Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2013."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 058/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2013 Arkivsak /38/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2013. Helse Vest RHF har i styremøte (sak 020/13 B) behandlet sak om innholdet i virksomhetsrapporteringen til styret. Det blir i saken vist til at det er et viktig mål at det skal være en felles mal for rapportering til RHF-styret og HF-styrene. Til nå har denne rapportering vært noe ulik blant foretakene. Fase to i rapportutformingen vil ha som mål å få på plass en mer sammenfallende rapportering på tvers av foretaksgruppen i løpet av Adm. direktør har ønsket å foreta en administrativ utprøving av ulike varianter innenfor en slik felles rapporteringsmal. Det har derfor tatt noe tid før forslag til endelig rapporteringsmal kan legges fram for styret. Adm. direktør tar sikte på å fremme sak om ny rapporteringsmal til møte 2. oktober Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2013 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Sommerferien står for døren, og forberedelsene for å sikre en god sommerdrift er i godt gjenge. Sommerferien 2013 har vært planlagt siden september 2012, og man har nå et godt system for å lære av erfaringene fra tidligere år når man skal planlegge for sommeren. Foretaket er i år bedre rigget for sommerferien enn i tidligere år på de fleste områder, både når det gjelder dekning av ledige vakter, vakanser i vaktplanene og tilpassing av driften til lav aktivitet for elektiv behandling. Det er likevel alltid noe usikkerhet knyttet til sommerferien, og den avgjørende faktoren blir selvsagt i år som tidligere hvor stort behovet for våre tjenester blir i sommermånedene. Den økonomiske situasjonen til foretaket er enda ikke tilfredsstillende. Foretaket gikk i regnskapsmessig balanse også i april, men klarer ikke å levere det besluttede overskuddet. Arbeidet med å skape økonomiske resultater fortsetter derfor med fullt trykk. Foretaket viser samtidig bedring på flere faglige parametere, både når det gjelder ventetidsutvikling og på fristbrudd, og foretaket har ikke hatt færre pasienter ventende på diagnostikk og behandling siden DIPS ble innført som pasientadministrativt system i VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Prosjekt sykehusutbygging Det vises til egen styresak til dette møte. Prosjekt Stavanger DPS Arbeidet fortsetter i tråd med fremdriftsplanen, og forventet ferdigstillelse er som tidligere juni Hovedtidsplan for 2013 er følgende: Fase 1, døgnposter syd: Milepæl 1a: Oppstart tømrer uke 21. Milepæl 1b: Tett bygg uke 26. Fase 2, hoveddel øst: Milepæl 2a: Oppstart tømrer uke 32. Milepæl 2b: Tett bygg uke 40. Fase 3, hoveddel vest: Milepæl 3a: Oppstart tømrer uke 41. Milepæl 3b: Tett bygg uke 50. Alle entrepriser er nå avtalt og kontrakter er undertegnet. Basert på dette har prosjektleder utført en usikkerhetsanalyse. Konklusjonen er at en fortsatt mener å kunne utføre prosjektet innenfor den økonomiske rammen på kr. 195 mill. Imidlertid forutsetter dette god styring og oppfølging og at det ikke oppstår betydelige uforutsette ting. Det er hittil meldt om én uforutsett skade i forhold til kvalitet. Det gjelder et søkk i asfaltert dekke i U-etg og som antagelig skyldes en frostskade. Skaden vil bli utbedret og fulgt opp. Pr var det belastet kr. 40 mill. på prosjektet. Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 Alt arbeid er nå sluttført - både selve byggeprosjektet og innstallering av utstyr. Medarbeiderne har fått opplæring i nytt utstyr og avdelingen er i ferd med å flytte til nye lokaler. 2

3 Lokalene fremstår flotte, lyse og hensiktsmessige for formålet. Det er hittil kommet gode tilbakemeldinger og tilfredshet fra fagmiljøet på både nye lokaler og nytt utstyr. Offisiell åpning av lokalene vil bli markert i forbindelse med styremøtet Pasientbehandlingen starter opp i de nye lokalene fra og med En starter med de enkle prosedyrene og vil utvide etter hvert til full drift og behandling i henhold til planene. Prosjektet har hatt en stram tidsplan, men er likevel utført uten avvik eller uforutsette hendelser. Styringsgruppen, prosjektledelsen, prosjektmedarbeidere og fagfolk fortjener honnør og en stor takk for godt utført arbeid. Prosjektet sluttføres med god margin innenfor godkjent økonomisk ramme. Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk i Hillevåg I Torgveien i Hillevåg reises nå nybygget som skal romme nytt Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk. Planlagt driftsstart er Helse Stavanger HF leier arealer i bygget som tilpasses foretakets behov. I 1.etasje bygges det 5 operasjonsstuer med tilhørende fasiliteter for forberedelse og oppvåkning, undersøkelse og samtale samt sterilsentral. Operasjoner innen fagene ortopedi, urologi, gynekologi og bryst-/endokrinkirurgi som i dag utføres på Våland flyttes ut til det nye senteret. Det planlegges for inngrep daglig, med aktivitet fram til kl etasje rommer også arealer for mulig poliklinisk virksomhet. I 2. etasje flytter Brystdiagnostisk senter inn sammen med bryst-/endokrinologisk seksjon og deler av Avdeling for patologi. Dette betyr at fagmiljøet rundt brystkreftpasienten samles på ett sted, og at de fleste brystkreftoperasjoner vil bli utført dagkirurgisk. Involverte faggrupper deltar i prosjektarbeid sammen med tillitsvalgte og verneombud for planlegging av drift i det nye senteret. Plantegninger er gjennomgått og revidert i samarbeid med arkitekt, og tilsvarende er en rekke tekniske spesifikasjoner gjennomgått og avklart med entreprenør. Behov for medisinsk teknisk utstyr, autoklaver og vaskemaskiner er revidert, og er klar for oversendelse til innkjøpsavdelingen. Driftskonsept inkludert årsplan for drift, åpningstid, arbeidsform, tentativt operasjonsprogram m.m. er under utforming. Prosjektet er også godt i gang med utredning av prinsipper for organisering og bemanning i ny dagkirurgisk virksomhet og klargjøring av den nødvendige omstillingsprosess dette innebærer. Prosjektet er organisert med faste prosjektgrupper og ad hoc-grupper på ulike tema. Det er sikret bred involvering fra de ansatte. Informasjon om prosjekt og framdrift gis bl.a. i månedlig nyhetsavis som sendes involverte avdelinger. 2.2 Medarbeidere HMS Blant prioriterte oppgaver utført i siste periode kan nevnes: AKAN 3 dagers grunnkurs med deltakelse fra Helse Stavanger HF. AKAN-utvalgsmøte gjennomført. Kurs: Frisk og gravid i regi av BHT. 3

4 HMS-forum for HMS-koordinatorer i divisjonene i regi av BHT. Forumet var viet til KLP som informerte om deres HMS tilbud til medlemsbedrifter. Stavanger DPS LEAN i konstruksjon. Gjennomgang med aktuelle entreprenører med FHVO og HMS sjef til stede. Stavanger DPS Deltakelse fra Helse Stavanger HF under vernerunder på byggeplassen. Oppstart av prosjekt «Jobbnærvær» i Divisjon for medisinsk service. Konstituering av nasjonalt BHT-nettverk med invitasjon til HMS sjef. Besøk hos BHT fra både Helse Bergen HF og Helse Fonna HF med formål: Erfaringsutveksling. HMS-kartlegging gjennomført ved Medisinsk divisjon, post 1A og EVA-prosjektet. Gjennomgang av BHTs satsningsområder: Unge arbeidstakere for avd. sykepleierne i Kirurgisk divisjon. Orientering om BHT til verneombudene i Psykiatrisk divisjon og for foretakets VO Varierte HMS enhetstilpassede kurs i regi av BHT (raskere tilbake/stressmestring/ kommunikasjon etc.). Flere pågående arbeidsmiljøkartlegginger i regi av BHT. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Oppfølging av lovpålagte avtaler. Det vises til egen sak til dette styremøte om godkjenning av reviderte avtaler. Etablering av kommunale ø-hjelp senger i kommunene (KØH) Planer for kommunenes etablering av KØH i 2014 ble etterlyst i siste møte i Samhandlingsutvalget. Det som kom fram her er at Randaberg kommune og Sola kommune er i dialog med Stavanger kommune om et eventuelt samarbeid om etablering av KØH. Utover det meldes det ikke om planer for Politikerne besøker Helse Stavanger Besøk av Kristelig folkeparti den Helse Stavanger hadde den besøk av Kristelig Folkeparti ved Olaug Bollestad, Geir S. Toskedal og Kjell Arvid Svendsen. For helseforetaket møtte bl. a. styreleder Per Endre Bjørnevik og adm. direktør Bård Lilleeng. Det ble bl.a. orientert om arbeidet med planlegging av framtidig sykehus og gitt omvisning i den nye avdeling for hjertebehandling/hjerteintervensjon i MOBAbygget. Besøk av Høyre den Helse Stavanger hadde den besøk av Høyre ved Bent Høie, Christine Sagen Helgø og Sissel Knutsen Hegdal. For Helse Stavanger HF møtte bl. a. styreleder Per Endre Bjørnevik og adm. direktør Bård Lilleeng. Også i dette møte ble det bl.a. orientert planleggingsprosessen knyttet til framtidig sykehus og den nye avdeling for hjerteintervensjon i MOBA-bygget. Helse- og omsorgsminister og nyvalgt LO-leder på besøk Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og den nye LO-lederen Gerd Kristiansen besøkte Helse Stavanger HF den Et hovedtema under besøket var lærlingeutdanningen i Helse 4

5 Stavanger HF (læreplasser, læringsopplegg, jobbutsikter). Det var besøk hos lærlinger ved ortopedisk kirurgisk sengepost 5E og medisinsk nyrepost 3B. Deretter var det allmøte i Aulaen under temaet «Hvordan forbedre fellesskapets sykehus?» Besøket ble avsluttet med et møte med styrets leder og nestleder, adm. direktør og ledergruppen. Helse Stavanger HF etablerer telemedisinsk løsning. For å effektivisere samarbeidet mellom Statoils vaktleger og spesialisthelsetjenesten låner Statoil ut telemedisinsk videokonferanseutstyr til de universitetssykehusene som vil bli mottakere av eventuelle pasienter fra installasjonene på kontinentalsokkelen. Slike løsninger er etablert i Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital HF, og nå også Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus. Tanken bak denne bruken av telemedisinske videokonferanseløsninger er å muliggjøre en enda bedre vurdering av en medisinsk situasjon, enn med kun bruk av telefon. Basert på erfaringene fra Helse Bergen HF estimeres det at antallet henvendelser pr. måned til Helse Stavanger HF i gjennomsnitt vil ligge på mellom 1 og 1,5. Statoil har sin egen bedriftshelsetjeneste og det er bare henvendelser der deres egne vaktleger behøver hjelp av spesialister som kommer til Helse Stavanger HF. AMK er kontaktpunkt mot Statoil og avtaler eventuell en telemedisinsk videokonsultasjon med spesialist og gir nødvendig informasjon om bruk av utstyret. Dette kombinert med at bruken er svært enkel, gjør at foretaket ikke trenger å gjennomføre egen, omfattende opplæring av spesialistene. Selv om utstyret tilhører Statoil, er det ikke reservert for Statoil og deres behov. Helseforetaket står fritt til å benytte utstyret for telemedisinske videokonferanser med andre helseforetak, med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Etter avtale kan også utstyret benyttes i foretakets kommunikasjon med andre oljeselskap som arbeider på norsk kontinentalsokkel. I regi av innovasjonsprogrammet «Helse Stavanger 2.0» ble det gjennomført et prosjekt for å vurdere hvordan dette utstyret kunne benyttes i forhold til øyeblikkelig hjelp-tilbudet som kommunene Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes i fellesskap er i ferd med å etablere. Den litt overraskende konklusjonen fra legene/sykepleierne i kommunene var at de ikke så behov for noe utover telefon for å få råd fra oss. Denne konklusjonen var også overraskende for lederne i de aktuelle kommunene. Dette prosjektet blir på bakgrunn av kommunenes tilbakemelding ikke tatt videre. 2.4 Prosesser Tilsyn Det vises til vedlagte tilsynsmatrise for mai måned Foretaket sendte brev med oppfølgende svar til Fylkesmannen i Rogaland etter tilsyn ved Akuttmottaket, jf. rapport mottatt og informasjon gitt styret i møte (sak 039/13 O). Tilsvaret i brevet av gjelder primært informasjon om bruken av Observasjons- og behandlingsenheten (OBA). Brevet vedlegges. 5

6 Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over aktuelle høringer pr RESULTATER 3.1 Pasientresultater Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter, interne gjestepasienter og epikrisetid Månedlige nøkkeltall på korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter, interne gjestepasienter og epikrisetid kan ikke leveres innen dokumentfristen for utsendelse til styret, da de ikke er klare så tidlig i måneden. Nøkkeltallene vil bli presentert i selve styremøte. Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 2012 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret Varslingen til kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Antall meldinger som er videresendt pr. måned fra juli 2012 Som vist i grafen ovenfor er antall meldinger som blir sendt til Kunnskapssenteret svakt synkende. Reduksjonen i antall saker kan skyldes en bedre forståelse av hvilke saker som er omfattet av meldeplikten. Oversikter fra Kunnskapssenteret viser at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade, og at derfor kanskje er riktig med en viss reduksjon i meldefrekvens. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens Helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Hittil i 2013 har Helse Stavanger HF sendt inn 7 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykning fra Statens Helsetilsyn. 6

7 Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt _ Tabellen nedenfor viser at det i 2012 ble det registrert 2872 pasientrelaterte saker i Synergi. Til nå i 2013 er det registrert 1342 saker, det tilsvarende tallet i 2012 var Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser, som rapporteres, er fall og legemiddelfeil. I diagrammet under følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Som vist peker trenden på en nedgang i både antall legemiddelfeil og antall fall som er registrert. I 2012 er det meldt om 291 fall i foretaket. Så langt 2013 er det registrert 122 fall. Det tilsvarende tallet for 2012 var 143, altså en viss reduksjon så langt i år. Antall legemiddelfeil var i Til nå i 2013 er det registrert 191 legemiddelfeil, mens det i 2012 var 325 så langt. Dette er en betydelig reduksjon og meget positivt. «Legemiddel ikke gitt» og «Feil administrering» er de hyppigste oppgitte årsakene til at legemiddelfeil oppstår. 7

8 Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har innsatsområder som retter seg mot legemiddelbruk og fall i sykehus. Tiltakene for færre legemiddelfeil er nå klare fra Kunnskapssenteret, og piloteres på en post i Helse Stavanger HF. Pilotering på innsatsområdet fall er nå ferdig og blir rullet ut i resten av foretaket etter vedtatt spredningsplan. 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,0 % i april Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2012 (5,7 %). 8

9 Sykmeldt fravær var 4,9 % (4,8 % 2012). Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn april Egenmeldt fravær var 1,1 % (0,9 % 2012). Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort tid og April 2013 April 2012 lang tid Kort tid 3,1 % 2,7 % 1-3 dager 1,2 % 1,0 % 4-8 dager 0,8 % 0,7 % 9-16 dager 1,1 % 1,0 % Lang tid 2,9 % 3,0 % dager 2,6 % 2,8 % > 56 dager 0,3 % 0,2 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 9

10 Utenom Divisjon for Intern service har alle de andre divisjonene hatt et høyere, eller likt, sykefravær i april 2013 sammenlignet med april Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for april 2013 var 65,1 %. Helse Stavanger HF er det helseforetaket i Helse Vest som har det laveste sykefraværet i april Skadestatistikk ansatte Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr. 3.juni

11 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi: Hjernerystelse p.g.a. vold fra pasient. Innlagt i foretaket for observasjon. Sykmeldt ca. 4 uker. To brudd i arm p.g.a. vold fra pasient. Operert. Sykmeldt 1 måned. Hjernerystelse p.g.a. vold fra pasient. Innlagt i foretaket for observasjon. Det ble redegjort muntlig i forrige styremøte for disse alvorlige hendelsene. Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for mai: 36 stk. 3 skader med fravær - se kommentar under graf. 3 skader med medisinsk behandling: Samtlige skyldes vold fra pasient: Skade i rygg/nakke, stranguleringsforsøk og forstuing av hånd 4 førstehjelpsskader, hvorav to skyldes vold: bitt/multiple skader og klemskade av arm. De andre to: Skade på hånd etter at en 20 kg vekt falt ned på hånda. Stor flenge i finger fra spiker som stod opp i et skap. 2 skader u/medisinsk behandling skade på arm og multiple skader etter fall. 6 stikkskader. 1 kuttskade fra knivblad. 1 biologisk sårvæske fra dren på leppen. 8 vold trusler. Flere av de framsatte truslene har vært av alvorlig karakter med dødstrusler overfor medarbeidere og i enkelttilfeller også inkludert familiemedlemmer. 8 vold - skader u/medisinsk behandling. Omstendighetene rundt de tre fraværsskadene og to av de medisinske behandlingsskadene, må betegnes som meget alvorlige. Det dreier seg om tre hendelser, hvorav en med flere personskader. Samtlige tre er meldt Arbeidstilsynet. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 11

12 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt På grunn av arbeidet med å ferdigstille Årsrapport for forskning for 2012 legges det ikke fram Forskernytt for juni måned. Årsrapporten vedlegges. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Høyre vil ha helsefakultet i Stavanger - Hvis vi ikke hadde behøvd å ta stilling til penger kunne vi ønsket oss et stort nytt sykehus i tilknytning til universitetet. Det sa sykehusdirektør Bård Lilleeng da han tirsdag ettermiddag møtte sentrale Høyre-folk for å orientere om arbeidet med nytt sykehus i Stavanger. Med på møtet var blant andre Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og Bent Høie, leder for Stortingets helse- og omsorgskomité. De to siste lar seg lett begeistre over muligheten for økt samarbeid mellom sykehuset og universitetet. Høyre ser for seg utdanning av både leger og kiropraktorer i Stavanger. - En samlokalisering mellom sykehus og universitet vil gi regionen flere bein å stå på. Sykehuset har vist hvilken kompetanse som allerede i dag finnes her. Det er åpenbart at vi må utvikle et helsefakultet i denne regionen, sier Sagen Helgø. Aftenbladet Velger SUS for å trene til VM i helsearbeiderfag Stine Kipperberg fra Ålesund velger å trene til VM i helsearbeiderfaget ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) på grunn av det gode lærlingtilbudet. Jeg har hørt mye positivt om SUS - og sykehuset er kjent rundt omkring i hele landet for å være et godt sted for lærlinger, så jeg er veldig glad for å være her, sier Kipperberg. 20-åringen skal representere Norge i VM i helsearbeiderfaget i Leipzig i Tyskland fra 2. til 7. juli. Der får hun til sammen 20 oppgaver fordelt på fire dager som hun blir målt i. En av dagene handler om sykehus og treningen til den dagen gjør hun altså denne uka på SUS. SUS.no Helseminister Gahr Støre slipper sykehusene fri Sykehusbyråkratiet skal stagges. Det skal bli mindre rapportering, færre skjema og overordnede pålegg, lover helseministeren, som starter valgkampen med løfter om å slippe sykehusene fri. I går besøkte han Helse Stavanger sammen med den nyvalgte lederen i LO, Gerd Kristiansen. Helseminister Jonas Gahr Støre møter opposisjonens krav om å avvikle de regionale helseforetakene med konkrete forenklinger samtidig som han advarer mot økt sentralisering. - Alternativet til regionale foretak er et sykehusdirektorat, eller et sykehusdepartement. Det betyr økt sentralisering, mer sentralstyring. Det er ingen tvil om at helseregion Vest vet bedre hvor skoen trykker i vest enn det vi gjør i Oslo, sier Gahr Støre. - Jeg har null prestisje knyttet til denne modellen, men jeg ser ingen bedre måte å organisere Sykehus-Norge på, mener helseministeren. 12

13 Aftenbladet Nå vil gullheltene gi tilbake Onsdag formiddag troppet tre av byens største idrettshelter opp på barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus med gaver, Oilers-drakter og innebandyutstyr. Og gleden var stor blant de små pasientene som fikk hilse på og leke med Martin Strandfeldt, Christian Dahl-Andersen og Dennis Sveum. - Det var kjekt å få besøk og gøy å få treffe Oilers-spillerne. Jeg har vært på sykehuset i to måneder, og det er ikke hver dag vi har noe så kjekt å glede oss til, sier 13 år gamle Erik Fossmark til Aftenbladet etter å ha sikret seg autografer og en god prat med de tre Oilers-profilene. Aftenbladet Tone Tolo årets sykepleier Tone Tolo har vært sykepleier i 40 år. Nylig ble hun kåret til årets sykepleier 2012, en pris som deles ut av Norsk sykepleierforbund (NSF) Rogalands fylkesstyret. Hun mottar prisen for sitt engasjement, kompetanse og hennes evne til å se pasienter. Samtidig hedres hun som et forbilde for sine kolleger. Jeg ble litt rar i kroppen når det gikk opp for meg at jeg vant denne prisen. Så begynte jeg å grine, sier en fornøyd Tone Tolo. I 1975 begynte Tolo å jobbe på akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Her har hun vært siden. RA Kjetil Søreide er årets unge forsker Det er veldig kjekt og en anerkjennelse for forskningsmiljøet på kirurgen, sier Kjetil Søreide - som onsdag mottok Universitetet i Bergen sin pris for yngre forskere. Prisen til årets unge forsker deles ut av Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen årlig og er et av høydepunktene under Fakultetets dag. Et enstemmig styre valgte Kjetil Søreide som vinner - og sa samtidig at de alle var imponert over forskningen hans. Jeg synes det er både overraskende og veldig kjekt, fordi det er mange andre, gode kandidater til denne prisen. Jeg er jo hovedsakelig kliniker, men driver med forskning i tillegg. Jeg synes det er hyggelig at klinisk og pasientrettet forskning også blir verdsatt, sier Søreide. Sus.no 25.5 Samarbeidet godt i gjenge Stavanger universitets- sjukehus melder pasientene utskrivningsklare til kommunene fra en halv til en hel dag senere enn før Samhandlingsreformen trådte i kraft. 13

14 Det sier direktør Sverre Uhlving ved Stavanger Universitetssjukehus. - Rapporten som ble referert til i Aftenbladet tirsdag om samarbeidsvansker mellom SUS og de 18 kommunene i Helse Stavanger, er ikke et fullstendig evalueringsprosjekt. Undersøkelsen er gjort ensidig av kommunene i fjor høst, da Samhandlingsreformen hadde virket bare kort tid, sier Uhlving. Bare 10 av 18 kommuner svart. Han får støtte fra Per Haarr, levekårdirektør i Stavanger kommune. Mye er annerledes nå, det har Uhlving helt rett i, sier Haarr. Aftenbladet NØYTRALE Helsehus ved Gamle Stavanger sykehus Overraskelse: Gamle Stavanger sykehus skal huse Stavangers lokalmedisinske senter. Det første nye store tilbudet som kommer på plass, er Frisklivssentral som skal hjelpe deg til sunnere levevaner. "Teknikken" på Våland og Hjertelagets lokaler har vært de to alternativene som tidligere har vært framme i diskusjonen om hvor lokalmedisinsk senter skal ligge. Men nå foreslår rådmannen at kommunen skal leie halve 3. etasje i bygg D i det røde mursteinsbygget i Kannikparken hvor blant annet fylkeskommunen og flere andre helsetilbud holder til fra før. Oppstart: September 2013, er det rådmannen «tar sikte på». Aftenbladet Vent med å klippe navlestrengen! Babyen trenger denne «nistepakken» fra morkaken. Når forskning viser at noe er dumt, for ikke å si direkte skadelig, så må vi slutte å gjøre det, mener jordmor. Selv om babyen er født, er ikke morkaken ferdig med jobben sin ennå. Det er mye blod i den som tilhører barnet, og de første minuttene etter fødselen skal det pumpes inn i babyens lunger via navlestrengen. Det tilsvarer 1,5 liter blod for et voksent menneske. De fleste ville trenge blodoverføring ved et slikt blodtap. Jordmor Ragna T. Larsen ved Stavanger Universitetssjukehus forteller om nye skriftlige retningslinjer for avnavling der skal man vente. Det er hun glad for. At morkaken fortsetter jobben sin en liten stund etter at babyen er født, er jo lurt lagt til rette fra naturens side. Det gir barnet en dobbeltsikring med oksygen fra to steder samtidig slik at barnet får tid til å komme i gang, sier Larsen. Bergens Tidende Gravid? Dropp spekematen 17. mai! Er du er så «nygravid» at du ennå ikke har sluppet nyheten, er det enda større grunn til å avstå, mener jordmor. - Du bør ikke spise spekemat selv om du er helt nygravid. Risikoen for fosteret ved toxoplasmoseinfeksjon er størst de første ukene av svangerskapet, sier jordmor Ragna T. Larsen, tilknyttet Fødeloftet ved Stavanger Universitetssjukehus. 14

15 Grunnen er nemlig: I all spekemat vil det være en viss risiko for å finne bakterien Listeria og parasitten Toxoplasma. Norske matmyndigheter har derfor valgt å gi gravide det enkle rådet at de ikke bør spise spekemat i løpet av svangerskapet. babyverden.no Festkonsert for Pet-skanner I dag kunne «Sykehuset i våre hender» avsløre at Sigvart Dagsland, Lido Lido, Britt Synnøve Johannesen og Kaada er noen av artistene som bidrar på festkonserten for innsamlingsaksjonen PET-skanner og som skal finne sted 5. oktober i år. Dette er en sak som samler regionen og vi ønsker å lage en fest med SSO, og de beste lokale artistene. Vi løfter frem en sak som er veldig viktig, og jeg er stolt av å lede denne konserten» sier Erik Thorstvedt, som stiller som konferansier under konserten. Aksjonen Samspill for Pet-skanner er et samarbeid mellom Viking FK, Stavanger Symfoniorkester og Sykehuset i Våre Hender. I dag ble det kjent at aksjonen har mottatt en testamentarisk gave på syv millioner kroner. Det betyr at aksjonen så langt har klart å samle inn 21 millioner kroner. RA Må bruke milliarder på å restaurere alle sykehusene i Helse Vest Flere av sykehusbyggene i Helse Vest forfaller, viser en kartlegging gjort for styret i Helse Vest. Flere av sykehusbyggene i Helse Vest forfaller, viser en kartlegging gjort for styret i Helse Vest. Det er vedlikeholdsetterslep på sykehusbygg i samtlige helseforetak, Helse Stavanger, Bergen, Fonna og Førde. En samlet rehabilitering for å få alle bygg i god stand i helseforetakene vil komme på rundt 6 milliarder kroner. I Stavanger er det også planer om et helt nytt og større sykehus som kan koste opp mot 10 milliarder kroner. Medlem i Helse Vest-styret, Sveinung Stensland ser alvorlig på situasjonen. Det er jo en kostnad som må tas og det er investeringer som må finansieres. Samtidig må en se på om en har tjenlige bygg eller om en må gjøre investeringer i helt nye bygg. Det er den problemstillingen som nå blir diskutert i alle de underliggende helseforetakene i Helse Vest, sier Stensland. NRK Rogaland/nett NEGATIVE Hard kritikk av SUS For snart halvannet år siden trådte den såkalte samhandlingsreformen i kraft. Et av hovedpunktene der var å overføre en del av pasientbehandlingen fra sykehusene til kommunene. Det er for tidlig å si om pasientene har fått det bedre eller verre etter reformen, men det er åpenbart at den ikke går knirkefritt. Ifølge samhandlingsreformen skal pasienter som er definert som ferdig behandlet ved sykehus, utskrives tidligere fra sykehusene og overføres til forsterkede sykehjem eller til eget hjem 15

16 med døgnbaserte tjenester. For å kunne håndtere denne pasientoverføringen på en forsvarlig og forutsigbar måte, inngikk 18 rogalandskommuner i juni i fjor en samarbeidsavtale med Stavanger universitetssjukehus. Nå har samarbeidsutvalget mellom disse kommunene og sykehuset fått gjennomført en evaluering av hvordan samarbeidsavtalen fungerer, og dommen er ikke nådig: Kommunene retter sterk kritikk mot hvordan SUS utskriver pasienter som overføres til kommunene. «Pasientene blir fortere utskrevet og er dermed dårligere enn før. Antall reinnleggelser har økt. Det er vanskeligere å få lagt pasienter inn,» heter det blant annet i evalueringsrapporten. Leder i Aftenbladet

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.08.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.2011 Arkivsak 0

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato:.3.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 5/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/1 Arkivsak 1/33/33

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.04.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.02.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak015/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 2/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Styresak PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 097/03 B Dato skrevet: 30.10.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: Protokoll fra styremøtet 07.10.2003 PROTOKOLL

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 31.10.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 091/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/20 Arkivsak

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon.

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Tabell 1. Innleggelser til tvungen psykisk helsevern (Observasjon og tvungen psykisk helsevern etter vedtak) i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

Styresak. 1. Innledning Administrerende direktør vil i denne saken orientere styret om det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i foretaket.

Styresak. 1. Innledning Administrerende direktør vil i denne saken orientere styret om det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i foretaket. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Anne Berte Vigrestad og Maiken H. Jonassen Styresak 022/11 O Sykefraværsoppfølging ved Helse

Detaljer

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef Styresak 91/2015. Vedlegg 1 Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef 1. Problemstilling Helgelandssykehuset HF har et høyt sykefravær. Hvordan bedre og kvalitetssikre at sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.9.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 079/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/20 Arkivsak 0

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Kartlegging Region Midt- Norge

Kartlegging Region Midt- Norge tilsynet i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal Kartlegging 2006 basert på skademeldinger fra spesialiserte institusjoner i Region Midt- Rapporten er basert på data som er registrert i Meldesentralen

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 5/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 5/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.5.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 048/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 5/201 Arkivsak

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2011

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 27.4.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 047/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2011 Arkivsak

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Lysglimt MØTETIDSPUNKT: 14.04.2016, 1300-1800 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2013. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 2.10.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 2013/38/033 Arild Johansen Styresak 079/13 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Aud H. Riise, Alexander Seldal, Jan Erik Nilsen, Egil Olsen, Linda M. Schouw, Emma Manin. Saksnr Emne Ansvarlig

Aud H. Riise, Alexander Seldal, Jan Erik Nilsen, Egil Olsen, Linda M. Schouw, Emma Manin. Saksnr Emne Ansvarlig Direktørens kontor Møtereferat Til: FAMUs medlemmer 2015: FHVO Linda Marie Schouw HTV NSF Gunn Elin Rosseland FTV NSF Aud H. Riise FTV Fagforb. Egil Olsen FTV Dnlf-OF Alexander Seldal BHT/HMS ved Kjersti

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer