NOTAT VEDR. ETABLERING AV KOMBINASJONSBIBLIOTEK FOR GAUSDAL KOMMUNE OG GAUSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT VEDR. ETABLERING AV KOMBINASJONSBIBLIOTEK FOR GAUSDAL KOMMUNE OG GAUSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 NOTAT VEDR. ETABLERING AV KOMBINASJONSBIBLIOTEK FOR GAUSDAL KOMMUNE OG GAUSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Innledning Bibliotektjenestene i Gausdal er under debatt. Skal de eksisterende løsningene opprettholdes, eller skal kommunen se seg om etter andre organisasjonsmodeller for å kunne møte behovene framover? Et forslag er å se nærmere på en samarbeids- og samordningsløsning mellom Gausdal folkebibliotek og skolebiblioteket til Gausdal videregående skole. En løsning som innebærer flytting av folkebiblioteket til Gausdal videregående skole, en sammenslåing med skolebiblioteket, og utbygging av skolens bygningsmasse. Det er også tatt til orde for at en slik utbygging kan sees i sammenheng med ny hall, og samlokalisering av Kulturskolen og Frivillighetssentralen. Med andre ord en opprustning og utvidelse av fritids- og kulturtilbudet, og på mange måter en etablering av et mulig nytt kultursenter i kommunen. En løsning som på den ene siden innebærer at folkebibliotektilbudet løsrives fra kommunesenteret for øvrig, men som på den andre siden kan bety at en spennende utviklingsretning for begge de omtalte bibliotektilbudene. Bibliotektilbudet i Gausdal skal selvsagt utvikle seg og kunne tilby innbyggerne solide bibliotektjenester og være gode møteplasser uavhengig av løsninger som velges. Spørsmålet er mer om dagens eksisterende løsninger er robuste nok og har tilstrekkelig infrastruktur til å møte muligheter og utfordringer i vår digitale samtid og framtid. Det er også interessant hva slags organisatorisk og kulturell merverdi, og økonomiske fordeler en samordningsløsning vil kunne gi Gausdal-samfunnet. 2. Et robust og omstillingsdyktig bibliotektilbud for innbyggerne i Gausdal Bibliotekmeldingen utfordrer kommunene på bibliotekets innhold, organisering og rolle i lokalsamfunnet. Meldingen trekker opp noen hovedretninger for bibliotekenes tjenester framover og tar til orde for en utvidet forståelse av hva et bibliotek er. Meldingen antyder også at Kultur- og kirkedepartementet vil stimulere til utprøving av nye organisasjonsmodeller eksempelvis modellbibliotek. Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal gjennom et pilotprosjekt støtte satsinger som styrker større folkebibliotek som arena for digital kompetanse. Hvorvidt det vil følge utviklingsmidler med slike utprøvingsprosjekter er ennå for tidlig å si noe om, men det er kanskje naturlig å tenke seg at nye midler vil tilgodese kommuner som tenker i disse baner. 1

2 Hvilke forhold er det da viktig å se nærmere på når diskusjonen om bibliotekenes organisering i Gausdal skal konkluderes? Det er mange faktorer i lokalsamfunnet som vil spille inn ved en slik totalvurdering og beslutning. Arbeidsgruppen har ikke anlagt en slik bred tilnærming, og har i første omgang kun vurdert eksisterende løsninger og ulike fordeler og eventuelle ulemper ved etablering av et kombinasjonsbibliotek i kommunen. Noen sentrale spørsmål gruppen har stilt seg er: Er den eksisterende bygningsmassen fleksibel nok til å møte en forventet utvidelse av bibliotekets rolle? Har de nok teknisk infrastruktur til å nytte seg av den stadig voksende digitale kunnskapsallmenningen? Kan dagens bibliotek videreutvikles slik at de kan differensiere tilbudet ytterligere ovenfor ulike og nye brukergrupper? Hvordan er dagens løsninger tilpasset oppgaven som en stadig viktigere læringsarena for lesing og leselyst? Hvilke gevinster vil en kombinert løsning gi kommunens innbyggere? 3. Arbeidsgruppens mandat Arbeidsgruppen for etableringen av felles bibliotek mellom Gausdal kommune og Gausdal videregående skole, har hatt følgende mandat å utarbeide en tilrådning som belyser: 1) bibliotekets funksjonsområder 2) utforming av lokalene for å oppnå best mulig funksjonalitet og kvalitet i tjenestene innen definerte funksjoner/tjenester 3) framtidig drift 4. Arbeidsgruppens anbefaling 4.1 Forslag til organisasjonsmodell for bibliotekene i Gausdal: Arbeidsgruppen vil anbefale å velge en sammenslåing av Gausdal folkebibliotek og skolebiblioteket ved Gausdal videregående skole til et kombinasjonsbibliotek. (viser til punkt 5.2 og 5.3) Gruppen mener bibliotekene i Gausdal med dagens organisasjonsmodell vil kunne opprettholde en smalere tjeneste med hovedvekt på utlånsvirksomheten, og til en viss grad møte en del av de nåværende utfordringene uten sammenslåing. Gruppen er på den ene siden bekymret for hvor godt rustet de er til å imøtekomme krav og forventninger som vil bli stilt til bibliotekets tjenester i årene fremover (jfr. Stortingsmelding nr bibliotekmeldingen). På den andre siden ser vi gode gevinster for kommunen og dens innbyggere og spennende utviklingsmuligheter med en kombinert løsning 2

3 4.2 Definisjon og perspektiv for anbefalingen: Arbeidsgruppa har lagt stor vekt på 5 sentrale perspektiv i sin vurdering av et framtidig bibliotektilbud: a) En utvidet definisjon av biblioteket til grunn for sin anbefaling: Det sosiale biblioteket Biblioteket er ein institusjon som med utgangspunkt i samlingar av dokument digitale eller fysiske initierer og organiserer sosiale prosessar, først og fremst sosiale prosessar knytte til læring og kulturformidling. Det sosiale bibliotek rommer såleis ei vidare forståing av kva eit bibliotek er og fangar inn kjernen av det eit bibliotek alltid har gjort, samstundes som omgrepet også identifiserer ei oppgåve som vert stadig viktigare for biblioteka i det digitale samfunnet å styrke de sosiale funksjonane til bibliotekene, kulturperspektivet og biblioteket som et offentlig møtestad for alle. (jfr. Bibliotekmeldingen s, 14) b) Oppland fylkesbiblioteks sentrale hovedsøyler av hva bibliotekenes tjenester skal være: læringsarena, kulturarena, infoarena, møtearena c) Flerkulturelle og spesielle bibliotektjenester for de som har minoritetsbakgrunn, bl.a. bøker på morsmål, språkkurs, bl.a. norskkurs og PC til bruk på biblioteket d) Det grunnleggende perspektivet i Stortingsmelding nr. 23- Bibliotekmeldingen (s.12) - er at den digitale utviklingen vil ha en grensesprengende virkning på bibliotektjenestene framover e) Biblioteket som formell og uformell læringsarena (Stortingsmelding nr. 23- Bibliotekmeldingen s. 123, 125, 126) 4.3 En kombinert løsning - noen eksempler på hovedgevinster for innbyggerne og kommunen Styrke og videreutvikle bibliotekets funksjon og rolle som offentlig møteplass for kultur og kunnskapsformidling Gi en tettere kobling mellom skole og lokalsamfunn Større fagmiljø / personalressurser (samlet på et sted) åpner muligheten for bredere og mer faglig anlagt drift Vil forenkle og muliggjøre en mer helhetlig og gjennomgående tilnærming til læring fra barnehage ut videregående skole Desentraliserte og fleksible læringsarenaer Ved at skole og bibliotek kan utnytte hverandres tjenester bedre (kantine gir eksempelvis tjenester til bibliotekets brukere, og visa versa) vil dette gi en bedre og helhetlig utnyttelse av de nye arealene for alle sentrale aktører. Eksempelvis vil foreldre som venter på barna som er i hallen kunne benytte disse arealene til nyttige forhold Et nybygd bibliotek vil være rustet til å ivareta det grunnleggende perspektivet i bibliotekmeldingen om den digitale utviklingen 3

4 Stordriftsfordeler (eks bruke folk fra frivillighetssentralen o.l til enkel skankebetjening og utlån) Bjørnson/Aulestad. Mer ressurser som kan brukes til arrangementer/profilering Mulighet til nærmere oppfølging og videreutvikling med naturlige samarbeidspartnere 4.4 Valg av kombinasjonsbibliotek - forankring i styringsdokumenter: Arbeidsgruppa finner støtte for sin anbefaling og syn i sentrale regionale og nasjonale styringsdokumenter som regulerer bibliotektjenestene i Gausdal. Nedenfor er det kort vist til hvilke sentrale styringsdokumenter. Lokalt 1. Kommunestyresak 103/07. 13/12/07: Regional bibliotekplan Regionalt 2. Bibliotekplan for Oppland : Det sømløse bibliotek (skal rulleres) 3. Regional bibliotekplan : Lillehammer-regionen 4. Mulighetenes Oppland regionalt handlingsprogram Utviklingsplan for bibliotektjenesten ved de videregående skolene i Oppland (skal rulleres) Nasjonalt: 6. Stortingsmelding nr /09: Bibliotekmeldingen 7. ABM-skrift nr. 30/31: Bibliotekreform Stortingsmelding nr /08: Språkmeldingen 9. Program for skolebibliotek, 2009/ Stortingsmelding nr /08: Kvalitet i skolen 11. Stortingsmelding nr /07: Eit informasjonssamfunn for alle 12. enorge 2009 det digitale spranget 5. Arbeidsgruppens vurdering av ulike organisasjonsmodeller Arbeidsgruppen har vurdert 2 løsningsmuligheter som kombinasjonsbibliotek. Det er også foretatt en vurdering av den eksisterende bibliotekløsningen i kommunen. 4

5 Det er benyttet en meget forenklet swot-analyse i arbeidet med alternativene. En Swot-analyse innebærer i denne sammenheng at man prøver å identifisere styrke, muligheter, svakheter og trusler ved de ulike organisasjonsmodellene man vurderer for bibliotekene i Gausdal. Arbeidsgruppen skisserer 2 løsningsalternativer til kombinasjonsbibliotek: 1) Kombinasjonsbibliotek med hovedlokalisering i 2.etg., samt en utvidet løsning med en tettere kobling til vrimlehall og kantine i 1.etg. (se 5.2.) 2) Kombinasjonsbibliotek utelukkende lokalisert til 2.etg. (se 5.3) Nedenfor skisseres, forankres og begrunnes muligheter og fordeler ved en kombinert løsning. Begge alternativer vil bli vurdert. Det vil også bli gjort analyser av nåværende løsninger. 5.1 Fremtidig løsning kombinasjonsbibliotek oppdeling av kombinasjonsbibliotekets brukere i segmenter Arbeidsgruppen har lagt inn noen forutsetninger for bruk av et slikt bibliotek: 1. Digital opprustning av biblioteket med ulike digitale redskaper; som læringsressurser; eksempelvis smartboards, håndholdte spillkonsoller, Nintendo, mp3 spillere, i-phones (for individuell læring eks. språk, eller til samarbeidslæring lokalt eller globalt), videokonferanseutstyr, og stasjonære pc er til bruk for søk i den digitale kunnskapsbasen 2. Fleksibel tilrettelegging av bibliotekets lokaler for småkurs og lignende 3. Hvis tilbudet utvides kan noen få tilbud gis mot en enkel leiekostnad (som kan igjen brukes til opprustning av det tekniske utstyret her tenker vi på løsninger som kan benyttes av næringslivet: videokonferanse, lokaler, prosjektarbeid og lignende). Brukergrupper Type bruk Dagtid Etterm./ Kveld Førskolebarn Hovedbibliotekfunksjon, digital x læringsarena Barnehage Små Barneskole SFO Supplement til egne skolebibliotek, alternativ læringsarena x 5

6 6-13 år Ungdomsskole Supplement til eget skolebibliotek, alternativ læringsarena x VG-skole Hovedbibliotekfunksjon, alternativ læringsarena, holde småkurs for ulike grupper (pensjonister, osv) x (x) Voksenopplæring Alternativ læringsarena, digital læringsarena Asylmottak Språklæring x x Pensjonister Opplæring/seniorsurf. Tidspunkt kan x x til en viss grad styres Bosatte flyktninger Småkurs x x Lokalbefolkningen Småkurs x x Lokale lag og foreninger Småkurs x x Voksne Hovedbibliotekfunksjon Transportører/Frivillighetssentralen x x Pensjonister x x Foreldre som venter på barna som x deltar på kulturskolen/fritidsaktiviteter i hallen Øvrige x x Næringslivet (en mulig utvidelse for å støtte småbedriftene i kommunen) F.eks: Videokonferanse, leie møterom til prosjektarbeid - småskala, leie digitalt tilrettelagte arbeidsplasser, småkurs fra elever vg.skole (IKT, medier og kommunikasjon) x 6

7 Hyttebrukere Ferier, langhelger x x 5.2 Fremtidig løsning kombinasjonsbibliotek Sammenslåing. Bruk av 1. og 2.etg Noen spesielle begrunnelser for en slik løsning gjennom utdrag fra Bibliotekmeldingen: - Folkebibliotekene må utvikle seg i nært samspill med andre kulturarenaer (s.131) - Utviklingen av folkebiblioteket som digital tjenesteformidler og fysisk møtested understreker at kommunen bør tenke samhandling og samlokalisering for de oppgavene de utfører på kulturfeltet (s. 132, 101 og 107) - Det fysiske rommet legger rammene for hvordan biblioteket kan legge til rette for og utforme de ulike aktivitetene. Meldingen peker f.eks på at biblioteket bør ha fleksible planløsninger slik at lokalene lett kan endres etter behov og at møtestedet bør være en samling av flere funksjoner (s. 123). - Bibliotekene skal tilby åpne, innbydende og fleksible rom og det bør være plass til utstillinger, lærings, og prosjektfasiliteter. (s. 132) - Viser til Stortingsmelding nr /07. Eit informasjonssamfunn for alle, og e-norge 2009 som peker på folkebibliotekene som arenaer der innbyggerne bør kunne utvikle sin digitale kompetanse (s.126) - Åpne skolebibliotek, gjerne utenfor skoletiden, vil være et bidrag i arbeidet med å utjevne sosiale og kulturelle skiller (s.127) - Departementet mener folkebibliotekene bør kunne gå inn i en sentral rolle for hele det lokale kulturfeltet i større grad enn i dag (s. 132) Beskrivelse - fysisk løsning Hoveddelen av biblioteket er lokalisert til 2.etg. (500 m2). I tillegg er det magasin i kjelleren (50 m2). Tilgang til grupperom som kan benyttes i tilknytning til kursing/læring. En del av 1.etg fungerer som inngangsportal til biblioteket. Nær beliggenhet og kombinasjonen med kantine og vrimlehall som døråpner til biblioteket gir nye muligheter. Deler av vrimlehallen kan i fast eller varierende grad brukes som areal til en del av bibliotekets tjenester, (eks. tidskrifter, skolebrosjyrer/materiell og 2-3 publikum-pc er). Kantina kan benyttes til servering ved arrangementer osv. I vrimlehallen er det også foreslått å bygge et amfi. Dette vil være svært nyttig både for biblioteket og andre aktører i kommunen. Resten av biblioteket i 2.etg. kan stenges av fysisk uavhengig hva som skjer i 1.etg. Deler av vrimlehallen (bibliotekarealet) kan ved behov stenges av ved hjelp av en glasskyvedør-løsning. Ved bruk av en slik glasskyvedør-løsning kan både kantine og vrimlehall bli en ressurs for biblioteket og omvendt. Nye muligheter med en slik løsning En slik løsning gir mulighet for flere kombinasjonsmuligheter for flere aktører i kommunen. Ikke minst vil det være svært viktig med tanke på å utvikle det sosiale biblioteket som brobygger og et offentlig møtested for alle. 7

8 Rent praktisk vil en slik løsning gi biblioteket tilgang til mer areal, som er en svært viktig faktor hvis biblioteket skal kunne tilby sine tjenester på en god og hensiktsmessig måte. Med økte personalressurser vil åpningstidene endres og utvides sammenlignet med nåværende løsning. Et større bibliotektilbud vil kunne trekke flere fagpersoner som søkere til ledige stillinger. Muligheter Fornying og utvikling av nye tjenestetilbud Vil være mye mer attraktivt å oppsøke biblioteket på kveldstid da flere aktiviteter foregår rundt biblioteket. Eks. foreldre som kjører barna på aktiviteter på kveldstid kan da benytte seg av bibliotekets tjenester. Muliggjør en fysisk opprustning av tjenesten kan gi et bibliotek tilpasset bibliotekmeldingen, en digital samtid og barn og unges medierte oppvekst. Et opprustet bibliotek vil kunne gi en bedre mulighet til å utnytte den digitaliserte kunnskapsbasen bedre. Være bedre rustet til å møte det nasjonale leseløftet (KD,KKD)(rettet mot barn,unge og voksne) Det er nå muligheten for å utvikle et kombinasjonsbibliotek er til stede. Trolig lenge til neste mulighet Søke om ulike tiltaksmidler Samarbeidsløsninger prøve ut kreative løsninger Trusler Hvis utilstrekkelig bemanning, vil man ikke få utnyttet potensialet Begge tilbudene vil kunne svekkes som et Styrke Styrke lesing, kompetanseutvikling og kunnskapsdanning, informasjonskompetanse og statistikk, regelverk og samarbeid Med frivillighetssentral under samme tak forenkles distribusjon til barneskoler og barnehager Kan ha utvidete åpningstider med økt bemanning Muliggjør samarbeid med OPUS og NAV om lokale oppgaver/utfordringer Bibliotekets areal og innhold kan fylle flere funksjoner, eks: o kan fylle ulike rådgivningsbehov (eks. gi rom for med karriereveiledning) o læringsarena for flyktninger og asylsøkere Brukes til elevformidling som: seniorsurf, prosjekter med skole/barnehage, asylmottak studieretninger ved skolen kan benyttes til faglig formidlingsarbeid. f.eks: linjen medier og kommunikasjon (f.eks: produsjon av digitale fortellinger fra Gausdal historielaget) Bedre utnyttelse av økonomiske ressurser Svakhet Hovedbiblioteket ligger i 2.etg. - Brukerne må benytte heis/trapp for å få adgang til hoveddelen av biblioteket 8

9 resultat av dette Det er en faglig utfordring å utvikle det sosiale biblioteket, krever tilstrekkelig bemanning Krever mer samordning av fellesrommet mellom flere tjenester (kantine, skole, bibliotek) 5.3 Fremtidig løsning kombinasjonsbibliotek Sammenslåing. Bruk av 2.etg Beskrivelse - fysisk løsning Hele bibliotek-arealet er lokalisert til 2.etg. (500 m2). I tillegg er det magasin i kjelleren (50 m2). Tilgang til grupperom som kan brukes i tilknytning til kursing/læring. Tilgang til amfi i 1.etg, men dette ligger i praksis utenfor bibliotekets arealområde. Nye muligheter med en slik løsning Begge de nåværende bibliotekene blir samlet på et plan. Noe som gir et klart bedre tjenestetilbud til brukerne. Mulighet for å legge til rette for div aktiviteter/arrangementer, men for enkelte tiltak kan det bli litt snaut med plass. Muligheter Vil være mye mer attraktivt å oppsøke biblioteket på kveldstid da flere aktiviteter foregår rundt biblioteket. Eks. foreldre som kjører barna på aktiviteter på kveldstid kan da benytte seg av bibliotekets tjenester. Muliggjør en fysisk opprustning av tjenesten kan gi et bibliotek tilpasset biblioteksmeldingen, en digital samtid og barn og unges medierte oppvekst. Et opprustet bibliotek vil kunne gi en bedre mulighet til å utnytte den digitaliserte kunnskapsbasen bedre. Være bedre rustet til å møte det nasjonalt leseløftet (KD,KKD)(rettet mor barn,unge og voksne) Det er nå muligheten for å utvikle et Styrke Styrke lesing, kompetanseutvikling og kunnskapsdanning, informasjonskompetanse og statistikk, regelverk og samarbeid Med frivillighetssentral under samme tak forenkles distribusjon til barneskoler og barnehager Kan ha utvidete åpningstider med økt bemanning Muliggjør samarbeid med OPUS og NAV om lokale oppgaver/utfordringer Bibliotekets areal og innhold kan fylle flere funksjoner o kan fylle ulike rådgivningsbehov (eks. gi rom for med karriereveiledning) o læringsarena for flyktninger og asylsøkere Elev seniorsurf, prosjekter med skole/barnehage, asylmottak 9

10 kombinasjonsbibliotek er til stede. Trolig lenge til neste mulighet Søke om tiltaksmidler Samarbeidsløsninger prøve ut kreative løsning IKT: medier komm barnehage eldre (digitale fortellinger fra Gausdal - historielaget Bedre utnyttelse av økonomiske ressurser Trusler Hvis utilstrekkelig bemanning, vil man ikke få utnyttet potensialet. Begge tilbudene vil kunne svekkes som et resultat av dette Svakhet Hele bibliotekekarealet ligger i 2.etg. - Brukerne må benytte heis/trapp for å komme til biblioteket - Ingen naturlig gjennomgangstrafikk 5. 4 Eksisterende organisasjonsmodell a) Nåværende løsning - folkebibliotek Beskrivelse - fysisk løsning Hele bibliotek-arealet er lokalisert til 1.etg. (200 m2). I tillegg er det magasin i kjelleren (30 m2). Folkebiblioteket fungerer pr. i dag som et tradisjonelt bibliotek altså en ren utlånsinstitusjon. Lokalet er godt utnyttet plassmessig så godt at det i praksis er vanskelig å finne plass for andre aktiviteter. Skal man for eksempel ha forestilling e.l i barneavdelingen, kreves det en omfattende arbeidsøkt både i for- og etterkant. Tiltak rettet mot voksne slik som foredrag, forfattermøte m.m er i praksis ikke gjennomførbart i de nåværende lokalene. Muligheter Rendyrke utlånsfunksjonen Spesialisere seg på nisjer på bekostning av bredde Styrke Lagerplass er tilpasset dagens størrelse og drift Ligger sentralt til i kommunesenteret, nærhet til servicetorget Kan bruke ansatte på servicekontoret til å betjene biblioteket ved behov 10

11 Trusler Kan forvitre, sakke akterut, ikke i stand å tilby de tjenestene som samtiden vil kreve Svakhet Er lite og trangt få muligheter til å drive med annet en rent utlån For lite bemanning b) Nåværende løsning skolebibliotek Beskrivelse - fysisk løsning Biblioteket er lokalisert i 1.etg (140 m2). I tillegg finnes et lager/kott (6 m2). Biblioteket fungerer hovedsakelig som et tradisjonelt skolebibliotek. Har i tillegg funksjon som en sosial møteplass, pga sin sentrale beliggenhet. Fysisk begrensning med tanke på arrangementer, forfatterbesøk, osv Muligheter Rendyrke skolebibliotekfunksjonen. Styrke Er i dag husets hjerte lokaliseringsmessig. Lett å oppsøke da det er lett tilgjengelig Trusler Lav bemanning resultatet blir kun drift, lite ressurser til utvikling Samlingen forvitrer lite midler til utvikling En del av faglitteraturen er moden for gjennomgang med tanke på kassering. Svakhet Minimalt med lagerplass Ikke plass til å utvide virksomheten Eksempelvis infotek, læringssenter 11

12 12

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE

STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE 1 Innhold 1. Sammendrag og anbefalinger... 3 2. Formål med rapporten... 4 3. Dagens situasjon og utviklingstrekk... 5

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

SAMHANDLING OG SAMBRUK

SAMHANDLING OG SAMBRUK Vedlegg 1 Prosjekt SAMHANDLING OG SAMBRUK Referanse 1318582054419 Rapport nr.: 2 juni 2014 1 Prosjektet Samhandling og sambruk 2012 2014 har vært eid av Lenvik bibliotek i samarbeid med Finnsnes AS, Studiesenter

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ 2 Innledning... 4 3 Målsetting med Kulturkvartalet og ny ungdomsskolestruktur... 5 3.1 Målsetting Kulturkvartalet... 5 3.2 Målsetting med ny skolestruktur... 7 4 Synergier

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen Alltid mer å lære Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen 1 Innledning Både Bystyret i Trondheim kommune og Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjort vedtak som signaliserer

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

,QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS %LEOLRWHNSODQIRU1RUGODQG

,QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS %LEOLRWHNSODQIRU1RUGODQG ,QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS Innholdsfortegnelse 675$7(*,(52*+$1'/,1*63/$1 1.1 MÅLSETTING:... 6 1.2 STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN... 6 6W UUHUHJLRQDOWVDPDUEHLGRPELEOLRWHN 1.2.1.1 Regionale bibliotekløsninger...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer