hos Forum for tro og livssyn i Kristiansand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hos Forum for tro og livssyn i Kristiansand"

Transkript

1 Forum for tro og livssyn i Kristiansand Norge er for lengst blitt et flerkulturelt samfunn. Kristiansand alene har i dag innbyggere fra 135 forskjellige nasjoner. Både etniske norske og andre som av ulike grunner søker hit, bærer i seg forskjellige kulturer og forskjellig tro og livssyn. Mange mennesker befatter seg dermed også med dype, eksistensielle spørsmål som har stor betydning. Møtet med det ukjente gir både innbyggere og myndigheter muligheten til ny kunnskap og erfaring. De erfaringene og ressursene som allerede finnes i forumet, kan også brukes i arbeidet med å videreutvikle Kristiansand til å bli en bedre by å bo i. Midt i mangfoldet er det av stor betydning å skape en felles arena for tillitsfulle møter og samtaler, som berører og gir næring til det indre mennesket. Forum for tro og livssyn har erfart at nærhet og kunnskap og et tydelig fokus på dialog skaper respekt og trygghet, og dermed også et godt utgangspunkt for samarbeid. Vi vil gjerne bidra til dette gjennom konferanser, temasamlinger, samtalegrupper og etisk bevisstgjøring av aktuelle samfunnsspørsmål. FTL har i dag medlemmer fra følgende organisasjoner: Den norske kirke Katolske kirke Human-Etisk Forbund Muslimsk Union i Agder Den norske Sotozen Buddhist Orden Metodistkirken Adventkirken Jesu Kristi Kirke av SDH Kirkens Bymisjon Liv Mørland

2 Den Norske Kirke Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? I Norge: På Agder og Telemark: I Kristiansand by: Vi tror på en Gud som har skapt oss og naturens mangfold. Vi tror på en levende Herre, Jesus Kristus, Guds Sønn. Født av Maria og levde som et menneske. Han gav glimt av Guds rike ved sine ord, ved tegn og under. Han gav sitt liv til soning av verdens synd, stod opp fra de døde, og slik åpnet han Guds rike for alle som tror. Vi tror på Den Hellige Ånd som gir liv og skaper tro, og at Jesus kommer igjen for å opprette sitt rike. Jeg ble døpt som barn i Øyslebø kirke, og ble da medlem i Den norske kirke. I dåpen ble jeg knyttet sammen med den korsfestede og oppstandne Jesus. Jeg fikk høre om Gud og Jesus hjemme, på søndagsskole, skole og i kirken. Hjemme lærte jeg å be og ta del i gudstjenester og kristne fellesskap. Gud møter oss på mange måter, i naturen og gjennom mennesker, men i kirken får vi hjelp til å leve troens liv. Å leve som kristen betyr for meg å følge Jesus ut i tjeneste for min neste. Det er ingen idealer for et godt medlem i kirken vår. Å være kristen er å få hvile i det Jesus har gjort for oss. Men kirken har et oppdrag om å gi troen videre, og vise omsorg. Her trengs mennesker. Men en hjelpeløs er like mye kristen som den aktive. Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud, og at alle har et oppdrag som forvaltere. Vi har ansvar for vårt eget liv, for medmennesker og naturen. En god samfunnsborger er en som bryr seg om andre, og deler av det han/hun har fått. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Vi tror at verden er Guds skaperverk og at hvert menneske er skapt i Guds bilde. Dermed vil kirken ha som oppgave å ta opp ting som berører menneskeverdet og menneskers livssituasjon, og forvaltningen av naturens ressurser. Den norske kirke er en kirke blant mange kirker i byen, og et tros-og livssynssamfunn blant mange andre. Vi trenger et forum for å bli kjent, lære om og av hverandre. Vi har felles visjoner i arbeid for menneskeverd og skaperverk. Bjarne Sveinall

3 Bahá í Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: ca. 6 millioner I Norge: ca På Agder: ca. 30 Kjernen i bahá í troen er å skape enhet, å forene verden på tvers av raser, nasjonalitet, kultur og religion og å utdanne menneskeheten til høyere bevissthet. Den kan lære oss hvordan vi kan oppnå vårt høyeste potensiale som individer og samfunn. Det er ryggraden i mitt liv. Det gir meg alle verdiene jeg trenger og troen på at det går an å bygge et fredelig samfunn og forene verden gjennom åndelige og vitenskapelige midler. Det å kunne gå den åndelige veien på praktiske føtter. Vi skiller ikke mellom gode eller dårlige medlemmer. Når man erklærer seg bahá í ved minimum 15 års alder, starter prosessen med å forstå, eller for mange, å utdype det guddommelige budskap. Vi tror at Bahá u lláh er Guds manifestasjon for vår tid og at hans lære er Guds vilje for menneskene og derfor strekker vi oss mot læren etter beste evne. Bahá u lláh`s lære setter menneskeheten i stand til å bygge en ny verden og alle kan være med i denne prosessen og bidra for å fremme utvikling og fred basert på dyder som rettferdighet, likeverd og medmenneskelighet. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Vi kan uttale oss om alle aktuelle samfunnsspørsmål uten at vi griper inn i politiske avgjørelser. Vi bør alltid uttale oss når vi oppdager urettferdighet og undertrykkelse. Vi mener all religions sanne vesen er opprettelse av fred og kjærlighet og at dette er noe alle livssynssamfunn kan forenes i. Dette er det viktig å samarbeide om. Siv Berge

4 St. Ansgar katolske kirke Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn På verdensbasis: I Norge: 1,15 milliarder ca registrerte, ca katolikker i Norge. På Agder: registrerte medlemmer Troen på inkarnasjonen; at Gud ble menneske i Jesus Kristus og den frelse som Kristus vant for oss gjennom sin lidelse, død og oppstandelse. Videre er det vår tro at disse mysteriene ble betrodd Kirken og er tilgjengelige for oss gjennom sakramentet. Møtet med det hellige gjennom liturgien og sakramentene. Kirken er verdensvid. Kirken legger vekt på det objektive innholdet, og det er en befrielse at det ikke legges vekt på egne følelser. Sakramentene er viktige i forhold til at Gud handler gjennom synlige, objektive tegn. Den katolske kirke har et realistisk menneskesyn. Målet er hellighet, det vil si å bli fullkomment gjenskapt i Kristus til Gudlikhet. Men man er fullt klar over at dette kan være en lang prosess. En god katolikk regnes som en som jevnlig går til messe, kommunion og skrifte, altså en som lever det sakramentale livet. Å delta aktivt og konstruktivt i fellesskapet og i samarbeid med annerledes troende. Katolikker oppfordres til å engasjere seg politisk og være ordentlige borgere i de land de bor i. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Kirken som sådan mener seg berettiget til å uttale seg, det vil si ta til orde og gi sitt bidrag i samfunnsdebatten. Kristiansand blir i stadig større grad en by med innbyggere fra flere nasjoner og trossamfunn. For at alle best mulig skal kunne leve sammen, er det viktig at man blir kjent med hverandre og trygge på hverandre. Vi mener at FTL er et viktig redskap i forhold til å skape dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og derigjennom gjøre Kristiansand til en bedre by å bo i. Grete Skoland Kaspersen

5 Human-Etisk Forbund Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynssamfunn? I Norge: På Agder: Kjernen i humanismen er knyttet til virkelighetsoppfatning, syn på mennesket og etikk. Mennesket må selv skape mening i livet, alene eller sammen med andre i det fellesmenneskelige erfaringsområdet. Spørsmål om virkeligheten må uttrykkes rasjonelt og dokumenterbart. Mennesket er verdifullt i kraft av å være til og er bare ansvarlig for sine handlinger ovenfor sine medmennesker. Etikken er forankret i mennesket og i forholdet til andre mennesker (gjensidighetsprinsippet): Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg har forankret min etikk i mennesket, i den gjensidige forpliktelsen til andre mennesker. Jeg tror ikke på utenomjordiske krefter og aksepterer ikke gamle, hellige skrifter som rettesnor for mitt liv og min frie tanke. Human-Etisk Forbund står for mye av det samme som meg. HEF arbeider aktivt for viktige livssynssaker som reell likestilling mellom ulike tros- og livssynssamfunn og arbeider aktivt mot den diskriminering Staten har gjort og fortsatt gjør mot andre ved sin klare favorisering av ett trossamfunn (Den norske kirke). Et godt medlem er en humanist som aktivt støtter opp om HEF sitt arbeid, og gjerne bruker tid på dette. Ved sterk og samlet innsats kan bl.a. livssynsdiskrimineringer i samfunnet bekjempes. Men det viktigste er å vise seg som humanist gjennom å være et nært og godt medmenneske, å være kritisk til evige sannheter og å støtte opp om verdiene i Menneskerettighetene. En god samfunnsborger aksepterer og respekterer at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter, og at vi er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør behandle hverandre i brorskapets ånd. Videre at det tas samfunnsansvar bl.a. gjennom å bruke og å verne om demokratiet og demokratiske rettigheter. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? HEF er partipolitisk nøytral, men er en aktiv aktør innenfor bl.a. livssynsspørsmål. Vi er mot livssynsdiskriminering og derfor for religionsfrihet og en sekulær stat, for religionsnøytrale barnehager og skoler og felles livssynsfag i skolen, for felles ekteskapslov, for liberalisering av dagens bioteknologilov osv. Kunnskap om og dialog med mennesker med andre livssyn er viktig og gir forståelse for hva de tror på og hvorfor de gjør det. Samarbeidet med andre gir innsikt som hindrer misforståelser og konflikt, og er - dypest sett fredsskapende arbeid. Og så er det viktig at meningsbrytninger og uenigheter kommer fram. Rolf M. Danielsen

6 Muslimsk Union i Agder Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På Agder: 520 Islam, i det vesentlige er samme bud og rettledning som Gud åpenbarte til alle sine profeter. Si: Vi tror på Gud, ordet som ble åpenbart for Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammene, det som ble gitt til Jesus og til profetene fra deres Herre; vi skiller ikke mellom dem og vi underkaster oss Ham. (Koranen, 3,83). Islam er å hengi seg til Gud og tilbe Ham alene, og tro, ord og handling skal stå i harmoni med hverandre. Gud er ikke en del av sin skapelse, men er høyt hevet over alt. Profeten Muhammed er det siste og avgjørende sendebud. Gud sendte ham i barmhjertighet til hele verden. Koranen er den siste åpenbaring fra Gud til verden. Koranen er Guds ord. Gud skapte menneskene for at de skal tilbe Ham alene. Gud skapte Dommedagen for å stille enhver til ansvar for urett begått i dette livet og for å belønne gode gjerninger. Koranen. 10:4: Til Ham skal dere alle vende tilbake, dette er Guds sanne løfte. Han frembringer skapelsen, så gjør Han det på ny, for å belønne rettferdig dem som tror og handler rettskaffent. Mennesker kommuniserer med Gud gjennom å be til Ham. Man skal be fem ganger om dagen. En gang om året, i Ramadan måned, skal man holde seg fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang. Fasten regnes som en viktig del i menneskets åndelige utvikling. Gjennom å betale zakat (forpliktet årlig almisse) skal samfunnet ta vare på svake fattige. En gang i livet må de, som kan både fysisk og økonomisk, reise til Mekka. Koranen garanterer religionsog trosfrihet: Det finnes ikke tvang i religionen. Koranen: 2:256. Muslimene er ansvarlige for å beskytte minoritetenes rettigheter og at de skal få bosette seg og jobbe der de vil i muslimske land. Muslimene skal også ha respekt for naturen. Det er ikke lov å skade naturen. Det betyr veldig mye for meg å være medlem i mitt trossamfunn. Det gir tryghet og harmoni. Jeg får sosial kontakt med andre muslimer og praktisering av tro blir lettere. Jeg kan lettere dele mine bekymringer og vanskeligheter med andre og der er det alltid noen som kan oppriktig gi meg god råd og støtte. Ved å være aktiv medlem i mitt trossamfunn, får jeg mer kunnskap om religion og jeg får inspirasjon til gjøre aktivt arbeid for andre mennesker. I Koranen (33:35) står det: Muslimer; menn og kvinner som har overgitt seg til Gud, troende, trofaste, sannferdige, tålmodige, ydmyke, gavmilde, fastende, menn og kvinner som verner sin kyskhet og som stadig kommer Gud i hu, for dem har Gud gjort rede tilgivelse og en veldig stor lønn. Et godt medlem skal ha alle disse gode egenskaper som er nevnt i verset over. Et godt medlem skal være et godt menneske og en god samfunnsborger, som skal bry seg om andre og ta vare på både mennesker og naturen. Han skal ta vare på gode islamske verdier: Toleranse, kjærlighet til medmennesker, søke etter vitenskap og kunnskap.

7 Muslimsk Union i Agder En god samfunnsborger skal være en ansvarsfull person som oppfyller sine plikter og gjør litt mer godt for andre. En som bruker sin tid og krefter til å gjøre andre gode. En som samarbeider i enhver god og bra handling og som avstår å delta i onde gjerninger. En som er nyttig for andre, respekterer eldre og er snill mot yngre. En som også er flink til å passe på sine religøse forpliktelser. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Muslimsk Union i Agder er noe engasjert i diverse dialog grupper og fora i byen. Trossamfunnet bør uttale seg om ting som angår Islam og muslimer. Jeg erfarer at det er mye mangel på riktig informasjon om Islam i samfunnet og det er mange fordommer mot Islam og muslimer blant vanlig nordmann. Muslimsk trossamfunn må være aktiv til å bringe riktig kunnskap og opplysninger om Islam og muslimer fram til offentligheten. Det er svært bra at vi har Forum for Tro og Livssyn i byen vår der de fleste av trosamfunn i byen er med. Det er meget viktig at Muslimsk Union i Agder er med i FTL fordi da er det mulighet for dialog og for den gode samtalen med andre trossamfunn. Det er viktig for å respektere hverandre og å bygge bro mellom folk med forskjellig tro og livssyn. Medlemskap i FTL gir mer kunnskap og informasjon om andre som danner grunnlag for mer toleranse og vennlighet for de andre. Den bygger ned skepsisme og spenninger. Akmal Ali

8 Den Norske Sotozen Buddhist orden Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: I Norge: millioner buddhister på verdensbasis ca i Norge På Agder: Kambodsjanere, vietnamesere og etniske nordmenn. Det totale antallet ukjent. I himmelen ble den kommende Buddha spurt av Gudene om å la seg tilbakeføde som et menneske. Født sønn av en konge var han 29 år gammel da han sa fra seg tronen for å finne en vei. Da han fant veien og ble en Buddha (en som er våken og ser alle ting i klarhet) vandret Buddha i 45 år og underviste læren til alle som ville høre. Buddha sa at alle mennesker har Buddha-natur og kilden i oss til visdom og tilfredshet. Vi er alle like, ingenting skiller oss. Å være en del av et fellesskap er viktig fordi det er viktig å ha noen å dele det vi har til felles med. Et godt medlem besøker templet av og til, studerer læren av og til, og tenker på fellesskapet av og til og støtter opp om de prosjekter som gagner mange mennesker. En god samfunnsborger bidrar til fellesskapet etter egen evne, er tolerant og viser respekt for loven og for andre mennesker. Viser vennlighet, men sier fra når noe er galt og når urett blir begått. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? (Dette har jeg intet mandat til å uttale meg om.) Personlig mener jeg at trossamfunnet ikke skal ta parti med ett politisk parti eller drive ensidig kampanje for ett parti, men at det er viktig å være engasjert i det som foregår i samfunnet og er synlig og lar sin stemme høre når det er nødvendig. Forumet er en viktig arena fordi ulike mennesker med forskjellig tros- og livssyn møtes i dialoger som gir oss kunnskap og innsikt, samtidig som vi på et dannet vis kan enes om, at om vi er uenige om mangt og meget, dette får aldri stå i veien for et fellesskap i fred. Broder Såzen Larsen Kusano

9 Jesu Kristi Kirke av SDH Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: 15 millioner I Norge: På Agder: 197 Hvordan vil du formulere kjernen i ditt tros- eller livssynssamfunns lære, og hva betyr det for deg å være medlem i ditt tros- eller livssynssamfunn? Kirken gjenspeiler den opprinnelige kirken som Kristus grunnla under sin tjenestegjerning på jorden når det gjelder tro, lære, myndighet og oppbygning. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, hvis medlemmer av og til blir kalt mormonere, betrakter seg som den eneste kristne kirke som har myndighet fra Jesus Kristus. Kirken gjenspeiler den opprinnelige kirken som Kristus grunnla under sin tjenestegjerning på jorden når det gjelder tro, lære, myndighet og oppbygning. Kristi apostler profeterte at Kirken som ble grunnlagt av Kristus, ville bli borte fra jorden (2. Tessalonikerbrev 2:8), og at han ville gjenopprette den før sitt annet komme (Apostlenes gjerninger 3:19-21). Etter sin himmelfart fortsatte Jesus Kristus å åpenbare for sine apostler hvordan de skulle lede hans kirke. Etter deres død fant det imidlertid sted et stort frafall fra sannheten, til tross for mange troendes rettferdige innsats. Etter hvert ble myndigheten og mange av sannhetene i Kristi kirke borte. I 1820 begynte Jesus Kristus å gjenopprette sin kirke gjennom profeten Joseph Smith. Fra en beskjeden start har Kirken utviklet seg til en verdensomspennende organisasjon med i overkant av 15 millioner medlemmer. Indre fred og lykke, nærhet i ekteskapet og familien og etter hvert Guds evige nærvær, er de mål Jesu Kristi Kirke søker å bringe innen rekkevidde for alle mennesker ved å forkynne Jesu Kristi evangelium. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, legger stor vekt på at medlemmene i størst mulig grad overfører de prinsippene og budene de har lært, til sitt daglige liv. Formålet med dette er på den ene side å forberede medlemmene på forandringer som finner sted i livet, og på den annen side å gi dem en visjon av og en konstant orientering mot oppstandelsen og evigheten.

10 Jesu Kristi Kirke av SDH I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Det finnes trengende mennesker i ethvert samfunn. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hjelper når hverken den enkelte eller familien kan dekke hans eller hennes grunnleggende behov. Det er i tråd med de læresetningene vi finner i Jesu Kristi evangelium om at vi skulle bære hverandres byrder (Galaterne 6:2). Kirkens velferds- og humanitærhjelpsprogrammer er internasjonalt kjent og respektert. De er utarbeidet for å hjelpe den enkelte til å klare seg selv. Prinsippene arbeid og selvhjulpenhet står sentralt i disse programmene. Kirken hjelper sine trengende medlemmer, men gir også humanitærhjelp til andre mennesker over hele verden uten hensyn til religion, farge eller nasjonalitet. Etter 2. verdenskrig mottok for eksempel trengende europeere mat, klær og andre varer fra medlemmer i Europa og resten av verden. Humanitærhjelpen har nådd 147 land hittil og beløper seg til flere titalls millioner dollar i året. Kirkens humanitærhjelpsorganisasjoner, både lokalt og globalt, samarbeider ofte med etablerte hjelpeorganisasjoner som Røde Kors. Det er viktig at vi er med i FTL, ved at vi er en kirke som er en verdensomspennende kirke. Vi er en kirke som klarer oss selv. Den er i stor vekst globalt. Og det er viktig for oss å kunne jobbe tett og lære av de andre kirkesamfunnene i Agder. Det er viktig for oss å vise oss utad i samfunnet, og kunne opplyse om vår tro fra medlemmer som lever etter evangeliet og kan gi fakta ved spørsmål. Thor Øyvind M. Rustad

11 Metodistkirken Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: mer enn 75 millioner I Norge: ca På Agder: ca Nådeteologien. Åpenhet. Vennlighet. Imøtekommenhet. Dåpssynet som sier at alle må få lov til å velge selv. Barn blir ikke medlemmer i Metodistkirken når de blir døpt, men de blir menighetens ansvar. En av våre prester har begynt på sin doktorgrad: Den forutgående nåde. Vi har nå kommet inn i et nådesfelleskap med statskirken som betyr at vi anerkjenner hverandres dåp og at prestene kan jobbe i hverandres kirker. Men vi er ikke lillebroren til statskirken, vi er likestilte. Tilhørighet som går over landsgrenser. At jeg føler at Gud er til stede hvert minutt og hjelper meg når jeg har det vanskelig. At jeg alltid er velkommen og blir møtt av hyggelige, og velsinnede mennesker. Gjør ikke forskjell på folk. Math. 5 43: I kirken kalles dette: kristelig fullkommenhet. En må avgi en medlemsløfte for blir medlem av Metodistkirken, og dette løfte må tas alvorlig. Det kreves at du støtter trossamfunnet med dine bønner, med din tilstedeværelsen og med dine midler, altså dine penger. Gjør ikke forskjell på folk. Vi ønsker å være brobyggere. Det er bra med mange trossamfunn, og at vi møtes og å bli kjent med hverandre. Annbjørg Johannessen

12 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? I Norge: ca. 75 % av befolkningen Gud ble mennesket slik at mennesket skulle kunne identifisere seg med Gud. Dette mennesket var Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske. Kirken forvalter relasjonen mellom Gud og menneskene og skal til enhver tid være de stemmeløses røst inn i felleskapet/samfunnet. At jeg tilhører et felleskap som representerer noe utover meg selv. Dette felleskap er med på å skape en himmel over mitt liv. Andres gudstro bærer meg når min tro ikke strekker til. Det er et bærende felleskap hvor raushet og gjensidig respekt er de bærende elementer. Raushet, inkluderende, åpen og lyttende. En som respekterer andre uavhengig av rase, tro, livssyn, seksuell legning. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? I stor grad. Kirkens Bymisjon er en aktør som har som oppdrag å stille seg på de stemmeløse side. Organisasjonen skal uttale seg offentlig om samfunnsspørsmål. Det er viktig for Kirkens Bymisjon å bidra til en god dialog mellom de ulike tros og livssynsgruppene i Kristiansand. Øivind Stabrun

13 Syvendedags Adventistsamfunnet Hvor mange medlemmer har ditt tros- eller livssynsamfunn? På verdensbasis: 16 millioner I Norge: På Agder: 270 NB: Barn regnes ikke med som medlemmer før enn de eventuelt tar troendes dåp fra tidlig tenalder og oppover. For å sammenlikne med barnedøpende kirker, kan man regne med et tillegg på relaterte barn tilsvarende 25% av tallene nevnt ovenfor. Kjernen i mitt tros- og livssynssamfunn er Håpet, enten det dreier seg et meningsfullt og engasjert liv her eller det dreier seg om forventningen på at Jesus Kristus skal komme tilbake og innlede evigheten på den nye jord. Formidlingen av Håpet møtes i et omfattende arbeid for andre menneskers beste både i inn- og utland, slik som katastrofe- og bistandsarbeid (ADRA), helseinstitusjoner, helse- og sosialarbeid, barne- og ungdomsarbeid, skolearbeid, eldrearbeid m.m. Gjennom Jesus komme til jord, hans tjeneste, død og oppstandelse, har vi fått frelse, håp og mening. Mitt medlemskap i Adventistsamfunnet har gitt meg identitet, tilhørighet og hensikt. I fellesskapet finner jeg at ståsted for engasjement innefor opplevde behov innen min egen omgangskrets eller i videre fora. Jeg har noen å samarbeide med enten det skjer på egen eller andres banehalvdel. Hvilke idealer har ditt tros- eller lissynssamfunn for et godt medlem? Medlemsidealet oppsummeres helst i uttrykket fra Berlevåg mannskor, Heftig og begeistret. Medlemmer kommer fra mange lag og med ulik bagasje. Fellesskap i mangfold er derfor et første mål, mens det andre blir å finne sin tjenesteplass i fellesskapet. Bibelen anbefaler å finne sine nådegaver i et meningsfullt liv. Idealene for en god samfunnsborger er på linje med medlemsidealene nevnt ovenfor. Vi trenger å bry oss om hverandre, ettersom vi alle trenger hverandre. Det greske ordet ordet brukt om Guds kjærlighet er agape : Det dreier seg om å elske og bry seg, ikke bare som en respons på stimuli, men fordi det trengs. I hvilken grad kan og bør ditt tros- eller livssynssamfunn uttale seg offentlig om aktuelle samfunnsspørsmål? Et tros- og livssynssamfunn er ikke et politisk parti. Men det er en verdibasert organisasjon med engasjement for opplevde behov i storsamfunnet. Derfor både kan og bør også mitt kirkesamfunn engasjere seg i ulike samfunnsspørsmål, men på en slik måte at ulike politiske synspunkter kan finne seg hjemme i uttalelsene. Kommunikasjon er et være eller ikke-være for et tros- og livssynssamfunn. Adventistsamfunnet var derfor blant de første tros- og livssynsorganisasjonene innen både trykte og digitaliserte media. FTL er et naturlig organ for en kommunikasjon, ikke minst på grunn av opplevd gjensidig tillit og åpenhet. Per de Lange

14 Gud i mediebildet Regionsavisen i Vest-Agder, Fædrelandsvennen, har vist stort engasjement i det lokale kristenlivet. Kanskje mer enn aviser den kan sammenlikne seg med i resten av Norge. Avisen mener at tro, tvil og livssyn engasjerer sørlendingene og derfor fortjener dette plass i mediebildet. Kristenlivet fremstilles ikke entydig. På lederplass kan avisen kritisere maktmisbruk i kirken. I samme utgave av avisen kan man lese begeistrede reportasjer om sosialt arbeid i kristen regi. En sterk tradisjon i Fædrelandsvennen er reportasjer om Den gode sørlending. Det kan være historier om lokale barneforeninger som samler inn penger til gode formål, eller sørlandske hjelpearbeidere som gjør innsats i fjerne land. Avisen presenterer med varme og beundring den idealistiske drivkraften som ligger bak. Det skinner gjennom en stolthet over at Sørlandet blir synlig ute i verden. På den ene siden svinger avisen pisken over de som har makt og lederansvar i kirken. På den andre siden framstilles sterk tro positivt når resultatet vises i barmhjertige handlinger som foregår langt borte. En gjentakende debatt i media har vært Sørlandspietismen og kristenlivet på Sørlandet før og nå. Avisen tegner et bilde av at det har vært en endring, men ikke nødvendigvis at endringen har vært av det gode. Avisen kan kritisere Sørlandspietismen på lederplass, samtidig som den nye, ungdommelige måten å være kristen på kan omtales på en kritisk måte. Elise Seip Tønnessen i Gud på Sørlandet 2008 God in media The regional newspaper in Vest-Agder, Fædrelandsvennen, has shown great interest in local Christian life, and possibly more than comparable Norwegian newspapers. The newspaper is of the opinion that faith, doubt and philosophy of life engage the southerners, and thus deserve the attention of the media. On the one hand the newspaper castigates te in power and in the lead in church. On the other hand, strong faith is represented positively when the result is shown in charitable action far away. A recurring debate has been southern pietism and Christian life at Sørlandet in the past and today. Elise Seip Tønnessen in Gud på Sørlandet 2008

15 Nye religioner på Sørlandet De aller første muslimene på Agder var to pakistanske menn som flyttet til Kristiansand i Kristne menigheter og organisasjoner hadde da lenge vært fullstendig enerådende i det religiøse landskapet på Sørlandet. Omkring 1970 kom den første innvandringen fra ikke-europeiske land. Dette førte til at Agder som landet i sin helhet gradvis ble et flerreligiøst samfunn. I løpet av 70-årene meldte tre forskjellige innvandrergrupper sin ankomst til landsdelen. Den første var arbeidssøkere fra muslimske land. De to andre var flyktninger fra henholdsvis Vietnam om Chile. Majoriteten av vietnameserne er buddhister, men en betydelig andel er katolikker. Flertallet av chilenerne er katolikker. Senere har det kommet flyktninger fra en rekke ulike land. Det har bidratt til et stort etnisk mangfold blant religiøse grupper som katolikker og muslimer. Levi Geir Eidhamar i Gud på Sørlandet 2008 Flere tros- og livssynssamfunn presenterer seg selv i utstillingen. Tall fra SSB, Statistisk Sentralbyrå i Norge, viser hvor mange medlemmer de enkelte samfunn har hatt i Kolonnene ved siden viser hvor mange % av befolkningen i fylket dette utgjorde. Tros- eller livssynssamfunn Vest-Agder % Aust-Agder % Kristne trossamfunn utenom Den norske kirken , ,3 Buddhisme 577 0, ,2 Islam , ,75 Annen religion 82 0, ,02 Livssynssamfunn , ,3 Sørlandet omfatter Vest- og Aust-Agder bodde mennesker i Vest- Agder og i Aust-Agder. 77 % er medlemmer av Den norske kirken. OBS! Tabellen omfatter bare medlemmer det blir mottatt offentlig stønad for. Tall for medlemmer i Den norske kirken er hentet fra KIFO. Tallene her gjelder for Agder og Telemark bispedømme. Vi har tatt utgangspunkt i at det er i begge regioner 77 % av befolkningen som er medlem i Den norske kirken.

16 New religions in Agder The very first Muslims in Agder were two Pakistani men who moved to Kristiansand in Up until then Christian congregations and organizations had had a complete monopoly in the religious landscape of Sørlandet. Around 1970 the first immigrations from non-european countries arrived. This had the result that Agder like the rest of the country - increasingly is becoming a multi-religious region. Today there is a large ethnic plurality among religious groups such as Catholics and Muslims. Levi Geir Eidhamar in Gud på Sørlandet 2008 Several religious denominations present themselves in the exhibition. Numbers from Statistics Norway show how many members the individual denominations have. Belief system / religion Vest-Agder % Aust-Agder % Christian, outside of the Norwegian Church , ,3 Buddhism 577 0, ,2 Islam , ,75 Other religions 82 0, ,02 Non-theist , ,3

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN. Forståelse, respekt og likebehandling

STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN. Forståelse, respekt og likebehandling STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN STL Forståelse, respekt og likebehandling STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN FORSTÅELSE RESPEKT LIKEBEHANDLING Samarbeidsrådet for tros- og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng-

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng- I dette kapitlet skal vi møte den yngste av verdensreligionene, Bahai (uttales: Bahaai). Den ble stiftet i Persia, i dagens Iran, men har sitt hovedsete i Haifa i Israel.» Elevene skal kunne gjøre rede

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn)

RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn) RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn) 1. Forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2017-2021 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Om humanisme... 4 2. Om Human-Etisk Forbund... 5 3. Om seremoniene... 6 4. Om livssynspolitikk... 7 4.1. Demokrati og menneskerettigheter...

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over filosofiske

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3. Budene. En farlig vei

Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3. Budene. En farlig vei Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3 Min sønn, ta vare på mine ord, gjem budene mine hos deg! Hold fast på budene, så skal du leve, ta vare på min rettledning som din øyensten! Bind dem fast til fingrene,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Vivo Mnd August Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Elevene kan reflektere over hva det vil si å

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

På sporet av Jesus.l Kristendommen

På sporet av Jesus.l Kristendommen Årsplan i KRLE 8.trinn 10.trinn KRISTENDOM Kompetansemål: forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende Går igjen i alle

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Etter 4. årstrinn Kristendom fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer