Bienvenue en Norvège. Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bienvenue en Norvège. Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK"

Transkript

1 Bienvenue en Norvège Information pour les nouveaux immigrants sur leurs droits, opportunités et responsabilités dans la société norvégienne FRANSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

2 Velkommen Bienvenue Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur. Dette heftet vil hjelpe deg med å bli kjent med dine rettigheter, muligheter og plikter i Norge. Heftet skal gi deg svar på de mest grunnleggende spørsmålene du har om det å leve i Norge: Kan familien min besøke meg? Hva skal jeg gjøre hvis jeg blir syk? Må jeg betale skatt? Må barna mine gå på skole? Hvor finner jeg informasjon om utdanningsmuligheter og arbeidsmuligheter? Dette heftet og bøker om Norge vil hjelpe deg til å bli kjent med det norske samfunnet. Men for at du skal kunne trives i Norge, må du også lære deg norsk, lære mer om norsk kultur og det norske samfunnet og danne deg et nettverk av venner og bekjente. Ansvaret for innvandrerne I Norge er det flere som deler på ansvaret for innvandrere som kommer til landet. Det er Stortinget som har det politiske ansvaret for innvandringen og integreringen av innvandrere, og det er regjeringen som setter i verk Stortingets vedtak. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for å gjennomføre innvandringspolitikken, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvaret for å gjennomføre integreringen av innvandrere som kommer til Norge, slik at innvandrerne føler seg inkludert i det norske samfunnet. Det er kommunene i Norge som har ansvaret for mange av de tjenestene du vil ha behov for. Et godt liv i Norge I alle land er språkkunnskap viktig for å bli en del av samfunnet. I 005 ble det innført rett og plikt til norskopplæring. Det betyr at du må delta i norskopplæring for å få permanent oppholdstillatelse i Norge. På norskopplæringen vil du også lære om norske lover og regler. Det er viktig at du respekterer og følger de norske lovene slik at du kan skape et godt liv i Norge for deg og familien din. I det norske samfunnet kan du være med og bidra med dine ressurser og ditt engasjement. Dersom du involverer deg aktivt i samfunnet, vil både du og Norge tjene på det. Landet tjener på det ved at du tilfører din kunnskap og din innsikt, og du tjener på det ved at du kan få et godt liv her. Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med livet i landet. Ditt nye, gode liv i Norge starter med norskopplæring og samfunnsundervisning. Norvège votre nouvelle patrie Vous avez choisi de venir vivre en Norvège. La Norvège vous propose de nouveaux défis, de nouveaux systèmes et de nouvelles personnes. Vous allez connaître de nouvelles valeurs et une nouvelle culture. Ce livret est là pour vous aider à en savoir plus sur vos droits, vos opportunités et responsabilités en Norvège. Il devrait répondre à vos questions les plus importantes au sujet de votre vie en Norvège : Ma famille peut-elle venir me voir? Que faire si je tombe malade? Dois-je payer des impôts? Mes enfants doivent-ils aller à l école? Où m informer sur la formation et les opportunités de travail? Ce livret et des livres sur la Norvège vont vous aider à découvrir la société norvégienne. Mais si vous souhaitez vous sentir chez vous en Norvège, il vous faudra également apprendre le norvégien, mieux connaître la culture et la société norvégienne et vous créer un réseau d amis et de connaissances. Responsabilité des immigrants En Norvège, plusieurs institutions s occupent des nouveaux immigrants. Le Storting, parlement norvégien, a la responsabilité politique de l immigration et de l intégration des immigrants. Le gouvernement, applique les résolutions du Storting. La direction norvégienne de l immigration (UDI) est responsable de la conduite de la politique d immigration. La direction norvégienne de l intégration et de la diversité (IMDI) est responsable de l intégration des immigrants qui arrivent en Norvège, afin qu ils se sentent inclus à la société norvégienne. Les municipalités norvégiennes (autorités locales) sont chargées de la plupart des services dont vous aurez besoin. Bien vivre en Norvège Dans tous les pays, il est important de connaître la langue locale pour s intégrer à la société. Depuis 005, les immigrants se sont vus accordés le droit et l obligation de prendre des cours de norvégien. Cela signifie que vous devez suivre des cours de norvégien pour pouvoir obtenir un titre de séjour permanent en Norvège. Ces cours de norvégien vous informeront également sur les lois et réglementations norvégiennes. Il est important que vous respectiez et observiez les lois norvégiennes, afin que vous et votre famille puissiez bien vivre en Norvège. Vous pouvez contribuer à la société norvégienne par vos compétences et votre engagement. Si vous vous impliquez activement dans la société, c est à la fois vous et la Norvège qui en profiterez. Le pays bénéficie de votre savoir et de vos idées et vous bénéficiez d une vie agréable ici. C est pourquoi il est important que vous vous familiarisiez avec la vie en Norvège. Votre vie, nouvelle et agréable, commence par vos cours de norvégien et sur la société norvégienne. Velkommen til Norge og lykke til i ditt nye hjemland! Bienvenue en Norvège. Nous vous souhaitons une belle réussite dans votre nouveau pays d accueil!

3 Opphold i Norge Résider en Norvège Fornyelse av oppholds- og arbeidstillatelse Oppholds- og arbeidstillatelsen din gjelder bare for år om gangen. Hvert år må du fornye tillatelsen din hos politiet, og det er viktig at du søker om fornyelse i god tid før tillatelsen går ut. Du må betale et gebyr for å søke om fornyet oppholds- og arbeidstillatelse. Politiet på hjemstedet ditt kan som oftest fornye tillatelsen din. Bosettingstillatelse Du kan søke om bosettingstillatelse når du har bodd i Norge i år. Bosettingstillatelse er en tillatelse som gir rett til å bo og arbeide i Norge på ubestemt tid. For å få bosettingstillatelse må du i utgangspunktet ikke ha vært ute av landet mer enn 7 måneder de siste årene. Personer med arbeidstillatelse som faglærte har større muligheter til å ha fravær fra Norge på grunn av arbeidsreiser. For å kunne få permanent opphold i Norge, og senere norsk statsborgerskap, må du heller ikke ha gjort noe straffbart. I tillegg må du ha gjennomført obligatorisk norskopplæring. Når du søker om bosettingstillatelse hos politiet, må du betale et gebyr for dette. Politiet kan som oftest selv behandle søknaden. Normalt faller bosettingstillatelsen bort dersom du oppholder deg utenfor Norge i år. Tap av tillatelser og utvisning Du mister oppholds-, arbeids- eller bosettingstillatelsen din hvis du har gitt myndighetene uriktige opplysninger. Dersom tillatelsen din blir inndratt, må du reise ut av Norge. Alle som bor i Norge må følge norske lover og regler. Du kan bli utvist dersom du bryter reglene i utlendingsloven eller blir dømt for en straffbar handling. Hvis du blir utvist, kan du ikke komme tilbake til Norge så lenge utvisningen din gjelder. Familieinnvandring Familieinnvandring betyr at noen i familien din kan flytte til Norge for å bo her. Tillatelse til familieinnvandring blir vanligvis gitt til ektefelle, egne barn og eldre, enslige foreldre. For at et familiemedlem skal kunne få innvilget familieinnvandring, må du som bor i Norge kunne forsørge familiemedlemmet økonomisk. Det er den som vil til Norge, som må søke om familieinnvandring ved nærmeste norske utenriksstasjon. Når søknaden er kommet inn fra utenriksstasjonen, vil du bli kalt inn av politiet i Norge til et intervju for å gi flere opplysninger. Hvis du vil vite mer om nære familiemedlemmer har rett til familieinnvandring til Norge fordi du bor her, må du ta kontakt med UDI. Det er UDI som bestemmer om en søknad om familieinnvandring blir innvilget eller ikke. Renouvellement de vos permis de séjour et de travail Vos permis de séjour et de travail sont valables pour une durée de an. Tous les ans, vous devez les renouveler auprès de la police et il vous faut bien faire votre demande de renouvellement dans les délais, avant expiration de vos permis. Il faut payer une taxe pour la demande de renouvellement de vos titres de séjour et de travail. En général, votre antenne de police locale peut renouveler ces permis. Permis de résidence Vous pouvez demander un permis de résidence si vous vivez en Norvège depuis ans. Un permis de résidence vous permet de vivre et de travailler en Norvège sans limitation de durée. Pour l obtenir, il faut en principe que vous n ayez pas quitté la Norvège pendant plus de 7 mois au cours des dernières années. Les détenteurs de permis de travail spécifique peuvent être autorisés à se déplacer hors de la Norvège plus longtemps, en raison de voyages professionnels. Pour s installer définitivement en Norvège et ensuite devenir citoyen norvégien, il faut ne pas avoir été coupable d un délit puni par la loi. Vous devez aussi avoir terminé vos cours obligatoires de norvégien. Lors du dépôt à la police de votre demande de permis de résidence, vous devrez vous acquitter d une taxe. En général, la police peut se charger directement de votre demande. Votre permis de résidence sera normalement annulé si vous quittez la Norvège pendant ans. Retrait des permis et expulsion Vous perdrez vos permis de séjour, de travail ou de résidence si vous avez fait de fausses déclarations aux autorités. Si le permis vous est retiré, vous devrez quitter la Norvège. Quiconque vit en Norvège doit respecter les lois et réglementations norvégiennes. Vous êtes passible d expulsion si vous contrevenez aux lois relatives à l immigration ou si vous êtes reconnu coupable d un délit puni par la loi. Si vous êtes expulsé, vous ne pourrez pas revenir en Norvège pendant toute la durée de votre arrêté d expulsion. Regroupement familial Le regroupement familial fait référence à la possibilité pour un membre de votre famille de venir s installer en Norvège. Un permis de regroupement familial concerne en principe le conjoint, les enfants, le père ou la mère âgés et parents isolés. Pour qu un membre de votre famille puisse bénéficier de cette mesure, vous devez, au titre de personne vivant en Norvège, pouvoir subvenir à leurs besoins financiers. C est à la personne qui souhaite venir s installer en Norvège de faire sa demande de regroupement familial auprès de la représentation diplomatique norvégienne la plus proche. Lorsque la demande arrive de la représentation diplomatique, la police de Norvège vous convoque pour un entretien aux fins d information complémentaire. Pour en savoir plus sur ceux de vos parents proches susceptibles de bénéficier du regroupement familial avec vous en Norvège, contactez l UDI. C est cette instance qui décide de l application ou non des mesures de regroupement familial.

4 5 Besøksvisum Dersom noen i familien din trenger visum for å komme på besøk til Norge, må de levere en søknad om besøksvisum ved den norske utenriksstasjonen i landet der de bor. Besøksvisum kan normalt gis for inntil måneder om gangen. Visumet som gis vil gjelde i hele Schengen-området. Et visum som er gitt av et annet Schengen-land, vil også gjelde for besøk i Norge. Det er viktig at de som ønsker å besøke deg, søker i god tid før de ønsker å komme til Norge. Det er også viktig at de reiser ut av Schengen-området før visumet går ut. 6 Besøk fra visumfrie land Dersom personer fra visumfrie land ønsker å besøke deg i Norge, kan de gjøre det under forutsetning av at de har midler til å dekke reise og opphold. De som kommer til deg, har ikke lov til å oppholde seg i Norge eller i Schengen-området i mer enn sammenhengende måneder. Innen måneder må de derfor reise ut av Norge og Schengen-området. Personer på besøk har heller ikke lov til å arbeide i Norge. 7 Statsborgerskap Når du har bodd i Norge i 7 år, kan du normalt søke om å bli norsk statsborger. Det er egne regler for statsborgerskap for barn og for personer som er gift med nordmenn. 5 Visa de visiteur Si un membre de votre famille a besoin d un visa pour vous rendre visite en Norvège, il doit faire sa demande auprès de la représentation diplomatique norvégienne dans son pays de résidence. Un visa peut normalement être délivré pour une période de mois au plus. Le visa délivré est valable sur l ensemble de l espace Schengen. Un visa délivré par un autre pays membre de l espace Schengen est également valable pour la Norvège. La personne qui veut vous rendre visite doit faire sa demande le plus longtemps possible avant sa venue. Elle doit également quitter l espace Schengen avant expiration du visa. 6 Pays exemptés de visa Des ressortissants de pays exemptés de visa peuvent venir vous rendre visite en Norvège, s ils ont les moyens de payer leur voyage et leur séjour. Vos amis ne peuvent rester en Norvège ni dans l espace Schengen plus de mois consécutifs et doivent quitter la Norvège et l espace Schengen dans les mois. Les visiteurs n ont pas le droit de travailler en Norvège. 7 Naturalisation Si vous vivez en Norvège depuis 7 ans, vous pouvez en principe demander la nationalité norvégienne. Différentes règles de nationalité s appliquent pour les enfants et les conjoints de norvégiens. Mer informasjon om opphold i Norge Du kan få vite mer om opphold i Norge ved å ringe politiet på På finner du i tillegg kontaktinformasjon om politi- og lensmannskontorer i hele landet. Du kan også ringe Opplysningstjenesten i Utlendingsdirektoratet på telefon , sende en e-post til eller lese mer på Plus d information sur votre résidence en Norvège Pour en savoir plus sur votre résidence en Norvège, appelez la police au Le site fournit également les coordonnées des postes de police en Norvège. Vous pouvez encore appeler le service d information aux migrants de la direction norvégienne de l immigration au , écrire à ou consulter

5 Den første tiden i Norge Une nouvelle vie en Norvège Kontakt med politiet Innen 7 dager etter ankomst til Norge må alle som får oppholdstillatelse i landet, møte opp og registrere seg hos politiet. På politistasjonen må du vise passet ditt eller annet legitimasjonspapir og gi alle nødvendige opplysninger. Hvis du ikke melder deg til politiet, oppholder du deg ulovlig i Norge. Det kan føre til at du blir utvist fra landet. Kontakt med folkeregisteret Innen 8 dager etter ankomst til Norge må alle møte opp og registrere seg hos folkeregisteret. Hos folkeregisteret må du vise passet ditt eller annet legitimasjonspapir. Folkeregisteret kan be om å få flere originaldokumenter slik at de kan ta kopi av dem og registrere deg. Etterpå vil folkeregisteret sende deg fødselsnummeret ditt. Medlemskap i folketrygden Alle som har lovlig opphold i Norge, og som er bosatt i Norge eller skal bo i landet i over år, er medlemmer i folketrygden. Oppfyller du disse kravene, er medlemskapet beregnet fra første dag du kommer til Norge. Medlemskap i folketrygden gir blant annet rettigheter som gjelder helsebehandling, økonomiske ytelser i ulike livsfaser, rett til pensjon og flere andre rettigheter. Tuberkuloseundersøkelse De fleste som skal oppholde seg i Norge i mer enn måneder, må undersøkes for tuberkulose. Du vil som oftest få et brev fra kommunen din med informasjon om når og hvor du skal møte opp for å ta prøven. Hvis du ikke mottar et slikt brev, bør du ta kontakt med helsesøsteren eller kommunelegen i kommunen der du bor. 5 Norskopplæring Du må delta på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Les mer om dette i kapittelet om utdanning og skole. 6 Førerkort For å kjøre bil i Norge må du ha et gyldig førerkort. Hvis du har førerkort fra et annet land, må norske myndigheter godkjenne det. Contact avec la police Dans les 7 jours de l arrivée en Norvège, quiconque obtient un permis de séjour doit se présenter à la police pour être inscrit. Au poste de police, vous devrez présenter votre passeport ou toute autre pièce d identité et fournir les informations demandées. Si vous ne vous présentez pas à la police, vous serez en situation irrégulière en Norvège, ce qui peut conduire à votre expulsion. Contact avec le service national norvégien d état civil Dans les 8 jours de son arrivée en Norvège, chacun doit se présenter au service national norvégien d état civil ( Folkeregisteret ) afin d y être inscrit. Vous devrez présenter votre passeport ou toute autre pièce d identité au service national d état civil. Ce service pourra vous demander d autres originaux de documents et en conserver une copie afin de vous inscrire. Le service national d état civil vous enverra alors votre numéro personnel d identité. Ce numéro à chiffres. Affiliation au système national d assurance sociale Quiconque est légalement résident en Norvège et vit ou va vivre dans le pays pour plus d an fait partie du système national d assurance sociale. Si vous remplissez ces conditions, votre période de séjour est calculée depuis le jour de votre arrivée en Norvège. L affiliation au système national d assurance sociale vous permet de bénéficier de services tels que protection santé, aides financières à différents moments de votre vie, le droit à la retraite et plusieurs autres droits. Test de la tuberculose La plupart des gens dont le séjour en Norvège excède les mois doivent subir le test de la tuberculose. Votre municipalité vous adressera en principe un courrier vous informant des dates et lieux auxquels vous devrez faire pratiquer ce test. Si vous ne recevez pas ce courrier, vous devrez contacter l infirmière publique ou le médecin en chef de votre lieu de résidence. 5 Cours de norvégien Vous devez suivre des cours de norvégien et des cours sur la société norvégienne. Vous trouverez plus ample information à ce sujet dans le chapitre sur les écoles et les études. 6 Permis de conduire Pour conduire en Norvège, vous devez être titulaire d un permis de conduire valable. Si vous disposez d un permis d un autre pays, vous devrez d abord en obtenir la validation par les autorités norvégiennes. Mer informasjon om den første tiden i Norge Du kan få flere opplysninger om folkeregisteret på Du kan få flere opplysninger om folketrygden på Du kan få vite mer om førerkort og det å kjøre bil i Norge på eller på lokale trafikkstasjoner. Pour en savoir plus sur votre nouvelle vie en Norvège Informations complémentaires sur le service national d état civil sur Informations complémentaires sur le système norvégien d assurance sociale sur Informations complémentaires sur les permis de conduire et la conduite en Norvège sur ou dans les bureaux locaux des services de la circulation.

6 Helse Santé Helse i Norge Det norske helsevesenet legger vekt på å forebygge og behandle sykdommer. Å forebygge betyr å redusere risikoen for sykdom. Å behandle kan være å lindre eller helbrede når folk blir syke eller har blitt utsatt for ulykker. Taushetsplikt Det du forteller legen, blir ikke fortalt videre til andre personer eller myndigheter uten din tillatelse. Legen har taushetsplikt, og du kan trygt fortelle om dine problemer til legen. Lege Etter at du har registrert deg i folkeregisteret, får du et brev fra Trygdeetaten som forteller at du har mulighet til å velge fastlege i nærheten av der du bor. Du må ta kontakt med fastlegekontoret for å få tildelt en fastlege som da blir din faste lege som du skal bruke når du blir syk. Du kan selv velge om du vil ha en mannlig eller en kvinnelig lege. Hvis du får behandling hos andre leger, vil du måtte betale en høyere pris enn hos fastlegen. Dersom du trenger informasjon om trygdesystemet i Norge, kan du spørre fastlegen din. Barn under 6 år har rett til samme fastlege som foreldrene eller andre foresatte, men de kan også velge en annen fastlege enn den foreldrene har. Time hos lege Hvis du trenger lege, må du ringe og bestille time. De fleste legekontorer har åpent mellom klokken og 5.00 mandag til fredag. Hvis du er veldig syk, kan du som regel få time samme dag. Du må betale en egenandel når du blir behandlet av lege. Dersom du har time hos legen og ikke møter til avtalt tid, må du likevel betale for timen. 5 Legevakt Hvis du trenger lege utenom vanlig kontortid, må du ta kontakt med ditt lokale legevaktkontor eller ringe legevakten. Nummeret til legevakten der du bor, kan du finne i telefonkatalogen. Oppsøk legevakten bare hvis det er nødvendig, eller hvis du er i tvil om hvor alvorlig tilstanden er. 6 Medisiner Mange medisiner kan du bare kjøpe med resept fra lege, men det finnes også medisiner som du kan kjøpe fritt enten på apoteket eller på vanlige butikker. Legen din kan gi deg informasjon om hvor du kan kjøpe medisiner. Hvis du bruker medisiner for langvarig sykdom, vil legen din vurdere om du må betale full pris eller redusert pris på medisiner som legen skriver ut til deg. Système de santé en Norvège La prévention et le traitement des maladies sont primordiaux pour le système de sécurité sociale norvégien. La prévention s entend comme la réduction des risques de maladies. Le traitement peut s entendre comme le soulagement ou la guérison des malades ou accidentés. Confidentialité Ce que vous dites à votre médecin ne sera pas répété à des tiers ou aux autorités sans votre permission. Les médecins sont tenus au secret médical et vous pouvez leur confier vos problèmes en toute confiance. Médecins Après votre inscription au service national norvégien d état civil, vous recevrez un courrier de l assurance sociale nationale vous demandant de choisir un médecin traitant près de chez vous. Vous devrez contacter votre cabinet médical local (centre médical) qui vous attribuera un médecin traitant : le médecin que vous devrez consulter si vous êtes malade. Vous pouvez décider de voir un médecin homme ou femme. Si vous consultez un autre médecin, vous paierez plus cher qu auprès de votre médecin traitant. Si vous souhaitez en savoir plus sur le système d assurance maladie en Norvège, votre médecin pourra vous informer. Les enfants de moins de 6 ans disposent du même médecin traitant que leurs parents ou autres tuteurs, mais ils peuvent également choisir d avoir un médecin traitant différent de celui de leurs parents. Rendez-vous chez le médecin Si vous avez besoin de voir un médecin, vous devez prendre rendez-vous par téléphone. La plupart des cabinets médicaux sont ouverts de 8h00 à 5h00, du lundi au vendredi. Si vous êtes très malade, vous pouvez en principe obtenir un rendezvous pour le jour même. Vous vous acquittez d une contribution patient (honoraires) lors de la visite. Si vous avez un rendez-vous et ne vous y présentez pas à l heure prévue, vous devrez tout de même payer votre consultation. 5 Service d urgences Si vous avez besoin d un médecin en dehors des heures du cabinet médical, vous devez consulter le service d urgences local ou appeler le médecin de garde (joignable pendant la fermeture du centre). Vous trouverez le numéro de téléphone du médecin local de garde dans l annuaire. Il ne faut contacter ce médecin de garde que si cela est nécessaire ou si vous n êtes pas sûr de la gravité de la situation. 6 Médicaments De nombreux médicaments ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale, mais vous pouvez en acheter d autres en pharmacie ou dans d autres magasins. Votre médecin peut vous dire où acheter ces produits. Si vous êtes traité pour une maladie au long cours, votre médecin décidera de vous faire attribuer ou non une réduction pour les médicaments qu il vous prescrit.

7 7 Ring for Øyeblikkelig hjelp I kritiske tilstander eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på. Når du ringer, forklarer du hva som har skjedd, og oppgir adresse og telefonnummer. 8 Sykt barn og behandling på sykehus Yngre barn får behandling hos lege uten å betale egenandel. Når et barn blir innlagt på sykehus, er det vanlig at foreldrene eller en annen voksen er der sammen med barnet. 9 Valg av sykehus Hvis du trenger mer behandling enn fastlegen din kan gi deg, vil legen henvise deg til sykehus. Du kan selv velge hvilket sykehus du vil bli behandlet på. Fastlegen din kan gi deg mer informasjon om behandling på sykehus. 0 Psykiske problemer Noen mennesker er plaget av psykiske problemer, som for eksempel angst, depresjon eller andre psykiske sykdommer. Du kan oppsøke fastlegen din for både psykiske og fysiske problemer., Tannlege I Norge inngår ikke tannlegetjenester i fastlegeordningen. Hvis du trenger tannlege, må du selv ta kontakt med tannlege og bestille time.. Kjønnslemlestelse /omskjæring av kvinner Alle former for kvinnelig omskjæring er forbudt i Norge, også sunna. Ifølge norsk lov er omskjæring av kvinner eller medvirkning til omskjæring straffbart, selv når inngrepet er gjort i utlandet. Helsemyndighetene kan gi råd og hjelp til kvinner som har blitt utsatt for omskjæring. Du kan ta kontakt med fastlegen din dersom du har spørsmål om kjønnslemlestelse. 7 Appelez le pour une ambulance Pour les cas critiques ou dans les situations graves de santé, vous devez immédiatement faire appel à un service d ambulance au. Lors de cet appel, expliquez ce qui s est passé et donnez votre adresse et votre numéro de téléphone. 8 Enfants malades et traitement hospitalier Les enfants de moins de 7 ans peuvent consulter gratuitement un médecin. Lorsqu un enfant est admis à l hôpital, il est normal que les parents ou un autre adulte soient présents. 9 Choisir un hôpital Si vous avez besoin d un traitement que votre médecin traitant ne peut vous administrer, votre médecin vous adressera à un hôpital. Vous pouvez choisir l hôpital où vous souhaitez être soigné. Votre médecin traitant pourra vous informer sur le traitement à l hôpital. 0 Problèmes de santé mentale Certaines personnes souffrent de problèmes psychologiques, tels que l anxiété, la dépression ou d autres maladies. Vous pouvez consulter votre médecin traitant qui vous aidera pour les problèmes d ordre psychologique ou physique., Dentistes En Norvège, les services dentaires ne font pas partie du système du médecin traitant. Si vous devez consulter un dentiste, vous devez prendre directement rendez-vous avec lui.. Mutilation génitale / excision Toutes les formes de circoncision des femmes sont illégales en Norvège, y compris la circoncision sunna. Selon la loi norvégienne la circoncision des femmes et la complicité de circoncision des femmes sont des délits punis par la loi, même si l opération est réalisée à l étranger. Les autorités sanitaires peuvent conseiller et aider les femmes qui ont été victimes de ces mutilations. Contactez votre médecin pour toute question sur les mutilations génitales. Mer informasjon om helse For å få mer informasjon om fastlegeordningen kan du ringe fastlegekontoret på telefon , eller du kan kontakte trygdekontoret ditt på På disse nettsidene kan du finne telefonnummer og adresser til ditt lokale trygdekontor. Pour en savoir plus sur les questions de santé Pour en savoir plus sur le système de médecin traitant, appelez le bureau central du système de médecin traitant au , ou contactez votre centre de sécurité sociale sur Ce site vous fournit les numéros de téléphone et adresse de votre centre de sécurité sociale.

8 Familie barn& & Famille enfants Mange familieformer For å kunne gifte seg i Norge må begge parter være over 8 år. I Norge er det bare lov å ha én ektefelle. Begge ektefellene har ansvar for hverandre, og de har likt ansvar for barna. Mange i Norge bor sammen uten å være gift. Det kalles samboerskap. Mange samboere får barn. For at samboere skal ha likt ansvar for barna, må både mor og far skrive under på en avtale om felles foreldreansvar. Homofile par kan inngå partnerskap. Homofile i partnerskap har de samme rettighetene og pliktene som de som inngår ekteskap, men homofile kan ikke adoptere barn. Tvangsekteskap Alle kan selv bestemme hvem de vil gifte seg med, og det er forbudt å tvinge noen til å inngå ekteskap. Det er straffbart å tvinge noen til å gifte seg, og et ekteskap som har blitt gjennomført med tvang, kan bli gjort ugyldig. Separasjon og skilsmisse Hvis du ikke lenger vil leve sammen med ektefellen din, har du rett til separasjon eller skilsmisse. Separasjon betyr at ektefellene bor hver for seg i ett år før de får skilsmisse. Dersom du skal søke om separasjon eller skilsmisse, må du fylle ut et skjema og sende det til fylkesmannen. Hvis du og ektefellen din har barn under 6 år, må dere først møte til offentlig mekling for å finne den beste ordningen for barna. Du har rett til økonomisk støtte hvis du er alene med barn. Vold i familien I Norge er det forbudt å bruke vold mot ektefelle og barn. Foreldre har heller ikke lov til å slå barna sine som en del av barneoppdragelsen. Du kan få hjelp på et krisesenter hvis du blir slått eller mishandlet. Dersom du eller barna dine har blitt mishandlet av ektefellen din, kan du kreve skilsmisse uten å være separert først. 5 Graviditet Gravide har rett til gratis helsekontroll og legehjelp. Kontrollene skal sørge for at fosteret og moren har det bra. Helsestasjonen på hjemstedet ditt gir mye informasjon og hjelp til kvinner under svangerskapet. 6 Fødsel I Norge føder de fleste kvinner på sykehus, og barnets far eller en annen person kan være til stede under fødselen. Vanligvis er mor og barn dager på sykehuset etter fødselen. Folkeregisteret registrerer navn på alle nyfødte barn. Derfor må du sende en melding om barnets navn til folkeregisteret innen 6 måneder. Etterpå får du en fødselsattest for barnet. Différentes sortes de familles Pour contracter un mariage en Norvège, vous devez avoir plus de 8 ans. En Norvège, vous ne pouvez avoir qu un conjoint. Les époux sont responsables mutuellement et sont identiquement responsables de leurs enfants. De nombreux couples en Norvège vivent ensemble sans être mariés. On parle de concubinage. De nombreux concubins ont des enfants. Pour que les couples vivant en concubinage soient responsables de façon identique de leurs enfants, la mère et le père doivent signer ensemble un accord de responsabilité parentale commune. Les couples homosexuels peuvent signer un pacte officiel. Les couples homosexuels signataires d un tel pacte ont les mêmes droits et obligations que les couples mariés, mais ils ne peuvent pas adopter d enfants. Mariage forcé Chacun a le droit de choisir la personne avec laquelle il veut se marier. Il est illégal de forcer quelqu un à se marier, c est un délit puni par la loi et un mariage forcé peut être annulé. Séparation et divorce Si vous ne souhaitez plus vivre avec votre conjoint, vous avez le droit de vous séparer ou de divorcer. La séparation signifie que le couple marié vit séparé pendant un an avant de divorcer. Si vous souhaitez demander la séparation ou le divorce vous devez remplir un formulaire et l envoyer au gouverneur du comté. Si votre conjoint et vous avez des enfants de moins de 6 ans, vous devez d abord demander un arbitrage public pour trouver la meilleure solution pour vos enfants. Vous avez droit à une aide financière si vous êtes parent isolé. Violence familiale En Norvège, il est illégal de faire usage de violence contre votre conjoint ou enfants. Les parents n ont pas le droit de frapper leurs enfants sous prétexte de les éduquer. Vous pouvez obtenir de l aide auprès d un centre d aide aux femmes si vous êtes battue ou violée. Si vous ou vos enfants avez été violentés par votre conjoint, vous pouvez demander le divorce sans séparation préalable. 5 Grossesse Les femmes enceintes ont droit à des bilans de santé et des soins gratuits. Les bilans visent à s assurer que le futur bébé et la maman vont bien. Les services locaux de santé fournissent des informations et de l aide aux femmes pendant leur grossesse. 6 Accouchement En Norvège, la plupart des femmes accouchent à l hôpital et le père de l enfant ou une autre personne peut assister à l accouchement. En principe, mère et enfant restent à l hôpital ou jours après la naissance. Le service national d état civil enregistre les noms de tous les nouveau-nés. Vous devez pour cela informer ce service du nom de votre enfant dans les 6 mois. Un certificat de naissance vous sera alors adressé.

9 7 Abort I Norge kan gravide kvinner selv bestemme om de vil ha barnet eller ikke. En abort må skje innen. graviditetsuke. Hvis du ønsker å ta abort, må du ta kontakt med fastlegen din. 8 Barn Dersom du får barn, kan du eller ektefellen din få fri fra jobb og studier til barnet er rundt år gammelt. I familier der begge foreldrene er i arbeid, er det vanlig at andre passer barna etter det første året. Noen bruker dagmamma, og andre bruker barnehage. De fleste synes barnehage er fint fordi barna kan leke med andre barn og lære seg språket. Familier med barn har rett på økonomisk støtte. Du kan kontakte trygdekontoret for å få mer informasjon. I Norge må alle barn gå på skolen i minst 0 år. 9 Barn som trenger hjelp I noen familier kan det skje at et barn har det vondt eller ikke får den omsorgen barnet trenger. I slike situasjoner kan barnevernet ta kontakt med familien. Sammen med familien vil barnevernet prøve å løse problemene. Familien kan også selv be om hjelp fra barnevernet. 0 Eldre Mange eldre i Norge er aktive og bor for seg selv. For at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, kan de få tilbud om hjelp i hjemmet. Hvis de eldre blir syke eller ikke kan klare seg selv, er det vanlig at de flytter til et sykehjem der de får stell og pleie., Dødsfall i familien Alle religioner og trossamfunn har egne og ulike tradisjoner og ritualer når det gjelder dødsfall og begravelser. I Norge er det begravelsesbyråene som informerer om hvordan en begravelse kan ordnes, og som arrangerer seremonien. I noen situasjoner er det mulig å søke Trygdeetaten om å få dekket utgifter til begravelse. 7 Avortement En Norvège, les femmes enceintes peuvent choisir elles-mêmes de mener ou non leur grossesse à son terme. Un avortement est possible jusqu à la ème semaine de grossesse. Si vous souhaitez avorter, contactez votre médecin traitant. 8 Enfants Si vous avez un enfant, vous ou votre conjoint pouvez vous libérer du temps de travail ou d études environ jusqu à la première année de l enfant. Dans les familles où les deux parents travaillent, il est courant que quelqu un d autre se charge de l enfant après ses an. Certains emploient une nourrice, d autres préfèrent l école maternelle. La plupart des gens pensent que l école maternelle est une bonne solution parce que cela permet aux enfants de jouer avec d autres et d apprendre la langue. Les familles avec enfants ont droit à des aides financières. Pour plus d information, contactez votre centre d assurance sociale. En Norvège, tous les enfants doivent aller à l école pendant au moins 0 ans. 9 Enfants ayant besoin d aide Dans certaines familles, un enfant peut être en détresse ou ne pas recevoir l attention requise. Dans ces situations, les services d aide à l enfance peuvent contacter la famille. Ces services tentent, avec la famille, de résoudre le problème. Les familles peuvent également contacter elles-mêmes les services d aide à l enfance. 0 Personnes âgées De nombreuses personnes âgées en Norvège mènent des vies actives et vivent de façon autonome. Afin de permettre aux plus anciens de vivre chez eux le plus longtemps possible, une aide à domicile leur est proposée. S ils tombent malades ou ne peuvent s en sortir seuls, ils emménagent dans une institution adaptée où ils seront pris en charge., Décès dans la famille Toutes les religions et les communautés religieuses ont leurs propres traditions et rituels pour les morts et les funérailles. En Norvège, les pompes funèbres vous informeront sur les modalités et l organisation des funérailles. Dans certaines situations, il est possible de demander aux services d assurance sociale de couvrir les frais des funérailles. Mer informasjon om familie og barn Du kan få mer informasjon om separasjon og skilsmisse og om mekling på og på Her kan du også få en oversikt over familievernkontorer. Du kan lese mer økonomiske trygdeytelser og fastlegeordningen på Du kan også gå inn på Skatteetatens nettsider, for å lese mer om navn på nyfødte og prøving av ekteskapsvilkår. For å komme i kontakt med krisesenteret kan du ringe 0 0 eller gå inn på nettsiden Pour en savoir plus au sujet des familles et des enfants Pour en savoir plus sur la séparation, le divorce et l arbitrage, consultez et Vous y trouverez également une liste des services de conseil familial. Pour en savoir plus sur les aides financières possibles et le système du médecin traitant, Vous pouvez aussi consulter le site de l état civil norvégien, pour en savoir plus sur les noms des nouveau-nés et la vérification du respect des conditions de mariage. Pour contacter un centre d aide aux femmes, appelez le 0 0 ou consultez le site

10 Skole & utdanning & Écoles études Norskopplæring Norsk er viktig for å kunne forstå og bli forstått, for å ta utdanning, for å få jobb og for å kunne delta i det norske samfunnet. Derfor må alle innvandrere som kommer til Norge, lære norsk. Det gjelder både menn og kvinner. Både menn og kvinner må ha gjennomført norskopplæringen for å få permanent opphold i Norge (bosettingstillatelse) og senere norsk statsborgerskap. Les mer om det i kapittelet om opphold i Norge. Noen innvandrere har rett til å delta i introduksjonsordningen for nyankomne, og de får både norskopplæring og deltidsarbeid. De som ikke har rett til å delta i introduksjonsordningen, må delta i norskopplæring. Det blir arrangert norskopplæring for voksne innvandrere over hele landet. Etter å ha gjennomført opplæringen har du muligheter til både videre skolegang og arbeid. Norskopplæringen er gratis i de fleste tilfellene. Du kan få mer informasjon om dette ved å kontakte kommunens servicesenter eller voksenopplæringen i kommunen din. Grunnskole for barn Hvis du har barn som er 6 år eller eldre, må de gå på skolen, og de må gå på grunnskolen i 0 år. Du må kontakte nærmeste grunnskole eller kommunen din for å melde barna inn på skolen. De 7 første årene av grunnskolen kalles barneskole. De neste årene kalles ungdomsskolen. Skolen er gratis, og jenter og gutter går i samme klasse. Etter skoletiden kan barn opp til. klasse delta på skolefritidsordningen (SFO), men dette koster penger. Det brukes ikke skoleuniformer i Norge, og det er heller ikke karakterer eller eksamener i barneskolen. Det er viktig at skolen og foreldrene samarbeider om barnas utvikling og læring på skolen. Foreldrene har ansvaret for at barna går på skolen hver dag, og at de har med seg det de skal. Skolen forventer at foreldrene kommer på foreldremøter og foreldresamtaler på skolen. Du vil få innkalling til møter på skolen. Videregående skole Etter grunnskolen er det vanlig at barna fortsetter skolegangen sin på videregående skole. Ungdom har rett til å gå på videregående skole, men det er ikke obligatorisk. Også voksne som ikke har fullført videregående skole, har rett til å gå på videregående skole. På videregående skole kan elevene velge mellom forskjellige program som enten gir utdanning til yrker innen håndverk, industri og helse, eller som fører videre til høyskoler og universitet. De fleste videregående skolene er offentlige og gratis. Noen få er private, og der må elevene betale skolepenger. Du kan som voksen ta grunnskoleeksamen og senere å gå på videregående skole. Du kan få mer informasjon om dette på norskopplæringen. Cours de norvégien Il est important de maîtriser le norvégien pour comprendre et être compris, pour pouvoir se former, obtenir un emploi et participer à la vie sociale norvégienne. Voilà pourquoi tous les immigrants en Norvège, hommes et femmes confondus, doivent apprendre le norvégien. Les hommes et les femmes doivent suivre leurs cours de norvégien afin de pouvoir devenir résidents permanents en Norvège (obtenir un permis de résident) et plus tard citoyens norvégiens. Pour en savoir plus, consultez le chapitre résider en Norvège. Certains immigrants peuvent participer à un programme de présentation pour les nouveaux arrivants et pourront bénéficier à la fois des cours de norvégien et d un emploi à temps partiel. Les immigrants qui n ont pas le droit de participer à ce programme doivent suivre les cours de norvégien. Ces cours pour les immigrants adultes se tiennent dans toute la Norvège. Après avoir suivi ces cours, vous pourrez continuer votre formation ou travailler. Le plus souvent, ces cours de norvégien sont gratuits. Pour en savoir plus, contactez votre municipalité ou son service de formation pour adultes. Études obligatoires pour les enfants Si vous avez des enfants de plus de 6 ans, ils doivent aller à l école et suivre des études obligatoires pendant 0 ans. Vous devez contacter l école la plus proche ou votre municipalité pour inscrire vos enfants à l école. Les 7 premières années d école obligatoire constituent l école primaire, les années suivantes, l école secondaire basique. L école est gratuite, filles et garçons y sont mélangés. Après les heures de classe, jusqu à la ème année, les enfants peuvent aller à l étude (Skolefritidsordningen SFO), qui est payante. Il n y a pas uniforme scolaire en Norvège et les enfants de l école primaire ne reçoivent pas de diplôme et ne doivent pas passer d examen. Il est important que les écoles et les parents coopèrent dans le développement et l instruction que les enfants reçoivent à l école. Les parents doivent s assurer que leurs enfants vont à l école tous les jours et qu ils apportent tout ce dont ils ont besoin. L école attend des parents qu ils assistent aux réunions de parents et rendezvous à l école. Vous serez informé de ces réunions. École secondaire supérieure Après l école obligatoire, il est naturel que les enfants poursuivent leurs études à l école secondaire supérieure. Les jeunes ont le droit d aller à l école secondaire supérieure, mais cela n est pas obligatoire. Les adultes qui n ont pas fini leur éducation secondaire supérieure ont également le droit de fréquenter l école secondaire supérieure. À l école secondaire supérieure, les élèves peuvent choisir entre différents programmes qui leur donneront une spécialisation dans le secteur du commerce, de l industrie ou de la santé ou qui pourront leur permettre de suivre une formation plus approfondie dans d autres écoles ou universités. La plupart des écoles secondaires supérieures sont publiques et gratuites, certaines sont privées et payantes. Les adultes peuvent passer les examens qui correspondent à l école obligatoire puis poursuivre leurs études en école secondaire supérieure. Pour en savoir plus, renseignez-vous à votre cours de norvégien.

11 Høyere utdanning og godkjenning av tidligere utdanning Hvis du vil ta høyere utdanning i Norge, kan du studere ved et universitet eller en høgskole. Det finnes høgskoler og universiteter over hele landet der du kan studere både akademiske fag og yrkesfag. Du må ha fullført videregående skole eller ha tilsvarende utdanning for å kunne studere. På norskopplæringen kan du få mer informasjon om dette og også om hvordan du får godkjent tidligere utenlandsk utdanning. 5 Andre utdanningsinstitusjoner Det er mange kommunale og private utdanningsinstitusjoner som har kurs i ulike fag. Blant annet kan du studere språk, data og andre praktiske og akademiske fag som er knyttet til arbeid eller hobby. Studieforbund og organisasjoner gir ofte ut oversikter over sine ulike tilbud, og du kan få nærmere informasjon ved å henvende deg til dem. Du må selv betale for kursene. Études supérieures et validation de votre niveau préalable Si vous voulez poursuivre des études supérieures en Norvège, vous pouvez étudier à l université ou en école d enseignement professionnel. Ces établissements existent dans toute la Norvège et vous pouvez y étudier des sujets universitaires ou professionnalisants. Vous devez avoir réussi vos études secondaires supérieures ou présenter un passé scolaire équivalent pour pouvoir poursuivre vos études. Pour en savoir plus, renseignez-vous à votre cours de norvégien, où vous pourrez savoir comment valider vos études précédentes à l étranger. 5 Autres institutions de formation Il existe plusieurs institutions de formation publiques et privées proposant différentes spécialités. Vous pouvez, par exemple, étudier les langues, l informatique et d autres sujets pratiques et théoriques selon votre métier ou vos centres d intérêt. Des associations d études et des organisations publient souvent le contenu de leurs différents cours et vous informeront directement. Les cours sont à votre charge. Mer informasjon om skole og utdanning Her kan du få vite mer om norskopplæring: og Du kan lese mer om skole og utdanning på disse nettsidene: og Du kan lese mer om godkjenning av utenlandsk utdanning på og Du kan lese mer om lån til utdanning på Pour en savoir plus sur les écoles et les études Pour en savoir plus sur les cours de norvégien: et Pour en savoir plus sur les écoles et les études, consultez et Pour en savoir plus sur la validation de vos diplômes étrangers, consultez et Pour en savoir plus sur les prêts d étude, consultez

12 Arbeid & arbeidsmarked & Travail marché de l emploi Arbeid i Norge I Norge er det vanlig at alle voksne arbeider, og det gjelder både kvinner og menn. Du må arbeide for å kunne forsørge deg selv og familien din. Mange føler at arbeid også er viktig for identiteten og for egen utvikling. I tillegg får mange gode venner på jobben. Å finne jobb Når du skal søke arbeid, må du tenke over hva du vil jobbe med, og hvilke kunnskaper og erfaringer du har. Du må være innstilt på at du må søke flere jobber, og kanskje ta ulike typer jobber, før du får den jobben du ønsker deg. Nødvendige kunnskaper De fleste arbeidsgivere krever kunnskap i norsk. Du må derfor lære å snakke, lese og skrive norsk. Kommunen din kan gi deg informasjon om hvordan du kan delta i språkopplæring. Søk jobb flere steder Det er flere steder du kan lete etter jobb. På Internett kan du finne ledige stillinger som er utlyst. Også aviser har sider med ledige stillinger. Fordi bare cirka 0 prosent av alle ledige stillinger blir utlyst i aviser eller på Internett, kan det være en god idé å spørre dem du kjenner, om de har hørt om ledige jobber, og om hvordan de har fått jobben sin. Ta også direkte kontakt med bedrifter som du kunne tenke deg å arbeide for, og spør om det er ledige stillinger der. I tillegg søker mange jobb ved å legge inn CV-en sin på jobbsider på Internett eller ved å melde seg hos private vikar- og rekrutteringsbyråer. 5 Aetat Aetat er den offentlige arbeidsformidlingen i Norge. På ditt lokale Aetat-kontor kan du få oversikt over ledige stillinger som er utlyst. Ledige stillinger finner du også på Aetats internettsider. Du kan dessuten få informasjon om ledige stillinger ved å ringe Aetats servicesenter. Du har rett til å registrere deg som arbeidssøker i Aetats database. Du kan selv registrere deg via Internett, eller du kan gå til ditt lokale Aetat-kontor og få hjelp der til å registrere deg. På hvert kontor er det PC, Internett, telefon og kopimaskin som du kan bruke når du søker jobb. Aetat kan også bistå med ulike tiltak som kan hjelpe deg med å komme i jobb. Travailler en Norvège En Norvège il est normal que tous les adultes, hommes et femmes, travaillent. Vous devez travailler afin de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Nombre de personnes pensent que le travail est important pour ressentir sa propre identité et son développement personnel. On rencontre souvent des amis au travail. Trouver un emploi Dans votre recherche, vous devez réfléchir au type de travail que vous voulez faire, aux compétences et à l expérience qui sont les vôtres. Vous devez vous préparer à postuler plusieurs fois et peut-être occuper différents postes avant de trouver ce qui vous plaît vraiment. Compétences nécessaires Les employeurs demandent le plus souvent une certaine connaissance du norvégien. C est pourquoi vous devez apprendre à parler, lire et écrire le norvégien. Votre municipalité peut vous informer sur les cours de langue. Différents moyens de trouver un emploi Il y a différents moyens de chercher un travail. Sur internet, vous pouvez trouver des offres d emploi. Les journaux ont également une section de recherche d emploi. Comme seuls 0 pour cent des propositions d emploi se font sur internet ou dans les journaux, vous pouvez demander à vos amis et connaissances s ils ont entendu parler de postes libres ou comment ils ont obtenu le leur. Vous pouvez aussi contacter directement les entreprises pour lesquelles vous aimeriez travailler et demander si elles embauchent. Vous pouvez encore, comme de nombreuses personnes, mettre votre CV en ligne sur des sites d emploi ou passer par l intérim ou des agences de recrutement. 5 Aetat L Aetat est en Norvège le centre de l emploi, géré par l état. Auprès de votre bureau local de l Aetat, vous trouverez une liste d offres d emploi à pourvoir. Vous trouverez également des annonces sur le site internet de l Aetat et pour en savoir plus, vous pouvez appeler le centre de services de l Aetat. Vous avez le droit de vous inscrire comme chercheur d emploi sur la base de données de l Aetat. Vous pouvez vous inscrire sur internet, ou vous rendre à votre agence locale de l Aetat ou vous serez aidé pour votre inscription. Chaque agence met à votre disposition pour votre recherche d emploi ordinateur, connexion internet, télephone et photocopieur. L Aetat peut aussi vous accorder des aides pour trouver un emploi.

13 6 Arbeidskontrakt Når du får en jobb, skal både du og arbeidsgiveren din skrive under på en arbeidskontrakt. I kontrakten skriver arbeidsgiveren din blant annet hva du skal jobbe med, hvor mye du skal få i lønn, hvor mange timer du skal arbeide, og hvilke regler som gjelder for oppsigelse av kontrakten. 7 Lønn, skatt og skattekort Lønn for arbeidet ditt vil bli utbetalt med faste mellomrom. De fleste arbeidsgivere ønsker å innbetale lønnen på bankkontoen din, og du må oppgi nummeret til bankkontoen din til arbeidsgiver. Du må også gi arbeidsgiveren din skattekortet ditt. Arbeidsgiveren din trekker skatt og pensjon av lønnen før den utbetales. På skattekortet ditt kan arbeidsgiveren se hvor mye som skal trekkes. Skattekort får du av likningskontoret i kommunen din, og det er likningskontoret som beregner hvor mye du må betale i skatt. Kontakt likningskontoret før du drar dit, og hør hvilke opplysninger de trenger for at du skal få skattekort. Du får nytt skattekort hvert år. Du kan også endre skattekortet ditt i løpet av året hvis det er nødvendig. 8 Selvangivelse En selvangivelse er en samlet oversikt over dine økonomiske forhold. Den er en enkel skatteberegning der det står hvor mye du har tjent i løpet av et år. Du vil få selvangivelsen din for året før i posten hver vår fra likningskontoret. Da skal du kontrollere at det som står der er riktig og sende den tilbake til likningskontoret. 9 Arbeidsledighet Hvis du blir arbeidsledig, kan du ha krav på å få utbetalt dagpenger. For å få utbetalt dagpenger er det forskjellige regler som du må følge, blant annet må du aktivt søke jobb. Det lokale Aetat-kontoret kan fortelle deg om reglene og gi deg råd om hva du kan gjøre. 6 Contrat d embauche Lorsque vous avez trouvé un emploi, vous devez signer avec votre employeur un contrat d embauche. Ce contrat devra mentionner en quoi consiste votre travail, votre salaire, le nombre d heures que vous devrez faire et les conditions de rupture de votre contrat. 7 Paiement, impôts et cartes fiscales Votre travail vous sera payé à intervalles réguliers. Votre employeur préfèrera sans doute verser vos gages ou votre paye à votre banque et vous devrez pour cela lui fournir vos coordonnées bancaires. Vous devez également donner votre carte fiscale à votre employeur. Il déduit les impôts et contributions retraite de votre paye avant de vous payer. Votre carte fiscale indique à l employeur ce qu il doit déduire. Vous recevrez une carte fiscale du centre des impôts de votre municipalité qui calcule votre taux d imposition. Contactez votre centre des impôts avant de vous y rendre, afin de savoir ce que vous devez présenter pour obtenir la carte fiscale. Vous recevrez une nouvelle carte par an et en changerez en cours d année si besoin. 8 Bilan d impôt Le bilan d impôt est un récapitulatif de votre position financière. Il comprend un simple calcul d impôt qui indique combien vous avez gagné au cours d une année. Votre centre des impôts vous enverra au printemps votre bilan d impôt pour l année précédente. Vous devrez alors vérifier que les informations mentionnées sont justes et le renvoyer au centre des impôts. 9 Chômage Si vous perdez votre emploi, vous pourrez peut-être bénéficier d une allocation chômage. Pour y avoir droit, vous devez remplir certaines conditions : vous devez par exemple chercher activement un autre emploi. Votre bureau local Aetat pourra vous informer des réglementations et vous conseiller sur la marche à suivre. Mer informasjon om arbeid og arbeidsmarkedet Du kan få mer informasjon om ledige stillinger og arbeid i Norge hos Aetat. Du kan enten ta kontakt med Aetats servicesenter på telefon eller lese mer på eller på Du kan lese mer om arbeid i Norge på og Pour en savoir plus sur le travail et le marché de l emploi Pour en savoir plus sur les emplois disponibles et le travail en Norvège consultez l Aetat. Vous pouvez également appeler le centre de service de l Aetat au ou en lire plus sur ou Pour en savoir plus sur le travail en Norvège, consultez et

14 Økonomi forbruk& & Finances dépenses Kjøp og salg Du kan kjøpe og selge varer og tjenester så lenge du gjør det på en lovlig måte. Varer og tjenester du kjøper i Norge, vil sannsynligvis være dyrere enn det du er vant til. Derfor må du planlegge hvordan du og familien din skal bruke familiens inntekt. Tjenester Du må betale skatter og avgifter når du kjøper eller selger tjenester. Du kan derfor ikke utføre et arbeid for en annen person og ta betalt for det uten å betale skatt. Det er ulovlig å kjøpe og selge tjenester uten dokumentasjon (som for eksempel kvittering), og du risikerer straff hvis du gjør det. Regninger I Norge vil du få mange faste utgifter, som regninger på lån, husleie, strøm, telefon og andre ting du bruker. Regningene kommer periodevis og har frist for innbetaling. Holder du ikke betalingsfristen, må du betale ekstra gebyrer. Bank og bankkort Transaksjoner av penger og betaling blir ofte gjennomført gjennom kontakt med en bank. Derfor har de fleste i Norge en bankkonto. Bankene i Norge er private, og for å opprette en bankkonto må du selv ta kontakt med banken. Bankene gir råd om lån og sparing og administrerer kontoen din mot gebyrer. De fleste bankene tilbyr nettbanktjenester mot lavere gebyrer enn vanlige tjenester. Det er vanlig å bruke bankkort i Norge. Det er bankene som leverer ut bankkort, men det er ditt ansvar å bruke det riktig. Hvis du misbruker kortet eller mister det, er det deg det går ut over. 5 Lån De fleste i Norge trenger i løpet av livet å låne penger selv om de har en jobb. Kanskje du har tenkt å kjøpe bolig, men ikke har nok sparepenger? Eller du vil studere og har ikke penger til skolen? Hvis du vil låne penger, bør du snakke med banken din. Når du låner penger fra banken, Lånekassen eller andre lånegivere, er det ditt ansvar å følge betalingsavtalen. Gjør du ikke det, kan du få problemer med lånegiverne, og gjelden din kan bli enda større. Achat et vente Vous pouvez acheter et vendre des biens tant que cela reste légal. Les biens et services en vente en Norvège seront sans doute plus chers que ce à quoi vous êtes habitué. Vous devez donc réfléchir à la façon dont vous dépenserez les revenus familiaux. Services Vous devez payer des taxes et impôts lors de l achat ou de la vente de services. Ainsi, vous ne pouvez pas travailler pour quelqu un sans payer d impôts. L achat ou la vente de services est illégal sans document (un reçu, par ex) et vous pouvez être poursuivi pour cela. Factures En Norvège vous aurez des dépenses régulières, tels que les remboursements de prêts, le loyer, l électricité et le téléphone ou le paiement d autres services. Les factures arrivent à intervalles réguliers et doivent être payées à une certaine date. Si vous ne les payez pas à temps, vous devrez payer des frais supplémentaires. Banques et cartes bancaires Les transactions d argent et les paiements se font souvent par voie bancaire. C est pourquoi la plupart des gens en Norvège ont un compte bancaire. En Norvège, les banques sont privées et vous devez contacter une banque pour y ouvrir un compte. Les banques vous conseillent sur les prêts et l épargne et gèrent votre compte (service payant). La plupart d entre elles proposent des services internet meilleur marché que les services bancaires courants. Il est courant d utiliser une carte bancaire en Norvège. Ces cartes sont émises par les banques, mais vous devez en faire bon usage. Si vous l utilisez mal ou l égarez, vous serez tenu pour responsable. 5 Prêts La plupart des gens en Norvège rencontrent le besoin d emprunter de l argent à un moment de leur vie, même s ils ont un travail. Peut-être voudrez-vous acheter une maison, sans avoir l épargne nécessaire, peut-être voudrez-vous étudier mais ne pourrez pas payer les inscriptions. Si vous souhaitez emprunter de l argent, parlez-en à votre banque. Si vous empruntez à votre banque, au Fonds de prêts de formation de l état norvégien ou à d autres institutions, vous devez vous tenir au plan de remboursement. Autrement, vous pourriez avoir des problèmes avec le prêteur et votre dette pourrait augmenter.

15 Samfunn & demokrati & Société démocratie Befolkning Det bor cirka,6 millioner mennesker i Norge, og de fleste bor i de store byene. Oslo er hovedstaden i Norge og har cirka innbyggere. I Norge er det omtrent innvandrere fra over 00 land. De største innvandrergruppene kommer fra Pakistan, Sverige, Danmark, Irak, Vietnam, Somalia, Bosnia- Hercegovina, Iran, Tyrkia og Serbia og Montenegro. I Oslo bor det cirka innvandrere. Demokrati Norge er et demokrati. Det vil si at det er folket som velger hvem som skal bestemme, og folket velger representanter til Stortinget og til styrene i fylkene og kommunene. Norge er et monarki, men Kongen har ingen reell makt. Det er Stortinget og regjeringen som har størst politisk makt i landet. Lovene I Norge gjelder norsk lov, og lovene blir vedtatt av Stortinget. Alle som oppholder seg i Norge, må følge norske lover. Den som begår et lovbrudd, slipper ikke straff fordi han eller hun ikke kjenner loven. Samfunnsrettigheter I Norge har alle ytrings- og trykkefrihet. Det vil si at du kan si og skrive det du vil, du kan for eksempel kritisere eller protestere mot noe du synes er galt. Aviser, radio og TV er frie og ikke avhengige av hva myndighetene sier eller mener. Det er religionsfrihet i Norge. Det vil si at alle har rett til å følge sin religion. Den evangelisk-lutherske tro er den offisielle religionen i Norge, og de fleste nordmenn er medlemmer av statskirken. I Norge er det mange ulike religioner, men det finnes også en del mennesker som ikke har noen religion. I Norge kan ingen fengsles uten lov og dom. Det kalles rettssikkerhet og betyr at alle er beskyttet av lovene. Alle har mulighet til å få prøvd sakene sine for domstolene, og det offentlige må behandle alle personer og saker likt. Flere lover forbyr diskriminering i Norge. Det vil si at personer ikke skal behandles forskjellig. Ingen skal forfølges eller diskrimineres på grunn av sin religion, politiske overbevisning, etnisitet, nasjonalitet, kjønn, seksuelle legning, hudfarge, språk eller livssyn. Norge har også en lov om likestilling mellom kvinner og menn. Det betyr at kvinner og menn har samme rettigheter og plikter overalt i samfunnet og skal behandles likt. Population Près de,6 millions de personnes vivent en Norvège, pour la plupart dans de grandes villes. Oslo est la capitale de la Norvège et sa population compte environ personnes. Il y a en Norvège environ immigrants venus de plus de 00 pays. Pakistan, Suède, Danemark, Irak, Vietnam, Somalie, Bosnie-Herzégovine, Iran, Turquie, Serbie et Monténégro sont les pays les plus représentés parmi les immigrants. Il y a environ immigrants à Oslo. Démocratie La Norvège est une démocratie. Cela signifie que le peuple choisit son gouvernement, ses représentants au Storting (parlement norvégien) et aux autorités du comté et municipales. La Norvège est une monarchie, mais le roi n y a pas de pouvoir réel. Le Storting et le gouvernement sont les plus puissants organes politiques du pays. Lois La Norvège est réglementée par les lois norvégiennes, qui sont adoptées par le Storting. Quiconque vit en Norvège doit respecter les lois norvégiennes. Si vous contrevenez à la loi, vous n échapperez pas à votre peine sous prétexte que vous ne connaissiez pas la loi. Droits sociaux En Norvège chacun a le droit de s exprimer et la liberté de la presse existe. Cela signifie que vous pouvez dire et écrire ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, critiquer ou protester contre ce qui vous semble injuste. Les journaux, la radio et les chaînes de télévision sont libres et ne dépendent pas de ce que l État dit ou pense. La liberté de religion existe en Norvège. Cela signifie que chacun a le droit de suivre sa religion. La religion officielle en Norvège est la foi évangélique luthérienne et la plupart des norvégiens sont membres de l Église de Norvège. Il existe plusieurs religions différentes en Norvège, mais certains n ont pas de religion du tout. En Norvège, personne ne peut être emprisonné sans être jugé et reconnu coupable. C est ce que l on appelle la garantie du procès équitable et signifie que chacun est protégé par la loi norvégienne. Chacun peut être entendu par une cour et les autorités doivent traiter chaque personne et chaque cas avec équité. Différentes lois interdisent la discrimination en Norvège. Cela signifie que personne ne doit être traité différemment. Personne ne doit être persécuté ou discriminé pour faits de religion, opinions politiques, race, nationalité, sexe, orientation sexuelle, couleur de peau, langue ou croyances personnelles. La Norvège dispose en outre d une loi d équité entre les sexes qui assure l égalité des chances entre hommes et femmes. Cela signifie qu hommes et femmes disposent des mêmes droits et responsabilités dans l ensemble de la société et doivent être traités équitablement.

16 5 Velferd og skatt Alle må betale en del av arbeidsinntekten og formuen sin i skatt til staten og kommunen de bor i. Skattepengene går til å drive sykehus, barnehager, skoler, asylmottak, til å bygge veier og til mange andre samfunnsoppgaver. Ved å betale skatt bidrar alle til fellesskapet, og gjennom skatten er alle i Norge sikret en viss levestandard. Folk som ikke kan klare seg selv økonomisk, kan få hjelp fra trygdekontoret eller fra sosialkontoret i kommunen de bor i. Disse kontorene kan gi deg mer informasjon om hvordan du kan få hjelp hvis du trenger det. 5 Aide sociale et impôts Chacun doit verser une part de ses revenus et biens à l État et à la municipalité où il vit. L impôt sur les revenus finance les hôpitaux, les écoles maternelles, les écoles et centres de santé, la construction des routes et bien d autres actions importantes pour la société. En payant ses impôts, chacun aide la société et les revenus d impôts garantissent à chacun en Norvège un certain niveau de vie. Les personnes qui ne peuvent subvenir à leurs besoins peuvent percevoir une aide du bureau national d assurance sociale ou du centre de sécurité sociale de leur municipalité. Ces centres pourront vous informer sur les moyens d obtenir l aide dont vous avez besoin. Norge Norvège Mer informasjon om det norske samfunnet Mer informasjon om dine plikter og rettigheter finner du på og Mer informasjon om rettigheter og plikter kan du også finne i UDIs nettportal for nyankomne innvandrere, flyktninger og asylsøkere: Du kan lese mer om norske lover på Du finner informasjon om Stortinget, Norges lovgivende forsamling, på Du kan lese mer om regjeringen og regjeringens arbeid på Mer statistikk om innvandrere i Norge finner du på Norge.no er en offentlig publikumstjeneste som gir deg opplysninger om offentlige virksomheter, lover, regler, plikter og rettigheter i Norge. Du kan enten ringe på telefon eller lese mer på Pour en savoir plus sur la société norvégienne Informations complémentaires sur vos droits et obligations sur et Autres informations complémentaires sur vos droits et obligations sur le portail internet de l UDI pour les nouveaux immigrants, réfugiés et demandeurs d asile, Informations complémentaires sur les lois norvégiennes sur Informations complémentaires sur le Storting, l assemblée législative norvégienne, sur Informations complémentaires sur le gouvernement et ses missions sur D autres statistiques sur les immigrants en Norvège sur Norge.no est un service public d information sur les entreprises publiques, lois, réglementations, obligations et droits en Norvège. Vous pouvez également appeler le , ou en savoir plus sur

17 Trykk: Grafisk Partner Design: Blanke Ark Utgitt januar 006 ISBN À l intention des nouveaux immigrants qui pourraient obtenir le titre de résident permanent en Norvège Printed in: Norwegian-English Norwegian-French Norwegian-Spanish Norwegian-Arabic Norwegian-Urdu Norwegian-Somali Norwegian-Thai Norwegian-Russian Norwegian-Polish To order more brochures: fax (7) Utlendingsdirektoratet Postboks 80 Dep. 00 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt., Oslo 00 Oslo Tlf:

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse

I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse Alle som skal arbeide i Norge må som hovedregel ha en arbeidstillatelse. Du trenger tillatelse selv om du skal arbeide uten å motta betaling. Bare noen få

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012

EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk - EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012 Faglig kontakt under eksamen: Sophie Vauclin Tlf.: 73596873/ 93063953 Eksamensdato:

Detaljer

Oppgåve 4 Vel éi av oppgåvene under, og skriv ein samanhengande tekst. a) «Il y a trop de sport dans les médias.» Synest du det er for mykje sport på TV og i avisene? Liker du best å sjå på sport på TV,

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2017 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 ÉPREUVE DU LUNDI 19 JUIN 2017 Séries L, ES, S Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire (LVO)

Detaljer

Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon. Règlement financier - Année scolaire Betalingsreglement for skoleåret

Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon. Règlement financier - Année scolaire Betalingsreglement for skoleåret Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon Règlement financier - Année scolaire 2010-2011 Betalingsreglement for skoleåret 2010-2011 LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Règlement financier -

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Fransk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

REQUÊTE APPLICATION KLAGESKJEMA

REQUÊTE APPLICATION KLAGESKJEMA Voir Note explicative See Explanatory Note Se klageveiledningen NOR Numéro de dossier File-number Klage nr. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

Detaljer

Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo. Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo

Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo. Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo Bienvenue au 50 ème anniversaire du Lycée René Cassin d Oslo Velkommen til det 50. jubileumet til Den Franske Skolen i Oslo L HISTOIRE DU LYCEE SKOLENS HISTORIE Recherches / Etterforskning : Paul Monceyron

Detaljer

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide med betydelig uleilighet fra bruddstykker, støv og støyforurensing,

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 Séries L, ES, S ÉPREUVE DU VENDREDI 17 JUIN 2016 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire

Detaljer

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin.

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin. LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovveien 9 0257 Oslo Norvège Tél. 47/22 92 51 20 Fax : 47/22 56 06 99 E-mail : secretariat@rcassin.no Oslo, le 15 octobre 2010 La proviseure Aux parents d élèves Chers

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

Detaljer

Prøve tema 1. Cappelen Damm AS

Prøve tema 1. Cappelen Damm AS Prøve tema 1 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Je m appelle Julie. J habite à Tours. C est ville assez grande. À Tours, il y a cathédrale. C est cathédrale

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid mellom Institut Français og ANSA.

Utarbeidet i samarbeid mellom Institut Français og ANSA. Første etappe; fra og med 20. januar Gå inn på www.admission-postbac.fr 1. Klikk deg inn på linken på høyre del av siden, hvor det står M inscrire" 2. Klikk på knappen midt på nederst hvor det står Continuer

Detaljer

Prøve tema 1. 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les).

Prøve tema 1. 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Prøve tema 1 Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Je m appelle Julie. J habite à Tours. C est ville assez grande. À Tours, il y a cathédrale. C est cathédrale Saint-Gatien. Je

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Norwegian A: language and literature Higher level Paper 2 Norvégien A : langue et littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: lengua y literatura Nivel superior Prueba

Detaljer

Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING. Chapitre 6: «J habite à Belleville», p

Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING. Chapitre 6: «J habite à Belleville», p Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 Nom: LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING - kunne presentere og snakke om dagliglivet og stedet der en bor - kunne bøye verb i ulike tider -

Detaljer

Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus...

Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus... Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus... Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD:

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016 Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination

Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination Fransk/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange

Detaljer

Clôture Métallique. Portails / Portillons / Accessoires

Clôture Métallique. Portails / Portillons / Accessoires Clôture Métallique Portails / Portillons / Accessoires Vous trouverez dans notre gamme de clôtures métalliques tous les s nécessaires à la réalisation d une clôture de qualité grâce à aux différents s

Detaljer

Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo

Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo Cliquez sur la version souhaitée klikk på ønsket versjon Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo IKT-REGLER FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO Charte d utilisation de l informatique

Detaljer

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 c PROGRAMA IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire (LVO) coefficient

Detaljer

Mise à jour des marges requises

Mise à jour des marges requises Mise à jour des marges requises Table des matières 1. Mise en place... 2 1.1 Chronologie des évènements... 2 2. Marges requises... 3 2.1 Marges requises pour les comptes dénominés en USD... 3 2.2 Marges

Detaljer

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Session 2015 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Durée : 2 heures Coefficient : 2 (STI2D, STD2A, STL, ST2S) Durée : 2 heures Coefficient : 3 (STMG) L usage du dictionnaire

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

LES VERBES. Forme de base. C'est celle trouvée dans le dictionnaire. Exemple : parler : snakke

LES VERBES. Forme de base. C'est celle trouvée dans le dictionnaire. Exemple : parler : snakke LES VERBES I- Forme de base : C'est celle trouvée dans le dictionnaire. parler : snakke II Infinitif : L'infinitif se forme en plaçant "å" devant la forme de base Forme de base Infinitif Payer Betale å

Detaljer

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 12

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 12 Enchanté 1 Grammatikktema i kapittel 12 Repetisjon Verbtider presens, passé composé, imperativ, framtid med aller Imperativ Artikler, adjektiv, eiendomsord og preposisjoner Direkte og indirekte objektspronomen

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 2 9. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 Eléments de calcul 296 Eléments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn Musique Læringsmål Her lærer eleven Uke 33 Ecouter 1: Mon Pays, une vidéo magique! - å kjenne

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

FR Fransk språk 2

FR Fransk språk 2 FR-122 1 Fransk språk 2 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 FR-122 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum 2 FR-122 11/05-2016 Eksamensoppgave Skriveoppgave Manuell poengsum FR-122 1

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn Utlendingsrett FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Faglig kontakt under eksamen: Svein Eirik Fauskevåg / George Chabert

Detaljer

OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION

OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE CARRÉ INTERNATIONAL OFNEC OFFICE FRANCO-NORVÉGIEN D ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION FRANSK-NORSK SENTER FOR UTVEKSLING OG SAMARBEID international.unicaen.fr/ofnec l Office franco norvégien

Detaljer

CHARTE EDUCATIVE DU LYCEE FRANÇAIS RENE CASSIN INTERNREGLEMENT FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO

CHARTE EDUCATIVE DU LYCEE FRANÇAIS RENE CASSIN INTERNREGLEMENT FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon CHARTE EDUCATIVE DU LYCEE FRANÇAIS RENE CASSIN INTERNREGLEMENT FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO Version validée par le conseil d établissement du 11

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 léments de calcul 296 léments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Tri sélectif de déchets. Kildesortering

Tri sélectif de déchets. Kildesortering Tri sélectif de déchets Dans notre commune, on est légalement obligé de trier les déchets. Le but est de les recycler et ainsi contribuer à un meilleur environnement pour nous tous. Voici une description

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE NR. 2-2007 2 Adresses/bureau 3 Infos 4 Le mot du président 5 Grete Kleppen, traduite 7 La littérature norvégienne, en français 8 Article : Enseigner à des débutants 17 Adresses internet 18 Marte i Paris!

Detaljer

Informations générales

Informations générales Sur la route en Norvège Il va de soi que vos vacances en Norvège sont amplement méritées. Mais qu advient-il de votre séjour en cas de maladie ou d accident? A ce propos, il convient d observer les points

Detaljer

St.prp. nr. 3 ( )

St.prp. nr. 3 ( ) St.prp. nr. 3 (1999-200) Om samtykke til å setje i kraft ein tilleggsavtale til skatteavtalen mellom Noreg og Frankrike av 19. desember 1980 med tilleggsavtalar av 14. november 1984 og 7. april 1995, underskriven

Detaljer

M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2

M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 Friday

Detaljer

OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PCT Guide du déposant Phase nationale Chapitre national NO Page 1 OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN TANT QU OFFICE DÉSIGNÉ (OU ÉLU) TABLE DES MATIÈRES L OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE RÉSUMÉ

Detaljer

Disjoncteurs sélectifs

Disjoncteurs sélectifs 233 Accessoires de SLS 235 Technique 236 231 de ligne principale Meilleure sécurité, installation rapide - avec les disjoncteurs SLS Hager Hager vous propose la solution optimale pour la protection des

Detaljer

Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsv. 34, 4024 Stavanger, Norway Phone (+47) Fax (+47) Homepage:

Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsv. 34, 4024 Stavanger, Norway Phone (+47) Fax (+47) Homepage: Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsv. 34, 4024 Stavanger, Norway Phone (+47) 51 51 62 74 Fax (+47) 51 51 62 72 Homepage: http://www.sik.no ISBN: 82-7721-095-7 Title: PROGRAMME DE LUTTE CONTRE

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Eksamen 21.05.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Oppgåve 1 Vous aimez voyager? Liker du å reise? Kvifor / kvifor ikkje? Skriv ein liten tekst på to til fire

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert FR-122 1 Fransk språk 2 Kandidat 2110 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR-122 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 FR-122 11/05-2016 Eksamensoppgave Skriveoppgave

Detaljer

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn. vurdering

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn. vurdering Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Célébrités Uke 33 Læringsmål Her lærer eleven Ecouter 1: Célébrités françaises et francophones

Detaljer

Questionnaire (1ère partie)

Questionnaire (1ère partie) Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Fransk side 1 av 6 Språk: Fransk Oversatt av: Irene Roulin Dato: Juni 2010 Questionnaire (1ère partie) Del 1 Spørreskjema: Nous souhaitons vous poser

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Informations sur le VIH et le SIDA

Informations sur le VIH et le SIDA Informations sur le VIH et le SIDA Fransk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres

Detaljer

BEFOLKNINGSFORHOLDENE

BEFOLKNINGSFORHOLDENE TILLEGGSHEFTE TIL «MEDDELELSER FRA DET STATISTISKE CENTRALBYRÄ» 1920 Journal du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 1920. Appendice. BEFOLKNINGSFORHOLDENE NORD-NORGE MED SÆRLIG HENSYN TIL

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk

Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Ekstra uttaleøvelser og glosetrening finnes under Prononciation og Vocabulaire. Nivå 1 VG1 læringsmål Grammatikk

Detaljer

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009)

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Lærer: Serge Licius Tekstbok: Chouette Nouvelle Mål for faget dem til og fransk språkbruk og egen kultur A fremme elevenes innsikt i det s evne til å ta hånd

Detaljer

Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30

Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30 Tidlig start... 8 Sykkeltur i Loiredalen 12 Vacances en France 14 Activités de classe.. 24 Statistiques du site. 30 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 13 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og

Detaljer

Corrigé du BTS, groupement A, Nouvelle-Calédonie, novembre 2008

Corrigé du BTS, groupement A, Nouvelle-Calédonie, novembre 2008 Corrigé du BTS, groupement A, Nouvelle-Calédonie, novembre 8 EXERCICE 1 séries de FOURIER 1 si t α f t)= si α

Detaljer

IM Vedlegg 2

IM Vedlegg 2 IM 2013-011 Vedlegg 2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse Til intervjueren Informasjon du gir skal være tilpasset den enkeltes søkers behov og evne til å forstå. I åpenbare

Detaljer

nettressursen ) Hvordan kan du variere undervisningen?

nettressursen ) Hvordan kan du variere undervisningen? Viktig før oppstart: Sett deg godt inn i målene for hvert enkelt tema. Hva er det viktigste deltakerne skal lære om emnet, og hvordan kan du sjekke om de har forstått det? Lag en klar plan med disponering

Detaljer

Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018

Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018 Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018 «Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvan

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket Kommunisere med

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 10 Periode 1: UKE 33- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige

Detaljer

Brukerfokus i kommunikasjonen

Brukerfokus i kommunikasjonen 1 ) Brukerfokus i kommunikasjonen Erfaringer med tjenestedesign Agenda Utviklingen av helhetlige tjenester Prosjektet «vold i nære relasjoner» Drømmeprosjekt UDI UDI skal gjennomføre regjeringens innvandrings-

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30

Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30 Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: andre.avias@hiof.no

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2014 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Mercredi 18 juin 2014 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Séries ES - S : durée : 3 heures - Coefficient : 3 Série L : durée : 3 heures - Coefficient : 4 Langue

Detaljer

Lycée français René Cassin Oslo - Norvège BIENVENUE A L ECOLE MATERNELLE QUELQUES (BONS) CONSEILS POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE

Lycée français René Cassin Oslo - Norvège BIENVENUE A L ECOLE MATERNELLE QUELQUES (BONS) CONSEILS POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE BIENVENUE A L ECOLE MATERNELLE QUELQUES (BONS) CONSEILS POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE VELKOMMEN TIL FØRSKOLEN HER ER NOEN (GODE) RÅD FOR EN VELYKKET SKOLESTART M.a.j. / Oppdatert septembre 2014 VOTRE ENFANT

Detaljer

Årsplan i fransk, 9. trinn skoleåret 2017/2018

Årsplan i fransk, 9. trinn skoleåret 2017/2018 Årsplan i, 9. trinn skoleåret 2017/2018 «Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 6. Imparfait Imparfait eller passé composé? Genitiv Sammensatte substantiv Preposisjoner Preposisjoner og verb

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 6. Imparfait Imparfait eller passé composé? Genitiv Sammensatte substantiv Preposisjoner Preposisjoner og verb Enchanté 1 Grammatikktema i kapittel 6 Imparfait Imparfait eller passé composé? Genitiv Sammensatte substantiv Preposisjoner Preposisjoner og verb L imparfait, formene parler å snakke je parlais tu parlais

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn,

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn, Årsplan i Fransk C est chouette 1 8. trinn, 2016-2017 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kompetanseteamet

Detaljer

Interrogation. Chapitre 1. 1 Être ou avoir au présent?

Interrogation. Chapitre 1. 1 Être ou avoir au présent? Interrogation Chapitre 1 1 Être ou avoir au présent? a) Benjamin 17 ans. b) Nous lycéens. c) C une région touristique. d) Elles une maison en Alsace. e) Ce deux petites villes. f) Vous une grande maison

Detaljer

Representasjoner om språkundervisning og språklæring

Representasjoner om språkundervisning og språklæring Representasjoner om språkundervisning og språklæring & Innledning til det virtuelt rollespillet v/ førstelektor Myriam Coco Fredag 18. september 2009 3-delers kurs 1. Representasjoner/forforestillinger

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tekster(

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Prop. 55 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 55 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 55 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og

Detaljer