STYREMØTE. Det innkalles til: 29. mai kl : Evaluering av styrets arbeid. og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Det innkalles til: 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid. og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 (OFFENTLIG VERSJON) Det innkalles til: STYREMØTE 29. mai kl : Evaluering av styrets arbeid og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Bjørn Solvang Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Astri Margrethe Høiem Bjarne Hunstad Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Rektor, HiN Direktør, HiN

2 SAKSLISTE 29. mai: EVALUERING AV STYRETS ARBEID 30. mai: NB! KL BLIR DET ET MØTE MELLOM STYRET OG DE ANSATTE VED HØGSKOLEN. (Auditorium 1) ORIENTERINGSSAKER: 1. OVERSIKT OVER PUBLIKASJONSLISTE OG SØKNADER OM FORSKNINGSPROSJEKTER VED HØGSKOLEN I NARVIK uoff. 2. DEKANSTILLINGEN VED AVDELING FOR TEKNOLOGI 3. PROSESS FOR EVALUERING AV REKTORS ARBEID 4. PROSESS FOR EVALUERING AV STYRETS ARBEID 5. ÅRSBERETNING 2011 ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) 6. REFERAT IDF-MØTER OG uoff SAKER: 26/12 GODKJENING AV INNKALLING, REFERAT OG SAKSLISTE 27/12 REGNSKAP 1. TERITAL /12 Bygg / lokaler - Uoff. 29/12 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD 30/12 BEMANNINGSOVERSIKT HØGSKOLEN I NARVIK 31/12 MARKEDSSTRATEGI FOR STUDENTREKRUTTERING VED HØGSKOLEN I NARVIK /12 FORSKNINGSPRISEN 33/12 OPPRYKK TIL PROFESSOR uoff. 34/12 FORLENGELSE AV ENGASJEMENT PROFESSOR - uoff 35/12 FORLENGELSE AV ENGASJEMENT PROFESSOR II, uoff. 36/12 FORLENGELSE AV ENGASJEMENT PROFESSOR II, u.off. 37/12 TILSETTING AV PRODEKAN, AVDELING FOR TEKNOLOGI uoff. 38/12 VALG AV ANSATTEREPRESENTANTER TIL LÆRINGSMILJØUTVALGET 39/12 FORMIDLINGSPRISEN 40/12 LÆRINGSMILJØ OG STUDIEKVALITETSPRISEN Utsatte saker: 14/12 VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I NARVIK NY BEHANDLING 15/12 MANDAT FOR LÆRINGSMILJØ- OG STUDIEKVALITETSUTVALG (LMU) 16/12 KLARGJØRING AV RETNINGSLINJER FOR ENDRINGER I STUDIEPLANER OG EMNEPORTEFØLJEN 41/12 EVENTUELT

3 H M S sertifikat Årsberetning for AMU (Arbeidsmiljøutvalget) ved Høgskolen i Narvik

4 1. Arbeidsmiljøutvalg / verneombud 2011 Gjeldende utvalg består av 3 medlemmer fra arbeidsgiver og 3 fra arbeidstakersiden. På grunn av omorganisering skiftet arbeidsgiversiden ut en representant per : Funksjonstid Arbeidsgiversiden: Fungerende administrasjonssjef: Knut Ravlo, skifte : direktør Bjørnar Storeng Prodekan: Terje B. Løyning, skifte Børre Bang Leder teknisk drift: Geir Nygård Vararepresentanter: Biblioteksleder Studiesjef Arbeidstakersiden Ketil Forselv (hovedverneombud) Kjell Birger Hansen Baard Arnøy (leder av AMU i 2011) Vararepresentanter: Johnny Tokle Representanter med møte- og talerett: Leder av læringsmiljøutvalget HMS-systemansvarlig Studentrepresentant Arbeidsmiljøutvalget fungerer også som Attføringsutvalg og AKAN-utvalg. Kontaktpersoner til disse utvalgene er: Anne Gjerløw - attføringskontakt Kjell Ellingsen AKAN-kontakt HiN har avtale med Narvik bedriftshelsetjeneste. Oversikt over verneombud: Hovedverneombud* Avdeling for helse og samfunn Avdeling for teknologi Laboratorier og teknisk drift Funksjonstid: Ketil Forselv Vara: Johnny Tokle Funksjonstid Lisa Øien Johnny Tokle Krystyna Husjord Vara: Johnny Tokle 2

5 Fellesadministrasjon Filial Alta Arvid Sølve Urke John Ivar Nilsen Nytt hovedverneombud tiltrådte Arbeid i 2011 AMU har hatt 3 møter i 2011, og behandlet 17 saker. Årsplan 2011: tiltak frist ansvarlig Kommentar Status Imøtekomme Arbeidstilsynets pålegg Årsrapport AMU (årlig) Direktør Pålegget er lukket Personalsjef Avsluttet Revisjon HMShåndbok (årlig) Personalsjef HiNs HMS-håndbok er revidert og innarbeidet i HR-portalen Prosjektet er avsluttet. Etablere den nye verneorganisasjonen Personalsjef i samarbeid med hovedverneombud Informasjonsmøte med de nye verneombudene. Vurdere behov for skolering av nye verneombud og nye AMUmedlemmer. Info.møte gjennomført. Fung. hovedverneombud kaller inn til oppfølgingsmøte HMS-arbeid ved HiN Hvordan få opp bevisstheten / aktiviteten? 40-timers grunnkurs/lederoppl æring Personalsjef i samarbeid med mellomledere Gjennomføre dagskurs for ledere i løpet av våren 2011 (i regi av bedriftshelsetj.) Årlig personalmøte med fokus på HMS. Personalsjef har info-møte med programområdelederne vedr. HMS-håndboka. Dagskurs for ledere gjennomført 16. juni. Møte med programområdeledere gjennomført 1. juni. Oppfølging av medarbeidersamtaler Personalsjef i samarbeid med mellomledere Rutiner / skjema for medarbeidersamtaler tas på nytt opp i ledergruppa til diskusjon / evt. revisjon. Se Dette har vært diskutert med organisasjonene og ledere. Ingen 3

6 Bedriftshelsetjenesten ved HIN på form, skjema og hyppighet. Hva skal samtalen bidra til? Personalsjef Gjennomføre info-møte med AT. Første gangs helseundersøkelser gjennomføres på AHS og AT. Bedriftshelsetj. leverer generell tilbakemelding til de ulike enhetene etter helseundersøkelsene + evt. muntlig tilbakemelding til leder. endringer er gjort i dagens rutiner. Det ser ikke ut til at det har vært gjennomført systematiske medarbeidersamtaler i Infomøte gjennomført. Helseundersøkel ser er gjennomført på AHS og AT. Bedriftshelsetj. har levert rapport vedr. renhold, fellesadm. og AHS Oppfølging av HiNs handlingsplaner /strategidokument /retningslinjer. Sentrale IDF-saker settes opp som orienteringssaker til AMU Direktør og personalsjef AMU ønsker å bli involvert i relevante saker på et tidlig tidspunkt. Risikovurderinger bør gjennomføres før vedtak. Brannøvelse (årlig) Geir Nygård Er gjennomført Vernerunder (årlig) Ledere Bedriftshelsetj. deltar på vernerunder. AMU må etterspørre vernerunder. Etiske retningslinjer Ledere AMU ønsker et fokus i organisasjonen på bruk av de etiske retningslinjene. Personalseksj. arrangerte forberedende møte i starten av november. Vernerundene planlagt nov/des. 4

7 Saker fra 2011: Jordingsfeil på elektrolabben: Feilen er rettet. Omstillingsprosessen ved HiN: Det har kommet kritikk av omstillingsprosessen. HiN gjennomførte ikke skikkelige risikoanalyser knyttet til endringsprosessen. Omorganiseringen ble iverksatt per uten at vesentlige faktorer var på plass. Dette har skapt unødvendig mye usikkerhet og støy i organisasjonen. Førstehjelpskurs: Studenter og lærere ved Avdeling for helse og samfunn ga tilbud om kurs i førstehjelp i desember. Kursinvitasjon ble sendt ut til ansatte og studenter. Det var i alt 30 deltakere på kurset. Vernerunder: I følge årsplanen skal vernerundene være gjennomført i perioden oktober-desember. I løpet av desember 2011 og januar 2012 har det vært gjennomført vernerunder ved Teknisk drift og ved laboratoriene på Avdeling for teknologi. Det foreligger vernerundeskjema fra Teknisk drift og Risikokartlegging / risikovurdering fra laboratoriene. Etiske retningslinjer: Høgskolen har hatt ledersamlinger med bistand fra VINN. Her har det blant annet vært fokus på verdigrunnlag og ledelse i staten. Våre etiske retningslinjer er publisert i HR-portalen sammen med etiske retningslinjer for statstjenesten. Vi har også publisert informasjon knyttet til forskningsetikk. Det er lagt ut forskningsetiske retningslinjer knyttet til ulike fagområder, disse er utarbeidet av nasjonale forskningsetiske komiteer. I tildelingsbrevet for 2011 heter det at institusjonene skal utarbeide strategier for å motvirke brudd på etiske retningslinjer. De statlige retningslinjene er under revisjon, og vil ventelig være ferdig revidert tidlig i Når dette arbeidet er gjort vil det være aktuelt å ha en gjennomgang av våre etiske retningslinjer. 3. Utvikling i sykefravær Antall årsverk ,9 167,9 173, ,5 184,4 Sykefravær i % 5,2 3,9 5,1 6,8 4,7 5,0 5,1 Se ellers vedlagt rapport om sykefraværsutviklingen. 5

8 Narvik, For AMU Anne Gjerløw sekretær 6

9 Sykefraværet ved HiN i perioden 2005 t.o.m 2011 Sykefraværet ved HiN gikk opp fra 5,0 % i 2010 til 5,1 % i NAVs oversikt etter 3. kvartal viser et gjennomsnittlig sykefravær i Norge på 5,8 % i 2011, mot 6,1% i FRAVÆR 8,0 7,0 6,0 prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Egenmeldt Legem. >8 uker Legem. < 8 uker 0, De ulike grupperingene har relativt få ansatte det er derfor kun aktuelt å omtale de store linjene i sykefraværet. Gjennomgang av fraværet i perioden 2005 t.o.m viser: Totalt fravær 8,00 7,00 6,00 prosent 5,00 4,00 3,00 2,00 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 1,00 0,

10 Forklaring på forkortelsene: Und/forsk.= Undervisnings-, forsknings og formidlingsstillinger Adm.= Administrativt personale Drift/tekn.= Drifts- og teknisk personale / andre tilsatte, omfatter bibliotekstillinger, ingeniør/tekniske stillinger og drifts- og vedlikeholdsstillinger Egenmeldt fravær har i perioden hatt et gjennomsnitt på 0,44%. Vi har hatt en nedgang fra 0,51% i 2010 til 0,43 % i Egenmeldt fravær vurderes samlet sett ikke som noe stort problem ved HiN. Egenmeldt fravær 0,70 0,60 0,50 prosent 0,40 0,30 0,20 0,10 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0,

11 Legemeldt fravær under 8 uker har i perioden hatt et gjennomsnitt på 2,15%. Høyeste tall er i 2008, med 2,85%. I 2011 var resultatet 2,22 %, mot 2,27 % i Legemeldt < 8 uker 3,00 2,50 prosent 2,00 1,50 1,00 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0,50 0, Legemeldt fravær over 8 uker i perioden har i gjennomsnitt vært på 2,52%. Vi hadde en topp i 2008 med 3,62 % og deretter en nedgang de to påfølgende år. I 2011 viser fraværet en liten oppgang til 2,43 %. Legemeldt > 8 uker 4,00 3,50 3,00 prosent 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0,

12 Økningen i av langtidssykefraværet er knyttet til teknisk drift. Noe av fraværet har sammenheng med: belastningslidelser ansatte har kroniske sykdommer vi har en alderssammensetning hvor en relativt stor andel er rundt 60 år I rapporteringen til DBH peker særlig legemeldt fravær for kvinner i drifts-/ tekniske stillinger seg ut: Kvinner 21,5 13,2 11,8 18,8 Menn 5,0 4,9 7,0 6,2 Det er løpende kontakt mellom høgskolen og bedriftshelsetjenesten for å gi best mulig arbeidsforhold for de ansatte. Renholdspersonalet har selv kommet med forslag til endringer. Tidligere ble det satt inn vikar etter 3. dags fravær, mens det fra årsskiftet 2012 settes inn vikar etter første dag. Høgskolen har også kjøpt inn to nye renholdsmaskiner som skal gjøre arbeidet lettere. Generelt er det viktig at ledere på alle nivå følger opp sykefravær / sykmeldte i henhold til våre sykefraværsrutiner. Det er også viktig å vurdere muligheten for tilrettelegging slik at sykmeldte kan komme i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig. Narvik Anne Gjerløw 10

13 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng Studiesjef Jon Are Lunde I tilligg deltok: Professor Annette Meidell Dekan Wenche Falch Professor Bjørn Solvang Referent: Laila B. Steffensen 1

14 ORIENTERINGSSAKER: Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser Saker: SAK 09/12. Godkjenning av innkalling, referater og saksliste Ingen merknader til innkallingen. Referater fra møte 1 og 2 godkjent. Sak 15, 16 og 17 trekkes. Må ses på samlet og ta en grundig gjennomgang før de fremmes på neste møte. Sak 21: del av saken som gjelder Internasjonal beredskap trekkes. SAK 10/12. Informasjonssaker Elektronisk selvtest kopi av brev av fra HiN til KD Direktør orienterte. Artikkel i Aftenposten om høy strykprosent ved HiN: Diskusjon rundt dette og om årsaken er realfagene. En analyse på mulige årsaker er ønskelig. Evt. må man bruke mer ressurser på å få studentene igjennom. Konklusjon: Styret er bekymret over høy strykprosent sammenlignet med andre med tilsvarende utdanninger. Administrasjonen må komme med forslag til tiltak til styret. SAK 11/12. Forlengelse av professor II engasjement, Finn Drangsholt Vedtak: Engasjementet av Finn Drangsholt som professor II ved Høgskolen i Narvik forlenges i 2 år fra

15 SAK 12/12. Engasjement i 20 % stilling som høgskolelektor ved avdeling for helse og Samfunn Vedtak: Med forbehold om studiestart for videreutdanningen i motiverende intervju høsten 2012, engasjeres psykologspesialist Ann Heidi Nebb som høgskolelektor i 20% stilling for perioden SAK 13/12. Ny strategisk plan for Høgskolen i Narvik STP må ha målbare målsettinger. Man ønsker tabeller for måling av gjennomføringsgrad. Fokus på hvem vi er her for og hvorfor. En samlet fremstilling, ikke for lang tekst. Man må tydeliggjøre hovedmålene og ta med delmålsettinger. Innspill til ny strategisk plan fra NTL og UNIO (utdelt på møtet) Vedtak: Ny presentasjon lages og sendes på e-post til Styret. Styret skal være delaktig i sluttstillingen av dokumentet og det anses da som vedtatt. Styret presenterer denne på allmøte på høgskolen 30. mai. SAK 14/12. Valgreglement for Høgskolen i Narvik Jon Are Lunde informerte om endringene som foreligger. Innspill på at man bør ha samme ordning som tidligere med 1., 2., 3. og 4. vara. Dette gir bedre oppfølging. Det kom forslag om at begge avdelinger skal være representert i Styret med en ansatterepresentant. (Innspill til Valgreglement fra TEKNA utdelt på møtet) Vedtak med 6 mot 5 stemmer: Under punktet Ansatterepresentanter tas inn: Begge avdelinger skal være representert i Styret. Samme prinsipp gjelder for varamedlemmer. Det oppstod en misforståelse under avstemningen i denne saken. Dette ble det brakt klarhet i rett etter møtet, og styreleder og rektor ble umiddelbart kontaktet. Saken sendes tilbake til styret pga. av denne misforståelsen. 3

16 SAK 15/12. Mandat for Læringsmiljø- og studiekvalitetsutvalg (LMU) Utsatt SAK 16/12. Utsatt SAK 17/12. Klargjøring av retningslinjer for endringer i studieplaner og emneporteføljen Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget Utsatt SAK 18/12. Forskrift om studier ved Høgskolen i Narvik Jon Are Lunde orienterte. Dato for ikrafttredelse endres til Som utfyllende bestemmelse ønskes tatt med hvor mye «hengfag» man kan ha før man kan starte på hovedoppgaven. Man foreslår at sensor oppnevnes for 4 år av gangen. Studenter savner punkt om plikt for faglærere til å levere ut løsningsforslag. Det sjekkes opp om reglene rundt 3 forsøk til eksamen. I 5.8 b. foreslås ordlyden endret fra: Klagesensorer oppnevnes samtidig med eksamenskommisjon for ordinær avvikling. Og til at man tar inn ordet Intern foran i teksten. Forslaget falt med 4 mot 7 stemmer Vedtak: Styret tar saksfremlegget til etterretning og vedtar Forskrift om studier for Høgskolen i Narvik. Med begrensning i antall forsøk til eksamen. Administrasjonen sjekker dette og kommer med innspill til Styret til neste møte. 4

17 SAK 19/12. Oppstart av første års ingeniørutdanning i Bodø. Vedtak: Under forutsetning av at nødvendig finansiering kommer på plass, godkjenner styret at Høgskolen i Narvik starter opp første års ingeniørutdanning i Bodø fra og med høsten SAK 20/12. Forskrift om graden PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D) ved Høgskolen i Narvik Annette Meidell orienterte. Det bemerkes at ansvaret bør forvaltes av rektor, ikke dekan. Vedtak: Den vedlagte Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Narvik vedtas, og erstatter tidligere forskrift og reglement. I 3 endrer man dekan til rektor. SAK 21/12. Kvalifikasjonsrammeverket for bachelorutdanning i teknologi (ingeniørutdanning) ved Høgskolen i Narvik. Her ble det påpekt at læringsutbyttebeskrivelsene til bachelorstudiene i Fornybar energi, Internasjonal beredskap og Økonomi og administrasjon ikke var ferdigstilte. Vedtak: Styret konstaterer at det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser og verdsetter at det jobbes med det. Rektor gis fullmakt til å godkjenne de konkrete beskrivelsene. SAK 22/12 Bachelor Gruve- og mineralteknologi. Vedtak: Styret har som intensjon at Høgskolen i Narvik oppretter en Bachelor i Gruve- og mineralteknologi med oppstart høsten En forutsetning for dette er at nødvendig finansiering kommer på plass. 5

18 SAK 23/12 Eventuelt Bemanningsplan etterlyses på sakslista. Denne skal lages og fremmes på neste møte. Delegasjon til etatstyringsmøtet 2. mai: Åge Danielsen Svein-Åge Martinussen Bjørn Christian Nilsen Wei Deng Solvang Merete Kumle Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Jenter i teknologi: MOMENT Nettverk rekrutterer jenter til ingeniørutdanning. Her har vi stort rekrutteringspotensiale. Man ønsker nettverket videreført. Styret ga sin støtte til dette arbeidet og ønsker at dette tas med i høgskolens rekrutteringsarbeid. Telefonmøte onsdag 11. april kl for godkjenning av fagplaner Neste styremøte den 30. mai utvides. Starter 29. mai med et ettermiddagsmøte kl bl. a. også for å evaluere Styrets arbeid. 6

19 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/2012 Telefonstyremøte 11. april Styremedlemmer til stede: Pr telefon: Åge Danielsen Ekstern representant Styreleder Ruben Jensen Ekstern representant Merete Kumle Ekstern representant Wenche Olsen Ekstern representant Wei Deng Solvang Faglig tilsatt (kun sak 24/12) Til stede: Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Arlene Hall Baard Arnøy Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt (vara for Raymond Kristiansen) Tekn / adm. tilsatt Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng I tillegg deltok: Studiesjef Jon Are Lunde Dekan Arne Lakså Dekan Wenche Falch (kun på sak 25/12) Lisa Øien (kun på sak 25/12) Forfall: Raymond Kristiansen Faglig tilsatt Jeanette Solbjørg Studentrepresentant (ikke meldt forfall) Svein-Åge Martinussen - Studentrepresentant (ikke meldt forfall) (Studentene var derfor ikke representert i dette møtet) Referent: Laila B. Steffensen 1

20 DAGSORDEN Sak 24/12. GODKJENNINNG AV FAGPLANER BACHELOR INGENIØRUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NARVIK Sak 25/12. GODKJENNING AV FAGPLANER BACHELOR SYKEPLEIE VED HØGSKOLEN I NARVIK Dagsorden ble endret slik at man startet med sak 25/12. Wenche Falch og Lisa Øien deltok her og forlot deretter møtet. Sak 25/12. GODKJENNING AV FAGPLANER BACHELOR SYKEPLEIE VED HØGSKOLEN I NARVIK Enstemmig vedtak: Styret godkjenner den framlagte fagplanen for bachelor i sykepleie og gir dekan adgang til å ferdigstille planen innen 1. juni Sak 24/12. GODKJENNINNG AV FAGPLANER BACHELOR INGENIØRUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NARVIK Dekan Arne Lakså orienterte om bakgrunnen for endringer i fagplaner. Det ble bemerket at dokumentene har mangler slik de framstår pr i dag. Fagplaner skal være på plass innen 1. juni. Forslag til vedtak: Styret godkjenner programplanene for Bachelor ingeniørprogrammene beskrevet i dokumentet «Programplaner for bachelor ingeniør utdanningen ved Høgskolen i Narvik». Enstemmig vedtak: Styret godkjenner programplanene for Bachelor ingeniørprogrammene beskrevet i dokumentet «Programplaner for bachelor ingeniør utdanningen ved Høgskolen i Narvik», med forbehold om at dokumentet ferdigstilles i tråd med forskriften og kvalifikasjonsrammeverket. Til orientering: For deltakere på Etatsstyringsmøtet 2. mai i Bodø vil det bli holdt et forberedelsesmøte. 2

21 SAK 27/12 REGNSKAP PR 1.TERTIAL ÅR 2012 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt regnskap per 1.tertial 2012 godkjennes. Narvik Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Innledning Regnskapet per 1.tertial er avslutning per og skal rapporteres til Kunnskapsdepartementet (KD) via Database for høyere utdanning (DBH) innen frist den Kopi sendes til Riksrevisjonen. Rapporteringen følger KD s opplegg og vedlegges styresak med et utvalg av noter. Det tas forbehold om at mindre justeringer kan gjøres før innsending til KD. Regnskapsrapporten under er for hele HiN s virksomhet inklusiv bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Per april vises et resultat på kr. 0,05 mill. som er resultat på oppdragsaktivitet. Beløpet er overført til virksomhetskapitalen i balansen. Øvrig resultat i forhold til budsjett for drift og BOA er også overført til balansen og ubenyttede KD-midler m.m., ref. note 15. Tabellen under viser regnskap mot budsjett per april og avvik. I tillegg vises en kolonne med årsbudsjettet. Kommentarer til regnskapet ses av ledelseskommentarer til KD-rapporten siden resultatoppsettene følger samme logikk. Tabell - Regnskap per 1.tertilal år 2012 Side 1 av 2

22 Høgskolen i Narvik Regnskapsrapport Regnskap - Avvik Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Navn Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Inntekter Salgs- og leieinntekt Ekstern inntekt prosjekt (BOA) Inntekt fra KD-bevilgninger Motpost investering/avskrivning Sum inntekter Kostnader Lønn Fordel i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie Offentlige tillskudd og refusjoner Annen personalkostnad Sum Lønn og godtgjørelser Av- og nedskrivning Kostnader lokaler Kostnader maskiner, inventar og lignende Kjøp av fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksak og lignende Telefon, porto og lignende Kostnad og godgjørelse for reise, diett og kurskostnad Salg, reklame og representasjon Kontingent, gave, forsikringspremie, garanti og service Lisenser og patenter Annen kostnad Sum Driftskostnad Finansinntekt og finanskostnad Disponering -periodens resultat Avregning - Resultat av periodens aktiviteter Prosjektkonto Sum finans, interne føringer og periodisering Resultat Budsjettet fordeles lineært ut over året. For lønn er fordelingen over 11 måneder med unntak av juni hvor feriepenger betales ut, mens for andre inntekter og kostnader fordeles disse over 12 måneder. Oppfølging av regnskap i forhold til budsjett gjøres med interne rapporter for hver enhet ved HiN. Slutt. Side 2 av 2

23 Høgskolen i Narvik Kommentarer til regnskap pr. 1.tertial 2012 Visjonen til Høgskolen i Narvik (HiN) er å være Nord-Norges teknologiske høgskole, med fokus på utviklingen i nordområdene og skal ha en sterk helsefaglig, samfunnsorientert virksomhet. Høgskolen skal være i forkant av den teknologiske utviklingen som er relevant for landsdelen spesielt, og nasjonen generelt. Det er utarbeidet en ny strategisk plan for år hvor visjonen fremkommer. Avslutning av tertialregnskapet har gått som planlagt og kan legges frem til styret den for behandling i styremøte den Regnskapet er avlagt etter statlige regnskapsstandarder. Regnskapet per april år 2012 Bevilgningen fra KD er i år kr. 171 mill. mot kr. 164 mill. i år HiN har pr. 1.tertial fått utbetalt kr. 57 mill. (33,3%), men har i den interne budsjettildelingen fordelt kr. 60,2 mill. (35,2%). Netto forbruket har vært kr. 1,2 mill. lavere enn dette. Regnskapet er i henhold til budsjett per april, men både kostnads- og inntektspådraget kan påvirke situasjonen videre i året. BOA gir økonomisk støtte til ordinær drift, men krever også egenfinansiering fra HiN. Økt aktivitet og utestående beholdninger i prosjektene belaster likviditeten. Endringer i resultat- og balanseposter Resultat Resultat av ordinære aktiviteter er kr. 2,1 mill. mot kr. 1,9 mill. i fjor. Sammenliknet med budsjett på - kr. 0,5 mill. er det et avvik kr. 2,6 mill. Det er påløpt mindre lønns- og driftskostnader enn budsjettert. Det var budsjettert å inntektsføre KD-avsetninger fra note15-midler, men dette er ikke realisert i regnskapet per april. Periodens resultat er kr. 0,05 mill. siden to oppdragsprosjekt er avsluttet med positivt resultat. I år 2011 var tilsvarende resultat - kr. 0,012 mill. HiN har generelt få oppdragsaktiviteter som kan generere resultat. Driftsinntektene er kr. 72 mill. mot kr. 66 mill. i fjor. Det er en økning på kr. 6. mill. Dette skyldes økt KD-bevilgning og økte salgs- og leieinntekter. BOA-prosjektene påvirker også inntektene i positiv retning. De budsjetterte inntektene er kr. 71,2 mill. hvor avviket er kr. 0,8 mill. Driftskostnadene er kr. 70 mill. mot kr. 64 mill. per samme periode i fjor. Avviket er kr. 6 mill. Både lønn og driftskostnader er økt. I forhold til budsjett på kr. 71,6 mill. er avvik på - kr. 1,6 mill. Her er lønn og driftskostnader lavere enn budsjett. Av planlagte stillinger er flere ubesatt som forklarer avvik i forhold til budsjett. Pådraget av kostnader i forhold til budsjett er innenfor rammene. Kostnader til lønn forskyves noe ved at ansettelser tar lengre tid en planlagt. Prosjektaktivitet påvirker både kostnadene og inntektene i resultatregnskapet. For budsjett år 2012 er det tatt høyde for en større andel prosjektaktivitet som også skal bidra betydelig til driften av ordinær virksomhet. Historisk har det vært utfordrende å få regnskapsført timer i prosjekter tidlig i året. Dette er forbedret per 1.tertial. Det er også bokført større egenandeler i hht fremdrift i prosjektene. 1

24 Balansen Totalkapitalen er fra nyttår redusert med - kr.12,7 mill. til kr. 51,7 mill. per Aktivasiden Anleggsmidlene er redusert med kr. 0,2 mill. og skyldes reduksjon i varige driftsmidler. Omløpsmidlene er redusert med - kr. 12,6 mill. Herav er fordringene redusert med - kr. 3,5 mill., mens bankbeholdningen er redusert med - kr. 9,1 mill. Beholdning av likvide midler er redusert til dels mye det siste 1,5 året og vil følges opp. Ingen aktiviteter er per dato besluttet redusert på grunn av dette. Passivasiden Virksomhetskapitalen er kr. 3,8 mill. og er nå økt kr. 0,05 mill. på grunn av overskudd på oppdragsaktivitet. Gjelden er redusert med - kr. 12,8 mill. til kr. 27 mill. Dette skyldes i hovedsak at kortsiktig gjeld er redusert med - kr. 10,4 mill. hvor leverandørgjelden er helt nedbetalt, mens avregningen med statskassen er redusert med - kr. 2,2 mill. Investeringsaktiviteter HiN har budsjettert for investeringer på kr. 2,9 mill. i år I tillegg blir det gjort investeringsaktiviteter innenfor driftsrammene til enhetene og via BOA-aktivitet. Total investering for år 2012 kan komme opp i kr. 4 mill. Per april har det vært investert kr. 1,2 mill., mens avskrivingene var kr. 1,3 mill. Kartlegging viser at det på kort sikt er et investeringsbehov på minst kr. 12 mill. Utvikling i avsetninger I hht note 15 er avsetningen med KD / NFR endret fra kr. 19,6 mill. per til kr. 21,6 mill. per april. Det er tilgodehavende for HiN. Endring skyldes et mindre forbruk av KD-avsetning og endring i utestående med NFR. Øvrige avsetninger er utestående krav som er endret fra - kr. 8,8 mill. til - kr. 13,1 mill. Herav utgjør periodisert bevilgning fra KD - kr.3,2 mill. Øvrige kommentarer Rektor er optimistisk og mener Høgskolen i Narvik har et stort faglig potensial å bygge videre på som selvstendig virksomhet og har allerede registrert stort eksternt engasjement for aktivitetene høgskolen driver. Prosjektaktiviteten konsolideres og styrkes for å støtte HiN økonomi for videre utvikling. Det vil være behov for ny BOA-aktivitet for å sikre inntekter i år 2013 og fremover. Studenttilstrømning er positiv og gir et godt utgangspunkt høgskolens aktiviteter. Narvik, 22. mai 2012 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør 2

25 Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer

26 Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer

27 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport Budsjett pr: Regnskap pr: Avvik budsjett/ Regnskap pr: regnskap Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger 0 Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 Avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital Annen opptjent virksomhetskapital anvendt til dekning av underskudd bevilgningsfinansiert virksomhet Sum disponeringer

28 Balanse Virksomhet: Høgskolen i Narvik EIENDELER Note A. Anleggsmidler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer og aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer III Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank Sum kasse og bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

29 Balanse Virksomhet: Høgskolen i Narvik VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note C. Virksomhetskapital II OPPTJENT VIRKSOMHETSKAPITAL Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV. Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Ikke inntektsført bevilgninger og bidrag Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger Sum avregninger Sum gjeld SUM VIRKSOMHETSKAPTAL OG GJELD

30 Universiteter og høyskoler - standard mal for delårsregnskap Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Referanse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) L1 innbetalinger fra salg av varer og tjenester L4 innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater L6 innbetaling av refusjoner L9 andre innbetalinger L10 Sum innbetalinger Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader L11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk L12 utbetalinger av renter L13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter L14 Sum utbetalinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler L17 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter L25 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse L26 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt * Avstemming Note periodens resultat ordinære avskrivninger netto avregninger avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler endring i kundefordringer endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag endring i leverandørgjeld poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Dato: Versjon: :58

31 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) Andre poster som vedr. bevilgning fra KD: Periodisering av bevilgning jf note Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1) Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer* Periodens tilskudd /overføring fra NFR Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Andre Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet * Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og presenteres som i NFR-avsnittet. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje 2) Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/Privat Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Andre salgs- og leieinntekter Salg til studenter Hus/framleieinntekter Øvrige salgs- og leieinntekter Sum andre salgs- og leieinntekter Sum salgs- og leieinntekter (linje 4) SUM DRIFTSINNTEKTER

32 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 2 Lønn og sosiale kostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk: Kontrollsum *Virksomheter som betaler pensjonspremie selv: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2012 er 12,09 prosent Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent Premiesats for 2010 har vært 13,00 prosent Premiesats for 2009 har vært 12,28 prosent

33 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 3 Andre driftskostnader Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Øvrige driftskostnader (*) Sum andre driftskostnader (*) Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet Kontrollsum

34 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsførte bevilgninger og bidrag: Overført fra virksomhetskapital Endring i perioden Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Doktorgradsstipend Investering i infrastruktur Investering i infrastruktur Faglig drift FoU-grupper SUM utsatt virksomhet N15I.1 Strategiske formål Nordområdesatsing Akkvisisjon, posisjonering og SAK Avd. for Teknologi Akkvisisjon, posisjonering og SAK Avd. for Helse og samfunn SUM strategiske formål N15I.2 Større investeringer Avsetning til uforutsette hendelser Prosjektstyringsverktøy Investeringsmidler Investering i laboratorier for undervisning Investering i laboratorier for undervisning SUM større investeringer N15I.3 Andre avsetninger Personalkostnader - rekruttering Driftsstøtte Ubrukte midler ved enhetene SUM andre avsetninger N15I.4 Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre departement og statlige etater N15I.5 Referanse Norges forskningsråd Utsatt virksomhet Strategiske formål: Coldtech, energi Større investeringer Andre avsetninger Sum Norges forskningsråd N15I.6 Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum regionale forskningsfond N15I.6A Sum departementer og statlige etater Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet 0 0 Strategiske formål 0 0 Større investeringer 0 0

35 Andre avsetninger 0 0 Sum andre bidragsytere N15I.7 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 0 Resultatført endring av avsatt anddel av tilskudd til bidragsog bevilgningsfiansiert aktivitet Note 15 Avreging statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) forts. Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Avsetning pr. Avsetning pr Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Driftsmidler Sum Kunnskapsdepartementet N15II.1 Andre departementer Tiltak/oppgave/formål Sum andre departementer N15II.2 Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål Sum Norges forskningsråd N15II.3 Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål Sum regionale forskningsfond N15II.3A Andre bidragsytere Strategiske formål: Akk. PHD (NFK, Sp1NN) Fleks.ing.utd, nettb. utd (NFK) Andre avsetninger Sum andre bidragsytere N15II.4 Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/formål/giver Sum gaver og gaveforsterkninger N15II.5 Sum gaver og gaveforsterkninger Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv

36 Sak 29/12. HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Regjeringen har et mål om et arbeidsliv med plass til alle. Alle statlige arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg skal virksomhetene redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak. Aktivitets- og redegjørelsesplikten, som følger av likestillings- og diskrimineringslovgivningen, gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion m.v. Hovedformålet er å skape sterkere systematisk oppmerksomhet omkring arbeidet for økt likestilling på disse områdene. Kunnskapsdepartementet pålegger UH-institusjonene å utarbeide egne handlingsplaner for likestilling. Denne planen er grunnleggende for likestillingsarbeidet, og bidrar i tillegg til å oppfylle aktivitets og rapporteringsplikten som er nedfelt i likestillingsloven. I vårt forslag til handlingsplan for likestilling har vi også hatt fokus på kjønnsbalanse i forskning. I etterkant av etatsstyringsmøtet høsten 2011 rapporterte vi til KD at vi skulle ha en handlingsplan for likestilling og mangfold på plass til Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av førsteamanuensis Wei Deng Solvang, førsteamanuensis Ragnhild Johanne Rensaa, Hovedverneombud Rolf Håkon Rensaa, kontorsjef Anne Gjerløw og personalsjef Lise Bang Ericsson. Vedlegg: Handlingsplan for likestilling og mangfold,

37 Handlingsplan for likestilling og mangfold

38 Innledning Handlingsplan for likestilling og mangfold er hoveddokumentet for likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet ved Høgskolen i Narvik. Planen tar utgangspunkt i høgskolens strategiske plan for perioden Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Fra 1. januar 2009 gjelder disse pliktene kjønn, nedsatt funksjonsevne, og etnisitet og religion. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom fire ulike lover: 1. Likestillingsloven skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. 2. Diskrimineringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. 3. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 4. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder. Høgskolen skal arbeide for likestilling blant tilsatte og studenter bl.a. gjennom bedre kjønnsbalanse og større kulturelt mangfold. Likestilling handler om kvalitet og grunnleggende menneskerettigheter og om legitimitet i samfunnet. Et sentralt personalpolitisk mål i staten er å sikre at den statlige arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Denne handlingsplanen skal bidra til at høgskolen tilrettelegger for likestilling og mangfold. Det skal ikke aksepteres usaklig forskjellsbehandling eller trakassering/mobbing på grunn av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Hvis slike situasjoner oppstår, vises det til gjeldende retningslinjer for varsling i høgskolen (HRportalen, HMS-handbok). Handlingsplanen skal virke fra 2012 til 2015, og gjelder for alle stillingsgrupper. Planen er satt opp med overordnede mål og hovedutfordringer for HiN samt del-planer innenfor områdene: 1. Kjønn 2. Mangfold Høgskolen skal utarbeide årsberetning om likestilling og mangfold. I årsberetningen skal høgskolen redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 2

39 lovens formål. For å oppfylle likestillingslovens krav må likestillingsberetningen inneholde følgende oversikter: Kjønnsfordeling i virksomheten totalt, samt på enhets- og stillingsnivå Kjønnsfordelt statistikk over lønnsforhold på enhets- og stillingsnivå, samt gjennomsnittslønn for kvinner og menn i virksomheten totalt. Kjønnsdelt statistikk over arbeidstid (heltid/deltid) Kjønnsdelt statistikk over permisjonsuttak, så som foreldrepermisjon, sykefravær og fravær grunnet sykt barn. Kjønnsdelt statistikk ved personalpolitiske satsinger, for eksempel seniorpolitiske tiltak og kompetansetiltak. Det rapporteres i henhold til gjeldende mal. Mål Høgskolen i Narvik har som mål å ha god kjønnsbalanse, sikre mangfold på alle nivåer i organisasjonen og forebygge diskriminering. Høgskolen skal ha tiltak som sikrer likestilling, likeverd og gode og rettferdige arbeidsvilkår. Likestilling skal være integrert i HiN s virksomhet i alle enheter Bevisstheten, kunnskapen og holdninger om likestilling og mangfold skal styrkes. Hovedutfordringer: Høgskolen skal sikre likestilling og likeverd både for tilsatte og studenter gjennom å ha fokus på: godt lederskap og bevisstgjøring av holdninger på alle nivå. å integrere likestilling i det daglige personalarbeidet bl.a. ved å arbeide aktivt for en bedre kjønnsbalanse. likestilling sett i sammenheng med kompetanseoppbygging og muligheter for forskning. aktiv innsats for å få en mer kjønnsbalansert rekruttering slik at vi framstår som en attraktiv studieplass og arbeidsplass. å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne, ulik etnisitet og ulik livsfase. å gi rom for ulike typer mennesker med ulike perspektiver, interesser og erfaringer. Forutsetninger for å nå målene er lederforankring. bevisstgjøring på alle nivå. 3

40 virkemidler og budsjett. Av HiNs stimuleringsmidler bør det årlig settes av midler til likestillingstiltak (minimum ). at tiltak gjennomføres, evalueres og forbedres. Tilsynsansvar: Høgskolen i Narvik har tidligere hatt et eget likestillingsutvalg. Dette ble nedlagt i Vi er en liten høgskole og vi har problemer med å rekruttere til mange utvalg. Av den grunn vil Arbeidsmiljøutvalget ved HiN ha tilsynsansvar for likestillingsarbeidet. Årsrapport for likestillingsarbeid sendes derfor først til AMU for gjennomgang før den går til høgskolestyret for godkjenning. Handlingsplan for likestilling og mangfold Delplan 1: Kjønn I 2011 var 36,9% av de ansatte ved HiN kvinner. HiN har en tradisjonell kjønnsfordeling, med overvekt av menn i ledende stillinger og i høyere akademiske stillinger. Kvinner dominerer i stillinger knyttet til saksbehandling/utredning og renhold. Høgskolen har også sin hovedtyngde innenfor teknologi og helsefag, hvor det tradisjonelt er ubalanse mellom kjønnene med overvekt av kvinner i helsefag og menn i teknologiske fag. Andelen kvinner ved HiN viste en liten økning i Kvinneandelen er fremdeles svært lav blant professorene. Å øke kvinneandelen her er et av satsingsområdene i denne perioden. I planen settes det inn tiltak for å fremme bedre rekruttering av det underrepresenterte kjønn, samtidig som det settes inn karriereutviklingstiltak for det underrepresenterte kjønn. Det er en langsiktig målsetting at det skal være minst 40 % av det underrepresenterte kjønn i undervisnings- og forskerstillinger ved avdelingene. Enhetene ved HiN skal sette opp kompetanseutviklingsplaner og vi skal arbeide for å utjevne lønnsforskjeller. Mål for perioden : Tall for 2011: 40% av de ansatte ved HiN er kvinner 36,9% 20% av professorene er kvinner 8,7% 30% av førsteamanuensene er kvinner 22,5% 30% av førstelektorene er kvinner 21,7% 35% av stipendiatene er kvinner 26,7% 30% av studentene ved AT er kvinner 24,5% 25% av studentene ved AHS er menn 17,7% 20% av studentene er utenlandske 15% 4

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 Det innkalles til: STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 116/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 102/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolen i Telemark AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848. 13.02.2014 S-sak 5/14

Høgskolen i Telemark AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848. 13.02.2014 S-sak 5/14 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.02.2014 S-sak 5/14 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848 AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013 Saken i korte trekk Høgskolens avlagte årsregnskap

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar årsregnskap 2014 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Thon hotell, Brønnøysund Dato: 02.06.- 03.06.2014 Tidspunkt: Frammøte 02.06 ca. kl. 12:45. Avreise 03.06 kl. 13:30 Det innkalles herved til møte

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling.

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling. 1 NILF NILF INNHOLD Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Styrets beretning Separat vedlegg Årsrapport 2011: Øvrig rapportering i henhold

Detaljer

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer