NOTAT VEDR. ETABLERING AV KOMBINASJONSBIBLIOTEK FOR GAUSDAL KOMMUNE OG GAUSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT VEDR. ETABLERING AV KOMBINASJONSBIBLIOTEK FOR GAUSDAL KOMMUNE OG GAUSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 NOTAT VEDR. ETABLERING AV KOMBINASJONSBIBLIOTEK FOR GAUSDAL KOMMUNE OG GAUSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Innledning Bibliotektjenestene i Gausdal er under debatt. Skal de eksisterende løsningene opprettholdes, eller skal kommunen se seg om etter andre organisasjonsmodeller for å kunne møte behovene framover? Et forslag er å se nærmere på en samarbeids- og samordningsløsning mellom Gausdal folkebibliotek og skolebiblioteket til Gausdal videregående skole. En løsning som innebærer flytting av folkebiblioteket til Gausdal videregående skole, en sammenslåing med skolebiblioteket, og utbygging av skolens bygningsmasse. Det er også tatt til orde for at en slik utbygging kan sees i sammenheng med ny hall, og samlokalisering av Kulturskolen og Frivillighetssentralen. Med andre ord en opprustning og utvidelse av fritids- og kulturtilbudet, og på mange måter en etablering av et mulig nytt kultursenter i kommunen. En løsning som på den ene siden innebærer at folkebibliotektilbudet løsrives fra kommunesenteret for øvrig, men som på den andre siden kan bety at en spennende utviklingsretning for begge de omtalte bibliotektilbudene. Bibliotektilbudet i Gausdal skal selvsagt utvikle seg og kunne tilby innbyggerne solide bibliotektjenester og være gode møteplasser uavhengig av løsninger som velges. Spørsmålet er mer om dagens eksisterende løsninger er robuste nok og har tilstrekkelig infrastruktur til å møte muligheter og utfordringer i vår digitale samtid og framtid. Det er også interessant hva slags organisatorisk og kulturell merverdi, og økonomiske fordeler en samordningsløsning vil kunne gi Gausdal-samfunnet. 2. Et robust og omstillingsdyktig bibliotektilbud for innbyggerne i Gausdal Bibliotekmeldingen utfordrer kommunene på bibliotekets innhold, organisering og rolle i lokalsamfunnet. Meldingen trekker opp noen hovedretninger for bibliotekenes tjenester framover og tar til orde for en utvidet forståelse av hva et bibliotek er. Meldingen antyder også at Kultur- og kirkedepartementet vil stimulere til utprøving av nye organisasjonsmodeller eksempelvis modellbibliotek. Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal gjennom et pilotprosjekt støtte satsinger som styrker større folkebibliotek som arena for digital kompetanse. Hvorvidt det vil følge utviklingsmidler med slike utprøvingsprosjekter er ennå for tidlig å si noe om, men det er kanskje naturlig å tenke seg at nye midler vil tilgodese kommuner som tenker i disse baner. 1

2 Hvilke forhold er det da viktig å se nærmere på når diskusjonen om bibliotekenes organisering i Gausdal skal konkluderes? Det er mange faktorer i lokalsamfunnet som vil spille inn ved en slik totalvurdering og beslutning. Arbeidsgruppen har ikke anlagt en slik bred tilnærming, og har i første omgang kun vurdert eksisterende løsninger og ulike fordeler og eventuelle ulemper ved etablering av et kombinasjonsbibliotek i kommunen. Noen sentrale spørsmål gruppen har stilt seg er: Er den eksisterende bygningsmassen fleksibel nok til å møte en forventet utvidelse av bibliotekets rolle? Har de nok teknisk infrastruktur til å nytte seg av den stadig voksende digitale kunnskapsallmenningen? Kan dagens bibliotek videreutvikles slik at de kan differensiere tilbudet ytterligere ovenfor ulike og nye brukergrupper? Hvordan er dagens løsninger tilpasset oppgaven som en stadig viktigere læringsarena for lesing og leselyst? Hvilke gevinster vil en kombinert løsning gi kommunens innbyggere? 3. Arbeidsgruppens mandat Arbeidsgruppen for etableringen av felles bibliotek mellom Gausdal kommune og Gausdal videregående skole, har hatt følgende mandat å utarbeide en tilrådning som belyser: 1) bibliotekets funksjonsområder 2) utforming av lokalene for å oppnå best mulig funksjonalitet og kvalitet i tjenestene innen definerte funksjoner/tjenester 3) framtidig drift 4. Arbeidsgruppens anbefaling 4.1 Forslag til organisasjonsmodell for bibliotekene i Gausdal: Arbeidsgruppen vil anbefale å velge en sammenslåing av Gausdal folkebibliotek og skolebiblioteket ved Gausdal videregående skole til et kombinasjonsbibliotek. (viser til punkt 5.2 og 5.3) Gruppen mener bibliotekene i Gausdal med dagens organisasjonsmodell vil kunne opprettholde en smalere tjeneste med hovedvekt på utlånsvirksomheten, og til en viss grad møte en del av de nåværende utfordringene uten sammenslåing. Gruppen er på den ene siden bekymret for hvor godt rustet de er til å imøtekomme krav og forventninger som vil bli stilt til bibliotekets tjenester i årene fremover (jfr. Stortingsmelding nr bibliotekmeldingen). På den andre siden ser vi gode gevinster for kommunen og dens innbyggere og spennende utviklingsmuligheter med en kombinert løsning 2

3 4.2 Definisjon og perspektiv for anbefalingen: Arbeidsgruppa har lagt stor vekt på 5 sentrale perspektiv i sin vurdering av et framtidig bibliotektilbud: a) En utvidet definisjon av biblioteket til grunn for sin anbefaling: Det sosiale biblioteket Biblioteket er ein institusjon som med utgangspunkt i samlingar av dokument digitale eller fysiske initierer og organiserer sosiale prosessar, først og fremst sosiale prosessar knytte til læring og kulturformidling. Det sosiale bibliotek rommer såleis ei vidare forståing av kva eit bibliotek er og fangar inn kjernen av det eit bibliotek alltid har gjort, samstundes som omgrepet også identifiserer ei oppgåve som vert stadig viktigare for biblioteka i det digitale samfunnet å styrke de sosiale funksjonane til bibliotekene, kulturperspektivet og biblioteket som et offentlig møtestad for alle. (jfr. Bibliotekmeldingen s, 14) b) Oppland fylkesbiblioteks sentrale hovedsøyler av hva bibliotekenes tjenester skal være: læringsarena, kulturarena, infoarena, møtearena c) Flerkulturelle og spesielle bibliotektjenester for de som har minoritetsbakgrunn, bl.a. bøker på morsmål, språkkurs, bl.a. norskkurs og PC til bruk på biblioteket d) Det grunnleggende perspektivet i Stortingsmelding nr. 23- Bibliotekmeldingen (s.12) - er at den digitale utviklingen vil ha en grensesprengende virkning på bibliotektjenestene framover e) Biblioteket som formell og uformell læringsarena (Stortingsmelding nr. 23- Bibliotekmeldingen s. 123, 125, 126) 4.3 En kombinert løsning - noen eksempler på hovedgevinster for innbyggerne og kommunen Styrke og videreutvikle bibliotekets funksjon og rolle som offentlig møteplass for kultur og kunnskapsformidling Gi en tettere kobling mellom skole og lokalsamfunn Større fagmiljø / personalressurser (samlet på et sted) åpner muligheten for bredere og mer faglig anlagt drift Vil forenkle og muliggjøre en mer helhetlig og gjennomgående tilnærming til læring fra barnehage ut videregående skole Desentraliserte og fleksible læringsarenaer Ved at skole og bibliotek kan utnytte hverandres tjenester bedre (kantine gir eksempelvis tjenester til bibliotekets brukere, og visa versa) vil dette gi en bedre og helhetlig utnyttelse av de nye arealene for alle sentrale aktører. Eksempelvis vil foreldre som venter på barna som er i hallen kunne benytte disse arealene til nyttige forhold Et nybygd bibliotek vil være rustet til å ivareta det grunnleggende perspektivet i bibliotekmeldingen om den digitale utviklingen 3

4 Stordriftsfordeler (eks bruke folk fra frivillighetssentralen o.l til enkel skankebetjening og utlån) Bjørnson/Aulestad. Mer ressurser som kan brukes til arrangementer/profilering Mulighet til nærmere oppfølging og videreutvikling med naturlige samarbeidspartnere 4.4 Valg av kombinasjonsbibliotek - forankring i styringsdokumenter: Arbeidsgruppa finner støtte for sin anbefaling og syn i sentrale regionale og nasjonale styringsdokumenter som regulerer bibliotektjenestene i Gausdal. Nedenfor er det kort vist til hvilke sentrale styringsdokumenter. Lokalt 1. Kommunestyresak 103/07. 13/12/07: Regional bibliotekplan Regionalt 2. Bibliotekplan for Oppland : Det sømløse bibliotek (skal rulleres) 3. Regional bibliotekplan : Lillehammer-regionen 4. Mulighetenes Oppland regionalt handlingsprogram Utviklingsplan for bibliotektjenesten ved de videregående skolene i Oppland (skal rulleres) Nasjonalt: 6. Stortingsmelding nr /09: Bibliotekmeldingen 7. ABM-skrift nr. 30/31: Bibliotekreform Stortingsmelding nr /08: Språkmeldingen 9. Program for skolebibliotek, 2009/ Stortingsmelding nr /08: Kvalitet i skolen 11. Stortingsmelding nr /07: Eit informasjonssamfunn for alle 12. enorge 2009 det digitale spranget 5. Arbeidsgruppens vurdering av ulike organisasjonsmodeller Arbeidsgruppen har vurdert 2 løsningsmuligheter som kombinasjonsbibliotek. Det er også foretatt en vurdering av den eksisterende bibliotekløsningen i kommunen. 4

5 Det er benyttet en meget forenklet swot-analyse i arbeidet med alternativene. En Swot-analyse innebærer i denne sammenheng at man prøver å identifisere styrke, muligheter, svakheter og trusler ved de ulike organisasjonsmodellene man vurderer for bibliotekene i Gausdal. Arbeidsgruppen skisserer 2 løsningsalternativer til kombinasjonsbibliotek: 1) Kombinasjonsbibliotek med hovedlokalisering i 2.etg., samt en utvidet løsning med en tettere kobling til vrimlehall og kantine i 1.etg. (se 5.2.) 2) Kombinasjonsbibliotek utelukkende lokalisert til 2.etg. (se 5.3) Nedenfor skisseres, forankres og begrunnes muligheter og fordeler ved en kombinert løsning. Begge alternativer vil bli vurdert. Det vil også bli gjort analyser av nåværende løsninger. 5.1 Fremtidig løsning kombinasjonsbibliotek oppdeling av kombinasjonsbibliotekets brukere i segmenter Arbeidsgruppen har lagt inn noen forutsetninger for bruk av et slikt bibliotek: 1. Digital opprustning av biblioteket med ulike digitale redskaper; som læringsressurser; eksempelvis smartboards, håndholdte spillkonsoller, Nintendo, mp3 spillere, i-phones (for individuell læring eks. språk, eller til samarbeidslæring lokalt eller globalt), videokonferanseutstyr, og stasjonære pc er til bruk for søk i den digitale kunnskapsbasen 2. Fleksibel tilrettelegging av bibliotekets lokaler for småkurs og lignende 3. Hvis tilbudet utvides kan noen få tilbud gis mot en enkel leiekostnad (som kan igjen brukes til opprustning av det tekniske utstyret her tenker vi på løsninger som kan benyttes av næringslivet: videokonferanse, lokaler, prosjektarbeid og lignende). Brukergrupper Type bruk Dagtid Etterm./ Kveld Førskolebarn Hovedbibliotekfunksjon, digital x læringsarena Barnehage Små Barneskole SFO Supplement til egne skolebibliotek, alternativ læringsarena x 5

6 6-13 år Ungdomsskole Supplement til eget skolebibliotek, alternativ læringsarena x VG-skole Hovedbibliotekfunksjon, alternativ læringsarena, holde småkurs for ulike grupper (pensjonister, osv) x (x) Voksenopplæring Alternativ læringsarena, digital læringsarena Asylmottak Språklæring x x Pensjonister Opplæring/seniorsurf. Tidspunkt kan x x til en viss grad styres Bosatte flyktninger Småkurs x x Lokalbefolkningen Småkurs x x Lokale lag og foreninger Småkurs x x Voksne Hovedbibliotekfunksjon Transportører/Frivillighetssentralen x x Pensjonister x x Foreldre som venter på barna som x deltar på kulturskolen/fritidsaktiviteter i hallen Øvrige x x Næringslivet (en mulig utvidelse for å støtte småbedriftene i kommunen) F.eks: Videokonferanse, leie møterom til prosjektarbeid - småskala, leie digitalt tilrettelagte arbeidsplasser, småkurs fra elever vg.skole (IKT, medier og kommunikasjon) x 6

7 Hyttebrukere Ferier, langhelger x x 5.2 Fremtidig løsning kombinasjonsbibliotek Sammenslåing. Bruk av 1. og 2.etg Noen spesielle begrunnelser for en slik løsning gjennom utdrag fra Bibliotekmeldingen: - Folkebibliotekene må utvikle seg i nært samspill med andre kulturarenaer (s.131) - Utviklingen av folkebiblioteket som digital tjenesteformidler og fysisk møtested understreker at kommunen bør tenke samhandling og samlokalisering for de oppgavene de utfører på kulturfeltet (s. 132, 101 og 107) - Det fysiske rommet legger rammene for hvordan biblioteket kan legge til rette for og utforme de ulike aktivitetene. Meldingen peker f.eks på at biblioteket bør ha fleksible planløsninger slik at lokalene lett kan endres etter behov og at møtestedet bør være en samling av flere funksjoner (s. 123). - Bibliotekene skal tilby åpne, innbydende og fleksible rom og det bør være plass til utstillinger, lærings, og prosjektfasiliteter. (s. 132) - Viser til Stortingsmelding nr /07. Eit informasjonssamfunn for alle, og e-norge 2009 som peker på folkebibliotekene som arenaer der innbyggerne bør kunne utvikle sin digitale kompetanse (s.126) - Åpne skolebibliotek, gjerne utenfor skoletiden, vil være et bidrag i arbeidet med å utjevne sosiale og kulturelle skiller (s.127) - Departementet mener folkebibliotekene bør kunne gå inn i en sentral rolle for hele det lokale kulturfeltet i større grad enn i dag (s. 132) Beskrivelse - fysisk løsning Hoveddelen av biblioteket er lokalisert til 2.etg. (500 m2). I tillegg er det magasin i kjelleren (50 m2). Tilgang til grupperom som kan benyttes i tilknytning til kursing/læring. En del av 1.etg fungerer som inngangsportal til biblioteket. Nær beliggenhet og kombinasjonen med kantine og vrimlehall som døråpner til biblioteket gir nye muligheter. Deler av vrimlehallen kan i fast eller varierende grad brukes som areal til en del av bibliotekets tjenester, (eks. tidskrifter, skolebrosjyrer/materiell og 2-3 publikum-pc er). Kantina kan benyttes til servering ved arrangementer osv. I vrimlehallen er det også foreslått å bygge et amfi. Dette vil være svært nyttig både for biblioteket og andre aktører i kommunen. Resten av biblioteket i 2.etg. kan stenges av fysisk uavhengig hva som skjer i 1.etg. Deler av vrimlehallen (bibliotekarealet) kan ved behov stenges av ved hjelp av en glasskyvedør-løsning. Ved bruk av en slik glasskyvedør-løsning kan både kantine og vrimlehall bli en ressurs for biblioteket og omvendt. Nye muligheter med en slik løsning En slik løsning gir mulighet for flere kombinasjonsmuligheter for flere aktører i kommunen. Ikke minst vil det være svært viktig med tanke på å utvikle det sosiale biblioteket som brobygger og et offentlig møtested for alle. 7

8 Rent praktisk vil en slik løsning gi biblioteket tilgang til mer areal, som er en svært viktig faktor hvis biblioteket skal kunne tilby sine tjenester på en god og hensiktsmessig måte. Med økte personalressurser vil åpningstidene endres og utvides sammenlignet med nåværende løsning. Et større bibliotektilbud vil kunne trekke flere fagpersoner som søkere til ledige stillinger. Muligheter Fornying og utvikling av nye tjenestetilbud Vil være mye mer attraktivt å oppsøke biblioteket på kveldstid da flere aktiviteter foregår rundt biblioteket. Eks. foreldre som kjører barna på aktiviteter på kveldstid kan da benytte seg av bibliotekets tjenester. Muliggjør en fysisk opprustning av tjenesten kan gi et bibliotek tilpasset bibliotekmeldingen, en digital samtid og barn og unges medierte oppvekst. Et opprustet bibliotek vil kunne gi en bedre mulighet til å utnytte den digitaliserte kunnskapsbasen bedre. Være bedre rustet til å møte det nasjonale leseløftet (KD,KKD)(rettet mot barn,unge og voksne) Det er nå muligheten for å utvikle et kombinasjonsbibliotek er til stede. Trolig lenge til neste mulighet Søke om ulike tiltaksmidler Samarbeidsløsninger prøve ut kreative løsninger Trusler Hvis utilstrekkelig bemanning, vil man ikke få utnyttet potensialet Begge tilbudene vil kunne svekkes som et Styrke Styrke lesing, kompetanseutvikling og kunnskapsdanning, informasjonskompetanse og statistikk, regelverk og samarbeid Med frivillighetssentral under samme tak forenkles distribusjon til barneskoler og barnehager Kan ha utvidete åpningstider med økt bemanning Muliggjør samarbeid med OPUS og NAV om lokale oppgaver/utfordringer Bibliotekets areal og innhold kan fylle flere funksjoner, eks: o kan fylle ulike rådgivningsbehov (eks. gi rom for med karriereveiledning) o læringsarena for flyktninger og asylsøkere Brukes til elevformidling som: seniorsurf, prosjekter med skole/barnehage, asylmottak studieretninger ved skolen kan benyttes til faglig formidlingsarbeid. f.eks: linjen medier og kommunikasjon (f.eks: produsjon av digitale fortellinger fra Gausdal historielaget) Bedre utnyttelse av økonomiske ressurser Svakhet Hovedbiblioteket ligger i 2.etg. - Brukerne må benytte heis/trapp for å få adgang til hoveddelen av biblioteket 8

9 resultat av dette Det er en faglig utfordring å utvikle det sosiale biblioteket, krever tilstrekkelig bemanning Krever mer samordning av fellesrommet mellom flere tjenester (kantine, skole, bibliotek) 5.3 Fremtidig løsning kombinasjonsbibliotek Sammenslåing. Bruk av 2.etg Beskrivelse - fysisk løsning Hele bibliotek-arealet er lokalisert til 2.etg. (500 m2). I tillegg er det magasin i kjelleren (50 m2). Tilgang til grupperom som kan brukes i tilknytning til kursing/læring. Tilgang til amfi i 1.etg, men dette ligger i praksis utenfor bibliotekets arealområde. Nye muligheter med en slik løsning Begge de nåværende bibliotekene blir samlet på et plan. Noe som gir et klart bedre tjenestetilbud til brukerne. Mulighet for å legge til rette for div aktiviteter/arrangementer, men for enkelte tiltak kan det bli litt snaut med plass. Muligheter Vil være mye mer attraktivt å oppsøke biblioteket på kveldstid da flere aktiviteter foregår rundt biblioteket. Eks. foreldre som kjører barna på aktiviteter på kveldstid kan da benytte seg av bibliotekets tjenester. Muliggjør en fysisk opprustning av tjenesten kan gi et bibliotek tilpasset biblioteksmeldingen, en digital samtid og barn og unges medierte oppvekst. Et opprustet bibliotek vil kunne gi en bedre mulighet til å utnytte den digitaliserte kunnskapsbasen bedre. Være bedre rustet til å møte det nasjonalt leseløftet (KD,KKD)(rettet mor barn,unge og voksne) Det er nå muligheten for å utvikle et Styrke Styrke lesing, kompetanseutvikling og kunnskapsdanning, informasjonskompetanse og statistikk, regelverk og samarbeid Med frivillighetssentral under samme tak forenkles distribusjon til barneskoler og barnehager Kan ha utvidete åpningstider med økt bemanning Muliggjør samarbeid med OPUS og NAV om lokale oppgaver/utfordringer Bibliotekets areal og innhold kan fylle flere funksjoner o kan fylle ulike rådgivningsbehov (eks. gi rom for med karriereveiledning) o læringsarena for flyktninger og asylsøkere Elev seniorsurf, prosjekter med skole/barnehage, asylmottak 9

10 kombinasjonsbibliotek er til stede. Trolig lenge til neste mulighet Søke om tiltaksmidler Samarbeidsløsninger prøve ut kreative løsning IKT: medier komm barnehage eldre (digitale fortellinger fra Gausdal - historielaget Bedre utnyttelse av økonomiske ressurser Trusler Hvis utilstrekkelig bemanning, vil man ikke få utnyttet potensialet. Begge tilbudene vil kunne svekkes som et resultat av dette Svakhet Hele bibliotekekarealet ligger i 2.etg. - Brukerne må benytte heis/trapp for å komme til biblioteket - Ingen naturlig gjennomgangstrafikk 5. 4 Eksisterende organisasjonsmodell a) Nåværende løsning - folkebibliotek Beskrivelse - fysisk løsning Hele bibliotek-arealet er lokalisert til 1.etg. (200 m2). I tillegg er det magasin i kjelleren (30 m2). Folkebiblioteket fungerer pr. i dag som et tradisjonelt bibliotek altså en ren utlånsinstitusjon. Lokalet er godt utnyttet plassmessig så godt at det i praksis er vanskelig å finne plass for andre aktiviteter. Skal man for eksempel ha forestilling e.l i barneavdelingen, kreves det en omfattende arbeidsøkt både i for- og etterkant. Tiltak rettet mot voksne slik som foredrag, forfattermøte m.m er i praksis ikke gjennomførbart i de nåværende lokalene. Muligheter Rendyrke utlånsfunksjonen Spesialisere seg på nisjer på bekostning av bredde Styrke Lagerplass er tilpasset dagens størrelse og drift Ligger sentralt til i kommunesenteret, nærhet til servicetorget Kan bruke ansatte på servicekontoret til å betjene biblioteket ved behov 10

11 Trusler Kan forvitre, sakke akterut, ikke i stand å tilby de tjenestene som samtiden vil kreve Svakhet Er lite og trangt få muligheter til å drive med annet en rent utlån For lite bemanning b) Nåværende løsning skolebibliotek Beskrivelse - fysisk løsning Biblioteket er lokalisert i 1.etg (140 m2). I tillegg finnes et lager/kott (6 m2). Biblioteket fungerer hovedsakelig som et tradisjonelt skolebibliotek. Har i tillegg funksjon som en sosial møteplass, pga sin sentrale beliggenhet. Fysisk begrensning med tanke på arrangementer, forfatterbesøk, osv Muligheter Rendyrke skolebibliotekfunksjonen. Styrke Er i dag husets hjerte lokaliseringsmessig. Lett å oppsøke da det er lett tilgjengelig Trusler Lav bemanning resultatet blir kun drift, lite ressurser til utvikling Samlingen forvitrer lite midler til utvikling En del av faglitteraturen er moden for gjennomgang med tanke på kassering. Svakhet Minimalt med lagerplass Ikke plass til å utvide virksomheten Eksempelvis infotek, læringssenter 11

12 12

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gran bibliotek Lunner bibliotek Jevnaker folkebibliotek Rullering av Regionale bibliotekplaner

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 Saksframlegg ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning.

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning. Prosjektplan Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg - biblioteket Bakgrunn for prosjektet KKP biblioteket Stortingsmelding nr 23 om bibliotek (2008 2009) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014 Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 statusrapport 2014 Fokusområde 1 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena Strategi 1.1 Vestfoldbibliotekene skal være aktive arenaer for debatt og aktualitet Tiltak

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 7460/2007 Arkivnr.: C60/&13 Saksnr.: 2007/1460 Høringsuttalelse Bibliotekreform 2014 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Bibliotekmeldingen et verktøy

Bibliotekmeldingen et verktøy Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena ai ei digital tid Bibliotekmeldingen et verktøy for utvikling av bibliotekene Grete Bergh, seniorrådgiver ABM-utvikling Bibliotekreform 2014 ytringsfrihet

Detaljer

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer

Nye kommuner bibliotek i nye roller

Nye kommuner bibliotek i nye roller Nye kommuner bibliotek i nye roller Presentasjon i seminar for bibliotek i Trøndelagsfylkene 29.11.2016 Grete Bergh, grete.bergh@gmail.com, www.gretebergh.no, Hvordan planlegge for best mulig bibliotekvirksomhet

Detaljer

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011 KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 05.03 Dokument nr: 03 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 Godkjent av: Rektor BIBLIOTEKPLANEN

Detaljer

Kort om modellbibliotek

Kort om modellbibliotek 17.03.2010 Kort om modellbibliotek Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling St.meld. nr 23 (2008-2009) "For å vidareutvikle biblioteka som offentleg møtestad og synleggjere folkebibliotek med god funksjonalitet,

Detaljer

Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen. Leikny Haga Indergaard 10.11.2010

Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen. Leikny Haga Indergaard 10.11.2010 Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen Leikny Haga Indergaard 10.11.2010 Modellbibliotek "For å vidareutvikle biblioteka som offentleg møtestad og synleggjere folkebibliotek med god funksjonalitet,

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

OPPLAND 02. MAI 200? KØ. w. Bibliotekreform Høring Uttalelse fra Oppland fylkeskommune. Fytkesrådmannen. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

OPPLAND 02. MAI 200? KØ. w. Bibliotekreform Høring Uttalelse fra Oppland fylkeskommune. Fytkesrådmannen. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO OPPLAND fylkeskommune Fytkesrådmannen KØ. w 02. MAI 200? Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 200401250-2 /058 &40 Deres ref.: Lillehammer, 23. april 2007 Bibliotekreform

Detaljer

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03. enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.06 enorge 2009: en offensiv politikk for IT-samfunnet 3 hovedfokus

Detaljer

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket 1-.. 1I., u a,...,. n^ Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket HELGELAND Regionråd 12.03.2007 Ytre Helgeland Bibliotek Vedlagt følger utskrift av vedtak 20/07 fra styremøte i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816 NEDLEGGING AV ÅMOT BIBLIOTEKFILIAL Rådmannens innstilling: 1. Åmot bibliotekfilial legges ned fra 1. juli 2015 2. 17,5 timer

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

17 medarbeidere - hvem er vi:

17 medarbeidere - hvem er vi: 17 medarbeidere - hvem er vi: Ingrid Ericson ST, bibliotek i vgs., litteraturformidling, turnéer. Morten O. Haugen NT, kultur, bibliotek, samisk, statistikk Karina Bording Halgunset ST, kultur- og bibliotekbuss,

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak:

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak: HEDMARK FYLKESKOMMUNE SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN Fylkesrådet Møte 30.04.07 SAK 60/07 HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Biblioteket som arena for voksnes læring

Biblioteket som arena for voksnes læring Biblioteket som arena for voksnes læring Vigdis Moe Skarstein Nasjonalbibliotekar Asker bibliotek Foto: Bjørn Djupvik Ytringsfrihet skal finne sted * Ytringsfrihet er en viktig forutsetning for å ha et

Detaljer

Gode lesere på arbeidsplassen. (Ref #1117)

Gode lesere på arbeidsplassen. (Ref #1117) Gode lesere på arbeidsplassen. (Ref #1117) Søknadssum: 210000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sør-Trøndelag

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 BRØNNØY KOMMUNE Brennøy bibliotek 4. APR. 2007 8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO BIBLOTEKREFORM 2014: HØRINGSSVAR Brønnøy kommune takker for høringsbrev

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter

Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter Arbeidsbok Dialogkonferansen om felles bibliotekplan for Vestfold-bibliotekene 9. desember 2009 Vestfold fylkesbibliotek www.sareptas.no Side 1 Program 09.00

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Planprogram for regional bibliotekplan

Planprogram for regional bibliotekplan Planprogram for regional bibliotekplan 2016-2027 Høringsutkast frist 31. mars 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formål med regional bibliotekplan 2016-2027... 2 Plantema... 3 Bibliotekenes samfunnsoppdrag...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2016/1875-2 Arkiv: C60 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 24.10.2016 Høring - Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2017-2020 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 35/16

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Ege ltur- okirked.._.. ; Vestfold fylkesbibliotek SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200603227 Arkivnr. Saksbehandler Unni Wenche Minsås ' ^w«j.^'.si,yyr;;s9raaitc.rn+t+uwer Saksgang Møtedato

Detaljer

Ny Regjering - ny politikk?

Ny Regjering - ny politikk? Ny Regjering - ny politikk? Ny regjering - ny politikk? Partienes programmer Regjeringserklæringen Politiske signaler (utspill m.m.) Oppsummering Arbeiderpartiet Ruste opp bibliotekene slik at de tilfredsstiller

Detaljer

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte VEDLEGG 4 NOTAT Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Oppvekst- og kultursjef Implementering av modell 3, jf. F-sak 35/16, 11.05.2016. Organisering av kulturområdet: Formannskapet vedtok 11.05.2016

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Oppland og partnerskapsavtaler

Oppland og partnerskapsavtaler Oppland og partnerskapsavtaler Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Oppland fylkesbibliotek Adresse postboks 187 2802 Gjøvik Organisasjonsnummer 961382335 Hjemmeside http://www.oppland.no/fag-og-tjenester/fylkesbiblioteket/

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune.

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Mål for prosjektet: Kartlegge samarbeidsformer, metodikk og strukturer som skaper velfungerende og effektive pedagogiske

Detaljer

Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester

Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester På de første to møtene i forhandlingsutvalgene, har det vært drøfta spørsmål omkring 1) begrunnelse/mål for en ev kommunesammenslåing og 2)

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add)

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Søknadssum: 65 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Holmestrand kommune ved

Detaljer

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Hamar 9. november 2011 Sigrun Aamodt Hva viser forskning om betydningen av foreldreinvolvering i barns skoleprestasjoner? At-home-good-parenting

Detaljer

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 13/2916-4 Løpenr.: 7741/13 Arkiv: C61 SAKSARKIV Saksbehandler: Knut Werner Hansen BIBLIOTEKUTVIKLING OG STATISTIKK 2012 Fylkesordførers innstilling til v e d t a k: ::: Kultur-

Detaljer

Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære

Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære BYAFOSSEN SKOLE, Steinkjer, Nord-Trøndelag (17) Av Mari-Anne Mørk Biblioteket på Byafossen skole skal være en plass som inspirerer til læring, og som

Detaljer

'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK

'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK 'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK Kultur - og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 0 7. MAI2007 aaa. J(o 573 - a4 Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/25651 /TKJE 03.05.2007 Bibliotekreform 2014. Høringssvar

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C60 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C60 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C60 &13 Arkivsaksnr.: 14/8034-2 Dato: 1.9.2014 HØRING - BIBLIOTEKSTRATEGI FOR BUSKERUD 2015-2020 INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for kultur, idrett og

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forord Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 er en felles plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Formålet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) innledning Skolebiblioteket arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014. Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet.

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014. Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet. HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet. Med denne meldingen vil biblioteksektoren i utgangspunktet

Detaljer

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887)

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Søknadssum: 400 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og

Detaljer