Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Pop-up (nb.no)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Pop-up (nb.no)"

Transkript

1 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Pop-up (nb.no)

2 2 Introduksjon I dette notatet presenteres hovedfunnene fra en spørreundersøkelse blant brukerne av Formålet med undersøkelsen har vært å identifisere hvem som bruker Nasjonalbibliotekets (NB) nettsider, hvordan nettsidene brukes, samt å peke på mulige forbedringsområder for nettsiden. Undersøkelsen er en del av et større prosjekt, hvor det overordnede målet er å gi NB en indikasjon på egen tjenestekvalitet. Om datamaterialet Datamaterialet som ligger til grunn for notatet er samlet inn gjennom en pop-up undersøkelse på Samtlige besøkende på nettsidene i perioden som gikk videre fra hovedsiden, fikk tilbud om å delta i undersøkelsen valgte å svare på undersøkelsen, hvor 480 var førstegangsbesøkende. Da undersøkelsen primært dreide seg om temaer knyttet til tidligere erfaring og bruk av nettsidene, ble de førstegangsbesøkende rutet ut. Det vil si at datamaterialet som analyseres her består av 1872 respondenter. Det er vanskelig å si noe sikkert om dataens representativitet, da vi ikke kjenner den reelle populasjonsfordelingen (alle besøkende på nettsidene i perioden). Sammenlignet med undersøkelser som er gjort tidligere på bokhylla.no (Ipsos 2012) ser vi at utvalgene er relativt like med tanke på kjønn, alder, utdannings og yrkesfordeling. Vi ser også at utvalget stemmer godt overens med tanke på besøkshyppighet på nettsidene. Med denne typen utvalgsundersøkelser må man likevel medregne statistisk usikkerhet. Resultatene som presenteres i dette notatet er derfor signifikanstestet, og samtlige resultater som presenteres er signifikante med et 5 prosent signifikansnivå. Ved siden av å teste om det er sannsynlig at sammenhenger er et utslag av tilfeldigheter, kan man også beregne en statistisk usikkerhet rundt resultatene.som en tommelfingerregel kan man si at med 1000 respondenter (N=1000) vil det riktige resultatet i populasjonen med 95 % sannsynlighet ligge innenfor ±1,4 og ±3,1 prosentpoeng fra estimatene som presenteres, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater nærmere 0 % eller 100 %

3 3 Besøkende på nb.no Bruk av nettsidene Brukervennlighet Forbedringsområder Hva viser resultatene?

4 4 Besøkende på nb.no Alle tall er i prosenter (N=1872) Kjønn Beskjeftigelse Aldersfordeling Jobber ved Universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon Jobber i bibliotek Jobb som ikke er på universitet, høyskole, forskningsinstitusjon eller bibliotek Student på høyskole/universitet Student/elev på videregående/grunnskole Pensjonist Snittalder Aldersfordeling 43, alder Utdanningsnivå Grunnskoleutdanning/ folkeskole/ realskole Videregående opplæring (allmennfag / yrkesfag) Kortere universitets/høgskoleutdanning (bachelor eller tilsvarende) Lengre universitets/høgskoleutdanning (mastergrad eller høyere/tilsvarende)

5 5 Besøkshyppighet Besøkskontekst En gang i året eller sjeldnere 3 Annet 3 Noen ganger i året 20 Hver måned 22 Privat (ikke i forbindelse med studier/skole/jobb) 43 Hver uke 27 I forbindelse med jobb 28 Daglig 8 Dette er mitt første besøk 20 I forbindelse med studier/skole Bruksområder Søke informasjon om juridiske spørsmål/opphavsrett Søke informasjon om pliktavlevering Søke kringkastningsrelatert innhold Søke musikkrelatert innhold Annet Søke film- og fotorelatert innhold Søke informasjon i forkant av besøk / kontakt Bruke avistjenesten 11 Søke informasjon om NBs samling og tjenester 24 Bruke Bokhylla.no (digitale bøker)

6 6 Bruk av nettsidene Nettsidene har et bredt alderspenn. Gjennomsnitts -alderen er 43,5 år. 20 prosent av de besøkende er under 30 år og like mange er over 60. Vi ser også at nb.no sine brukere er en høyt utdannet gruppe. 75 prosent oppgir å ha en bachelorgrad eller høyere, mens det tilsvarende tallet i den voksne befolkningen for øvrig er 33 prosent. Når det gjelder beskjeftigelse er størstedelen yrkesaktiv utenfor forskning eller bibliotek (33%). En fjerdedel er student på høyskole eller universitet. Biblioteksansatte (12,4%) og ansatte på universitet/høyskole (13,8%) utgjør også en betydelig del av brukergruppen. Majoriteten av de besøkende (52 %) er kvinner. At kvinneandelen er høyere sammenlignet med internettbefolkningen generelt (50 %) henger sammen med den høye andelen studenter som bruker nettsidene og at majoriteten av studentene i utvalget er kvinner (66 %). Hvor ofte og i hvilke sammenheng? Som nevnt innledningsvis var 20 prosent av de som fikk tilbud om å svare på undersøkelsen førstegangsbesøkende. Da disse ikke har forutsetning for å svare på spørsmål om bruk av og tilfredshet med nb.no er de utelatt i den videre gjennomgangen av resultatene. Andel som besøker nb.no ukentlig eller oftere etter beskjeftigelse (N=1309) Jeg jobber i bibliotek 57% Tar vi imidlertid utgangspunkt i de som har besøkt nettstedet tidligere er det vanligst at nettstedet besøkes en gang i måneden eller sjeldnere (56 prosent). 44 prosent er innom sidene ukentlig eller oftere, og av disse oppgir 10 prosent at de besøker nettsidene daglig. Den mest hyppige besøkende brukergruppen er pensjonister. Av disse oppgir 18 prosent at de besøker nb.no hver dag. Ser vi på de som besøker nettsiden ukentlig eller oftere finner vi at biblioteksansatte er sterkest representert. At det er mange biblioteksansatte blant de faste brukerne ser vi også igjen i bruksområdene. Over halvparten av de som vanligvis søker informasjon om juridiske spørsmål og opphavsrett besøker nettsiden ukentlig eller oftere. Det er likevel avistjenesten som er viktigst for storbrukerne. 61 prosent av de som vanligvis bruker nb.no for avistjenestene, besøker sidene ukentlig eller oftere. Jeg er pensjonist Jeg jobber på universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon Jeg har en jobb som ikke er på universitet, høyskole, forskningsi nstitusjon eller bibliotek Jeg er student/elev på videregående/grunnskole Jeg er student på høyskole/universitet Bruke avistjenesten Søke informasjon om juridiske spørsmål/opphavsrett 31% 31% 43% 53% 61% 55% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Besøk på nb.no ukentlig eller oftere etter bruksmotiv (N=1309) Det er vanligst (43 prosent) at publikum besøker nettsidene i privat sammenheng, det vil si utenfor jobb og studier. I underkant av en tredjedel svarer at de besøker nettsidene i forbindelse med jobb, mens rundt 1 av 4 besøker sidene i forbindelse med studier eller skole. Bruke Bokhylla.no (digitale bøker) Søke film- og fotorelatert innhold Søke informasjon om NBs samling og tjenester Søke musikkrelatert innhold Søke informasjon i forkant av besøk / kontakt 47% 44% 44% 40% 39% Søke informasjon om pliktavlevering 37% Søke kringkastningsrelatert innhold 37% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

7 7 Hva brukes nettsidene til? Ikke overraskende er det digitale bøker som er årsaken til de fleste besøkene. Som vist tidligere bruker 80 prosent vanligvis nettsidene til bokhylla. no. Det nest vanligste besøksmotivet er å søke informasjon om NBs samlinger og tjenester (24 %). Deretter følger avistjenesten 11 prosent oppgir at de vanligvis bruker denne når de besøker nb.no. Med tanke på hvem som benytter seg av de ulike tilbudene på nettsidene ser vi at konteksten har mye å si for hvilket innhold de benytter seg av. De som bruker nettsidene i forbindelse med studier har høyest sannsynlighet for å benytte seg av bokhylla.no. Blant de 20 prosentene som ikke benytter seg av bokhylla.no er de fleste på nettsidene i jobbsammenheng. Ikke overraskende er biblioteksansatte overrepresentert blant disse. Bruk av tjenestetilbud etter kontekst (N=1716) Annet Søke film- og fotorelatert innhold Søke informasjon i forkant av besøk / kontakt Bruke avistjenesten Søke informasjon om NBs samling og tjenester Bruke Bokhylla.no (digitale bøker) 8% 10% 3% 9% 7% 4% 5% 11% 8% 12% 14% 7% 18% 17% 43% 87% 74% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Privat Jobb Studier Andel som besøker siden for å søke informasjon om NBs samling og tjenester etter beskjeftigelse (N=1552) Andel som bruker avistjenesten etter beskjeftigelse (N=1552) Jeg jobber i bibliotek 62% Jeg jobber på universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon 17% Jeg jobber på universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon 28% Jeg er pensjonist 14% Jeg er pensjonist 23% Jeg jobber i bibliotek 14% Jeg har en jobb som ikke er på universitet, høyskole, forskningsinstit usjon eller bibliotek 19% Jeg har en jobb som ikke er på universitet, høyskole, forskningsinstit usjon eller bibliotek 11% Jeg er student på høyskole/universitet 18% Jeg er student på høyskole/universitet 8% Jeg er student/elev på videregående/grunnskole 10% Jeg er student/elev på videregående/grunnskole 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 5% 10% 15% 20% Som vi ser er muligheten for å søke opp informasjon om NBs samling og tjenester særlig viktig for biblioteksansatte. 62 prosent av de som jobber i bibliotek oppgir at de vanligvis bruker siden til dette. Avistjenesten som også brukes aktivt, blir i størst grad benyttet av de som jobber på universitet, høyskole eller i annen forskningsinstitusjon.

8 8 Brukervennlighet Et mål på brukertilpassede tjenester er hvorvidt brukerne syns det er lett eller vanskelig å finne frem til informasjon på nettsidene. Brukervennligheten til Nasjonalbibliotekets nettsider blir vurdert som god av majoriteten av de besøkende. 14 prosent mener det er svært lett å finne frem, og 52 prosent mener det er ganske lett å finne frem. Nesten 70 prosent av de besøkende sitter altså igjen med et positivt inntrykk. Synes du det er lett eller vanskelig å finne frem til rett informasjon på nb.no? (N=1769) 4% 11% 19% 53% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er svært vanskelig å finne frem på nb.no Det er verken lett eller vanskelig å finne frem på nb.no Det er svært lett å finne frem på nb.no Det er ganske vanskelig å finne frem på nb.no Det er ganske lett å finne frem på nb.no 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Nasjonalbiblioteket Folkebibliotek Universitet Plan- og byggningsetat Skatteetaten Utlendingsdirektoratet 0% Det er svært vanskelig å finne frem Det er ganske vanskelig å finne frem Det er verken lett eller vanskelig å finne frem Det er ganske lett Det er svært lett å å finne frem finne frem I figuren over er tilbakemeldingene om nb.no sammenlignet med et utvalg offentlige virksomheter. Dataene er hentet fra Difi sin innbyggerundersøkelse. Felles for virksomhetene er at de alle har publikumsrettede tjenester. Sammenligningene bør vel og merke leses med varsomhet. For det første er spørsmålsformuleringene noe varierende i de ulike undersøkelsene*. For det andre er dataene samlet inn med ulike teknikker. Innbyggerundersøkelsen er samlet inn med papirskjema, mens undersøkelsen om nb.no er en pop-up som dukker opp i det brukeren er på nettsiden, og må besvares der og da.dette går utover mulighetene til å gjøre direkte sammenligninger. Tallene gir likefullt en indikasjon på hvor NB ligger sammenlignet med andre virksomheter. *Brukere av universiteter og folkebibliotek spurt Hvor lett eller vanskelig mener du det er å finne nyttig informasjon på bibliotekets/universitetes internettside, mens brukere av Skatteetaten og Plan- og byggningsetaten fikk spørsmålet Tenk på din erfaring med (...) Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med etatens internettsider. Formuleringen i UDI-undersøkelsen er er tilsvarende den vi har brukt i denne undersøkelsen.

9 9 Hva har mest å si for brukeropplevelsen? Hva de besøkende vanligvis bruker nettsidene til har mye å si for hvor lett de syns det er å finne frem til rett informasjon. Publikummerne som sier de vanligvis bruker nettsidene til å søke informasjon om NBs samlinger og tjenester syns det er vanskeligst å finne frem til rett informasjon. Vi ser også at mange av de som bruker nettsidene til å finne informasjon om pliktavlevering har vansker med å finne frem. Vi finner videre at konteksten brukerne besøker nettsiden i, har mye å si for hvordan de vurderer fremkommeligheten. Mens 25 prosent av de som besøker nettsidene i Andel som synes det er ganske eller svært vanskelig å finne frem på nb.no etter brukskontekst (N=1707) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10% I forbindelse med studier/skole 25% I forbindelse med jobb 10% Privat (ikke i forbindelse med studier/skole/jobb) jobbsammenheng synes det er vanskelig å finne frem, gjelder dette kun 10 prosent av de som besøker siden i forbindelse med studier eller i privat sammenheng. Nå er det som nevnt slik at de som besøker nettsidene i jobbsammenheng også har en tendens til å benytte mindre fremkommelige nettjenester enn de øvrige brukerne (eksempelvis søke etter informasjon om NBs samling og tjenester). Dette kunne vært en forklaring på hvorfor de som besøker nettsidene i jobbsammenheng var mindre fornøyde med muligheten til å finne frem. Analysene viser derimot at de som bruker nettsiden i jobbsammenheng syns det er vanskeligere å finne frem uavhengig av hvilken tjenester de benytter på sidene.* Det vil eksempelvis si at brukerne som besøker sidene i jobbsammenheng og bruker bokhylla.no er mindre tilfredse (15 prosent misfornøyde), enn de som besøker bokhylla.no i privat sammenheng (7 prosent misfornøyde). Dette kan henge sammen med at de besøkende i jobbsammenheng søker mer spesifikk og spesialisert informasjon. Biblioteksansatte som besøker siden i jobbsammenheng er den minst tilfredse brukergruppen. 40 prosent av disse oppgir at det er vanskelig eller svært vanskelig å finne frem til rett informasjon. Andel som synes det er ganske eller svært vanskelig å finne frem på nb.no etter tjenestetilbud Søke informasjon om NBs samling og tjenester 27% Søke informasjon om pliktavlevering 24% Søke informasjon om juridiske spørsmål/opphavsrett 22% Bruke avistjenesten 21% Søke informasjon i forkant av besøk / kontakt 19% Søke film- og fotorelatert innhold 14% Søke kringkastningsrelatert innhold 14% Søke musikkrelatert innhold 14% Bruke Bokhylla.no (digitale bøker) 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Disse resultatene er basert på en multivariat regresjonsanalyse hvor det er kontrollert for demografi og hvilke nettsider som vanligvis benyttes. Tallene i teksten referer kun marginalfordelingen, uten å kontrollere for nettside som er besøkt.

10 10 Forbedringsområder I undersøkelsen fikk brukerne mulighet for å komme med forslag til hva som kunne gjort det lettere å bruke nettsiden. Vi fikk nesten 400 tilbakemeldinger om mulige forbedringsområder. Kommentarene spenner fra ønsker om endringer i programmeringsspråket til etterlysninger av spesielle bøker. Selv om spennet er stort er det likevel visse tema som går igjen. Vi har kategorisert tilbakemeldingene, og grovt sett kan en plassere dem i fire grupper: Søkefunksjonen på bokhylla.no, brukervennligheten til bokhylla.no, generell navigasjon på nb.no og kommentarer om øvrige tema. 1. Søkefunksjonen på bokhylla.no (ca 30 % av kommentarene) Jeg savner mulighet for å snevre inn treffene. Et søk på bygdebok for en kommune gir treff på alle andre kommuner også! (mann, 56 år) Kommentarene viser tydelig at søkefunksjonen på bokhylla.no har et stort forbedringspotensial. Svært mange opplever å ikke få treff som er relevante eller presise nok til å finne det de søker. Det bør bli enklere og mer intuitivt å begrense søk til kun enkeltforfattere, boknavn eller bokserier. Folk ønsker også mulighet for å å skille mellom ulike underkategorier av medietyper (feks. barnebøker, jazzmusikk etc.) og å kunne sortere etter tidspunkt for publisering. Det blir også nevt at skillet mellom de ulike katalogene bør komme tydeligere frem ved søk. Mye av det som etterspøres kan løses med bruk av funksjonen avansert søk. At så mange likevel trekker frem disse problemene kan tyde på at denne funksjonen bør komme tydeligere frem. 2. Brukervennligheten til bokhylla.no (ca 20 % av kommentarene) For dårlig brukergrensesnitt på bokhylla.no. Hva betyr symbolene? Elendig visningsteknologi for selve bøkene. tregt, ustabilt. (mann, 49 år) Som tidligere vist er Bokhylla.no det mest brukte tilbudet på NB sine nettsider. Dette gjenspeiler seg i at majoriteten av kommentarene går på søket eller brukervennligheten til bokhylla. Her er det det enkelte punkter som går igjen: Bør bli enklere å scrolle og bla i bøker og aviser (særlig på smarttelefon og nettbrett) Muligheten for å bygge opp egne samlinger Bør kunne fjerne det gule feltet rundt søkeordet når en leser i bøker Nedlasting av bøker / offline-lesning Brukerne skjønner ikke hvorvidt bøker er tilgjengelig eller ikke

11 11 3. Generell navigasjon på nb.no (ca 40 % av kommentarene) Det er på en måte spennende å bruke Nasjonalbibliotekets nettsider, fordi jeg oppdager hver gang noe nytt. Jeg føler at jeg i det helt tatt har ingen oversikt hva som finnes på sidene og noen gang husker at jeg var på en side, men har det veldig vanskelig å finne den igjen. Hvordan man kan forandre dette er ikke lett å si. Men siden jeg selv studerer bibliotek-fag, tror jeg at det er absolutt nødvendig å jobbe med en tesaurus som gir innganger og formidle en oversikt mye mer tydelig. (kvinne, 43 år) I den relativt brede kategorien generell navigasjon finner vi alle kommentarer som dreier seg om tema som strukturering, brukervennlighet, informasjonsmengde eller organisering. Noe mange etterspør er et tydeligere skille mellom innholdet i samlingen og innholdet på den øvrige nettsiden. Herunder kommer også problemet med at bokhylla.no er et relativt kjent merkenavn som folk ønsker å finne. Likevel er tjenesten usynlig inne på nettsidene, noe som fører til endel forvirring. Av andre tema kan en dra frem: Ønske om mer logiske titler og overskrifter. Særlig er det mange som blir forvirret av at samlingen ligger bak den litt vage overskriften tilbud Mouse-over for hovedfanene Er for vanskelig å å finne fram til ansattes kompetanseområder og kontaktinformasjon Lettere å skille mellom ulike kataloger/ databaser Brukerguide om hvordan en bruker sidene 4. Øvrig (ca 10 % av kommentarene) Få lenkene til å fungere! (Mann, 26 år) De kommentarene som ikke lot seg plassere i de overstående kategoriene er plassert under øvrig. Her er det også enkelte forslag som går igjen: Bør være lettere å registrerer seg som bruker Tydeligere inngang for biblioteksansatte og den informasjonen som er relevant for dem For mange døde lenker Lettere å finne åpningstidene til biblioteket

12 12 Hva viser resultatene? De besøkende er en høyt utdannet gruppe, hvor 75 prosent oppgir å ha en bachelorgrad eller høyere. 44 prosent besøker siden ukentlig eller oftere, og det er vanligst at brukerne besøker nettsiden i privat sammenheng. 8 av 10 av de besøkende tar turen innom nb.no for å bruke bokhylla.no. Brukervennligheten til nettsidene blir vurdert som god av majoriteten av de besøkende. 66 prosent mener det er svært eller ganske lett å finne frem på sidene. De besøkende som benytter seg av bokhylla.no er mest fornøyd med brukervennligheten. Publikummerne som syns det er vanskelig å finne frem kjennetegnes ved å besøke nettsiden i jobbsammenheng, samt at de vanligvis besøker sidene for å få informasjon om NBs samlinger og tjenester. Særlig personer som arbeider i bibliotek skiller seg ut her. Brukene gir en rekke innspill til forbedringspunkter for nettsidene. Disse forslagene kan grovt sett deles inn i 3 kategorier: Søkefunksjonen på bokhylla.no, den generelle brukervennligheten til bokhylla. no og navigasjon/struktur på nb.no.

13 13

14

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Brukere med lånekort

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Brukere med lånekort 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Brukere med lånekort 2 Introduksjon I dette notatet presenteres hovedfunnene fra en undersøkelse blant brukere som har lånekort ved Nasjonalbiblioteket. Formålet

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Forskere

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Forskere 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Forskere 2 Introduksjon Vitenskapelig ansatte på universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er blant Nasjonalbibliotekets (NB) viktigste målgrupper.

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Privat kopiering av fagtekster

Privat kopiering av fagtekster Notat MediaCT rune.eilertsen@ipsos.com 14.08.2013 Privat kopiering av fagtekster Med utgangspunkt i 1034 intervju, gjennomført i første halvår 2013, har vi forsøkt å kartlegge omfanget av privatpersoners

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB - eller: finnes det ikke på nett, finnes det ikke i det hele tatt Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket Tidene skifter vi skal endres Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Brukerundersøkelse for bibliotek i Finnmark. - en spørreundersøkelse rettet mot brukere av finskavdelingen ved Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø

Brukerundersøkelse for bibliotek i Finnmark. - en spørreundersøkelse rettet mot brukere av finskavdelingen ved Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø Brukerundersøkelse for bibliotek i Finnmark - en spørreundersøkelse rettet mot brukere av finskavdelingen ved Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø Et eksempel til bruk for folkebibliotek og folkebibliotekavdelinger

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Innledende bemerkninger

Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Innledende bemerkninger Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 011 Mars 01 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 011 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Vox-barometeret. Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006

Vox-barometeret. Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006 Vox-barometeret Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006 Forord Vox-barometeret er en halvårlig kvantitativ undersøkelse som har som mål å ta

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator. Formelsamling blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består av

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010.

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Denne evalueringen baserer seg på evalueringsskjema som ble utdelt på siste forelesning i Aorg105 onsdag 14.04. Det ble samlet inn 16 besvarelser av totalt 50 oppmeldte,

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer