Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013"

Transkript

1 Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Val av ordstyrar. 3. Val av møtebokførar. 4. Val av to til å skriva under møteboka 5. Årsmelding for SI. Godkjenning 6. Årsmelding for ulike arbeidslag/grupper. 7. Rekneskap 8. Budsjett for Godkjenning 9. Valmelding frå valnemnda Val 11. Pause m/kaffi 12. Presentasjon av valresultat 13. Samtale rundt arbeidet a. b. c. d. Årsmelding for Stord Indremisjon Stord Indremisjon hadde årsmøte 15. februar 2012 på Leirvik bedehus. Styret 2012: Jostein Brekke - leiar John Inge Rolfsnes - nestleiar Mariann Steinsland - kasserar Gudveig Balchen - sekretær John Harald Helmersen - styremedlem 2. år av 2 års periode (Vald til leiar) 1. år av 2 års periode 2. år av 2 års periode Permisjon frå desember år av 2 års periode Varamedlemer: Merete Hageberg - 1. vara Olav Fauskanger - 2.vara Gerny Gandrud - 3.vara Rykka opp som styremedlem frå des Rykka opp til 1. vara og fast representant i styret des Valnemnd: Svein Notland og John Inge Rolfsnes frå styret. Øystein Hageberg måtte trekkje seg av helsemessige årsaker. Jarle Steinsland kom inn for Øystein Hageberg. Revisorar: Einar Eide og Kåre Løvland Medlemer: 145 stykk Styret har hatt 13 styremøte, og det er blitt handsama 60 saker. 1

2 Kurs, retning, visjon Vedtekter, målsetjing(visjon) og årsmøte 2012, ligg til grunn for arbeidet styret har utført, og som me i forsamlinga måler arbeidet opp imot. Vedtekter: Ynskjer å nemne 1 og Stord Indremisjon har til føremål å vekkja og nøra liv i samsvar med Guds Ord og vedkjenning til Den Evangelisk- Lutherske kyrkja 2. Dette føremålet vert å nå med forkynning av Guds ord, med sjukevitjingar, gjennom broderleg samvær med bøn, samtale og liknande. Målsetjing(Visjon) Me vil byggja varme, inkluderande kristne fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar. Arbeidsoppgåver Årsmøte 2012 arbeidsoppgåver gitt fra årsmøtet: Fortsatt stor satsing på forsamlingsmøta. Nattverd. Organisasjonsstruktur. Oppbygging av lag og leiarar bør undersøkast. Oppfølging av midlar til barne- og ungdomsarbeid. Tilsetjing av arbeidar. Saker som styret har arbeidd med: Nyårsfest. Det var SI sin tur til å arrangere nyårsfest. Det vart ein fin fest med godt oppmøte. Nyårsfesten hadde opplegg for små og store born. Møteveker 18. jan- 5. febr. Fellesarrangement mellom NLM, NMS, Indre Sjø, Normisjon, Stord Indremisjon og Indremisjonssamskipnaden. Talar Klaus Muff (og Svein Bjarne Aase??). IUF. SI- styret var med å vegleia då IUF tok ein pause våren IUF starta opp at hausten 2012 med nye leiarar. Weekend på Solgry. Eit godt arbeidsteam frå forsamlinga stod for programmet. Det var ein vellukka weekend med godt sosialt og åndeleg fellesskap. Ca 70 personar deltok. Rådsmøte. Samkøyring mellom organisasjonane som nyttar Leirvik bedehus. Samling ein gong haust og vår. Økonomi. Styret har ynskt å støtta underlaga med ressursar både til naudsame materiell og til undervisning/kurs. Romsligare økonomi grunna at me ikkje har nokon tilsett, mogleggjer å styrkja eigne medarbeidarar med kurs, og å betala talarkrefter til underlaga. 2

3 Opprusting av musikkutstyr. SI- styret arbeider med å rusta opp musikkinstrumenta våre. Det vart vedteke å gå til nyinnkjøp av gitarforsterkar og bassforsterkar. Utstyret blir nytta i ungdomslokala i kjellaren. Jarle Valdemar. Arrangement med Jarle Valdemar 25. mars i samarbeid med Horneland Bedehus og Frie evangeliske forsamling. Alle involverte konkluderte med at eit slikt samarbeid også er ønskjeleg i framtida. Styreweekend. Plan og visjon. Styret reiste til Håvikjo for å arbeida med overordna mål for året, og for å bli betre kjend med kvarandre. Medarbeidarsamling, torsdag 19.april. Samling for inspirasjon og kommunikasjon mellom SI- styret og underlaga. Nattverd. Styret har vedteke at me vil praktisera nattverd på forsamlingsmøta våre. Nattverdsnemnda avslutta sitt engasjement våren Då me starta opp ReStart, vart det danna ei tenestegruppe som ville gjennomføra nattverd på forsamlingsmøta. Årsmøte Indremisjonssamskipnaden. SI saman med Horneland Bedehus og Sagvåg Bedehus var med og arrangerte årsmøtet i Samskipnaden. 17- mai tog. Leirvik bedehus stilte i 17. mai tog. Sankthans. Sankthans vart feira på Horneland. SI(Leirvik bedehus) og Horneland Bedehus. Søndagsmøter. Våren 2012 heldt forsamlingsmøta på søndagen fram etter same lest som tidlegare, med møte klokka og eit enkelt opplegg med fokus på god undervisning, tilbeding/lovsong og bøn/forbøn. For born hadde me barneopplegg kalla Agentsamling. Dette arbeidet fekk ikkje den oppslutninga i forsamlinga me trengte for å forsetje. Søndagsmøta lukkast heller ikkje med det vi har sett som visjon for arbeidet. Vi lukkast ikkje med å skapa godt fellesskap på tvers av generasjonane. Me hadde minimum bemanning våren Seint på våren 2012 vart det klart at me ikkje hadde medarbeiderar nok til å starte opp igjen søndagsmøtearbeidet hausten 2012 med samling kvar 14. dag. Medarbeidarsamling for forsamlingsmøte, 11. juni. SI- styret kalla inn medarbeidarar for å samtala om søndagsmøta. Tilbakemeldingar frå møtet var at det var tid for å prøva noko nytt. Ekstraordinært styremøte grunna Søndagsmøte SI- styret måtte ta stilling til om me skulle fortsetje søndagsmøte i dåverande form, eller om arbeidet skulle leggjast om. SI- styret vedtok einstemmig at arbeidet må leggjast om. På grunnlag av tilbakemeldingar frå forsamlinga, vel styret å leggja forsamlingsmøta til laurdagar klokka Det nye konseptet på forsamlingsmøte får namnet ReStart. Restart består av tre ulike møteformer: ReStart Pizza, ReStart Familie, ReStart Lovsong. I tillegg vil ReStart konseptet ha ei undervisningshelg kvart semester, ei om hausten og ei om våren. Det vart vedteke å halde fram med enkle søndagsmøter på søndagar klokka 19.30, dersom det var nokon som var villige til å driva dette arbeidet. Styret sette av ein person som følgde opp søndagsmøta hausten

4 ReStart. Første ReStartsamling var 15.september, ReStart Pizza. Oppslutnaden har vore bra gjennom hausten. ReStart har ei annan arbeidsfordeling/organisering enn me har praktisert for søndagsmøta. Arbeidsfordelinga skjer gjennom ei leiargruppe, og fleire tenestegrupper under leiargruppa. Fram til no har SI- styret fungert som ei leiargruppe for ReStart. Av tenestegrupper har me etablert ei nattverdgruppe, ei gruppe for møteansvarlege og ei lovsongs- og musikkgruppe. Med tida vert det vonleg fleire faste grupper som til dømes matgruppe og praktisk gruppe. ReStart har hatt eit godt samarbeid med IUF. IUF deltek fast på ReStart Lovsong. ReStart har samla personar frå alle generasjonar. Tilbakemeldingar har vore positive. Nattverd på ReStart har fungert godt. ReStart har ikkje nok folk til at arbeidet går av seg sjølv. Involverte leiarar bruker mykje energi på å samla nok folk til å gjennomføra arrangementet. SI- styret vurderer ReStartarbeidet som vellukka så langt. Dette er om me måler arbeidet opp mot våre mål og visjonar. Mange opplever fellesskap på ReStart. Forsamlinga får målretta god undervisning, og me samlast på tvers av generasjonane. Informasjonsmøte om ReStart, 16. august. Det vart gjennomført informasjonsmøte om ReStart før haustsemesteret starta opp. Samlingsfest Registrering i Brønnøysundsregisteret. Det er kome nytt krav til frivillige organisasjonar og grupper. SI vart registrert i Brønnøysundregister. Informasjon i registeret må oppdaterast årlig med nye styremedlemmer og kontaktpersonar. Årsmelding på nett. Det vart vedteke at årsmeldinga skal leggjast ut på Leirvik bedehus sine nettsider. Styret sitt arbeid knytt til tilsetjing av arbeidar: Det er fleire aspekt rundt ei tilsetjing av arbeidar ved Leirvik bedehus. Styret i Stord Indremisjon vurderer det naudsynt å undersøkje nærare før ein ynskjer å ta steget fullt ut med å få dette på plass. Bakgrunnen for dette, er at ein gjennom mange år har gjort seg mykje erfaring gjennom ulike tilsetjingar, av ulike personar. Dette være seg ungdomsarbeidarar, bysekretær og forsamlingsleiar med sine ulike stillingsinstruksar. Ser ein tilbake på åra som har gått, er det viktig å ta inn over seg at mange av dei som har vore tilsett ved Leirvik bedehus har hatt arbeidsforhold som ikkje har vore bra nok ivaretatt. Styret vurderer at ein bør sjå nærare på følgjande punkt: Arbeidsgjevaransvar: Det er viktig å få tydeleggjort og formalisert kven som har ansvaret for den tilsette. Stord Indremisjon er ein av fleire organisasjonar som nyttar Leirvik bedehus som forsamlingshus. Samstundes høyrer Stord Indremisjon til i Indremisjonssamskipnaden. Styret vurderer at ein treng tid for å gå i dialog med både Samskipnaden så vel som styra i dei andre organisasjonane på Leirvik bedehus, for å avklara og utarbeida konkrete avtalar knytt til arbeidsgjevaransvar ved ei eventuell tilsetjing. Dette er viktig både for oss som organisasjon, men ikkje mindre viktig for den aktuelle tilsette i framtida. 4

5 Organisasjonsstruktur: Styret vurderer at det er visse føresetnader som må på plass for at styret skal få kapasitet til å jobba med oppfølgingsansvaret knytt til ein tilsett. Sommaren 2012 gjorde styret eit einstemmig vedtak om å starte opp prosjektet ReStart, med oppstart hausten same år. Knytt til dette prosjektet har styret gjort viktige grep ved å organisera arbeidet gjennom såkalla tenestegrupper med ønskje om å skapa eit engasjement og eigarskap til arbeidet. Ein har mål om at desse tenestegruppene skal få eigne leiarar. Dette vil frigjera tid og kapasitet hjå styret til å kunna arbeida meir med til dømes ei tilsetjing og det oppfølgingsansvaret dette vil medføra. Styret vurderer at ein treng noko meir tid til å få på plass organisasjonsstrukturen rundt ReStartarbeidet. Ein ynskjer å få avklart om me er ei forsamling som er klar for å ta det felles ansvaret det vil innebera å ha ein tilsett. Styret vurderer at eit slikt felles ansvar gjeld både økonomisk og ved å engasjera seg i ulike tenestegrupper knytt til arbeidet. Type stilling: Etter ein del drøfting i styret, har ein kome fram til at når tida er mogen, vil ein satse på å finna ein forsamlingsleiar. Styret har vurdert dette opp imot ein eventuell ungdomsarbeidar, og kome fram til at ein forsamlingsleiar vil kunna fungera som ei støtte til UKS og IUF og bidra i vårt arbeid der. Elles vektlegg styret at ein på Leirvik bedehus opplever å ha ei noko fragmentert forsamling. Dette er truleg ein konsekvens av at me er fleire organisasjonar som driv arbeid i same forsamlingshus. Tradisjonelt er Stord Indremisjon ein organisasjon som har vore aktivitetsbasert. Styret erfarer at behovet for å høyra til i ei forsamling er noko som er på frammarsj i våre kretsar. Dette aspektet er viktig å ta på alvor og ikkje minst gå i dialog med dei andre organisasjonane på huset om. Det er viktig å få avklart kva forventningar ein har frå ulike hald knytt til ein framtidig forsamlingsleiar. Skal dette primært vera Stord Indremisjon sin arbeidar, eller skal det vera ein felles arbeidar? Og kven har i så tilfelle ansvaret for oppfølginga? (jamfør punktet om arbeidsgjevaransvar). Arbeidsinstruks: Mykje av innhaldet i ein arbeidsinstruks vil vera avhengig av punkta ovanfor. Styret har sett på tidlegare utarbeida arbeidsinstruksar, samt vore i dialog med andre forsamlingar med tilsette for å få innspel om dette. Etter vår vurdering bør ein framtidig arbeidsinstruks utarbeidast i samarbeid med den som skal tilsetjast då ein del av innhaldet vil vera avhengig av vedkomande si utrusting og nådegåver. Samstundes er det styret sitt ansvar å vurdera innhaldet i ein arbeidsinstruks opp imot arbeidsmiljølova og tidlegare tilsetjingsforhold samt erfaringar med tilsette som har blitt overarbeida og utslitne. Arbeidsmiljø: Styret vurderer at ein må syta for at ein framtidig tilsett får tilrettelagt gode fysiske rammer og eit arbeidsmiljø der ein ikkje er åleine. Ein har her tenkt at ein bør gå i dialog med Samskipnaden for å sjå om det er mogleg å få til eit samarbeid rundt dette punktet. Juleverkstad. Godt opp oppmøte. Kreative aktiviteter. God julestemning. Syng jula inn. Koret Ictus arrangerte ei flott «syng jula inn». 5

6 Fortsetter neste side 6

7 7

8 8

9 Styret for Stord Indremisjon. Stord Jostein Brekke John Inge Rolfsnes Mariann Steinsland Merete Hageberg John Harald Helmersen Olav Fauskanger 9

10 ÅRSMELDING FOR LEIRVIK JUNIOR VING Leirvik Junior Ving er eit barnelag som vert drive under Stord Indremisjon og er eit tilbod for jenter og gutar i klasse. Samlingane er kvar torsdag frå til i kjellaren på Leirvik bedehus. Junior Ving hadde 26 samlingar i 2012, 15 i vårsemesteret og 11 i haustsemesteret. Året 2012 har me hatt om våren 43 barn, 21 betalande medlemmer. Haust 51 og 34 betalande. Normalt er det barn på samlingane maks er 33 barn. Våren2012 var me 8 leiar leiarar nokre var inne nokre gangar. Det kunne av og til vere for få leiarar på samlingane da nokre av oss jobbar turnus. På hausten vart me 10 leiarar nokre var inne nokre gangar. Men me har hatt god nytte av av nokre foreldre som har vore saman med ungane sine på samlingane. Me har vore ein god leiarstab som har fordelt arbeidet mellom oss. Me har hatt 4 styremøter i løpet av året, 2 om våren og 2 om hausten. Samlingane tek til med Ving - songen. Neste post på programmet er ein leik eller to. Etter ei lita songstund, bøn og bibelforteljing, delar me oss inn i ulike aktivitetsgrupper. Aktivitetane er i hovedsak trearbeid, matlaging, ulike typar hobbyarbeid og spelegruppe som speler ulike spel. Det som vert laga på matlagingsgruppa, kosar me oss med dei siste 10 minuttane av kvar samling. Til avslutning på alle samlingane ber me ei kort bøn. Om lag tre gonger kvart semester har me hatt fellessamling utan aktivitetsgrupper, men med mykje song og andakt i starten. Då har me hatt ulikt program som utloddning, leiker og konkurransar. Vårsemesteret 2013 er planlagd etter same lest som i Medlemskontigenten er 50 kr. pr. semester, den er sett lågt for at medlemskontigenten ikkje skal vere til hinder for nokon til å bli med, for me ynskjer å kunne fortelje om Jesus til flest mogleg, samstundes som me skal ha det kjekt. Økonomi Rekneskapen finst på eige vedlegg. Bjørn Saghaug har vore kasserar. Oppsummering Samskipnaden plar også sende to andaktshaldarar i kvart semester. I vår semesteret har me på nokre samlingar hatt for få leiarar. Men me har hausten 2012 klart å styrke leiar staben. Me freistar å sjå kvart einaste av dei borna som kjem, slik at dei skal trivast på Junior- Ving og på Bedehuset. Dermed er me med på å Byggja eit varmt og inkluderande kristent fellesskap. Gjennom andaktane vil me at borna skal bli kjende med Jesus. 10

11 Leiarar som har vore med i Juniorving: Våren 2012: Christian Andrè Balchen Leiar Hausten 2012: Bjørn Saghaug Leiar Gro Isdal Åsaug Leiknes Nag Åsaug Leiknes Nag Jonny Dyrøy Jonny Dyrøy Jarle Steinsland Jakob Saghaug Amalie Saghaug Torill Myrhe Toril Myhre Rakel/Bjørn Saghaug Håkon Litlabø Gudveig Balchen Gro Isdal Håkon Litlabø Eilen Milje Helmersen Årsmelding for barnekoret «Levande Lys» 2012 I 2012 har koret hatt desse leiarane: Reidun Teistedal Dyrøy, dirigent, Per Hageberg, kasserar, Linda Petterteig og Johny Dyrøy. Det har vore 44 born innom på øvingane. I snitt har det vore 22 born på kvar øving. Me har tatt del på familiemøte, på gudsteneste i kyrkja. Me hadde ei kjekk sommaravslutning i Sponavikjo. Me har og teke del på Stiftelsen si julemesse og på «Me syng jula inn». Det har vore godt oppmøte på songoppdraga. Det har vore eit kjekt år med kjekke born og positive foreldre! Reidun Teistedal Dyrøy ÅRSMELDING FRÅ FRDAGSKLUBBEN Vinter/vår 2012 hadde me fredagsklubb annankvar veke. Ein del ungar kom, men me følte at fredagsklubben lei under at det berre var samling annankvar fredag. Me bestemte at til hausten må me ha fredagsklubb kvar fredag. Frå hausten 2012, var me ein god gjeng med ledarar som starta på med friskt mot med fredagsklubb kvar fredag. Me la opp eit fint program synest me, med forskjellige aktivitetar, turar, juleverksted og god mat og andaktar, men veldig få ungar har møtt heile hausten, Fleire gonger måtte me gå heim att utan at nokon ungar møtte. Me har vurdert kva me skulle gjera vidare.. Me trur det er veldig farleg å legge ned fredagsklubben endå ein gong. Ver med å be for fredagsklubben, at ungane må komme og at me kan få være med å peike på Jesus for dei som er i denne aldersgruppa. Økonomien vår er god og me har ein del pengar som me kan bruke til ulike ting i fredagsklubben Mariann Milje 11

12 Årsmelding 2012 UKS I styret for våren sat: Jakob Saghaug (formann), Alfred(slutta i febr.)emilie Fjalsett, Simon Helland,Jørn Steinar Alfsvåg,Håkon Skogseide,Mathias Bjønvik,Karianne Hatlevik, Solveig Høyland og Malene T Mehus. Haust: Emilie Fjalsett (formann- slutta i des.), Simon Helland (formann frå des.) Solveig Høyland, Jørn Steinar Alfsvåg, Håkon Skogseide(slutta okt),mathias Bjønvik, Malene T Mehus,Daniel Steinsland,Ragnhild Steinsland, Andrea Fjalsett,Magnus Saghaug,Hilde og Irene Bjelland,Jonas Børtveit,Ole Henrik Skard(slutta tidl.) I løpet av året har me hatt ca 35 betalande medlemmer. Det har vore rundt 40 innom på det jevne. Men er det leir el andre ting som skjer er det mindre. Har vore nede i ca 20. Har og vore oppe i ca 80 (på våren) på det meste. Me har kjekke og positive kveldar, dei kjem igjen fredag etter fredag og likar at det skjer noko. Me har hatt tema kveldar, bowling, bading og brukar gymsalen på Rommetveit skule(haust),har og vore på Leirvik Skule. Leiker der alle kan vere med er populært. Bordtennisbordet er flittig i bruk.det er og Biljardbordet!! Så har me cafe med sal av pizza, brus og is. På våren var det 19 UKS- kveldar og i haust 14 UKS- kveldar. Takk til alle som har vore med å hjelpt til på kjøkken, i miljøet, som sjåførar og bakt pizza, og ikkje minst takk til alle som har hatt andakt til ungdommane. Med denne gode hjelpa kan me ha eit flott tilbod på UKS. Takk igjen!!! Guri Bjørnevik og Rakel Saghaug er vaksenkontaktar for styret. Dei er med på styremøtene. Oppgåvene består av å laga lister, skaffa andaktshaldarar, vaksne hjelparar til UKS kveldane og skriva referat etter styremøta,er og med å hjelper til om kveldane. Det er kjekt at nye kjem innom, det er viktig og ta godt vare på dei, og på dei som er trufaste og kjem ofte. Ungdommane koser seg og liker seg på uks J Pit Stop som me var med på var ei flott helg med mange ungdommar frå Uks, mange var med heile helga J Me hadde ansvar for cafeen ilag med Iuf.Pit Stop er eit positivt tiltak for ungdommane. I august kjøpte me nye møbler. Og vil takka Stord indremisjon for pengestøtta me fekk til møblane. Me har no eigen fryseboks til isen,så me ikkje opptar huset sin. Uks og Iuf pussa og opp biljard og bordtennisrommet. Me har mange med i styret for å kunne dele på oppgavene og for at dei kan ha fri innimellom. Dei gjer ein flott jobb! Me har som motto at alle skal bli sett og ikkje gå åleine,og at me vil gjera Jesus kjent og skapa eit trygt miljø, me har alltid eit bibelord, lovsong, andakt, bønnekrukker. Økonomien er grei. Me har ein felleskonto til fellesutgifter for Uks og Iuf. Så har me kvar vår til eigne utgifter. Nokon har lagt ned mykje arbeid på å planleggje og gjennomføre nyttårsfeiringa. Dei var rundt 80 stk, på kvelden. Veldig flinke J Mvh Rakel Saghaug for UKS 12

13 Årsmelding Leirvik IUF 2012 Me starta året litt vanskelig. IUF var lagt ned, så eg (Jakob Saghaug) og Olav Grimstad fann ut at dette måtte me gjera noko med. Me hadde snakka om det i starten av 2012, og i Februar 2012 møttes eg og Olav for å snakka om korleis me kunne angripe situasjonen. Me sat oss ned, og skreiv ned kva me ville med IUF og korleis me skulle få det opp å gå igjen. Me var mest opptatt av å starte med blanke ark, å starte IUF på ein ny og eigen måte. Me skreiv ned eit par namn, og begynte ringe runden. Etter me hadde ringt rundt, og gitt litt tid til namna på lista vår. Sto me igjen med dette styret: Jakob Saghaug (Formann), Karianne Hatlevik(Nestformann), Olav Grimstad, Kristian Leiknes Nag, Håvard Røgenes, Tora Litlabø, Svein Arve Bjønvik, Anna Lindahl og som vaksenkontakt var me heldige og fekk tak i Arne Bjelland. Jobben til Arne er å få tak i andaktshaldar, og ein vaksen til kjøkkenet kvar laurdag. Me starta i sommar ilag med UKS, å pusse opp i ungd. Lokalet, me pussa opp bord, kjøpt nye møblar og malt bordtennisrommet. Me hadde første IUF kveld 1. Sept. Me har hatt 15 IUF kveldar i løpet av hausten. Me hadde siste kvelden som me arrangerte 21. Desember. I tillegg til IUF kveldane var me med og arrangerte PIT STOP som var eit utrulig bra arrangement for ungdom. I år prøvde me ein ny vri på julejamen, me prøvde julequiz, det såg ut som at folk likte det nye påfunnet vårt. Me arrangerte og nyttårsafta på bedehuset ilag med UKS der ca. 85 ungdommar deltok. Me valgte å starte med blanke ark, at me skulle være fornøyd om det kun kom eit par stk. men dette har gått over all forventing, å me har vært på det meste ca. 25 stk. Og det ligger på rundt 15 personar pluss/minus. Me starter alltid med litt lovsong, har ein andakt der me har ein person som Arne har funnet, eller ein andakt på preik.tv eller liknande. Deretter har me nokre lovsongar til. Me har ikkje lykkast å få til eit lovsongsband til kvar kveld, så me brukar youtube songar med tekst. Det funkar og. Utover kvelden har me biljardrommet opent, og drar i gang nokre spel, der gruble har vært mest populært. Økonomien vår er bra. Har ein felleskonto med UKS som går til fellesutgifter som kiosk. I tillegg har me ein konto til eigne utgifter. Me vil og takka alle dei vaksne som har hjelpt til på kveldane! Mvh Jakob Saghaug Formann IUF 13

14 14

15 15

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer til

Innkalling, program og sakspapirer til Innkalling, program og sakspapirer til REGIONÅRSMØTE for Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest på Kongshaug Musikkgymnas 29. - 31.mai 2015 2 NLM REGION VEST - REGIONÅRSMØTE 2015 INNHOLD s. 3 Program

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN

ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN 2014 Årsfest for Klepp kyrkjelyd, søndag den 15. mars kl. 18.00 på Kleppe bedehus side 1 ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ARBEIDSÅRET 2014 Visjon Klepp kyrkjelyd sin visjon er; Kristus

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 Innkalling, program og sakspapirer for Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 1 NLM Region Vest Regionårsmøte 25.-27.april 2014 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering a) Val av

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Kyrkjeposten Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Jo altså fordi n Kyrkjebygging 2013 n Byggenemnda n Nytt orgel n Program for vigsling 1 n Framsida:

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

møte:plassen Ein heilt vanleg U21! side 6-7 UKUF: Årsmøter og møteoversikt Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3 Innsyn: Miniklang!

møte:plassen Ein heilt vanleg U21! side 6-7 UKUF: Årsmøter og møteoversikt Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3 Innsyn: Miniklang! Nytt fra Undheim Kapell og Bedehus møte:plassen nr 1, 2007 årg. 2 AKTUELT: Årsmøter og møteoversikt side 10-11 UKUF: Ein heilt vanleg U21! side 6-7 Mi tru: Torbjørn Garborg side 4-5 Innsyn: Miniklang!

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Jesus så en annen fremtid for Sakkeus enn det Sakkeus selv så. Kari Tønnesen 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor

Detaljer