i.r #DIV/0! #DIV/0! 2,7E+02 Kvikksølv 1,3E+01 4,6E+02 1,3E+03 1,2E+05 1,4E+01 #DIV/0! #DIV/0! 1,1E+03 Kobber 1,5E+06 2,3E+06 1,6E+07 1,6E+08 i.r #DIV/0! #DIV/0! 5,4E+06 Sink 2,1E+05 1,4E+06 9,8E+06 9,6E+07 i.r #DIV/0! #DIV/0! 2,6E+05 Krom (III) 3,3E+06 4,6E+06 1,6E+07 3,2E+08 i.r #DIV/0! #DIV/0! 4,3E+07 Krom (VI) 3,0E+01 1,4E+04 2,2E+04 3,0E+01 i.r #DIV/0! #DIV/0! 1,9E+03 Krom totalt (III + VI) 3,6E+01 4,6E+06 7,3E+06 3,6E+01 i.r #DIV/0! #DIV/0! 6,5E+05 Nikkel 1,2E+03 2,3E+04 9,4E+03 1,5E+03 i.r #DIV/0! #DIV/0! 4,3E+04 Cyanid fri 1,7E+02 5,6E+04 2,6E+04 3,0E+06 1,7E+02 #DIV/0! #DIV/0! 5,8E+03 PCB CAS ,6E-01 6,7E+00 1,4E+01 4,2E+02 5,6E+02 #DIV/0! #DIV/0! 1,2E+00 Lindan 9,7E-01 3,9E+01 #DIV/0! 3,2E+03 8,2E+02 #DIV/0! #DIV/0! 1,0E+00 DDT 2,8E+01 1,5E+02 #DIV/0! 8,5E+05 1,0E+05 #DIV/0! #DIV/0! 3,5E+01 Monoklorbensen 1,1E+01 9,3E+04 1,3E+05 8,6E+06 1,1E+01 #DIV/0! #DIV/0! 5,0E+03 1,2-diklorbensen 8,7E+02 2,0E+06 2,8E+06 1,4E+08 9,0E+02 #DIV/0! #DIV/0! 3,3E+04 1,4-diklorbensen 1,1E+01 2,1E+03 2,9E+03 1,6E+07 7,9E+01 #DIV/0! #DIV/0! 1,3E+01 1,2,4-triklorbensen 1,2E+01 3,6E+04 6,3E+04 9,7E+05 1,2E+01 #DIV/0! #DIV/0! 5,6E+02 1,2,3-triklorbensen 4,5E+02 3,6E+04 6,3E+04 9,7E+05 1,3E+03 #DIV/0! #DIV/0! 7,0E+02 1,3,5-triklorbensen 1,9E+02 3,6E+04 6,3E+04 9,7E+05 3,6E+02 #DIV/0! #DIV/0! 4,1E+02 1,2,4,5-tetraklorbensen 9,1E-01 1,4E+03 2,0E+03 9,6E+04 9,7E-01 #DIV/0! #DIV/0! 1,6E+01 Pentaklorbensen 1,0E+00 3,7E+03 5,2E+03 2,6E+05 1,3E+01 #DIV/0! #DIV/0! 1,1E+00 Heksaklorbensen 1,1E+00 1,7E+02 1,8E+02 9,1E+04 1,1E+02 #DIV/0! #DIV/0! 1,1E+00 Diklormetan 1,4E+00 6,7E+03 9,4E+03 6,1E+06 1,4E+00 #DIV/0! #DIV/0! 6,8E+02 Triklormetan 1,1E+00 8,4E+02 1,2E+03 2,9E+06 1,1E+00 #DIV/0! #DIV/0! 6,6E+01 Trikloreten 9,0E-01 7,0E+03 9,8E+03 2,8E+06 9,0E-01 #DIV/0! #DIV/0! 4,9E+02 Tetraklormetan 8,2E-02 3,3E+04 4,6E+04 7,4E+05 8,2E-02 #DIV/0! #DIV/0! 3,6E+03 Tetrakloreten 1,4E-01 1,0E+03 1,4E+03 6,7E+05 1,4E-01 #DIV/0! #DIV/0! 6,6E+01 1,2-dikloretan 4,3E-01 6,2E+02 8,7E+02 4,4E+05 4,3E-01 #DIV/0! #DIV/0! 1,5E+02 1,2-dibrometan 7,8E-03 1,8E+02 2,5E+02 6,1E+03 7,9E-03 #DIV/0! #DIV/0! 1,9E+01 1,1,1-trikloretan 1,2E+01 2,7E+06 3,8E+06 9,7E+07 1,2E+01 #DIV/0! #DIV/0! 3,6E+05 C ig Fisk C if Side 1 av 2

26 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Helserisiko Stoff Totalt C he Oralt jordinntak C is Beregnet Referanse-jordkonsentrasjon (mg/kg) Hudkontakt C du Inhalering støv C id Gass C iv Drikkevann C iw Grønnsaker 1,1,2-trikloretan 1,3E-01 1,9E+04 #DIV/0! 1,3E+06 1,3E-01 #DIV/0! #DIV/0! 2,3E+03 Fenol 3,9E+03 1,9E+05 1,0E+05 1,3E+07 2,3E+06 #DIV/0! #DIV/0! 4,1E+03 Sum mono,di,tri,tetra 2,4E+01 3,1E+04 1,7E+04 2,1E+06 2,1E+03 #DIV/0! #DIV/0! 2,4E+01 Pentaklorfenol 3,0E+00 4,3E+02 5,5E+02 9,1E+02 4,5E+00 #DIV/0! #DIV/0! 9,4E+00 PAH totalt 5,7E+01 5,1E+02 3,6E+02 1,3E+02 1,8E+03 #DIV/0! #DIV/0! 2,1E+02 Naftalen 2,2E+01 1,9E+05 2,6E+05 3,6E+05 2,2E+01 #DIV/0! #DIV/0! 7,6E+03 Acenaftalen 1,0E+03 1,9E+05 1,5E+05 1,3E+07 1,2E+03 #DIV/0! #DIV/0! 6,4E+03 Acenaften 2,4E+03 1,9E+05 1,3E+05 1,3E+07 3,6E+03 #DIV/0! #DIV/0! 7,4E+03 Fenantren 1,4E+04 1,9E+05 1,5E+05 1,3E+07 1,5E+05 #DIV/0! #DIV/0! 2,0E+04 Antracen 1,7E+04 1,9E+05 1,3E+05 1,3E+07 2,6E+05 #DIV/0! #DIV/0! 2,4E+04 Fluoren 3,8E+03 1,9E+05 1,3E+05 1,3E+07 1,1E+04 #DIV/0! #DIV/0! 6,3E+03 Fluoranten 8,1E+01 5,8E+04 4,1E+04 1,5E+03 8,8E+01 #DIV/0! #DIV/0! 5,8E+03 Pyrene 6,0E+03 1,4E+05 9,8E+04 9,6E+06 8,0E+06 #DIV/0! #DIV/0! 6,8E+03 Benzo(a)antracen 2,2E+02 1,2E+03 8,3E+02 9,3E+02 2,4E+05 #DIV/0! #DIV/0! 7,3E+02 Krysen 1,3E+02 1,2E+04 8,3E+03 1,5E+02 1,1E+04 #DIV/0! #DIV/0! 3,3E+03 Benzo(b)fluoranten 4,3E+01 1,2E+03 8,3E+02 1,0E+02 5,5E+03 #DIV/0! #DIV/0! 9,0E+01 Benzo(k)fluoranten 9,7E+01 1,2E+03 8,3E+02 1,5E+02 6,3E+04 #DIV/0! #DIV/0! 7,1E+02 Benso(a)pyren 5,7E+00 5,1E+01 3,6E+01 1,3E+01 1,8E+02 #DIV/0! #DIV/0! 2,1E+01 Indeno(1,2,3-cd)pyren 4,8E+01 1,2E+03 9,2E+02 6,1E+01 3,8E+04 #DIV/0! #DIV/0! 4,3E+02 Dibenzo(a,h)antracen 2,5E+00 1,2E+02 1,8E+02 2,8E+00 7,0E+01 #DIV/0! #DIV/0! 5,7E+01 Benzo(g,h,i)perylen 3,2E+04 1,4E+05 1,1E+05 9,6E+06 6,0E+09 #DIV/0! #DIV/0! 7,0E+04 Bensen 5,6E-02 1,7E+03 3,0E+03 1,5E+05 5,6E-02 #DIV/0! #DIV/0! 2,4E+02 Toluen 2,1E+01 1,0E+06 1,2E+06 3,2E+07 2,1E+01 #DIV/0! #DIV/0! 6,4E+04 Etylbensen 8,2E+01 4,6E+05 3,3E+05 1,2E+08 8,3E+01 #DIV/0! #DIV/0! 1,3E+04 Xylen 7,2E+01 9,3E+05 1,1E+06 1,1E+08 7,2E+01 #DIV/0! #DIV/0! 2,2E+04 Alifater C5-C6 4,5E+01 2,3E+07 3,3E+06 2,2E+09 4,5E+01 #DIV/0! #DIV/0! 1,5E+06 Alifater > C6-C8 1,4E+02 2,3E+07 3,3E+06 2,2E+09 1,4E+02 #DIV/0! #DIV/0! 1,0E+06 Alifater > C8-C10 5,0E+01 4,6E+05 1,3E+05 1,2E+08 5,0E+01 #DIV/0! #DIV/0! 1,8E+04 Sum alifater > C5-C10 5,1E+00 4,6E+05 3,3E+05 1,2E+08 5,1E+00 #DIV/0! #DIV/0! 1,1E+04 Alifater >C10-C12 3,4E+02 4,6E+05 1,3E+05 1,2E+08 3,5E+02 #DIV/0! #DIV/0! 1,8E+04 Alifater >C12-C35 2,8E+05 9,3E+06 1,3E+07 1,2E+08 9,7E+05 #DIV/0! #DIV/0! 4,3E+05 C ig Fisk C if Side 2 av 2

27 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Vurdering Målt jordkonsentrasjon Antall Max Middel prøver C s, max C s, middel (mg/kg) (mg/kg) Normverdi jord (mg/ kg) TRINN 1 C s, max overskrider normverdi Helserisiko C he aktuell arealbruk (mg/kg) C s, max overskrider C he TRINN 2 Beregnet kons. fra max jordkons. Grunnvanendørslufsaker Resipi- Innen- Grønn- Fisk C gw, max C sw, max C ia, max C g, max C f, max (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/kg) (mg/l) Beregnet kons. fra middel jordkons. Resipiendørslufsaker Innen- Grønn- Fisk C sw, mid C ia, mid C g, mid C f,mid (mg/l) (mg/l) (mg/kg) (mg/l) Stoff Arsen , % 622, % 3E-02 2E E-03 1E-03 1E-02 7E E-03 3E-04 Bly , % 2984, % 3E-01 2E E-02 7E-02 7E-02 5E E-02 1E-02 Kadmium , , % 116, % 2E-02 1E E-02 3E-03 3E-03 2E E-02 5E-04 Kvikksølv 6 0,94 0, % 13, % 2E-04 1E-07 3E-07 4E-05 2E-05 7E-05 5E-08 1E-07 2E-05 9E-06 Kobber , % % 1E+01 1E E+01 2E+00 3E+00 2E E+00 4E-01 Sink , % % 2E+01 1E E+01 1E+01 3E+00 2E E+00 2E+00 Krom (III) Krom (VI) , Krom totalt (III + VI) % % 6E-01 4E E-02 8E-02 2E-01 1E E-02 3E-02 Nikkel , % 1163, % 9E-02 6E E-02 6E-03 3E-02 2E E-02 2E-03 Cyanid fri ,5961 PCB CAS ,099 0, , % 0, % 2E-06 1E-09 4E-12 4E-03 6E-05 5E-07 4E-10 1E-12 1E-03 2E-05 Lindan - 0,001 0, DDT ,4598 Monoklorbensen - 0,03 10, ,2-diklorbensen - 0,1 872,7934 1,4-diklorbensen - 0,07 11, ,2,4-triklorbensen - 0,05 11, ,2,3-triklorbensen - 0,01 445,6504 1,3,5-triklorbensen - 0,01 190,7929 1,2,4,5-tetraklorbensen - 0,05 0, Pentaklorbensen - 0,1 1, Heksaklorbensen - 0,01 1,10162 Diklormetan - 0,06 1, Triklormetan - 0,02 1, Trikloreten - 0,1 0, Tetraklormetan - 0,02 0, Tetrakloreten - 0,01 0, ,2-dikloretan - 0,01 0,4331 1,2-dibrometan - 0,004 0, ,1,1-trikloretan - 0,1 12, ,1,2-trikloretan - 0,01 0, Fenol - 0,1 3857,816 Sum mono,di,tri,tetra - 0,06 23,702 Pentaklorfenol - 0,006 2, Grunnvann C gw, mid (mg/l) Side 1 av 2

28 Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers Fil: Ny risikovurdering HMS.xls - Ark:Vurdering Målt jordkonsentrasjon Antall Max Middel prøver C s, max C s, middel (mg/kg) (mg/kg) Normverdi jord (mg/ kg) TRINN 1 C s, max overskrider normverdi Helserisiko C he aktuell arealbruk (mg/kg) C s, max overskrider C he TRINN 2 Beregnet kons. fra max jordkons. Grunnvanendørslufsaker Resipi- Innen- Grønn- Fisk C gw, max C sw, max C ia, max C g, max C f, max (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/kg) (mg/l) Beregnet kons. fra middel jordkons. Resipiendørslufsaker Innen- Grønn- Fisk C sw, mid C ia, mid C g, mid C f,mid (mg/l) (mg/l) (mg/kg) (mg/l) Stoff PAH totalt 6 9,3 3, % 56, % 1E-04 9E-08 2E-08 1E+00 3E-03 5E-05 3E-08 6E-09 4E-01 1E-03 Naftalen - 0,8 21,68091 Acenaftalen - 0,8 1002,093 Acenaften - 0,8 2363,285 Fenantren - 0, ,83 Antracen - 0, ,98 Fluoren - 0,8 3819,239 Fluoranten 6 1,6 0, % 81, % 1E-04 8E-08 1E-09 2E-01 1E-03 4E-05 3E-08 4E-10 5E-02 3E-04 Pyrene 6 1,5 0, % 6048, % 2E-04 1E-07 1E-10 3E-01 2E-03 7E-05 5E-08 3E-11 1E-01 6E-04 Benzo(a)antracen - 0,03 222,5158 Krysen - 0,03 134,0829 Benzo(b)fluoranten - 0,01 42,90713 Benzo(k)fluoranten - 0,09 96,78249 Benso(a)pyren 6 0,83 0,31 0,2 315 % 5, % 1E-05 8E-09 3E-12 1E-01 2E-04 4E-06 3E-09 9E-13 4E-02 9E-05 Indeno(1,2,3-cd)pyren - 0,05 48,17148 Dibenzo(a,h)antracen - 0,05 2, Benzo(g,h,i)perylen - 0, ,85 Bensen - 0,009 0,0557 Toluen - 0,3 21,48374 Etylbensen - 0,2 82,11337 Xylen - 0,2 71,66717 Alifater C5-C6-45,00417 Alifater > C6-C8-142,5728 Alifater > C8-C % 49, % 1E-03 1E-06 5E-04 1E+00 8E-03 1E-03 1E-06 5E-04 1E+00 8E-03 Sum alifater > C5-C , % 2E-02 2E-05 5E-03 4E+00 1E-02 2E-02 2E-05 5E-03 4E+00 1E-02 Alifater >C10-C % 344, % 2E-04 1E-07 7E-05 9E-01 8E-03 2E-04 1E-07 7E-05 9E-01 8E-03 Alifater >C12-C , % ,5-100 % 2E-06 2E-09 1E-06 6E+00 3E-01 1E-06 8E-10 6E-07 3E+00 2E-01 MTBE - 0,16 188,9764 Tetraetylbly - 0,001 0,001 PBDE-99-0,08 343,1254 PBDE-154-0,08 ingen norm PBDE-209-0,002 0, HBCDD - 0,04 ingen norm Tetrabrombisfenol A - 0,001 ingen norm Bisfenol A - 0, ,3 Grunnvann C gw, mid (mg/l) Side 2 av 2

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43 81 www.smigruppen.no Org.nr. NO 992 152 265 Risikovurdering Slora, søndre del

Detaljer

Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Deponi_LNF - Ark:Konsentrasjon Vedlegg 3 Antall prøver Beregnet Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) INPUT: Målt jordkonsentrasjon P1-1

Detaljer

5.4 Forsvarsbygg. Miljøvurdering og tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn ved Midtsandan leir. NORSAS AS

5.4 Forsvarsbygg. Miljøvurdering og tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn ved Midtsandan leir. NORSAS AS Konkurransegrunnlagets, del III F Tekniske spesifikasjoner Vedlegg 54 5196005 Midtsandan leir Miljøtiltak 54 Forsvarsbygg Miljøvurdering og tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn ved Midtsandan

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Södra Cell Tofte AS Risikovurdering av forurenset grunn

Södra Cell Tofte AS Risikovurdering av forurenset grunn Södra Cell Tofte AS Risikovurdering av forurenset grunn 20130899-12-R 4. juli 2014 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Södra Cell Tofte AS Dokumenttittel: Risikovurdering av forurenset grunn Dokumentnr.: 20130899-12-R

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST Oppdragsgiver Bjørn Bygg AS Rapporttype Miljøteknisk rapport og tiltaksplan 2011-11-11 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST STRANDPARKEN, HAMMERFEST 3 (27) MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

Espern Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser på Espern i Hamar

Espern Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser på Espern i Hamar Espern Eiendom AS Miljøtekniske grunnundersøkelser på Espern i Hamar SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 125751-1 125751 31.01.07 Oppdragsnavn: Miljøtekniske grunnundersøkelser på Espern

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Hammerfest kommune - Undersøkelser og risikovurdering av forurenset grunn og sjøsedimenter

Hammerfest kommune - Undersøkelser og risikovurdering av forurenset grunn og sjøsedimenter Hammerfest kommune - Undersøkelser og risikovurdering av forurenset grunn og sjøsedimenter Akvaplan-niva AS Rapport: 6391-01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember Vanndirektivet og kostholdsråd Vanndirektivet Anno 1886 Anno 2008 Hovedmålet er å oppnå og beholde god økologisk og kjemisk status Les mer på: http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=35082

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Situasjonsbeskrivelse...4 2.1 mrådebeskrivelse...4 2.2 Historikk...6 2.2.1 Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND

JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND JUNI 2012 UMOE STERKODER AS TILTAKSPLAN FOR VERFTSOMRÅDE PÅ DALE, KRISTIANSUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2012 UMOE

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand.

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. 20130671-01-R 16. desember 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak Teknisk notat Til: Trondheim kommune v/ Silje Salomonsen Kopi til: Dato: 2017-01-31 Rev.nr. / Rev.dato: 2 / 2017-05-12 Dokumentnr.: 20130339-73-TN Prosjekt: Renere Havn Prosjektleder: Mari Moseid Utarbeidet

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer