Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /15. Høringssvar til rapporten "På ramme alvor - alvorlighet og prioritering"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /15. Høringssvar til rapporten "På ramme alvor - alvorlighet og prioritering""

Transkript

1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /15 Høringssvar til rapporten "På ramme alvor - alvorlighet og prioritering" Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte sak 210/15 Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1

2 Høringssvar til rapporten "På ramme alvor - alvorlighet og prioritering" Arkivsak-dok. 15/ Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /15 Fylkesrådsleders innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til rapporten fra arbeidsgruppen med de merknader som framgår av saksframlegget og fylkesrådsleders vurdering. 2

3 Fylkesrådsleders vurdering Magnussen-gruppen imøtekommer mange av de innvendingene som er reist mot Norheim-utvalgets innstilling, og utgjør som sådan et godt grunnlag for videre arbeid med prioriteringer på gruppenivå i helsevesenet. Fylkesrådet er enig i at kriteriet «absolutt prognosetap» (dvs. «framtidig helsetap», se nedenfor) er en hensiktsmessig presisering av Lønning-utvalgets kriterium «alvorlighet», og at kriteriet må inneholde en tekstlig del som både utdyper kriteriet og gir mulighet for å bruke skjønn i de tilfelle hvor tallmessige beregninger fører til åpenbare urimeligheter. I klinisk virksomhet vil behandlers faglige skjønn fortsatt være det viktigst bestemmende element for pasientens videre behandling. Fylkesrådet er enig i at alvorlighetskriteriet tas inn i loven igjen, at seks alvorlighetsklasser med lavere skille mellom klassene er mer hensiktsmessig enn Norheim-utvalgets fire klasser, at pasientens forventede levealder rett før sykdom setter inn er et langt bedre utgangspunkt enn Norheim-utvalgets 80 år ved fødsel, at «Beslutningsforum for spesialisthelsetjenesten» formaliseres i lovverket og at et tilsvarende forum for primærhelsetjenesten er unødvendig. Men fylkesrådet vil også påpeke følgende: 1. Arbeidet med å forbedre kriteriene for prioriteringer i helsevesenet fritar ikke sentrale styresmakter for ansvaret for at folk får nødvendig helsehjelp. 2. Både Norheim-utvalget og Magnussen-gruppen godtar begrepet «quality adjusted life years» uten noen mer inngående diskusjon. Begrepet forutsetter at det settes et tall som beskriver menneskers livskvalitet. Det er diskutabelt om noen har rett til å foreta en slik vurdering for andre mennesker, og det er i høyeste grad diskutabelt når tallsettingen avgjør om enkeltmennesker får helsehjelp eller ei. 3. Norheim-utvalgets forslag er klart aldersdiskriminerende. Det samme er forslaget fra Magnussen-gruppen, om enn ikke like meget rent tallmessig sett. Muligheten for å unngå uakseptabel aldersdiskriminering ligger i å bruke skjønn samt flere kriterier enn antatte leveår og antatt livskvalitet, slik Magnussen-gruppen åpner for. 4. Betegnelsen «absolutt prognosetap» er ikke god. En grunn til dette er at den består av to fremmedord, en annen at prognoser for gjenværende levetid ikke er absolutte, de er både omtrentlige og gjennomsnittlige. Betegnelsen er derfor både fremmed og selvmotsigende. Magnussen-gruppen peker på at «absolutt prognosetap» betyr det samme som «framtidig helsetap». Det anbefales å skifte til denne betegnelsen. 5. Som nevnt støttes lovfestingen av «Beslutningsforum for spesialisthelsetjenesten». Forslaget til lovtekst er også bra på ett unntak nær, det er at den oppgave som beskrives utelukkende er begrensende. Vel er det viktig at nye legemidler og metoder vurderes kritisk. Men «Beslutningsforums» viktigste oppgave er å bidra til at norsk medisin følger med i internasjonal utvikling og til enhver tid befinner seg på høyt faglig nivå. Dette bør inn som setning nr 2 i den foreslåtte lovtekst. 6. Bestemmelsen om «Beslutningsforum» foreslås inntatt som paragraf 4 4 i lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter. Det er overveiende sannsynlig at det er lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten man mener. 3

4 7. Det er godt mulig å se uløste praktiske problemer ved det arbeid som til nå er gjort med å bedre grunnlaget for prioriteringer i helsevesenet. Magnussengruppen peker selv på at rettigheter knyttet til ventetid kan komme i konkurranse med rettigheter knyttet til alvorlighet. Fylkesrådet vil i tillegg peke på at den høyeste betaling pr. tapt leveår som Magnussen-gruppen foreslår, er kroner. Dette svarer omtrent til den årlige kostnaden for en sykehjemsplass. Det er åpenbart et behov for å diskutere kostnader til behandling i lys av kostnadene til den pleie og omsorg pasienten har rett til. Dette er ikke gjort hverken av Norheim-utvalget eller Magnussen-gruppen. Steinkjer 7. desember 2015 Anne Marit Mevassvik fylkesrådsleder (sign) 4

5 Saksutredning for fylkesrådet Sammendrag Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe med oppdrag å vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen skulle levere sin rapport innen 1. november I det følgende gis et sammendrag av rapportens innhold. Kapittel 2 drøfter det etiske grunnlaget for prioriteringer i helsetjenesten. De sentrale begrepene i arbeidsgruppens tilnærming til fordeling av helsetjenester vil være likeverdighet og behov. Utfordringen i praksis er å gi disse begrepene et innhold som gjør at de kan være til hjelp i utforming av praktiske prinsipper for ressursfordeling. Kapittel 3 beskriver ulike typer beslutninger i helsetjenesten hvor prioritering vil være nødvendig. Det skilles mellom fire typer beslutninger: i) i klinisk praksis, dvs. de som vanligvis vil oppstå i møte mellom enkeltpasienten og helsetjenesten, ii) beslutninger om fordeling av budsjettrammer mellom ulike tiltak innen en kommune eller i spesialisthelsetjenesten, iii) beslutninger om innføring av legemidler, behandlingsmetoder, diagnostikk, folkehelseprogram e.l., med andre ord beslutninger om endring av kapasitet, iv) politiske beslutninger på samfunnsnivå om fordeling av ressurser mellom ulike typer offentlige tjenester, mellom ulike typer helsetjenester og lignende. Kapittel 4 beskriver innholdet i begrepet alvorlighet. Arbeidsgruppen har gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant klinikere, beslutningstakere og pasientorganisasjoner for å få et inntrykk av hvordan begrepet oppfattes og brukes i ulike deler av helsetjenesten. Svarene avdekker at det verken er en entydig forståelse av hva alvorlighet innebærer eller en entydig bruk av begrepet. I kapittel 5 diskuterer arbeidsgruppen hvordan et mål på absolutt prognosetap kan konkretiseres til bruk i faktiske prioriteringsbeslutninger på gruppenivå (innføring av legemidler, nye metoder, større folkehelsetiltak m.v.) Det har ikke vært rom for å gjennomføre egne analyser som kan danne grunnlag for tallfesting av konkrete grenser. Forslagene baseres derfor delvis på anslag gjort av Norheim-utvalget i NOU 2014:12. I kapittel 6 diskuteres hvordan den foreslåtte beskrivelse og operasjonalisering av alvorlighet kan innarbeides i relevant regelverk, veiledere og retningslinjer. De endringer av pasient- og brukerrettighetsloven 2-2 som er gjort gjeldende fra 1. november 2015 beskrives, og deres konsekvenser for prioritering på så vel individuelt som gruppenivå diskuteres. Etter lovendring utgår alvorlighet som et kriterium ved tildeling av individuell rett til nødvendig helsehjelp. Samtidig er det nå helseforetakene som plikter å varsle HELFO ved fristbrudd. Arbeidsgruppen peker på at dette kan føre til at pasienter med lavere alvorlighet vil måtte prioriteres foran pasienter med høyere alvorlighet. Arbeidsgruppen foreslår derfor en reversering av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven slik at alvorlighet, slik arbeidsgruppen har beskrevet dette, igjen blir et selvstendig kriterium ved tildeling av rett. Referanse for saken: Rapporten "På ramme alvor - alvorlighet og prioritering" Vedlegg: Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 4. november

6 Saksframstilling Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med å utvikle og presisere de kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringer i norsk helsevesen. Foreliggende rapport er et ledd i dette arbeidet. Prioriteringer i norsk helsevesen har basert seg på arbeidet til de to Lønningutvalgene (NOU 1987:23 og NOU 1997:18). Utvalgene framhevet tre kriterier, alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet som grunnleggende for de valg som må foretas på alle nivåer. Utvalgenes arbeid har alminnelig oppslutning både innen helsetjenesten og i befolkningen, og kriteriene har fungert godt. Departementet har allikevel kommet til at grunnlaget for helsevesenets prioriteringer bør revideres. En årsak til dette er at den medisinske utvikling stadig gjør nye og ofte kostbare metoder tilgjengelig. Forbedringene er naturligvis en svært ønskelig utvikling. Men den setter også sterkere krav til beslutninger om hva vi skal gjøre og hva vi skal unnlate å gjøre. En annen årsak til å gå dypere inn i samfunnets helseprioriteringer er at Lønning-utvalgets kriterier åpner for et betydelig bruk av skjønn. Dermed er forskjeller mellom vurderingen av nokså like tilfelle uunngåelige. Dette er ikke ønskelig rent prinsipielt. Store forskjeller i behandlingen av nokså like tilfelle er dessuten på sikt ødeleggende for folks tillit til at vi har et likeverdig og upartisk offentlig helsetilbud i Norge. For å bedre prioriteringsgrunnlaget satte departementet ned «Norheim-utvalget», som avga sin innstilling i november 2014 (NOU 2014:12). Utvalget foreslo tre nye kriterier, forventet helsegevinst, forventet ressursbruk og forventet helsetap, som skulle erstatte de tre Lønning-kriteriene. Norheim-utvalget knyttet sine tre kriterier til beregning av pasientenes kvalitetsjusterte leveår (forkortet QALY, fra engelsk quality adjusted life years. En QALY er ett leveår med best tenkelig helse. Er helsen dårligere enn best tenkelig, så multipliseres året med en desimal mellom 0 og 1). Jo flere QALYs som blir reddet, jo bedre, og jo mer kan samfunnet også betale pr. reddet QALY, sier Norheim-utvalget. Norheim-utvalget møtte betydelig kritikk, blant annet fra fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Kritikken var så unison at statsråden besluttet seg i juni 2015 for ikke å fremme noen Stortingsmelding på grunnlag av utvalgets innstilling. I stedet nedsatte han en arbeidsgruppe på 8 personer for å gjennomgå kritikken og lage et revidert forslag til videre framdrift (mandatet er i 7 punkter, men det er dette som er hovedinnholdet). Som leder ble oppnevnt professor i helseøkonomi ved NTNU Jon Magnussen. Sekretariatet ble lagt til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er denne arbeidsgruppens rapport som nå foreligger. Den vil i det følgende bli referert til som «rapporten fra Magnussen-gruppen». Problemstillinger Hovedinnholdet i kritikken mot Norheim-utvalget I fylkesrådets vurdering av utredningen fra Norheim-utvalget heter det: «Fylkesrådet er enig i at prioriteringer er og vil være en viktig del av helsetjenesten, og at prioriteringer i vår offentlige helsetjeneste må skje etter allment aksepterte kriterier. Men fylkesrådet vil påpeke at dette ikke fritar sentrale styresmakter for 6

7 ansvaret for at folk får nødvendig helsehjelp. Slik hjelp er en vesentlig sivilisasjonsverdi. Avgrensninger i svært kostbar behandling kan vise seg nødvendig. Det samme gjelder behandling som har liten nytte. Men dersom et i hovedsak offentlig betalt helsevesen skal ha oppslutning hos innbyggerne, så må all godkjent etterspørsel etter helsetjenester kunne dekkes uten avvisning og helst også uten belastende venting.» Dette er et hovedsynspunkt om prioriteringers plass innenfor en helhetlig oppfatning av et offentlig helsevesen. Synspunktet gjelder like godt enten utvalgslederen heter Lønning, Norheim eller Magnussen. Norheim-utvalget knytter en forbindelse mellom den hjelp samfunnet skal yte en pasient og et tall for verdien av pasientens antatte videre liv. Tall har den fordel at de ordner seg etter størrelse. Men det er ikke sikkert at tall måler så godt det de er ment å måle. Det er også unektelig noe kaldt over å ordne mennesker etter en skjematisk bestemt tallverdi. En hovedinnvending mot Norheim-utvalget var at selv om QALYs kunne være til hjelp i beslutninger som gjelder grupper av pasienter, så er de ikke brukbare anvendt på enkeltpasienter. Utvalgets anbefalinger om prioritering er derfor ikke anvendbare i klinisk praksis, ble det hevdet. En annen kritikk som var tydelig i den offentlige debatt, er at Norheim-utvalgets måte å prioritere på opplagt er aldersdiskriminerende. Eldre mennesker har en antatt levetid som er kortere enn yngre mennesker. Dermed er det færre QALYs å spare ved å behandle de eldre, som da må stille i kø bak de yngre. Spesielt kan utvalget leses slik at pasienter over 80 år ikke skal behandles, selv om utvalget sikkert ikke har ment dette. Utvalget ble også kritisert for å innføre begreper som er vanskelige å forstå. Spesielt gjelder dette begrepet «forventet helsetap», som skulle erstatte Lønnings «alvorlighet». Det ble etterlyst praktiske eksempler som kunne klargjøre både begrepers innhold og hvordan bruken av dem ville slå ut i praktiske valg på forskjellig nivå i helsetjenesten. Denne kritikken er vesentlig. Det offentlige helsevesen skal ha allmenn aksept for de avgjørelser det tar, og da er et første krav at folk forstår beslutningsgrunnlaget. Innholdet i rapporten fra Magnussen-gruppen Hovedkonklusjonen til Magnussen-gruppen er at Norheim-utvalget gjorde et godt arbeid, og at utvalgets arbeid bør legges til grunn for det framtidige lov- og regelverk for prioriteringer i norsk helsevesen. Samtidig bruker Magnussen-gruppen mye plass for å diskutere kritikken mot Norheim-utvalget. På mange viktige områder har gruppen forsøkt å ta hensyn til kritikken i de forslag gruppen fremmer. Som Norheim-utvalget mener Magnussen-gruppen at det er relevant å beregne pasienters antatte gjenværende QALYs og bruke det tallet man får til prioriteringer. Men Magnussen-gruppen mener at prioriteringer også skal bygge på en tekstlig del. Denne delen er en presisering av hva som ligger i Lønning-utvalgets begrep «alvorlighet», og Magnussen-gruppen formulerer seg slik (side 3): «En tilstands alvorlighet vurderes ut fra - Risiko for død eller funksjonstap - Graden av fysisk og psykisk funksjonstap - Smerter, fysisk eller psykisk ubehag 7

8 Både nå-situasjonen og varighet og tap av framtidige leveår har betydning for graden av alvorlighet. Graden av alvorlighet haster jo mer det haster å komme i gang med helsehjelp.» Gruppen mener at den tekstlige beskrivelsen vil være særlig egnet ved prioriteringer i klinisk praksis. Det er en diplomatisk innrømmelse av at kritikerne av Norheim-utvalget har rett i at legens bedømmelse av en pasients videre behandling må bygge på langt mer enn en eventuell beregning av QALYs. Men også på for vurdering av den behandling som skal tilbys større pasientgrupper har Magnussen-gruppen reservasjoner (side 4): «Arbeidsgruppen understreker at det også på gruppenivå vil kunne være dimensjoner av alvorlighet som ikke fanges opp gjennom et spisset operasjonelt mål. Det vil kunne være modifiserende faktorer som kan føre til at det for et tiltak aksepteres en kostnad som er høyere (eller lavere) enn hva som følger av tiltakets grad av alvorlighet. Som eksempel på slike modifiserende faktorer trekker arbeidsgruppen fram verdighet, usikkerhet og et tiltaks budsjettvirkninger.» Magnussen-gruppen bruker mye tid på å analysere innhold i og nytte av «alvorlighet» og Norheim-utvalgets begrep «forventet helsetap». Den vurderer fire alternativer, og samler seg om begrepet «absolutt prognosetap», som defineres som det antall gode leveår som tapes som følge av for tidlig død og redusert livskvalitet i sykdomsperioden. Vurderingene er supplert med eksempler som gjør framstillingen adskillig lettere å følge enn hva som var tilfelle for Norheim-utvalget. Diskusjonen er å finne i kapittel 4, hvor særlig diagrammet på side 25 er klargjørende. Norheim-utvalget foreslo fire klasser for helsetap. Til hver klasse hører et antall år tapt og en øvre grense for hvor mange kroner pr. år samfunnet skal være villig til å sette inn i medisinsk behandling for å unngå tapet. Magnussen-gruppen mener inndelingen blir for grov, og foreslår seks trinn. Høyeste og laveste pris ligger i begge tilfelle nær hverandre. I Magnussen-gruppens forslag er laveste pris kr og høyeste pris kr pr. vunnet QALY for henholdsvis gruppe 1 og gruppe 6. I gruppe 1 er det absolutte prognosetapet mellom 0 og 4 år, i gruppe 6 er det mer enn 20 år. Eksempel: Kan behandling redde 2 leveår for en pasient, så skal samfunnet være villig til betale 2 x kr = kr for behandlingen. Kan behandlingen redde 20 leveår, skal samfunnet være villig til å betale 20 x kr = kr Norheim-utvalget la til grunn at alle ved fødsel kunne se fram til 80 leveår med full livskvalitet. Dette er åpenbart en ubrukbar forenkling dersom det senere i livet må gjøres avveininger om pasienten skal få kostbar behandling. Magnussen-utvalget foreslår at man i stedet legger til grunn pasientens forventede levealder umiddelbart før sykdom setter inn. Innen spesialisthelsetjenesten har de fire regionale helseforetakene dannet det såkalte «Beslutningsforum» som består av de fire administrerende direktørene. Avgjørelser om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt helseregion fattes ved konsensus i Beslutningsforum. Magnussen-gruppen foreslår at forumet lovfestes med et mandat som er utledet av gruppens anbefalinger i den framlagte rapport. Videre foreslår utvalget endringer i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige 8

9 legemidler m.v. (blåreseptforskriften). Endringene bestemmer at stønad til legemidler skal vurderes i samsvar med gruppens anbefalinger. Alvorlighet skal være avgjørende for prioriteringen av pasienter. Dette har tidligere vært fastslått direkte i lovverket. Ved en lovendring som ble iverksatt i 2013 ble alvorlighetskriteriet tatt ut slik at det i dag kun er forventet nytte og kostnads/nyttevurderinger som skal spille inn ved vurdering av hvem som er berettiget til «nødvendig helsehjelp». Magnussen-gruppen finner endringen uheldig, og forslår at alvorlighetskriteriet kommer inn i selve loven med den presisering gruppen gir av begrepets innhold. Begrunnelsen er at kriteriets sentrale plass i helsetjenesten må fastslås av Stortinget, som også må ha anledning til, om det ønsker, å avgjøre hvordan kriteriets innhold skal forstås. Forvaltningen vil utdype kriteriet og utarbeide såkalte prioriteringsveiledere (det er utarbeidet mange slike) beregnet på klinisk praksis. Men Stortingets demokratiske kontroll skal være garantien for at forvaltning og folkemening samsvarer på dette sentrale området. Det er avgjørende for folks tillit til et offentlig betalt helsevesen. Magnussen-utvalget peker på at dagens rettighetslovgivning har medført et prioriteringsparadoks. Også lavt prioriterte pasienter har krav på å få satt en frist for når de får behandling. Overskrides fristen, har pasienten rett til behandling hvor som helst på helseforetakets regning. Denne retten kan medføre at helseforetaket må avvise pasienter med mer alvorlige tilstander for å holde seg innenfor tildelte budsjettrammer. Utvalget påpeker dette, samtidig som det konstaterer at det er utenfor utvalgets mandat å anvise hvordan man håndterer en slik situasjon. Konklusjon Fylkesrådet slutter seg til rapporten fra arbeidsgruppen med de merknader som framgår av saksframlegget. RETT UTSKRIFT DATO 15.desember

Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Høringssvar til notatet "Strategi 2030 - Fremragende helsetjeneste" fra Helse Midt-Norge RHF Arkivsak-dok. 16/09297 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato

Detaljer

Den vanskelige prioriteringen

Den vanskelige prioriteringen Den vanskelige prioriteringen Nye metoder og dilemmaer i prioriteringsprosessen Trondheim seniorråd Fagseminar 15.3.2017 Henrik A. Sandbu Fung. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF «Vi finner det derfor

Detaljer

Høringssvar til notatet "Strategi Fremragende helsetjeneste" fra Helse Midt-Norge RHF

Høringssvar til notatet Strategi Fremragende helsetjeneste fra Helse Midt-Norge RHF Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Høringssvar til notatet "Strategi 2030 - Fremragende helsetjeneste" fra Helse Midt-Norge RHF Arkivsak-dok. 16/09297 Saksbehandler Espen Elnan Solheim Saksgang

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 15/ / Seksjon for legemiddelrefusjon/ Fredrik Holmboe

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 15/ / Seksjon for legemiddelrefusjon/ Fredrik Holmboe Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 15/3922 18.12.2015 15/14386-2 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Fredrik Holmboe LEGEMIDDELVERKETS

Detaljer

Verdier og helseøkonomi

Verdier og helseøkonomi Helse- og omsorgsdepartementet Verdier og helseøkonomi DM Arena 20. april 2017 Avdelingsdirektør Are Forbord, Agenda Formålet med prioriteringsmeldingen Noen refleksjoner om enkelte helseøkonomiske problemstillinger

Detaljer

Prioritering i helsetjenesten

Prioritering i helsetjenesten Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt 07.01.2016 Helse- og omsorgsdepartementet Prioritering i helsetjenesten Avdelingsdirektør Are Forbord, 7. januar 2016 Lang tradisjon

Detaljer

Uttalelse til høringsnotat om fritt rehabiliteringsvalg

Uttalelse til høringsnotat om fritt rehabiliteringsvalg Uttalelse til høringsnotat om fritt rehabiliteringsvalg Arkivsak-dok. 15/06781-2 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 29.09.2015 158/15 Fylkesrådsleders innstilling

Detaljer

Melding om prioritering. Noen tanker fra brukersiden John Normann Melheim Leder Brukerrådet i Helsedirektoratet

Melding om prioritering. Noen tanker fra brukersiden John Normann Melheim Leder Brukerrådet i Helsedirektoratet Melding om prioritering Noen tanker fra brukersiden John Normann Melheim Leder Brukerrådet i Helsedirektoratet Innledende tanker Viktig med et helsevesen som er rettferdig og demokratisk Behov må være

Detaljer

2 spørsmål og 2 svar. Hva menes? 24/04/2015. Forhistorien

2 spørsmål og 2 svar. Hva menes? 24/04/2015. Forhistorien Kreftonferansen, Radiumhospitalet, 23.4.215 va er begrunnelsen for Prioriteringsutvalgets foreslåtte kriterier, og hva betyr de i praksis for prioritering av kreftbehandlinger? 2 spørsmål og 2 svar Begrunnelsen

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høringsuttalelse til NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Høringsuttalelse til NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Arkivsak-dok. 14/08570 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Prioriteringsmeldingen

Prioriteringsmeldingen Helse- og omsorgsdepartementet Prioriteringsmeldingen LIS fagråd for MS 18. januar 2017 Avdelingsdirektør Are Forbord, Disposisjon Hvorfor en stortingsmelding om prioritering? Forslag til prinsipper for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Prioriteringsdebatten i Norge utvikling og sentrale spørsmål

Prioriteringsdebatten i Norge utvikling og sentrale spørsmål U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Prioriteringsdebatten i Norge utvikling og sentrale spørsmål Bjarne Robberstad Atorvastatin 40 mg (AUP): Kr 149.40 39 % Pasient 61 % Folketrygd Zopiclone 7,5 mg (AUP):

Detaljer

Oppfølging av prioriteringsmeldingen

Oppfølging av prioriteringsmeldingen Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølging av prioriteringsmeldingen Seminar Sykehusinnkjøp, Stavanger 29. august 2017 Avdelingsdirektør Are Forbord, Agenda Prioriteringsmeldingen hva var egentlig poenget?

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Prioriteringsmeldingen

Prioriteringsmeldingen Helse- og omsorgsdepartementet Prioriteringsmeldingen Nasjonalt råd 22. september 2016 Avdelingsdirektør Are Forbord Disposisjon Hvorfor en stortingsmelding om prioritering? Forslag til prinsipper for

Detaljer

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Arkivsak-dok. 17/00014-1 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke 07.03.2017 Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Forslag

Detaljer

På ramme alvor Alvorlighet og prioritering. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

På ramme alvor Alvorlighet og prioritering. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet På ramme alvor Alvorlighet og prioritering Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2015 1 Sammendrag Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe med oppdrag

Detaljer

Styremedlemmer. Helse Vest RHF

Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 31.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem og Ingrid Dirdal SAKA GJELD: Nasjonalt system for innføring av nye metoder oppdatering etter Stortingets

Detaljer

Oppdragsdokumentet System for innføring av nye metoder og ny teknologi

Oppdragsdokumentet System for innføring av nye metoder og ny teknologi Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Bestillerforum RHF Alice Beathe Andersgaard,

Detaljer

Prioritering etter Prioriteringsmeldingen hva nå? Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon

Prioritering etter Prioriteringsmeldingen hva nå? Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon Prioritering etter Prioriteringsmeldingen hva nå? Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon Hva jeg skal snakke om Prioriteringsmeldingen hva og hvordan Hva sier Prioriteringsmeldingen

Detaljer

Innspill fra Legemiddelindustrien (LMI) 15. September 2011 Helseøkonomiutvalget i LMI v/karianne Johansen

Innspill fra Legemiddelindustrien (LMI) 15. September 2011 Helseøkonomiutvalget i LMI v/karianne Johansen Innspill fra Legemiddelindustrien (LMI) 15. September 2011 Helseøkonomiutvalget i LMI v/karianne Johansen Hva er målet i dagens norske helsetjeneste? En effektiv, trygg, god og likeverdig helse- og omsorgstjeneste

Detaljer

Høring NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten

Høring NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten Legeforeningen Deres ref.: Vår ref.: LBK/OG/CG/LBK Dato: 21.1.2015 Høring NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten Det vises til brev fra Legeforeningen datert 19. november 2014.

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli/ Bodø,

Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli/ Bodø, Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli/90945509 Bodø, 10.11.2017 Styresak 125-2017 Nasjonalt system for innføring av nye metoder oppdatering etter Stortingets behandling

Detaljer

Nye behandlingar, palliasjon og etiske vurderingar Prioritering i praksis. SUS, 30. november 2017 Geir Sverre Braut Helse Stavanger HF

Nye behandlingar, palliasjon og etiske vurderingar Prioritering i praksis. SUS, 30. november 2017 Geir Sverre Braut Helse Stavanger HF Nye behandlingar, palliasjon og etiske vurderingar Prioritering i praksis SUS, 30. november 2017 Geir Sverre Braut Helse Stavanger HF Kvifor prioriteringar? Har vi ikkje nok av pengar og folk? Er ikkje

Detaljer

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet Side 1 av 6 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Toril Mesteig, tlf. 72483165 Vår dato 10.04.2014 Deres dato Vår referanse 2014/711 3 Deres referanse Helse og omsorgsdepartementet Postboks

Detaljer

Høringssvar - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høringssvar - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 15/5431 Dato: 18.12.2015 Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer Legeforeningen viser til høring om rapport fra arbeidsgruppe om hvordan

Detaljer

Mini-HTA som verktøy ved prioriteringer i helsetjenesten

Mini-HTA som verktøy ved prioriteringer i helsetjenesten Mini-HTA som verktøy ved prioriteringer i helsetjenesten Kommentarer sett i lys av veilederen Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren Nasjonalt seminar om mini-hta Kunnskapssenteret 5. mai 2011 Kjartan

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

Mandat for offentlig utvalg om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Mandat for offentlig utvalg om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Mandat for offentlig utvalg om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Mandat Bakgrunn Norge bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenestene, og disse ressursene skal brukes mest

Detaljer

Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge

Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge Stein Kaasa, prosjektdirektør Kjell M Tveit,avdelingsleder OUS Figur 1. Antall krefttilfeller i Norge, 2000-2009. Med kreftregisterets fremskrivning

Detaljer

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/1295-4 9004/14 04.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 18.02.2014 Stavanger

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Beslutningsforum for nye metoder Cathrine

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall primærnemnder) 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Anbefaling fra

Detaljer

Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer

Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Deres ref.: Saksbehandler: MSJ Vår ref.: 08/6731 Dato: 31.03.2009 Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer Helse- og

Detaljer

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17 Hadsel kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01415-4 Arkivkode 000 Saksbehandler Torill Brastad Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for helse 13.06.2017 5/17 2 Formannskapet 15.06.2017 93/17 3 Råd for

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Prioritering sett fra et klinisk perspektiv

Prioritering sett fra et klinisk perspektiv Prioritering sett fra et klinisk perspektiv Ole Frithjof Norheim Professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen Leder av Prioriteringsutvalget Åpent og rettferdig Erfaringer og utfordringer i klinikken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

Nasjonal metodevurdering i spesialisthelsetjenetsen. Geir Tollåli Fagdirektør Helse Nord RHF

Nasjonal metodevurdering i spesialisthelsetjenetsen. Geir Tollåli Fagdirektør Helse Nord RHF Nasjonal metodevurdering i spesialisthelsetjenetsen Geir Tollåli Fagdirektør Helse Nord RHF Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Etablere metodevurdering som praksis

Detaljer

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes,, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Formål

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

Svar på Statens legemiddelverks høring vedr. forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler

Svar på Statens legemiddelverks høring vedr. forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 24800331 Statens legemiddelverk Postboks 6167 Etterstad 0602 OSLO Deres ref.: 17/08011 Vår ref.: 17/19375-5

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato: 03.02.2014 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER - FORSLAG - RESERVASJON MOT Å HENVISE TIL ABORT Vedlegg: Høringsnotat Sammendrag:

Detaljer

Meld. St. 34 (2015 2016)

Meld. St. 34 (2015 2016) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Offentlig finansiering av legemidler i Norge. Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon

Offentlig finansiering av legemidler i Norge. Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon Offentlig finansiering av legemidler i Norge Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon Godkjenning av legemidler hva er hva? Markedsføringstillatelse Europeisk tillatelse for å markedsføre

Detaljer

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten ARBEIDSGIVERFORENINGEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 17.02.2015 Vår ref. 55894/HS57 Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Det vises

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Avdelingsdirektør Siv Cathrine Høymork Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Status, fremdrift og mål for Prioriteringsutvalget

Status, fremdrift og mål for Prioriteringsutvalget PRIORITERINGSUTVALGET Et offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere spørsmål knyttet til prioritering i helsesektoren Status, fremdrift og mål for Prioriteringsutvalget Ole

Detaljer

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( )

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( ) Innst. 174 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:158 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

SAKSUTSKRIFT. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17

SAKSUTSKRIFT. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 07.02.2017 15/17 Høring - Forslag til endringer i vannressursloven og jordlova - Fylkeskommunens uttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv. HOD - Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: 17/10793/3 Brevdato: 05.07.2017 Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak:

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak: Fra: Vigdis Nyhus [vigdis.nyhus@ntfk.no] Sendt: 11. november 2014 14:52 Til: Postmottak KD Emne: Svar på høring om endring i opptaksforskriften til høyere utdanning Vedlegg: Saksutskrift - Endring av opptaksforskriften

Detaljer

Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk. Anne-Mette Magnussen. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen

Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk. Anne-Mette Magnussen. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk Anne-Mette Magnussen Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen Juridiske dilemmaer i velferdsstaten Oslo, 24. oktober 2014 Prioritering av helsetjenester Hvilke

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Ånen Ringard Sekretariatet for Nasjonalt Råd for Kvalitet

Detaljer

Når er tilstanden alvorlig nok til at den skal prioriteres?

Når er tilstanden alvorlig nok til at den skal prioriteres? Når er tilstanden alvorlig nok til at den skal prioriteres? Erik Nord, seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo Bakgrunn for spørsmålet Lønning

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

H. j -<.m\1nmw H1 \l lui\l1i yh\~llh\ TI(H\u luclxunmll H:

H. j -<.m\1nmw H1 \l lui\l1i yh\~llh\ TI(H\u luclxunmll H: i HL'\x\i\> Ix1lL \\k' [ xl,\ld«ill'\\l. IL ll1\>l\ il N: V! W' I smmm l l mllml\~ iw lt-l

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

Endringer av finansieringsordningene for legemidler Hva blir konsekvensene?

Endringer av finansieringsordningene for legemidler Hva blir konsekvensene? Endringer av finansieringsordningene for legemidler Hva blir konsekvensene? Erik Hviding, Avdelingsdirektør i divisjon Helseøkonomi og finansiering DM-arena, Rikshospitalet 11. januar 2018 Endringene jeg

Detaljer

Ingrid Miljeteig MD, PhD

Ingrid Miljeteig MD, PhD U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Innføring av prehospitale behandlingstiltak innebærer etiske valg - Tentativ etisk analyse Ingrid Miljeteig MD, PhD 1.amanuensis medisinsk etikk Forskningsgruppen Globale

Detaljer

H-resepter Hva er H-resepter og hvordan blir de til?

H-resepter Hva er H-resepter og hvordan blir de til? H-resepter Hva er H-resepter og hvordan blir de til? DRG forum Vårkonferansen 16. mars 2017 Asbjørn Mack, MD Sykehusinnkjøp HF, Divisjon legemidler (LIS) 16.03.2017 2 Sykehusinnkjøp etablert januar 2016

Detaljer

Hvordan fatte beslutninger i norsk helsetjeneste med begrensede midler og mange ønsker? Baard-Christian Schem Fagdirektør Helse Vest RHF 23.04.

Hvordan fatte beslutninger i norsk helsetjeneste med begrensede midler og mange ønsker? Baard-Christian Schem Fagdirektør Helse Vest RHF 23.04. Hvordan fatte beslutninger i norsk helsetjeneste med begrensede midler og mange ønsker? Baard-Christian Schem Fagdirektør Helse Vest RHF 23.04.15 Skal vi diskutere (krangle?) om enkeltsaker i «enkeltsiloer»,

Detaljer

Stener Kvinnsland Adm. dir.

Stener Kvinnsland Adm. dir. NOU 2014: 12. PRIORITERINGSUTVALGET KONSEKVENSER FOR SAMHANDLING Stener Kvinnsland Adm. dir. NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten PRIORITERINGSUTVALGET Et offentlig utvalg oppnevnt

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 204/16 Høringsinnspill til Lov om klimamål Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i

Detaljer

Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten

Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref: U-85 Oslo 19.02.2015 Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/ Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Hamar 11. juni 2009 Normer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/6754-2 Dato: 26.08.14 FRITT BEHANDLINGSVALG I SPESIALISTHELSETJENESTEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Prioriteres helse i Norge? Norge 2005: 4 606 363 innbyggere 2,3 mill sysselsatte BNP 1942 mrd Helsetjenesten

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler 4. november 2015 Ellen Nilsen, Sekretariat nasjonalt system for innføring av

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Kunnskapsdepartementet - Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Kunnskapsdepartementet - Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Vigdis Nyhus 06/09043-5 50 Kunnskapsdepartementet Dato: 19.12.2006 Ugradert Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kunnskapsdepartementet - Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt.

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.10.2006 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer - høring

Detaljer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011, Dep 0030 Oslo Vår fil: B15-AA03 Vårt Arkiv: 402 Saksbehandler: Arnfinn

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. 20. februar 2015

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. 20. februar 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 20. februar 2015 Vår ref. 436115/v1 Deres ref. 14/3410 NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten NITO - Norges ingeniør-

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET. Sak 20/2013 Etiske retningslinjer Helse Midt-Norge høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET. Sak 20/2013 Etiske retningslinjer Helse Midt-Norge høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 20/2013 Etiske retningslinjer Helse Midt-Norge høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Status, fremdrift og mål for Prioriteringsutvalget

Status, fremdrift og mål for Prioriteringsutvalget PRIORITERINGSUTVALGET Et offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere spørsmål knyttet til prioritering i helsesektoren Status, fremdrift og mål for Prioriteringsutvalget Ole

Detaljer

Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten- Rett verktøy for gode prioriteringer? Elizabeth Nygaard

Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten- Rett verktøy for gode prioriteringer? Elizabeth Nygaard Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten- Rett verktøy for gode prioriteringer? Elizabeth Nygaard Helse i utvikling 2016 Prioriteringsveiledere Er verktøy som skal bidra til felles forståelse

Detaljer

Deres ref.: 15/ Vår ref.: 27506/CQ/kb Oslo, 18. desember 2015

Deres ref.: 15/ Vår ref.: 27506/CQ/kb Oslo, 18. desember 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 15/3922 1 Vår ref.: 27506/CQ/kb Oslo, 18. desember 2015 Innspill til høring: På ramme alvor alvorlighet og prioritering fra Legemiddelindustrien

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS Helse- og omsorgsdepartementet Att: seniorrådgiver Hege. B. Sæveraas Postboks 8011 0030 OSLO E- post: hege.saveraas@hod.dep.no Kun sendt som e- post! Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2092-2-HW 201003873-/HEGS

Detaljer

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Kommunaldirektørens sak Kommunaldirektørens sak nr.: 40/2017 Vår ref. (saksnr.): 201702392-6 Vedtaksdato: 28.6.17 Arkivkode: 200 OSLO KOMMUNES

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /13 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08190-2 Saksbehandler Tone Mediaas Reitlo Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 17.12.2013 212/13 Høring - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte sak 86/12, og gjort slik

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte sak 86/12, og gjort slik Fra: Kari Strand [mailto:kari.strand@ntfk.no] Sendt: 7. januar 2013 09:00 Til: Postmottak HOD Emne: 12/13138-1 - Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer