HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Økonomisk-administrativ ledelse 1-year advanced program in business and public management 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/2014 Institutt for økonomi og reiselivsfag Vedtatt av instituttleder Godkjent 1

2 Innledning Årsenheten i økonomisk administrativ ledelse har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning samt gi en faglig forståelse ved det å ha en ledelsesfunksjon. Målgruppe og opptakskrav Studiesøkende som sikter mot lederstillinger i offentlig forvaltning eller næringsliv og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell ledelsesutdanning. Opptakskrav er generell studiekompetanse/ realkompetanse. Forventa læringsutbytte ved fullført studium: Kunnskaper Ha forståelse for ledelse som yrke Ha inngående kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, og om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer Ha innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse Ferdigheter Kunne analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av faglige tradisjoner Kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning Kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse Generell kompetanse kunne vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger kunne anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen administrasjon, styring og ledelse kunne ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser Læringsutbytte for de ulike emnene i studiet er nærmere angitt nedenfor. Faglig innhold Studiet er bygget opp av selvstendige emner. Basisen er de tre kursene i organisasjon og ledelse. Organisasjonsteori og organisasjonspsykologi går på høsten og er en grunninnføring. Ledelse av menneskelige ressurser som omfatter ledelsesteori og personalledelse og deretter utviklingsledelse går på våren. Disse tre emnene er obligatoriske og utgjør 30 studiepoeng. I tillegg kan studentene selv velge mellom næringsrettede, offentlige eller mer generelle valgfag på til sammen 30 studiepoeng. 2

3 Oppbygging, omfang og sammensetning Studiemodellen: HØST Organisasjonsteori og organisasjonspsykologi 10 stp Valgfag 20 stp VÅR Ledelsesteori og personalledelse 10 stp Utviklingsledelse 10 stp Valgfag 10 stp Forhåndsgodkjente valgfag næringsrettede fag: Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk analyse 10 stp (høst) Markedsføring 10 stp (høst) Prosjektstyring 10 stp (høst) Prosjektledelse 15 stp eller 30 stp (høst og vår) Finansregnskap med analyse 5 stp (vår) Driftsregnskap og budsjettering 5 stp (vår) Næringsrett 10 stp (høst) Grunnleggende matematikk 10 stp (vår) Makroøkonomi 10 stp (vår) Revenue Management and PMI certification 10 stp Forhåndsgodkjente generelle valgfag: Etablererkurs 5/10 stp (høst) Prosjektledelse 15 stp (høst/vår) Prosjektledelse 30 stp (høst/vår, se egen studieplan) Kreativitet 5 stp (vår) Etikk i arbeidslivet 5 stp (vår) Man kan også søke om å få godkjent andre valgfag, bruk egen søknad. Studenten må gi beskjed til studiekontoret tidlig på høstsemesteret hvilke valgfag som velges, og er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen i valgfagene innen gjeldende oppmeldingsfrister. Læringsformer Gjennom studiet vil ulike læringsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelle arbeidsoppgaver bli tatt i bruk. Det er et mål at studentene gjennom problembasert læring og aktiv bruk av IKT skal oppnå kunnskap om og forståelse for alle vesentlige emneområder i studiet. IKT integreres i undervisningen ved at den tradisjonelle forelesningsformen suppleres med aktiv bruk av blant annet e-post og annen internettbasert kommunikasjon, samt databaserte modellverktøy. Det legges opp til at både studenter og lærere aktivt benytter IKT som verktøy i det faglige og pedagogiske arbeidet. En del av undervisningsressursene anvendes på veiledning og tilbakemelding på arbeider i tråd med pedagogikk knyttet til problembasert læring. 3

4 Formativ vurdering (tilbakemeldinger underveis i studiet) Studentenes kunnskaper og utvikling skal gis formativ vurdering underveis i studiet. Slike formative vurderinger inngår ikke i sluttkarakteren, men ofte kreves det at disse arbeidene må være vurdert til godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne, som f. eks. obligatoriske individuelle eller gruppebaserte arbeidskrav, hjemmeoppgaver, casestudier, presentasjoner og obligatorisk tilstedeværelse. Det sentrale er at denne tilbakemeldingen skal gi et godt grunnlag for studentenes videre arbeid med emnet. Se de enkelte emneplanene for nærmere informasjon. Summativ vurdering (vurderinger som inngår i sluttkarakter) Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal gis en summativ vurdering, dvs. sluttvurderinger i form av karakter angitt på vitnemålet. I studiet inngår varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Summative vurderingsformer kan være bl.a. tradisjonell skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over noen dager, flervalgsprøver (multiple choice) eller muntlige eksamensformer. I enkelte emner inngår også obligatoriske oppgaver som tellende ved karakterfastsettelsen. Det sentrale er at kandidatenes evner til å løse relevante faglige problemstilling blir vurdert på en slik måte at vurderingen gir et godt grunnlag for å vurdere hva kandidatene kan når disse skal søke om opptak til videre studier eller går ut i arbeidsmarkedet. Høgskolen i Finnmark kan arrangere summativ vurdering på det tidspunkt de selv ønsker, men i de fleste kurs vil denne vurderingen pågå i fastsatt eksamensperiode. Se nærmere beskrivelser under de enkelte emneplaner. Karakterer symbol betegnelse generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av 4

5 vurderingsevne og selvstendighet. E F tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Praksis Ingen krav om praksis Skikkethet og autorisasjon Ingen krav om skikkethet. Internasjonalisering Ikke relevant for 1-årig studium Innpassing, arbeidsmarked Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskoler eller universitet. Studiet er rettet mot de som innehar en lederstilling eller som sikter inn mot ledersjiktet i næringsliv og offentlig forvaltning. Pensumlitteratur For oversikt over pensumlitteratur, se de enkelte emneplaner. Evaluering og akkreditering Intern evaluering og akkreditering av studiet skjer fortløpende ved hjelp av høgskolens eget kvalitetssikringssystem. Ekstern evaluering foretas ved ekstern sensur, samt ved periodisk evaluering og akkreditering som foretas av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Emneplaner Emneplaner for de obligatoriske fagene følger. 5

6 Organisasjonsteori og organisasjonspsykologi (Organizational behaviour) Ansvarlig institutt: Institutt for økonomi og reiselivsfag Størrelse: 10 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Semester: Høst Kode: L061 Fagansvarlig: Innhold Organisasjonsteori (5 stp): Historie og fremvekst. Klassiske retninger Ulike organisasjonsteoretiske perspektiver Organisasjonsstrukturer og organisasjonskultur Organisasjoner og omgivelsene Mål og strategier Beslutninger, informasjon Makt og konflikter Endring, utvikling og læring Organisasjonspsykologi (5 stp): Læringsteori Persepsjon Motivasjon Emosjoner Personlighet Holdninger Stress Kommunikasjon Gruppepsykologi Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Forventet læringsutbytte ved fullført emne Kunnskap: Kandidaten skal ha tilegnet seg en grunnleggende innsikt i og forståelse for sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske begreper, perspektiver og prosesser samt relevansen av disse i ulike organisasjonsmessige settinger. 6

7 Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å vurdere hensiktsmessigheten ved ulike sider organisasjonen fungerer på i forhold til oppsatte mål og ved behov forslå begrunna endringer i struktur, systemer og prosesser for å øke graden av målrealisering. Generell kompetanse: Har forståelse for ulike tilnærminger og deres begrensninger og muligheter, kan formidle relevant fagstoff på måter som er tilpassa ulike mottakere, kan utveksle synspunkt og erfaringer med andre aktører og slik bidra til økt læring i organisasjonen, være i stand til å følge med i hva som skjer i utviklings- og forskningsmiljø innen sektoren og ser betydningen av å utvikle alle sider ved organisasjonen for å mestre både dagens og fremtidens utfordringer. Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og repetisjonsspørsmål. Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som f.eks kursets nettsted, internett og e-post. Formativ vurdering Arbeidskrav med begrenset veiledning. Skriftlig tilbakemelding. Må være godkjent før eksamen. Summativ vurdering 4 timers individuell skriftlig eksamen uten hjelpemidler. Karakter: Bokstavkarakterer med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Fastsettes senere 7

8 LEDELSESTEORI OG PERSONALLEDELSE (Leadership and Human Resource Management) Ansvarlig institutt: Institutt for økonomi og reiselivsfag Størrelse: 10 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Semester: Vår Kode: Faglig ansvarlig: Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ønskelig med Organisasjonsteori og organisasjonspsykologi 10 stp eller tilsvarende. Innhold: Trekk- og stilteorier om ledelse Situasjonsbestemte ledelsesteorier Samspillsteorier Ledelse som beslutningsprosess Rolleorienterte ledelsesteorier Kenningtradisjonen Transformasjonsledelse Superledelse og selvledelse Strategisk ledelse av menneskelige ressurser Personalpolitikk Personalplanlegging Rekruttering Belønning Karriereplanlegging Kompetanseutvikling Læringsmiljø Internasjonal personalledelse Forventa læringsutbytte ved fullført emne: Kunnskap: Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale ledelsesteorier og god oversikt over de mest sentrale elementene i fagfeltet personalledelse. Ferdigheter: Være i stand til å foreta reflekterte valg av egen lederstil ut fra situasjonsmessige forhold, eller tilpasse situasjonsmessige forhold til egen lederstil. Kandidaten skal i samarbeid med andre være i stand til å initiere eller videreutvikle ulike systemer for optimal bruk av organisasjonens menneskelige ressurser. Generell kompetanse: Ser betydningen av faglig og personlig utvikling av både seg selv, sine medarbeidere og videreutvikling av 8

9 personalledelsessystemene. Kan utveksle synspunkter, erfaringer og informasjon med både interne og eksterne aktører og slik bidra til læring og fornying i organisasjonen Læringsformer og organisering av læring: Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og repetisjonsspørsmål. Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som kursets nettsted, internett og e-post. Kurset er samlingsbasert. Formativ vurdering: Arbeidskrav med begrenset veiledning. Skriftlig tilbakemelding. Må være godkjent før eksamen. Summativ vurdering: Fire timers skriftlig individuell eksamen uten hjelpemidler. Karakterer: Bokstavkarakterer med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum: Fastsettes senere. UTVIKLINGSLEDELSE (Organizational change and development) 9

10 Ansvarlig institutt: Institutt for økonomi og reiselivsfag Størrelse: 10 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Kode: L063 Semester: Vår Faglig ansvarlig: Opptakskrav: Organisasjonsteori og organisasjonspsykologi -10 stp eller tilsvarende. Innhold: Endringens drivkrefter, typer av endringer, kontekst, omfang og innhold, endringsfaser, endringsstrategier og endringsledelse. Forventa læringsutbytte ved fullført emne: Kunnskap: Kandidaten skal ha oversikt over de viktigste modellene for endring i organisasjoner, med særlig vekt på planlagte endringer og hvordan disse kan gjennomføres. Ferdigheter: Kandidaten skal gjennom å følge med i organisasjonens interne og eksterne kontekster være i stand til å identifisere utviklingsmuligheter eller behov for endring og i samarbeid med andre være i stand til å utforme hensiktsmessige tiltak for å realisere disse. Generell kompetanse: Ser betydningen av, gjennom et bredt sett av strukturelle og prosessuelle virkemidler, å utvikle organisasjoners evne og beredskap til å utvikle og endre seg etter hvert som konteksten tilsier det. Læringsformer og organisering av læring: Forelesninger, gruppearbeid, repetisjonsspørsmål. Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som f. eks. kursets nettsted, internett og e-post. Emnet går samlingsbasert. Formativ vurdering: Arbeidskrav med begrensa veiledning. Skriftlig tilbakemelding. Må være godkjent før eksamen. Summativ vurdering: Fire timers individuell skriftlig eksamen uten hjelpemidler. Karakterer: Bokstavkarakterer med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum: Kotter, J. P.: Leading Change, Harward Business School Press, 1996 Senior, B og Swailes, S.: Organizational Change, Prentice Hall, 2010 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk analyse (Introduction to accounting and business economics) 10

11 Ansvarlig institutt: Økonomi og reiselivsfag Størrelse: 10 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Semester: Høst Anbefalte forkunnskaper: Ingen Kode: Ø120 Fagansvarlig: Innhold i kurset: Emnet er inndelt i to deler, grunnleggende regnskap og grunnleggende bedriftsøkonomi. Første del innholder: Regnskapets oppbygging Registrering av forretningstransaksjoner MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling Transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper Avskrivninger Øvrige periodiseringer og avsetninger Generelle verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler Presentasjon av resultat og balansen etter regnskapsloven Andre del inneholder: Bedriften og dens plass i det økonomiske system Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften Enkle investeringskalkyler Kostnads- og inntektsteori Tilpasninger under ulike markedsformer Kalkulasjon og driftsregnskap Innføring i budsjettering Kostnads-, resultat- og volumanalyse Optimalisering under restriksjoner Læringsutbytte: Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse: Grunnleggende regnskapsforståelse Kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyse av bedriftsøkonomiske problemer Eksempler på begreper som skal kunne forklares: inntekter, utgifter, faste kostnader, variable kostnader, dekningsbidrag, selvkost Eksempler fra verktøyklassa: dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, nullpunktsomsetning, driftsregnskap, produktkalkulasjon og produktvalgsanalyse 11

12 Ferdigheter: Grunnleggende ferdighet i føring av de vanligste forretningstransaksjonene og avslutning av enkelt finansregnskap. Kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger Kompetanse: Redegjøre for bedriftens evne til verdiskaping og lønnsomhet. Gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leseren forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte. Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser, velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt Arbeidsformer Forelesning i ca 60 timer, og organisert gruppearbeid i 30 timer. Samlingsbasert, med samlinger på 3 dager x 5 timer. Hvor det første og tredje dag er forelesninger, mens det den andre dagen er gruppearbeid. Det vil være en nødvendighet at studentene jobber med oppgaveløsning mellom samlingene. Formativ vurdering: En obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Den kan gjøres individuelt, eller i grupper med inntil fire deltakere. Summativ vurdering: Emnet avsluttes med en 6 timers eksamen med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Pensum Gyldendal akademiske: Grunnleggende regnskap, Hansen og Baksaas Grunnleggende bedriftsøkonomi, Winther, Hæhre; Ottesen, Øyen 12

13 Emneplan Markedsføring Emnenavn a) Navn på norsk og engelsk Markedsføring (Marketing) b) Når og hvor gis emnet? Høst, Alta c) Studiepoeng 10 d) Undervisningsspråk Norsk Innhold Introduksjon til markedsføring som fag Markedsplanlegging (bedriftens planhierarki). Kjøpsadferd på forbrukervaremarkedet. Markedssegmentering og målgruppeutvelgelse. Produkt Distribusjon Pris Markedskommunikasjon Forventet læringsutbytte ved fullført emne Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse Læringsformer og organisering av læring Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, Ha kunnskap om markedsføring som fag Forstå markedsføringens viktigste funksjoner. Ha kunnskap om ulike faser i bedriftens markedsarbeid. Ha kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre sentrale markedsaktiviteter. Ha kunnskap om de viktigste gruppene av markedsføringsvirkemidlene. Kunne formidle en kritisk tilnærming til bedriftens virkemiddelbruk. Kunne være med å utvikle og gjennomføre aktiviteter som vil øke bedriften måloppnåelse. Kunne være med på å utvikle og gjennomføre bedriftens markedsplan. Kunne gjennomføre en analyse av de viktigste forholdene som påvirker bedriften lønnsomhet. Ha oversikt over noen sentrale kilder og oppslagsverk i faget. Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner i forhold til markedsføringsfaget betydning både for bedriften, miljøet, forbrukeren og samfunnet. Kunne arbeide selvstendig med å utvikle markedsaktiviteter med utgangspunkt i de markedsmessige utfordringene bedriften står overfor. Kunne bidra til økt systematisk og tenkning omkring markedsføring i bedriften. Ukentlig undervisning som vil bestå av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Tilbakemeldinger i tilknytning til diskusjoner og andre studentaktiviteter. 13

14 prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål / karakterutskrift) Karakter Praksis Internasjonalisering /utvekslingsmuligheter Pensumlitteratur Individuell 4-timers skoleeksamen (100%). A til E for bestått og F for ikke bestått. Nei Pensum (for studenter som studerer reiseliv/hotell.) Ellingsen, Kristen Albert (2013): «Møte med markedet verdiskapning og markedsføring i reiselivet», Fagbokforlaget. For studenter på Øk/adm (alt. til Ellingsen 2013): Framnes, Runar, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjøme: «Markedsføringsledelse», Universitetsforlaget. Det kan også bli satt opp noen artikler som vil inngå som en del av pensum. 14

15 PROSJEKTSTYRING 10SP Emnenavn Navn på emne: Engelsk navn: Tilbys: Høsten 2013 Studiepoeng: 10 Undervisningsspråk: Norsk PROSJEKTSTYRING 10sp Project Government 10 ECTS Credits Innhold Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid. Emnet går over 3 samlinger á 3 dager i høstsemestret i samkjøring med Prosjektledelse 15 og 30 sp. 1. samling september: Prosjekt som arbeidsform førprosjektfasen og team 2. samling oktober: Finansiering/søknadsskriving og planlegging 3. samling november: Organisering, risiko og økonomi Endelige daoer og gjennomføringsplan vil foreligge seinest 1.juni. Forventet læringsutbytte ved fullført emne Kunnskaper: o Studenten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt fødes via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk. Ferdigheter: o Studenten skal etter fullført studium ha nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver. o Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og gitt økt forståelse for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. o Studenten skal også ha fått presentert bruk av moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-tv, nettkommunikasjon etc.). Generell kompetanse: o Deltakerne skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet. 15

16 Læringsformer og organisering av læring Emnet knyttes til et prosjekt som studentene skal påbegynne selv (bacheloroppgave eller lignende) eller et annet egnet reelt eller fiktivt prosjekt som skal planlegges. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner. Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect og telefon mm. Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til internett. Det åpnes for bruk av flere fleksible læringsformer i gjennomføringen av emnet. Samling 1 krever oppmøte i Alta. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av emnet. I tillegg vil det bli satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper for innlevering av arbeidskrav. Samling 2.-3 vil bli sendt direkte på Internett/Web-TV og tatt opp slik at man også kan se de i ettertid på Fronter når man ønsker. NB! Noen tema/dager vil kunne bli tilbudt som rene Web-TV-tilbud uten noe fysisk frammøte i klasserom. Da må man i tillegg besvare en oppgave som forutsettes godkjent for å kunne gå videre i kurset. Prosjektforum AS selger lisenser på prosjektstyringsverktøyet «Prosjektplan» til studenter ved Høgskolen i Finnmark for ca. kr. 800,- pr lisens/bruker + mva. (Normalpris kr ,-), men dette er ikke nødvendig for gjennomføring av kurset. Formativ vurdering Obligatorisk arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. Vurdering av arbeidskrav gis av faglærere/veileder. Arbeidskrav gjøres i grupper med inntil 3 deltakere. Arbeidskrav må leveres på Fronter innen oppgitt frist. Det gis tilbakemelding innen 2 uker om arbeidskravet er godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan leveres på nytt innen 2 uker etter tilbakemelding. Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen. Innhold og tidsfrister mm er klar til samling 1. Formkrav til obligatoriske arbeidskrav: Fontstørrelse 12 pkt. Skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5, venstremarg 4 cm, høyre-, topp- og bunnmarg 2 cm. Summativ vurdering 3-timers skriftlig individuell eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt Karakterer Bokstavkarakter A til F, med A som beste og E som dårligste for å ha bestått eksamen. F er stryk 16

17 Praksis Ingen krav om praksis Internasjonalisering/utvekslingsmuligheter Ikke relevant for dette emnet Pensumlitteratur Informasjon om pensum blir lagt ut på innen 1.juni 17

18 PROSJEKTLEDELSE 15SP Emnenavn Navn på emne: PROSJEKTLEDELSE 15sp Engelsk navn: Project Management 15 ECTS Credits Nivå: Grunnutdanning/Videreutdanning Studiepoeng: 15 Tilhører institutt: Institutt for Økonomi og reiselivsfag Varighet: 2 semestre, Høst og vår Tilbys fra: Høsten 2013 Undervisningsspråk: Norsk Innhold Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid. Emnet har felles teori/undervisningsdel med Prosjektledelse 30 sp. Undervisningen gis over 5 samlinger á 3 dager, 3 på høsten og 2 på våren. Tema på samlinger: 1. samling september: Prosjekt som arbeidsform førprosjektfasen og team 2. samling oktober: Finansiering/søknadsskriving og planlegging 3. samling november: Organisering, risiko og økonomi 4. samling januar/februar: Samhandling, kunnskapsutvikling og dokumentasjon 5. samling mars: Ledelse, evaluering og avslutning Endelige datoer og gjennomføringsplan vil foreligge seinest 1.juni. Forventet læringsutbytte ved fullført studium Kunnskaper: o Studenten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt fødes via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk. Ferdigheter: o Studenten skal etter fullført studium ha nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver. o Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og gitt økt forståelse for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. o Studenten skal også ha fått erfaring i bruk av moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-tv, nettkommunikasjon etc.). Generell kompetanse: 18

19 o Deltakerne skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet. Læringsformer og organisering av læring Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner. Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect, telefon etc. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett. Det åpnes for bruk av flere fleksible læringsformer i gjennomføringen av emnet. Samling 1 krever oppmøte i Alta. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet. I tillegg vil det bli satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper for innlevering samarbeid i studiet og innlevering av arbeidskrav. Samling 2.-5 vil bli sendt direkte på Web-TV og tatt opp slik at man også i ettertid kan se dem når man måtte ønske. NB! Noen tema/dager vil kunne bli tilbudt som rene Web-TV-tilbud uten noe fysisk frammøte i klasserom. Da må man i tillegg besvare en oppgave som forutsettes godkjent for å kunne gå videre i kurset. Prosjektforum AS selger lisenser på prosjektstyringsverktøyet «Prosjektplan» til studenter ved Høgskolen i Finnmark for ca. kr. 800,- pr lisens/bruker + mva. (Normalpris kr ,-), men dette er ikke nødvendig for gjennomføring av kurset. Formativ vurdering Obligatorisk arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. Vurdering av arbeidskrav gis av faglærere/veileder. Arbeidskrav gjøres i grupper med inntil 3 deltakere og leveres på Fronter innen oppgitte frister. Det gis tilbakemelding innen 2 uker om arbeidskravet er godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan leveres på nytt innen 2 uker etter tilbakemelding. Arbeidskrav må være godkjent for å få delta på eksamen. Innhold og tidsfrister mm for arbeidskrav klart til samling1. Formkrav til obligatoriske arbeidskrav: Fontstørrelse 12 pkt. Skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5, venstremarg 4 cm, høyre-, topp- og bunnmarg 2 cm. Summativ vurdering 4-timers skriftlig individuell eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterer Bokstavkarakter A til F, med A som beste og E som dårligste for å ha bestått eksamen. F er stryk 19

20 Praksis Ingen krav om praksis Internasjonalisering/utvekslingsmuligheter Ikke relevant for dette emnet Pensumlitteratur Informasjon om pensum blir lagt ut på innen 1.juni 20

21 PROSJEKTLEDELSE 30sp Engelsk navn: Project Management 30 ECTS Credits Nivå: Grunnutdanning/Videreutdanning Studiepoeng: 30 Tilhører institutt: Institutt for Økonomi og reiselivsfag Studiested: Alta og nettbasert Varighet: 2 semestre; Høst og vår Tilbys fra: Høsten 2013 Undervisningsspråk: Norsk Innledning Studiet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det er også et mål at deltakerne skal lære å arbeide med prosjekter ved hjelp av moderne teknologi (Internett, web-tv, nettkommunikasjon etc.). Målgruppe og opptakskrav Studiet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Studiet egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Studiet kan tas selvstendig, men inngår også som en del av «Årsenhet i ledelse, nettbasert». Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse. Anbefalte forkunnskaper Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid, men det er intet krav. Forventet læringsutbytte ved fullført studium Kunnskaper: o Kandidaten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt fødes via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk. Ferdigheter: o Kandidaten skal etter fullført studium ha nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver. o Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og gitt økt forståelse for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. o Kandidaten skal også ha fått erfaring i bruk av moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-tv, nettkommunikasjon etc.). 21

22 o Generell kompetanse: o Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet. Hvilken samfunnsmessig relevans har studiet Fra tidlig alder møter man på prosjekt både i barnehage og seinere i skole og arbeidsliv. I ei tid der endring er blitt det normale øker bruken av prosjekt både i privat, offentlig og frivillig sektor. Derfor er det viktig at flest mulig kjenner til hva et prosjekt er, hvordan det kan gjennomføres samt når det er en hensiktsmessig organisering. Prosjektbegrepet blir også misforstått og misbrukt i mange sammenhenger. Oppbygging, omfang og sammensetning, herunder obligatoriske kurs Studiet er delt i en teori/undervisningsdel og en prosjektoppgave; totalt 30 studiepoeng. Undervisningen gis over 5 samlinger á 3 dager, 3 på høsten og 2 på våren. (Prosjektledelse gis også uten prosjektoppgave og gir da 15 studiepoeng). Tema på samlinger: 1. samling september 2013: Prosjekt som arbeidsform førprosjektfasen og team 2. samling oktober: Finansiering/søknadsskriving og planlegging 3. samling november: Organisering, risiko og økonomi 4. samling januar/februar 2014: Samhandling, kunnskapsutvikling og dokumentasjon 5. samling mars: Ledelse, evaluering og avslutning NB! Endelige datoer og gjennomføringsplan vil foreligge innen 1.juni. Samling 1 krever oppmøte i Alta. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet. I tillegg vil det bli satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper for innlevering av arbeidskrav og prosjektoppgave. Samling 2.-5 vil bli sendt direkte på Web-TV og tatt opp slik at man også kan se dem i ettertid på Fronter når man ønsker. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner. Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect, telefon etc. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett. Noen tema/dager vil kunne bli tilbudt som rene Web-TV-tilbud uten noe fysisk frammøte i klasserom. Da må man i tillegg besvare oppgaver som forutsettes godkjent for å kunne gå videre i kurset. Prosjektforum AS selger lisenser for prosjektstyringsverktøyet «Prosjektplan» til studenter ved Høgskolen i Finnmark som ønsker det for ca. kr. 800,- pr lisens/bruker + mva. (Normalpris kr ,-). 22

23 Læringsformer Studiet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten. Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen. Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det. Oppgaven skal gjennomføres i grupper á 3-4 studenter. Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg ideer om dette til første samling. Der vil det bli tid til idéutveksling om prosjektarbeid og til danning av prosjektgrupper. Det åpnes for bruk av flere fleksible læringsformer i gjennomføringen av studiet. Formativ vurdering Obligatoriske arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Formålet med arbeidskravene er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis samtidig som man har god framdrift i arbeidet med prosjektoppgaven. Arbeidskravene gjøres i grupper á 3-4 deltakere. Vurdering av arbeidskrav gis av faglærere/veileder. I alt 4 arbeidskrav skal leveres i løpet av studieåret. Arbeidskrav leveres på Fronter til de oppgitte frister. Det gis tilbakemelding innen 2 uker om arbeidskravet er godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan leveres på nytt innen 2 uker etter tilbakemelding. Arbeidskravene må være godkjent for å få delta på eksamen. Innhold og tidsfrister for arbeidskrav er klar til samling 1. Summativ vurdering Karakter i studiet settes på grunnlag av to elementer: 1. Prosjektoppgave i gruppe á 3-4 deltakere med tema fra et konkret prosjekt (teller 40 %). Vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt ut fra et tematisk område som behandles innenfor kurset (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder. Prosjektoppgaven skal ha et omfang på sider + vedlegg timers skriftlig individuell eksamen (teller 60 %). Ingen hjelpemidler tillatt. Ved stryk i ett av elementene, skal kun det elementet tas om igjen. Innleveringsfrister prosjektoppgave: Prosjektoppgaven må være innlevert innen kl den 30.april 2014 på Fronter. Oppgaven leveres som étt PDF-dokument. Formkrav til obligatoriske arbeidskrav og prosjektoppgave: Fontstørrelse 12 pkt. Skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5, venstremarg 4 cm, høyre-, topp- og bunnmarg 2 cm. Karakterer Bokstavkarakter A til F, med A som beste og E som dårligste for å ha bestått eksamen. F er stryk. Praksis Ingen krav om praksis Internasjonalisering Ikke relevant for dette studiet 23

24 Innpassing, videre studier og arbeidsmarked Studiet er en obligatorisk del av Årsenhet i ledelse, nettbasert. Studiet kan også innpasses som en del av 3-årig Bachelor i økonomi og administrasjon eller Årsstudium i økonomisk administrativ ledelse ved Høgskolen i Finnmark. Studiet kan også søkes innpasset ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland som del i en gradsoppbygging til BA. Sammen med annen høyere utdanning og/eller relevant erfaringsbakgrunn vil studiet gi gode kvalifikasjoner for stillinger som konsulenter, rådgivere og/eller prosjektledere i offentlig og privat virksomhet. Pensumlitteratur Pensum blir lagt ut på innen 1.juni. 24

25 Driftsregnskap og budsjettering (Management accounting and budgeting) Ansvarlig institutt: Økonomi og reiselivsfag Størrelse: 5 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Semester: Vår Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk analyse, Finansregnskap m/analyse Kode: Ø140 Fagansvarlig: Innhold i kurset: Inntekts- og kostnadskontroll Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost Beslutningsrelevante kostnader og inntekter Kostnadsfordeling Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjøpe/produsere selv, aksept av tilleggsordre, nedleggelse mv. Aktivitetsbasert kalkulasjon. Alternativer til tradisjonell kostnadsanalyse Budsjettering Læringsutbytte: Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse: om hvordan kostnadskontroll v.h.a. standardkostregnskap og avviksanalyser fungerer som gode verktøy i økonomistyringa. om hvordan budsjettering (fastsettelse av budsjettmål, utarbeidelse av budsjett og oppfølging gjennom budsjettåret) fungerer som godt verktøy i økonomistyringa Ferdigheter: Utarbeide driftsregnskap etter standardkostmetoden. Utarbeide resultatrapportering. Kunne sette opp resultat-, likviditet- og balansebudsjetter. Kompetanse: Kunne formidle årsak til endringer av kostnader og inntekter. Kunne delta i diskusjon og foreslå tiltak til forbedring, samt formidle de økonomiske effektene av tiltakene som ledelsen ønsker å vurdere. Kunne presentere økonomiske analyser. Arbeidsformer: Forelesning og organisert gruppearbeid. Samlingsbasert med samlinger som går over 3 dager hvor den første og tredje dagen er forelesninger mens den andre dagen er gruppearbeid. Det vil være en nødvendighet at studentene jobber med oppgaveløsning mellom samlingene. 25

26 Formativ vurdering: En obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Den kan gjøres individuelt, eller i grupper med inntil fire deltakere. Summativ vurdering: Emnet avsluttes med en tre timers eksamen med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Pensum Gyldendal akademiske: Driftsregnskap og budsjettering. Solheim, Winther ISBN:

27 Finansregnskap med analyse (Financial accounting) Ansvarlig institutt: Økonomi og reiselivsfag Størrelse: 5 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Semester: Vår Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk analyse Kode: Ø130 Fagansvarlig: Innhold i kurset: Krav til regnskapet Regnskapet som informasjonskilde Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader og utbytte Kontantstrømoppstillingen Sammenhengen mellom regnskap og skatt Innføring i konsernregnskap Regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet Innføring i verdsetting Læringsutbytte: Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse: Ha en grunnleggende forståelse for oppbyggingen av finansregnskapet Ha kunnskap om regnskapsprinsipper Kjenne til regnskapsloven, og regelverket for små foretak Kjenne til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler. Kunne lese og forstå en kontantstrømsanalyse Forstå de mest sentrale nøkkeltallene i en regnskapsanalyse Ferdigheter: Utarbeide kontantstrømoppstilling. Gjennomføre tradisjonell, ekstern nøkkeltallsanalyse av finansregnskapet. Forklare transaksjoner og deres virkning på resultatet og balansen. Generell kompetanse: Anvende lover og regler i utforming av finansregnskapet. Basert på kontantstrømoppstillingen, redegjøre for bedriftens evne til å generere kontanter. Kunne fagterminologi, og diskuterer synspunkter med andre fagpersoner. Arbeidsformer: 27

28 Forelesning og organisert gruppearbeid. Samlingsbasert med samlinger som går over tre dager hvor den første og tredje dagen er forelesninger, mens den andre dagen er gruppearbeid. Det vil være en nødvendighet at studentene jobber med oppgaveløsning mellom samlingene. Formativ vurdering: En obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Den kan gjøres individuelt, eller i grupper med inntil fire deltakere. Summativ vurdering: Emnet avsluttes med en tre timers eksamen med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Pensum: Gyldendal akademiske: Finansregnskap med analyse. Baksaas, Hansen ISBN:

29 NÆRINGSRETT (Industrial law introduction to corporate and labour law) Ansvarlig institutt: Institutt for økonomi og reiselivsfag Studiepoeng: 10 Kode: Ø93_04 Semester: Høst NB! Emnet har en egenandel for eksterne studenter Mål Formålet er å gi en oversikt over sentrale rettsområder innenfor arbeidsrett og foretaksrett. Når studentene har fullført kurset skal de ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Studentene skal ha god kunnskap om de grunnleggende regler som gjelder ved inngåelse av arbeidsforhold, arbeidstid/ferie, og opphør av arbeidsforhold, samt hovedprinsippene ved inngåelse av tariffavtaler. Studentene skal også ha opparbeidet seg kunnskap om ulike foretak og fremgangsmåte ved stiftelse av foretak, og kunnskap om sentrale regler innen kontraktsretten/kjøpsretten, pengekravsretten, garanti- og panteretten, samt kunnskap om vilkårene i forbindelse med konkurs. Ferdigheter: Studentene skal gis en innsikt og forståelse av de to delemnene som gjør at de på en selvstendig måte skal kunne løse konkrete juridiske problemstillinger. Generell kompetanse: Kurset skal gi studentene en innføring i juridisk metode slik at de skal kunne være i stand til å løse ulike juridiske problemstillinger og ellers ha fått en slik innsikt og forståelse i sentrale rettsområder, at de vil ha kompetanse til å behandle praktiske problemstillinger som det må forventes at de vil møte i arbeidslivet. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Innhold Kurset består av to delemner: arbeidsrett og foretaksrett. Arbeidsrett: Ansettelse Oppsigelse Avskjed Permisjon Vernebestemmelser Arbeidstvistlovens regler om tariffavtaler, samt noen praktiske spørsmål forbundet med tariffbestemmelsene, så som lønn, permittering, arbeidstid m.v. Ferieloven 29

30 Foretaksrett: Innledende orientering om faget, kursopplegg, studieteknikk Rettssystemet. Rettskildelære/juridisk metode De enkelte foretak. Eierformene Kontraktsrett. Avtalerett og kjøpsrett Pengekravsrett Konkursrett Undervisningsspråk Norsk. Organisering av undervisning Forelesninger. Læringsformer Forelesninger og gruppearbeid. Studentene anbefales å inndele seg i kollokviegrupper da det vil bli delt ut oppgaver underveis som vil bli gjennomgått i fellesskap. Formativ vurdering (arbeidskrav, obl. undervisning, prosessuell læring) Individuelt obligatorisk arbeidskrav i hvert delemne som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Omfang arbeidskrav, maks 3 sider. Gjennomgås mellom den enkelte student og fagansvarlig. Ingen karakterfastsettelse. Summativ vurdering (vurdering som skal på vitnemålet/karakterutskrift) Individuell skriftlig eksamen, 6 timer. Hjelpemidler Lovsamling og særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer. Tillatte innarbeidelser i hjelpemidlene er understrekninger og nøytrale henvisninger til tillatte hjelpemidler (jamfør, se, motsatt, etc.). Det er også tillatt å notere at lover eller paragrafer er opphevet. Det er ikke tillatt å skrive eller lime inn kommentarer eller ny tekst i lovsamlinger. Karakterbetegnelsen ved høgskolen er: Bestått/Ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Fastsettes senere 30

31 Grunnleggende matematikk Basic mathematics Ansvarlig institutt: Institutt for økonomi og reiselivsfag Semester: Vår Størrelse: 10 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Kode: Ø05_03 Anbefalte forkunnskaper: Emnet bygger på grunnkurset i matematikk (5 uketimer) fra videregående skole. Det er en fordel med kunnskaper ut over minimumskravet Forventet læringsutbytte ved fullført emne: Kunnskaper ha kunnskaper innen grunnleggende algebra, i grunnleggende matematisk analyse, funksjoner i en og to variabler og i finansmatematikk kunne metoder som er spesielt viktig for arbeidet med de øvrige fagene i studiet. kunne forstå, beherske (idémessig og teknisk), kunne forklare og til en viss grad utlede de (sentrale) matematiske begrepene listet nedenfor, og dermed tilegne seg et utvidet faglig grunnlag for anvendelse i de øvrige fagene i studiet Ferdigheter gjennomføre et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og system av likninger analysere envariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse. Analysen omfatter: nullpunkter, asymptoter, derivasjon, ekstremverdiproblemer og elastisiteter analysere forskjellige funksjoner av flere variabler (inkludert Cobb- Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer). Analysen omfatter å finne og klassifisere stasjonære punkter, finne maksimum og minimum på et avgrenset område og finne maksimum og minimum under betingelser, inkludert anvendelser av Lagranges metode analysere aritmetiske og geometriske rekker og bestemme summen av aritmetiske og geometriske rekker løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi Generell kompetanse lese matematikk formulert faglitteratur og er trent i logisk og analytisk tenking besitte grunnleggende kunnskap og ferdighet i å bruke matematiske metoder til å løse økonomiske problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi Innhold Funksjoner av en variabel Derivasjon Funksjonsdrøfting, ekstremalpunkter Eksponensial- og logaritmefunksjoner Geometriske og aritmetiske rekker, herunder låneberegninger Funksjoner av flere variabler og partiell derivasjon Optimeringsproblemer herunder Lagranges metode 31

32 Læringsformer og organisering av læring: Forelesninger og oppgavearbeid. Emnet er meget krevende. Det anbefales derfor at studentene jobber med øvingsoppgavene, fortrinnsvis i grupper på 3-4 studenter. Erfaringsvis er det viktig at studenter med mangelfull bakgrunn i matematikk jobber med faget i løpet av høstsemesteret før kurset starter. Informasjon om kurset, oversikt over pensum, planer, utelevering av suppleringsmateriell, innleveringer og beskjeder vil gjøres gjennom ClassFronter i tillegg til på forelesningene. Forumet i ClassFronter kan nyttes til diskusjoner, spørsmål og svar angående pensum, oppgaver og lignende, hvor de kursansvarlige vil når nødvendig gi tilbakemelding innen rimelig tid. Formativ vurdering Frivillige oppgaver kan leveres og vil få faglig tilbakemelding av faglærer. Dette anses som et tilbud for å øke læringen i faget. Summativ vurdering Individuell skriftlig eksamen, 6 timer. Hjelpemidler Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt, alle typer kalkulatorer tillatt. Karakterbetegnelsen ved høgskolen er: Bestått/Ikke bestått, bokstavkarakterene A til F, med A som beste, E som dårligste beståtte karakter og F er ikke bestått Pensum Bård Hansen: Kompendium i grunnleggende matematikk for økonomer. Evnt. tilleggslitteratur: Martin Risnes: Matematikk med anvendelse i økonomi. Universitetsforlaget. Alt skriftlig materiell som er lagt ut i Fronter er å betrakte som pensum. 32

33 Makroøkonomisk teori og politikk Macroeconomics Semester: Vår Størrelse på emnet: 10 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Kode: Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Studentene skal få innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og utviklingstendenser. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, blant annet hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i landet. Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig i denne sammenheng, herunder hvordan politikken virker i ulike valutakursregimer. Ferdigheter: Hensikten er å gjøre studentene bedre i stand til å følge med i media og diskusjoner om landets generelle økonomiske utvikling og dens betydning for den enkelte bedrift. Samfunnsøkonomiske makroøkonomiske modeller inngår som det sentrale analyseverktøy. Hvordan politikken virker i ulike valutakursregimer er sentralt og samfunnsøkonomiske makromodeller skal beherskes og være det intuitive analyseverktøy. Skal kunne bruke begreper og basisverktøy for å tilnærme seg problemstillinger innenfor det samfunnsøkonomiske fagområdet. Å gi studentene trening i bruk av relevante metoder og teknikker for å forstå problemstillinger samt skissere løsninger på disse. Generell kompetanse: Studentene skal beherske grunnleggende makroøkonomisk teori. Og gjennom dette kunne vurdere et lands økonomiske tilstand og utviklingstendens. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, og hvordan implikasjoner dette får for diverse aktører i økonomien. Myndighetenes penge- og finanspolitikk påvirker den økonomiske orden i form av endrede økonomiske strukturer, det er viktig å forstå disse for å fatte gode demokratiske beslutninger og valg. Spesifikt skal studentene forstå de ulike aktørenes roller i makroøkonomien og konsekvenser for aktørene av makroøkonomiske bevegelser. Innhold Nasjonalregnskap Etterspørsel og tilbud på makronivå Multiplikatormodell med variablene: Samlet aktivitetsnivå, makro privat konsum, makro private realinvesteringer, offentlige utgifter og skatter, handel med utlandet, kapitalbevegelser, valutamarkedet Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk Makroøkonomiske målsettinger og virkemidler Typer av arbeidsledighet Renteparitet Inflasjon Økonomisk vekst Internasjonal fordeling 33

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 1 1. Innledning... 3 2. Mål... 4 3. Målgrupper... 4 4. Opptakskrav... 4 5. Arbeidsformer og organisering... 4 6. Arbeidskrav... 5 7. Eksamen...

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for ledere i PP-tjenesten Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet kan innpasses i mastergradsutdanninger. Det er organisert på deltid over tre semestre

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i organisasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, og tilbys som heltidsstudium over ett år. Bakgrunn

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Year program in tourism Experiences Production.

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Year program in tourism Experiences Production. HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Reiselivs- og opplevelsesproduksjon Year program in tourism Experiences Production 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/14 Heltid, Alta Institutt for økonomi og

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer