GENERALFORSAMLING NSF- LKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING NSF- LKS"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING NSF- LKS Hamar 23. april 2015 Velkommen!

2 Innholdsfortegnelse DEL 1: PROGRAM FOR GENERALFORSAMLINGEN... 3 DEL 2: STRATEGIPLAN NSF- LKS DEL 3: ADMINISTRATIV INFORMASJON STYRET NOMINASJONSKOMITE ANNET ÅRSMELDINGER NSF- LKS VED SIV OLSEN KONGRESS VED SIV OLSEN ØKONOMI VED MARGARET BJÅEN STIPEND VED GRO SØRENSEN HJERTEPOSTEN VED BERIT GRAVROK MEDLEMSSERVICE VED GUNHILD BRØRS ÅRSRAPPORT LOKALGRUPPER NSF- LKS FOR AKTIVITET I 2014 VED AASE ERVIK NETTSIDEN VED GUNHILD BRØRS VIDEREUTDANNINGENE VED SIV OLSEN NORDISK SAMARBEID VED SIV OLSEN NETTVERK FOR FORSKNING I KARDIOLOGISK SYKEPLEIE VED TONE NOREKVÅL DEL 4: VEDTEKTER NSF- LKS DEL 5: MELDTE SAKER TIL GF SAK 1: PRESISERING I VEDTEKTENE SAK 2: PRESISERING I VEDTEKTENE TIL LOKALGRUPPENE DEL 6: GENERALFORSAMLING NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING PRESENTASJON AV KANDIDATER SIV OISEN GUNHILD BRØRS KATRINE BRUUN LYNGÅS IRENE INSTENES MARIANNE JØRGENSEN ANNE GRETHE VÅGEN ELISABETH JOHANNESEN CECILIE ODLAND SISSEL- ANITA RATH VALG AV NOMINASJONSKOMITE INNSTILLING PRESENTASJON AV KANDIDATER... 29

3 Del 1: Program for generalforsamlingen 1. Åpning av generalforsamling 2. Registrering av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av saksliste 4. Oppnevning av ordstyrer 5. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen 6. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen (tellekomite (4 stk) og referent) 7. Gjennomgang av faggruppens virksomhet * Årsmeldinger ved leder * Gjennomgang av regnskap 8. Godkjenning av NSF-LKS økonomiske føringer 9. Behandling av meldte saker 10. Valg Presentasjon av innstilling og kandidater til styret NSF- LKS Presentasjon av innstilling og kandidater til nominasjonskomite NSF- LKS Valg

4 Del 2: Strategiplan NSF- LKS NSF-LKS SKAL VÆRE ET FORUM FOR IDE- OG KUNNSKAPSUTVIKLING 1.1 NSF-LKS skal arrangere en årlig kongress for sykepleiere Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling blant sykepleiere som jobber med hjertepasienter Gjøre prosjekter fra eget fagmiljø kjent Formidle nasjonal utvikling i faget Formidle internasjonale trender Være en møteplass med mulighet for å bygge nettverk Dette skal være en kongress med relevante temaer og sosiale møteplasser Styret skal arrangere generalforsamling for NSF- LKS sine medlemmer i henhold til vedtektene 1.2 NSF-LKS er ansvarlig for utgivelse av tidsskriftet Hjerteposten Mål: Det skal arbeides for å utvikle en sykepleiefaglig profil i tidsskriftet og redaksjonskomiteen skal Formidle kunnskap innen kardiologisk sykepleie Inspirere medlemmer til å levere skriftlige rapporter / artikler Etablere og videreutvikle faste spalter Formidle det som skjer innenfor det kardiologiske miljøet på lokalt og nasjonalt plan 1.3 NSF-LKS er ansvarlig for egen nettside Mål: Videreutvikle nettsiden for utveksling av informasjon og nyheter til og mellom medlemmene. Nettsiden skal være med på å profilere faggruppen. 2. SKAPE INTERESSE FOR KLINISK FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID 2.1 NSF-LKS skal stimulere til sykepleiefaglige prosjekter Mål: Initiere prosjekter som er rettet mot utvikling og forbedring av sykepleie til hjertepasienter Etablere kontakt med aktuelle fag- og forskningsmiljøer Bidra med økonomisk støtte til utviklingsarbeid Oppfordre medlemmer til å søke prosjektmidler fra NSF-LKS og NSF 2.2 NSF-LKS skal inspirere sykepleiere til å formidle fagutvikling og forskning Mål: Bidra til at aktivitet innen fagfeltet blir videreformidlet Sykepleiere får trening i å skrive abstrakter Sykepleiere får mulighet til å presentere egne prosjekt på NSF-LKS sin kongress Sykepleiere oppmuntres til å sende abstrakter til internasjonale kongresser Sykepleiere oppmuntres til å skrive artikler NSF-LKS kan bidra med å formidle veiledere Opprettholde Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie 2.3 NSF-LKS deler ut stipend Mål: Stimulere til faglig aktivitet innen kardiologisk sykepleie ved å støtte medlemmene

5 Økonomisk NSF-LKS utlyser stipend til medlemmene etter gjeldende kriterier 3. ARBEIDE FOR NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID Mål: Bidra til å danne nettverk for å utveksle erfaringer innen forskning og fagutvikling. NSF-LKS bør være representert i Nasjonalt samarbeid på tvers av NSF sine ulike faggrupper Nordisk samarbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere Europeisk samarbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere Tverrfaglig samarbeid til det beste for kardiologiske pasienter 4. REKRUTTERE OG HOLDE PÅ MEDLEMMER Mål: Øke medlemstallet opp mot 1200 medlemmer. Rekruttere og engasjere potensielle medlemmer Holde på medlemmene 5. ARBEIDE GJENNOM LOKALGRUPPER 5.1 NSF-LKS arbeider for opprettelse av lokalgrupper Mål: Stimulere til økt faglig aktivitet i alle fylker og inspirerer til opprettelse av faglig møteplass og diskusjonsarena Opprettholde og videreutvikle gode kommunikasjonskanaler mellom styret i NSF-LKS og lokalmiljøene Stimulere til og bistå ved opprettelse av nye lokalgrupper og ellers ved behov. 5.2 NSF-LKS arbeider for å opprettholde lokalgrupper Samarbeide med lokalgruppeledere Legge til rette for inspirerende møteplasser for lokalgruppeledere 6. PROFILERE FAGGRUPPEN Mål: Markedsføre faggruppens mål, strategi og virksomhet på aktuelle arenaer Profilere faggruppen i aviser, fagtidsskrifter, medlemsblad og andre mediekanaler Være synlige på nasjonale og internasjonale kongresser og møter Kardiologiske sykepleier må være synlig på den helsepolitiske arena 7. ØKONOMI Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi som kommer medlemmene og faget tilgode 8. VIDEREUTDANNING I KARDIOLOGISK SYKEPLEIE Mål: At det utdannes spesialsykepleiere med høy kompetanse innen kardiologisk sykepleie Følge opp evaluering av eksisterende studietilbud Følge utvikling av og være høringsinstans for studietilbud ved de ulike høyskolene Følge utviklingen av aktuelle kliniske mastergrader Det skal årlig utarbeides egne handlingsplaner og skrives årsrapport for:

6 1. Økonomi: regnskap og budsjett ved kasserer 2. Stipendtildeling ved stipendansvarlig i styret 3. Tidsskriftet Hjerteposten ved ansvarlig redaktør 4. Nettside ved ansvarlig nettredaktør 5. Lokalgrupper ved kontaktperson i styret for lokalgruppeledere 6. Oppfølging av videreutdanninger i kardiologisk sykepleie ved kontaktperson til videreutdanningene 7. Internasjonalt samarbeid ved internasjonale kontakter 8. Prosjekt ved prosjektansvarlig i styret og aktuelle prosjektledere 9. Profilering ved leder på vegne av styret 10. Medlemsarbeid ved medlemsansvarlig 11. Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie Strategiplanen ble godkjent på generalforsamlingen

7 Del 3: Administrativ informasjon 3.1 Styret Leder: Nestleder/ Lokalgruppeansvarlig: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/ Sekretær: Styremedlem/Redaktør Hjerteposten: Styremedlem/Medlemsansvarlig: Varamedlem: Varamedlem: Siv Olsen, UNN Harstad Aase Ervik, St. Olavs Hospital Margaret Bjåen, HUS Gro Sørensen, OUS Berit Gravrok, UNN Tromsø Gunhild Brørs, Sykehuset Namsos Eva Isaksen, Sørlandet sykehus, Kristiansand Tor Haakon Bekkevold, OUS 3.2 Nominasjonskomite Leder: Tone Merete Norekvål, Bergen Medlem: Marit Husby, Trondheim Medlem: Tone Aarhus, Oslo 3.3 Annet Regnskapsfører: Revisor: Medlemsadministrasjon: Medlemstall per : Styremøter : Ledermøter: Økonomiavdeling NSF BDO Noraudit Via min side nettsiden NSF medlemmer Sep: Hamar 2 dg Jan: Bergen 2 dg Sentralt fagforum 1 møte Oslo Baltisk Nordisk 1 møte København National Society- 1 møte Stavanger

8 Del 4. Årsmeldinger 4.1 NSF- LKS ved Siv Olsen 2014 var et år uten Generalforsamling og styret beholdt både medlemmer og posisjoner fra Siden kongressen i 2013 ikke var inntektsbringende, måtte vi gjøre noen grep for å redusere utgifter. Vi reduserte antall landsstyremøter i 2014 med 4 dager. Resten av møteaktiviteten har foregått per mail. Driften for 2014 har i stor dreiet seg om å planlegge kongressen på Hamar og utarbeidelse av et forskningsprosjekt i regi av faggruppen. Dette prosjektet ble i 2014 tildelt kroner i forskningsmidler fra Sentralt Fagforum og spørreundersøkelsen planlegges gjennomført våren NSF-LKS ser også i større grad henvendelser fra NSF på uttalelser på høringer eller kommentarer fra vårt fagfelt. Vi har blant annet vært involvert i utarbeidelsen av uttalelsen om den nye nasjonale helse og sykehusstrategien og akuttutvalgets delrapport. I tillegg er vi via nettverket for folkehelse og nettverket for ledelse med på å legge føringer for NSFs fagpolitiske arbeid innenfor disse temaene. Internasjonalt er vi med på et prosjekt via CCNAP hvor vi jobber med å få sykepleiere til å ta i bruk retningslinjer. 4.2 Kongress ved Siv Olsen I 2014 arrangerte NSF-LKS den europeiske sykepleiekongressen for kardiologiske sykepleiere sammen med CCNAP i Stavanger April. Kongressen hadde 495 medlemmer som var en økning på 24% fra året før. Av disse var 200 deltagere fra Norge. Vi hadde også ny rekord på antall utstillere. Evalueringene av kongressen viste at deltagerne var spesielt fornøyd med programmet og utstillingen. Kongressen ble ikke inntektsbringende for NSF- LKS. 4.3 Økonomi ved Margaret Bjåen Implementering av lokalgruppenes økonomi høsten 2014: NSF har gjort vedtak om at hver enkelt faggruppe skal operere med kun ett organisasjonsnummer i Brønnøysundregistret. I praksis betyr det at hver enkelt lokalgruppe innen NSF-LKS måtte gjøre årsmøtevetdtak på at enheten skal opphøre og fusjonere med annen enhet. Lokalgruppene har ikke anledning til å sitte verken på kassebeholdning eller bankkonto. All økonomi, både utgifter og inntekter går derfor innom LKS sin driftskonto, noe som viser igjen i resultatregnskapet. På grunn av at NSF-LKS sin årlige kongress ble lagt til ESC i Stavanger, kunne man ikke regne med overskudd som man ellers ville hatt i forbindelse med egen kongress. Budsjettet for 2014 ble derfor strammet inn for ikke å tære for mye på egenkapitalen. Et av tiltakene styret bestemte seg for, var å kutte ut en styresamling og på den måten redusere styremøtekostnadene. Drift: Budsjetterte honorarer har økt, dette fordi styret har gjort vedtak på at kasserer skal motta styrehonorar. Driftsutgiftene ligger noe over budsjettet. På inntektssiden er medlemskontingenten lavere enn budsjettert. NSF har lagt om rutinene for innkreving av medlemskontingent i faggruppene. Dersom det skjer en utmelding i løpet av året, vil medlemmet få tilbakebetalt kontingenten. Ved manglende innbetaling, skjer det en automatisk utmelding etter tre purringer, beløpet vil ikke gå til inkasso. Hjerteposten: Dette er den største utgiftsposten til LKS. Produksjonskostnadene og porto ved utsendelse overstiger langt det som kommer inn i annonseinntekter. Det kommer frem av

9 resultatregnskapet at utgiftene i 2014 er betydelig høyere enn året før. Det skyldes at to av numrene i 2013 ble betalt i Utgiftene har vært budsjettert noe høyt, det gjør at reelle utgifter ligger under budsjettet. Annonseinntektene overstiger budsjettet. Styremøter: Kostnadene til styremøter har vært betydelig lavere enn budsjettert. Det skyldes i stor grad at vi har hatt et styremøte mindre enn vanlig, men også at fremmøte på styremøtene ikke har vært fulltallig. Stipender: Vil naturlig nok ligge noe lavere enn budsjettert da mottakerne til de fleste stipender får dekket reelle utgifter innenfor tildelt sum. Prosjekt: NSF-LKS fikk tildelt prosjektmidler i 2014 for å realisere en intern spørreundersøkelse. Kongress: Styret budsjetterte med at det kunne bli et estimert overskudd til LKS etter ESC i Stavanger, men dette innfridde ikke. Utgiftene styret hadde på reise og overnatting ble ført på denne posten, samt utgiftene i forbindelse med fellesmøte med lokalgruppene. Dette gjør at vi overskred det som var budsjettert på denne posten. Lokalgrupper: Under budsjettet som en konsekvens av utgifter som ble ført på kongress. Internasjonalt arbeid og eksterne kurs: Styret budsjetterte med midler til disse postene, men det har ikke vært noe aktivitet dette året. Oppsummering: Resultatregnskapet for 2014 viser at vi har et positivt årsresultat. Styret har klart å styre økonomien slik at vi har holdt oss innenfor vedtatte budsjettrammer. 4.4 Stipend ved Gro Sørensen 1 søker høststipend 2015, utdelt 1 stipend a kr 8000,-. 13 søkere vårstipend, utdelt 8 stipend a kr 8000,- 2 søkere til masterstipend Søknader er oversendt netteverket for forskning i kardiologisk sykepleie for vurdering. 1 søker til utdanningsstipend Hjerteposten ved Berit Gravrok Hjerteposten er utgitt i tre nummer i Våre samarbeidspartnere er fortsatt Høgskoleavisa (Trondheim) i forhold til sats og layout, og Teto Grafiske i (Trondheim) som trykker og distribuerer ut medlemsbladet. Det er redaksjonskomitèen som har ansvar for å skaffe og kvalitetssikre stoff til Hjerteposten. I 2014 har den bestått av følgende medlemmer: Berit Gravrok, Tromsø (styremedlem i NSF LKS fra 2011 og redaktør for Hjerteposten) Eva Isaksen, Kristiansand (varamedlem i NSF LKS observatør i redaksjonskomitèen) Sara Marie Berg Marit Husby, Trondheim Berit Tryland Sørlie, Kirkenær

10 Det oppleves som vanskelig å skaffe annonsører til Hjerteposten. Det gjøres hvert år en innsats under vår årlige kongress med å komme i kontakt med utstillere på kongressen. Dette har resultert i et bredere kontaktnettverk og at flere firmaer har vist interesse for annonsering. I tillegg til dette sendes det ut forespørsel direkte per mail til firmaene med forespørsel om annonsering. Hjerteposten har hatt to faste annonsører i løpet av Det jobbes kontinuerlig med å få tak i flere annonsører slik at tidsskriftet kan bli selvfinansierende. Redaksjonskomitèen har hatt ikke hatt noen møter i løpet av All kontakt og jobb i komitèen har vært gjort via . For 2014 ble det ikke delt ut pris for "Beste artikkel" da det ikke var noen som kvalifiserte seg. Det er en stadig utfordring å skaffe kvalitetsstoff til tidsskriftet og det er et ønske at medlemmene engasjerer seg mer både når det gjelder å skrive selv, tipse om andre som kan skrive eller gi tips om tema/saker som bør inn i tidsskriftet. Fra 2010 er det satt opp en rulleringsliste hvor de forskjellige lokalgruppene etter tur, må ta ansvar for å skrive noe fra eget arbeid. Dette virker til å fungere tilfredsstillende. 4.6 Medlemsservice ved Gunhild Brørs Medlemsantallet per for Landsgruppen av Kardiologiske sykepleiere er Dette er en reduksjon på 34 medlemmer fra samme tid Det har vært få henvendelser om innmeldinger via mail Lokalgruppeledere sender innmeldinger på privatmailen min. Det ser også ut som innmelding via linken på nettsiden fungerer bra. Ved henvendelser om utmelding kontakter jeg som medlemsansvarlig medlemsservice i NSF via kontaktskjema på nettsiden. Per har 2 lokalgrupper vervet 10 nye medlemmer og får vervepremie i form av en kongressbillett til landskongressen på Hamar april Medlemslister sendes ut fylkesvis til ledere i lokalgruppene, hvert kvartal eller ved forespørsel fra den enkelte leder. Vi fortsetter å oppfordre medlemmer til å ajourfører adresseendringer, e-postadresse og navneendringer på Min side på eller kontakte Vi fortsetter arbeidet med å nå medlemmene med informasjon via mail og går over til å bruke nyhetsbrevsystemet til LKS. Første nyhetsbrev ble sendt ut til medlemmene januar Styremedlem med ansvar for medlemsservice har ansvar for evalueringsskjema til landskongressen.

11 4.7 Årsrapport Lokalgrupper NSF- LKS for aktivitet i 2014 ved Aase Ervik Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av kardiologiske sykepleiere har 10 lokalgrupper. De er lokalisert i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus, og Hedmark/Oppland. De fleste har avviklet valg innen 1. Mars. Antall styrmøter varierer, og antall medlemmer varierer fra 6-8. Fag Det er faglige arrangement i alle lokalgrupper, og mye av lokalgruppens arbeid består i å arrangere slike møter/ fagdager med høgt faglig nivå. De faglige arrangementene har ofte god oppslutning. Møter Lokalgruppeledermøte ble i 2014 arrangert i Oslo i januar, og tema var implementering av lokalgruppene i NSF-LKS. De fleste lokalgruppeledere deltok også på EuroHeartCare i Stavanger april Økonomi Implementeringen av de nye økonomirutinene har ikke vært enkel for lokalgruppene. Årsaken er at informasjonen har kommet sent fra NSF sentralt. Dette tar vi til etterretning lokalgruppeledermøtet på Hamar 21. april 2015 er viet til tema økonomi, og da kommer det inn en ressurs fra NSF som kan informere lokalgruppelederne. Sosiale medier Facebookgruppe for lokalgruppeledere finnes, og man kan lett nå hverandre via den, og søke råd hos andre lokalgrupper. Facebook gruppen for medlemmer i NSF-LKS har vært aktiv hele året, og kan nok nå ut til flere, om man får flere til å legge til sine «venner». Det fortsatt ikke alle lokalgrupper som har oppdatert sin informasjon på nettsidene til NSF- LKS 4.8 Nettsiden ved Gunhild Brørs I 2014 laget NSF ny nettside med fornyet struktur og design. Den nye nettsiden er enkel å administrere. Nettsiden blir bruk aktivt for å nå medlemmer med informasjon om aktiviteter i LKS, lokalgruppene og CCNAP. Vi forsetter å oppfordre medlemmer, lokalgrupper og videreutdanninger til å bruke nettsiden vår. Informasjon publisert på nettsiden blir linket til siden NSF-LKS har på facebook. Vi sender også ut nyhetsbrev via mail til medlemmene med den viktigste informasjonen. Per er det 399 «likere» på NSF-LKS sin side på facebook. Lokalgruppene er blitt oppfordret til å sende inn informasjon om styret og andre aktiviteter i faggruppen, slik at det blir tilgjengelig for medlemmene. Det er et fåtall av lokalgruppene som

12 har sendt inn informasjon om endringer i styret etter valg og annonsert aktiviteter i regi av lokalgruppen. Nettsiden blir benyttet til å formidle informasjon om landskongressen på Hamar april 2015, link til påmelding og fortløpende oppdateringer om kongressprogrammet. Hjerteposten blir lagt ut i pdf-format på nettsiden. Per februar 2015 er Hjerteposten nr og frem til nr tilgjengelig på nettsiden. 4.9 Videreutdanningene ved Siv Olsen Det ble ikke avhold møte med utdanningene i kardiologisk sykepleie i 2014 siden vi ikke arrangerte en egen nasjonal kongress. Medlemmer av styret var tilstede på avslutningen ved HiB og HiST, samt masteravslutningen ved HiB. Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller, hadde 25 studenter under utdanning i 2014 som er ferdig i HiB uteksaminerte 17 studenter på kull 6 og HiST uteksaminerte 24 studenter på kull Nordisk samarbeid ved Siv Olsen Det har vært et møte i København og ett møte under ECS kongressen i den nordisk-baltiske samarbeidsgruppen. NSF-LKS var ikke tilstede på sistnevnte møte. Arbeidet i gruppen har hovedsakelig handlet om utarbeidelse av sykepleieprogrammet til NBCC i Tallin juni Estland som vertsland har redusert budsjettet til sykepleierne og det har derfor vært en utfordring å lage et godt program med så få resurser. Parallelt ble det laget et nasjonalt program av sykepleiere i Estland. Den nordiske delen av det nordisk-baltiske samarbeidet valgte derfor å trekke seg ut av dette arrangementet. Kongressen vil ikke være aktuell for våre sykepleiere siden sykepleieprogrammet blir holdt på estisk Nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie ved Tone Norekvål

13 Del 5: Vedtekter NSF- LKS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, NSF-LKS 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer Medlemskap i NSF-LKS er åpent for medlemmer i NSF. Sykepleierstudenter som har studentmedlemsskap i NSF har anledning til å melde seg inn i NSF-LKS. B. Æresmedlemmer NSF-LKSs styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til dette. C. Stemmerett og valgbarhet Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og NSF-LKS har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller ordinære krav til medlemskap. 3 Formål NSF-LKS er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for faggruppens virkeområde. B. NSF-LKS skal: Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling i kardiologisk sykepleie Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i kardiologisk sykepleie nasjonalt og internasjonalt Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet innenfor kardiologisk sykepleie 4 Generalforsamling A. Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er NSF-LKS høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar med NSFs landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdes innen landsmøtet starter. 1. Adgang: Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldt sin tilstedeværelse innen den frist landsstyret fastsetter. 2. Saksliste: Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens landsstyre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens landsstyre minst 6 uker før generalforsamlingen holdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes. Sakslisten foreslås av faggruppens landsstyre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall. Følgende poster er obligatoriske: Registrering av antall stemmeberettigete Oppnevning av ordstyrer(e) Godkjenning av sakslisten Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for de foregående to år Godkjenning av faggruppens overordnete satsingsområder og økonomiske føringer Valg av: Faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.

14 Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen. Øvrige valg som følger av faggruppens vedtekter. 3. Valg og votering: Valg skal foregå skriftlig. Faggruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder. Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming. B. Ekstraordinær generalforsamling: Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av en av følgende instanser: 1. Faggruppens landsstyre 2. Minst 50 % av lokale faggrupper 3. Minst 25 % av medlemmene. Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinær generalforsamling holdes. Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens landsstyre må nedlegge sin funksjon, velges et interimtstyre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig. 5 Landsstyret A. Plass i organisasjonen: Landsstyret er NSF-LKS høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSFs forbundsstyre, sistnevnte i forhold til de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF. B. Landsstyret skal: 1. Lede NSF-LKSs virksomhet og forvalte gruppens midler 2. Fatte vedtak om årlige budsjett og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige regnskaper. NSFs generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak 3. Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for NSF-LKSs medlemmer 4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSFs sentrale organer 5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag 6. Påse at NSF-LKSs vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes vedtektsmodell og prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter. 7. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er funksjonsdyktig. C. Valg og sammensetning: 1. Landsstyret består av leder, nestleder, redaktør for Hjerteposten, tre medlemmer og to varamedlemmer. 2. Medlemmer i styret velges for to år. Gjenvalg kan skje. 3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Landsstyret konstituerer seg selv på første styremøte. 4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden 5. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av faggruppens landsstyre.

15 D. Nyvalg: Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i landsstyret får varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden at landsstyret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigete medlemmer. E. Landsstyremøter: 1. Landsstyremøter holdes minst fire ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av landsstyrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra landsstyrets møter 2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst to uker før møtet holdes. 3. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmer og varamedlemmer er til stede 4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i faggruppens vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 6 Nominasjonskomiteen A. Mandat: Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSFs landsmøte. B. Sammensetning: Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder og 2 medlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer. C. Funksjonstid: Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og har en funksjonstid på fire år. 7 Lokale faggrupper A. Generelt: NSF-LKS kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. Ved etablering av lokale faggrupper skal disse avgrenses i henhold til NSFs lokale struktur (fylkesledd). Lokale faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens landsstyre bestemmer. Landsstyret kan beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen. NSF-LKSs landsstyre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe. Gjenværende midler skal stå urørt i fem år, i fall ny lokal faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden. Etter fem år tilfaller midlene NSF-LKS. B. Lokale besluttende organer: Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte, som velger et lokalstyre som utøvende organ mellom årsmøtene. C. Vedtektsmodell for lokale faggrupper: Vedtektsmodell for lokale faggruppers drift, struktur, valg osv. vedtas av faggruppens generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner faggruppens landsstyre eventuelle avvik for den enkelte lokale faggruppe. NSFs generalsekretær skal underrettes om den vedtektsmodell generalforsamlingen har vedtatt, samt eventuelle lokale avvik fra denne. 8 Kontingent Årlig kontingent for medlemskap i NSF-LKS fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatisk utmelding m.m. vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i NSF. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent. 9 Innmelding og utmelding Inn og utmelding skjer til NSF.

16 10 Årsberetning, regnskap og budsjett A. Beslutningsorgan: Faggruppens årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av faggruppens GF og av faggruppens landsstyre når det ikke arrangeres GF. B. Administrativ oppfølging: Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper, ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter. C. Registrering: Faggruppens landsstyre er ansvarlig for registrering i offentlig organisasjonsregister. 11 Medlemskap i andre organisasjoner Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må deretter godkjennes av NSFs forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuell utmelding. 12 Suspensjon / eksklusjon Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvar med NSFs vedtekter. 13 Verv og ansettelse i NSF Vedtektsfestete verv i NSF-LKSs sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv som leder av sentralt fagforum kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret. 14 Habilitetsregler Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken. 15 Vedtektsendringer A. Kvalifisert flertall for vedtak: Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen. B. Forberedelse av vedtektsendringer: Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens landsstyre i hende senest 2 måneder før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenes vedtekter og øvrige prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter. C. Dispensasjoner: Dispensasjon fra faggruppens vedtekter kan vedtas av faggruppens landsstyre. Dersom saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigete medlemmer stemmer for forslaget. 16 Oppløsning A. Beslutning: Beslutning om oppløsning av NSF-LKS krever 5/6 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre. B. Disponering av gjenværende midler: Ved oppløsning skal NSF-LKSs midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden. C. Fusjonering: Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne godkjennes av NSFs forbundsstyre.

17 Del 6: Meldte saker til GF Sak 1: Presisering i vedtektene Saksinformasjon: Sykepleierens forhold til industrien er styrt av «Veiviseren for samhandling med kommersielle aktører» og de «Yrkesetiske retningslinjer». Sykepleiere blir i større grad ansatt i industrien og for å unngå dilemmaer ønsker landsstyret å legge til en presisering i NSF-LKSs vedtektene under 5 Landsstyret, C. Valg og sammensetning: 4. Medlemmer som arbeider i industrien kan ikke sitte i landsstyret. Sak 2: Presisering i vedtektene til lokalgruppene Saksinformasjon: Sykepleierens forhold til industrien er styrt av «Veiviseren for samhandling med kommersielle aktører» og de «Yrkesetiske retningslinjer». Sykepleiere blir i større grad ansatt i industrien og for å unngå dilemmaer ønsker landsstyret å legge til en presisering i vedtektene til lokalgruppene under 5 Lokalstyret, C. Valg og sammensetning: 4. Medlemmer som arbeider i industrien kan ikke sitte som lokalgruppeledere.

18 Del 7: Valg 7.1 Nominasjonskomiteens innstilling Leder: Siv Olsen, Harstad Gunhild Brørs, Namsos Katrine Buun Lyngås, Drammen Irene Instenes, Bergen Marianne Jørgensen, Stavanger Anne Grethe Vågen, Volda Varamedlem: Elisabeth Johannesen, Bergen Varamedlem: Cecilie Odland, Kristiansand Varamedlem: Sissel-Anita Rath, Drammen 7.2 Presentasjon av kandidater Siv OIsen Siv Olsen Lerkeveien 11, 9403 Harstad Tlf: e-post: Jeg er 37 år og kommer fra Harstad. Etter 10 år i Bergen flyttet familien tilbake til nord. Her trives vi godt og nyter den vakre naturen. Jeg er gift og har to gutter på 7 og 4 år. Arbeidssted Høgskolen i Harstad (HiH) og Medisinsk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Harstad Utdanning 2015 Høgskolepedagogikk HiH Master klinisk sykepleie HIB 2007 Forskningsmetode UIB Videreutdanning i kardiologisk sykepleie HIB Videreutdanning i veiledning HIB Sykepleiestudiet HiST

19 Arbeidserfaring Jeg jobber nå som høgskolelektor ved HiH og kvalitets- og forskningssykepleier ved Medisinsk avdeling UNN, Harstad og skal starte på doktorgrad innen hjerte og rehabilitering i august. Tidligere har jeg jobbet 7 år ved Hjerteintervensjonsavdelingen på Haukeland Universitetssykehus (HUS). Jeg har også vikariert som assisterende avdelingssykepleier på samme avdeling. Tidligere har jeg hatt Undervisningsstilling i Observasjonsposten, Akuttmottaket, HUS. Samt jobbet på Medisinsk overvåkning, Medisinsk avdeling og Akuttmottak på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad og i Akuttmottaket ved Elverum sjukehus. Verv dd Medlem av rådgivningsgruppen Hjerteinfarktregisteret dd Medlem av Guidlines Implementation CCNAP 2012 dd Medlem av Nominasjonskomite SF, NSF Medlem av Program Committee EuroHeartCare dd Medlem av National Society CCNAP 2011 dd Leder NSF-LKS Styremedlem Inndalen Boligselskap AS Styremedlem NSF-LKS Styremedlem LKS Hordaland Leder LKS Hordaland 2007 Varamedlem LKS Hordaland Kasserer Trondarnes Frilynte Fallskjermklubb Programerklæring Som nåværende leder for NSF-LKs ser jeg at det tar tid å sette seg inn i drift og utviklingen av organisasjonen, både på faggruppesiden og innenfor NSF. Det er først når dette er kjent at man har kapasitet til å starte utviklingsarbeid. I tillegg tenker jeg at det er viktig med kontinuitet i styret for kunnskapsutveksling og for å kunne avslutte prosjekter på en god måte. Jeg stiller derfor til gjenvalg som leder i to nye år. Personlig er det inspirerende å drive med fagutvikling og det gir meg et engasjement og en glede i arbeidslivet som jeg ønsker å ha. I tillegg så ser jeg hvor viktig det er at et fagfelt har en aktiv og pulserende faggruppe som bidrar med innspill til sentrale organer, nettverksbygging, kunnskapsutveksling, motivasjon, forskning, fagutvikling, lokalgruppearbeide, internasjonalt arbeide og arrangerer en møteplass for andre faginteresserte sykepleiere. Dette er et dugnadsarbeid som jeg fortsatt har lyst til å være en del av og håper derfor jeg blir med i sentralstyret i to nye år.

20 7.2.2 Gunhild Brørs Gunhild Brørs Knausenstien Namsos Tlf: E-post: Jeg er 34 år og bor i Namsos i Nord-Trøndelag. Jeg jobber ved medisinsk avdeling (Hjertesviktpoliklinikk, medisinsk overvåkning og hjerte-medisinsk sengepost) ved sykehuset Namsos. Ved siden av jobben som sykepleier studerer jeg master i klinisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen. Arbeidssted Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos. Utdanning Master i klinisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen Videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen Bechelor i sykepleie ved Høgskolen i Oslo Arbeidserfaring som sykepleier Medisinsk avdeling sykehuset Namsos Intensivavdeling Hammerfest Sykehus Thoraxkirurgisk avdeling Oslo Universitetssykehus Verv Styremedlem NSF-LKS Varamedlem NSF-LKS Nord-Trøndelag Programerklæring Jeg har vært styremedlem i NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere siden Det har vært tre gode år hvor jeg personlig har fått mulighet til å utvikle meg innen organisasjonsarbeid og fagfeltet kardiologisk sykepleie. I dette fagmiljøet har jeg funnet inspirasjon og motivasjon til å jobbe med fagutvikling. Mitt mål er å fremme kunnskap, både erfaringsbasert og forskningsbasert, som kommer til nytte for kollegaer og pasienter med hjertesykdom. Jeg har erfart at faggruppen NSF-LKS med sine lokalgrupper og internasjonale samarbeid legger til rette for fagutvikling og nettverksbygging blant sine medlemmer. Jeg stiller til valg fordi jeg ser at den stadige utviklingen innen kardiologisk sykepleie er avhengig av en aktiv faggruppe som NSF-LKS og jeg ønsker å være med å gjøre oss synlige både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg håper at mitt engasjement vil øke samarbeidet på tvers av helseregionene der faget og pasientene er i fokus.

21 7.2.3 Katrine Bruun Lyngås KATRINE BUUN LYNGÅS Personalia Adresse Sivilstand Antall barn Flåtansvingen Lier Gift 2 E-postadresse Mobiltelefon Direkte jobbtelefon Jeg var ferdig utdannet sykepleier i januar Siden da har jeg jobbet på Medisin 1, hjerteavdelingen, på Drammen sykehus. På Medisin 1 har jeg vært fagutvikler i 6 år og nå jobber jeg som avdelingssykepleier på samme post. I 2009 var jeg med på å opprette LKS Buskerud, og vært aktivt med i styret frem til i år. Jeg er gift og har to barn på 7 og 4 år. Kompetanse, kvalitet og yrkesstolthet er verdier jeg verdsetter høyt og ønsker å ha fokus på dersom jeg blir valgt inn i styret. Vi jobber i et serviceyrke og samfunnet får høyere og høyere forventninger til sykepleierne. Pasientene våre blir eldre, sykere og vi behandler mer enn tidligere. Jeg opplever at vi fjerner oss noe fra våre kjerneverdier, spesielt blir vi mer tekniske som igjen fører til at det kliniske blikket kan bli svakere. Det kliniske blikket er jo akkurat det som gjør oss sykepleiere så unike, vi ser hele mennesket og observerer med alle sanser. Vi må tørre å ta ansvar for yrket vårt, følge med i utviklingen, holde oss faglig oppdatert, bli gode på å dokumentere, vise oss frem og kreve vår plass sykepleiere er uunnværlige. Vi sykepleiere kan også bli enda tydeligere på vår yrkesstolthet. Det å ta på seg den hvite uniformen er for meg som å ta på meg bunad; jeg blir mer rakrygget og hever hodet tror det synes på hele meg at jeg er stolt av å være sykepleier! Den følelsen må vi dyrke og styrke!

22 Utdanning Sykepleie til pasienter med hjertesykdommer, Sh Asker og Bærum i samarbeid med Høgskolen Diakanova 45 studiepoeng Veiledning til studenter i praksis, Høgskolen i Buskerud 15 studiepoeng Sykepleier, Høgskolen i Buskerud Stillinger à Verv Avdelingssykepleier, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, Medisin 1 Konstituert Avdelingssykepleier, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, Medisin 1 Fagutviklingssykepleier, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, Medisin 1 Sykepleier, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, Medisin 1 Sykepleierstudent/assistent, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, Medisin 1 Jobbet 3. hver helg, samt ferier og helligdager Styremedlem NSF-LKS Buskerud Leder for NSF-LKS Buskerud

23 7.2.4 Irene Instenes Irene Instenes Nordre Nattlandsfjellet Bergen Født: Utdanning Grunnutdanning i sykepleie år: Videreutdanning i geriatri år: Masterutdanning ved UIB år: Arbeidspraksis: Hjerteavdelingen, HUS: Juni 1998 November 1999 Stilling: Autorisert sykepleier Mildeheimen Sykehjem: November 1999 Juni 2001 Stilling: Autorisert sykepleier Hjerteavdelingen, HUS: Juni 2001 August 2007 Stilling: Autorisert sykepleier / spesial sykepleier Hjerteavdelingen, HUS: August 2007 nåværende stilling Stilling: Assisterende avdelingssykepleier Organisatoriske verv: NSF LKS Hordaland: Styremedlem: (nestleder ) Sameiet Nattlandsfjellet Terrasse: Styremedlem: Fana karateklubb: Styremedlem: Utvalgte publikasjoner: Hjerteposten nr : Artikkel fra kongress (European Delirium Association) november 2014, Cremona, Italia. American Delirium Society kongress 2015: Abstrakt vedrørende delirium etter SAVR og TAVI hos eldre i alder 80+. EuroHeartCare kongress 2015: Abstrakt vedrørende delirium etter SAVR og TAVI hos eldre i alder 80+. Motivasjon for verv i NSF-LKS Som sykepleier har jeg jobbet i vel 16 år innenfor det kardiologiske feltet. Et fagområde jeg med stor interesse har fått vært en del av, både som sykepleier på sengepost og siste tiden som assisterende avdelingssykepleier. Gjennom min spesialutdanning i geriatri har jeg vært involvert i en rekke prosjekt ved hjerteavdelingen. Dette har i stor grad vært knyttet mot pasienter med hjertesvikt, og har innbefattet en betydelig undervisningsdel i tillegg til pasientbehandling. I perioden satt jeg som styremedlem i LKS- Hordaland. Dette var en interessant periode hvor jeg fikk være med på å fremme det kardiologiske fagområdet i sykepleiermiljøet lokalt. I mai 2015 ferdigstiller jeg min masterutdanning i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen. En utdanning som har gitt ny faglig inspirasjon og kompetanse. Jeg er i den forbindelse meget motivert for et verv i NSF-LKS sentralt, og tror jeg vil kunne bidra både med et faglig stort engasjement.

24 7.2.5 Marianne Jørgensen Marianne Jørgensen. F.1971 Gift, to barn år Utdanning: Utdannet sykepleier 1996 Videreutdanning intensivsykepleie (I tillegg Idrett- og Psykologi grunnfag ved Universitetet i Trondheim) Startet på Master i Kardiologi ved HiB jan Arbeidserfaring: Jobbet ved kardiologisk avdeling fra 1996 Subakutt hjertepost fra 1996 Hjerteovervåking, nå kalt MIO fra 2003 Ansvarsvakter i avdelingen Scop- /telemetriovervåking Fagutviklingssykepleier ved MIO fra des Prosjekt: Ascend- HF studien studiesykepleier utprøving av studiemedisin inhospitalt INUT studien (Infarkt Ut Tidligere) Studiesykepleier - Presentert studieresultater ved ESC Amsterdam 2013 og - EuroHeartCare Stavanger 2014 SILHF- study > Studiesykepleier utprøving av studiemedisin poliklinisk Medansvar for praktisk gjennomføring av HLR- studie under EuroHeartCare i Stavanger 2014 Sertifisering: AHLR instruktør fra Facilitator- og operatørkurs ved SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research) - Ansvar for AHLR- opplæring for ansatte ved på MIO + SUS - Vært instruktør på AHLR kurs for medisinerstudenter, anestesileger, offshoresykepleiere, allmennleger mm (SAFER) Ansvar for sertifisering av BiPAP og Optiflow Ressursperson ift IABP, og evt flytransport med IABP pasient til HUS.

25 Verv: Styremedlem i NSF- LKS Rogaland fra , kasserer fra 2008 Medlem i Resuscitasjonskomiteen på SUS Medlem i Organising Committee ifb med EuroHeartCare i Stavanger 2014 Medlem i Solamøte- kommiteen som arrangerer årlige fagdager for kardiologisk avdeling ved SUS på Sola Strand Hotell Motivasjon for å stille til valg: Glad for å bli spurt om å stille til valg takk for tillit Genuint opptatt av faget kardiologi. Jobbet med dette i alle år. Opptatt av læring og fagutvikling Vært med i lokalstyret i Rogaland, syns det er kjekt å være med å bidra til at faget utvikles og at andre får oppdatere seg faglig. Liker å være en aktiv deltaker i sykepleiefaget Liker å være der det skjer Lyst å være en inspirator, motivator for kollegaer Anne Grethe Vågen Anne Grethe Vågen, Volda Eg har arbeidd som sjukepleiar i snart 33 år. Kardiologi har vore mitt fagfelt frå eg var fersk sjukepleiar, og det har engasjert meg meir og meir. Eg har delteke på NSF-LKS sine konferanser stort sett kvart år frå det starta opp og fram til i dag. I desse åra har eg hatt ulike verv, prosjekt, utdanning, praksis og oppgåver. Nokre av desse er direkte knytt til NSF-LKS. Eg har vore med i valkommiteen og hatt foredrag både i Stavanger og i Molde på konferansane der. Praksis: Eg har spesialutdanning både i intensiv og kardiologi. I tillegg har eg tatt pedagogisk seminar. Av yrkeserfaring kan nevnast intensivavdeling, medisinsk avdeling og nokre år som lærar på grunnutdanninga for sjukepleiarar og praksisrettleiar for intensivutdanninga. Eg har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av kardiologisk vidareutdanning for sjukepleiarar i primærhelsetenesta i samband med eit prosjekt på Høgskolen i Bergen. Dei siste 13 åra har eg arbeidd på hjartepoliklinikken på Volda sjukehus og fått vore med å bygge opp eit tilbod til både hjartesviktpasientar og for dei som treng hjarterehabilitering. Verv: Eg har vore tillitsvald, sete i styret for intensivsjukepleiargruppa og styremedlem for Norsk Hjertesviktforum. Tre av åra var eg leiar. Eg er for tida regionskontakt på Volda sjukehus innan kardiologi. Forsking: Eg har vore sjukepleiaransvarleg på fleire forskingsprosjekt, har vore medlem av forskingsutvalet i Helse Sunnmøre, jobba med strategiplan for forsking og utvikling og delteke på regionale forskingskonferanser. Eg er svært opptatt av faget vårt. Det skjer stadig noko nytt innan kardiologien. Det er viktig at vi som sjukepleiarar er i forkant. Det krev at vi held oss oppdatert og engasjert. NSF-LKS er ei levande landsgruppe. Eg er ynskjer å vera med å forma denne gruppa vidare. Difor stiller eg til valg i NSF-LKS.

26 7.2.7 Elisabeth Johannesen Personalia Elisabeth Johannesen Fødselsdag: Sydnesgaten 11 E-postadresse: 5010 Bergen Privattelefon/mobil: Utdanning Mastergrad i folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid, Universitetet i Agder, Kristiansand Årsstudium i ernæring, mat og kultur, Universitetet i Agder, Kristiansand Bachelorgrad i sykepleie, Universitet i Agder, Kristiansand Publikasjoner Øverby, N.C., Johannesen, E., Jensen, G., Skjævesland, A.K., Haugen, M. (2014). Test-retest reliability and validity of a web-based food-frequency questionnaire for adolescents aged years to be used in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa), Food and nutrition research, 58, Arbeidserfaring og til nå Sykepleier, Thoraxkirurgisk sengepost (hjerte post 4), Haukeland Universitetssykehus, Bergen Sykepleier/spesialsykepleier, Infeksjonsmedisinsk sengepost (infeksjonsposten), Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand Sykepleierstudent/sykepleier, Skinnarberga bo-og rehabiliteringssenter, Kongsberg Medarbeider/sykepleierstudent, Infeksjonsposten Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand Medarbeider/sykepleierstudent, Nedre Lund sone, hjemmesykepleien, Kristiansand Verv o.l Fast studentrepresentant i Klagenemda ved Universitetet i Agder Leder av Fordelingsutvalget ved Velferdstinget i Agder Medlem av Fordelingsutvalget ved Velferdstinget i Agder vararepresentant i Klagenemda ved Universitetet i Agder Velferdsansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder (STA) Nestleder for studinekoret Lady Klukk Arrangementsansvarlig for studienkoret Lady Klukk Nestleder for studinekoret Lady Klukk Motivasjon for å stille til valg i NSF-LKS Jeg har arbeidet ved Hjerte Post 4 ved Haukeland Universitetssykehus i godt over ett år, og igjennom denne tiden har jeg fått stor interesse for kardiologisk sykepleie. Med min bakgrunn innen folkehelse, ser jeg viktigheten av en god hjertehelse fra flere perspektiver. Jeg er en engasjert og positiv person som liker å tilegne meg ny kunnskap. Jeg synes NSF-LKS gjør et viktig og spennende arbeid, og ønsker derfor å bidra til deres arbeid. Jeg stiller derfor til valg som varamedlem i NSF-LKS. Gjennom mine mange verv i studietiden har jeg også opparbeidet meg mye erfaring med administrative oppgaver som saksbehandling, møteinnkalling, beslutningsprosesser, referatskriving, arbeid med vedtekter og generelt organisasjonsarbeid. Her har jeg også lært om hvordan en skal spre engasjement omkring kampanjer og samle mennesker til sosiale arrangementer. Jeg har også lært meg å se mine medarbeidere, hvordan man skal samarbeide med flere aktører og ikke minst holde "spiriten" oppe under prosjekter. Jeg tror min kombinasjon av faglig interesse, og mye erfaring fra organisasjonsarbeid, gjør at jeg kan være med å bidra til NSF-LKS sitt arbeid på en god måte.

27 7.2.8 Cecilie Odland Cecilie Odland Gift, 3 barn på 6, 9 og 11 Ferdig utdannet sykepleier juni 2000 Ferdig utdannet kardiologisk sykepleier januar 2015 Hjerteerfaring; o Jobbet 4 år ved hjerteovervåkningen Sørlandet Sykehus Kristiansand(her er det flere funksjoner som telemetriovervåkning, pacemakerinnleggelser, hjertestansteam, kurs for atrieflimmerpasienter) o ; jobbet på hjerteklinikken St.elisabeth i Trondheim Desember 2014; jobber 40 % stilling på poliklinikk/hjertedagsenter hvor vi har selvstendige kontroller/oppfølging av pasienter med forskjellige hjertesykdom/tilstander; hjertesvikt, hjerteopererte, infarkt og PCI- pasienter, atrieflimmer, ventil opererte m.flere Annen erfaring; o jobbet på Radiumhospitalet. o ; flyttet til Kristiansand, permisjon med 2 barn, jobbet litt forskjellige steder til jeg fant plassen min på HjerteJ (akuttmottak, sykehjem, medisinsk avdeling og vaksineklinikk) Motivasjon for å stille til valg: Jeg synes det er et veldig spennende fagfelt som engasjerer meg og har lyst å holde meg oppdatert med det jeg jobber med. Jeg synes det er viktig å drive kunnskapsbasert og oppdatert sykepleie og behandling, og ønsker å formidle viktigheten av det. Vi har ingen lokalgruppe i Kristiansand, men har lyst å være med å starte en lokalgruppe i nær framtid.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer.

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer. VEDTEKTER Vedtatt Generalforsamling 1.9.2000 Endringer vedtatt Generalforsamling 21.10.2004 Endringer vedtatt Generalforsamling 20.10.05 Endringer vedtatt Generalforsamling 19.10.06 Endringer vedtatt GF

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF, forkortet LaH NSF 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NSFLIS

VEDTEKTER FOR NSFLIS VEDTEKTER FOR NSFLIS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i NSFLIS er åpent for medlemmer i

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq MODELL FOR FAGGRUPPENES VEDTEKTER wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP Vedtekter 1 NAVN NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 MEDLEMSSKAP Medlemmer: FSRH opptar medlemmer som er interessert i og/eller arbeider med sykepleie og rehabilitering, så vel teoretisk

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere

VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere

Detaljer

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF 03.09.14 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere, forkortet NSFLOS og godkjent

Detaljer

Vedtekter Barnesykepleierforbundet, NSF Vedtekter til godkjenning på Generalforsamlingen i Bergen 4. april 2017

Vedtekter Barnesykepleierforbundet, NSF Vedtekter til godkjenning på Generalforsamlingen i Bergen 4. april 2017 Vedtekter Barnesykepleierforbundet, NSF Vedtekter til godkjenning på Generalforsamlingen i Bergen 4. april 2017 1 Navn Barnesykepleierforbundet, NSF, forkortet BSF, NSF. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Handlingsplan 2015 NSF-LKS Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering Handlingsplan 2016 Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering 04.01.2016 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Vedtatt GF 18.10.2012 1 NAVN NSFs landsgruppe av Akuttsykepleiere (+fylkesnavn), forkortet NLAS (+ fylkesnavn) 2 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER A. Medlemmer: Medlemskap i lokal

Detaljer

Forslag til GF Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSFLSL Lokale faggrupper

Forslag til GF Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSFLSL Lokale faggrupper Forslag til GF 24.09.13 Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSFLSL Lokale faggrupper 2013 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere (+ fylkesnavn), forkortet

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering Handlingsplan 2017 Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering 06.01.2017 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!! NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF

VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF 1 Navn Jordmorforbundet NSF (Norsk Sykepleierforbund) forkortet: Jordmorforbundet 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer I Jordmorforbundet NSF kan opptas jordmødre

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15 GJELDENDE VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRINGER KOMMENTARER 1 NAVN OG MÅLGRUPPE Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Funksjonstid Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning.

Funksjonstid Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning. Retningslinjer for NSFLOS Nominasjonskomite Revidert 2006/2011/2014 Innledning Retningslinjer for N S F L O S` nominasjonskomite er i henhold til NSFLOS` vedtekter. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter punkt

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017 1. Registrering av antall stemmeberettigete 44 stemmeberettigede er til stede. 2. Oppnevning av ordstyrer og to referenter Styret har på forhånd spurt følgende

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer