Østenstad menighet. Trosopplæring. Tur for eldre. Menighetsrådsvalg. Godt nytt fra. August 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østenstad menighet. Trosopplæring. Tur for eldre. Menighetsrådsvalg. Godt nytt fra. August 2009"

Transkript

1 Godt nytt fra Østenstad menighet August 2009 Trosopplæring Vår nye medarbeider Elin Rasmussen satser på å styrke trosopplæringen for aldersgruppen år. Se side 5 Tur for eldre Vi minner om årets tur til Søsterkirkene på Gran på Hadeland. Menighetsrådsvalg Alle kandidatene til menighetsrådet i Østenstad presenteres på side 2-3

2 Side 2 Godt Nytt fra Østenstad menighet Din kirke ditt valg 2009 er et helt spesielt valgår. Samtidig med stortingsvalget i september er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøtet. Det er nå morgendagens kirke formes, og dette kan du være med på! Til Østenstad menighetsråd stiller følgende 15 kandidater. Vi har oppfordret dem til å svare på tre spørsmål: 1) Hva er det viktigste du kan bidra med i menighetsrådet? 2) Hvilke verdier ønsker du at menigheten skal formidle? 3) Hvilke utfordringer ser du som viktigst for menigheten de neste årene? Lars Chr. Iversen: 1. Jeg ønsker å bidra til at ulike grupper og virksomheter innen menigheten samarbeider best mulig. 2. Jeg ønsker at kirken skal formidle at kristen tro og kristent fellesskap er et grunnleggende fundament for oss som lever i vår tid, preget av vår tidsånd. 3. Jeg mener at hovedutfordringen for menigheten er å videreutvikle gode møteplasser og fellesskap hvor kristentroen styrkes for barn, ungdommer, unge voksne og barnefamilier. Marit Brandt Lågøyr: 1. Jeg kan bidra med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid, samt god kjennskap til aktuelle kirkepolitiske saker. I tillegg kan jeg bidra med informasjonsarbeid for menigheten. 2. Nestekjærlighet, toleranse og solidaritet. 3. Jeg tror det viktigste menigheten kan ta tak i er å gi et bedre tilbud til aldersgruppen 10 til 14 år. I tillegg er det viktig å rekruttere og beholde frivillige medarbeidere i menigheten gjennom god oppfølging og gode arbeidsvilkår for de frivillige. Per Johannes Helgebostad: 1. Erfaring fra andre menigheter, særlig mhp. menighetens informasjonsarbeid. 2. Jesu kjærlighet opplevd som et inkluderende fellesskap. 3. At vi som menighet kan formidle budskap som kan forstås og oppleves ekte og relevant for alle som bor her. Anne Grete Westly: 1. Engasjement for gudstjenester og barne- og ungdomsarbeid. 2. Folkekirketanken, at alle som vil hører til i kirken enten de pleier å gå dit eller ikke, at flere kan føle seg hjemme og trives i kirken og i gudstjenesten gjennom aktiviteter og aktiv deltagelse. 3. Styrke barnearbeidet, spesielt for de eldste barna og guttene. Tone Cecilie Møgedal Skjellestad: 1. Perspektiv fra en barnefamilie. 2. Kirken som et inkluderende fellesskap. 3. Gjøre guds-tjenesten til et naturlig møtepunkt for barnefamilier. Øyvind Kvamme: 1. Jeg har erfaring fra menighetens ungdomsog konfirmantarbeid og vil hovedsakelig jobbe for dette. 2. At Østenstad kirke er åpent for alle og har et inkluderende felleskap. 3. Jeg tror den største utfordringen er å gi tilbud til barn og unge som har forskjellige interesser. En kirke der de føler seg hjemme. Sidsel Gaukstad Baardsen: 1. Bidra med meningsutvekslinger, se utfordringer og utføre praktiske oppgaver 2. Utfordre og bevisstgjøre den enkelte i menighets-kretsen på våre kristne grunnverdier. 3. Møte de utfordringer som er i tiden på en konstruktiv måte. Nina Samuelsen: 1. Å styrke og sikre det kirkemusikalske livet i menighetene og kirkens formidling av tradisjonell og ny kirkemusikk. Kirkemusik-ken forener et åndelig og et musikalsk siktemål. Kirkemusikken tolker og formidler kristen tro. Den er menighetens felles svar på Guds tale til oss, og støtter og gir næring til det åndelige

3 Godt nytt fra Østenstad menighet side 3 livet i menigheten. 2. Jeg ønsker at kirken skal oppleves som et sted som er åpen for alle med mulighet for refleksjon og ettertanke. At kirkebygget kan brukes med respekt av alle i sognet, og være et naturlig samlingssted. 3. -Barne og ungdomsarbeidet må prioriteres. Det er mer viktig enn før siden skolen gir mindre kristendomsundervisning. Barn/ ungdom vil i fremtiden være helt avhengig av hva kirken kan formidle selv, og her ligger det store utfordringer. Mette Elisabeth Bødtker Walstad: 1: Personlige erfaringer og erfaringer med mennesker i forskjellige livssituasjoner. Min diakonale bakgrunn med utdanning og yrkeserfaring fra flere diakonale institusjoner. 2. Det glade budskap. At alle mennesker er skapt i Guds bilde og har verdi i seg selv. Dette bygger ikke på menneskets prestasjoner, men på det å være menneske. At vi mennesker er skapt til å leve i fellesskap med Gud og andre mennesker. 3. At det er høyt under kirketaket! Gi mennesker hjelp til å leve/mestre dagliglivet med den kristne tro. Hjelpe barn, unge, voksne, eldre og spesielt ensomme mennesker inn i et fellesskap. Fortsette misjonsarbeidet som gjøres i Østenstad menighet. Per Trygve Normann: 1. Delta i dialogen med ulike grupperinger i og utenfor menighetens ansvarsområder. Bidra til at kirkerommet og dets aktiviteter blir tilgjengelig for menighetens medlemmer. 2. Menig-hetsrådet bør arbeide for at det skal være en lav terskel for at menighetens medlemmer skal kunne kjenne seg hjemme i gudstjenesterommet. 3. Bidra til å øke interessen for gudstjenesten. Solveig Aarsland Bruun: 1. Erfaring gjennom mange år i frivillig arbeid og som ansatt menighetssykepleier i Østenstad/ Heggedal menigheter, og admin-istrative stillinger fra Asker kommune som gir meg innsikt i mange felt. 2. Her er rom for alle, også for de som er noe kirkefremmende. Her skal alle føle omsorg og fellesskap. 3. Trosopplæringen blant de unge er et viktig satsningsområde, men vi må heller ikke glemme behovene til de eldre i menigheten vår. Ove J. Vestersjø: 1. Gi innspill på hva jeg synes er viktig å fokusere på, ta initativ til å utfordre og forbedre det etablerte, være en konstruktiv sparringspartner og sist men ikke minst å være løsningsorientert. 2. De kristne kjerneverdiene med fokus på å inkludere alle (stor takhøyde) og ta vare på de svakeste i samfunnet samt spesielt fokus på barn og unge. 3. Jeg har spesielt fokus på å fange opp og favne om barn og unge og sikre at menigheten har et best mulig tilbud til dem. Roald Sporild: 1. Fokus på sang og musikk i kirken. 2. Samhørighet på tvers av generasjonene. ALLE har lik betydning i fellesskapet og alle skal oppleve å være inkludert. 3. Rekruttering gjennom å fortelle naboer og venner om alt det flotte som skjer i Østenstad kirke. Gerd Stensrud Jensen: 1. Noe erfaring fra en periode i Menighetsrådet i Østenstad. 2. Være åpen og inkluderende. 3. Fokus på alle alderstrinn, men barn / ungdom er prioriteringsgrupper. Dette er menigheten og kirken sin fremtid. Trosopplæringsansvaret som nå er pålagt oss og hvilke muligheter vi som kirke har til å formidle Guds budskap blir spennende og utfordrende. Fortsette det gode og store ungdomsarbeidet som er godt etablert. Jan Johan Sandal: 1. Helhetssyn på menighetens utvikling, erfaringer fra mange ulike oppgaver, kontinuitet, forandringsvillighet og evne til inkludering 2. Viktig å evne være både en bekjennende kirke og en inkluderende og raus menighet 3. 1) Få en god oppfølging av barne- og ungdomsarbeidet/ trosopplæringen, 2) få til synergi mellom de ulike områdene i et godt felleskap og mellom frivillige medarbeidere og stab (skape vinn vinn) og 3) sikre menigheten god økonomi.

4 Side 4 Godt Nytt fra Østenstad menighet Vettres nye rektor Svein-Ivar Fors er mannen som sørger for menighetsbladets profesjonelle og flotte design. - God design fanger øyet fra første øyeblikk. - Noe han har lykkes med. Redaksjonen har fått mange tilbakemeldinger om dette. Menighetsblad er etter Svein-Ivars oppfatning den viktigste talerstol kirken har. Det er derfor av avgjørende betydning at det er et leseverdig og tilgjengelig blad. Svein-Ivar bor i Vollen, som angis å være Askers svar på Gosen, nærmere bestemt i Vollenveien 63, utskilt fra Schjerven, igjen utskilt fra nordre Gisle. Han bor faktisk på en eiendom som har vært i slekten eie siden 1758 da Gulbrand Olsen - som han stammer fra i 9de ledd - kjøpte hovedbølet Gisle. Oldefaren levde som folk flest av havebruk, isskjæring og sommerutleie. Morfaren Kristian Schjerven spesialiserte seg på bringebær, jordbær, vår- og høstblomster og frilandstomater. Svein-Ivar som er født 1952, husker stablene med bærkasser på lastebilen til naboen Arne Bjørndal. Blågrønne kasser med eiernavn i sjablonbokstaver. Mormoren Sofie Borsheim, som kom fra en gård på Jæren, var aktivt med i misjonsforeningen på Gui. Svein-Ivar hadde ikke hatt sertifikat lenge før han bilte henne ned til barndomshjemmet på Borsheim (hvor for øvrig mang en skute har strandet i gammel tid). Svein-Ivars mor Ragnhild Fors er velkjent i menighetssammenheng. Hun er æresmedlem av menighetspleien i Heggedal og Østenstad. Hun vokste altså opp på et småbruk og måtte fra hun var en neve stor ta del i arbeidet. Luke når hun kom fra skolen og i alle feriene. Flette sponkurver til bringebærene i vinterkveldene. De var 4 søsken. Svein-Ivars far Toralf Fors var fra Øksfjordbotn i Loppa og en av i alt 10 søsken. Foreldrene traff hverandre i Fredtunkoret i Asker. Faren gikk på småbrukerlærerskole. Han var også utlært møbelsnekker. Tyskerne befestet Loppa under krigen. Faren ble sendt i tysk fangeskap på Bardufoss som represalie for at to brødre som drev illegalt arbeid, klarte å rømme. I 1944 ble alle hus brent. Likeledes den 200 år gamle kirken og prestegården. Svein-Ivar gikk i 1. og 2. klasse på statsinternatet i Øksfjordbotn, hvor faren var lærer og internatbestyrer og moren lærer. Farens bestemor var av samisk slekt. Da familien flyttet sørover begynte Svein-Ivar i 3. klasse på Hasle skole i Oslo og fikk i oppdrag å fortelle klassen om samene. Han gav følgende prøve på samisk Sápmelačča let hui unnan Hvilket betyr: Det er meget få samer. Sant nok. I Asker er 28 personer oppført i samemanntallet, blant andre Svein-Ivar og hans to sønner. Og dette til tross for at han er rotfestet askerbøring, sågar født på det sagnomsuste fødehjemmet i Kattugledalen. Hans søster Randi, også født her, er bosatt i Øksfjordbotn og gift med en mann som har sittet i Sametinget. Svein-Ivar har for øvrig også en bror som heter Egil og bor i Trondheim og en søster

5 Godt nytt fra Østenstad menighet side 5 som heter Hanne og bor i Røyken. På spørsmål om sitt forhold til Stallo svarer Svein-Ivar at han har hørt mange skumle historier. (Stallo er som kjent menneskeeter og stjeler småbarn). Noen læstadiansk tilknytning har farsslekten ikke hatt. Svein-Ivar stammer også i 11te ledd fra Elias Fiigenschoug som er den betydeligste norske barokkmaler. Svein-Ivar hadde vært lærer på Gisle i 7 år da han giftet seg med Lina Engeland fra Manglerud. Det bør nevnes i vår sammenheng at svigermoren i mange år var sekretær på Oslo bispekontor. Som nygift var han ansatt ved den norske skole i London. Var deretter rektor på Vestbygda skole i Røyken og senere på Oddevall skole i Lier. Da data ble innført i skolen, fikk man på Oddeval en lærebok som var ubrukelig. Svein-Ivar skrev derfor en databok for begynnere som ble utgitt av Gyldendal. Fikk tilbud om å være redaktør av HjemmePC, utgitt av Hjemmet Mortensen. Etter 3 år begynte han som fagsjef i Den norske fagpresse (sammenslutning av 240 fagblad) hvor han var i 8 år. Fikk lyst til å være redaktør igjen og var redaktør av Bæringen i 1½ år. Svein-Ivar var inntil i sommer avdelingsleder på Elvebakken videregående skole i Oslo, avdeling for medier og kommunikasjon, som utdanner journalister og fotografer (film/ reklame) samt grafisk design. Nå er han ny rektor ved Vettre skole. Svein-Ivar var i sin tid redaktør av Kontakt som var det første menighetsbladet for Østenstad, deretter redaktør for Sareptas krukke som var Askermenighetenes fellesblad. Han har således 20 års erfaring som redaktør. Svein-Ivar Fors er en verdifull mann for vår menighet. Redaksjonen har i ettertid blitt kjent med at Fors er tilsatt i stillingen som rektor ved Vettre skole. Vi gratulerer hjerteligst. Ola Holst P.s. Sareptas krukke er et interessant begrep. Det betegner det uuttømmelige og anvendes i mange sammenheng. Sareptas krukke var imidlertid bare uuttømmelige i 3 år og 6 måneder da himmelen var lukket og hungersnød rådet. Profeten Elia oppholdt seg da hos enken i Sarepta i Sidons land. D.s. Trosopplæringsmedarbeideren vår Elin Rasmussen er ansatt som trosopplæringsmedarbeider og skal forestå trosopplæringen som nå igangsettes i h.t. stortingsvedtak. Hun er 29 år gammel, født og oppvokst i Froland, reiste 19 år gammel på et halvårlig bibelkurs i Frankrike, ble der ytterligere i 5 år og tok utdannelse i drama (Bachelor i teaterpedagogikk). Vel hjemme utdannet hun seg som ungdomsarbeider på Menighetsfakultetet (Bachelor i ungdom kultur og tro) Det må ha vært litt av en overgang å komme fra Bibelbeltet på Sørlandet til franske storbyer (Paris og Nice). Det gikk greit. Elin er ikke født i går og tørka på ommen, for å bruke hennes egne ord. I studietiden benyttet hun anledningen til å se seg om i utlandet. Studielånet rekker langt hvis du er nøysom og arbeidsom! Etter eksamen på Menighetsfakultetet fikk Elin stillingen hos oss. Hun har alt skaffet seg leilighet i Vollen. Hun og katten som ikke kunne hete annet enn Napoleon, trives. Elin er livsbejaende. Har allsidige interesser. Liker spenning og fart. Eksempelvis klatring. Reiser. Håndarbeid. Hagearbeid. Dessuten noe som er viktig for oss. Elin er glad i mennesker. Trosopplæringsprosjektet starter opp med en klubb for åringer som er gitt navnet Dig Deeper da målgruppen er ekstremt opptatt av engelsk. Overordnet målsetting: Relasjoner så vel mellom mennesker som mellom Gud og mennesker m.a.o. relasjoner vertikalt og horisontalt, noe som danner et kors. Varighet 1 ½ 2 timer pr. gang. Planlagte aktiviteter: Kreativitet - Andaktsstund - Kafé. Mye vil skje på deltakernes premisser. Det de ønsker å gjøre, vil bli fulgt opp så sant dette er mulig. Oppstarting til høsten. Elin skal også arbeide med ungdom mellom 14 og 18 år og vil bruke ettersommeren til å lage et opplegg for dem. Hun skal også delta på konfirmantleiren i august sammen med kateket og ungdomsarbeider. I sommerferien skal hun være en av lederne på en kristen ungdomsleir i Sveits. (Napoleon er imens plassert i Froland). Velkommen skal Elin Rasmusen være til Østenstad menighet. Ola Holst Høsten er moden! Vi trenger ledere til ulike oppgaver i sammenheng med menighetens satsing på 10-18åringer! Kan du tenke deg å engasjere deg i noen barn/ ungdommer et par timer i uken? Her er noe av det vi kommer å starte opp, kanskje har du flere ideer også? Leksehjelp og trosundervisning tirsdag og torsdag ettermiddag. Klubb og Kafé annenhver tirsdag kveld for 10-13åringer. Torsdager håper vi å få til et tilbud om film/ band/samtale -grupper og Kafé for 14-18åringer (for å utvide tensingarbeidet). Ta kontakt med Elin Rasmussen på menighetskontoret/ etter en gudstjeneste for mer informasjon Slemmestadveien Vettre Telefon

6 Side 6 Godt Nytt fra Østenstad menighet Gudstjenester Endringer kan forekomme, så følg med i avisene. August 23. august kl. 11:00 Ung Messe v/olav Valen-Sendstad. Presentasjon av konfirmanter. Pappas Barn medvirker. Nattverd 30. august kl Gudstjeneste med innsettelse av sokneprest Astrid Sætrang Morvik. Fungerende prost Caspar Thomassen deltar. Nattverd. Sang ved Østenstad sangeri. September 6. september kl. 11:00 Gudstjeneste v/olav Valen-Sendstad. Dåp 13. september kl. 11:00 Barnegudstjeneste v/astrid Sætrang Morvik. Høsttakkefest. Utedeling av 4-årsbok. Barnegospel medvirker 20. september kl. 11:00 Speidergudstjeneste v/olav Valen-Sendstad på Speiderhytta. Blakstadspeiderne 27. september kl. 11:00 Gudstjeneste v/astrid Sætrang Morvik. Dåp Oktober 4. oktober kl. 11:00 Gudstjeneste v/olav Valen-Sendstad. Nattverd 11. oktober kl. 11:00 Gudstjeneste v/olav Valen-Sendstad. Østenstad Sangeri medvirker. Nattverd 18. oktober kl. 11:00 Gudstjeneste v/astrid Sætrang Morvik. Korgruppe medvirker. Dåp 25. oktober kl. 11:00 Ung messe v/olav Valen-Sendstad. Pappas Barn medvirker. Dåp av konfirmanter. Nattverd November 1. november kl. 11:00 Hva skjer i Østenstad? Oversikt over gudstjenester og andre arrangementer. Klassisk messe v/østenstad Sangeri og Asker Unge Strykere. Dirigent: Kristin Hesselberg Meland. Organist: Grethe Laugerud. Prest: Astrid Sætrang Morvik 1. november kl. 19:00 Minnegudstjeneste i Heggedal kirke For informasjon om kveldsmesser i Østenstad: Vennligst se i Vårt Land eller Budstikka. Kirkeskyss Ønsker du å komme til gudstjeneste i Østenstad kirke, men ikke har bil eller er avhengig av skyss? Benytt deg av menighetens kirkeskyssordning. Ta kontakt med diakonen på telefon DØPTE Nichlas Skaar Vegheim Mathias Skaar Vegheim Julian Normann Nathaniel Styve Einarsen Leah Lodtz-Johannessen Nils Ulrik Thorstad Jenny Simonsen Bjørkenes Jonas Max Rustad Gundersen Eskil Rønningen Syverstad Paul Hjorteland Martin Palm Rosness Aksel Harald Hareide Gamenius Lise Torres Heyerdahl Håkon Breie Charlotte Halseth Berg Linnea Line Unni Elisabeth Rustad Adrian Becher-Myhre Lisa Woie-Kraft DØDE Nils Kristian Drolsum Tore Snerten Gunnar Juvet Hjørdis Kristensen Ella Rigmor Walthinsen Ragna Romuld Bo Ragnar Nilsen Arne Olafsen Gudrun Dundas Jeanette Maria Sandaker Margit Oddbjørg Kristiansen Tore Brønner Sverre Tollefsen Møter Konferanser Hyggelige selskapslokaler ved konfirmasjon og barnedåp

7 Godt nytt fra Østenstad menighet side Thorleif Olsen Arne Andreas Kristoffersen Elsbeth Wøien Arne Eriksen Aud Christiansen Olav Randolf Løvseth Faste aktiviteter i Østenstad menighet Søndager Kl. 11:00 Gudstjenester i kirken Kl. 12:15 Kirkekaffe i kirkestuene. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug Søndagsskole i undervisningsrommene Kontakt: Anne Kristine Merkesvik Tlf Familiespeiding samlinger for familie i tilknytning til gudstjenester. Kontakt: Irene Handeland Tlf / Kl Bønnevakt på hverdager i Mariakapellet. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Mandager Kl Kirkefrokost i kirkestuene. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Kl Speiderne: Speidergruppa (11-16 år) Kontakt: Terje Berntsen tlf / Meisene (jenter 4-5 klasse) Kontakt:Tove Selnes tlf Ulvungene (gutter 4-5 klasse) Kontakt: Jon-Gunnar Pettersen tlf / Rover / Rangerlag (over 16 r) Kontakt: Ole Marius Bay Tlf Kl Østenstad Sangeri korøvelse i kirken. Kontakt: Kantor Kristin Hesselberg Meland. Tirsdager Kl Middagsservering i kirkestuene. Kontakt: Ingrid R. Tellsgård tlf Kl Småbarnssang øvelse i undervisningsrommet. Kontakt:Anne Kristine Merkesvik tlf Kl Barnegospel øvelse i menighetssalen. Kontakt: Anne Kristine Merkesvik Tlf / Kl Sorggruppe Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Onsdager Kl Y s men i kirkestuen 2. og 4. onsdag i mnd. Kontakt: Tormod Kollevold - Tlf Torsdager Kl Pappas Barn korøvelse Kontakt: Magnus Pettersen Kjellin Tlf / Fredager Kl Fredagstreff m/ tema i kirkestuene en gang pr måned. Se hva skjer. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Ønsker du å være med i samtalegruppe? Ca 10 samtalegrupper samles regelmessig i hjemmene rundt i menigheten. Det er i form av bibelstudiegrupper, husfellesskap, vennegruppe og kirkering. Ønsker du å oppleve fellesskap i en mindre gruppe, kontakt diakonen eller Ketil Hagen tlf Fredagstreffene høsten 2009 Det blir kun 2 fredagstreff i regi av Menighetspleien denne høsten. 16. oktober blir det treff på Heggetun. Da vil kapellan Olav Valen-Sendstad komme og fortelle og vise bilder fra tiden han var sjømannsprest. 20. november blir det treff i Østenstad kirke over temaet Religionsdialog en nøkkel i Palestinakonflikten?. Hanne Aspelund, bosatt i Vollen, har bachelor i juss og samfunnsfag og skriver for tiden bok om religionsdialog mellom jødedom, kristendom og islam. Hun har oppholdt seg i Midtøsten i flere perioder og kjenner konflikten fra flere hold. Gå ikke glipp av to spennende fredagstreff som starter kl 11 begge dager. Som vanlig blir det også servering, åresalg, musikkinnslag og andakt. Telefon

8 Side 8 Godt Nytt fra Østenstad menighet ANSATTE I ØSTENSTAD MENIGHET Sentralbord: fra kl Bruk gjerne direkte nummer. E-post: Sokneprest i Østenstad: Astrid Sætrang Morvik A: Kapellan: Olav Valen-Sendstad A M Kirketjener: Kristen Grønfæt A P M Kateket: Karianne Pettersen A Diakon: Jarle Klungrehaug A P M Daglig leder: Magda Flatmo A M Kantor: Kristin Hesselberg Meland A P M Barnearbeider: Sissel Meriles A M Trosopplæringsmedarbeider: Elin Rasmussen (fra medio juni) A Ungdomsarbeider: Magnus Pettersen Kjellin A M Sekretær: Rakel Sivertsen A Østenstad menighets barnehage Tlf.: Styrer: Anne Davidsen P Assistent: Jeanne Wickstrøm Assistent: Helén Kramer Assistent: Wenke Lykke Bøe Førskolelærer: Berit Funderud Velkommen til å ta kontakt! Kontonummer Menigheten: Kontonummer Menighetspleien: Godt nytt fra Østenstad menighet utgis av Østenstad menighet, telefon Redaksjon: Gunnar Tornøe, Ola Holst, Svein-Ivar Fors, Olav Valen-Sendstad Magda Flatmo Se kirkens sider på internett: velg underenhet Østenstad Gardemusikken kommer til Østenstad kirke! Konsert onsdag 26. august kl. 18:00 Fri entré, kollekt ved utgangen. Dirigent: Major Eldar Nilsen I nærmere 50 år har musikk- og drillgardister representert HM Kongens Garde, Forsvaret og ikke minst Norge på særdeles positiv måte. Avdelingen har med sin særegne karakteristikk og kombinasjonen av drill og musikk høstet mange suksesser i så vel inn- som utland. Bli med på en konsert med Musikktroppen, som teller ca 50 musikere i førstegangstjeneste. Konserten er den siste opptredenen for årets tropp før dimittering, noe som skulle borge for høy kvalitet og godt innarbeidet samspill. Programmet er variert med musikk fra flere sjangere, med mektig korpsmusikk, soliststykker og korsang av gardistene det beste av årets repertoar! Denne konserten burde derfor være av interesse for de fleste. En perfekt start på et nytt korpsår! Velkommen! Konsert med Frøydis Grorud med musikere i Østenstad kirke søndag 11. oktober kl Entré kr 150,- Frøydis Grorud er for de fleste kjent med sin fløyte og saxofon i musikk-programmet Beat for Beat på NRK. I tillegg er hun med i bandene Vintermåneog Trio de Janeiro, hun spiller med Torun Eriksen og hun er komponist. Hun har nettopp gitt ut sin første solo-cd, Himmeldryss, som er hennes tolkninger av kjente salmer. Frøydis er utdannet ved Agder musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Med seg denne kvelden har hun ekteparet Torjus Vierli og Hildegunn Garnes Reigstad. Torjus har medvirket ved flere konserter i Østenstad tidligere og samarbeider med størrelser som Oslo Gospel Choir, Sigvart Dagsland, Sissel Kyrkjebø, Anne Grete Preus, Carola m.fl. Hildegunn har en lang sangkarriere bak seg på tross av sin lave alder og er med i gruppa Garness Trio sammen med Torjus og tvillingsøster Ingelin Reigstad Norheim. Kristin Hesselberg Meland Kloke ord På siste loppemarked i Østenstad kjøpte jeg erindringer av Anton Christian Bang (1909). Han som selv var biskop forteller om biskop Essendrop: En gang Biskopen kattekiserede Børnene paa Kirkegulvet, spurgte han en Gut, hvori Adams Synd egentlig bestod. Hain lydde for mye paa Kjærringa si, svarede Gutten. Ja, sagde Biskopen, det kan nok saa være; men, tilføiede han med et lunt Smil, du kan tro, det er somme Tider bra at ly paa Kjærringa likevel. Vi får tro biskop Essendrop på hans ord. Ola Holst

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Godt nytt. Folkevalgt. Tema: Medarbeiderskap og frivillighet. Linn Kristin Gimmestad Stalheim: Ragnar Bang: Kirkebyggeren

Godt nytt. Folkevalgt. Tema: Medarbeiderskap og frivillighet. Linn Kristin Gimmestad Stalheim: Ragnar Bang: Kirkebyggeren Ragnar Bang: Kirkebyggeren Godt nytt fra Østenstad Menighet - November 2011 Linn Kristin Gimmestad Stalheim: Folkevalgt Tema: Medarbeiderskap og frivillighet Leder: Å være medarbeider Østenstad menighet

Detaljer

Godt nytt. - Dette er en reise som gir meg erfaring. Carmina Granly om Idol: fra Østenstad Menighet - Oktober 2014. Babyteater kommer!

Godt nytt. - Dette er en reise som gir meg erfaring. Carmina Granly om Idol: fra Østenstad Menighet - Oktober 2014. Babyteater kommer! Alle årets konfirmanter side 10 Lederskifte i Asker-kirken side 7 Babyteater kommer! Les mer side 8 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Oktober 2014 Carmina Granly om Idol: - Dette er en reise som gir meg

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Loppemarked i Ås arbeidskirke. Drottveien 41, ved Rustad skole. Fredag 26. august kl. 15 19 Lørdag 27. august kl. 10 15

Loppemarked i Ås arbeidskirke. Drottveien 41, ved Rustad skole. Fredag 26. august kl. 15 19 Lørdag 27. august kl. 10 15 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 20. august 21. oktober 2011 66. årgang Loppemarked i Ås arbeidskirke Drottveien 41, ved Rustad skole Fredag 26. august kl. 15 19 Lørdag 27.

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

Godt nytt. Andreas Falch Pettersen og Johannes Kvamme: - Vi fikk tidlig mye ansvar. fra Østenstad Menighet - Juni 2015

Godt nytt. Andreas Falch Pettersen og Johannes Kvamme: - Vi fikk tidlig mye ansvar. fra Østenstad Menighet - Juni 2015 Nå blir det Liv! Ny daglig leder i Østenstad. Se s. 3 Det skjer i kirken: Babytrim! Se s. 3 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2015 Andreas Falch Pettersen og Johannes Kvamme: - Vi fikk tidlig mye

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Godt nytt. Skolestartgudstjeneste. Synger seg sammen i Sangeriet. - Tro er lengsel. fra Østenstad Menighet - August 2013. Kirken trenger deg!

Godt nytt. Skolestartgudstjeneste. Synger seg sammen i Sangeriet. - Tro er lengsel. fra Østenstad Menighet - August 2013. Kirken trenger deg! Kirken trenger deg! Hallvard Svae: - Tro er lengsel Stilling ledig, se side 9. Godt nytt fra Østenstad Menighet - August 2013 Det skjer i kirken: Skolestartgudstjeneste Synger seg sammen i Sangeriet Østenstad

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Godt nytt. Med hjerte for ungdommen. Påsken i Østenstad. Siv-Mari Gabrielsson: Se program s. 6. Østenstad Mannlige Turlag feirer 20 år på tur

Godt nytt. Med hjerte for ungdommen. Påsken i Østenstad. Siv-Mari Gabrielsson: Se program s. 6. Østenstad Mannlige Turlag feirer 20 år på tur Østenstad Mannlige Turlag feirer 20 år på tur Godt nytt fra Østenstad Menighet - Mars 2012 Siv-Mari Gabrielsson: Med hjerte for ungdommen Påsken i Østenstad Se program s. 6 Østenstad menighet Adresse:

Detaljer

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3 Bønneskole V ed starten på et nytt semester ble vi i gudstjenesten minnet om bønnens storhet og privilegium ved at vi leste og hørte Jesu ord:»mitt hus skal være et bønnens hus».(luk 19,41-48) randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Kirken gir håp og trøst

Kirken gir håp og trøst Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 3 2011) Foto: Dagfrid Almklov Kirken gir håp og trøst Terroraksjonen 22. juli skremte oss alle. Kirken ble samlingspunktet i sorgprosessene

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

elkommen til kirkene i Skjeberg

elkommen til kirkene i Skjeberg ULLERØY ingedal skjeberg hafslund Nr. 3 HØST 2014 50. årg V elkommen til kirkene i Skjeberg skjebergdalen Innhold: Side: Informasjon / Kirkene i Skjeberg 2 Nytt fra sjømannskirken 3 Slekters gang 4 Diakoniside

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

Godt nytt. Med kompetanse på å være sammen. OIK Se side 3. Anders Østeby: fra Østenstad Menighet - Juni 2014

Godt nytt. Med kompetanse på å være sammen. OIK Se side 3. Anders Østeby: fra Østenstad Menighet - Juni 2014 Jacob Jacobsen er blitt ny daglig leder i Østenstad menighet Det skjer i kirken: Se side 6 Godt nytt OIK Se side 3 fra Østenstad Menighet - Juni 2014 Anders Østeby: Med kompetanse på å være sammen Kristine

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2014 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK FULLDISTRIBUSJON I slutten av juni ble det laget sølepytter i Verksgata som barna fikk lov til å leke i. Dette ble filmet og skal vises frem på åpningen av kulturhendelsen

Detaljer

MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 26. årgang desember 2012 Himmelen tar jorden i favn Biskop Atle Sommerfeldt Mennesket har så lenge vi har eksistert

Detaljer