Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2013."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 058/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2013 Arkivsak /38/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2013. Helse Vest RHF har i styremøte (sak 020/13 B) behandlet sak om innholdet i virksomhetsrapporteringen til styret. Det blir i saken vist til at det er et viktig mål at det skal være en felles mal for rapportering til RHF-styret og HF-styrene. Til nå har denne rapportering vært noe ulik blant foretakene. Fase to i rapportutformingen vil ha som mål å få på plass en mer sammenfallende rapportering på tvers av foretaksgruppen i løpet av Adm. direktør har ønsket å foreta en administrativ utprøving av ulike varianter innenfor en slik felles rapporteringsmal. Det har derfor tatt noe tid før forslag til endelig rapporteringsmal kan legges fram for styret. Adm. direktør tar sikte på å fremme sak om ny rapporteringsmal til møte 2. oktober Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2013 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Sommerferien står for døren, og forberedelsene for å sikre en god sommerdrift er i godt gjenge. Sommerferien 2013 har vært planlagt siden september 2012, og man har nå et godt system for å lære av erfaringene fra tidligere år når man skal planlegge for sommeren. Foretaket er i år bedre rigget for sommerferien enn i tidligere år på de fleste områder, både når det gjelder dekning av ledige vakter, vakanser i vaktplanene og tilpassing av driften til lav aktivitet for elektiv behandling. Det er likevel alltid noe usikkerhet knyttet til sommerferien, og den avgjørende faktoren blir selvsagt i år som tidligere hvor stort behovet for våre tjenester blir i sommermånedene. Den økonomiske situasjonen til foretaket er enda ikke tilfredsstillende. Foretaket gikk i regnskapsmessig balanse også i april, men klarer ikke å levere det besluttede overskuddet. Arbeidet med å skape økonomiske resultater fortsetter derfor med fullt trykk. Foretaket viser samtidig bedring på flere faglige parametere, både når det gjelder ventetidsutvikling og på fristbrudd, og foretaket har ikke hatt færre pasienter ventende på diagnostikk og behandling siden DIPS ble innført som pasientadministrativt system i VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Prosjekt sykehusutbygging Det vises til egen styresak til dette møte. Prosjekt Stavanger DPS Arbeidet fortsetter i tråd med fremdriftsplanen, og forventet ferdigstillelse er som tidligere juni Hovedtidsplan for 2013 er følgende: Fase 1, døgnposter syd: Milepæl 1a: Oppstart tømrer uke 21. Milepæl 1b: Tett bygg uke 26. Fase 2, hoveddel øst: Milepæl 2a: Oppstart tømrer uke 32. Milepæl 2b: Tett bygg uke 40. Fase 3, hoveddel vest: Milepæl 3a: Oppstart tømrer uke 41. Milepæl 3b: Tett bygg uke 50. Alle entrepriser er nå avtalt og kontrakter er undertegnet. Basert på dette har prosjektleder utført en usikkerhetsanalyse. Konklusjonen er at en fortsatt mener å kunne utføre prosjektet innenfor den økonomiske rammen på kr. 195 mill. Imidlertid forutsetter dette god styring og oppfølging og at det ikke oppstår betydelige uforutsette ting. Det er hittil meldt om én uforutsett skade i forhold til kvalitet. Det gjelder et søkk i asfaltert dekke i U-etg og som antagelig skyldes en frostskade. Skaden vil bli utbedret og fulgt opp. Pr var det belastet kr. 40 mill. på prosjektet. Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 Alt arbeid er nå sluttført - både selve byggeprosjektet og innstallering av utstyr. Medarbeiderne har fått opplæring i nytt utstyr og avdelingen er i ferd med å flytte til nye lokaler. 2

3 Lokalene fremstår flotte, lyse og hensiktsmessige for formålet. Det er hittil kommet gode tilbakemeldinger og tilfredshet fra fagmiljøet på både nye lokaler og nytt utstyr. Offisiell åpning av lokalene vil bli markert i forbindelse med styremøtet Pasientbehandlingen starter opp i de nye lokalene fra og med En starter med de enkle prosedyrene og vil utvide etter hvert til full drift og behandling i henhold til planene. Prosjektet har hatt en stram tidsplan, men er likevel utført uten avvik eller uforutsette hendelser. Styringsgruppen, prosjektledelsen, prosjektmedarbeidere og fagfolk fortjener honnør og en stor takk for godt utført arbeid. Prosjektet sluttføres med god margin innenfor godkjent økonomisk ramme. Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk i Hillevåg I Torgveien i Hillevåg reises nå nybygget som skal romme nytt Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk. Planlagt driftsstart er Helse Stavanger HF leier arealer i bygget som tilpasses foretakets behov. I 1.etasje bygges det 5 operasjonsstuer med tilhørende fasiliteter for forberedelse og oppvåkning, undersøkelse og samtale samt sterilsentral. Operasjoner innen fagene ortopedi, urologi, gynekologi og bryst-/endokrinkirurgi som i dag utføres på Våland flyttes ut til det nye senteret. Det planlegges for inngrep daglig, med aktivitet fram til kl etasje rommer også arealer for mulig poliklinisk virksomhet. I 2. etasje flytter Brystdiagnostisk senter inn sammen med bryst-/endokrinologisk seksjon og deler av Avdeling for patologi. Dette betyr at fagmiljøet rundt brystkreftpasienten samles på ett sted, og at de fleste brystkreftoperasjoner vil bli utført dagkirurgisk. Involverte faggrupper deltar i prosjektarbeid sammen med tillitsvalgte og verneombud for planlegging av drift i det nye senteret. Plantegninger er gjennomgått og revidert i samarbeid med arkitekt, og tilsvarende er en rekke tekniske spesifikasjoner gjennomgått og avklart med entreprenør. Behov for medisinsk teknisk utstyr, autoklaver og vaskemaskiner er revidert, og er klar for oversendelse til innkjøpsavdelingen. Driftskonsept inkludert årsplan for drift, åpningstid, arbeidsform, tentativt operasjonsprogram m.m. er under utforming. Prosjektet er også godt i gang med utredning av prinsipper for organisering og bemanning i ny dagkirurgisk virksomhet og klargjøring av den nødvendige omstillingsprosess dette innebærer. Prosjektet er organisert med faste prosjektgrupper og ad hoc-grupper på ulike tema. Det er sikret bred involvering fra de ansatte. Informasjon om prosjekt og framdrift gis bl.a. i månedlig nyhetsavis som sendes involverte avdelinger. 2.2 Medarbeidere HMS Blant prioriterte oppgaver utført i siste periode kan nevnes: AKAN 3 dagers grunnkurs med deltakelse fra Helse Stavanger HF. AKAN-utvalgsmøte gjennomført. Kurs: Frisk og gravid i regi av BHT. 3

4 HMS-forum for HMS-koordinatorer i divisjonene i regi av BHT. Forumet var viet til KLP som informerte om deres HMS tilbud til medlemsbedrifter. Stavanger DPS LEAN i konstruksjon. Gjennomgang med aktuelle entreprenører med FHVO og HMS sjef til stede. Stavanger DPS Deltakelse fra Helse Stavanger HF under vernerunder på byggeplassen. Oppstart av prosjekt «Jobbnærvær» i Divisjon for medisinsk service. Konstituering av nasjonalt BHT-nettverk med invitasjon til HMS sjef. Besøk hos BHT fra både Helse Bergen HF og Helse Fonna HF med formål: Erfaringsutveksling. HMS-kartlegging gjennomført ved Medisinsk divisjon, post 1A og EVA-prosjektet. Gjennomgang av BHTs satsningsområder: Unge arbeidstakere for avd. sykepleierne i Kirurgisk divisjon. Orientering om BHT til verneombudene i Psykiatrisk divisjon og for foretakets VO Varierte HMS enhetstilpassede kurs i regi av BHT (raskere tilbake/stressmestring/ kommunikasjon etc.). Flere pågående arbeidsmiljøkartlegginger i regi av BHT. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Oppfølging av lovpålagte avtaler. Det vises til egen sak til dette styremøte om godkjenning av reviderte avtaler. Etablering av kommunale ø-hjelp senger i kommunene (KØH) Planer for kommunenes etablering av KØH i 2014 ble etterlyst i siste møte i Samhandlingsutvalget. Det som kom fram her er at Randaberg kommune og Sola kommune er i dialog med Stavanger kommune om et eventuelt samarbeid om etablering av KØH. Utover det meldes det ikke om planer for Politikerne besøker Helse Stavanger Besøk av Kristelig folkeparti den Helse Stavanger hadde den besøk av Kristelig Folkeparti ved Olaug Bollestad, Geir S. Toskedal og Kjell Arvid Svendsen. For helseforetaket møtte bl. a. styreleder Per Endre Bjørnevik og adm. direktør Bård Lilleeng. Det ble bl.a. orientert om arbeidet med planlegging av framtidig sykehus og gitt omvisning i den nye avdeling for hjertebehandling/hjerteintervensjon i MOBAbygget. Besøk av Høyre den Helse Stavanger hadde den besøk av Høyre ved Bent Høie, Christine Sagen Helgø og Sissel Knutsen Hegdal. For Helse Stavanger HF møtte bl. a. styreleder Per Endre Bjørnevik og adm. direktør Bård Lilleeng. Også i dette møte ble det bl.a. orientert planleggingsprosessen knyttet til framtidig sykehus og den nye avdeling for hjerteintervensjon i MOBA-bygget. Helse- og omsorgsminister og nyvalgt LO-leder på besøk Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og den nye LO-lederen Gerd Kristiansen besøkte Helse Stavanger HF den Et hovedtema under besøket var lærlingeutdanningen i Helse 4

5 Stavanger HF (læreplasser, læringsopplegg, jobbutsikter). Det var besøk hos lærlinger ved ortopedisk kirurgisk sengepost 5E og medisinsk nyrepost 3B. Deretter var det allmøte i Aulaen under temaet «Hvordan forbedre fellesskapets sykehus?» Besøket ble avsluttet med et møte med styrets leder og nestleder, adm. direktør og ledergruppen. Helse Stavanger HF etablerer telemedisinsk løsning. For å effektivisere samarbeidet mellom Statoils vaktleger og spesialisthelsetjenesten låner Statoil ut telemedisinsk videokonferanseutstyr til de universitetssykehusene som vil bli mottakere av eventuelle pasienter fra installasjonene på kontinentalsokkelen. Slike løsninger er etablert i Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital HF, og nå også Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus. Tanken bak denne bruken av telemedisinske videokonferanseløsninger er å muliggjøre en enda bedre vurdering av en medisinsk situasjon, enn med kun bruk av telefon. Basert på erfaringene fra Helse Bergen HF estimeres det at antallet henvendelser pr. måned til Helse Stavanger HF i gjennomsnitt vil ligge på mellom 1 og 1,5. Statoil har sin egen bedriftshelsetjeneste og det er bare henvendelser der deres egne vaktleger behøver hjelp av spesialister som kommer til Helse Stavanger HF. AMK er kontaktpunkt mot Statoil og avtaler eventuell en telemedisinsk videokonsultasjon med spesialist og gir nødvendig informasjon om bruk av utstyret. Dette kombinert med at bruken er svært enkel, gjør at foretaket ikke trenger å gjennomføre egen, omfattende opplæring av spesialistene. Selv om utstyret tilhører Statoil, er det ikke reservert for Statoil og deres behov. Helseforetaket står fritt til å benytte utstyret for telemedisinske videokonferanser med andre helseforetak, med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Etter avtale kan også utstyret benyttes i foretakets kommunikasjon med andre oljeselskap som arbeider på norsk kontinentalsokkel. I regi av innovasjonsprogrammet «Helse Stavanger 2.0» ble det gjennomført et prosjekt for å vurdere hvordan dette utstyret kunne benyttes i forhold til øyeblikkelig hjelp-tilbudet som kommunene Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes i fellesskap er i ferd med å etablere. Den litt overraskende konklusjonen fra legene/sykepleierne i kommunene var at de ikke så behov for noe utover telefon for å få råd fra oss. Denne konklusjonen var også overraskende for lederne i de aktuelle kommunene. Dette prosjektet blir på bakgrunn av kommunenes tilbakemelding ikke tatt videre. 2.4 Prosesser Tilsyn Det vises til vedlagte tilsynsmatrise for mai måned Foretaket sendte brev med oppfølgende svar til Fylkesmannen i Rogaland etter tilsyn ved Akuttmottaket, jf. rapport mottatt og informasjon gitt styret i møte (sak 039/13 O). Tilsvaret i brevet av gjelder primært informasjon om bruken av Observasjons- og behandlingsenheten (OBA). Brevet vedlegges. 5

6 Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over aktuelle høringer pr RESULTATER 3.1 Pasientresultater Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter, interne gjestepasienter og epikrisetid Månedlige nøkkeltall på korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter, interne gjestepasienter og epikrisetid kan ikke leveres innen dokumentfristen for utsendelse til styret, da de ikke er klare så tidlig i måneden. Nøkkeltallene vil bli presentert i selve styremøte. Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 2012 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret Varslingen til kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Antall meldinger som er videresendt pr. måned fra juli 2012 Som vist i grafen ovenfor er antall meldinger som blir sendt til Kunnskapssenteret svakt synkende. Reduksjonen i antall saker kan skyldes en bedre forståelse av hvilke saker som er omfattet av meldeplikten. Oversikter fra Kunnskapssenteret viser at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade, og at derfor kanskje er riktig med en viss reduksjon i meldefrekvens. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens Helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Hittil i 2013 har Helse Stavanger HF sendt inn 7 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykning fra Statens Helsetilsyn. 6

7 Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt _ Tabellen nedenfor viser at det i 2012 ble det registrert 2872 pasientrelaterte saker i Synergi. Til nå i 2013 er det registrert 1342 saker, det tilsvarende tallet i 2012 var Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser, som rapporteres, er fall og legemiddelfeil. I diagrammet under følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Som vist peker trenden på en nedgang i både antall legemiddelfeil og antall fall som er registrert. I 2012 er det meldt om 291 fall i foretaket. Så langt 2013 er det registrert 122 fall. Det tilsvarende tallet for 2012 var 143, altså en viss reduksjon så langt i år. Antall legemiddelfeil var i Til nå i 2013 er det registrert 191 legemiddelfeil, mens det i 2012 var 325 så langt. Dette er en betydelig reduksjon og meget positivt. «Legemiddel ikke gitt» og «Feil administrering» er de hyppigste oppgitte årsakene til at legemiddelfeil oppstår. 7

8 Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har innsatsområder som retter seg mot legemiddelbruk og fall i sykehus. Tiltakene for færre legemiddelfeil er nå klare fra Kunnskapssenteret, og piloteres på en post i Helse Stavanger HF. Pilotering på innsatsområdet fall er nå ferdig og blir rullet ut i resten av foretaket etter vedtatt spredningsplan. 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,0 % i april Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2012 (5,7 %). 8

9 Sykmeldt fravær var 4,9 % (4,8 % 2012). Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn april Egenmeldt fravær var 1,1 % (0,9 % 2012). Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort tid og April 2013 April 2012 lang tid Kort tid 3,1 % 2,7 % 1-3 dager 1,2 % 1,0 % 4-8 dager 0,8 % 0,7 % 9-16 dager 1,1 % 1,0 % Lang tid 2,9 % 3,0 % dager 2,6 % 2,8 % > 56 dager 0,3 % 0,2 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 9

10 Utenom Divisjon for Intern service har alle de andre divisjonene hatt et høyere, eller likt, sykefravær i april 2013 sammenlignet med april Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for april 2013 var 65,1 %. Helse Stavanger HF er det helseforetaket i Helse Vest som har det laveste sykefraværet i april Skadestatistikk ansatte Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr. 3.juni

11 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi: Hjernerystelse p.g.a. vold fra pasient. Innlagt i foretaket for observasjon. Sykmeldt ca. 4 uker. To brudd i arm p.g.a. vold fra pasient. Operert. Sykmeldt 1 måned. Hjernerystelse p.g.a. vold fra pasient. Innlagt i foretaket for observasjon. Det ble redegjort muntlig i forrige styremøte for disse alvorlige hendelsene. Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for mai: 36 stk. 3 skader med fravær - se kommentar under graf. 3 skader med medisinsk behandling: Samtlige skyldes vold fra pasient: Skade i rygg/nakke, stranguleringsforsøk og forstuing av hånd 4 førstehjelpsskader, hvorav to skyldes vold: bitt/multiple skader og klemskade av arm. De andre to: Skade på hånd etter at en 20 kg vekt falt ned på hånda. Stor flenge i finger fra spiker som stod opp i et skap. 2 skader u/medisinsk behandling skade på arm og multiple skader etter fall. 6 stikkskader. 1 kuttskade fra knivblad. 1 biologisk sårvæske fra dren på leppen. 8 vold trusler. Flere av de framsatte truslene har vært av alvorlig karakter med dødstrusler overfor medarbeidere og i enkelttilfeller også inkludert familiemedlemmer. 8 vold - skader u/medisinsk behandling. Omstendighetene rundt de tre fraværsskadene og to av de medisinske behandlingsskadene, må betegnes som meget alvorlige. Det dreier seg om tre hendelser, hvorav en med flere personskader. Samtlige tre er meldt Arbeidstilsynet. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 11

12 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt På grunn av arbeidet med å ferdigstille Årsrapport for forskning for 2012 legges det ikke fram Forskernytt for juni måned. Årsrapporten vedlegges. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Høyre vil ha helsefakultet i Stavanger - Hvis vi ikke hadde behøvd å ta stilling til penger kunne vi ønsket oss et stort nytt sykehus i tilknytning til universitetet. Det sa sykehusdirektør Bård Lilleeng da han tirsdag ettermiddag møtte sentrale Høyre-folk for å orientere om arbeidet med nytt sykehus i Stavanger. Med på møtet var blant andre Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og Bent Høie, leder for Stortingets helse- og omsorgskomité. De to siste lar seg lett begeistre over muligheten for økt samarbeid mellom sykehuset og universitetet. Høyre ser for seg utdanning av både leger og kiropraktorer i Stavanger. - En samlokalisering mellom sykehus og universitet vil gi regionen flere bein å stå på. Sykehuset har vist hvilken kompetanse som allerede i dag finnes her. Det er åpenbart at vi må utvikle et helsefakultet i denne regionen, sier Sagen Helgø. Aftenbladet Velger SUS for å trene til VM i helsearbeiderfag Stine Kipperberg fra Ålesund velger å trene til VM i helsearbeiderfaget ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) på grunn av det gode lærlingtilbudet. Jeg har hørt mye positivt om SUS - og sykehuset er kjent rundt omkring i hele landet for å være et godt sted for lærlinger, så jeg er veldig glad for å være her, sier Kipperberg. 20-åringen skal representere Norge i VM i helsearbeiderfaget i Leipzig i Tyskland fra 2. til 7. juli. Der får hun til sammen 20 oppgaver fordelt på fire dager som hun blir målt i. En av dagene handler om sykehus og treningen til den dagen gjør hun altså denne uka på SUS. SUS.no Helseminister Gahr Støre slipper sykehusene fri Sykehusbyråkratiet skal stagges. Det skal bli mindre rapportering, færre skjema og overordnede pålegg, lover helseministeren, som starter valgkampen med løfter om å slippe sykehusene fri. I går besøkte han Helse Stavanger sammen med den nyvalgte lederen i LO, Gerd Kristiansen. Helseminister Jonas Gahr Støre møter opposisjonens krav om å avvikle de regionale helseforetakene med konkrete forenklinger samtidig som han advarer mot økt sentralisering. - Alternativet til regionale foretak er et sykehusdirektorat, eller et sykehusdepartement. Det betyr økt sentralisering, mer sentralstyring. Det er ingen tvil om at helseregion Vest vet bedre hvor skoen trykker i vest enn det vi gjør i Oslo, sier Gahr Støre. - Jeg har null prestisje knyttet til denne modellen, men jeg ser ingen bedre måte å organisere Sykehus-Norge på, mener helseministeren. 12

13 Aftenbladet Nå vil gullheltene gi tilbake Onsdag formiddag troppet tre av byens største idrettshelter opp på barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus med gaver, Oilers-drakter og innebandyutstyr. Og gleden var stor blant de små pasientene som fikk hilse på og leke med Martin Strandfeldt, Christian Dahl-Andersen og Dennis Sveum. - Det var kjekt å få besøk og gøy å få treffe Oilers-spillerne. Jeg har vært på sykehuset i to måneder, og det er ikke hver dag vi har noe så kjekt å glede oss til, sier 13 år gamle Erik Fossmark til Aftenbladet etter å ha sikret seg autografer og en god prat med de tre Oilers-profilene. Aftenbladet Tone Tolo årets sykepleier Tone Tolo har vært sykepleier i 40 år. Nylig ble hun kåret til årets sykepleier 2012, en pris som deles ut av Norsk sykepleierforbund (NSF) Rogalands fylkesstyret. Hun mottar prisen for sitt engasjement, kompetanse og hennes evne til å se pasienter. Samtidig hedres hun som et forbilde for sine kolleger. Jeg ble litt rar i kroppen når det gikk opp for meg at jeg vant denne prisen. Så begynte jeg å grine, sier en fornøyd Tone Tolo. I 1975 begynte Tolo å jobbe på akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Her har hun vært siden. RA Kjetil Søreide er årets unge forsker Det er veldig kjekt og en anerkjennelse for forskningsmiljøet på kirurgen, sier Kjetil Søreide - som onsdag mottok Universitetet i Bergen sin pris for yngre forskere. Prisen til årets unge forsker deles ut av Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen årlig og er et av høydepunktene under Fakultetets dag. Et enstemmig styre valgte Kjetil Søreide som vinner - og sa samtidig at de alle var imponert over forskningen hans. Jeg synes det er både overraskende og veldig kjekt, fordi det er mange andre, gode kandidater til denne prisen. Jeg er jo hovedsakelig kliniker, men driver med forskning i tillegg. Jeg synes det er hyggelig at klinisk og pasientrettet forskning også blir verdsatt, sier Søreide. Sus.no 25.5 Samarbeidet godt i gjenge Stavanger universitets- sjukehus melder pasientene utskrivningsklare til kommunene fra en halv til en hel dag senere enn før Samhandlingsreformen trådte i kraft. 13

14 Det sier direktør Sverre Uhlving ved Stavanger Universitetssjukehus. - Rapporten som ble referert til i Aftenbladet tirsdag om samarbeidsvansker mellom SUS og de 18 kommunene i Helse Stavanger, er ikke et fullstendig evalueringsprosjekt. Undersøkelsen er gjort ensidig av kommunene i fjor høst, da Samhandlingsreformen hadde virket bare kort tid, sier Uhlving. Bare 10 av 18 kommuner svart. Han får støtte fra Per Haarr, levekårdirektør i Stavanger kommune. Mye er annerledes nå, det har Uhlving helt rett i, sier Haarr. Aftenbladet NØYTRALE Helsehus ved Gamle Stavanger sykehus Overraskelse: Gamle Stavanger sykehus skal huse Stavangers lokalmedisinske senter. Det første nye store tilbudet som kommer på plass, er Frisklivssentral som skal hjelpe deg til sunnere levevaner. "Teknikken" på Våland og Hjertelagets lokaler har vært de to alternativene som tidligere har vært framme i diskusjonen om hvor lokalmedisinsk senter skal ligge. Men nå foreslår rådmannen at kommunen skal leie halve 3. etasje i bygg D i det røde mursteinsbygget i Kannikparken hvor blant annet fylkeskommunen og flere andre helsetilbud holder til fra før. Oppstart: September 2013, er det rådmannen «tar sikte på». Aftenbladet Vent med å klippe navlestrengen! Babyen trenger denne «nistepakken» fra morkaken. Når forskning viser at noe er dumt, for ikke å si direkte skadelig, så må vi slutte å gjøre det, mener jordmor. Selv om babyen er født, er ikke morkaken ferdig med jobben sin ennå. Det er mye blod i den som tilhører barnet, og de første minuttene etter fødselen skal det pumpes inn i babyens lunger via navlestrengen. Det tilsvarer 1,5 liter blod for et voksent menneske. De fleste ville trenge blodoverføring ved et slikt blodtap. Jordmor Ragna T. Larsen ved Stavanger Universitetssjukehus forteller om nye skriftlige retningslinjer for avnavling der skal man vente. Det er hun glad for. At morkaken fortsetter jobben sin en liten stund etter at babyen er født, er jo lurt lagt til rette fra naturens side. Det gir barnet en dobbeltsikring med oksygen fra to steder samtidig slik at barnet får tid til å komme i gang, sier Larsen. Bergens Tidende Gravid? Dropp spekematen 17. mai! Er du er så «nygravid» at du ennå ikke har sluppet nyheten, er det enda større grunn til å avstå, mener jordmor. - Du bør ikke spise spekemat selv om du er helt nygravid. Risikoen for fosteret ved toxoplasmoseinfeksjon er størst de første ukene av svangerskapet, sier jordmor Ragna T. Larsen, tilknyttet Fødeloftet ved Stavanger Universitetssjukehus. 14

15 Grunnen er nemlig: I all spekemat vil det være en viss risiko for å finne bakterien Listeria og parasitten Toxoplasma. Norske matmyndigheter har derfor valgt å gi gravide det enkle rådet at de ikke bør spise spekemat i løpet av svangerskapet. babyverden.no Festkonsert for Pet-skanner I dag kunne «Sykehuset i våre hender» avsløre at Sigvart Dagsland, Lido Lido, Britt Synnøve Johannesen og Kaada er noen av artistene som bidrar på festkonserten for innsamlingsaksjonen PET-skanner og som skal finne sted 5. oktober i år. Dette er en sak som samler regionen og vi ønsker å lage en fest med SSO, og de beste lokale artistene. Vi løfter frem en sak som er veldig viktig, og jeg er stolt av å lede denne konserten» sier Erik Thorstvedt, som stiller som konferansier under konserten. Aksjonen Samspill for Pet-skanner er et samarbeid mellom Viking FK, Stavanger Symfoniorkester og Sykehuset i Våre Hender. I dag ble det kjent at aksjonen har mottatt en testamentarisk gave på syv millioner kroner. Det betyr at aksjonen så langt har klart å samle inn 21 millioner kroner. RA Må bruke milliarder på å restaurere alle sykehusene i Helse Vest Flere av sykehusbyggene i Helse Vest forfaller, viser en kartlegging gjort for styret i Helse Vest. Flere av sykehusbyggene i Helse Vest forfaller, viser en kartlegging gjort for styret i Helse Vest. Det er vedlikeholdsetterslep på sykehusbygg i samtlige helseforetak, Helse Stavanger, Bergen, Fonna og Førde. En samlet rehabilitering for å få alle bygg i god stand i helseforetakene vil komme på rundt 6 milliarder kroner. I Stavanger er det også planer om et helt nytt og større sykehus som kan koste opp mot 10 milliarder kroner. Medlem i Helse Vest-styret, Sveinung Stensland ser alvorlig på situasjonen. Det er jo en kostnad som må tas og det er investeringer som må finansieres. Samtidig må en se på om en har tjenlige bygg eller om en må gjøre investeringer i helt nye bygg. Det er den problemstillingen som nå blir diskutert i alle de underliggende helseforetakene i Helse Vest, sier Stensland. NRK Rogaland/nett NEGATIVE Hard kritikk av SUS For snart halvannet år siden trådte den såkalte samhandlingsreformen i kraft. Et av hovedpunktene der var å overføre en del av pasientbehandlingen fra sykehusene til kommunene. Det er for tidlig å si om pasientene har fått det bedre eller verre etter reformen, men det er åpenbart at den ikke går knirkefritt. Ifølge samhandlingsreformen skal pasienter som er definert som ferdig behandlet ved sykehus, utskrives tidligere fra sykehusene og overføres til forsterkede sykehjem eller til eget hjem 15

16 med døgnbaserte tjenester. For å kunne håndtere denne pasientoverføringen på en forsvarlig og forutsigbar måte, inngikk 18 rogalandskommuner i juni i fjor en samarbeidsavtale med Stavanger universitetssjukehus. Nå har samarbeidsutvalget mellom disse kommunene og sykehuset fått gjennomført en evaluering av hvordan samarbeidsavtalen fungerer, og dommen er ikke nådig: Kommunene retter sterk kritikk mot hvordan SUS utskriver pasienter som overføres til kommunene. «Pasientene blir fortere utskrevet og er dermed dårligere enn før. Antall reinnleggelser har økt. Det er vanskeligere å få lagt pasienter inn,» heter det blant annet i evalueringsrapporten. Leder i Aftenbladet

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.04.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 31.10.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 091/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/20 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7..20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 098/ O Adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.9.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 079/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/20 Arkivsak 0

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 30.10.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38/033 Arild Johansen Styresak 090/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Dato: 6.5.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 067/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 2/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 2/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 22/15 O Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 2/2015 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 40/ Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 3/20 Arkivsak 0 20/193/012

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag.

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag. Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Publisert: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2015 Vedlegg 2 Styresak 39/2015 Innholdsfortegnelse 1 Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Oppdrag og bestilling 2015... 3 1.2 Styrende dokumentasjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo 1 Innhold DEL I INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1 ARBEIDSGRUPPENS OPPNEVNING, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE... 5 1.1 Oppnevning og arbeidsmåte... 5 1.2 Mandatet: Vurdering av lavrisikofødseltilbudet

Detaljer