Den opne famns kyrkje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den opne famns kyrkje"

Transkript

1 Bryne kyrkjelyd 0

2 Visjon: Den opne famns kyrkje Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning. INNOVER OPPOVER UTOVER Inn i kyrkje og fellesskap Opp i Guds famn Ut i byen og verda Med visjonen ønskjer vi å ta på alvor at vi er folkekyrkja på Bryne. Som folkekyrkje ønskjer vi å nå alle med Guds kjærleik, evangeliet om Jesus Kristus, og med kristen opplæring, kultur og omsorg. Folk flest skal oppleva mange gode grunnar til å bli deltakar i kyrkja sitt truande og tenande fellesskap. Kyrkjebygget symboliserer den opne famn ved at veggene vidar seg ut både i inngangen og i glaskunstveggen. Slik vil den opne famns kyrkje invitera til liv med tydeleg retning og gode relasjonar: INNOVER mot fellesskap og samlingar som rommar heile menneskelivet og gjev hjelp til å ta vare på kvarandre. Innover er liv nær kvarandre. OPPOVER til Gud som inviterer til nært fellesskap og set fri til å leva i tru, håp og kjærleik. Oppover er liv nær Gud. UTOVER til ansvar for medmenneske og skaparverket, og til menneske som ennå ikkje har teke imot evangeliet. Utover er liv for andre. Dette livet levde og kalte Jesus oss til. Vi ønskjer at samlingar og fellesskap skal vera prega av alle desse 3 retningane, også når dei har ei av dei som hovudfokus. Vi ønskjer at det totale kyrkjelivet skal ha ein god balanse mellom desse 3 retningane og vil leggja strategisk til rette for det. Kvar enkelt kyrkjemedlem skal finna meining og glede i å leva innover, oppover, utover. Tabellen under viser korleis vi tenkjer og disponerer strategiplanen for dei komande åra. Tema Innover Oppover Utover Jesu liv Invitasjon til fellesskap og disippelopplæring Ope forhold til sin Far Stadig på veg mot lidande og tilsidesette Jesu kall Til tru, dåp og disiplar Bønneliv. Vår Far Sendt til verda som Han Hovudord i Nytestamentet Koinonia, Fellesskap Leitourgia, Gudsteneste Martyria, diakonia, Vitnesbyrd, teneste Med andre ord Fellesskap Bli sett Tru Sjå Jesus Teneste Sjå din plass Strategisatsing Trusopplæring Gudstenesteliv Diakoni Andre strategiområde Fellesskap. Livsnære grupper. Kulturarbeid Bønneteneste Bibelundervisning Misjon, evangelisering og økumenikk Tverrgåande Familiefokus, Ungkyrkja, økonomi og kyrkjebygg. Naturleg menighetsutvikling (NaMU) som kvalitetssikring. 1

3 I Retning INNOVER: Styrkja og byggja ut det fellesskapsbyggjande arbeidet i kyrkjelyden, slik at alle aldersgrupper og livsfasar har opne og relevante tilbod. Ekstra fokus på ungdom og barnefamiliar. Byggja relasjonar ved å vera i lag og gjera i lag, gjennom opne smågrupper og tenestegrupper. Det skal bobla av liv og gode relasjonar i kyrkjebygget, heimar og på Rosseland skule. Forkynning, bibelarbeid, undervisning og samtale gjer at menneske veks i tru, liv og teneste. Vera kyrkje som veks fordi vi rekrutterer, og overlever fordi vi overleverer. I a) Trusopplæring (Satsingsområde): Status: Det 5-årige trusopplæringsprosjektet for Bryne, Time og Undheim var fullført Kyrkjelyden ventar på ordinær innføring av trusopplæringsreforma innan utgangen av I «mellomfasen» fortset utviklinga av trusopplæringa med dei rammene som har vore. Vi jobbar likevel fram mot «gjennomføringsfasen», der ressursane vil bli fordelte etter talet døypte i mål-gruppa. Det betyr endringar i fordelinga mellom dei tre sokna i forhold til det vi har hatt i prosjektperioden. Undervisningssektoren har 70% kateket og 70% leiar av trusopplæringa i heile Time. I tillegg er 30% barne- og ungdomsarbeidar og 20% organist stillingar i Bryne sokn løna av trusopplæringsmidlar. Bryne sokneråd har gjennom gjevartenesta styrka satsinga på barne-, familieog ungdomsarbeidet med ytterlegare 120% stilling fordelt på to personar. Mål for soknerådet: Vedta gode planar forankra i visjonen, og styrkja det uløna medarbeiderskapet i trusopplæringa. Visjon for trusopplæringa: Ei raus og tydeleg kyrkje kor barn og unge får hjelp til å leve livet sitt i tru, håp og kjærleik. Tidsavgrensa fasetiltak på ca. annakvart årstrinn utgjer ei viktig grunnstamme i trusopplæringa for 0-15 år. Det er ei utfordring å få til fasetiltak også på ungdomsfasane. Det kontinuerlege barne- og ungdomsarbeidet er viktig grunnlag for forming av identitet, tru og fellesskap, og gjev rom for undring og vekst. Det er viktig å balansere satsinga på fasetiltaka med eit kontinuerleg tilbod i kyrkjelydane. Vedta endeleg plan for trusopplæring, inkludert revidert plan for konfirmasjonstida. Avklara styringsstruktur (Trusopplæringsutval, undervisningsutval?) Avklara stillingar og ansvarsforhold. Lysa ut ny trusopplæringsmedarbeidarstilling i 70% med start Fortsetja og vidareutvikle fasearbeidet 0-12 år Byggja ut fasearbeidet år (unntatt konfirmantarbeidet) Forslag v/ kateket vedtak v/ (vår 2014) (haust 2012) Forarbeid v/tilsette innan undervisningssektoren (våren 2012) Fellesrådet (våren 2012) Trusopplærar Ny medarbeidar (hausten 2012) 2

4 Gudstenestearbeid med barn og unge Styrka Jungelgjengen og sundagskulen på Rosseland Byggja ut ministrantteneste Familiegudstenester og trusopplæringsgudstenester Involvering av grupper, kor, lag, barnehage m.m. Kontinuerleg arbeid Byggja vidare på og styrkja det kontinuerlege arbeidet: Barne- og familiekoret Speidararbeidet 9:13 Ungkyrkja Rekruttera fleire frivillige medarbeidarar i konfirmantarbeid og jungelgjeng. Trusopplærar saman med komite Brynes utval for Familiefokus (BUFF) Prest og trusopplærar Prest og trusopplærar Prest og trusopplærar Kyrkjelydsprest og leiargruppe Sokneråd og leiargruppe Kateket og leiargruppe Ny medarbeidar og leiargruppe Sokneråd og kateket I b) Fellesskap: Status og hovudutfordring: Bryne kyrkjelyd har mange gode arena for fellesskap. Me ønskjer godt samvirke mellom storfellesskapet i gudsteneste/fest, og dei mange småfellesskapa i kyrkjeringar, bibelgrupper, misjonsforeiningar, studie- og bønnegrupper med ulik tilknyting til kyrkjelyden. Dei fleste tiltaka under andre kjerneområde i strategiplanen har godt fellesskap som mål for og frukt i arbeidet. Denne delen av planen er avgrensa til Bryne sokneråd sitt arbeid for å byggja opp om gode fellesskap for vaksengenerasjonen. Mål : Alle i kyrkjelyden skal få tilbod om å vera med i ei smågruppe. Gruppene er vekseplass for tru og liv for den enkelte, og dei har tenestefunksjonar i samlingar og gudstenesteliv. Oversikt på eksisterande grupper Marknadsføra og organisera nye smågrupper i kyrkjelyden sin regi Samkøyring av tema på kveldsgudstenester og interesserte grupper Bibelundervisning med tema og sosialt samvær. Vurdera Alphakurs annakvart år Årleg samling for frivillige medarbeidarar Utvikla årsmøtet til inspirerande og lærande møte Vidareføre kveldsgudstenestane som lærande samlingar Vidareføre «Torsdagstreffet» med målgruppe 60+ Kyrkjekontoret Kontinuerleg Gruppekoordinator i SR og kyrkjekontoret Enkelte semester Gudstenesteutvalet Eigen komité Gudstenesteutvalet Eigen komité 3

5 I c) Kultur: Status: Bryne kyrkje har gode forutsetningar for å vera kulturkyrkje. Ein brei kulturprofil har potensiale til å gje eigarforhold og tilhørighet som tilleggsgevinst til kulturell eigenverdi. Det beste av konsertar og kulturkveldar skal skje i Bryne kyrkje! Sørgja for at kor og musikarar er husvarme i kyrkja Gode system for å låna/leia kyrkja Ei eller to barneførestillingar/konsertar i året Trusopplæringa og kantor Handtera konserttilbod og arrangera konsertar / Kantor og eigen kulturkomitè kulturkveldar på eige initiativ Delta på felleskulturelle arrangement i byen, som t.d. Staben/trusopplæringa årleg Jærdagen og Jærnåttå Ta vare på kyrkje-, skule- og barnehagesamarbeidet Kateket og prestar KIA, kristent Interkulturelt arbeid KIA komité, diakon. Årleg Plan for kyrkjemusikalsk arbeid ifbm gudstenestereforma Kantor, sokneråd/fellesråd 2012 Samarbeide med kulturskulen både til kulturarrangement Kantor og til gudstenester Halde fram med «undreturar» for to-åringar 1 gong i året Kantor og trusopplæringa Halde fram med musikksamlingar ifbm Byggeklossen Kantor og diakon Etablere glaskunstfestival 1 gong i året: Eigen komite. Årleg II Retning OPPOVER: Kyrkjemedlemmar, små og store fellesskap får veksa i nåde og kjennskap til den treeinige Gud Inspirerande gudstenesteliv som frigjer, utruster og rører ved menneske, gjennom forkynning og vitnesbyrd som deler livsnær og åndeleg erfaring. II a) Gudstenesteliv (Satsingsområde) Status: I januar 2010 viste siste NaMU-profil at Inspirerande gudsteneste ga høgast score i Bryne kyrkjelyd. 1.sundag i adventstida 2011 innførte kyrkjelyden ny gudstenesteordning. Då hadde soknerådet og kyrkjelydsmøtet vedteke Lokal grunnordning for hovudgudsteneste i tråd med eit grundig forslag frå gudstenesteutvalet. Dokumentet Lokal grunnordning er gjeldande strategiplan og skildrar korleis gudstenestelivet i Bryne kyrkjelyd er og skal vera. 4

6 A: VISJON Bryne kyrkjelyd ønskjer å styrkja gudstenesta som hovudsamling og sentrum slik at alle aldrar og alle grupper i kyrkjelyden sitt mangfald kan kjenna seg heime i gudstenesta. Frå delmåla: MØTESTAD mellom Gud og menneske. FELLES HANDLING i bøn, lovsong og teneste. B: VERDIAR Gudstenesteliv i Bryne kyrkje skal byggja på kjerneverdiane for hovudgudsteneste i Den norske kyrkja: LOKAL FORANKRING, FLEKSIBELT og GJENKJENNELEG, INVOLVERANDE DELTAKING. Handlingsplan: Lokal grunnordning skildrar ein detaljert handlingsplan, der me ønskjer å gå frå at få gjer det meste til at mange gjer noko. Tiltak for involverande deltaking Ansvar Tidsfrist Utvikling av medliturgteneste Liturg/stab Fortløpande Jungelgjengen B./u.arb Fortløpande Ny tenestegruppe med forsongarar Kantor, GU Vår 2012 Ny tenestefunksjon med dåpsvertar Sokneråd Vår 2012 Ny tenestegruppe med teknikar som styrer projektor Prest,GU Haust 2012 Forsøksarbeid for utvikling av gudstenestegrupper høgmesse Prest, GU Haust 2012 Unge medarbeidarar Kateket Haust 2012 Ny tenestegruppe for forbønsleiarar (dåp og fam.gudst) Prest, GU Vår 2013 Assisterande diakon/prest Diakon Vår 2013 Ordning for evaluering, oppfylling og medansvar Prest, GU Vår 2013 Barnemedarbeidarar B./u.arb Haust 2013 Ny tenestegruppe med instrumentalistar Kantor, GU Haust 2013 Behov for nye vedtak i perioden Ansvar Tidsfrist Fullstendig innføring av ny liturgisk musikk Kantor, GU/SR Vår 2013 Ny salmebok i bokform og/eller digitalt SR / FR Haust 2013 Evaluera Lokal grunnordning og søkja biskop om justering GU / SR Vår 2015 II b) Bønnearbeid: At bønn skal vera grunnleggjande i kyrkjelyden, saman med fellesskapet, nattverd og forkynning av Guds ord. At alle dei truande i kyrkjelyden skal leva i bønn, og vita at dei og arbeidet systematisk blir bedt for. At barn og unge lærer å be. 5

7 Bønnesamling i kyrkja ein halv time før gudsteneste. Bønnesamling kvar onsdag i kyrkja kl Bønnebrev med bønne-emner for kvar dag. Bønnekasse i våpenhuset. Bønnekort for konfirmantane. Bønn for dei som er døypte. Legga til rette for forbøn i samband med gudstenester. Formidla konkrete bønnebehov og dela bønnesvar. Eigen komité Komité v/ Torunn Mæland Eigen komité. Kvar 4. md. Bønnesamling ondsdagar. Kateket. Oversikt over døypte sendt til leiar av bønnesamlingane. Prest, tilsette. Heile kyrkjelyden. Kontinuerleg. II Retning UTOVER: Oppdrag: Som kyrkje i byen og verda er vi sendt av Jesus til å nå alle mennesker med Guds kjærleik. Status og rammevilkår: Bryne kyrkjelyd har sterke diakonale og misjonale tradisjonar og miljø. Dette har og skal ha mangfaldig livsrom i kyrkjelyden sitt liv. Teneste for andre har fått nye utfordringar i byutviklinga i Bryne, globalisert kultur og nye landsmenn, klimautfordringa, kristendommen si tyngdepunktforskyving frå nord til sør, tidsklemme, kvantitet på fritidstilbod og nye fellesskapsbehov. Dette ønskjer Bryne kyrkjelyd å møta med fylgjande mål og tiltak: Kyrkjelyden sine aktive har minst ei konkret tenesteoppgåve i kyrkja si Kyrkjelyden sine medlemmer har ei kallstenkning som inspirerer til å leva misjonalt og vera lys og salt i kvardagen sine relasjonar gjennom nabolag, arbeid, fritidsliv og samfunnsengasjement. Det er lett å merka at kyrkja har driv til å nå nye med omsorg, fellesskap og evangeliet. III a) Diakoni (Satsingsområde): Status og hovudutfordring i dette virksomhetsområdet: Bryne kyrkjelyd ser i stor grad sitt diakonale arbeid saman med Time og Undheim kyrkjelydar og deler på diakonstilling i 100%. Kyrkjelyden har eige diakoniutval som sokneråd og diakon rekrutterer og fylgjer opp. har vedteke «Plan for diakonal verksemd år 2011 og 2012». Denne har omfattande tiltaksplanar for mellom anna sorgarbeid, samlivskurs, Bryne som grøn kyrkjelyd, eldrearbeid med treff, institusjonsteneste og besøksteneste. Planen er bygd på Diakoniplan i Den norske kyrkja, og er inndelt i 4 område med omfattande tiltaksplanar: - Nestekjærleik - Inkluderande fellesskap - Vern om skaparverket - Kampen for rettferd 6

8 Visjon og mål for diakonien i Bryne: Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og teneste. Bryne kyrkjelyd er fellesskap: som stadig er opptatt av å integrere diakonien som ein naturleg og sentral del som inkluderer (ønskjer velkomen) som er stader å vere både i glede og sorg og når livet opplevast vanskeleg som møter kvarandre med varme og respekt som formidlar Jesu kjærleik gjennom forkynning og praktisk diakonalt arbeid. som har eit engasjement for lidande menneske. Vidareføra tiltaka i diakoniplanen Diakon og diakoniutvalg Fylgja opp handlingsplanen for grøn kyrkjelyd Sokneråd og stab. Kontinuerleg Evaluera og vedta Plan for diakonal verksemd 2013 Utvida besøkstenesta Diakoniutvalget Nye diakonale utfordringar i samhandlingsreformen Diakon og prestar III b) Evangelisering og økumenikk Bryne kyrkjelyd ønskjer å ha gode relasjonar og samarbeida med bedehus, misjonsorganisasjonar og andre kyrkjesamfunn, slik at kristen einskap vert synleg og evangeliet når unådde. Delta i felleskyrkjelege forum for ungdomsleiarar og Bryne kristne leiarfellesskap (BKL) Fellesgudsteneste frå torgscenen på Jærdagen Felleskyrkjeleg innsats i og for byen Skapa gode relasjonar rundt folk sine naturlege møtepunkt med kyrkja og kristne Kyrkjelydsprest Sokneprest BKL med deltaking av Spr og SR Når situasjonar ligg til rette Kyrkjeaktive med tid og vilje til nye vennskap og varme haldningar III c) Misjon: Bryne kyrkjelyd vil ha eit levande engasjement for misjon lokalt og globalt. vil samarbeida med og støtta arbeidet i misjonsorganisasjonane og spissa eige misjonsengasjement ved misjonsprosjekt og eige misjonsutval med brei samansetnad. Eige misjonsutval med oppgåve å inspirera, informera og arrangera til beste for global misjon Fylgja opp misjonsutvalet med budsjett og drøfting Rekna med og inkludera misjonsforeiningane som smågruppefellesskap i kyrkjelyden Misjonsprosjekt for Israelsmisjonen, ved Return2sender (25%) og Immanuelskyrkja i Tel Aviv (75%). Evaluere misjonsprosjektet og vurdere eit eller fleire prosjekt. Forbøn, giverteneste og offer til misjon og prosjekt Tur til Israel for Ungkyrkja i 2012 Kyrkjelydstur til Israel/misjonsfelt i perioden Sokneråd og sokneprest Misjonsutval, BSR, RU og kyrkjelyd v/eigen komité 7

9 IV Tverrgåande arbeid (INNOVER, OPPOVER, UTOVER): Den største satsinga i Bryne kyrkjelyd er knytta til vekst i Ungkyrkja og fokus på familiearbeid med gudstenester på Rossseland skule. Formålet er å ha eit aktivt ungdomsarbeid i kyrkja og vera misjonal i å nå nye generasjonar og nye byggefelt i Bryne med eit relevant, nært og familieorientert arbeid. For dette er eigen kyrkjelydsprest tilsett. IV a) Familiefokus Visjon: Familiefokus i Bryne kyrkjelyd skal vera eit lokalt misjonsarbeid på Bryne som arbeidar for at fleire barnefamiliar skal fylgja etter Jesus Kristus. Status: Gudstenester på Rosseland skule ein gong i månaden utgjer i dag hovudfokuset i arbeidet, men utvalet for familiefokus (BUFF) arbeidar òg med satsing på husfellesskap og aktivitetar retta mot barnefamiliar med misjonal profil. 1. Å skapa eit gudstenestefellesskap kor born og vaksne saman kan få næring for trua og styrkja sin kristne identitet. Strategi: a) Trygg og sosial rame som er tilrettelagt for born. Mangfald i alder og kjønn blant synlege aktørar på gudstenester. Kyrkjekaffi med aktivitet for borna. Fokus på ei blanding av verdighet og ei avslappa ramme om gudstenesta. b) Innhald som tek borna på alvor. Alltid familiegudsteneste eller sundagskule. Bruke songar som i melodi og innhald er tilgjengelege for borna. Visuell og konkret formidling. c) Trua har òg ein emosjonell dimensjon som me ønskjer å ta på alvor: Skapa eit rom som inviterer til undring og samstundes ei avslappa stemning. Plakatar som gjer nye trygge på at dei er på rett stad, pynt og illustrasjonar som set tankar i sving. Anvende musikk og symbol som born og vaksne kjenner igjen. 2) At fleire barnefamiliar skal finna fram til eit kristent fellesskap kor dei kjenner seg heime. Strategi: a) Invitera enkeltpersonar og familiar til små og store fellesskap b) Avgrensa trusopplæringstiltak og Barne-og familiekoret er eksemplar på tilbod med forholdsvis låg terskel. BUFF skal arbeida for at slike tilbod og kan bli arenaer for å invitera menneske vidare inn i kyrkjelydsfellesskapet.. c) BUFF skal vera ein pådrivar for å få i gang eventuelle nye tilbod for barnefamiliar med misjonal profil. Vidareføre gudstenestearbeidet på Rosseland BUFF Informera og invitera små og store familiar til små og BUFF store fellesskap Vidareutvikla familiearbeid med misjonal profil BUFF

10 IV b) Ungkyrkja Ungkyrkja ønskjer i tråd med Bryne Kyrkje sin visjon: å vera «den opne famns kyrkje» for ungdom på Bryne. I Ungkyrkja sine lovar frå 7. januar 1974 heiter det: 1 Organisasjon og basis Ungkyrkja er det ungdomsarbeidet som vert drive under Bryne soknerad. Ungkyrkja driv sitt arbeid i samsvar med Bibelen og vår kyrkje si vedkjenning. 2. Føremål a) Å verna og styrka gudslivet til truande ungdom. b) Å hjelpa stadig fleire til personleg samfunn med Herren Jesus Kristus c) Å fremja forkynninga av den kristne bodskapen. I tråd med Ungkyrkja sitt føremål ønskjer me at Ungkyrkja den neste 4årsperioden i særleg grad skal satsa på fylgjande punkter: 1) Å verna og styrka gudslivet til truande ungdom Tiltak a. Samkjøra bibelformidlinga med «lokal plan for trusopplæring». b. Variera mellom ungdomsgudstenester med aktiv deltaking blant ungdommane og enklare samlingar med rom for samtale. c. Skapa rom for at ungdommane kan få setja ord på trua si. Starta med samtalegrupper. 2) Å hjelpa stadig fleire til personleg samfunn med Herren Jesus Kristus. Tiltak a. Informera godt på skular, blant konfirmantar, på 9:13 om tilbodet som fins. b. Ha årlege storsatsingar med breitt nedslagsfelt. c. Hjelpa dei som kjem til UK med personleg bibellesing og bønneliv, gjennom andaktar, samtale og informasjon om hjelpemidlar. d. Skapa eit stabilt helgetilbod for ungdom, i Bryne Kyrkje. 3) Å fremja forkynninga av den kristne bodskapen Tiltak a. Me ønskjer at sprudlande liv og mangfaldige uttrykk for trua skal vera eit gjenkjenneleg varemerke. Me vil vidareføra formen me nå har på gudstenester/ samlingar. b. Ungkyrkja vil fortsetja sitt misjonsprosjekt til Return2Sender ut prosjektperioden. c. Gjennom formidling og fellesskap på UK skal ungdommane verta utrusta og utfordra til å vera levande vitne for Jesus. d. Gjennom leiarsamlingar, medarbeidersamtaler og oppfylging av kvar enkelt leiar ønskjer me å skapa eit godt leiarfellesskap som inspirerer og utruster leiarane til å vera gode førebilete. 9

11 IV c) Naturlig menighetsutvikling (NaMU) Bryne kyrkjelyd har sidan 2001 brukt NaMU som reiskap for å kvalitetsikra at kyrkjelivet har ein sunn profil. I 3 omgangar er det gjennomført kyrkjelydsprofil på dei 8 kvalitetsprinsippa: Livsnære grupper, Varme relasjonar, Hensiktsmessig strukturar, Engasjert trusliv, Inspirerande gudstenester, Utrustande leiarrskap, Nådegavebasert teneste og Behovsorientert evangelisering. vil vidareføra dette arbeidet, gjennom eigen NaMU-komite og forankring i soknerådet. Sokneråd/stab har innføring i grunnboka Fargelegg din verden. Vår og haust 2012 Gjennomføra ny kyrkjelydsprofil. Vurdera bruk av ekstern veileder NaMU-komiteen jan Utarbeida tiltak i tråd med resultatet av profilen. Fylgja NaMU-syklusen. Komiteen tilrår, SR vedtek IV d) Økonomi: Kjerneområda og kyrkjeleg satsing skal ha trygg og forutsigbar økonomi Gjevarteneste er ei glede, nødvendig for arbeidet, for å forvalta Guds gåver og vera frigjort frå materialismen sitt grep om livet. Gjevarar skal kjenna seg sett og verdsett God fordeling av kyrkjeoffer til eige arbeid, misjonsprosjektet og den verdsvide kyrkja Auka gjevartenesta til kr pr.år Fylgja opp givarar med brev. Forkynna forvaltarskap og giverteneste Arrangera julemesse, auka inntekter til ,- nto. Auka inntekter ved annonsørar og kyrkjeutleige Økonomikomité Økonomikomité /gjevartenesteansvarleg Prestar og gjevartenesteansvarleg Komité - med soknerådsstøtte 10

12 IV e) Kyrkjebygget Status: Bryne kyrkje er ei arbeidskyrkje som gir rom for eit vidt spekter av aktivitet. Bryne kyrkje skal vera velhalden, i god stand og eigna til å roma alle typar kyrkjeleg aktivitet i soknet. Montera projektoranlegg Kyrkjeverje våren 2012 Gjennomføra lysplanen for kyrkjerommet Kyrkjeverje juni 2012 Plan for universell utforming. Kyrkjeverje og FR 2012 Nytt varmeanlegg i kyrkja og ny el. tavle. Kyrkjeverje og fellesråd 2012 Modernisering av brannanlegg. Kyrkjeverje og fellesråd 2013 Betre drenering rundt kyrkja Kyrkjeverje, fellesråd og kommune 2013 Opprustning av uteområdet Kyrkjeverje, fellesråd og kommune 2013 Generell rehabilitering av kjellaren Kyrkjeverje og fellesråd 2014 Glaskunst i kyrkjetårnet Få montert kors på kyrkjetårnet Økonomikomite, kyrkjeverje og fellesråd IV f) Andre utfordringar i perioden Arbeida med å utvida inngangspartiet i kyrkja til kyrkjetorg med fleirbruksfunksjon. Sjå oss som felles kyrkjelyd der alle vert rekna med, og bidreg med sine ressursar. Styrkja informasjonsarbeidet med nyhetsmail og utvikling av heimesida. Det skal vera lett å vita om kvarandre, og få tilgang til informasjon. Ny dagleg leiar med knutepunktfunksjon. Utvikla uteområde rundt kyrkja til fellesskap og aktivitetar. 11

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja ISBN 13: 978-82-7545-067-6 Fleire eksemplar kan tingast frå: Kyrkjerådet Postboks

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Velkommen til menighetsrådskurs

Velkommen til menighetsrådskurs Velkommen til menighetsrådskurs 1 Flammene er mange T: 1972, 1986 Anders Frostenson O: før 1996 Trygve Bjerkrheim M: 1974 Olle Widestrand 2 1 Flammene er mange, lyset er eitt. Lyset Jesus Kristus. Flammene

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 72/15 Til saksnummer: 83/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

KRAFTFÔR - TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR BORE KYRKJELYD 15. juni 2015 INNHALD

KRAFTFÔR - TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR BORE KYRKJELYD 15. juni 2015 INNHALD INNHALD Del 1 Hovudmål for trusopplæringa s. 2 Del 2 Grunnlag og særpreg s. 4 Del 3 Organisering, rammer og ansvar s. 6 Del 4 11 sentrale dimensjonar s. 8 Del 5 Tiltak 0 18 år s. 18 0 år: Dåp s. 18 0 år:

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR KLEPP SOKN

STRATEGIDOKUMENT FOR KLEPP SOKN STRATEGIDOKUMENT FOR KLEPP SOKN Side 2 av 13 Dette dokumentet angir kursen for arbeidet i Klepp sokn i de kommende år. Klepp sokn Klepp sokn er en del av Jæren prosti. Soknet har pr. 19. okt. 2012 8016

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Føremålet med kurset - Kva er det å vera kyrkjelyd? - Kjennskap til soknerådet sitt ansvar og mynde - Oversyn over soknerådet sine oppgåver - Forstå rollene i kyrkjelyden og

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Vår visjon: Å dele den fagre skatten

Vår visjon: Å dele den fagre skatten DEN NORSKE KYRKJA Balestrand Sokneråd VERKSEMDSPLAN FOR BALESTRAND KYRKJELYD Vår visjon: Å dele den fagre skatten Ta vare på den fagre skatten som er deg tiltrudd! Den Heilage Ande som bur i oss, skal

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

Strategidokument for Voss sokn Visjon: Guds kjærleik til små og store i ord og teneste.

Strategidokument for Voss sokn Visjon: Guds kjærleik til små og store i ord og teneste. Strategidokument for Voss sokn Visjon: Guds kjærleik til små og store i ord og teneste. Innleiing. Voss sokn har i 3 år vore med i prosjektet «Kyrkjelydsutvikling i folkekyrkja». Dette dokumentet er eit

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA KM 7/14 Kyrkjemøtet 2014

DEN NORSKE KYRKJA KM 7/14 Kyrkjemøtet 2014 DEN NORSKE KYRKJA KM 7/14 Kyrkjemøtet 2014 Frå protokollen KM 07/14 Visjonsdokument for Den norske kyrkja 2015 2018 Merknader frå kyrkjemøtekomitéen og Kyrkjemøtet sitt vedtak Merknader frå komiteen Komiteen

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST SEPTEMBER 2012

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST SEPTEMBER 2012 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST. - 2. SEPTEMBER 2012 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Fusa. Eg er imponert over det eg har sett her. De er ein rikt utrusta kyrkjelyd med

Detaljer

2 - Dei oldkyrkjelege symbola

2 - Dei oldkyrkjelege symbola Fellesskapskyrkja Sandane er ein sjølvstendig kyrkjelyd som vedkjenner Jesus Kristus som Frelsar og Herre, og trur og forkynner at heile Bibelen er Guds ord. 1 - Skrifta 1 / 23 Fellesskapskyrkja Sandane

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 29.10.14 Frå saksnummer: 68/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 76/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Herdla kyrkjelyd Sommar 2017 sommar 2021 Diakoniplan

Herdla kyrkjelyd Sommar 2017 sommar 2021 Diakoniplan Herdla kyrkjelyd Sommar 2017 sommar 2021 Diakoniplan 1 Diakoniplan for Herdla sokn sommar 217 sommar 2021. Plan for diakoni i Den norske kyrkja (gjeldande frå 2008) presenterer føljande definisjon av kyrkja

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Sveio. Eg er imponert over det eg har sett, og det varmar ein biskop når ordføraren fortel

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

7. Soknerådsmøte august Referat

7. Soknerådsmøte august Referat 7. Soknerådsmøte 2016 18. august Referat Mat: Torill AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL 2.-5. OG 7. DESEMBER 2014 Kjære kyrkjelyd! No er vi komne til avslutninga av min andre visitas som fungerande biskop. Det har vore flotte dagar, og eg kjenner

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer

2. Soknerådsmøte februar Referat

2. Soknerådsmøte februar Referat 2. Soknerådsmøte 2017 14. februar Referat Mat: Karl Inge AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Klepp 19. 24. februar 2013

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Klepp 19. 24. februar 2013 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Klepp 19. 24. februar 2013 Innleiing «Du sveiper lyset om deg som ei kappe, du spenner himmelen ut som ein teltduk.» Slik lydde teksten frå Salme

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017 Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster 19. 21. og 24. september 2017 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte visitasdagar her i Jølster! Frå før har eg opplevd Jølster i sol og med snø på toppane som det

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Frå saksnummer: 01/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 06/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

10. Soknerådsmøte november Referat

10. Soknerådsmøte november Referat 10. Soknerådsmøte 2016 15. november Referat Mat: Bjørg N. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Sjå elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Lokal grunnordning førebels vedteken av sokneråda Imsland, Vikedal og Sandeid i møte 5. juni 2012. Dei fire ulike strukturane for

Detaljer

4. Soknerådsmøte april Referat

4. Soknerådsmøte april Referat 4. Soknerådsmøte 2016 5.april Referat Mat: Bjørg M. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Fitjar kommune v/ rådmannen 5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2018 Soknerådet behandla sak om budsjett for 2018 på møte den 19. oktober. Framlegget til budsjett inneber

Detaljer

Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar

Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Spørsmål Kvifor stiller du til val i Soknerådet? Kort om bakgrunnen/motivasjonen. Den Norske Kyrkja - Korleis ser du føre deg Den Norske Kyrkja (som nå ikkje

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016 Side 1 av 5 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. mars 2016 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 08/16 Til saksnummer: 17/16 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai Homme

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

Soknerådet sine oppgåverog ansvar

Soknerådet sine oppgåverog ansvar Soknerådet sine oppgåverog ansvar 1 Lyst Kraft 2 Sokna er ulike 3 1235 sokn /kyrkjelydar 418 kyrkjelege fellesråd 11 bispedømme + preses 102 prosti 1625 kyrkjer 7200 tilsette 5700 årsverk Nøkkeltall fra

Detaljer

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014)

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) A. Innleiing 2013 har vore eit år med stort engasjement gjennomføring av ny gudstenesteordning oppfølging etter bispevisitas stor

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer