Den opne famns kyrkje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den opne famns kyrkje"

Transkript

1 Bryne kyrkjelyd 0

2 Visjon: Den opne famns kyrkje Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning. INNOVER OPPOVER UTOVER Inn i kyrkje og fellesskap Opp i Guds famn Ut i byen og verda Med visjonen ønskjer vi å ta på alvor at vi er folkekyrkja på Bryne. Som folkekyrkje ønskjer vi å nå alle med Guds kjærleik, evangeliet om Jesus Kristus, og med kristen opplæring, kultur og omsorg. Folk flest skal oppleva mange gode grunnar til å bli deltakar i kyrkja sitt truande og tenande fellesskap. Kyrkjebygget symboliserer den opne famn ved at veggene vidar seg ut både i inngangen og i glaskunstveggen. Slik vil den opne famns kyrkje invitera til liv med tydeleg retning og gode relasjonar: INNOVER mot fellesskap og samlingar som rommar heile menneskelivet og gjev hjelp til å ta vare på kvarandre. Innover er liv nær kvarandre. OPPOVER til Gud som inviterer til nært fellesskap og set fri til å leva i tru, håp og kjærleik. Oppover er liv nær Gud. UTOVER til ansvar for medmenneske og skaparverket, og til menneske som ennå ikkje har teke imot evangeliet. Utover er liv for andre. Dette livet levde og kalte Jesus oss til. Vi ønskjer at samlingar og fellesskap skal vera prega av alle desse 3 retningane, også når dei har ei av dei som hovudfokus. Vi ønskjer at det totale kyrkjelivet skal ha ein god balanse mellom desse 3 retningane og vil leggja strategisk til rette for det. Kvar enkelt kyrkjemedlem skal finna meining og glede i å leva innover, oppover, utover. Tabellen under viser korleis vi tenkjer og disponerer strategiplanen for dei komande åra. Tema Innover Oppover Utover Jesu liv Invitasjon til fellesskap og disippelopplæring Ope forhold til sin Far Stadig på veg mot lidande og tilsidesette Jesu kall Til tru, dåp og disiplar Bønneliv. Vår Far Sendt til verda som Han Hovudord i Nytestamentet Koinonia, Fellesskap Leitourgia, Gudsteneste Martyria, diakonia, Vitnesbyrd, teneste Med andre ord Fellesskap Bli sett Tru Sjå Jesus Teneste Sjå din plass Strategisatsing Trusopplæring Gudstenesteliv Diakoni Andre strategiområde Fellesskap. Livsnære grupper. Kulturarbeid Bønneteneste Bibelundervisning Misjon, evangelisering og økumenikk Tverrgåande Familiefokus, Ungkyrkja, økonomi og kyrkjebygg. Naturleg menighetsutvikling (NaMU) som kvalitetssikring. 1

3 I Retning INNOVER: Styrkja og byggja ut det fellesskapsbyggjande arbeidet i kyrkjelyden, slik at alle aldersgrupper og livsfasar har opne og relevante tilbod. Ekstra fokus på ungdom og barnefamiliar. Byggja relasjonar ved å vera i lag og gjera i lag, gjennom opne smågrupper og tenestegrupper. Det skal bobla av liv og gode relasjonar i kyrkjebygget, heimar og på Rosseland skule. Forkynning, bibelarbeid, undervisning og samtale gjer at menneske veks i tru, liv og teneste. Vera kyrkje som veks fordi vi rekrutterer, og overlever fordi vi overleverer. I a) Trusopplæring (Satsingsområde): Status: Det 5-årige trusopplæringsprosjektet for Bryne, Time og Undheim var fullført Kyrkjelyden ventar på ordinær innføring av trusopplæringsreforma innan utgangen av I «mellomfasen» fortset utviklinga av trusopplæringa med dei rammene som har vore. Vi jobbar likevel fram mot «gjennomføringsfasen», der ressursane vil bli fordelte etter talet døypte i mål-gruppa. Det betyr endringar i fordelinga mellom dei tre sokna i forhold til det vi har hatt i prosjektperioden. Undervisningssektoren har 70% kateket og 70% leiar av trusopplæringa i heile Time. I tillegg er 30% barne- og ungdomsarbeidar og 20% organist stillingar i Bryne sokn løna av trusopplæringsmidlar. Bryne sokneråd har gjennom gjevartenesta styrka satsinga på barne-, familieog ungdomsarbeidet med ytterlegare 120% stilling fordelt på to personar. Mål for soknerådet: Vedta gode planar forankra i visjonen, og styrkja det uløna medarbeiderskapet i trusopplæringa. Visjon for trusopplæringa: Ei raus og tydeleg kyrkje kor barn og unge får hjelp til å leve livet sitt i tru, håp og kjærleik. Tidsavgrensa fasetiltak på ca. annakvart årstrinn utgjer ei viktig grunnstamme i trusopplæringa for 0-15 år. Det er ei utfordring å få til fasetiltak også på ungdomsfasane. Det kontinuerlege barne- og ungdomsarbeidet er viktig grunnlag for forming av identitet, tru og fellesskap, og gjev rom for undring og vekst. Det er viktig å balansere satsinga på fasetiltaka med eit kontinuerleg tilbod i kyrkjelydane. Vedta endeleg plan for trusopplæring, inkludert revidert plan for konfirmasjonstida. Avklara styringsstruktur (Trusopplæringsutval, undervisningsutval?) Avklara stillingar og ansvarsforhold. Lysa ut ny trusopplæringsmedarbeidarstilling i 70% med start Fortsetja og vidareutvikle fasearbeidet 0-12 år Byggja ut fasearbeidet år (unntatt konfirmantarbeidet) Forslag v/ kateket vedtak v/ (vår 2014) (haust 2012) Forarbeid v/tilsette innan undervisningssektoren (våren 2012) Fellesrådet (våren 2012) Trusopplærar Ny medarbeidar (hausten 2012) 2

4 Gudstenestearbeid med barn og unge Styrka Jungelgjengen og sundagskulen på Rosseland Byggja ut ministrantteneste Familiegudstenester og trusopplæringsgudstenester Involvering av grupper, kor, lag, barnehage m.m. Kontinuerleg arbeid Byggja vidare på og styrkja det kontinuerlege arbeidet: Barne- og familiekoret Speidararbeidet 9:13 Ungkyrkja Rekruttera fleire frivillige medarbeidarar i konfirmantarbeid og jungelgjeng. Trusopplærar saman med komite Brynes utval for Familiefokus (BUFF) Prest og trusopplærar Prest og trusopplærar Prest og trusopplærar Kyrkjelydsprest og leiargruppe Sokneråd og leiargruppe Kateket og leiargruppe Ny medarbeidar og leiargruppe Sokneråd og kateket I b) Fellesskap: Status og hovudutfordring: Bryne kyrkjelyd har mange gode arena for fellesskap. Me ønskjer godt samvirke mellom storfellesskapet i gudsteneste/fest, og dei mange småfellesskapa i kyrkjeringar, bibelgrupper, misjonsforeiningar, studie- og bønnegrupper med ulik tilknyting til kyrkjelyden. Dei fleste tiltaka under andre kjerneområde i strategiplanen har godt fellesskap som mål for og frukt i arbeidet. Denne delen av planen er avgrensa til Bryne sokneråd sitt arbeid for å byggja opp om gode fellesskap for vaksengenerasjonen. Mål : Alle i kyrkjelyden skal få tilbod om å vera med i ei smågruppe. Gruppene er vekseplass for tru og liv for den enkelte, og dei har tenestefunksjonar i samlingar og gudstenesteliv. Oversikt på eksisterande grupper Marknadsføra og organisera nye smågrupper i kyrkjelyden sin regi Samkøyring av tema på kveldsgudstenester og interesserte grupper Bibelundervisning med tema og sosialt samvær. Vurdera Alphakurs annakvart år Årleg samling for frivillige medarbeidarar Utvikla årsmøtet til inspirerande og lærande møte Vidareføre kveldsgudstenestane som lærande samlingar Vidareføre «Torsdagstreffet» med målgruppe 60+ Kyrkjekontoret Kontinuerleg Gruppekoordinator i SR og kyrkjekontoret Enkelte semester Gudstenesteutvalet Eigen komité Gudstenesteutvalet Eigen komité 3

5 I c) Kultur: Status: Bryne kyrkje har gode forutsetningar for å vera kulturkyrkje. Ein brei kulturprofil har potensiale til å gje eigarforhold og tilhørighet som tilleggsgevinst til kulturell eigenverdi. Det beste av konsertar og kulturkveldar skal skje i Bryne kyrkje! Sørgja for at kor og musikarar er husvarme i kyrkja Gode system for å låna/leia kyrkja Ei eller to barneførestillingar/konsertar i året Trusopplæringa og kantor Handtera konserttilbod og arrangera konsertar / Kantor og eigen kulturkomitè kulturkveldar på eige initiativ Delta på felleskulturelle arrangement i byen, som t.d. Staben/trusopplæringa årleg Jærdagen og Jærnåttå Ta vare på kyrkje-, skule- og barnehagesamarbeidet Kateket og prestar KIA, kristent Interkulturelt arbeid KIA komité, diakon. Årleg Plan for kyrkjemusikalsk arbeid ifbm gudstenestereforma Kantor, sokneråd/fellesråd 2012 Samarbeide med kulturskulen både til kulturarrangement Kantor og til gudstenester Halde fram med «undreturar» for to-åringar 1 gong i året Kantor og trusopplæringa Halde fram med musikksamlingar ifbm Byggeklossen Kantor og diakon Etablere glaskunstfestival 1 gong i året: Eigen komite. Årleg II Retning OPPOVER: Kyrkjemedlemmar, små og store fellesskap får veksa i nåde og kjennskap til den treeinige Gud Inspirerande gudstenesteliv som frigjer, utruster og rører ved menneske, gjennom forkynning og vitnesbyrd som deler livsnær og åndeleg erfaring. II a) Gudstenesteliv (Satsingsområde) Status: I januar 2010 viste siste NaMU-profil at Inspirerande gudsteneste ga høgast score i Bryne kyrkjelyd. 1.sundag i adventstida 2011 innførte kyrkjelyden ny gudstenesteordning. Då hadde soknerådet og kyrkjelydsmøtet vedteke Lokal grunnordning for hovudgudsteneste i tråd med eit grundig forslag frå gudstenesteutvalet. Dokumentet Lokal grunnordning er gjeldande strategiplan og skildrar korleis gudstenestelivet i Bryne kyrkjelyd er og skal vera. 4

6 A: VISJON Bryne kyrkjelyd ønskjer å styrkja gudstenesta som hovudsamling og sentrum slik at alle aldrar og alle grupper i kyrkjelyden sitt mangfald kan kjenna seg heime i gudstenesta. Frå delmåla: MØTESTAD mellom Gud og menneske. FELLES HANDLING i bøn, lovsong og teneste. B: VERDIAR Gudstenesteliv i Bryne kyrkje skal byggja på kjerneverdiane for hovudgudsteneste i Den norske kyrkja: LOKAL FORANKRING, FLEKSIBELT og GJENKJENNELEG, INVOLVERANDE DELTAKING. Handlingsplan: Lokal grunnordning skildrar ein detaljert handlingsplan, der me ønskjer å gå frå at få gjer det meste til at mange gjer noko. Tiltak for involverande deltaking Ansvar Tidsfrist Utvikling av medliturgteneste Liturg/stab Fortløpande Jungelgjengen B./u.arb Fortløpande Ny tenestegruppe med forsongarar Kantor, GU Vår 2012 Ny tenestefunksjon med dåpsvertar Sokneråd Vår 2012 Ny tenestegruppe med teknikar som styrer projektor Prest,GU Haust 2012 Forsøksarbeid for utvikling av gudstenestegrupper høgmesse Prest, GU Haust 2012 Unge medarbeidarar Kateket Haust 2012 Ny tenestegruppe for forbønsleiarar (dåp og fam.gudst) Prest, GU Vår 2013 Assisterande diakon/prest Diakon Vår 2013 Ordning for evaluering, oppfylling og medansvar Prest, GU Vår 2013 Barnemedarbeidarar B./u.arb Haust 2013 Ny tenestegruppe med instrumentalistar Kantor, GU Haust 2013 Behov for nye vedtak i perioden Ansvar Tidsfrist Fullstendig innføring av ny liturgisk musikk Kantor, GU/SR Vår 2013 Ny salmebok i bokform og/eller digitalt SR / FR Haust 2013 Evaluera Lokal grunnordning og søkja biskop om justering GU / SR Vår 2015 II b) Bønnearbeid: At bønn skal vera grunnleggjande i kyrkjelyden, saman med fellesskapet, nattverd og forkynning av Guds ord. At alle dei truande i kyrkjelyden skal leva i bønn, og vita at dei og arbeidet systematisk blir bedt for. At barn og unge lærer å be. 5

7 Bønnesamling i kyrkja ein halv time før gudsteneste. Bønnesamling kvar onsdag i kyrkja kl Bønnebrev med bønne-emner for kvar dag. Bønnekasse i våpenhuset. Bønnekort for konfirmantane. Bønn for dei som er døypte. Legga til rette for forbøn i samband med gudstenester. Formidla konkrete bønnebehov og dela bønnesvar. Eigen komité Komité v/ Torunn Mæland Eigen komité. Kvar 4. md. Bønnesamling ondsdagar. Kateket. Oversikt over døypte sendt til leiar av bønnesamlingane. Prest, tilsette. Heile kyrkjelyden. Kontinuerleg. II Retning UTOVER: Oppdrag: Som kyrkje i byen og verda er vi sendt av Jesus til å nå alle mennesker med Guds kjærleik. Status og rammevilkår: Bryne kyrkjelyd har sterke diakonale og misjonale tradisjonar og miljø. Dette har og skal ha mangfaldig livsrom i kyrkjelyden sitt liv. Teneste for andre har fått nye utfordringar i byutviklinga i Bryne, globalisert kultur og nye landsmenn, klimautfordringa, kristendommen si tyngdepunktforskyving frå nord til sør, tidsklemme, kvantitet på fritidstilbod og nye fellesskapsbehov. Dette ønskjer Bryne kyrkjelyd å møta med fylgjande mål og tiltak: Kyrkjelyden sine aktive har minst ei konkret tenesteoppgåve i kyrkja si Kyrkjelyden sine medlemmer har ei kallstenkning som inspirerer til å leva misjonalt og vera lys og salt i kvardagen sine relasjonar gjennom nabolag, arbeid, fritidsliv og samfunnsengasjement. Det er lett å merka at kyrkja har driv til å nå nye med omsorg, fellesskap og evangeliet. III a) Diakoni (Satsingsområde): Status og hovudutfordring i dette virksomhetsområdet: Bryne kyrkjelyd ser i stor grad sitt diakonale arbeid saman med Time og Undheim kyrkjelydar og deler på diakonstilling i 100%. Kyrkjelyden har eige diakoniutval som sokneråd og diakon rekrutterer og fylgjer opp. har vedteke «Plan for diakonal verksemd år 2011 og 2012». Denne har omfattande tiltaksplanar for mellom anna sorgarbeid, samlivskurs, Bryne som grøn kyrkjelyd, eldrearbeid med treff, institusjonsteneste og besøksteneste. Planen er bygd på Diakoniplan i Den norske kyrkja, og er inndelt i 4 område med omfattande tiltaksplanar: - Nestekjærleik - Inkluderande fellesskap - Vern om skaparverket - Kampen for rettferd 6

8 Visjon og mål for diakonien i Bryne: Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og teneste. Bryne kyrkjelyd er fellesskap: som stadig er opptatt av å integrere diakonien som ein naturleg og sentral del som inkluderer (ønskjer velkomen) som er stader å vere både i glede og sorg og når livet opplevast vanskeleg som møter kvarandre med varme og respekt som formidlar Jesu kjærleik gjennom forkynning og praktisk diakonalt arbeid. som har eit engasjement for lidande menneske. Vidareføra tiltaka i diakoniplanen Diakon og diakoniutvalg Fylgja opp handlingsplanen for grøn kyrkjelyd Sokneråd og stab. Kontinuerleg Evaluera og vedta Plan for diakonal verksemd 2013 Utvida besøkstenesta Diakoniutvalget Nye diakonale utfordringar i samhandlingsreformen Diakon og prestar III b) Evangelisering og økumenikk Bryne kyrkjelyd ønskjer å ha gode relasjonar og samarbeida med bedehus, misjonsorganisasjonar og andre kyrkjesamfunn, slik at kristen einskap vert synleg og evangeliet når unådde. Delta i felleskyrkjelege forum for ungdomsleiarar og Bryne kristne leiarfellesskap (BKL) Fellesgudsteneste frå torgscenen på Jærdagen Felleskyrkjeleg innsats i og for byen Skapa gode relasjonar rundt folk sine naturlege møtepunkt med kyrkja og kristne Kyrkjelydsprest Sokneprest BKL med deltaking av Spr og SR Når situasjonar ligg til rette Kyrkjeaktive med tid og vilje til nye vennskap og varme haldningar III c) Misjon: Bryne kyrkjelyd vil ha eit levande engasjement for misjon lokalt og globalt. vil samarbeida med og støtta arbeidet i misjonsorganisasjonane og spissa eige misjonsengasjement ved misjonsprosjekt og eige misjonsutval med brei samansetnad. Eige misjonsutval med oppgåve å inspirera, informera og arrangera til beste for global misjon Fylgja opp misjonsutvalet med budsjett og drøfting Rekna med og inkludera misjonsforeiningane som smågruppefellesskap i kyrkjelyden Misjonsprosjekt for Israelsmisjonen, ved Return2sender (25%) og Immanuelskyrkja i Tel Aviv (75%). Evaluere misjonsprosjektet og vurdere eit eller fleire prosjekt. Forbøn, giverteneste og offer til misjon og prosjekt Tur til Israel for Ungkyrkja i 2012 Kyrkjelydstur til Israel/misjonsfelt i perioden Sokneråd og sokneprest Misjonsutval, BSR, RU og kyrkjelyd v/eigen komité 7

9 IV Tverrgåande arbeid (INNOVER, OPPOVER, UTOVER): Den største satsinga i Bryne kyrkjelyd er knytta til vekst i Ungkyrkja og fokus på familiearbeid med gudstenester på Rossseland skule. Formålet er å ha eit aktivt ungdomsarbeid i kyrkja og vera misjonal i å nå nye generasjonar og nye byggefelt i Bryne med eit relevant, nært og familieorientert arbeid. For dette er eigen kyrkjelydsprest tilsett. IV a) Familiefokus Visjon: Familiefokus i Bryne kyrkjelyd skal vera eit lokalt misjonsarbeid på Bryne som arbeidar for at fleire barnefamiliar skal fylgja etter Jesus Kristus. Status: Gudstenester på Rosseland skule ein gong i månaden utgjer i dag hovudfokuset i arbeidet, men utvalet for familiefokus (BUFF) arbeidar òg med satsing på husfellesskap og aktivitetar retta mot barnefamiliar med misjonal profil. 1. Å skapa eit gudstenestefellesskap kor born og vaksne saman kan få næring for trua og styrkja sin kristne identitet. Strategi: a) Trygg og sosial rame som er tilrettelagt for born. Mangfald i alder og kjønn blant synlege aktørar på gudstenester. Kyrkjekaffi med aktivitet for borna. Fokus på ei blanding av verdighet og ei avslappa ramme om gudstenesta. b) Innhald som tek borna på alvor. Alltid familiegudsteneste eller sundagskule. Bruke songar som i melodi og innhald er tilgjengelege for borna. Visuell og konkret formidling. c) Trua har òg ein emosjonell dimensjon som me ønskjer å ta på alvor: Skapa eit rom som inviterer til undring og samstundes ei avslappa stemning. Plakatar som gjer nye trygge på at dei er på rett stad, pynt og illustrasjonar som set tankar i sving. Anvende musikk og symbol som born og vaksne kjenner igjen. 2) At fleire barnefamiliar skal finna fram til eit kristent fellesskap kor dei kjenner seg heime. Strategi: a) Invitera enkeltpersonar og familiar til små og store fellesskap b) Avgrensa trusopplæringstiltak og Barne-og familiekoret er eksemplar på tilbod med forholdsvis låg terskel. BUFF skal arbeida for at slike tilbod og kan bli arenaer for å invitera menneske vidare inn i kyrkjelydsfellesskapet.. c) BUFF skal vera ein pådrivar for å få i gang eventuelle nye tilbod for barnefamiliar med misjonal profil. Vidareføre gudstenestearbeidet på Rosseland BUFF Informera og invitera små og store familiar til små og BUFF store fellesskap Vidareutvikla familiearbeid med misjonal profil BUFF

10 IV b) Ungkyrkja Ungkyrkja ønskjer i tråd med Bryne Kyrkje sin visjon: å vera «den opne famns kyrkje» for ungdom på Bryne. I Ungkyrkja sine lovar frå 7. januar 1974 heiter det: 1 Organisasjon og basis Ungkyrkja er det ungdomsarbeidet som vert drive under Bryne soknerad. Ungkyrkja driv sitt arbeid i samsvar med Bibelen og vår kyrkje si vedkjenning. 2. Føremål a) Å verna og styrka gudslivet til truande ungdom. b) Å hjelpa stadig fleire til personleg samfunn med Herren Jesus Kristus c) Å fremja forkynninga av den kristne bodskapen. I tråd med Ungkyrkja sitt føremål ønskjer me at Ungkyrkja den neste 4årsperioden i særleg grad skal satsa på fylgjande punkter: 1) Å verna og styrka gudslivet til truande ungdom Tiltak a. Samkjøra bibelformidlinga med «lokal plan for trusopplæring». b. Variera mellom ungdomsgudstenester med aktiv deltaking blant ungdommane og enklare samlingar med rom for samtale. c. Skapa rom for at ungdommane kan få setja ord på trua si. Starta med samtalegrupper. 2) Å hjelpa stadig fleire til personleg samfunn med Herren Jesus Kristus. Tiltak a. Informera godt på skular, blant konfirmantar, på 9:13 om tilbodet som fins. b. Ha årlege storsatsingar med breitt nedslagsfelt. c. Hjelpa dei som kjem til UK med personleg bibellesing og bønneliv, gjennom andaktar, samtale og informasjon om hjelpemidlar. d. Skapa eit stabilt helgetilbod for ungdom, i Bryne Kyrkje. 3) Å fremja forkynninga av den kristne bodskapen Tiltak a. Me ønskjer at sprudlande liv og mangfaldige uttrykk for trua skal vera eit gjenkjenneleg varemerke. Me vil vidareføra formen me nå har på gudstenester/ samlingar. b. Ungkyrkja vil fortsetja sitt misjonsprosjekt til Return2Sender ut prosjektperioden. c. Gjennom formidling og fellesskap på UK skal ungdommane verta utrusta og utfordra til å vera levande vitne for Jesus. d. Gjennom leiarsamlingar, medarbeidersamtaler og oppfylging av kvar enkelt leiar ønskjer me å skapa eit godt leiarfellesskap som inspirerer og utruster leiarane til å vera gode førebilete. 9

11 IV c) Naturlig menighetsutvikling (NaMU) Bryne kyrkjelyd har sidan 2001 brukt NaMU som reiskap for å kvalitetsikra at kyrkjelivet har ein sunn profil. I 3 omgangar er det gjennomført kyrkjelydsprofil på dei 8 kvalitetsprinsippa: Livsnære grupper, Varme relasjonar, Hensiktsmessig strukturar, Engasjert trusliv, Inspirerande gudstenester, Utrustande leiarrskap, Nådegavebasert teneste og Behovsorientert evangelisering. vil vidareføra dette arbeidet, gjennom eigen NaMU-komite og forankring i soknerådet. Sokneråd/stab har innføring i grunnboka Fargelegg din verden. Vår og haust 2012 Gjennomføra ny kyrkjelydsprofil. Vurdera bruk av ekstern veileder NaMU-komiteen jan Utarbeida tiltak i tråd med resultatet av profilen. Fylgja NaMU-syklusen. Komiteen tilrår, SR vedtek IV d) Økonomi: Kjerneområda og kyrkjeleg satsing skal ha trygg og forutsigbar økonomi Gjevarteneste er ei glede, nødvendig for arbeidet, for å forvalta Guds gåver og vera frigjort frå materialismen sitt grep om livet. Gjevarar skal kjenna seg sett og verdsett God fordeling av kyrkjeoffer til eige arbeid, misjonsprosjektet og den verdsvide kyrkja Auka gjevartenesta til kr pr.år Fylgja opp givarar med brev. Forkynna forvaltarskap og giverteneste Arrangera julemesse, auka inntekter til ,- nto. Auka inntekter ved annonsørar og kyrkjeutleige Økonomikomité Økonomikomité /gjevartenesteansvarleg Prestar og gjevartenesteansvarleg Komité - med soknerådsstøtte 10

12 IV e) Kyrkjebygget Status: Bryne kyrkje er ei arbeidskyrkje som gir rom for eit vidt spekter av aktivitet. Bryne kyrkje skal vera velhalden, i god stand og eigna til å roma alle typar kyrkjeleg aktivitet i soknet. Montera projektoranlegg Kyrkjeverje våren 2012 Gjennomføra lysplanen for kyrkjerommet Kyrkjeverje juni 2012 Plan for universell utforming. Kyrkjeverje og FR 2012 Nytt varmeanlegg i kyrkja og ny el. tavle. Kyrkjeverje og fellesråd 2012 Modernisering av brannanlegg. Kyrkjeverje og fellesråd 2013 Betre drenering rundt kyrkja Kyrkjeverje, fellesråd og kommune 2013 Opprustning av uteområdet Kyrkjeverje, fellesråd og kommune 2013 Generell rehabilitering av kjellaren Kyrkjeverje og fellesråd 2014 Glaskunst i kyrkjetårnet Få montert kors på kyrkjetårnet Økonomikomite, kyrkjeverje og fellesråd IV f) Andre utfordringar i perioden Arbeida med å utvida inngangspartiet i kyrkja til kyrkjetorg med fleirbruksfunksjon. Sjå oss som felles kyrkjelyd der alle vert rekna med, og bidreg med sine ressursar. Styrkja informasjonsarbeidet med nyhetsmail og utvikling av heimesida. Det skal vera lett å vita om kvarandre, og få tilgang til informasjon. Ny dagleg leiar med knutepunktfunksjon. Utvikla uteområde rundt kyrkja til fellesskap og aktivitetar. 11

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Vår visjon: Å dele den fagre skatten

Vår visjon: Å dele den fagre skatten DEN NORSKE KYRKJA Balestrand Sokneråd VERKSEMDSPLAN FOR BALESTRAND KYRKJELYD Vår visjon: Å dele den fagre skatten Ta vare på den fagre skatten som er deg tiltrudd! Den Heilage Ande som bur i oss, skal

Detaljer

Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet.

Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet. Frå Gudstenesteboka 2011 Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet. Innhald: Nokre hovudomgrep i ordninga s. 02 Ei gudsteneste

Detaljer

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD 2011 2015 Trygghet i lederrollen 2011 2015 Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er en grunnbok som skal gi rådsmedlemmene innføring i hva det innebærer å sitte i menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN

ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN 2014 Årsfest for Klepp kyrkjelyd, søndag den 15. mars kl. 18.00 på Kleppe bedehus side 1 ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ARBEIDSÅRET 2014 Visjon Klepp kyrkjelyd sin visjon er; Kristus

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Kven vil du skal styre i kyrkja?

Kven vil du skal styre i kyrkja? Kandidatpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal styre i kyrkja? Du er med på å bestemma kven som skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting» i perioden

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 1 - februar 2012 44. årg. M-Aksklubben - viktig arena for borna Side 4 Den nye bibelomsetjninga Side 6 På Madagaskar Side 8 Klare for misjonsteneste Side 11 3 Bryne

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Foto: Jorunn Gravem Whittaker

Foto: Jorunn Gravem Whittaker Foto: Jorunn Gravem Whittaker PLANEN GJELD FOR: 1.Dei kommunale barnehagane 2.Grunnskulen 3.Kulturskulen 4.Sosiale-og førebyggjande tenester for barn og unge 5.Barnevern side 2 Plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Treårsmeldingen 2012 2015

Treårsmeldingen 2012 2015 ÅRBOK 2012 2015 www.normisjon.no Treårsmeldingen 2012 2015 Del 1 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING til Generalsforsamlingen 2015 «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» NORGE TSJEKKIA UKRAINA ASERBAJDSJAN

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008 Skjema for presentasjon av geistlege kandidatar ved val av bispedømeråd/kyrkjemøtet Bjørgvin bispedøme. Opplysningane er til bruk ved offentleg presentasjon av kandidatane. Fødselsdato 1973 Namn Bustadsadresse

Detaljer

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2-

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2- Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke ÆR RELEVANT Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR ANT TILGJENGELIG GELIG Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG Innhold ISBN: 978-82-7454-115-4 Kirkerådet, Oslo 2013 Bestilles

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer