Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013"

Transkript

1 Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Val av ordstyrar. 3. Val av møtebokførar. 4. Val av to til å skriva under møteboka 5. Årsmelding for SI. Godkjenning 6. Årsmelding for ulike arbeidslag/grupper. 7. Rekneskap 8. Budsjett for Godkjenning 9. Valmelding frå valnemnda Val 11. Pause m/kaffi 12. Presentasjon av valresultat 13. Samtale rundt arbeidet a. b. c. d. Årsmelding for Stord Indremisjon Stord Indremisjon hadde årsmøte 15. februar 2012 på Leirvik bedehus. Styret 2012: Jostein Brekke - leiar John Inge Rolfsnes - nestleiar Mariann Steinsland - kasserar Gudveig Balchen - sekretær John Harald Helmersen - styremedlem 2. år av 2 års periode (Vald til leiar) 1. år av 2 års periode 2. år av 2 års periode Permisjon frå desember år av 2 års periode Varamedlemer: Merete Hageberg - 1. vara Olav Fauskanger - 2.vara Gerny Gandrud - 3.vara Rykka opp som styremedlem frå des Rykka opp til 1. vara og fast representant i styret des Valnemnd: Svein Notland og John Inge Rolfsnes frå styret. Øystein Hageberg måtte trekkje seg av helsemessige årsaker. Jarle Steinsland kom inn for Øystein Hageberg. Revisorar: Einar Eide og Kåre Løvland Medlemer: 145 stykk Styret har hatt 13 styremøte, og det er blitt handsama 60 saker. 1

2 Kurs, retning, visjon Vedtekter, målsetjing(visjon) og årsmøte 2012, ligg til grunn for arbeidet styret har utført, og som me i forsamlinga måler arbeidet opp imot. Vedtekter: Ynskjer å nemne 1 og Stord Indremisjon har til føremål å vekkja og nøra liv i samsvar med Guds Ord og vedkjenning til Den Evangelisk- Lutherske kyrkja 2. Dette føremålet vert å nå med forkynning av Guds ord, med sjukevitjingar, gjennom broderleg samvær med bøn, samtale og liknande. Målsetjing(Visjon) Me vil byggja varme, inkluderande kristne fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar. Arbeidsoppgåver Årsmøte 2012 arbeidsoppgåver gitt fra årsmøtet: Fortsatt stor satsing på forsamlingsmøta. Nattverd. Organisasjonsstruktur. Oppbygging av lag og leiarar bør undersøkast. Oppfølging av midlar til barne- og ungdomsarbeid. Tilsetjing av arbeidar. Saker som styret har arbeidd med: Nyårsfest. Det var SI sin tur til å arrangere nyårsfest. Det vart ein fin fest med godt oppmøte. Nyårsfesten hadde opplegg for små og store born. Møteveker 18. jan- 5. febr. Fellesarrangement mellom NLM, NMS, Indre Sjø, Normisjon, Stord Indremisjon og Indremisjonssamskipnaden. Talar Klaus Muff (og Svein Bjarne Aase??). IUF. SI- styret var med å vegleia då IUF tok ein pause våren IUF starta opp at hausten 2012 med nye leiarar. Weekend på Solgry. Eit godt arbeidsteam frå forsamlinga stod for programmet. Det var ein vellukka weekend med godt sosialt og åndeleg fellesskap. Ca 70 personar deltok. Rådsmøte. Samkøyring mellom organisasjonane som nyttar Leirvik bedehus. Samling ein gong haust og vår. Økonomi. Styret har ynskt å støtta underlaga med ressursar både til naudsame materiell og til undervisning/kurs. Romsligare økonomi grunna at me ikkje har nokon tilsett, mogleggjer å styrkja eigne medarbeidarar med kurs, og å betala talarkrefter til underlaga. 2

3 Opprusting av musikkutstyr. SI- styret arbeider med å rusta opp musikkinstrumenta våre. Det vart vedteke å gå til nyinnkjøp av gitarforsterkar og bassforsterkar. Utstyret blir nytta i ungdomslokala i kjellaren. Jarle Valdemar. Arrangement med Jarle Valdemar 25. mars i samarbeid med Horneland Bedehus og Frie evangeliske forsamling. Alle involverte konkluderte med at eit slikt samarbeid også er ønskjeleg i framtida. Styreweekend. Plan og visjon. Styret reiste til Håvikjo for å arbeida med overordna mål for året, og for å bli betre kjend med kvarandre. Medarbeidarsamling, torsdag 19.april. Samling for inspirasjon og kommunikasjon mellom SI- styret og underlaga. Nattverd. Styret har vedteke at me vil praktisera nattverd på forsamlingsmøta våre. Nattverdsnemnda avslutta sitt engasjement våren Då me starta opp ReStart, vart det danna ei tenestegruppe som ville gjennomføra nattverd på forsamlingsmøta. Årsmøte Indremisjonssamskipnaden. SI saman med Horneland Bedehus og Sagvåg Bedehus var med og arrangerte årsmøtet i Samskipnaden. 17- mai tog. Leirvik bedehus stilte i 17. mai tog. Sankthans. Sankthans vart feira på Horneland. SI(Leirvik bedehus) og Horneland Bedehus. Søndagsmøter. Våren 2012 heldt forsamlingsmøta på søndagen fram etter same lest som tidlegare, med møte klokka og eit enkelt opplegg med fokus på god undervisning, tilbeding/lovsong og bøn/forbøn. For born hadde me barneopplegg kalla Agentsamling. Dette arbeidet fekk ikkje den oppslutninga i forsamlinga me trengte for å forsetje. Søndagsmøta lukkast heller ikkje med det vi har sett som visjon for arbeidet. Vi lukkast ikkje med å skapa godt fellesskap på tvers av generasjonane. Me hadde minimum bemanning våren Seint på våren 2012 vart det klart at me ikkje hadde medarbeiderar nok til å starte opp igjen søndagsmøtearbeidet hausten 2012 med samling kvar 14. dag. Medarbeidarsamling for forsamlingsmøte, 11. juni. SI- styret kalla inn medarbeidarar for å samtala om søndagsmøta. Tilbakemeldingar frå møtet var at det var tid for å prøva noko nytt. Ekstraordinært styremøte grunna Søndagsmøte SI- styret måtte ta stilling til om me skulle fortsetje søndagsmøte i dåverande form, eller om arbeidet skulle leggjast om. SI- styret vedtok einstemmig at arbeidet må leggjast om. På grunnlag av tilbakemeldingar frå forsamlinga, vel styret å leggja forsamlingsmøta til laurdagar klokka Det nye konseptet på forsamlingsmøte får namnet ReStart. Restart består av tre ulike møteformer: ReStart Pizza, ReStart Familie, ReStart Lovsong. I tillegg vil ReStart konseptet ha ei undervisningshelg kvart semester, ei om hausten og ei om våren. Det vart vedteke å halde fram med enkle søndagsmøter på søndagar klokka 19.30, dersom det var nokon som var villige til å driva dette arbeidet. Styret sette av ein person som følgde opp søndagsmøta hausten

4 ReStart. Første ReStartsamling var 15.september, ReStart Pizza. Oppslutnaden har vore bra gjennom hausten. ReStart har ei annan arbeidsfordeling/organisering enn me har praktisert for søndagsmøta. Arbeidsfordelinga skjer gjennom ei leiargruppe, og fleire tenestegrupper under leiargruppa. Fram til no har SI- styret fungert som ei leiargruppe for ReStart. Av tenestegrupper har me etablert ei nattverdgruppe, ei gruppe for møteansvarlege og ei lovsongs- og musikkgruppe. Med tida vert det vonleg fleire faste grupper som til dømes matgruppe og praktisk gruppe. ReStart har hatt eit godt samarbeid med IUF. IUF deltek fast på ReStart Lovsong. ReStart har samla personar frå alle generasjonar. Tilbakemeldingar har vore positive. Nattverd på ReStart har fungert godt. ReStart har ikkje nok folk til at arbeidet går av seg sjølv. Involverte leiarar bruker mykje energi på å samla nok folk til å gjennomføra arrangementet. SI- styret vurderer ReStartarbeidet som vellukka så langt. Dette er om me måler arbeidet opp mot våre mål og visjonar. Mange opplever fellesskap på ReStart. Forsamlinga får målretta god undervisning, og me samlast på tvers av generasjonane. Informasjonsmøte om ReStart, 16. august. Det vart gjennomført informasjonsmøte om ReStart før haustsemesteret starta opp. Samlingsfest Registrering i Brønnøysundsregisteret. Det er kome nytt krav til frivillige organisasjonar og grupper. SI vart registrert i Brønnøysundregister. Informasjon i registeret må oppdaterast årlig med nye styremedlemmer og kontaktpersonar. Årsmelding på nett. Det vart vedteke at årsmeldinga skal leggjast ut på Leirvik bedehus sine nettsider. Styret sitt arbeid knytt til tilsetjing av arbeidar: Det er fleire aspekt rundt ei tilsetjing av arbeidar ved Leirvik bedehus. Styret i Stord Indremisjon vurderer det naudsynt å undersøkje nærare før ein ynskjer å ta steget fullt ut med å få dette på plass. Bakgrunnen for dette, er at ein gjennom mange år har gjort seg mykje erfaring gjennom ulike tilsetjingar, av ulike personar. Dette være seg ungdomsarbeidarar, bysekretær og forsamlingsleiar med sine ulike stillingsinstruksar. Ser ein tilbake på åra som har gått, er det viktig å ta inn over seg at mange av dei som har vore tilsett ved Leirvik bedehus har hatt arbeidsforhold som ikkje har vore bra nok ivaretatt. Styret vurderer at ein bør sjå nærare på følgjande punkt: Arbeidsgjevaransvar: Det er viktig å få tydeleggjort og formalisert kven som har ansvaret for den tilsette. Stord Indremisjon er ein av fleire organisasjonar som nyttar Leirvik bedehus som forsamlingshus. Samstundes høyrer Stord Indremisjon til i Indremisjonssamskipnaden. Styret vurderer at ein treng tid for å gå i dialog med både Samskipnaden så vel som styra i dei andre organisasjonane på Leirvik bedehus, for å avklara og utarbeida konkrete avtalar knytt til arbeidsgjevaransvar ved ei eventuell tilsetjing. Dette er viktig både for oss som organisasjon, men ikkje mindre viktig for den aktuelle tilsette i framtida. 4

5 Organisasjonsstruktur: Styret vurderer at det er visse føresetnader som må på plass for at styret skal få kapasitet til å jobba med oppfølgingsansvaret knytt til ein tilsett. Sommaren 2012 gjorde styret eit einstemmig vedtak om å starte opp prosjektet ReStart, med oppstart hausten same år. Knytt til dette prosjektet har styret gjort viktige grep ved å organisera arbeidet gjennom såkalla tenestegrupper med ønskje om å skapa eit engasjement og eigarskap til arbeidet. Ein har mål om at desse tenestegruppene skal få eigne leiarar. Dette vil frigjera tid og kapasitet hjå styret til å kunna arbeida meir med til dømes ei tilsetjing og det oppfølgingsansvaret dette vil medføra. Styret vurderer at ein treng noko meir tid til å få på plass organisasjonsstrukturen rundt ReStartarbeidet. Ein ynskjer å få avklart om me er ei forsamling som er klar for å ta det felles ansvaret det vil innebera å ha ein tilsett. Styret vurderer at eit slikt felles ansvar gjeld både økonomisk og ved å engasjera seg i ulike tenestegrupper knytt til arbeidet. Type stilling: Etter ein del drøfting i styret, har ein kome fram til at når tida er mogen, vil ein satse på å finna ein forsamlingsleiar. Styret har vurdert dette opp imot ein eventuell ungdomsarbeidar, og kome fram til at ein forsamlingsleiar vil kunna fungera som ei støtte til UKS og IUF og bidra i vårt arbeid der. Elles vektlegg styret at ein på Leirvik bedehus opplever å ha ei noko fragmentert forsamling. Dette er truleg ein konsekvens av at me er fleire organisasjonar som driv arbeid i same forsamlingshus. Tradisjonelt er Stord Indremisjon ein organisasjon som har vore aktivitetsbasert. Styret erfarer at behovet for å høyra til i ei forsamling er noko som er på frammarsj i våre kretsar. Dette aspektet er viktig å ta på alvor og ikkje minst gå i dialog med dei andre organisasjonane på huset om. Det er viktig å få avklart kva forventningar ein har frå ulike hald knytt til ein framtidig forsamlingsleiar. Skal dette primært vera Stord Indremisjon sin arbeidar, eller skal det vera ein felles arbeidar? Og kven har i så tilfelle ansvaret for oppfølginga? (jamfør punktet om arbeidsgjevaransvar). Arbeidsinstruks: Mykje av innhaldet i ein arbeidsinstruks vil vera avhengig av punkta ovanfor. Styret har sett på tidlegare utarbeida arbeidsinstruksar, samt vore i dialog med andre forsamlingar med tilsette for å få innspel om dette. Etter vår vurdering bør ein framtidig arbeidsinstruks utarbeidast i samarbeid med den som skal tilsetjast då ein del av innhaldet vil vera avhengig av vedkomande si utrusting og nådegåver. Samstundes er det styret sitt ansvar å vurdera innhaldet i ein arbeidsinstruks opp imot arbeidsmiljølova og tidlegare tilsetjingsforhold samt erfaringar med tilsette som har blitt overarbeida og utslitne. Arbeidsmiljø: Styret vurderer at ein må syta for at ein framtidig tilsett får tilrettelagt gode fysiske rammer og eit arbeidsmiljø der ein ikkje er åleine. Ein har her tenkt at ein bør gå i dialog med Samskipnaden for å sjå om det er mogleg å få til eit samarbeid rundt dette punktet. Juleverkstad. Godt opp oppmøte. Kreative aktiviteter. God julestemning. Syng jula inn. Koret Ictus arrangerte ei flott «syng jula inn». 5

6 Fortsetter neste side 6

7 7

8 8

9 Styret for Stord Indremisjon. Stord Jostein Brekke John Inge Rolfsnes Mariann Steinsland Merete Hageberg John Harald Helmersen Olav Fauskanger 9

10 ÅRSMELDING FOR LEIRVIK JUNIOR VING Leirvik Junior Ving er eit barnelag som vert drive under Stord Indremisjon og er eit tilbod for jenter og gutar i klasse. Samlingane er kvar torsdag frå til i kjellaren på Leirvik bedehus. Junior Ving hadde 26 samlingar i 2012, 15 i vårsemesteret og 11 i haustsemesteret. Året 2012 har me hatt om våren 43 barn, 21 betalande medlemmer. Haust 51 og 34 betalande. Normalt er det barn på samlingane maks er 33 barn. Våren2012 var me 8 leiar leiarar nokre var inne nokre gangar. Det kunne av og til vere for få leiarar på samlingane da nokre av oss jobbar turnus. På hausten vart me 10 leiarar nokre var inne nokre gangar. Men me har hatt god nytte av av nokre foreldre som har vore saman med ungane sine på samlingane. Me har vore ein god leiarstab som har fordelt arbeidet mellom oss. Me har hatt 4 styremøter i løpet av året, 2 om våren og 2 om hausten. Samlingane tek til med Ving - songen. Neste post på programmet er ein leik eller to. Etter ei lita songstund, bøn og bibelforteljing, delar me oss inn i ulike aktivitetsgrupper. Aktivitetane er i hovedsak trearbeid, matlaging, ulike typar hobbyarbeid og spelegruppe som speler ulike spel. Det som vert laga på matlagingsgruppa, kosar me oss med dei siste 10 minuttane av kvar samling. Til avslutning på alle samlingane ber me ei kort bøn. Om lag tre gonger kvart semester har me hatt fellessamling utan aktivitetsgrupper, men med mykje song og andakt i starten. Då har me hatt ulikt program som utloddning, leiker og konkurransar. Vårsemesteret 2013 er planlagd etter same lest som i Medlemskontigenten er 50 kr. pr. semester, den er sett lågt for at medlemskontigenten ikkje skal vere til hinder for nokon til å bli med, for me ynskjer å kunne fortelje om Jesus til flest mogleg, samstundes som me skal ha det kjekt. Økonomi Rekneskapen finst på eige vedlegg. Bjørn Saghaug har vore kasserar. Oppsummering Samskipnaden plar også sende to andaktshaldarar i kvart semester. I vår semesteret har me på nokre samlingar hatt for få leiarar. Men me har hausten 2012 klart å styrke leiar staben. Me freistar å sjå kvart einaste av dei borna som kjem, slik at dei skal trivast på Junior- Ving og på Bedehuset. Dermed er me med på å Byggja eit varmt og inkluderande kristent fellesskap. Gjennom andaktane vil me at borna skal bli kjende med Jesus. 10

11 Leiarar som har vore med i Juniorving: Våren 2012: Christian Andrè Balchen Leiar Hausten 2012: Bjørn Saghaug Leiar Gro Isdal Åsaug Leiknes Nag Åsaug Leiknes Nag Jonny Dyrøy Jonny Dyrøy Jarle Steinsland Jakob Saghaug Amalie Saghaug Torill Myrhe Toril Myhre Rakel/Bjørn Saghaug Håkon Litlabø Gudveig Balchen Gro Isdal Håkon Litlabø Eilen Milje Helmersen Årsmelding for barnekoret «Levande Lys» 2012 I 2012 har koret hatt desse leiarane: Reidun Teistedal Dyrøy, dirigent, Per Hageberg, kasserar, Linda Petterteig og Johny Dyrøy. Det har vore 44 born innom på øvingane. I snitt har det vore 22 born på kvar øving. Me har tatt del på familiemøte, på gudsteneste i kyrkja. Me hadde ei kjekk sommaravslutning i Sponavikjo. Me har og teke del på Stiftelsen si julemesse og på «Me syng jula inn». Det har vore godt oppmøte på songoppdraga. Det har vore eit kjekt år med kjekke born og positive foreldre! Reidun Teistedal Dyrøy ÅRSMELDING FRÅ FRDAGSKLUBBEN Vinter/vår 2012 hadde me fredagsklubb annankvar veke. Ein del ungar kom, men me følte at fredagsklubben lei under at det berre var samling annankvar fredag. Me bestemte at til hausten må me ha fredagsklubb kvar fredag. Frå hausten 2012, var me ein god gjeng med ledarar som starta på med friskt mot med fredagsklubb kvar fredag. Me la opp eit fint program synest me, med forskjellige aktivitetar, turar, juleverksted og god mat og andaktar, men veldig få ungar har møtt heile hausten, Fleire gonger måtte me gå heim att utan at nokon ungar møtte. Me har vurdert kva me skulle gjera vidare.. Me trur det er veldig farleg å legge ned fredagsklubben endå ein gong. Ver med å be for fredagsklubben, at ungane må komme og at me kan få være med å peike på Jesus for dei som er i denne aldersgruppa. Økonomien vår er god og me har ein del pengar som me kan bruke til ulike ting i fredagsklubben Mariann Milje 11

12 Årsmelding 2012 UKS I styret for våren sat: Jakob Saghaug (formann), Alfred(slutta i febr.)emilie Fjalsett, Simon Helland,Jørn Steinar Alfsvåg,Håkon Skogseide,Mathias Bjønvik,Karianne Hatlevik, Solveig Høyland og Malene T Mehus. Haust: Emilie Fjalsett (formann- slutta i des.), Simon Helland (formann frå des.) Solveig Høyland, Jørn Steinar Alfsvåg, Håkon Skogseide(slutta okt),mathias Bjønvik, Malene T Mehus,Daniel Steinsland,Ragnhild Steinsland, Andrea Fjalsett,Magnus Saghaug,Hilde og Irene Bjelland,Jonas Børtveit,Ole Henrik Skard(slutta tidl.) I løpet av året har me hatt ca 35 betalande medlemmer. Det har vore rundt 40 innom på det jevne. Men er det leir el andre ting som skjer er det mindre. Har vore nede i ca 20. Har og vore oppe i ca 80 (på våren) på det meste. Me har kjekke og positive kveldar, dei kjem igjen fredag etter fredag og likar at det skjer noko. Me har hatt tema kveldar, bowling, bading og brukar gymsalen på Rommetveit skule(haust),har og vore på Leirvik Skule. Leiker der alle kan vere med er populært. Bordtennisbordet er flittig i bruk.det er og Biljardbordet!! Så har me cafe med sal av pizza, brus og is. På våren var det 19 UKS- kveldar og i haust 14 UKS- kveldar. Takk til alle som har vore med å hjelpt til på kjøkken, i miljøet, som sjåførar og bakt pizza, og ikkje minst takk til alle som har hatt andakt til ungdommane. Med denne gode hjelpa kan me ha eit flott tilbod på UKS. Takk igjen!!! Guri Bjørnevik og Rakel Saghaug er vaksenkontaktar for styret. Dei er med på styremøtene. Oppgåvene består av å laga lister, skaffa andaktshaldarar, vaksne hjelparar til UKS kveldane og skriva referat etter styremøta,er og med å hjelper til om kveldane. Det er kjekt at nye kjem innom, det er viktig og ta godt vare på dei, og på dei som er trufaste og kjem ofte. Ungdommane koser seg og liker seg på uks J Pit Stop som me var med på var ei flott helg med mange ungdommar frå Uks, mange var med heile helga J Me hadde ansvar for cafeen ilag med Iuf.Pit Stop er eit positivt tiltak for ungdommane. I august kjøpte me nye møbler. Og vil takka Stord indremisjon for pengestøtta me fekk til møblane. Me har no eigen fryseboks til isen,så me ikkje opptar huset sin. Uks og Iuf pussa og opp biljard og bordtennisrommet. Me har mange med i styret for å kunne dele på oppgavene og for at dei kan ha fri innimellom. Dei gjer ein flott jobb! Me har som motto at alle skal bli sett og ikkje gå åleine,og at me vil gjera Jesus kjent og skapa eit trygt miljø, me har alltid eit bibelord, lovsong, andakt, bønnekrukker. Økonomien er grei. Me har ein felleskonto til fellesutgifter for Uks og Iuf. Så har me kvar vår til eigne utgifter. Nokon har lagt ned mykje arbeid på å planleggje og gjennomføre nyttårsfeiringa. Dei var rundt 80 stk, på kvelden. Veldig flinke J Mvh Rakel Saghaug for UKS 12

13 Årsmelding Leirvik IUF 2012 Me starta året litt vanskelig. IUF var lagt ned, så eg (Jakob Saghaug) og Olav Grimstad fann ut at dette måtte me gjera noko med. Me hadde snakka om det i starten av 2012, og i Februar 2012 møttes eg og Olav for å snakka om korleis me kunne angripe situasjonen. Me sat oss ned, og skreiv ned kva me ville med IUF og korleis me skulle få det opp å gå igjen. Me var mest opptatt av å starte med blanke ark, å starte IUF på ein ny og eigen måte. Me skreiv ned eit par namn, og begynte ringe runden. Etter me hadde ringt rundt, og gitt litt tid til namna på lista vår. Sto me igjen med dette styret: Jakob Saghaug (Formann), Karianne Hatlevik(Nestformann), Olav Grimstad, Kristian Leiknes Nag, Håvard Røgenes, Tora Litlabø, Svein Arve Bjønvik, Anna Lindahl og som vaksenkontakt var me heldige og fekk tak i Arne Bjelland. Jobben til Arne er å få tak i andaktshaldar, og ein vaksen til kjøkkenet kvar laurdag. Me starta i sommar ilag med UKS, å pusse opp i ungd. Lokalet, me pussa opp bord, kjøpt nye møblar og malt bordtennisrommet. Me hadde første IUF kveld 1. Sept. Me har hatt 15 IUF kveldar i løpet av hausten. Me hadde siste kvelden som me arrangerte 21. Desember. I tillegg til IUF kveldane var me med og arrangerte PIT STOP som var eit utrulig bra arrangement for ungdom. I år prøvde me ein ny vri på julejamen, me prøvde julequiz, det såg ut som at folk likte det nye påfunnet vårt. Me arrangerte og nyttårsafta på bedehuset ilag med UKS der ca. 85 ungdommar deltok. Me valgte å starte med blanke ark, at me skulle være fornøyd om det kun kom eit par stk. men dette har gått over all forventing, å me har vært på det meste ca. 25 stk. Og det ligger på rundt 15 personar pluss/minus. Me starter alltid med litt lovsong, har ein andakt der me har ein person som Arne har funnet, eller ein andakt på preik.tv eller liknande. Deretter har me nokre lovsongar til. Me har ikkje lykkast å få til eit lovsongsband til kvar kveld, så me brukar youtube songar med tekst. Det funkar og. Utover kvelden har me biljardrommet opent, og drar i gang nokre spel, der gruble har vært mest populært. Økonomien vår er bra. Har ein felleskonto med UKS som går til fellesutgifter som kiosk. I tillegg har me ein konto til eigne utgifter. Me vil og takka alle dei vaksne som har hjelpt til på kveldane! Mvh Jakob Saghaug Formann IUF 13

14 14

15 15

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

FORSAMLINGSUTVALET 2016 Rapport, forslag til vedtak og vidare arbeid

FORSAMLINGSUTVALET 2016 Rapport, forslag til vedtak og vidare arbeid 2016 Følgjande personar har vore representert i utvalet: Sagvåg Bedehus Leirvik Bedehus Horneland bedehus Kjetil Fyllingen Reidar Brevik Bernt Arild Gjøvåg Dag Ove Fauskanger Terje Bjørnevik Torill Aarvik

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Fogn oppvekstsenter levande og lærande

Fogn oppvekstsenter levande og lærande Post: Liane, 4164 Fogn Faktura: Finnøy Kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Møtedato og stad: Torsdag 6. oktober kl. 18.00 på personalrommet. Desse møtte: Kristel

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl

Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl. 20.00 Til stades: Hilde Furland Frostad (representant valt av kommunestyret), Toril Hollingsæter Alvsåker (driftsleiar), foreldre og

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

KULTURKONTORET 8305e

KULTURKONTORET 8305e i YRiv.ifogh : %3.? Tifi}f:!}5 27FEE. 2&'%5 KVINNHERAD KOMMU l Éopjiw l KULTURKONTORET 8305e SØKNADOM DRIFTSTILSKOT TILLAGOG HUS Det er eit vilkår for å få kommunale tilskot at Følgjekortfor funksjonshemmavert

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

KVINNHERAD KOMM KULTURKONTORET

KVINNHERAD KOMM KULTURKONTORET V. Kvmnherad kommune KVINNHERAD KOMM KULTURKONTORET,\l SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL LAG OG HUS Det er eit vilkår for å få kommunale tilskot at Følgjekort for funksjonshemma vert akseptert. SØKJHTI Rice

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer