hos Forum for tro og livssyn i Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hos Forum for tro og livssyn i Kristiansand"

Transkript

1 Forum for tro og livssyn i Kristiansand Norge er for lengst blitt et flerkulturelt samfunn. Kristiansand alene har i dag innbyggere fra 135 forskjellige nasjoner. Både etniske norske og andre som av ulike grunner søker hit, bærer i seg forskjellige kulturer og forskjellig tro og livssyn. Mange mennesker befatter seg dermed også med dype, eksistensielle spørsmål som har stor betydning. Møtet med det ukjente gir både innbyggere og myndigheter muligheten til ny kunnskap og erfaring. De erfaringene og ressursene som allerede finnes i forumet, kan også brukes i arbeidet med å videreutvikle Kristiansand til å bli en bedre by å bo i. Midt i mangfoldet er det av stor betydning å skape en felles arena for tillitsfulle møter og samtaler, som berører og gir næring til det indre mennesket. Forum for tro og livssyn har erfart at nærhet og kunnskap og et tydelig fokus på dialog skaper respekt og trygghet, og dermed også et godt utgangspunkt for samarbeid. Vi vil gjerne bidra til dette gjennom konferanser, temasamlinger, samtalegrupper og etisk bevisstgjøring av aktuelle samfunnsspørsmål. FTL har i dag medlemmer fra følgende organisasjoner: Den norske kirke Katolske kirke Human-Etisk Forbund Muslimsk Union i Agder Den norske Sotozen Buddhist Orden Metodistkirken Adventkirken Jesu Kristi Kirke av SDH Kirkens Bymisjon Liv Mørland

2 Den Norske Kirke Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? I Norge: På Agder og Telemark: I Kristiansand by: Vi tror på en Gud som har skapt oss og naturens mangfold. Vi tror på en levende Herre, Jesus Kristus, Guds Sønn. Født av Maria og levde som et menneske. Han gav glimt av Guds rike ved sine ord, ved tegn og under. Han gav sitt liv til soning av verdens synd, stod opp fra de døde, og slik åpnet han Guds rike for alle som tror. Vi tror på Den Hellige Ånd som gir liv og skaper tro, og at Jesus kommer igjen for å opprette sitt rike. Jeg ble døpt som barn i Øyslebø kirke, og ble da medlem i Den norske kirke. I dåpen ble jeg knyttet sammen med den korsfestede og oppstandne Jesus. Jeg fikk høre om Gud og Jesus hjemme, på søndagsskole, skole og i kirken. Hjemme lærte jeg å be og ta del i gudstjenester og kristne fellesskap. Gud møter oss på mange måter, i naturen og gjennom mennesker, men i kirken får vi hjelp til å leve troens liv. Å leve som kristen betyr for meg å følge Jesus ut i tjeneste for min neste. Det er ingen idealer for et godt medlem i kirken vår. Å være kristen er å få hvile i det Jesus har gjort for oss. Men kirken har et oppdrag om å gi troen videre, og vise omsorg. Her trengs mennesker. Men en hjelpeløs er like mye kristen som den aktive. Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud, og at alle har et oppdrag som forvaltere. Vi har ansvar for vårt eget liv, for medmennesker og naturen. En god samfunnsborger er en som bryr seg om andre, og deler av det han/hun har fått. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Vi tror at verden er Guds skaperverk og at hvert menneske er skapt i Guds bilde. Dermed vil kirken ha som oppgave å ta opp ting som berører menneskeverdet og menneskers livssituasjon, og forvaltningen av naturens ressurser. Den norske kirke er en kirke blant mange kirker i byen, og et tros-og livssynssamfunn blant mange andre. Vi trenger et forum for å bli kjent, lære om og av hverandre. Vi har felles visjoner i arbeid for menneskeverd og skaperverk. Bjarne Sveinall

3 Bahá í Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: ca. 6 millioner I Norge: ca På Agder: ca. 30 Kjernen i bahá í troen er å skape enhet, å forene verden på tvers av raser, nasjonalitet, kultur og religion og å utdanne menneskeheten til høyere bevissthet. Den kan lære oss hvordan vi kan oppnå vårt høyeste potensiale som individer og samfunn. Det er ryggraden i mitt liv. Det gir meg alle verdiene jeg trenger og troen på at det går an å bygge et fredelig samfunn og forene verden gjennom åndelige og vitenskapelige midler. Det å kunne gå den åndelige veien på praktiske føtter. Vi skiller ikke mellom gode eller dårlige medlemmer. Når man erklærer seg bahá í ved minimum 15 års alder, starter prosessen med å forstå, eller for mange, å utdype det guddommelige budskap. Vi tror at Bahá u lláh er Guds manifestasjon for vår tid og at hans lære er Guds vilje for menneskene og derfor strekker vi oss mot læren etter beste evne. Bahá u lláh`s lære setter menneskeheten i stand til å bygge en ny verden og alle kan være med i denne prosessen og bidra for å fremme utvikling og fred basert på dyder som rettferdighet, likeverd og medmenneskelighet. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Vi kan uttale oss om alle aktuelle samfunnsspørsmål uten at vi griper inn i politiske avgjørelser. Vi bør alltid uttale oss når vi oppdager urettferdighet og undertrykkelse. Vi mener all religions sanne vesen er opprettelse av fred og kjærlighet og at dette er noe alle livssynssamfunn kan forenes i. Dette er det viktig å samarbeide om. Siv Berge

4 St. Ansgar katolske kirke Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn På verdensbasis: I Norge: 1,15 milliarder ca registrerte, ca katolikker i Norge. På Agder: registrerte medlemmer Troen på inkarnasjonen; at Gud ble menneske i Jesus Kristus og den frelse som Kristus vant for oss gjennom sin lidelse, død og oppstandelse. Videre er det vår tro at disse mysteriene ble betrodd Kirken og er tilgjengelige for oss gjennom sakramentet. Møtet med det hellige gjennom liturgien og sakramentene. Kirken er verdensvid. Kirken legger vekt på det objektive innholdet, og det er en befrielse at det ikke legges vekt på egne følelser. Sakramentene er viktige i forhold til at Gud handler gjennom synlige, objektive tegn. Den katolske kirke har et realistisk menneskesyn. Målet er hellighet, det vil si å bli fullkomment gjenskapt i Kristus til Gudlikhet. Men man er fullt klar over at dette kan være en lang prosess. En god katolikk regnes som en som jevnlig går til messe, kommunion og skrifte, altså en som lever det sakramentale livet. Å delta aktivt og konstruktivt i fellesskapet og i samarbeid med annerledes troende. Katolikker oppfordres til å engasjere seg politisk og være ordentlige borgere i de land de bor i. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Kirken som sådan mener seg berettiget til å uttale seg, det vil si ta til orde og gi sitt bidrag i samfunnsdebatten. Kristiansand blir i stadig større grad en by med innbyggere fra flere nasjoner og trossamfunn. For at alle best mulig skal kunne leve sammen, er det viktig at man blir kjent med hverandre og trygge på hverandre. Vi mener at FTL er et viktig redskap i forhold til å skape dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og derigjennom gjøre Kristiansand til en bedre by å bo i. Grete Skoland Kaspersen

5 Human-Etisk Forbund Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynssamfunn? I Norge: På Agder: Kjernen i humanismen er knyttet til virkelighetsoppfatning, syn på mennesket og etikk. Mennesket må selv skape mening i livet, alene eller sammen med andre i det fellesmenneskelige erfaringsområdet. Spørsmål om virkeligheten må uttrykkes rasjonelt og dokumenterbart. Mennesket er verdifullt i kraft av å være til og er bare ansvarlig for sine handlinger ovenfor sine medmennesker. Etikken er forankret i mennesket og i forholdet til andre mennesker (gjensidighetsprinsippet): Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg har forankret min etikk i mennesket, i den gjensidige forpliktelsen til andre mennesker. Jeg tror ikke på utenomjordiske krefter og aksepterer ikke gamle, hellige skrifter som rettesnor for mitt liv og min frie tanke. Human-Etisk Forbund står for mye av det samme som meg. HEF arbeider aktivt for viktige livssynssaker som reell likestilling mellom ulike tros- og livssynssamfunn og arbeider aktivt mot den diskriminering Staten har gjort og fortsatt gjør mot andre ved sin klare favorisering av ett trossamfunn (Den norske kirke). Et godt medlem er en humanist som aktivt støtter opp om HEF sitt arbeid, og gjerne bruker tid på dette. Ved sterk og samlet innsats kan bl.a. livssynsdiskrimineringer i samfunnet bekjempes. Men det viktigste er å vise seg som humanist gjennom å være et nært og godt medmenneske, å være kritisk til evige sannheter og å støtte opp om verdiene i Menneskerettighetene. En god samfunnsborger aksepterer og respekterer at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter, og at vi er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør behandle hverandre i brorskapets ånd. Videre at det tas samfunnsansvar bl.a. gjennom å bruke og å verne om demokratiet og demokratiske rettigheter. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? HEF er partipolitisk nøytral, men er en aktiv aktør innenfor bl.a. livssynsspørsmål. Vi er mot livssynsdiskriminering og derfor for religionsfrihet og en sekulær stat, for religionsnøytrale barnehager og skoler og felles livssynsfag i skolen, for felles ekteskapslov, for liberalisering av dagens bioteknologilov osv. Kunnskap om og dialog med mennesker med andre livssyn er viktig og gir forståelse for hva de tror på og hvorfor de gjør det. Samarbeidet med andre gir innsikt som hindrer misforståelser og konflikt, og er - dypest sett fredsskapende arbeid. Og så er det viktig at meningsbrytninger og uenigheter kommer fram. Rolf M. Danielsen

6 Muslimsk Union i Agder Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På Agder: 520 Islam, i det vesentlige er samme bud og rettledning som Gud åpenbarte til alle sine profeter. Si: Vi tror på Gud, ordet som ble åpenbart for Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammene, det som ble gitt til Jesus og til profetene fra deres Herre; vi skiller ikke mellom dem og vi underkaster oss Ham. (Koranen, 3,83). Islam er å hengi seg til Gud og tilbe Ham alene, og tro, ord og handling skal stå i harmoni med hverandre. Gud er ikke en del av sin skapelse, men er høyt hevet over alt. Profeten Muhammed er det siste og avgjørende sendebud. Gud sendte ham i barmhjertighet til hele verden. Koranen er den siste åpenbaring fra Gud til verden. Koranen er Guds ord. Gud skapte menneskene for at de skal tilbe Ham alene. Gud skapte Dommedagen for å stille enhver til ansvar for urett begått i dette livet og for å belønne gode gjerninger. Koranen. 10:4: Til Ham skal dere alle vende tilbake, dette er Guds sanne løfte. Han frembringer skapelsen, så gjør Han det på ny, for å belønne rettferdig dem som tror og handler rettskaffent. Mennesker kommuniserer med Gud gjennom å be til Ham. Man skal be fem ganger om dagen. En gang om året, i Ramadan måned, skal man holde seg fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang. Fasten regnes som en viktig del i menneskets åndelige utvikling. Gjennom å betale zakat (forpliktet årlig almisse) skal samfunnet ta vare på svake fattige. En gang i livet må de, som kan både fysisk og økonomisk, reise til Mekka. Koranen garanterer religionsog trosfrihet: Det finnes ikke tvang i religionen. Koranen: 2:256. Muslimene er ansvarlige for å beskytte minoritetenes rettigheter og at de skal få bosette seg og jobbe der de vil i muslimske land. Muslimene skal også ha respekt for naturen. Det er ikke lov å skade naturen. Det betyr veldig mye for meg å være medlem i mitt trossamfunn. Det gir tryghet og harmoni. Jeg får sosial kontakt med andre muslimer og praktisering av tro blir lettere. Jeg kan lettere dele mine bekymringer og vanskeligheter med andre og der er det alltid noen som kan oppriktig gi meg god råd og støtte. Ved å være aktiv medlem i mitt trossamfunn, får jeg mer kunnskap om religion og jeg får inspirasjon til gjøre aktivt arbeid for andre mennesker. I Koranen (33:35) står det: Muslimer; menn og kvinner som har overgitt seg til Gud, troende, trofaste, sannferdige, tålmodige, ydmyke, gavmilde, fastende, menn og kvinner som verner sin kyskhet og som stadig kommer Gud i hu, for dem har Gud gjort rede tilgivelse og en veldig stor lønn. Et godt medlem skal ha alle disse gode egenskaper som er nevnt i verset over. Et godt medlem skal være et godt menneske og en god samfunnsborger, som skal bry seg om andre og ta vare på både mennesker og naturen. Han skal ta vare på gode islamske verdier: Toleranse, kjærlighet til medmennesker, søke etter vitenskap og kunnskap.

7 Muslimsk Union i Agder En god samfunnsborger skal være en ansvarsfull person som oppfyller sine plikter og gjør litt mer godt for andre. En som bruker sin tid og krefter til å gjøre andre gode. En som samarbeider i enhver god og bra handling og som avstår å delta i onde gjerninger. En som er nyttig for andre, respekterer eldre og er snill mot yngre. En som også er flink til å passe på sine religøse forpliktelser. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Muslimsk Union i Agder er noe engasjert i diverse dialog grupper og fora i byen. Trossamfunnet bør uttale seg om ting som angår Islam og muslimer. Jeg erfarer at det er mye mangel på riktig informasjon om Islam i samfunnet og det er mange fordommer mot Islam og muslimer blant vanlig nordmann. Muslimsk trossamfunn må være aktiv til å bringe riktig kunnskap og opplysninger om Islam og muslimer fram til offentligheten. Det er svært bra at vi har Forum for Tro og Livssyn i byen vår der de fleste av trosamfunn i byen er med. Det er meget viktig at Muslimsk Union i Agder er med i FTL fordi da er det mulighet for dialog og for den gode samtalen med andre trossamfunn. Det er viktig for å respektere hverandre og å bygge bro mellom folk med forskjellig tro og livssyn. Medlemskap i FTL gir mer kunnskap og informasjon om andre som danner grunnlag for mer toleranse og vennlighet for de andre. Den bygger ned skepsisme og spenninger. Akmal Ali

8 Den Norske Sotozen Buddhist orden Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: I Norge: millioner buddhister på verdensbasis ca i Norge På Agder: Kambodsjanere, vietnamesere og etniske nordmenn. Det totale antallet ukjent. I himmelen ble den kommende Buddha spurt av Gudene om å la seg tilbakeføde som et menneske. Født sønn av en konge var han 29 år gammel da han sa fra seg tronen for å finne en vei. Da han fant veien og ble en Buddha (en som er våken og ser alle ting i klarhet) vandret Buddha i 45 år og underviste læren til alle som ville høre. Buddha sa at alle mennesker har Buddha-natur og kilden i oss til visdom og tilfredshet. Vi er alle like, ingenting skiller oss. Å være en del av et fellesskap er viktig fordi det er viktig å ha noen å dele det vi har til felles med. Et godt medlem besøker templet av og til, studerer læren av og til, og tenker på fellesskapet av og til og støtter opp om de prosjekter som gagner mange mennesker. En god samfunnsborger bidrar til fellesskapet etter egen evne, er tolerant og viser respekt for loven og for andre mennesker. Viser vennlighet, men sier fra når noe er galt og når urett blir begått. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? (Dette har jeg intet mandat til å uttale meg om.) Personlig mener jeg at trossamfunnet ikke skal ta parti med ett politisk parti eller drive ensidig kampanje for ett parti, men at det er viktig å være engasjert i det som foregår i samfunnet og er synlig og lar sin stemme høre når det er nødvendig. Forumet er en viktig arena fordi ulike mennesker med forskjellig tros- og livssyn møtes i dialoger som gir oss kunnskap og innsikt, samtidig som vi på et dannet vis kan enes om, at om vi er uenige om mangt og meget, dette får aldri stå i veien for et fellesskap i fred. Broder Såzen Larsen Kusano

9 Jesu Kristi Kirke av SDH Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: 15 millioner I Norge: På Agder: 197 Hvordan vil du formulere kjernen i ditt tros- eller livssynssamfunns lære, og hva betyr det for deg å være medlem i ditt tros- eller livssynssamfunn? Kirken gjenspeiler den opprinnelige kirken som Kristus grunnla under sin tjenestegjerning på jorden når det gjelder tro, lære, myndighet og oppbygning. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, hvis medlemmer av og til blir kalt mormonere, betrakter seg som den eneste kristne kirke som har myndighet fra Jesus Kristus. Kirken gjenspeiler den opprinnelige kirken som Kristus grunnla under sin tjenestegjerning på jorden når det gjelder tro, lære, myndighet og oppbygning. Kristi apostler profeterte at Kirken som ble grunnlagt av Kristus, ville bli borte fra jorden (2. Tessalonikerbrev 2:8), og at han ville gjenopprette den før sitt annet komme (Apostlenes gjerninger 3:19-21). Etter sin himmelfart fortsatte Jesus Kristus å åpenbare for sine apostler hvordan de skulle lede hans kirke. Etter deres død fant det imidlertid sted et stort frafall fra sannheten, til tross for mange troendes rettferdige innsats. Etter hvert ble myndigheten og mange av sannhetene i Kristi kirke borte. I 1820 begynte Jesus Kristus å gjenopprette sin kirke gjennom profeten Joseph Smith. Fra en beskjeden start har Kirken utviklet seg til en verdensomspennende organisasjon med i overkant av 15 millioner medlemmer. Indre fred og lykke, nærhet i ekteskapet og familien og etter hvert Guds evige nærvær, er de mål Jesu Kristi Kirke søker å bringe innen rekkevidde for alle mennesker ved å forkynne Jesu Kristi evangelium. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, legger stor vekt på at medlemmene i størst mulig grad overfører de prinsippene og budene de har lært, til sitt daglige liv. Formålet med dette er på den ene side å forberede medlemmene på forandringer som finner sted i livet, og på den annen side å gi dem en visjon av og en konstant orientering mot oppstandelsen og evigheten.

10 Jesu Kristi Kirke av SDH I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Det finnes trengende mennesker i ethvert samfunn. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hjelper når hverken den enkelte eller familien kan dekke hans eller hennes grunnleggende behov. Det er i tråd med de læresetningene vi finner i Jesu Kristi evangelium om at vi skulle bære hverandres byrder (Galaterne 6:2). Kirkens velferds- og humanitærhjelpsprogrammer er internasjonalt kjent og respektert. De er utarbeidet for å hjelpe den enkelte til å klare seg selv. Prinsippene arbeid og selvhjulpenhet står sentralt i disse programmene. Kirken hjelper sine trengende medlemmer, men gir også humanitærhjelp til andre mennesker over hele verden uten hensyn til religion, farge eller nasjonalitet. Etter 2. verdenskrig mottok for eksempel trengende europeere mat, klær og andre varer fra medlemmer i Europa og resten av verden. Humanitærhjelpen har nådd 147 land hittil og beløper seg til flere titalls millioner dollar i året. Kirkens humanitærhjelpsorganisasjoner, både lokalt og globalt, samarbeider ofte med etablerte hjelpeorganisasjoner som Røde Kors. Det er viktig at vi er med i FTL, ved at vi er en kirke som er en verdensomspennende kirke. Vi er en kirke som klarer oss selv. Den er i stor vekst globalt. Og det er viktig for oss å kunne jobbe tett og lære av de andre kirkesamfunnene i Agder. Det er viktig for oss å vise oss utad i samfunnet, og kunne opplyse om vår tro fra medlemmer som lever etter evangeliet og kan gi fakta ved spørsmål. Thor Øyvind M. Rustad

11 Metodistkirken Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: mer enn 75 millioner I Norge: ca På Agder: ca Nådeteologien. Åpenhet. Vennlighet. Imøtekommenhet. Dåpssynet som sier at alle må få lov til å velge selv. Barn blir ikke medlemmer i Metodistkirken når de blir døpt, men de blir menighetens ansvar. En av våre prester har begynt på sin doktorgrad: Den forutgående nåde. Vi har nå kommet inn i et nådesfelleskap med statskirken som betyr at vi anerkjenner hverandres dåp og at prestene kan jobbe i hverandres kirker. Men vi er ikke lillebroren til statskirken, vi er likestilte. Tilhørighet som går over landsgrenser. At jeg føler at Gud er til stede hvert minutt og hjelper meg når jeg har det vanskelig. At jeg alltid er velkommen og blir møtt av hyggelige, og velsinnede mennesker. Gjør ikke forskjell på folk. Math. 5 43: I kirken kalles dette: kristelig fullkommenhet. En må avgi en medlemsløfte for blir medlem av Metodistkirken, og dette løfte må tas alvorlig. Det kreves at du støtter trossamfunnet med dine bønner, med din tilstedeværelsen og med dine midler, altså dine penger. Gjør ikke forskjell på folk. Vi ønsker å være brobyggere. Det er bra med mange trossamfunn, og at vi møtes og å bli kjent med hverandre. Annbjørg Johannessen

12 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? I Norge: ca. 75 % av befolkningen Gud ble mennesket slik at mennesket skulle kunne identifisere seg med Gud. Dette mennesket var Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske. Kirken forvalter relasjonen mellom Gud og menneskene og skal til enhver tid være de stemmeløses røst inn i felleskapet/samfunnet. At jeg tilhører et felleskap som representerer noe utover meg selv. Dette felleskap er med på å skape en himmel over mitt liv. Andres gudstro bærer meg når min tro ikke strekker til. Det er et bærende felleskap hvor raushet og gjensidig respekt er de bærende elementer. Raushet, inkluderende, åpen og lyttende. En som respekterer andre uavhengig av rase, tro, livssyn, seksuell legning. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? I stor grad. Kirkens Bymisjon er en aktør som har som oppdrag å stille seg på de stemmeløse side. Organisasjonen skal uttale seg offentlig om samfunnsspørsmål. Det er viktig for Kirkens Bymisjon å bidra til en god dialog mellom de ulike tros og livssynsgruppene i Kristiansand. Øivind Stabrun

13 Syvendedags Adventistsamfunnet Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: 16 millioner I Norge: På Agder: 270 NB: Barn regnes ikke med som medlemmer før enn de eventuelt tar troendes dåp fra tidlig tenalder og oppover. For å sammenlikne med barnedøpende kirker, kan man regne med et tillegg på relaterte barn tilsvarende 25% av tallene nevnt ovenfor. Kjernen i mitt tros- og livssynssamfunn er Håpet, enten det dreier seg et meningsfullt og engasjert liv her eller det dreier seg om forventningen på at Jesus Kristus skal komme tilbake og innlede evigheten på den nye jord. Formidlingen av Håpet møtes i et omfattende arbeid for andre menneskers beste både i inn- og utland, slik som katastrofe- og bistandsarbeid (ADRA), helseinstitusjoner, helse- og sosialarbeid, barne- og ungdomsarbeid, skolearbeid, eldrearbeid m.m. Gjennom Jesus komme til jord, hans tjeneste, død og oppstandelse, har vi fått frelse, håp og mening. Mitt medlemskap i Adventistsamfunnet har gitt meg identitet, tilhørighet og hensikt. I fellesskapet finner jeg at ståsted for engasjement innefor opplevde behov innen min egen omgangskrets eller i videre fora. Jeg har noen å samarbeide med enten det skjer på egen eller andres banehalvdel. Hvilke idealer har ditt tros- eller lissynssamfunn for et godt medlem? Medlemsidealet oppsummeres helst i uttrykket fra Berlevåg mannskor, Heftig og begeistret. Medlemmer kommer fra mange lag og med ulik bagasje. Fellesskap i mangfold er derfor et første mål, mens det andre blir å finne sin tjenesteplass i fellesskapet. Bibelen anbefaler å finne sine nådegaver i et meningsfullt liv. Idealene for en god samfunnsborger er på linje med medlemsidealene nevnt ovenfor. Vi trenger å bry oss om hverandre, ettersom vi alle trenger hverandre. Det greske ordet ordet brukt om Guds kjærlighet er agape : Det dreier seg om å elske og bry seg, ikke bare som en respons på stimuli, men fordi det trengs. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Et tros- og livssynssamfunn er ikke et politisk parti. Men det er en verdibasert organisasjon med engasjement for opplevde behov i storsamfunnet. Derfor både kan og bør også mitt kirkesamfunn engasjere seg i ulike samfunnsspørsmål, men på en slik måte at ulike politiske synspunkter kan finne seg hjemme i uttalelsene. Kommunikasjon er et være eller ikke-være for et tros- og livssynssamfunn. Adventistsamfunnet var derfor blant de første tros- og livssynsorganisasjonene innen både trykte og digitaliserte media. FTL er et naturlig organ for en kommunikasjon, ikke minst på grunn av opplevd gjensidig tillit og åpenhet. Per de Lange

14 Gud i mediebildet Regionsavisen i Vest-Agder, Fædrelandsvennen, har vist stort engasjement i det lokale kristenlivet. Kanskje mer enn aviser den kan sammenlikne seg med i resten av Norge. Avisen mener at tro, tvil og livssyn engasjerer sørlendingene og derfor fortjener dette plass i mediebildet. Kristenlivet fremstilles ikke entydig. På lederplass kan avisen kritisere maktmisbruk i kirken. I samme utgave av avisen kan man lese begeistrede reportasjer om sosialt arbeid i kristen regi. En sterk tradisjon i Fædrelandsvennen er reportasjer om Den gode sørlending. Det kan være historier om lokale barneforeninger som samler inn penger til gode formål, eller sørlandske hjelpearbeidere som gjør innsats i fjerne land. Avisen presenterer med varme og beundring den idealistiske drivkraften som ligger bak. Det skinner gjennom en stolthet over at Sørlandet blir synlig ute i verden. På den ene siden svinger avisen pisken over de som har makt og lederansvar i kirken. På den andre siden framstilles sterk tro positivt når resultatet vises i barmhjertige handlinger som foregår langt borte. En gjentakende debatt i media har vært Sørlandspietismen og kristenlivet på Sørlandet før og nå. Avisen tegner et bilde av at det har vært en endring, men ikke nødvendigvis at endringen har vært av det gode. Avisen kan kritisere Sørlandspietismen på lederplass, samtidig som den nye, ungdommelige måten å være kristen på kan omtales på en kritisk måte. Elise Seip Tønnessen i Gud på Sørlandet 2008 God in media The regional newspaper in Vest-Agder, Fædrelandsvennen, has shown great interest in local Christian life, and possibly more than comparable Norwegian newspapers. The newspaper is of the opinion that faith, doubt and philosophy of life engage the southerners, and thus deserve the attention of the media. On the one hand the newspaper castigates te in power and in the lead in church. On the other hand, strong faith is represented positively when the result is shown in charitable action far away. A recurring debate has been southern pietism and Christian life at Sørlandet in the past and today. Elise Seip Tønnessen in Gud på Sørlandet 2008

15 Nye religioner på Sørlandet De aller første muslimene på Agder var to pakistanske menn som flyttet til Kristiansand i Kristne menigheter og organisasjoner hadde da lenge vært fullstendig enerådende i det religiøse landskapet på Sørlandet. Omkring 1970 kom den første innvandringen fra ikke-europeiske land. Dette førte til at Agder som landet i sin helhet gradvis ble et flerreligiøst samfunn. I løpet av 70-årene meldte tre forskjellige innvandrergrupper sin ankomst til landsdelen. Den første var arbeidssøkere fra muslimske land. De to andre var flyktninger fra henholdsvis Vietnam om Chile. Majoriteten av vietnameserne er buddhister, men en betydelig andel er katolikker. Flertallet av chilenerne er katolikker. Senere har det kommet flyktninger fra en rekke ulike land. Det har bidratt til et stort etnisk mangfold blant religiøse grupper som katolikker og muslimer. Levi Geir Eidhamar i Gud på Sørlandet 2008 Flere tros- og livssynssamfunn presenterer seg selv i utstillingen. Tall fra SSB, Statistisk Sentralbyrå i Norge, viser hvor mange medlemmer de enkelte samfunn har hatt i Kolonnene ved siden viser hvor mange % av befolkningen i fylket dette utgjorde. Tros- eller livssynssamfunn Vest-Agder % Aust-Agder % Kristne trossamfunn utenom Den norske kirken , ,3 Buddhisme 577 0, ,2 Islam , ,75 Annen religion 82 0, ,02 Livssynssamfunn , ,3 Sørlandet omfatter Vest- og Aust-Agder bodde mennesker i Vest- Agder og i Aust-Agder. 77 % er medlemmer av Den norske kirken. OBS! Tabellen omfatter bare medlemmer det blir mottatt offentlig stønad for. Tall for medlemmer i Den norske kirken er hentet fra KIFO. Tallene her gjelder for Agder og Telemark bispedømme. Vi har tatt utgangspunkt i at det er i begge regioner 77 % av befolkningen som er medlem i Den norske kirken.

16 New religions in Agder The very first Muslims in Agder were two Pakistani men who moved to Kristiansand in Up until then Christian congregations and organizations had had a complete monopoly in the religious landscape of Sørlandet. Around 1970 the first immigrations from non-european countries arrived. This had the result that Agder like the rest of the country - increasingly is becoming a multi-religious region. Today there is a large ethnic plurality among religious groups such as Catholics and Muslims. Levi Geir Eidhamar in Gud på Sørlandet 2008 Several religious denominations present themselves in the exhibition. Numbers from Statistics Norway show how many members the individual denominations have. Belief system / religion Vest-Agder % Aust-Agder % Christian, outside of the Norwegian Church , ,3 Buddhism 577 0, ,2 Islam , ,75 Other religions 82 0, ,02 Non-theist , ,3

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Likheter og forskjeller

Likheter og forskjeller FILM Rom for mangfold PowerPoint-presentasjon OM KAPITLET Det siste kapitlet i elevboka,, er viktig for arbeidet med RLE-faget. Her kan elevene oppsummere hva de har lært på ungdomsskolen samtidig som

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Katolske skoler i Norge LÆREPLAN FOR DE KATOLSKE SKOLENE I NORGE GENERELL DEL. Godkjent av biskop dr. Gerhard Schwenzer SSCC, 13. mai 1997.

Katolske skoler i Norge LÆREPLAN FOR DE KATOLSKE SKOLENE I NORGE GENERELL DEL. Godkjent av biskop dr. Gerhard Schwenzer SSCC, 13. mai 1997. Katolske skoler i Norge St. Franciskus skole Kirkebakken 14 4836 Arendal Tel: 37 00 06 00 kontor@stfx.no St. Eystein skole Hernesveien 22B 8003 Bodø Tel: 75 80 01 68 skolen@steystein.no St. Paul skole

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN Spørsmål og svar om Islam Islam i Norge URTEHAGEN 1 Dette heftet bygger på noen spørsmål som folk i Norge har stilt om Islam. Spørsmålene har de sendt inn til nettsiden www.koranen.no Redaktør: Trond Ali

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

12 opprop fra Frelsesarmeen

12 opprop fra Frelsesarmeen 12 opprop fra Frelsesarmeen Bearbeidet og kommentert av 1 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 1) Kall til tilbedelse s. 4 2) Kall til Guds ord s. 8 3) Kall til botsbenken (nådestolen) s. 12 4) Kall til å feire

Detaljer

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett:

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett: H u m a n i s m e et livssyn 2 Humanismens menneskesyn formuleres slik i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag Vi vil sette pris på dine forslag

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni

Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni www.misjonsalliansen.no 1 Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni Diakoni en takk, en livsstil og et tegn En betraktning om diakoni i Misjonsalliansen

Detaljer

Forord. Oslo november 2005 Barbro Sveen

Forord. Oslo november 2005 Barbro Sveen Forord Under noen års tid hadde jeg gleden av regelmessig å møte ti kvinner med forskjellig tro og livssyn. Det viste seg snart at dette var kvinner som hadde unike liv bak seg som gitt dem livserfaring.

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme #tiltjeneste Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme 1 UKM 2012 Innledning UKM 01/12 Konstituering og forretningsorden UKM 02/12 Orienteringssaker

Detaljer

Underveis. God påske! Velkommen til kirken! Kirkeblad for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Nr. 1-2015

Underveis. God påske! Velkommen til kirken! Kirkeblad for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Nr. 1-2015 Underveis Kirkeblad for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Nr. 1-2015 God påske! Velkommen til kirken! INNHOLD Underveis er et informasjonsblad som skal fremme sunn åndelig utvikling, liv og vekst.

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer