Foto: Pål Arne Winsnes. Diakoni. tema nr 15. Av Pål Arne Winsnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Pål Arne Winsnes. Diakoni. tema nr 15. Av Pål Arne Winsnes"

Transkript

1 OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Pål Arne Winsnes tema nr 15 Diakoni Av Pål Arne Winsnes 1

2 Et hefte om diakoniens rolle i trosopplæringen Kan diakoniens utgangspunkt og tankesett bidra til å gi trosopplæringen et nytt potensiale og faktisk bidra til en endret forståelse for den tradisjonelle lærer/elev - rollen? Dette spørsmålet og noen flere, vil jeg forsøke å gi svar på i dette heftet. Jeg håper heftet kan være med på å synliggjøre og tydeliggjøre den rolle diakonien kan spille i trosopplæringen i landets menigheter, og at trosopplæringen kan bli beriket med ny kraft og energi ved at diakonien finner sin naturlige rolle. På den måten kan trosopplæringen få nye og spennende perspektiver. Lykke til! Foto: Pål Arne Winsnes Diakoni og trosopplæring - en innledning I bladet Diakonos skrev Paul Erik Wirgenes, tidligere prosjektleder for trosopplæringsreformen, en artikkel i 2004 som heter «Diakoni og trosopplæring». (15) Han viser i artikkelen til den forståelse av læringsbegrepet som ligger i grunnlagsdokumentene for trosopplæringa, som forutsetter en nærhet til den diakonale tjenesten og de diakonale fagmiljøene: I Stortingsmelding nr 7 ( ) heter det: Dåpsopplæringa skal utvikle «deira evne til å tolke, meistre og leve sitt liv. Dåpsopplæringa skal gi dei unge livshåp, utvikle deira evne til å møte gode og vonde dagar og til å tru på framtida og eigne ressursar. Opplæringa skal byggje ein trygg identitet hos den døypte, stimulere til refleksjon over eigne haldningar og utvikle toleranse og respekt i møte med dei som har ei anna tru eller eit anna livssyn.»(9) Wirgenes hevder at i en systematisk og sammenhengende trosopplæring, skal kunnskap om diakoni være et viktig element. Kristen tro og vårt ansvar i en såret verden henger nøye sammen. Kristi kjærlighet kan aldri isoleres til tankens og ordenes virkelighet. Kristi kjærlighet søker forpliktende handling. Det er umulig å skille Jesu undervisning fra hans helbredende tjeneste. Hans

3 forkynnelse hører sammen med hans omsorg og hans unike evne til å formidle verdighet og oppreisning. Det nytestamentlige læringsbegrepet har klare diakonale elementer. (15) Trosopplæringen skal som kjent være for alle døpte, og den er åpen for alle uansett funksjonsnivå. Det er da viktig at trosopplæringen tilbys og tilrettelegges på en slik måte at barns og unges særskilte behov tas hensyn til, slik at alle kan ta del i denne opplæringen. - Behovet for en integrert diakonal faglighet i møte med barn og unges livsvirkelighet er stort, påpeker Wirgenes.(15) Plan for diakoni Plan for diakoni i Den norske kirke fra 2010 gir et godt grunnlag for å forstå Kirkens diakoni. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er i planen uttrykt slik (5): Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Dette er den retning som Kirken ønsker at menighetene skal velge, i sitt lokale planarbeid. De konkrete, lokale planer må bygges på disse momentene og lages med utgangspunkt i lokale behov, ressurser og samarbeidsmuligheter samt sees i sammenheng med menighetenes samlede strategiarbeid. Bispedømmene kan i tillegg bestemme at menighetene skal ha fokus på spesielle grupper. Eksempelvis har Sør-Hålogaland bispedømme i sitt strategidokument sagt at det skal legges særskilt vekt på barn og unge i utformingen av lokale diakoniplaner og trosopplæringsplaner. Erfaringer så langt viser at trosopplæringen i menighetene også må ha diakonalt innhold for å lykkes. (4) Diakoniens utgangspunkt Her er diakoni definert slik: «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom: nestekjærlighet inkluderende fellesskap Diakonien har to utgangpunkt. Det ene er Bibelens fortelling om at hvert eneste menneske er skapt i Guds bilde, er unikt og har uendelig verdi. Vi har som mennesker ansvar for hverandre og skaperverket. Vi er skapt til å være i relasjoner, som mennesker med og for hverandre. Den danske filosofen og teologen K.E.Løstrup sier at vi holder litt av livet til de vi møter, i våre hender. vern om skaperverket kamp for rettferdighet» 3

4 Det andre utgangspunktet er Jesus selv. Han gjorde vel mot mennesker som hadde det vanskelig og stilte det spørsmålet som er diakoniens kjernespørsmål: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?». Jesus sa : Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange. (Mt 20:28) Dette utfordrer oss til tjeneste for andre. (2) Diakoni er det samme som nestekjærlighet sett ut fra en kristen forståelse. Det kan være å stille seg til disposisjon, ha omsorg for andre for eksempel ved å sørge for rettferdig fordeling av goder. Diakoni tar sitt utgangspunkt i Jesu omsorg for syke og utstøtte, slik det gjenspeiler seg i fortellingen om Den barmhjertige samaritan. Det betyr at de nestekjærlige handlinger som skjer med dette utgangspunkt, kan bidra til å synliggjøre Guds kjærlighet til mennesker. (1) Hva er en diakon? En diakon er leder av kirkens omsorgsarbeid og har det faglige ansvaret for dette arbeidet. Diakonen har sin identitet i kirken og arbeider for menneskers beste i lokalmiljøet. Ofte i samarbeid med offentlige og frivillige instanser. Diakoni kommer av det greske ordet diakoneo som betyr blant annet å «være til tjeneste» og «ha omsorg for». Underforstått å tjene andre. Ordet diakon kommer av det greske ordet diakonos som på norsk gjerne oversettes til tjener. (3) Diakoniens arbeidsområder Diakoner kan ha ulike arbeidsoppgaver og profil ut fra lokale behov og variasjoner i spesialkompetanse. Men for alle diakoner gjelder følgende (Det norske Diakonforbund) (3): Diakonen arbeider i forhold til mennesker i vanskelige livssituasjoner. Diakonen møter mennesker i sårbare situasjoner, uavhengig av den enkeltes livssyn og kulturbakgrunn. Vern om skaperverket er også vern om menneskets livsmiljø, og er derfor en del av diakonens oppgaver. Diakoner arbeider med alle aldersgrupper, men kan ha fokus på enkelte grupper. Diakoner arbeider med frivillige gjennom rekruttering, opplæring og tilrettelegging. Diakoner arbeider tverrfaglig og kan fange opp personer som «faller mellom ulike stoler». Diakonen har en bred kompetanse som gir god mulighet til samarbeid med ulike instanser innen kommunen og med frivillige organisasjoner. Diakonen er ofte et viktig bindeledd mellom kirke og lokalsamfunn. Diakonen har en klart definert kirkelig stilling med kirkelig identitet og har et utadrettet arbeid mot mennesker. Diakoner har som regel en treårig Bachelorgrad innen helse-, sosialfag eller pedagogikk, og Master i diakoni som inneholder en teoretisk og en praktisk-kirkelig del. Diakonen vigsles til tjeneste i kirken av biskopen. Biskopen har faglig tilsyn med diakonen. En diakon kan være ansatt i kirken, lokalt i en menighet eller i et prosti, i institusjoner eller diakonale organisasjoner. (3) Foto: istock

5 Diakonen er underlagt regler om taushetsplikt. Diakonforbundet har vedtatt egne etiske retningslinjer for diakoner. (3) Det er de lokale menighetsrådene som har ansvar for å innarbeide og utvikle diakonien i sognet, jf. Kirkeloven 9. Med andre ord er det det samme menighetsrådet som behandler og vedtar både plan for diakoni og plan for trosopplæring. Kirkelig Fellesråd har som regel arbeidsgiveransvaret for alle som jobber med trosopplæring, og fordeler og forvalter ressursene på de ulike faggruppene. Iflg Kirkeloven 14 har Fellesrådet søkelys på diakonien i kirken gjennom overordnede mål og planer. Endelig er det bispedømmerådet som er ansvarlig for at diakonien blir innarbeidet i menighetene, i samsvar med de nasjonale strategiene. Bispedømmerådet fordeler dessuten statlige tilskudd til diakonstillinger. Plan for trosopplæring Plan for trosopplæring i Den norske kirke, GUD GIR - VI DELER, har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som: Vekker og styrker kristen tro. Gir kjennskap til den treenige Gud. Bidrar til kristen livstolkning og livsmestring. Utfordrer til engasjement og deltagelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. (11) Trosopplæringen skal være inkluderende og tilrettelagt slik at alle kan delta. På den måten kan alle som deltar bli et tallrikt og mangfoldig fellesskap. Med barn og unge i ulik alder, ulike interesser, funksjonsevne, kjønn, legning, etnisitet, sosioøkonomisk bakgrunn og kultur - som har det til felles at de alle er døpt og dermed tilhører Kirken - har alle menighetene mulighet til å fremstå som mangfoldige læringsmiljøer. I følge GUD GIR VI DELER er følgende de sentrale anliggender for en fornyet trosopplæring: (11) Trosopplæring skjer i møter mellom mennesker og i menneskers møter med den treenige Gud. Å legge til rette for at tro kan praktiseres, er en viktig oppgave i trosopplæringen. Vi lærer gjennom ord og samtaler og ved ulike språk og uttrykksformer. Vi lærer gjennom opplevelser og fullverdig deltagelse. Kirken er både læringsarena og innhold i trosopplæringen. Barn og ungdom som hører til i kirken, utgjør et stort og rikt mangfold. Trosopplæringen skal være tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsevne og forutsetninger. Hvem som er «elev» og hvem som er «lærer», varierer i samspillet mellom dem som er delaktige i læringsprosessen. 5

6 Grunnlaget for trosopplæringen beskrives ut fra overskriften VI DELER: VI DELER tro og undring VI DELER kristne tradisjoner og verdier VI DELER opplevelser og fellesskap VI DELER håp og kjærlighet Dette kan vi kalle den pedagogiske plattformen og læringssynet for trosopplæringsreformen. Med de muligheter og rammer som ligger i den. Opplæringen vil bære preg av totalformidling, der kunnskap og opplevelser i menighet og hjem, gir læring i og av fellesskapet. Vi ser her at trosopplæringen gir stort rom for å erfare, under læringsprosessen. Nettopp derfor er det viktig at man i tverrfaglige møter, kommer fram til måter å lære og praktisere de ulike momentene i de lokale trosopplæringsplanene på. Visjonen for trosopplæringen i Den norske kirke er: (11) En raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet. Lokale trosopplæringsplaner Alle menigheter skal utvikle lokale trosopplæringsplaner som bygger på den nasjonale Plan for trosopplæring, som er vedtatt av Kirkerådet.Det er viktig at den enkelte menighet bruker god tid på å utvikle den lokale planen. Flittig bruk av mentor i arbeidet anbefales. Her er det viktig å hente inn idéer og synspunkter fra både de ulike målgruppene og foreldrene, samt innspill fra ulike stedlige foreninger og frivillige organisasjoner. Diakoni er i den nasjonale planen satt opp som én av 11 sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring. Alle lokale planer som utarbeides, må inneholde strategier for hvordan disse 11 dimensjonene inkluderes i menighetenes trosopplæring. I flg Plan for trosopplæring heter det følgende om diakoni som sentral dimensjon: (11) «En diakonal trosopplæring vil ha livshjelp og handlende kjærlighet som en integrert del av sitt læringsbegrep. Kirken kan ikke bare lære om kjærlighet. Kirkens tro og bekjennelse må erfares og praktiseres. Diakonien er en tjeneste for medmennesker, skaperverket, og en tjeneste for Gud. Denne helhetstenkingen har konsekvenser også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro. Diakonien er uløselig knyttet til trosopplæringens mål om å bidra til livstolkning og livsmestring. Trosopplæringen skal gi rom for å utvikle et trygt selvbilde, etablere relasjoner, utfordre til tjeneste, og til livsutfoldelse for hele mennesket med bruk av ulike sanser, evner og uttrykksmåter. Alle har behov for å bli møtt med nestekjærlighet og omsorg i glede og sorg. Alle barn og unge skal bli møtt og tatt vare på som de er. Det må være naturlig og selvfølgelig å dele livets sårbarhet med hverandre og samtale om livsspørsmål og de utfordringer og kriser livet gir. For å uttrykke sorg og vonde følelser til eksempel, kan språk, symbolhandlinger og sjelesorg være måter å medvirke til hjelp og støtte på. En diakonal trosopplæring vil se, tolke og handle i forhold til barns, unges og familiers livserfaringer. Når menigheten er i kontakt med et stort antall barn og unge, vil noen ha erfaringer med belastninger, krenkelser og overgrep. Det innebærer at menigheten må fange opp og forebygge dette, og ha en beredskap for å ivareta og inkludere barn og unge med slike erfaringer. Det anbefales å benytte utarbeidet kurs- og ressursmateriell som tar opp tema som for eksempel grenseoverskridende atferd og maktforhold.

7 Diakoni er en dimensjon ved all trosopplæring og må konkretiseres i handling. Den diakonale handling kommer blant annet til syne i de relasjonene vi lever i og hvordan vi forvalter jordas ressurser. Gode fellesskap preges av gjensidig omsorg, respekt og ansvar for hverandre. Barn og unge bør få erfare og medvirke til åpne, trygge og inkluderende fellesskap som består av et mangfold av mennesker med forskjellig kulturell og etnisk tilhørighet, ulik alder, seksuell legning, funksjonsevne, sosial og økonomisk status, familie- og livssituasjon. Skjev fordeling av ressurser, klimaendringer og overforbruk gir store konsekvenser for hele skaperverket. Naturen og menneskers livsvilkår trues av miljøødeleggelser og urettferdighet. Solidaritet handler om gjensidig samhørighet, ansvar og handling, lokalt og globalt. Trosopplæringen må på ulike måter stimulere til og utfordre barn og unge og deres familier til tjeneste og samfunnsengasjement. Ved å ta del i menighetens internasjonale engasjement og solidaritet med mennesker som lider, vil barn og ungdom få erfare at de tilhører et verdensvidt fellesskap med ansvar for hverandre. Trosopplæringen må være med på å rette fokus på utfordringer og muligheter til forandring når det gjelder forbruk, miljø og rettferd. Kirken må stå sammen med grupper i samfunnet som arbeider for å fremme menneskeverdet og en mer rettferdig verden, og som viser alternativer for en bærekraftig forvaltning av skaperverket.» Her er fire sentrale spørsmål som kan stilles om diakoni som en sentral dimensjon i arbeidet med den lokale trosopplæringsplanen: Hvordan kan diakoniforståelsen innarbeides som en naturlig del for de ulike aldersgrupper i menighetens trosopplæring? Hvordan kan vi legge til rette for at barn og unge og deres foreldre/foresatte opplever seg inkludert i fellesskapet? Hvordan kan barn og unge delta i tjeneste og engasjement lokalt og globalt for omsorg, solidaritet, global rettferdighet og vern om skaperverket? Hvordan kan kirkens trosopplæring bidra til at barn og unge og deres familier blir sett og får hjelp når liver et vanskelig? (11) Foto: Pål Arne Winsnes Lokale diakoniplaner Utfordringen med hensyn til å se diakoniens rolle i trosopplæringen, blir å finne krysningspunktet mellom de lokale trosopplæringsplanene og diakoniplanene, og at målene og tiltakene kan legges inn i begge. Dette åpner for at diakoniplanen i større grad enn tidligere, vil få en rekke tiltak for aldersgruppen 0 18 år. Det kan medføre en spennende dreining på det diakonale feltet, som tradisjonelt har hatt stort fokus på de voksne og eldre. Plan for diakoni i Den norske kirke gir retningslinjer for hvordan en lokal diakoniplan kan utformes. Følgende tverrgående perspektiv må prege lokalt planarbeid: (5) Menneskeverd og menneskerettigheter Kjønn og likestilling Kulturelt mangfold og urfolks rettigheter Kontakt og samarbeid med andre kirker Tilrettelegging for, og inkludering av mennesker med fysiske funksjonshemninger og mennesker med utviklingshemninger Rekruttering og frivillighet 7

8 I det lokale planarbeidet skal de diakonale utfordringer i nærmiljøet beskrives. Disse utfordringene er: Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (5) Når det gjelder utfordringen Nestekjærlighet bør de lokale menighetene ha mål om at menigheten har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer. At kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet. Når det gjelder utfordringen Inkluderende fellesskap bør den lokale menighet ha satt seg mål om at menighetens fellesskap er åpne og inkluderende. Samt at menigheten skal delta aktivt med å styrke fellesskap og nettverk generelt i lokalsamfunnet. Når det gjelder utfordringen Vern om skaperverket bør menighetene sette seg mål om at kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesket som en del av det. Samt at menigheten og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en positiv livsstil som fremmer balanse og helhet. Når det gjelder den siste utfordringen Kamp for rettferdighet, bør det også her settes mål i den lokale planen. Da handler det om kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser, og om kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket. Målene skal deretter følges opp med konkrete tiltak innenfor hver av disse hovedutfordringene. I den nasjonale planen er det laget forslag til matriser som synliggjør tiltak innenfor hver av områdene, sett opp mot andre virksomhetsområder i menigheten, som f eks trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid, og de ulike målgrupper fordelt på alder. Dette viser at Plan for diakoni åpner opp for å se muligheten for at god koordinering og utvikling av de lokale planene, kan gi gode synergieffekter og tverrfaglige innfallsvinkler - til beste for bl. a. trosopplæringen i menigheten. Les mer: Plan for diakoni: her finner du gode idéer til trosopplæringsarbeidet! Livstolkning og livsmestring Disse to begrepene kjenner vi igjen fra trosopplæringens hovedmål: - Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, i kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå. (11) Diakonene Inga Harsem og Kari Jordheim har skrevet en rapport nr 7/2011 fra Diakonhjemmets høgskole med tittel: Livstolkning og Livsmestring et hefte til inspirasjon i trosopplæringsarbeidet. Dette heftet belyser disse to begrepene på en grundig måte. (8) De tar utgangspunkt i begrepet livskompetanse som brukes i NOU 2000:26 Til et åpent liv i tro og tillit: (13) «Barn og unge trenger oppdragelse og opplæring som gir livskompetanse også til å møte de vanskelige dagene. Livskompetanse inneholder blant annet mot og optimisme, tro på egne ressurser og tro på fremtiden. Til nødvendig livskompetanse hører også håpet, særlig i situasjoner hvor alt håp kan synes knust.» (NOU 2000:26:47) Harsem og Jordheim skriver at livskompetanse er noe barn og ungdom må få mulighet og anledning til å lære og utvikle. Fordi de vil trenge det i møtet med livets mange utfordringer alene og i fellesskap med andre. Barn og unge må utfordres på gode måter gjennom en kombinasjon av undervisning, praktiske oppgaver, samtale, lek og til selv å være aktive medmennesker i læringsfellesskapet. (8) De spør om vi like godt kan snakke om trospraksis som trosopplæring. Dette er helt i tråd med en diakonal tankegang troen i handling. (8)

9 Harsem og Jordheim fokuserer på flere pedagogiske metoder som de anbefaler brukt i trosopplærinsgarbeidet. Den ene er dialogpedagogikk. Det er en pedagogisk retning som baserer seg på at begge parter er like viktige i en læringssituasjon. Her blir læreprosessen en aktiv prosess der barnet ikke blir objektet som skal påføres kunnskap fra læreren, men at kunnskapen deles gjennom dialog. Sentrale begreper i dialogpedagogikken er anerkjennelse, respekt og håp. Læringsprosessen knyttes opp mot livsprosessen. I et diakonalt perspektiv mener de at dialogpedagogikken handler om medvandring, ikke minst når livet kan være vanskelig. En medvandrer ser, bekrefter og aksepterer barnet eller den unge. (8) De skriver: «For mange barn er kanskje det anerkjennende samværet med den voksne det viktigste, å være sammen i det rommet hvor man kjenner seg akseptert og godtatt bare som den man er.» (8) Medvandring gir også muligheten for modelllæring, ved at barn og unge observerer andre personer og erverver holdninger og væremåter, kunnskap og ferdigheter på godt og vondt. Ledere blir på denne måten viktige rollemodeller. Derfor er det viktig at lederne er tydelige og gode modeller, som står for verdier som bekrefter det kristne menneskesynet. Et læringsfellesskap der barn, unge og voksne kan lære av hverandre og delta i arbeidsfellesskapet. Et omsorgsfellesskap der det er mulig å bli sett og båret når livet butter; når motgang kommer, når relasjoner oppløses, når overgrep har funnet sted, når håpet er knust Et inkluderende fellesskap der det legges til rette slik at alle kan delta, og som gir mulighet for at barn og unge kan få hjelp til sin livstolkning og livsmestring. I menigheter der den lokale diakoniplan og trosopplæringsplan utfyller hverandre, vil barn og unge kunne utfordres til selv å bidra gjennom tjeneste og samfunnsengasjement. Vise solidaritet, delta i internasjonalt engasjement, bry seg om nærmiljøet, dele med mennesker som lider, ta vare på miljøet og jorda vår, ta ansvar for hverandre og fellesskapet og være inkluderende overfor andre mennesker. Barn og ungdom er viktige ressurser i det praktiske trosopplæringsarbeidet. Gjennom medvirkning, aktivitet, engasjement, dialog og ansvar. Barn og unge må settes i stand til å kunne erfare hvordan de best kan både tolke og mestre livets utfordringer. Den siste pedagogiske retningen som Harsem og Jordheim omtaler, er relasjonspedagogikken som består av metoder som deltagelse, involvering, ansvarliggjøring, samarbeid og dialog. Læringen skjer ikke først og fremst gjennom innlæring av kunnskap, men gjennom refleksjon i forhold til livets utfordringer, gjennom varige endringer av holdninger og atferd. Læringsfellesskapet blir da et sted å høre til. Et sted man kan delta, men også bli vist omsorg. For en diakonal trosopplæring som har som mål å gi hjelp til livsmestring og gjøre barn og unge til myndigjorte deltagere, er en slik pedagogisk innfallsvinkel svært viktig. (8) Harsem og Jordheim tegner tre fellesskap som menighetene utfordres til å være: (8) Foto: Pål Arne Winsnes 9

10 Diakonal trosopplæring Flere av arbeidsmetodene som benyttes i trosopplæringen, er såkalte diakonale verktøy som diakon og prest Mari Wirgenes skriver om i sin artikkel i Diakoninytt 2/2004. Her omtaler hun gruppe, nettverksarbeid, møtesteder, måltid, samtale, liturgier og bønner som typiske diakonale verktøy. (12) Diakonene Anne Marie Sverdrup og Kari Jordheim skriver i rapport 12/2011: Diakoni i trosopplæringen fra Diakonhjemmets høgskole (7), at det ikke er diakoni i alt som gjøres i kirken, men det kan være diakoni i alt som gjøres. Med det menes at det sjelden er aktiviteten i seg selv som er diakonal, men måten den blir utført på. Hvem den omfatter og sammenhengen den skjer i. «Hva gjør eksempelvis leksehjelp eller ungdomskafé eller naturklubb - eller et annet tiltak - til god diakoni?... Diakonien er kreativ, og dens historie forteller om radikal nyskaping - etter Jesu forbilde. Alle kan delta, alle kan gi, alle kan motta. Og diakonien er mangfoldig.» (7) Flere menigheter har i sine trosopplæringsplaner skrevet at de ønsker at tiltakene skal være diakonale. Et eksempel er et prestegjeld i Nidaros bispedømme: (7) «Selv om vi ikke har ansatt diakon i noen av våre menigheter, betyr ikke det at vi ikke har diakonalt arbeid. All trosformidling og opplæring må ha et element av diakoni i seg.» Hva gjør et tiltak diakonalt? Sverdrup og Jordheim skriver i sin rapport at en indikator på hvor diakonalt et tiltak er, kan kanskje være i hvilken grad det omfatter og inkluderer dem med særskilte behov. Enten det er i babysang, andre grupper for barn eller arrangement for ungdom. Det diakonale blikket vil se etter de barna som mest trenger å bli sett, og som kan komme til å falle utenfor. Diakonal trosopplæring vil favne de som er spesielt sårbare og lever i livssituasjoner der de har store bekymringer eller er utsatt for risiko. Utsatte barn som blir sett og opplever at de ikke er helt overlatt til seg selv, kan gjennomleve en strevsom barndom og likevel bevare sitt livsmot, hevder Sverdrup og Jordheim. Et inkluderende, diakonalt fellesskap har plass for mangfold og sørger for at ingen faller utenfor. Det baserer seg på gjensidighet, likeverd og respekt. (Kirkerådet 2008:10) Det diakonale perspektivet innebærer å kjempe for andres rett til deltakelse, og dermed påvirke omgivelsene til blant annet universell utforming. Den som trenger tilrettelegging for å kunne være med på trosopplæring, skal ikke oppleve å være til bry, avslutter Sverdrup og Jordheim. Særlig ved fastsetting av mål for de ulike tiltakene, kan det diakonale perspektivet være styrende for utformingen av tiltaket. Et eksempel på diakonale mål for et tiltak kan være: (7) - de skal bli kjent med kirken og hverandre, eller - å hjelpe foreldre og barn til å finne sin plass i menighetene og danne nettverk der og i lokalsamfunnet. Eksempler på diakonale trosopplæringstiltak: Her er tre eksempler: Å vandre eit stykke saman på ferda - Ledertrening for ungdom der målet med tiltaket er blant annet å bygge menighet og kristent fellesskap, og nettverk med andre kristne. Gud gir vi deler med absolutt alle - Tilrettelagt trosopplæring for de som har behov for spesiell tilrettelegging. Barnekor på sykehjem - kor fra menighetens trosopplæringsarbeid synger på ulike sykehjem og institusjoner til glede for både barna og beboere.

11 Det er bare egen kreativitet som setter begrensninger i å utvikle diakonale trosopplæringstiltak. Tiltak som innbefatter både nærmiljø, naboer, venner, familie, eldre, syke, funksjonshemmede, minoriteter og mangfold, kan trygt komme under denne kategorien. Det samme kan tiltak som retter seg mot vern av skaperverket, miljøvern, samfunnsengasjement, omsorg for andre mennesker, u-hjelp og fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Jak. 1:27, Diakonal gudstjeneste Jes. 58:2-8, En rett faste Joh 13:34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Joh 15:12-13 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Oppsummering Foto: Kirkens Nødhjelp Bibelhenvisninger om diakoni Når lokal trosopplæringsplan skal utarbeides, stiller ofte bispekontoret krav om at det skal være bibelhenvisninger og også gjerne bibelfortellinger på de ulike tiltakene. For dimensjonen diakoni gjengis her noen bibelhenvisninger som kan være til hjelp: Lukas 18:35-43, Jesus møter et menneske, tar seg tid og spør: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 1.Joh 3:16, Slik som Kristus gav seg selv for oss, skal vi gi vårt liv til andre. Luk 6:31-36, Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig. Gal. 5:6, Hos det mennesket som tror på Kristus, vil troen være virksom i kjærlighet. Vi har sett at trosopplæring og diakoni hører sammen. De er gjensidig avhengige av hverandre. En trosopplæringsaktivitet er ikke i seg selv diakonal. Det som avgjør om vi snakker om diakonal trosopplæring, er hvordan aktiviteten blir utført, hvem den omfatter og sammenhengen den skjer i. Da er det viktig å bryte opp de tradisjonelle lærer/elev-rollene og se på trosopplæringsaktiviteter som trospraksis. Der eleven og læreren både i dialog og prosess kan gjøre erfaringer - ikke bare kunnskap og teori, men evangeliet og troen i handling. Gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Om Pål Arne Winsnes: Utdannet fra Diakonhjemmets høgskole med mastergrad i diakoni Jobber som diakon i Den norske kirke Mentor for trosopplæringsreformen siden 2004 Kursholder for medarbeidere i trosopplæringsreformen om prosjektarbeid og prosjektledelse Kursholder for menighetsråd og staber om utvikling av lokale trosopplæringsplaner Vært med på å utvikle innføringskursene om trosopplæringen Rom. 6:13, Stille oss til tjeneste for Gud som et våpen for det som er rett. Matt. 25:35-40, Oppsøke marginaliserte, syke sultne, tørste og isolerte. Referanser: 1. Diakonhjemmets sykehus, 8. Livstolkning og livsmestring, Et hefte til inspirasjon i trosopplæringsarbeidet, Inga Harsem og Kari Jordheim, 2. Haraldsplass Høgskole, Diakonhjemmets høgskole, Rapport 7/20, Diakonhjemmet Høgskole, Rapport 7/ Det norske Diakonforbund, 9. St.meld. nr. 7( )Trusopplæring i ei ny tid. Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja 4. Strategidokumentet til Sør-Hålogaland bispedømme 10. Håndtrykk et håndgripelig verktøy for menighetsrådene, utgitt i 2012 av Agder og Telemark bispedømme 5. Plan for diakoni i Den norske Kirke, 2010, Kirkerådet 11. Plan for trosoplæring i Den norske kirke, Gud Gir Vi deler, Kirkerådet 6. Diakoni og trosopplæring, Paul Erik Wirgenes, artikkel i Diakonos, 2004, Det norske diakonforbund 12. Noen diakonale perspektiver på trosopplæring i Diakoninytt 2/2004, Mari Wirgenes, Diakoni i trosopplæringen med studieopplegg, Anne Marie Sverdrup og Kari Jordheim, Den norske kirke, 13. NOU 2000:26 Til et åpent liv i tro og tillit 2011, Diakonhjemmets høgskole, Rapport 12/

12 OM - heftene er en del av prosjektet Verktøykassa for medarbeidere i trosopplæringen. Prosjektet støttes av Kirkerådet. Les mer på eller Andre hefter i serien: OM Barns religiøse utvikling OM Barn og kreativitet OM Å bevare sitt hjerte OM Barnet og Gud OM Barnet og det vonde - Kompass for trosformidling OM Medvirkning OM Symboler OM Den kreative prossesen OM Filosofiske samtaler OM Det utsatte barnet OM Inkludering OM Å komme i gang OM Verdier OM Frivillige KPF Kristent Pedagogisk Forum

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander Diakonikatekisme Slik gjorde vi det Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Diakoniplan Vedtatt i sak 13/17 Dolstad Menighetsråd, møte 23/ Vedtatt i sak 01/17 Drevja Menighetsråd, møte 21/2-2017

Diakoniplan Vedtatt i sak 13/17 Dolstad Menighetsråd, møte 23/ Vedtatt i sak 01/17 Drevja Menighetsråd, møte 21/2-2017 Oversikt over det diakonale arbeidet i Dolstad, Drevja og Elsfjord menigheter Samt tiltak ivaretatt av andre ansvarlige instanser der kirken bidrar økonomisk eller har en støttende funksjon Diakoniplan

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK.

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. ANKENES OG SKJOMEN SOKN. Vedtatt i Ankenes menighetsråd 04.10.2016 sak 43 Skjomen menighetsråd 03.11.2016 sak 3 1 INNLEDNING Den norske kirkes visjon er

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle. Kurs for nytilsatte Borg bispedømme 16. januar 2017

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle. Kurs for nytilsatte Borg bispedømme 16. januar 2017 Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle Kurs for nytilsatte Borg bispedømme 16. januar 2017 I samme fellesskap med like muligheter Med univeresell utforming menes utforming av produkter,

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Strategi for Oslo bispedømme 2015 2018 Mer himmel på jord Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Oslo bispedømme Strategi for Oslo bispedømme 2015-2018 I PERIODEN

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 08/08 En kirke for alle uansett funksjonsnivå Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. (1. mos 1,27a) Et menneske

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

DIAKONIPLAN VISJON* Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. DEFINISJON*

DIAKONIPLAN VISJON* Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. DEFINISJON* DIAKONIPLAN FOR VÅR FRELSERS MENIGHET 2017-2019 VISJON* Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. DEFINISJON* Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar Mål og strategier FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar 2008 1 Suppe, såpe og frelse; det var viktig for William Booth både å vise hva som var målet og hvilke strategier en skulle

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Sammen i tro, håp og kjærlighet

Sammen i tro, håp og kjærlighet MOLDE DOMKIRKE 2014-2016 Sammen i tro, håp og kjærlighet VI VIL GÅ SAMMEN I: TRO Vi vil se barn, unge og voksne vokse i tro til Den Treenige Gud, og være frimodige etterfølgere av Kristus. Gå derfor og

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni UKM 06/15 Ungdomsdiakoni «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Detaljer

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Foto: Anna Berit Føyen. Å bevare sitt hjerte - lederens åndelige liv. tema nr 10. Av Helga Fykse

Foto: Anna Berit Føyen. Å bevare sitt hjerte - lederens åndelige liv. tema nr 10. Av Helga Fykse OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Anna Berit Føyen tema nr 10 Å bevare sitt hjerte - lederens åndelige liv Av Helga Fykse 1 Dagene går utrolig fort! Og dagene de fylles fort! Vi er opptatt

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

UT 03/15 «ET VERDIG LIV» KOMITÈSAK

UT 03/15 «ET VERDIG LIV» KOMITÈSAK SAKSPAPIRER TIL UNGDOMSTINGET I BORG 2015 Per 16.03.15 UT 01/15 KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN PLENUMSSAK I denne saken skal det velges to ordstyrere til å lede møtet og to referenter til å skrive referat.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Revidert utkast 2009

Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Revidert utkast 2009 DEN NORSKE KIRKE KM 4.1/09 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Kristine Aksøy Referanser: KR 10/07, KM 07/08, KR 35/09, KR 46/09, SKR 31/09 Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i

Detaljer

Kirkerådet Oslo, januar Visjonsdokument for Den norske kirke

Kirkerådet Oslo, januar Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KR 14/18 Kirkerådet Oslo, 25.-26. januar 2018 Referanser: KM 08/08, KR 62/13, KM 07/14, KR 42/14 Arkivsak: 17/06430-17 Saksdokumenter: KR 14.1/18 Forslag nytt visjonsdokument 2019-2021.docx

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer