Styrets årsberetning 2012/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2012/13"

Transkript

1

2 Styrets årsberetning 2012/13 Drammen Tennisklubb (DTK) er en ideell organisasjon som har til formål å fremme interessen for og utvikle dyktighet og bredde i tennis. Klubben er lokalisert i Ingeniør Rybergsgate 113, 3027 Drammen. Klubben leier tennisanlegget på Åssiden av Stiftelsen Tennishallen Drammen. DTK har en tinglyst leiekontrakt som grunnlag for den sportslige driften av klubben. Dette skal sørge for å sikre fortsatt positiv utvikling av tennissporten i Drammensregionen. Klubben har i 2012 til sammen hatt 2,5 årsverk. I tillegg til dette leier klubben inn trenere på timebasis ved behov. Klubben har godt arbeidsmiljø, både for trenere og administrasjon. Klubbens styre har for inneværende periode bestått av 3 menn og 1 kvinne i tillegg til 2 kvinnelige vararepresentanter. Klubben arbeider med å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Styret har siden generalforsamling 19. april 2012 bestått av; Joachim Hansen (styreleder), Tor Egil Kleiv, Kari Anne Braathen, Trond Åsheim og Ruth Helling. Ruth Helling valgte den 7. juni 2012 å fratrå sin plass i styret. Varamedlem Hilde Skjeie rykket på forespørsel opp som styremedlem fra samme tidspunkt. I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer Ina Rasmussen (hele perioden) og Hilde Skjeie (til 7. juni styremedlem fra samme dato). I tillegg til varamedlemmene Ina Rasmussen og Hilde Skjeie. Det har vært gjennomført 12 styremøter i perioden. Antall medlemmer 2012 = 351 ÅR Medlemskontigent Antall medlemmer <150 Ca 200 Foredeling medlemmer Menn Kvinner Menn Kvinner Alder Sum Sum Total Driftssituasjonen Driftsistuasjonen har også i 2012 vært preget av at klubben har en presset likviditet og et betydelig underskudd i Underskuddet er overført egenkapitalen som er negativ. Det ble allikevel i 2011 vurdert dit hen at fortsatt drift var forsvarlig hvis driftsituasjonen for 2012 bedret seg. Driftsituasjonen har bedret seg noe, men viser til tross for flere tiltak underskudd for Dog er underskuddet fra 2011 til 2012 redusert med kr ,-. Klubben og styret har gjennom hele 2012 har stort fokus på den løpende drifts- og likviditets situasjonen og har, etter styrets oppfatning, ved god styring klart å drifte klubben løpende. Det er også for 2012 gjort vurderinger for tiltak for å ytterligere bedre situasjonen. Med tiltakene som er gjort/planlagt er budsjettet lagt opp til balansere for Klubben vil jobbe for å få belagt en enda større del av timene i hallen gjennom vinteren. Pr. i dag er belegget for dårlig, selv i prime time.

3 Saken vedrørende mva som Skatt sør har rettet mot både Stiftelsen og klubben vært mindre krevende i Klubben har klaget på Skatt sør sitt vedtak. Skatt sør har ikke tatt klagen til følge. Vedtaket er klaget inn for Skattedirektoratet. Det er uvisst når en avgjørelse på dette vil falle. Men det er lite som tyder på at Skattedirektoratet vil komme til en annen konklusjon enn Skatt Sør. Neste skritt vil evtl. være å søke om ettergivelse av innfordringsmessige hensyn. Klubben har fortsatt den positive trenden med økning av antall medlemmer. Ved utgangen av 2011 hadde vi 309 medlemmer og pr 31/12-12 hadde vi 351. En økning på 42 medlemmer som tilsvarer 12%. I løpet av de 3 siste årene har vi hatt en økning på ca 200 medlemmer som tilsvarer ca 60%. Det må fortsatt jobbes aktivt for å øke medlemsmassen. Klubben må være en 500+ medlemmers klubb for å kunne ha en forsvarlig drift av anleggene. Klubbens ansatte består av daglig leder Asbjørn Dalsbø i 50% stilling, hovedtrener Pierre Oscarsson og Zlatko Dogaz i 100% stillinger. Dogaz sin stilling fordeler seg som følger: 55% trener, 30% vaktmester og 15% administrasjon. Klubbens økonomiske utfordringene er fortsatt store, til tross for at underskuddet er betydelig redusert fra ANLEGG: Uteanlegg: Fungerer greit. Men problemer med at gjerdestolper og noen nettstolper har løsnet. Hallen: Hallen har fungert bra i daglig bruk, selv om det fortsatt er noen rettelser som gjenstår. Klubben vil i 2013 benytte seg av avtalen med leverandøren av banedekke og få dette malt. Gjennomføres i midten av august. Tennisklubbens virksomhet på anlegget medfører ikke miljøforurensning av betydning. Relasjoner Tennisregionen Østland Vest: Drammen Tennisklubb inngår i Region Østland Vest og er tilsluttet Norges Tennisforbund og dermed også Norges Idrettsforbund. Regionen er en av landets største og har mange høyt rankede spillere. Daglig leder Asbjørn Dalsbø har sittet i regionstyret fra og med 2011, og er i dag nestleder. Andre klubber/turneringssamarbeid: Klubben har samarbeidsavtaler med Lier TK og Mjøndalen TK. Klubben har som mål å være et naturlig sentrum for klubbene i Buskerud, og ønsker å utvikle samarbeidet til å gjelde flere klubber. Buskerud idrettskrets/drammen idrettsråd/drammen kommune/norges Tennisforbund: Kontakten og samarbeidet er ryddig og godt.

4 Sportslige aktiviteter Ved utgangen av 2012 var det vel 100 barn og voksne som var til sammen i underkant av 200 timer per uke på DTKs tenniskole. Klubben er en av de mest aktive når det gjelder å arrangere turneringer og har i 2012/hittil i 2013 gjennomført følgende turneringer: 2012 Norges Cup U18 (33 deltagere) Åpen U12 turnering (22 deltagere) Norges Cup U14G (57 deltagere) Grand Prix senior (50 deltagere) Julemix veteraner (30 deltagere) 2013 Norges Cup U16 (55 deltagere) Åpen U12 turnering (43 deltagere) Grand Prix senior (31 deltagere) I tillegg arrangerte klubben NM-lag for juniorer, et arrangement som høstet mange lovord. Klubben er også i 2013 tildelt NM-lag jr, samt 5 andre turneringer. Turneringene gir et hyggelig økonomisk bidrag, men er en stor beslastning på de ansatte, styret og noen få medlemmer. Styret anmoder derfor flere av medlemmene til å bidra. Er vi flere blir det mindre på den enkelte. Flere av klubbens unge jente- og guttespillere deltar i turneringer og oppnår gode resultater, og Andrea Raaholt ble tildelt Drammen kommunes U-stipend på kr for sin innsats/resultater på tennisbanen. Dette henger høyt og det er bare en gutt og en jente som kan få det pr. år, og det er ikke hvert år man finner noen som er kvalifisert. Klubben har to herrelag og et damelag i divisjonsserien. 1. laget herrer spiller i 3. divisjon og 2. laget spiller i 4. divisjon. Her vil herrene også spille i Damelaget gjorde en meget god figur i 1. divisjon og vant sin avdeling. De skal med det prøve seg mot landets aller beste spillere i Elite divisjonen. Klubbens 1. lag for herrer er ledet av klubben hovedtrener, Pierre Oscarsson og damelaget har Amy Jønsson Raaholt ledet. De vil begge fortsette det positive arbeidet i Damelaget vil trenge forsterkninger for å kunne ha noe håp om å holde seg i toppdivisjonen. Dette jobbes det med, og det er flere positive signaler for at Damelaget kan stille et meget godt lagt. 1. laget. Klubben har også veteranlag, både for damer og herrer. Økonomi Klubben har hatt anstrengt økonomi også i Årsaken er sammensatt, men en av hovedårsakene er at klubben ikke har mange nok medlemmer/stor nok aktivitet til å betjene kostnadene. Til tross for dette har klubben klart å rydde opp i mye etterslep på forfalte fakturaer og er nå så godt som à jour med de fleste av sine kreditorer. Dog har klubben utestående en stor post til Stiftelsen samt en relativt stor post utestående hos revisor. Styret ønsker å bemerke at klubbens kostnader til regnskap og revisjon er uforholdsmessige høye. De to postene står alene for ca. 10% av klubbens totalt driftsutgifter. Likevel ser man en positiv utvikling både når det gjelder medlemmer og tennisskolen.

5 Andre årsaker er at selve driften av hallen har vært mer kostbar enn forutsatt da den ble bygget, samt at det har vist seg vanskelig å fylle hallen. Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapet for 2012 viser et regnskapsmessig underskudd på kr ,- mot et underskudd i 2011 på kr ,-. Klubben har negativ egenkapital pr. utgangen av 2012 med kr ,- av dette utgjør gjeld til Stiftelsen Tennisklubben Drammen kr ,-. I styremøte den 12. mars 2013 besluttet stiftelsen å ettergi hele gjelden til Drammen Tennisklubb. Klubben vil fremdeles ha negativ egenkapital, og har allerede iverksette ytterligere tiltak for å balansere / oppnå et positivt resultat i 2013, ref. budsjettet for Likviditeten har vært og er fortsatt en utfordring, særlig i perioder av året. Drammen, Styret i Drammen Tennisklubb Joachim Hansen Tor Egil Kleiv Trond Åsheim Styreleder Styremedlem Styremedlem Kari Anne Braathen Hilde Skjeie Asbjørn Dalsbø Styremedlem Styremedlem Daglig leder

6 DRAMMEN TENNISKLUBB Resultatregnskap Note Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (18 032) (82 310) (6000) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Fremføring av udekket tap 3 ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) Årsregnskap for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr

7 DRAMMEN TENNISKLUBB Balanse pr EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap 3,6 ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) SUM EGENKAPITAL ( ) ( ) GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til Stiftelsen Tennishallen Drammen Leverandørgjeld til Stiftelsen Tennishallen Drammen Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Joachim Hansen Tor- Egil Kleiv Trond Åsheim Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. Karianne Braathen Hilde Skjeie Asbjørn Dalsbø Nestleder Styremedlem Daglig leder Sign. Sign. Sign. Årsregnskap for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr

8 DRAMMEN TENNISKLUBB Noter 2012 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. d) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note 1 Lønn samt ytelser/godtgjørelse til styret, daglig leder og revisor Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Drammen Tennisklubb har hatt 2,5 årsverk i regnskapsåret. Lønn og andre godtgjørelse Daglig leder Revisjon inkludert mva Annen bistand fra revisor inkludert mva Noter for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr

9 DRAMMEN TENNISKLUBB Noter 2012 Note 2 Avskrivning på varige driftsmidler. Inventar Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger 0 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 3 - Egenkapital Egenkapital Pr Anvendt til årsresultat Pr Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 0 og utgjorde pr i fjor kr Note 5 Gjeld fra Stiftelsen Tennishallen Drammen Drammen Tennisklubb har per lånt av stiftelsen Tennishallen Drammen kr Lånet er ikke renteberegnet Note 6 - Fortsatt drift Drammen Tennisklubb har en negativ egenkapital på kr pr Klubben mener likevel at det er grunn for videre på bakgrunn av den positive utvikling av medlemmer og vekst i tennisskolen, samt tiltak som er og vil bli igangsatt i løpet av Noter for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr

10 DRAMMEN TENNISKLUBB Noter 2012 Herunder kan nevnes: Fortsatt betydelig økning i antall medlemmer (+13,6%). Antallet medlemmer var pr og er økt til 351 pr Klubbens potensiale er godt over 500 i løpet av få år. Tennisskolen fortsetter veksten og har nå ca 100 deltagere som trener nærmere 200 timer pr uke. Klubben leier ut 2 baner i hallen til Fresh Living AS som vil drive salg av hagemøbler fra påske til 15. august. Leieinntekt ca kr Det utarbeides nye stillingsinstrukser for samtlige ansatte. Styret må engasjere seg mer i driften. Det opprettes en sponsorgruppe som må jobbe svært aktivt i tiden fremover. Alle serviceavtaler gjennomgås. Alle kostnader gjennomgås. o Dette gjelder spesielt for regnskap og revisjon som står for ca 10% av de totale driftsutgiftene. Budsjettet for 2013 balanserer. Noter for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr

11 Valgkomiteens kandidater til DTK styre Styremedlemmer: Joachim Hansen - ikke på valg Karianne Bråthen - ikke på valg Tor-Egil Kleiv - fortsetter Geir Harbu Kristiansen - ny Birgitte Stærnes - ny Vara: Bjørn Ove Skjeie - ny Trond Åsheim - ny (tidl styremedlem) Forslag til valgkomite for 2014 Ina Christiansen (avtrappende styremedlem) Hilde Skjeie (avtrappende styremedlem) Anne Britt Carlsen Når det gjelder Stiftelsen så har vi fått tilbakemeldinger om at den fortsetter som før med: Styre: Johan Fredrik Bruusgaard Tor-Egil Kleiv Trond Åsheim Når det gjelder revisor så har vi ikke klart å skaffe noen. Har forhørt oss med Knut Jarle Kleven og Hilde Skjeie, men ingen av de var intressert. Vi har heller ingen navn på blokka som vi kan jobbe med. Her må styret komme med kandidater med bakgrunn for å kunne gjøre en slik jobb, alternativt bruke ekstern revisor som i tidligere år. DTK Valgkomité Joar Leithe - Anne Britt Carlsen

12 Årsrapport 2012 fra hovedtrener Tennisskolen Tennisskolen ligger på ca samme antall som tidligere år. Vi arrangerte også i år tenniskurs fra 4 år og oppover. I tennisskolen jobber vi etter ITF sitt konsept Play and Stay med anpasset utstyr for de ulike nivåer å alder. Vi har innført Evaluering som en del av opplegget for å kvalitetssikre treningen og for att lettere kunne anpasse treningsnivået for de enkelte. Turneringer I året som gått har vi arrangert 8 turneringer fra 12 år opp til eliteturneringer med de beste spillerne i landet. Vi har i tillegg hatt intern u/10 års turnering, sommercamp med over 50 barn og treningsleir i forbindelse med NM. Damelaget rykket opp på en fantastisk måte til elitedivisjon, kjempeprestasjon! Herrelagene våre holdt begge plassene sine i div 3 å div 4. Turneringsspillerne Turneringsgruppen består av 5 spillere som deltar flitigt på turneringer både innland og utland. Andrea Raaholt som fra i år spiller mest u/18 års turneringer i utlandet og seniorturneringer blant annet i Sverige. Andrea gjør det veldig bra. Bjørnar Skjeie viser stort potensial og har hatt en enorm utvikling siste året med ind fremgang, men også gjennom gode resultater i turneringer. Andreas Bock, Emma Dogaz og Cornelia Plesner er tre andre spillere som gjør det bra på turneringer rundt om i landet. Rekrutt spillerne rett under konkurranse gruppen som også vurderes fortløpende inn i høyeste gruppe som gjør det bra er: Vilma Oscarsson, Amanda Knudsen, Dina Dogaz og Gabriella Jachimovic. Vi må fortsatt jobbe hardt med rekrutteringen, samt større bredde i tennisskolen. En målsetting bør være å få flere til å spille 2-3 ggr i uken helt fra starten av. Spill på egen hånd blant alle juniorer er noe vi håper vi får se mer av fremover. Benytt dere av det flotte anlegget vårt! Håper å få se mange av dere på banene nå i vår å sommer sesongen. Pierre Oscarsson, hovedtrener

Årsmøte i Drammen Tennisklubb

Årsmøte i Drammen Tennisklubb Årsmøte i Drammen Tennisklubb 29. mars 2012 kl. 19.00 i Tennishallen Dagsorden Sak 1 Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkallingen Sak 3 Styrets

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

s.04 s.05 s.06 s.11 s.12 s.19 Innholdsfortegnelse Energi Salg Norge Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011... 05

s.04 s.05 s.06 s.11 s.12 s.19 Innholdsfortegnelse Energi Salg Norge Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011... 05 Års rapport 2011 Innholdsfortegnelse 03 s.04 Selskapsinformasjon Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011.... 05 Administrerende Direktør har ordet.... 06 Årsberetning... 07 s.05 Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk.

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Mrk. tidspunkt Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer