Det offentlige Norge på Internett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det offentlige Norge på Internett"

Transkript

1 NOTATSERIE FOR KOMMUNIKASJON: TEKNOLOGI & Manuscript Series on Communication: Technology & Culture Det offentlige Norge på Internett informasjonsinnhold og tjenestetilbud Av Eivind Wiese Vigerland INNSATSOMRÅDET KOMMUNIKASJON: TEKNOLOGI KTK& KULTUR UNIVERSITETET I OSLO

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING BAKGRUNN OG FORM L VALGET AV ETATER METODIKK METODE FOR KLASSIFISERING AV INFORMASJONSINNHOLD OG TJENESTETILBUD Om kolonnen merket ÇdisposisjonÈ Om kolonnen merket ÇfunksjonÈ Om kolonnen merket ÓinformasjonÓ Om kolonnen merket Óandre tjenesteró Om kolonnen merket ÓpÓ Diverse forklaringer OVERSIKT OVER ARBEIDSMARKEDSETATENS NETTSIDER INNLEDNING TABELL OVER ARBEIDSMARKEDSETATENS NETTSIDER NOEN KARAKTERISTISKE TREKK VED ARBEIDSMARKEDSETATENS NETTSIDER SAMMENLIKNING MED TRADISJONELLE INFORMASJONSKANALER OG TJENESTEYTELSER OVERSIKT OVER SKATTEETATENS NETTSIDER INNLEDNING TABELL OVER SKATTEETATENS NETTSIDER NOEN KARAKTERISTISKE TREKK VED SKATTEETATENS NETTSIDER SAMMENLIKNING MED TRADISJONELLE INFORMASJONSKANALER OG TJENESTEYTELSER OVERSIKT OVER TRYGDEETATENS NETTSIDER INNLEDNING TABELL OVER TRYGDEETATENS NETTSIDER NOEN KARAKTERISTISKE TREKK VED TRYGDEETATENS NETTSIDER SAMMENLIKNING MELLOM TRADISJONELLE INFORMASJONSKANALER OG TJENESTEYTELSER OVERSIKT OVER L NEKASSENS NETTSIDER INNLEDNING TABELL OVER L NEKASSENS NETTSIDER NOEN KARAKTERISTISKE TREKK VED L NEKASSENS NETTSIDER SAMMENLIKNING MELLOM TRADISJONELLE INFORMASJONSMEDIER OG TJENESTER OVERSIKT OVER STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETATS NETTSIDER INNLEDNING TABELL OVER STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETATS NETTSIDER NOEN KARAKTERISTISKE TREKK VED STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETATS NETTSIDER SAMMENLIKNING MED TRADISJONELLE INFORMASJONSKANALER OG TJENESTEYTELSER OVERSIKT OVER NETTSIDENE TIL DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING INNLEDNING TABELL OVER NATURFORVALTNINGSDIREKTORATETS NETTSIDER NOEN KARAKTERISTISKE TREKK VED NATURFORVALTNINGSDIREKTORATETS NETTSIDER SAMMENLIKNING MED TRADISJONELLE INFORMASJONSKANALER OG TJENESTEYTELSER NOEN OVERSIKTSTABELLER - EN OPPSUMMERING INNLEDNING OVERSIKT OVER FUNKSJONER INNLEDNING TIL OVERSIKT OVER INFORMASJONSTJENESTER Oversikt over uttrykksmœter Oversikt over det rettslige informasjonsinnholdet OVERSIKT OVER ANDRE TJENESTER AVSLUTNING KILDER... 43

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og formœl I dette forprosjektet er oppgaven for det f rste Œ kartlegge informasjonsinnholdet pœ 6 statlige etaters nettsider pœ Internett (World Wide Web). For det andre skal det gis en oversikt over hvilke andre tjenester som tilbys fra disse nettsidene. For det tredje skal det gis en sammenlikning mellom informasjonstilbud/tjenestetilbud gjennom Internett og den mer tradisjonelle form for tilbud. Arbeidet er resultatet av et samarbeid mellom Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD), Statens Informasjonstjeneste (SI), innsatsomrœdet Kommunikasjon: Teknologi og Kultur (KTK) ved Universitetet i Oslo og Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) ved Universitetet i Oslo. 1.2 Valget av etater De 6 statlige etater som er valgt ut for disse studier er: - Arbeidsmarkedsetaten - Skatteetaten - Trygdeetaten - Statens lœnekasse for utdanning (ÇLŒnekassenÈ) - Statens bygningstekniske etat - Direktoratet for naturforvaltning De fire f rste etatene ble valgt ut av min veileder, professor Dag Wiese Schartum. Etatene er n¾rmest selvsagte fordi de er de st rste statlige etatene med sider pœ Internett. Dessuten ber rer deres virksomhet et meget stort antall mennesker. Det er mange ÇtreffÈ pœ nettsidene, noe som indikerer at sidene i stor utstrekning benyttes av publikum fordi informasjonen har stor allmenn interesse. Organisering og arbeidsdeling av etatenes nettsider blir kartlagt i en studie av stud. polit. Espen Foss som har v¾rt gjennomf rt parallelt med denne. 1 Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for naturforvaltning valgte jeg ut fordi nettsidene inneholder mye rettslig informasjon. Jeg har planer om Œ skrive en juridisk s¾ravhandling om forvaltningens veiledningsplikt etter forvaltningslovens 11 og Internett. Sidene vil kunne inngœ i en fremstilling av forvaltningens veiledningsplikt ved bruk av elektroniske informasjonstjenester. 1 Se Ó Det offentlige Norge pœ Internett Ð Organiseringen av arbeid med elektronisk informasjon,ó Forvaltningsinformatisk notatserie 1/98.

4 1.3 Metodikk Kartleggingen av de seks ovennevnte nettsidenes informasjonsinnhold og tjenestetilbud for vrig er stort sett basert pœ studier av sidene slik de presenteres for publikum. Ved gjennomgangen av hjemmesidene har jeg notert hovedstrukturen og kort oppsummert informasjonen, tjenestene m.v. Hovedstrukturen til og innholdet pœ nettsidene har jeg skrevet inn i en tabell. Siden nettsidene stadig er i forandring har jeg mœttet velge en versjon av sidene. Alle nettsider er beskrevet og analysert ut ifra de versjoner som forelœ 7. oktober Under pkt. 1.4 forklares tabellen jeg har lagt til grunn for kartleggingen. Informasjon om etatens bruk av parallell publisering og om etatens bruk av andre informasjonsmedier og Ðtjenester har jeg fœtt gjennom m ter med personer med ansvar og oppgaver for etatens informasjonssider pœ Internett. FremgangsmŒten under m tene var for det f rste at jeg spurte om etaten hadde noen bemerkninger til min systematikk og mine funn. Ingen av etatene hadde noe s¾rlig Œ utsette pœ dette. De fœ bemerkningene som ble gitt lot seg lett tilpasse den eksisterende systematikk og begrepsbruk. Dernest gjennomgikk jeg disposisjonens hoved-, under- og detaljpunkter og forh rte meg om det forelœ en parallell publisering (slik jeg har definert begrepet, jfr. pkt ). Til sist spurte jeg om andre mœter etaten informerer allmennheten pœ, og hvilke andre tjenester som blir ytet. M tene hadde mellom 1 og 1,5 times varighet. Unntak ble gjort for Direktoratet for naturforvaltning som holder til i Trondheim. FremgangsmŒten her var at jeg sendte et sp rsmœlsark. Svarene jeg mottok var utfyllende nok til at jeg bare trengte ca. 15 minutter pœ telefon med n kkelpersonen for Œ fœ besvart alle mine sp rsmœl fullt ut. 1.4 Metode for klassifisering av informasjonsinnhold og tjenestetilbud For Œ kartlegge nettsidene benyttes tabeller. Tabellene ser slik ut: Figur 1. Illustrasjon av tabellen som benyttes Disposisjon Funksjon Informasjon Andre tjenester p uttrykk ikke-rettslig rettslig - dagpenger 1997 innholdsfortegnelse - underpunkter generell orientering rettigheter, plikter, klage m.v Om kolonnen merket ÇdisposisjonÈ Den f rste kolonnen, ÇDisposisjonÈ, viser grovt hvordan nettsidene er bygget opp med nettsidens forside, hovedpunkter, underpunkter og detaljpunkter. Disposisjonen angir sœledes bredden og dybden

5 av informasjonsstrukturen. En slik disposisjonsmessig fremstilling er valgt for at det skal bli lettere for meg Œ fremstille innholdet av nettsidene. Samtidig vil det forhœpentligvis gj re det lettere for leseren Œ vite hvor han/hun befinner seg i materien. Enkelte steder omfatter et punkt i disposisjonen flere underpunkter, f.eks. under hovedpunktet ÓdagpengerÓ som omfatter 19 underpunkter (jfr. figur 1). Disse detaljpunktene underpunktene er ikke inkludert i disposisjonen. Dette har jeg gjort for Œ begrense omfanget av tabellen. Informasjonsinnholdet blir tilstrekkelig kartlagt gjennom oppsummeringen under kolonnen ÓInformasjonÓ Om kolonnen merket ÇfunksjonÈ Den andre kolonnen, ÇfunksjonÈ, angir hvilke funksjoner som benyttes for Œ formidle tjenestene. Med funksjon menes hvordan tjenesten virker og/eller hva tjenesten gj r. Jeg opererer med 8 funksjoner: i) Publiseringsfunksjonen. Med publisering sikter jeg til at informasjon og tjenester er gjort tilgjengelig for allmennheten. At selve nettsiden er lagt ut pœ Internett, regner jeg som en publisering. Hva slags informasjon, og hvilke tjenester, som har blitt publisert pœ nettet beskrives n¾rmere i kolonnene ÓInformasjonÓ og ÓAndre tjenesteró. Om informasjonen er publisert gjennom andre medier enn Internett angis i kolonnen ÓpÓ. Alle nettsidene har en publiseringsfunksjon og er derfor ikke s¾rskilt nevnt i tabellen. ii) Pekefunksjonen. Denne omfatter pekere fra en URL (World Wide Web - adresse). Pekere mellom sider tilh rende samme etat fremgœr ikke av tabellen. Pekere ut fra etatens nettsider til andres (ÓeksterneÓ) hjemmesider anmerkes i tabellen ved at jeg skriver Ópekere (e)ó i kolonnen, der ÓeÓ stœr for ÓeksternÓ. Jeg vil ikke nevne eksterne pekere der disse viser til nettsider med et innehold som ikke er relevant for vedkommende etats oppgaver og ansvar. Derfor nevnes f. eks. ikke den eksterne pekeren fra Statens bygningstekniske etats nettside til v¾rmeldingsvarselet pœ weather/osl/content. iii) S kefunksjonen. Dette omfatter s k i dokumenter eller i databaser tilknyttet World Wide Web. S k i dokumenter omfatter typisk stikkords k i nettsidene. S k i database vil f.eks. kunne v¾re stillingss k i arbeidsmarkedsetatens database over ledige stillinger. iv) Forsendelsesfunksjonen. Dette vil typisk v¾re tilbakemelding til etaten per e-post. Etaten vil her bare passivt motta melding fra bruker per e-post.

6 v) Bestillingsfunksjonen. Denne omfatter f.eks. bestilling av brosjyrer og skjemaer eller abonnement pœ stillingsannonser. Tjenesten blir her gjennomf rt idet etaten kommuniserer tilbake til bruker etter innledende henvendelse fra ham/henne. vi) Simuleringsfunksjonen. Funksjonen inneb¾rer en simulering av en offentlig avgj relse, f.eks. et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2, f rste ledd, bokstav b, jfr. bokstav a. Det eneste eksempel jeg fant pœ en slik simuleringsfunksjon er skatteetatens skatteberegningsprogram. vii) Nedlastingsfunksjonen. Denne funksjonen legger til rette for nedlasting av programmer, dokumenter m.v. Et eksempel pœ dette er nedlasting av forskjellige dokumentmaler fra skatteetatens nettside. viii) Diskusjonsfunksjonen. Funksjonen omfatter elektroniske diskusjonsgrupper, dvs. et sted hvor brukerne fortl pende kan sende inn meldinger/innlegg. Etatenes bruk av funksjoner blir det n¾rmere redegjort for i tabellene. Publisenrings- og pekefunksjonen er hovedsakelig relatert til kolonnen ÓInformasjonÓ De andre funksjonene er stort sett beskrevet under kolonnen ÓAndre tjenesteró Om kolonnen merket ÓinformasjonÓ Kolonnen ÓInformasjonÓ angir informasjonens uttrykk og innhold. Med informasjon mener jeg her materiale som vil kunne bidra til Œ formidle kunnskap til brukeren. Kolonnen beskriver tre forhold: Den f rste underkolonnen angir hvordan informasjonen kommer til uttrykk f.eks. i form av, grafikk, tabeller, fotografier, animasjoner eller lyd. I de neste to kolonnene kategoriseres informasjonen ut ifra dens innhold. Informasjonen blir beskrevet ut ifra hvorvidt den er av en ikke-rettslig eller rettslig karakter. Jeg vil kategorisere informasjonen som rettslig der det gis en orientering om, eller gjengivelse av, rettskilder eller rettsregler. 2 En orientering om rettskilder vil f.eks. kunne v¾re at forarbeidene til en lov omtales. En orientering om rettsregler vil gjerne v¾re at innholdet i en rettsregel fremlegges pœ nettsiden, f.eks. hvordan bidragsreglene i folketrygdloven skal forstœs etter at Rikstrygdeverket har vurdert lovens ordlyd, forarbeider, praksis fra Trygderetten og andre rettskilder. Der selve rettskilden, f.eks. lovens eller forskriftens ordlyd, er lagt ut pœ Internett vil jeg pœpeke dette ved Œ skrive at loven eller forskriften ÇgjengisÈ. All annen informasjon betrakter jeg som ikke-rettslig. Enkelte steder i tabellen beskrives informasjonen i underpunktet/ 2 Om begrepene rettskilde og rettsregel, se Eckhoff, Rettskildel¾re, 4. utgave v/jan E. Helgesen, TANO 1997 kap. 1

7 detaljpunktet som bœde rettslig og ikke-rettslig. Dette skyldes at informasjonen under det aktuelle punktet er bœde av rettslig og ikke-rettslig art. Skatteetatens svar pœ vanlige sp rsmœl (FAQ) er et eksempel pœ et slikt blandet oppsummering av informasjonen. Se for vrig pkt. 8.2 om den rettslige informasjonens karakter pœ etatenes nettsider Om kolonnen merket Óandre tjenesteró I tillegg til at informasjonstjenestene skal kartlegges, skal eventuelle andre tjenester pœpekes. Andre tjenester omfatter tilbud som ikke synes Œ ha som prim¾roppgave Œ gi brukeren informasjon. Slike tjenester vil typisk v¾re bestilling av skjemaer/brosjyrer, pœmelding til kurs eller tilbud til brukeren om tilbakemelding pr. e-post. Selv om disse tjenestene kan sees under synsvinkelen informasjon i vid forstand, velger jeg Œ behandle disse forekomstene separat. En tjeneste som befinner seg i grensesonen, er pekere til andre etater/organisasjoner, dvs. eksterne pekere. Slike eksterne pekere pœ nettsidene betrakter jeg som en Óvidereformidlingstjeneste,Ó ikke som en informasjonstjeneste Om kolonnen merket ÓpÓ Den sjette kolonnen, ÓpÓ, angir hvorvidt det foreligger en parallell publisering av informasjon. I informatikken menes med ÓparallellpubliseringÓ at forfatterne/utgiverne av informasjonen skal kunne skape et dokument uten Œ mœtte ta spesielle hensyn til publiseringsmedium, ved at det velges Žn plattform for en felles/enhetlig elektronisk versjon av ethvert dokument (f.eks. ved hjelp av formateringssprœket sgml.). 3 Dermed vil informasjonen bare mœtte nedtegnes Žn gang selv om den vil kunne gj res tilgjengelig gjennom flere medier, f.eks. gjennom Internett, CD-ROM, avis og i bokform. Et eksempel pœ parallellpublisering finner vi i Universitetets forelesningskatalog. Teksten er her blitt skrevet Žn gang men den er allikevel publisert bœde pœ Internett og i bokform. Parallellpublisering er et rasjonaliserende virkemiddel ved at den samme informasjonen utgis gjennom flere medier. Ulempen med konsekvent parallellpublisering er at det ikke Œpner for Œ bruke de forskjellige medienes s¾rlige fordeler, f.eks. muligheten for stikkords k i br d pœ nettsidene. Den betydning jeg legger i begrepet ÓparallellpubliseringÓ avviker fra informatikkens. Hovedsp rsmœlet er om publisering pœ World Wide Web gir brukeren mer informasjon enn den informasjon som blir publisert pœ mer tradisjonelt vis. Dermed er det ikke avgj rende om informasjonen har blitt skrevet Žn eller to ganger, men om informasjonens innhold er det samme. For Œ holde min begrepsbruk atskilt fra informatikkens, vil jeg i det f lgende omtale publisering av samme informasjon pœ Internett som parallell publisering. Hvorvidt innholdet er det samme er ikke 3 Se MUP (MedeUavhengig Publisering)-prosjektet fra statens forvaltningstjeneste (http://odin.dep.no/html/nofovalt/ft/ftorgan/str/mup.html).

8 n dvendigvis et enkelt sp rsmœl. At helt identiske er har det samme innhold er klart. Men er informasjonen identisk der Internett-versjonen av informasjonen en peker til et beslektet dokument? Hva hvis noe av informasjonen er utelatt i det ene dokumentet? Jeg kan ikke her gœ n¾rmere inn pœ de mange problemer som reiser seg. Den videre fremstilling bygger pœ f lgende forutsetninger: (1) Det foreligger en parallell publisering der den aktuelle etaten benytter Internett til Œ publisere informasjon som har blitt utgitt pœ annen mœte. Det mest praktiske eksempel pœ dette er publisering av brosjyrer eller pressemeldinger pœ nettsidene. (2) Selv om Internett-versjonen av informasjonen inneholder pekere, sœ fratar ikke dette informasjonen dens ÓparallellitetÓ. PŒ Internett er det vanlig at store dokumenter spres over flere nettsider, som er bundet sammen av pekere. Dokumenter som pœ denne mœten er bundet sammen regner jeg allikevel som parallelt publiserte. Jeg regner ikke informasjonen som parallelt publisert der pekeren viser til informasjon som utfyller informasjonen som finnes i det andre mediet. Det samme gjelder der andre funksjoner bidrar til Œ utfylle informasjonen. Et eksempel pœ dette vil kunne v¾re en diskusjonsgruppe i sammenheng med en parallelt publisert regelveiledning. Her vil informasjonsomfanget lett kunne avvike sterkt fra det brukeren ville ha oppnœdd ved Œ lese papirutgaven av veiledningen. (3) Parallell publisering vil kunne foreligge selv om informasjonen ikke skriver seg fra den aktuelle etat. Forutsetningen er at informasjonen har en saklig sammenheng med etatens virksomhet. At Statens bygningstekniske etat legger ut informasjon om f.eks. v¾ret regner jeg ikke som parallell publisering. At lover/forskrifter/rundskriv m.v. gjengis pœ nettsidene anser jeg derimot som parallell publisering sœ lenge disse rettskildene har en viss saklig sammenheng med etatens virksomhet Diverse forklaringer I tabellen kaller jeg den personen som har logget seg pœ nettsiden for ÇbrukerÈ, f.eks. slik at ÇbrukerenÈ fœr informasjon om hvor mye skatt han/hun mœ betale etter Œ ha benyttet seg av det automatiske skatteberegningsprogram. Med ÓnettsideÓ/ÓhjemmesideÓ mener jeg en informasjonsside, kodet i html. (HyperTet Markup Language), og gjort tilgjengelig slik at den kan aksesseres ved hjelp av en URL (Uniform Resource Locator) adresse. Ordene nettside og hjemmeside vil i det f lgende bli brukt om hverandre.

9 2. Oversikt over arbeidsmarkedsetatens nettsider 2.1 Innledning Nedenfor gis en oversikt over informasjonsinnholdet pœ arbeidsmarkedsetatens nettsider. Hjemmesiden bes kes sv¾rt hyppig, etter norske mœl, med ca. 12 mill. treff mellom 1. januar og 14. desember 1997, dvs. litt over treff pr. d gn i denne perioden. 4 Tjenesten ble etablert i mars Adressen til hjemmesiden er Figur 2 viser disposisjonen over etatens nettsider. Figuren er ikke ment Œ fremstille noe av de enkelte punkters omfang og informasjonsmengde, men utelukkende orientere leseren om nettsidenes hovedstruktur. Figur 2. Disposisjon over arbeidsmarkedsetatens nettsider forside s k i database pressemeldinger statistikk dagpenger 1997 arbeidsgiverservice utdanning Informasjon fra sp rsmœl og svar ledige stillinger oppl¾ring tegn abonnement legerekrutteringsprosjektet oversikt siste pressemelding mœnedsstatistikk ukesstatistikk underpunkter (ang. dagpenger) blœ linje brosjyremateriell nasjonalt senter for yrkesveiledning (NSY) eurocompass Mer utdanning? arbeidsdirektoratet andre Internett-tjenester sp rsmœl og svar s k pœ stikkord informasjon ledige stillinger finn ditt arbeidskontor organisering adresseliste servicesenter europaservice lenker til utlandet diverse tiltak attf ring 4 Tallene har jeg fra etatens Internett-statistikk som jeg ble gitt under m tet.

10 2.2 Tabell over arbeidsmarkedsetatens nettsider Her gis det en grov oversikt over nettsidene til arbeidsmarkedsetaten (slik disse var oppdatert per 1. oktober 1997). Tabell 1. Oversikt over arbeidsmarkedsetatens nettsider. Disposisjon Funksjon Informasjon andre tjenester p uttrykk ikke-rettslig rettslig aetat (forside) forsendelse, lyd, grafikk, animasjoner oversikt over nettsidene og kort historikk omkring etaten (i forbindelse med 100-Œrs jubileet) - s k i database - ledige stillinger s k ledige stillinger - oppl¾ring s k arbeidsmarkedsoppl¾ring - tegn abonnement bestilling abonnement pœ stillingsannonser - legerekrutteringsprosjekt - informasjon om arbeid i Norge - ledige stillinger s k ledige stillinger for leger - pressemeldinger - oversikt pressemeldinger fra 1996 og siste pressemelding siste pressemelding - statistikk - mœnedsstatistikk, tabell mœnedsstatistikk - ukesstatistikk, tabell ukesstatistikk - dagpenger 1997 innholdsfortegnelse - innhold generell orientering om dagpenger - utdanning - Nasjonalt senter for yrkesveiledning (NSY) - arbeidsgiverservice - blœ linje kort orientering til arbeidsgivere om blœ linje - brosjyremateriell generell orientering til arbeidsgivere; om vikarer, adresser m.v orientering om utdannelse i Norge og utlandet omtale av rettigheter, plikter, klage m.v. - eurocompass informasjonsbulletin fra NSY - Mer utdanning? bok om utdanning og yrkesmuligheter - informasjon fra: - Arbeidsdirektoratet - finn ditt arbeidskontor s k hvilket arbeidskontor kunden sorterer under - organisering, grafikk organisasjonsoversikt med adresser - adresseliste adresser - servicesenter gr nn linje for arbeidss kere og meldekortsentralen - europaservice om EUROPA-service, adresse og telefon - lenker til utlandet peker (e), grafikk pekere til arbeidsmarkedstjenester i utlandet - diverse tiltak diverse tiltak sœsom praksisplass, KAJA m.v. - attf ring om attf ring omtale av rettigheter, plikter m.v rundt attf ring - andre Internetttjenester andre arbeidsmarkedstjenester i utlandet m.v. pekere til arbeidsmarkedstjenester

11 Disposisjon Funksjon Informasjon andre tjenester p uttrykk ikke-rettslig rettslig - sp rsmœl og svar - sp rsmœl og svar forsendelse, tabell svar pœ vanlige sp rsmœl om Internett og arbeid arbeidsgiver kan legge ut stillingsannonse pœ Internett - s k pœ stikkord s k stikkords k i nettsidene 2.3 Noen karakteristiske trekk ved arbeidsmarkedsetatens nettsider Arbeidsmarkedsetatens nettsider er ganske omfattende. Forsidens disposisjon over nettsidene er den mest omfattende av alle etatenes med en opplisting av 8 hovedpunkter og 20 underpunkter. 5 Denne disposisjonen f lger med nettsidene og bidrar dermed til Œ ta opp skjermplass. Disposisjonen er sœ omfattende at den heller ikke bidrar til noen god oversikt i materien for brukeren. Enkelte punkter kunne ogsœ v¾rt formidlet pœ en noe mer systematisk mœte. Dagpengereglene kunne f.eks. v¾rt gjort lettere tilgjengelig ved at omtalen ikke hadde blitt sœ veldig oppstykket med 19 underpunkter. Et annet punkt hvor disposisjonen virker lite hensiktsmessig er der reglene rundt attf ring omtales under ÇInformasjon fra ArbeidsdirektoratetÈ. Det brukes tre typer av funksjoner utover interne og eksterne pekere og publisering, nemlig bestilling, forsendelse og s k. Innholdsmessig er nettsidene omfattende, med mer enn 400 sider med informasjon. 6 Informasjonen er stort sett basert, selv om noe fremgœr av tabeller og grafikk. Mesteparten av informasjonen er ikke-rettslig: Det gis opplysninger om statistikk, ledige stillinger, organisasjoner m.v. Av de informasjonsmessige tjenester synes tilgangen pœ Œ s ke etter ledige stillinger i etatens database som den kanskje mest praktisk viktige. OgsŒ viktig er svar pœ vanlige sp rsmœl (FAQ - Frequently Asked Questions) ved at det gis en form for individuell veiledning. Ved at brukeren kan lete seg frem til svaret pœ det sp rsmœlet han/hun nsker Œ stille virker som en grei mœte Œ informere pœ. PŒ arbeidsmarkedsetatens nettsider er de 13 FAQ begrenset til svar pœ sp rsmœl som knytter seg til nettsidenes Internett-tjenester. Blant de andre etatene som ble gjennomgœtt hadde ogsœ skatteetaten FAQ, se pkt Den rettslige informasjon pœ etatens nettsider er begrenset til en generell omtale av reglene rundt dagpenger (i overkant av 6500 ord) og attf ring (i overkant av 900 ord). Til sammenlikning er denne studien pœ ord. Det gis imidlertid ingen opplysninger om rettskildene, 5 Denne disposisjonen var per 14. januar 1998 endret for Œ gj re den mer brukervennlig. 6 Dette har jeg fra etatens nettside slik denne var 28. okt

12 dvs. aktuelle lover, forarbeider, rundskriv m.v. vedr rende dagpenger. I orienteringen om attf ring gis det to henvisninger til de relevante bestemmelser arbeidsmilj loven og folketrygdloven. Utover dette gis det ikke informasjon om hvor rettskildene er tilgjengelig. Her kan det forsœvidt bemerkes at ingen av etatene, bortsett fra Statens bygningstekniske etat, har pekere til Lovdata (www.lovdata.no) eller andre steder hvor rettskilder er allment tilgjengelige pœ Internett. Blant de vrige tjenestene synes det Œ v¾re praktisk viktig at en arbeidsgiver kan sende inn e-post og opplyse om ledige stillinger. Det samme gjelder den arbeidss kendes mulighet til Œ abonnere pœ stillingsannonser. Han/hun fœr da tilbakemelding pr. ordin¾r post om ledige stillinger innenfor de yrkeskategoriene som har blitt spesifisert. Disse tjenestene er popul¾re hos brukerne, med 9,558,559 oppslag pœ Oracle-serveren (stillingsannonser) i tidsrommet 1. januar til 14.desember S k i nettsidenes br d er praktisk viktig, men dette verkt yet tilbyr ogsœ de andre etatene med unntak av LŒnekassen (se pkt. 8.5). Pekere til andre hjemmesider hjelper brukeren videre dersom det er nskelig. Alle de andre etatene slike eksterne pekere pœ nettsidene sine. Til sist i dette avsnittet er det pœ sin plass og knytte noen korte kommentarer til utstrekningen av den parallelt publiserte informasjon pœ nettsidene. Etaten har i ganske stor utstrekning lagt ut informasjon pœ Internett som ogsœ kan fœes pœ annen mœte. Spesielt skrevet for Internett er kun informasjonen om Nasjonalt senter for yrkesveiledning, europaservice, om diverse tiltak og om attf ring. I tillegg kommer de spesielle tjenester m.v som karakteriserer mediet Internett, dvs. pekere og e-post. Resten av informasjonen finnes i brosjyrer, avisannonser og andre papirversjoner og pœ CD-ROM og disketter. 2.4 Sammenlikning med tradisjonelle informasjonskanaler og tjenesteytelser Arbeidsmarkedsetaten er ikke ukjent med bruken av data for Œ formidle informasjon. Arbeidsdirektoratet har siden 1992 gitt ut informasjon om yrker og utdanning pœ disketter, kalt ÓVeivalgÓ. Programmet oppdateres Œrlig etter at informasjon innsamles fra l¾resteder, KUF, NHO, LO, H yskolerœdet, bransjeforeninger o.a. Programmet inneholder tre informasjonsbaser; den f rste om diverse yrker og utdanning i Norge, den andre er et yrkesvalgsprogram for usikre og den tredje en profilering av forskjellige yrkesvalgsscenarier. Etaten har utgitt en oversikt over videregœende og h yere utdanning i bokform, kalt ÓMer utdanning?ó. Boken gis til alle elever i 9. klasse i grunnskolen og alle avgangselever ved videregœende skole. Den blir ogsœ distribuert til biblioteker, arbeidskontorer og andre offentlige kontorer som driver yrkes- og 7 Tallene er hentet fra etatens Internett statistikk.

13 utdanningsveiledning. I forbindelse med boken gis det ut en CD-ROM som er beregnet for gruppeveiledning og elev- velser. I tillegg til bokmœlsversjonen finnes en nynorskversjon og en engelsk versjon. Etaten har videre informasjonssider pœ NRK Tet-TV, i likhet med skatteetaten. PŒ de 10 sidene gis det oversikt over generell informasjon, bl.a. statistikk. Det finnes over 200 jobbautomater som brukere kan benytte seg av. Disse, ble det opplyst under m tet, skal imidlertid byttes ut. Gr nn linje, er en tjeneste som gir informasjon om alle ledige jobber i Norge, studieretninger i videregœende skoler, ledige plasser i videregœende skoler og arbeidsmarkedsoppl¾ring (AMO). Det er gratis Œ ringe, unntatt fra mobiltelefon. Etaten gir videre ut en rekke forskjellige brosjyrer, f.eks. brosjyren om dagpenger og om omsorgspermisjon for ansatte. Tidsskriftet ÓeuroCOMPASSÓ blir gjerne utgitt kvartalsvis og orienterer om aktivitetene i Nasjonalt Senter for Yrkesveiledning (NSY) og om yrkesveiledning nasjonalt og europeisk. Tidsskriftet gis ut pœ norsk og pœ engelsk. Avisen ÓArbeidss kerenó gir en oversikt over ledige stillinger etter fylke. Den foreligger i fire regionsutgaver og kommer ut med ca. 40 nummer i Œret. Det foreligger ogsœ en abonnementsordning for avisen. Titt og ofte gis det ut pressemeldinger (33 mellom 1. januar og 19. desember 1997) som orienterer om dett og hint. Annonser i tidsskrifter og aviser og plakater (oppslag) benyttes i informasjonsvirksomheten. Etaten bruker videre stands pœ messer for Œ orientere folk, f.eks. pœ messen UngÕ97. OgsŒ messer i utlandet har fœtt bes k av representanter for etaten.

14 3. Oversikt over skatteetatens nettsider 3.1 Innledning Internett ble f rst tatt i bruk i januar Internett-adressen til skatteetatens forside er www. skatteetaten.no. Antallet treff pœ nettsidene varierer sterkt gjennom Œret. Om sommeren kan antall treff v¾re nede i ca 100 pr. uke. I de tre f rste ukene av januar 1998 var antall treff oppe i 20,000 Ð 25,000 pr. uke. Figur 3. Disposisjon over skatteetatens nettsider forside s k innhold interaktive verkt y adresser hjelp hjem skatt og likning flere med tilgodebel p - f¾rre med restskatt hovedtall fra skatteoppgj ret bestilling av skjema for skattekort skatteberegningsprogram for 1996 og 1997 skatt96 - Utvidet veiledning til selvangivelsen sp rsmœl og svar om selvangivelsen skatteregler ved barnepass ungdom i jobb pendlere reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted merverdiavgift og investeringsavgift Skattedirektoratets takseringsregler for 1996 folkeregistrering skattesatser og bel psgrenser interaktive verkt y skatteberegningsprogram bestilling av skjema for skattekort kunngj ringer arbeidsgiveravgiften til folketrygden for 1997 skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 1997 nye mva - regler for bruktvaresalg fra 1. september pressemeldinger svar pœ sp rsmœl ligningskontor adresseliste skattefogd fylkesskattekontor om skatteetaten oversikt over skatteetaten tilbakemelding skatteberegningsprogram for 1996 og 1997 bestilling av skjema for skattekort eller frikort skjemaer vedlegg til selvangivelsen

15 3.2 Tabell over skatteetatens nettsider Her presenteres tabellen over skatteetatens nettsider slik disse var oppdatert per 30. september Sidene oppdateres etter behov. I 1997 gjennomgikk sidene 5 store oppdateringer. Sidene vil gjerne oppdateres pœ slutten av Œret for Œ fœ med neste Œrs regelendringer. Tabell 2. Oversikt over skatteetatens nettsider Disposisjon Funksjon Informasjon Andre tjenester p uttrykk ikke-rettslig rettslig skatteetaten (forside) peker (e) grov oversikt over nettsidene peker til Scandinavian online - s k s k s k i nettsidene - innhold oversikt over nettsidene - skatt og likning - flere med tilgodebel p pressemelding - f¾rre med restskatt - hovedtall fra skatteoppgj ret s k skatteinntekter i kommunene - bestilling av skjema for skattekort - skatteberegningsprogram for 1996 og skatt96 - Utvidet veiledning til selvangivelsen - sp rsmœl og svar om selvangivelsen - skatteregler ved barnepass bestilling litt om skattekortet bestilling av skattekort simulering brukers skatt for 1996 og 1997 veiledning om utfylling av selvangivelsen svar pœ sp rsmœl som ofte blir stilt - bœde faktiske og rettslige opplysninger om regler angœende barnepass - ungdom i jobb skatteregler for ungdom i jobb - pendlere s¾rlig om pendleres skatteforhold - reiseutgifter om fradrag for reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted - Skattedirektoratets takseringsregler for skattesatser og bel psgrenser - merverdiavgift og investeringsavgift, tabeller takseringsreglene (med rettelse i forhold til liknings ACB), tabeller skattesatser og bel psgrenser organisasjon og adresser gjengivelse av forskrift om mva, investeringsavgift og regnskapsreglene - folkeregistrering historikk/bakgrunn, organisasjonsoppbygning - interaktive verkt y - skatteberegningsprogram - bestilling av skjema for skattekort se ovenfor se ovenfor omtale av lovverket rundt folkeregistrering automatisk beregning av skatten

16 Disposisjon Funksjon Informasjon andre tjenester p uttrykk ikke-rettslig rettslig - kunngj ringer - arbeidsgiveravgiften til folketrygden for skattekort - skattetrekk og forkuddsskatt for nye mva-regler for bruktvaresalg fra 1. september om avgiftssoner og - satser for arbeidsgiveravgiften omtale av skattekortets rettslige sider om mva. ved omsetning av brukte varer - pressemeldinger pressemeldinger - svar pœ sp rsmœl se ovenfor - adresseliste - ligningskontor adresser, telefon, telefa - skattefogd adresser, telefon, telefa - fylkesskattekontor adresser, telefon, telefa - om skatteetaten - oversikt over skatteetaten, organisasjon grafikk - tilbakemelding forsendelse tilbakemelding om nettsidene - interaktive verkt y - skatteberegningsprogram for 1996 og bestilling av skjema for skattekort eller frikort se ovenfor se ovenfor - skjemaer nedlasting nedlasting av skjemaer - vedlegg til nedlasting automatisk utregning selvangivelsen - adresser se ovenfor - hjelp krav til nettleser (browser) - hjem peker til forsiden 3.3 Noen karakteristiske trekk ved skatteetatens nettsider Skatteetatens nettsider er omfattende. PŒ etatens forside finner s keren 5 hovedregistre samt litt og 5 linker til etatens egne nettsider under overskriften Ónytt og nyttigó. Forsiden er dermed meget enkel. Underpunktene b¾rer imidlertid ikke preg av samme orden. Flere punkter gjentas under forskjellige overskrifter, og enkelte overskrifter gjentas pœ forskjellige nivœer. Dette gjelder f.eks. skatteberegningsprogrammet som finnes under underpunktene Óskatt og likningó og Óinteraktive verkt yó under hovedpunktet ÓinnholdÓ. Skatteberegningsprogramment finnes imidlertid ogsœ under hovedpunktet Óinteraktive verkt yó. Slike gjentagelser bidrar til Œ gj re disposisjonen mer omfattende enn det den beh ver Œ v¾re. I tabellen pœpekes slike gjentagelser ved at jeg skriver se ovenfor. Hovedpunktet ÓinnholdÓ er ganske omfattende med 10 underpunkter og 21 detaljpunkter (pr. 29/10-97 var den oppe i 36 detaljpunkter).

17 Utover pekere og publisering benyttes fem funksjoner for Œ formidle informasjon og tjenester; nemlig s k, forsendelse, bestilling, simulering og nedlasting. Innholdsmessig er sidene meget omfattende. Informasjonen er sœ godt som utelukkende basert med enkeltvise tabeller og ett tilfelle av grafikk i form av et organisasjonskart. Den ikke rettslige informasjonen er nok mindre omfattende enn den rettslige. Det gis bl.a opplysninger om organisasjonsoppbygning, adresser og pressemeldinger. Under overskriften skatt og likning er den rettslige informasjonen pœ ca ord med unntak av sp rsmœl og svar som ligger pœ SOL (Scandinavia On-Line) sin nettside (www.sol.no/direkte). FAQ delen er omfattende og tar for seg enkeltpunkter ved utfyllingen av selvangivelsen. Nettsiden har pekere tilbake til den utvidete veiledning pœ skatteetatens sider, og brukerne gis dermed en god orientering om utfylling av selvangivelsen. Skatteetaten har stort sett ikke tatt med rettskildene, dvs. lov/forskrift, forarbeider, liknings ABC, rundskriv m.v. De eneste unntakene er gjengivelse av: - Forskrift om avgrensing av begrepet "kunstverk" ved kunstnerens omsetning og innf rsel av egne kunstverk (nr. 108) - Forskrift om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter (nr. 109) - Forskrift om regnskapsregler og dokumentasjon for n¾ringsdrivende som omsetter brukte varer, kunstverk, samle-objekter og antikviteter (nr 110) - Oppheving av forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for frimerker, sedler og mynter (nr. 89) - Endring av forskrift om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innf rsel (nr. 12) Disse forskriftene er generelt ikke blant de mest praktisk viktigste skatterettslige forskrifter. Det automatiske skatteberegningsprogrammet er interessant. Brukeren gir her skattemessige opplysninger om seg selv, og deretter gis et overslag over skatten. Verkt yet gir skattyter mulighet til Œ se pœ skatten sin ut ifra forskjellige inntekts- og utgiftsscenarier. Denne formen for automatisert rettsanvendelse reiser mange prinsipielle, sœvel som praktiske, sp rsmœl som jeg ikke kommer n¾rmere inn pœ her. 8 Skatteetaten har fem typer av tjenester utover den informasjonsmessige. Disse er muligheten for s k i nettsidene, bestilling av skattekort, automatisert beregninger, tilbakemelding om nettsidene og nedlasting av skjemaer. Nedlastingen til brukerens datamaskin av diverse maler for skatteskjemaer virker som en spennende tjeneste med utviklingspotensiale. Mesteparten av informasjonen pœ skatteetatens nettsider er parallelt publisert. Noe av informasjonen skriver seg fra brosjyrer. Dette gjelder oversikten over skatteetaten og omtalen skattereglene ved barnepass, ungdom i jobb, pendlere, reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted og merverdiavgift og investeringsavgift. En del av informasjonen foreligger ikke i brosjyre, men har bakgrunn i en eller annen form for papirversjon. Dette gjelder skattesatser og bel psgrenser, folkeregistrering og hovedtall

18 i skatteoppgj ret. Adresselisten finnes i et eget hefte som gis ut Žn gang i Œret, og regnes dermed ogsœ som parallelt publisert. Den utvidete veiledning for utfylling av selvangivelsen har ogsœ bakgrunn i en papirversjon. Ikke noe av den rettslige informasjonen pœ etatens nettside er hentet direkte fra Liknings ABC eller andre rettskilder. 9 At Liknings ABC ikke har blitt lagt ut pœ nettet skyldes visstnok at forlagsavtalen mellom Skattedirektoratet og forlaget forhindrer en slik publisering Sammenlikning med tradisjonelle informasjonskanaler og tjenesteytelser Siden desember 1995 har Skattedirektoratet hatt en automatisk telefontjeneste. Telefontjenesten er gratis. Gjennom ordningen kan innringeren fœ informasjon om rettigheter og plikter, avgifter, satser og bel psgrenser. Ved inntasting av f dselsnummer er det videre mulig Œ bestille skjemaer og brosjyrer. Skattedirektoratet gir ut en del brosjyrer som omtaler visse skatterettslige forhold, f.eks. brosjyren om pendleres skatt. Etaten har gitt ut tre hefter som omtaler reglene mer inngœende, i tillegg til de ordin¾re veiledninger om utfylling av selvangivelsen og skjemaet for forskudsskatt. Tidvis sendes denne informasjonen til bestemte organisasjoner/persongrupper, f.eks. informasjon til arbeidsgivere om deres trekkplikt for arbeidstakere m.v. Merverdiavgiftspliktige tilsendes informasjon om deres rettigheter/plikter Žn gang i kvartalet. Meldinger om spesielle emner gis ut av etaten, f.eks. omtalen av takseringsreglene. Disse meldingene kan brukeren abonnere pœ. Kunngj ringer, typisk i dagsavisene, bidrar ogsœ til Œ informere allmennheten, f.eks. om skattesatser ved bilbruk. Tekst-TV benyttes som informasjonsmedium av skatteetaten. Dette gjelder forsœvidt ogsœ for arbeidsdirektoratet. Her gis det bl.a. informasjon om takster og regelendringer. For mer personlig kontakt arrangerer etaten foredrag. Foredragsvirksomheten skjer i regi av sentrale og lokale skattemyndigheter. MŒlgruppen er gjerne skattyternes hjelpere, f.eks. revisorer og regnskapsf rere. Under m tet ble det opplyst at det Œrlig kunne dreie seg om rundt 1000 foredrag. En del informasjon gis over telefon. I 1993 eller 1994 utgav etaten en veiledning for blinde/svaksynte pœ kassett. Liknings ABC, som er en viktig rettskilde for etatens saksbehandlere, er allment tilgjengelig i bokform og elektronisk (pœ CD- ROM). 8 Problemer som relaterer seg til automatisert rettsanvendelse tas bl.a. opp i Schartum ÓRettsikkerhet og systemutvikling i offentlig forvaltning,ó Universitetsforlaget Se Eckhoff, Rettskildel¾re, 4. utgave v/jan E. Helgesen, TANO 1997 kap. 9 om Liknings ABCÕs betydning som rettskildefaktor. 10 Liknings ABC er imidlertid lagt ut pœ etatens intranett.

19 4. Oversikt over trygdeetatens nettsider. 4.1 Innledning Nettsidene ble lagt ut pœ Internett i april 1996 med status som pr veprosjekt. Denne status har nettsidene fortsatt. Etatens hjemmeside har rundt 90,000 treff i Œret. Adressen til hjemmesiden er (endret fra den 1/11-97). Figur 4. Disposisjon over trygdeetatens nettsider forside velkommen aktuelt dine rettigheter om disse informasjonssidene bidra til et bedre tilbud s k pœ stikkord innhold nytt (siste 5. Sept. 1997) aktuell informasjon om endringer i lovgivningen, nye satser, nye rapporter o.a ytelser i folketrygden m.m bidragslovgivningen dekning i utlandet bestill brosjyrer folketrygdens formœl hovedregler for medlemskap i folketrygden grunnbel p og pensjonspoeng ytelser i folketrygden publikasjoner folketrygden: N kkeltall 1996 brosjyrer fra trygdeetaten publikasjonsliste information in English trygdeetaten publications trygdeetatens organisering the agency pekere til trygdemyndigheter i Norden pekere til annen informasjon fra trygdeetaten 4.2 Tabell over trygdeetatens nettsider Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i nettsidene slik disse var oppdatert 11. september I 1997 ble nettsidene endret pœ 22 forskjellige datoer.

20 Tabell 3. Oversikt over trygdeetatens nettsider Disposisjon Funksjon Informasjon Andre tjenester p uttrykk ikke-rettslig rettslig Trygdeetatens informasjonsside forsendelse grov oversikt over nettsidene (hovedmeny) tilbakemelding om nettsidene pr. e-post - velkommen - om disse informasjonssidene bakgrunn, formœl og kort om tilbakemeldingsmuligheten - bidra til et bedre tilbud forsendelse tilbakemelding om nettsidene - s k pœ stikkord s k stikkords k i nettsidene - innhold utfyllende disposisjon over nettsidene med pekere - nytt (siste 5. Sept. 1997) - aktuelt - aktuell informasjon om endringer i lovgivningen o.a - dine rettigheter - ytelser i folketrygden m.m - folketrygdens formœl - hovedregler for medlemskap i folketrygden - grunnbel p og pressemeldinger, brosjyrer, statistikk og annen aktuell informasjon pressemeldinger, brosjyrer, statistikk og annen aktuell informasjon oversikt over nylige endringer i regelverket oversikt over nylige endringer i regelverket folketrygdens formœl om medlemskap i folketrygden om grunnbel p og pensjonspoeng pensjonspoeng - ytelser i folketrygden orientering om ytelser fra folketrygden ved sykdom, alder m.m. - brosjyrer fra trygdeetaten, tabell diverse brosjyrer (i alt 25) fra trygdeetaten som omhandler bœde faktiske og rettslige opplysninger - bidragslovgivningen om barnebidrag og ektefellebidrag - dekning i utlandet hvor en kan henvende seg m.v om dekning i utlandet for visse persongrupper - bestill brosjyrer bestilling brosjyrebestilling - publikasjoner - folketrygden: N kkeltall publikasjonsliste informasjon om bestilling av andre publikasjoner pr. telefon eller telefa - information in English - publications oversikt over folketrygdens finansiering, organisasjon statistikk for 1995 og 1996 gjengivelse av brosjyre pœ engelsk om bidragsreglene informasjon pœ engelsk m.v. - the agency peker (e) pekere til andre trygdemyndigheter i Norden - Trygdeetaten - trygdeetatens organisering - pekere til trygdemyndigheter i Norden - pekere til annen informasjon fra trygdeetaten peker (e) informasjon om organiseringen av trygdeetaten annen informasjon fra Fylkestrygdekontoret i Aust- Agder og Nord-Tr ndelag pekere til andre trygdemyndigheter i Norden

21 4.3 Noen karakteristiske trekk ved trygdeetatens nettsider Trygdeetatens nettsider er ganske omfattende. Nettsidens forside fremstiller 5 hovedpunktet med 16 underpunkter. Disposisjonen f lger ikke med hver enkelt nettside, men det er alltid pekere tilbake til forsiden og eventuelt det/de mellomkommende trinn. Disposisjonen er oversiktlig og innholdsfortegnelsen er presis og n yaktig. Det benyttes tre funksjoner, utover publisering og pekere, pœ etatens nettside. Disse er forsendelse, s k og bestilling. Nettsidenes informasjon er ikke like omfattende som arbeidsmarkedsetatens og skatteetatens. Informasjonen er for det meste basert, selv om ogsœ tabeller benyttes i en viss utstrekning. I likhet med skatteetatens nettsider er mesteparten av informasjonen av rettslig art. Det gis en oversikt over hvilke ytelser som gis ved forskjellige situasjoner. Her blir 25 forskjellige ytelser beskrevet med litt over 3100 ord. 11 Det gis ingen direkte opplysninger om de faktiske rettskilder. Imidlertid er der pekere til brosjyrebasen. Enkelte av brosjyrene inneholder henvisninger til lovverket, fortrinnsvis folketrygdloven og arbeidsmilj loven. Brosjyrebasen er ganske omfattende med 25 brosjyrer. Brosjyrebasens informasjon er mer omfattende enn beskrivelsen av de forskjellige ytelser med ca ord. Andre tjenester omfatter tilbakemelding om nettsidene pr. e-post, stikkords k, brosjyrebestilling, informasjon pœ engelsk og pekere til andre trygdemyndigheter i Norden. Mye av etatens nettsider er s¾rskilt skrevet for Internett, og er sœledes ikke publisert parallelt. Pressemeldinger, brosjyrer, statistikk, regelendringer og andre publikasjoner er imidlertid parallelt publisert. 4.4 Sammenlikning mellom tradisjonelle informasjonskanaler og tjenesteytelser. Etaten har per 7. januar 1998 gitt ut 43 brosjyrer pœ norsk og engelsk som orienterer om ytelsene fra Folketrygden. Regelmessig trykkes det opp plakater som henges opp pœ steder der de lettest nœr mœlgruppene, f.eks. pœ legekontorer, trygdekontorer og sykehus. Etaten benytter ogsœ riksdekkende og store lokale aviser for Œ orientere om regelendringer. PŒ samme mœte som Arbeidsdirektoratet, Skatteetaten og Naturforvaltningsdirektoratet benyttes ogsœ Tet-TV som kommunikasjonskanal av 11 Dvs. litt over 120 ord per ytelse i snitt. Til sammenlikning inneholder avsnittet du nœ leser 109 ord.

22 Trygdeetaten. Radio, TV og kino benyttes for Œ informere om endringer i st nadssatser og regelendringer. Medlemmer i Folketrygden og andre som ber res av etatens virksomhet blir tidvis sendt informasjon pr. brev. Dette var bl.a. tilfellet for kontokampanjen der etaten orienterte om muligheten for Œ utbetaling via konto i stedet for gjennom utbetalingskort. NŒr det gjennomf res s¾rlige kampanjer opprettes det en tempor¾r gr nn linje som folketrygdens medlemmer og andre ber rte kan ringe.

23 5. Oversikt over lœnekassens nettsider 5.1 Innledning Adressen til lœnekassens nettsider er Internettjenesten ble startet i februar 1996 som et pr veprosjekt. Nettsidene har i praksis ikke lenger denne status all den tid det er vedtatt at etaten skal fortsette Œ ha hjemmesider pœ Internett. I perioden mellom 26/2-96 og 4/2-97 ble hjemmesiden bes kt ganger. 12 Figur 5. Disposisjon over lœnekassens nettsider forside sprœk tilbakemelding innhold nyheter fakta tips forskrifter 1997 og 1998 st tte u/19 Œr st tte o/19 Œr s¾rordninger st tte til utenlandske statsborgere utdanning i utlandet utdanningskostnader for utlandet tilleggsstipendordningen tid for tilbakebetaling bestilling av brosjyrer og blanketter adresser, telefon- og faksnummer linker til andre websider kassafonen 5.2 Tabell over lœnekassens nettsider Tabellen tar utgangspunkt i nettsidene slik disse var oppdatert per 4. september Nettsidene endres etter behov, i gjennomsnitt ca. 2 ganger i uken. 12 Tallet har jeg fra hjemmesiden slik denne var 4/2-97.

24 Tabell 4. Oversikt over lœnekassens nettsider. Disposisjon Funksjon Informasjon Andre tjenester p uttrykk ikke-rettslig rettslig forside - sprœk nettsidene er delvis gjengitt pœ engelsk - tilbakemelding forsendelse tilbakemelding om nettsidene - innhold - nyheter pressestoff og pressemeldinger, ledige stillinger og andre nyheter oversikt over nye regler og regelendringer - fakta historikk og statistikk formœlsparagraf i loven om utdanningsst tte - tips om utfylling av lœnes knad, skole- og behandlingskoder - forskrifter 1997 og st tte u/19 Œr om tildeling av st tte til utdannelse for de under 19 Œr (bokontroll, utbetaling m.v) - st tte o/19 Œr om tildeling av st tte til utdannelse for de over 19 Œr (s ketid, eksempler pœ st tte og tilbakebetaling m.v) gjengivelse av lœneforskriften og forskriften om lœnekassens innsynsrett, gjengivelse av lov om utdanningsst tte, kort om klageregler, m.m st ttereglene for de under 19 Œr st ttereglene for de over 19 Œr - s¾rordninger om s¾rlig tilbakebetaling, ettergivelse av lœn, s¾rlig stipend og omgj ring av lœn til stipend - st tte til utenlandske stipend og lœn til utenlandske statsborgere for statsborgere - utdanning i utlandet peker (e) generell informasjon, f.eks. om adresser til utenlandske ambassader rettigheter og plikter ved studier i utlandet i forhold til lœnekassen pekere til andre nordiske ÇlŒnekasserÈ - utdanningskostnader for utlandet tilleggsstipendordningen - tid for tilbakebetaling? - bestilling av brosjyrer og blanketter - adresser, telefon- og faksnummer - linker til andre websider oversikt over st tten ved utenlandsstudier om tilleggsstipend utover det ordin¾re gebyrstipend om tilbakebetaling av studielœnet (renter, mislighold, klage, betaling gjennom giro m.v.) bestilling bestilling av brosjyrer og blanketter pekere (e) adresser, telefon- og faksnumre - kassafonen informasjon om kassafonen pekere til andre relevante hjemmesider 5.3 Noen karakteristiske trekk ved lœnekassens nettsider LŒnekassens disposisjon finner en pœ nettsidens forside. Nettsidenes innhold er der presentert i 16 underpunkter. Disposisjonen er dermed ikke sœ veldig omfattende. Overskriftene er betegnende for innholdet. Det er fœ undernivœer, noe som bidrar til Œ begrense nettsidenes kompleksitet.

25 LŒnekassen benytter to funksjoner, utover publisering og pekere, nemlig forsendelse og bestilling. Dermed har lœnekassens nettsider f¾rrest funksjoner blant de unders kte (se pkt. 8.2). Informasjonen pœ nettsidene er ikke like omfattende som hos de tre foregœende etater. SŒ godt som all informasjonen er basert. Enkelte steder benyttes det imidlertid ogsœ tabeller. Den ikke-rettslige informasjonen er begrenset til omtale av organisasjonen, adresser, omtale av Kassafonen m.v. Den rettslige informasjonen er omfattende. PŒ lœnekassens nettsider gjengis bœde lov om utdanningsst tte og tilh rende forskrifter. Til disse gjengivelsene gis det en omfattende omtale av reglene med bruk av eksempler. Underpunktene ÓSt tte u/19 ŒrÓ og ÓSt tte o/19 ŒrÓ er pœ henholdsvis ca og 3100 ord. Kombinert med pekere til lov/forskrift, fœr brukeren en inngœende veiledning om lœnerettigheten, klage, tilbakebetaling, mislighold, rentesatser m.v. Andre tjenester omfatter delvis gjengivelse av nettsidene pœ engelsk, pekere til andre nordiske lœnekasser og bestilling av brosjyrer/blanketter. Nettsidene er dermed ogsœ pœ dette punktet ÇenkleÈ i forhold til f.eks. Arbeidsmarkedsetaten og Statens bygningstekniske etat. SŒ godt som all informasjonen pœ nettsiden er parallelt publisert. De rettslige informasjonen skriver seg fra forskjellige brosjyrer som gis ut av LŒnekassen. Underpunktet ÓfaktaÓ skriver seg fra Œrsrapporten. 5.4 Sammenlikning mellom tradisjonelle informasjonsmedier og tjenester LŒnekassen har en tjeneste kalt Kassafonen. PŒ Kassafonen kan innringer fœ informasjon om regelverket, og generell informasjon om LŒnekassen og brosjyrene derfra. Det er mulig Œ bestille brosjyrer og blanketter, og Œ fœ kontoutskrift. Der vil videre kunne gis svar pœ om s knaden er behandlet og om resultatet. Kassafonen oppdateres kontinuerlig. Under m tet ble det opplyst at tjenesten skal utvides ved at brukerne gis en pin-kode som gir dem tilgang til opplysninger om deres gjeldssituasjon. Tekstinformasjonen som tidligere fantes pœ Kassafonen er flyttet til Internett. Ca personer ringer til Kassafonen per mœned. I tillegg til Kassafonen og Internett har tar etaten i bruk flere midler for Œ informere allmennheten generelt og kunder spesielt. Det gis ut brosjyrer som orienterer om regelverket. Som nevnt under pkt. 5.3 er det disse brosjyrene som er lagt ut pœ Internett. Det gis ogsœ ut rapporter om s¾rskilte sp rsmœl, f.eks. om betaling fra utlandet, omgj ring av lœn til stipend ved sykdom og om f dselsstipend. S¾rtrykk av deler av forskriftene blir gitt ut pœ norsk, engelsk, tysk og fransk. Denne informasjonen oversendes ofte til universiteter, h yskoler og skoler, i Norge og utlandet. For Œ orientere fremtidige og

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Regler for sluttvurdering i fag... 3 Overordnet mål og grunnlag for vurdering i fag, forskrift til opplæringsloven 3-1, 3-2 og 3-3... 3 Sammenhengen

Detaljer

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per FAQ Kypros Innholdsfortegnelse Hva man kan eie pã Kypros Salgsprosessen - Signering av salgskontrakt - Skjà te - Beskyttelse av kjã per - Muligheter for gjenslag Banktjenester - à pne bankkonto - OverfÃ

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv.

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv. Skattedirektoratet notat Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato 30.09.15 Vår referanse 2015/809307 Deres reseranse Journalnr.: 15/2941 Fra Skattedirektoratet Kopi Høringsuttalelse - Endringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst LOKALITET STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst LOKALITET STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5944-9 Arkiv: U40 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: LOKALITET 10281 STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK. Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.57/ 138 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 31.12.1994 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger(*) (94/23/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/37341 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE LINK ARKITEKTUR AS Dreggsallmenningen 10/12 5003 Bergen Att. Grethe

Detaljer

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene:

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene: Spillinformasjon: Jakten p Dypet Jakten p Dypet er et simulasjonsspill som tar utgangspunkt i hvordan det er drive et selskap innen petroleumsbransjen. Spillet gir en forenklet, men likevel realistisk

Detaljer

Veiviser til vilbli.no for rådgivere

Veiviser til vilbli.no for rådgivere Veiviser til vilbli.no for rådgivere Hva inneholder vilbli.no? en innholdsfortegnelse til denne veiviseren Hva er vilbli.no? vilbli.no er søkernes hovedkilde til informasjon om videregående opplæring.

Detaljer

REVIDERT RAMMETILLATELSE PÅ GRUNNLAG AV KLAGE Svar på klage på rammetillatelse etter forvaltningsloven 33 annet ledd

REVIDERT RAMMETILLATELSE PÅ GRUNNLAG AV KLAGE Svar på klage på rammetillatelse etter forvaltningsloven 33 annet ledd ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Entreprenør1

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober 2015

Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober 2015 Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober I forbindelse med kommunereformarbeidet og søknad fra innbyggere i Verrabotn om grensejustering, har Verran kommune i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Nord-

Detaljer

Tillatelse til etablering av avkjørsel og opprensking av båtoppsett Kleppstad havn - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse til etablering av avkjørsel og opprensking av båtoppsett Kleppstad havn - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Kleppstad Småbåthavn v/ Magne Albertsen Brennaveien 1226 8313 KLEPPSTAD Deres ref.: Vår ref.: 2015/4358-16 Arkiv nr.: Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 20.04.2017 Tillatelse til etablering

Detaljer

Referat AMU 31. januar 2017

Referat AMU 31. januar 2017 Referat AMU 31. januar 2017 Tilsted: Arbeidstakersiden: Yngve Muri - HVO Kikki Norén Løwgren Siren Tjøtta Arbeidsgiversiden: Annemarie Beckmann Hansen - direktør Ellen Aslaksen (fravær) Jim Fainberg Christine

Detaljer

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481.

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 604 Forskrift om Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruksog gartnerinæringene Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481. Utgitt februar 2011 Direktoratet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Hinrichsen Gjervold Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/1442-1 Erstatningssaker - Oversikt over saker fra 216 og 217 Direktørens sakssammendrag: Domstoladministrasjonen

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Lill Pettersen, tlf. 97588453 LEMON AS c/o Kulltangen regnskap AS Kulltangvegen 5 3933 PORSGRUNN Orgnr 985051283 Tilsyn - LEMON

Detaljer

Netttsideguide: Universell utforming

Netttsideguide: Universell utforming Netttsideguide: Universell utforming Innledning Når det kommer til universell utforming vil kanskje de fleste av oss tenke på byggningsforeskrifter og tilgjengelighet i det offentlige rom. Men universell

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

VEILEDNING TIL RAPPORTERING MED SØKNAD OM VIDEREFØRING AV TILSKUDD TIL DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

VEILEDNING TIL RAPPORTERING MED SØKNAD OM VIDEREFØRING AV TILSKUDD TIL DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS VEILEDNING TIL RAPPORTERING MED SØKNAD OM VIDEREFØRING AV TILSKUDD TIL DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Det kan søkes om tilskudd til både etablering av nye plasser og videreføring

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo Voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Fastsettelse av beregningsmåte for beredskapsvakt ved Laboratoriet Sørlandet sykehus Flekkefjord (SFF)

Fastsettelse av beregningsmåte for beredskapsvakt ved Laboratoriet Sørlandet sykehus Flekkefjord (SFF) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.06.2016 2015/50040 DERES DATO 06.05.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Jens Erik Romslo tlf 986 76 648 DERES REFERANSE Sørlandet sykehus HF Organisasjonsavdelingen Postboks 416 4604 Kristiansand

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bli kjent på Kartverkets nettsider

Bli kjent på Kartverkets nettsider Bli kjent på Kartverkets nettsider Oppgave 1 Nyhetsbrev Gå inn på www.kartverket.no. Scroll deg ned til nederst på siden og klikk på «Meld deg på nyhetsbrev»: Du kan abonnere på nyheter fra flere av Kartverkets

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Side 1 av 5. Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste;

Side 1 av 5. Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste; Side 1 av 5 Fra: Eriksen G ran[goran.eriksen@ruter.no] Dato: 11.02.2011 07:50:31 Til: Wandaas Svend Erik Tittel: SV: Flexus Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste; Jeg

Detaljer

Høring Ny Lov om statens ansatte

Høring Ny Lov om statens ansatte Vår saksbehandler: Torbjørn Bongo Vår referanse: 10282/2016/TB/TB/000 Tidligere referanse: [xxx] Sted, dato Oslo, 30.06.2016 Tidligere dato Oslo, Til Regjeringen Kopi til Høring Ny Lov om statens ansatte

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16 Søgne kommune Arkiv: 31/22 Saksmappe: 2016/438-24040/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 08.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge 17 ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge Gjøremål Beskrivelse Sjekket Skaffe arbeidskraft Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet: www.nav.no,

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei NORGESKJELL AS - NY LOKALITET I SKOGVIKA FOR PRODUKSJON AV BLÅSKJELL Administrasjonssjefens

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Snåsa kommune Breide oppvekstsenter 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Forskrift om avgift på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS. Kapittel 1 - Generelt

Forskrift om avgift på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS. Kapittel 1 - Generelt Forskrift om avgift på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 15. november 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7-26,

Detaljer

Vann-og avløpsetaten har laget forslag til ny forskrift for vann-og avløpsgebyrer for Bergen kommune.

Vann-og avløpsetaten har laget forslag til ny forskrift for vann-og avløpsgebyrer for Bergen kommune. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 201012244-17 Emnekode: EVA-1335 Saksbeh:

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE gitt i medhold av 5-2 i lov nr. 70 av 23.6.1978 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom. Godkjent av Nore og Uvdal kommunestyre

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Lover: struktur, anatomi og språk. Dag Wiese Schartum

Lover: struktur, anatomi og språk. Dag Wiese Schartum Lover: struktur, anatomi og språk Dag Wiese Schartum Hva ønsker vi å oppnå med lovgivningen? Lover som effektivt styringsverktøy (eller bare som politisk signal?) Lover for å gjennomføre internasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 000 Arkivsaksnr: 2012/387-27 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Evaluering av feriestengte barnehager Vedlegg: Evaluering

Detaljer

Merverdiavgift ved omorganisering

Merverdiavgift ved omorganisering Virksomheter som eier bygg eller anlegg: Merverdiavgift ved omorganisering Artikkelen er forfattet av: Advokat Alexander With Partner Advokatfirmaet Selmer DA Advokat Are Fagerhaug Advokatfirmaet Selmer

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 06. desember 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Fauske kommune Tilvisningsavtale Forespørsel Side 1 av 9 Utskriftsdato: Forespørsel. Fauske kommune Tilvisningsavtale

Fauske kommune Tilvisningsavtale Forespørsel Side 1 av 9 Utskriftsdato: Forespørsel. Fauske kommune Tilvisningsavtale Side 1 av 9 Forespørsel Fauske kommune Tilvisningsavtale Frist for innlevering av tilbud: 30. november.2017 Innholdsfortegnelse: Fauske kommune Tilvisningsavtale Forespørsel Side 2 av 9 1. INNLEDNING GENERELL

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

Klage fra Ski kommune på avvisning av klage vedrørende Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i Øst politidistrikt.

Klage fra Ski kommune på avvisning av klage vedrørende Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i Øst politidistrikt. Ski kommune post@ski.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3552-23 17819/17 17/3061 24.05.2017 Klage fra Ski kommune på avvisning av klage vedrørende Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2018 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2018 Side 1 2018 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2018 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24.10.2007 SAK NR 049-2007 OPPFØLGING AV OPPDRAGSDOKUMENTET MEDVIRKNING OG INVOLVERING I ARBEIDET MED INNSATSOMRÅDENE Forslag til

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 28.03.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Automatisk skatt og borgerne. Guri Verne 30.10.2014 NOKIOS Trondheim

Automatisk skatt og borgerne. Guri Verne 30.10.2014 NOKIOS Trondheim Automatisk skatt og borgerne Guri Verne 30.10.2014 NOKIOS Trondheim Automatisk skatt i Norge Datainnsamling og skatteberegning er automatisert Leveringsfritak for selvangivelsen Ikke automatisert: Kontrollere

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. Lunde friluftslivsområde i Stavanger kommune. Foto: Fredrik Naumann/Felix Media.

Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. Lunde friluftslivsområde i Stavanger kommune. Foto: Fredrik Naumann/Felix Media. Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Lunde friluftslivsområde i Stavanger kommune. Foto: Fredrik Naumann/Felix Media. Hva er statlig sikring? Statlig sikring innebærer at staten medvirker

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Hvem ringer Skatteopplysningen. desember 2011. Analyseteamet, 20.12.2011

Hvem ringer Skatteopplysningen. desember 2011. Analyseteamet, 20.12.2011 Skatteetaten Hvem ringer Skatteopplysningen desember 2011 Analyseteamet, 20.12.2011 Anders Berset Skattedirektoratet Anne Kjersti Stavø Stenehjem Skatteopplysningen 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Henvendelser

Detaljer

3. Endringer fra nåværende versjon a. Kodeverket: b. Klassifikasjonsenheten

3. Endringer fra nåværende versjon a. Kodeverket: b. Klassifikasjonsenheten 200600185 HO/LR 2 3. Endringer fra nåværende versjon a. Kodeverket: Generelt mener vi det er svært nyttig at ISCED 2011 leverer standard kodeverk for å lette harmoniseringen av innsamlet statistikk vedrørende

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Gudrun Holmøy. Anne-Gro Stenstad. Arnt Egil Trelsgård møtte for Anne-Gro Stenstad Hilde Mathisen Unni Groll

Gudrun Holmøy. Anne-Gro Stenstad. Arnt Egil Trelsgård møtte for Anne-Gro Stenstad Hilde Mathisen Unni Groll Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 13. mars 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Du sitter foran datamaskinene og har fått i oppgave fra skolen å øve Tempolex med barnet

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer