VALPROGRAM FOR LUSTER ARBEIDARPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALPROGRAM FOR LUSTER ARBEIDARPARTI 2011-2015"

Transkript

1 VALPROGRAM FOR LUSTER ARBEIDARPARTI SKAPA og DELA Luster Arbeidarparti vil at Luster skal vera ein sterk og sjølvstendig kommune. Vi vil ha eit raust Lustrafellesskap med små sosiale forskjellar, der alle får ta del i dei gode offentlege velferdstenestene våre som vi skapar i fellesskap. Vi vil at Luster skal bli heimkommunen til stadig fleire, og vil difor bruke tid og ressursar på å leggja til rette for auka tilflytting, fleire arbeidsplassar, meiningsfylt fritid og gode buplassar. Desentralisert barnehage og skulestruktur er viktig for å få busetnad i heile kommunen. Vi vil styrkja marknadsføringa av Luster som framtidig buplass. Vi ynskjer å få fram kvalitetane og det unike med Lustrasamfunnet, og skapa ein felles Lustraidentitet og godt samhald bygder i mellom. Med hjarte for folk i Luster stem Luster Arbeidarparti! VÅRE 5 VIKTIGASTE SAKER I NESTE 4 ÅRS PERIODE ER: 1. Auka tilflyttinga til kommunen 2. Driva næringsutvikling og leggje til rette for stadsuavhengige arbeidsplassar 3. Arbeida for å fjerna ufrivillig deltid i kommunale stillingar 4. Byggja ut kommunale helse og velferdstenester innanfor råma til samhandlingsreforma og sikra nok sjukeheimsplassar og omsorgsbustad til dei som treng det 5. Sikra god kvalitet i barnehage og skuletilbodet vårt, og redusera fråfall i vidaregåande skule for Lustraungdomen 1

2 ARBEID til alle Luster AP vil at kommunen skal vera ein god arbeidsgjevar med gode arbeidsvilkår for sine tilsette. Vi vil sikra eit best mogleg offentleg tenestetilbod i kommunen. Vi vil bruka næringsfondet til å vidareutvikla og skapa nye attraktive arbeidsplassar, byggja ut IKT-infrastruktur og vera ein aktiv pådrivar for å utvikla ny næring i heile Luster kommune. Viktige satsingsområde for oss er reiseliv/turisme, auka vareproduksjon, og stadsuavhengige arbeidsplassar. Vi vil få dette til ved å: etablera NÆRINGSSATELLITT i Gaupne, eit arbeidsfellesskap med topp infrastruktur som høghastigheitsfiber og godt teknisk videokonferanseutstyr for utlån til privatpersonar og verksemder. Etter behov kan mindre satellittar etablerast i fleire bygdesenter. gje støtte til etablering av heimekontor ved flytting til Luster kommune syte for sterkt politisk engasjement for å utvikle fleire arbeidsplassar i kommunen vidareføra støtte til sysselsetningstilbod for ungdom (sommarjobb og lærlingeplassar) gje ekstra støtte til nyskapingar, unge etablerarar og gründerverksemder sikra at det er god samhandling mellom arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsgjevar i Luster kommune for å utvikla gode tenester og sikra arbeidstakarane sine interesser arbeida for sysselsetningstilbod på sosialt grunnlag gje fleire kommunalt tilsette tilbod om faste tilsetjingar og større stillingsbrøkar. Vårt mål er at ingen skal ha ufrivillig deltidsarbeid i Luster kommune at kommunen skal føra ein aktiv seniorpolitikk for sine tilsette krevja at interkommunale og nye regionale arbeidsplassar også vert plassert i Luster kommune 2

3 LANDBRUKET i utvikling Luster er og skal vera ein stor landbrukskommune. Det er viktig å oppretthalda drifta på gardsbruka for å sikra busetnad, lokal matproduksjon og halda kulturlandskapet vårt i hevd. Vi ynskjer at dei store ressursane Luster har i natur og kultur skal gje auka verdiskapning og livskraft i bygdene. Nytenking og innovasjon er viktig for å sikra gode inntekter til garden i framtida, og vi vil støtte utvikling av tilleggsnæringar i landbruket, som hytteutleige, nisjeproduksjon og gardsturisme. Luster AP vil: stø opp om prosjektet Folk i fleire hus tillate frådeling av større fritidseigedom til grunneigar, mot at resten av landbrukseigedomen vert lagt ut for sal oppretthalda landbruksstøtteordningane, som tilskot til kjøp av mjølkekvote, vatningsanlegg, skogsvegar, tilskot til planlegging av driftsutviding mm leggja til rette for tilleggsnæringar ved å leggja ut fleire hyttetomter og spreidde næringsområde i ny arealplan arbeida for at det blir gjeve støtte til beitedyr for å oppretthalda kulturlandskapet spesielt innanfor verneområda gje ei rimeleg omrømmingstid ved eigarskifte av gardsbruk ikkje tillate ynglande rovdyr i vår region og raskt ta ut skadedyr stimulera til samdrift i jord og skogbruk og utvida samarbeid mellom næringar frukt og bær skal framleis vera eit satsingsområde for Luster gje støtte til marknadsføring og vidareutvikling av lokale matprodukt à la Lustramat vidareføra Fairtrade avtalen (rettferdig handel) 3

4 HELSE, tryggleik og trivsel Luster AP vil at alle i kommunen skal ha tilgang til eit godt offentleg helse- og omsorgs tilbod, som gjev tryggleik, trivsel og god fysisk og psykisk helse. Luster AP vil auka førebyggings- og rehabiliteringstilbodet i kommunen, og ha høgt kvalifisert akuttberedskap og ambulanseteneste i Luster, slik at den samla kommunehelsetenesta i Luster står fram som ein av dei beste i regionen. i samband med samhandlingsreforma jobba for å etablera nye og gode tilbod for førebygging, behandling og rehabilitering knytt til Luster Bad gje kvinnene i Luster ei kvalitetsmessig godt utbygd jordmorteneste og følgjeteneste som gjev dei ei trygg svangerskaps- og fødselshjelp. stø opp om sjukehuset og etablering av eit distriktsmedisinsk senter i Lærdal ha god kvalitet i eldreomsorga og halda fram med å byggja ut nye sjukeheim- og omsorgsplassar etter behov styrkja heimebasert omsorg vidareføra ordninga med serviceskyss for eldre heimebuande for handel og sosial kontakt arbeida for å sikra faste årlege løyvingar til krisesenteret i Sogn og Fjordane leggja til rette for små, sentrumsnære bueiningar på Hafslo og i Gaupne for ungdom, eldre og andre som ynskjer mindre og sentral bustad vidareføra helsestasjonen for ungdom, og tilby gratis prevensjon for ungdom og unge vaksne opp til 24 år styrkja rusmiddelomsorga gje tilskot til friviljuge organisasjonar som ynskjer å gå inn i besøksteneste for eldre og funksjonshemma som bur heime eller på institusjon arbeida for gode økonomiske tilskotsordningar for at funksjonshemma skal få eit betre og aktivt liv 4

5 OPPVEKST og OPPLÆRING Luster AP vil framleis ha ein desentralisert barnehage og skulestruktur for å gje born i Luster ei god og trygg oppvekst. Vi ser det som viktig å satsa på kvalitet i tilbodet vårt ved å auka kompetansen hjå dei tilsette i barnehage og skule og gjennom å styrkja samarbeidet mellom oppveksteiningane. Vi vil gjera grep for å hindre fråfall i vidaregåande skule og for å sikra ungdomen vår ei yrkesaktiv framtid. Tiltak vi vil gjera: oppretthalda ein desentralisert skule- og barnehagestruktur med god kvalitet og gode, kvalifiserte lærarar satsa på kvalitet i skule og barnehage sikre gode økonomiske råmer, satse på leiarutdanning av pedagogisk personale, fleire pedagogar og tilstrekkeleg tumleplass for borna arbeida for innføring av meir praktisk undervisning og praktiske valfag i ungdomsskulen arbeida for å sikra tid til samarbeid mellom barnetrinn, ungdomstrinn og vidaregåande opplæring arbeida for å styrkja og utvikla Luster vidaregåande skule ha nulltoleranse mot mobbing og arbeida engasjert med Manifest mot mobbing sikra at born får innsikt i kva som er god ernæring og arbeida for meir fysisk aktivitet i skuletida 5

6 MILJØ og KLIMA Luster AP er oppteken av klimautfordringane og vil ta vare på urørd og verna natur og forvalte det rike mangfaldet i Lustranaturen klokt for ettertida. Allemannsretten til naturen i Luster er viktig for oss, vi vil at alle skal ha høve til å nyte, vera aktive og finne rekreasjon i fjell og fjord. leggja til rette for eit aktivt friluftsliv i Luster, sommar og vinter byggja fleire gang- og sykkelstiar og få samanhengande tursti Hafslovatnet rundt satsa meir på kortreist og lokal mat merkja gamle turstiar i kommunen og gamle ferdselsårer mot nabokommunane våre støtta opp om næringsutvikling i samband med verneområda våre arbeida målretta mot ulovleg avfallshandtering og forsøpling i kommunen og ha ei sterkare og aktiv politisk styring av SIMAS støtte meir kraftutbygging der fordelane for grunneigarar og kommunen (inntekter, arbeidsplassar, næringsfond, flaumsikring, skatteinntekter, konsesjonskraft m.m.) er høgare enn ulempene med tap av naturverdiar 6

7 TILFLYTTING og FOLKETALSVEKST Det er og skal vera attraktivt å busetje seg i og skapa arbeidsplassar i Luster kommune. Vi har som mål å auka tilflyttinga og få fleire innbyggjarar i kommunen. Vi vil bli betre på merkevarebygging og marknadsføring av alle dei muligheitene ein har i Luster til å ha ei aktiv og meiningsfylt fritid. leggja ut nye og varierte tomteområde fleire stader i kommunen stimulera til sal av tomme hus/landbrukseigedomar gjennom Folk i fleire hus prosjektet og sal av ledige tomtar i kommunale bustadfelt laga eigen nettportal for tilflytting på norsk og engelsk og vurdera eigen tilflyttingskontakt på servicetorget vera aktiv deltakar på fleire rekrutteringsmesser i inn og utland setja pris på nye lustringar og skapa ein sosial møteplass for nye innbyggjarar gjennom ei Ny i Luster markering kvart år skapa attraktive bumiljø ved å utvikla og rusta opp kommunesenteret og bygdesentra i kommunen gje støtte til aktivitetar og fleire sosiale møteplassar rundt om i Luster vurdera å fornya noko av den kommunale bustadmassen tilpassa dagens behov kommunen skal vera ein attraktiv arbeidsgjevar og arbeide aktivt med rekruttering av tilsette 7

8 KULTUR og FRITID Luster har ein rik og mangfaldig idretts-, handverks-, kunst- og kulturhistorie å ta vare på. Det er viktig å forvalta vår historie, gamal kunnskap og kulturarven vår slik at dei kan vera til glede for oss og komande generasjonar. Vi vil at alle innbyggjarar skal ha tilgang til eit godt kultur-, idretts- og aktivitetstilbod nær der dei bur og moglegheit for å leva eit utviklande, meiningsfylt og aktivt liv. sikra god drift av Luster Bad og samstundes oppretthalda bassengtilboda i Skjolden og Jostedal stø vidare utvikling av Sogn Skisenter arbeide for å etablere eit aktivitetshus for ungdom i Gaupne vidareutvikla tilbodet i den kulturelle spaserstokk og den kulturelle skulesekken stø opp om treningstilbod og andre rusfrie arrangement for ungdom som driv uorganisert aktivitet sikra god kvalitet i det regionale kulturskuletilbodet vurdera bygging av innandørs kunstgrasbane i kommunen eller kunstgrasbane med undervarme ta vare på vår kyrkjelege kulturarv jobba for å utvikla kommunen sine ordningar for støtte til friviljuge lag og organisasjonar arbeida for at det på sikt vert bygd eit kulturbygg for heile kommunen 8

9 SAMFERDSLE Luster AP vil ha eit godt utbygd og sikkert samferdselsnett i heile kommunen, til gode for folk i bygdene, næringsliv og tilreisande. Det er viktig at stader der folk ferdast er trygge både vinter og sommar. Kollektivtilbodet for skuleungdom og pendlarar må oppretthaldast og styrkast. arbeida aktivt med å få realisert tunnel under Sognefjellet og til Årdal arbeida for å utbetra riksveg 55 gjennom Luster med vegen mellom Nes og Luster som førsteprioritet vera aktiv pådrivar for å oppfylle regional rassikringsplan, der Veitastrondsvegen har høgste prioritet vedlikehalde og ruste opp eksisterande vegar i kommunen få til eit vegsamband/gangbru mellom Gjerde og Krekane oppretthalda ferjesambandet Urnes-Solvorn ha ein kost/nytte gjennomgang av drifta av kommunale vegar ha eit godt transport- og kollektivtilbod inn og ut av kommunen, og arbeida for ei etablering av pendlarrute mellom Gaupne og Leikanger arbeida for at skuleelevane som pendlar til vidaregåande på Hafslo og i Sogndal vert sikra ei rask og direkte skulerute utifrå reelle behov 9

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR 1.0 Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal byggja framtida på vår nasjonale arv og vårt demokratiske styresett,

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013- Tid for oppussing Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak.. 4 Byrådsleiar si avdeling. 5 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Miljø, rettferd og folkestyre

Miljø, rettferd og folkestyre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Miljø, rettferd og folkestyre Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019

Detaljer

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 INNHALD: Innhald Ordføraren har ordet 3 Austrheim viktige verdiar 4 Visjon 5 Forventningar fram

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

Levande bygder, grøne byar og små skilnader

Levande bygder, grøne byar og små skilnader Levande bygder, grøne byar og små skilnader Fylkestingprogram for Hordaland Senterparti 2015 2019 www.sp.no/hordaland Levande bygder, grøne byar og små skilnader Fylkestingprogram for Hordaland Senterparti

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer

2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE

2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE 2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE Strategisk næringsplan 11.5.2015 1 INNHALD INNHALD... 2 1 BAKGRUNN... 4 1.1 Mål for Hemsedal... 5 1.2 Strategiske næringar, mål og tiltak... 5 1.3 Utfordringar og moglegheit

Detaljer

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025 Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 1 Innhold 1 Innleiing... 4 1.1 Medverknad og organisering av planarbeidet... 5 1.2

Detaljer

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 FOTO: STEIN ERIK GILJE 2 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- Generell informasjon om valet finn du på www.valg.no.

Detaljer

e n grøn re by med plass til alle Oslo arbeid rparti Kommuneprogram for Omsett av Oslo Mållag

e n grøn re by med plass til alle Oslo arbeid rparti Kommuneprogram for Omsett av Oslo Mållag en grønre by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeidrparti 2015 2019 Omsett av Oslo Mållag 1. OSLO SKAL VERE VERDAS BESTE BY Å BU I FOR ALLE... 1 2. EIN BY SOM VEKS... 2 Fleire bustader... 3

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO!

Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO! Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO! 10 gode grunnar til å stemma Tverrpolitisk Samlingsliste: Meir pengar inn i skule der framtida vert bygd Sikra eit

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA Programmet til Oslo SV 2015-2019 1 Oslo - ein by for solidaritet, miljø og mangfald Innhald Bysosialisme for framtida... 3 Omfordeling gjennom eigendomsskatt... 2 Utdanning som

Detaljer

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR SOGNDAL KOMMUNE Bli med på laget STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR Det skal vere enkelt å vere frivillig det skal vere enkelt å bruke frivillige Høyringsframlegg Høyringsfrist 19.11.12 0 INNHALD

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer