E-helse -innovasjon, implementering og samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-helse -innovasjon, implementering og samhandling"

Transkript

1 E-helse -innovasjon, implementering og samhandling Samhandlingskonferanse, Stiklestad, Leif Erik Nohr Seksjonsleder

2

3 Det jeg skal snakke om Telemedisinsenteret Hva er e-helse (og telemedisin) Utfordringer i e-helseinnovasjon Pilotsyken Juss, økonomi og organisasjon Tjenester (eksempler) Telemedisin Meldingstjenester Pasienttjenester Samhandlingsteknologi? Og fremtiden? 3

4 4

5 Formål og mål Framskaffe nye løsninger og ny kunnskap innen telemedisin og ehelse Gjennom forskning og rådgiving legge til rette for bedre samhandling i helsevesenet

6 Telemedisinsk avdeling Nasjonalt senter for telemedisin (NST) Nasjonalt kompetansesenter WHO samarbeids-senter Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL) Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) Ambassador Platform European Space Agency Samhandlingsenhet for Universitetssykehuset

7 Tverrfaglighet Antropologi Teknologi Informatikk Statistikk Sosiologi Psykologi Pedagogikk Juss Helseøkonomi Helsearbeidere IKT Kommunikasjon Teknologi Medisin Organisasjon

8 Hva er e-helse og telemedisin? Vår definisjon fra 90-tallet: "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er geografisk plassert.«for flere definisjoner: 8

9 E-helse Telemedisin 9

10 Kort sagt Bruk av moderne informasjonsteknologi i helse- og omsorgssektoren Journal Meldinger E-læring Epost Webtjenester Konsultasjoner Second opinion Veiledning M.m.m. 10

11 Bruke informasjonsteknologi til å Bedre tilgang på tjenester Bedre tilgang på informasjon Bedre kvalitet Styrke pasientens rolle og status Utvikle helsetjenesten ved hjelp av teknologi og utvikle teknologi for helsetjenesten 11

12 Hva er innovasjon? Innovasjon i helsesektoren kan defineres som en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjons prosess, anvendelse eller organisasjonsform som er tatt i bruk og skaper verdier i form av økt kvalitet, økt effektivitet, økt produktivitet i helse og omsorgssektoren og økt tilfredshet hos pasienter, pårørende og ansatte. I Stortingsmelding nr 7 ( ) «Et nyskapende og bærekraftig Norge» legges en bred definisjon av innovasjon til grunn: «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» 12

13 Innovasjon og e-helse Innovasjon Sykehus Tele medisin E - helse Neste praksis Beste praksis Suksess = Behov x Løsning x Team x Pådriver x Forankring

14 Idefase Validering/ vurdering Utvikling/ verifisering Implementering Utbredelse 14

15 Pilotsyken «Pilotitis» Mange gode ideer Mye god forskning Mange gode prosjekter Noen gode produkter Mange fornøyde brukere Muligheter for innsparing -men ingen tjenester i bruk 15

16 Medisinen? Integrasjon Integrasjon Integrasjon 16

17 Suksessfaktorer som er viktige for medisinsk personell Kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten Samhandling mellom de ulike enhetene i en total behandlingskjede Driften er organisert inn i den daglige driften og rasjonaliserer denne Behandlingsløsningen er faglig godt forankret og ønsket

18 Organisatoriske utfordringer 20% teknologi og 80 % organisasjon Må ha ledelsesforankring Komplekse og fagtunge organisasjoner Endring er aldri bare ny teknologi Implementering trenger ildsjeler Vise gevinster Kvalitative Kvantitative (særlig økonomiske) Ting tar (noen ganger uhorvelig lang) tid 18

19 Juridiske barrierer og muligheter Taushetsplikt og informasjonssikkerhet Hvordan ivareta taushetsplikt og sikre informasjon? Ansvar og forsvarlighet Hvordan behandle pasienter forsvarlig? Pasientrettigheter Hvordan ivareta pasientrettighetene? Kan e-helse styrke pasientens rettigheter? 19

20 Den største juridiske barrieren for utbredelse av telemedisin og e- helse er forestillingen om at jussen er en barriere 20

21 Taushetsplikt og informasjonssikkerhet Sensitiv informasjon «streng» taushetsplikt Verktøy og rutiner for informasjonssikkerhet skal sikre at tausheten ivaretas. Skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet Tilgangskontroll og logging «Need-to-know» møter «nice-to-know» 21

22 Ansvar og forsvarlighet Alt helsepersonell plikter å drive forsvarlig praksis Hvem, hvordan og hva Hvem er ansvarlig for behandlingen og pasienten i en telemedisinsk konsultasjon? Hvordan skal helsepersonell utføre forsvarlig e-helsevirksomhet? Hva kan personellet bli holdt ansvarlig for? Disse spørsmålene skaper fortsatt hodebry rundt om i verden. 22

23 Rundskriv I-12/2001 «Telemedisin og ansvarsforhold» Helsepersonell er ansvarlig også i telemedisinske settinger Ansvarsforholdene endres i utgangspunktet ikke Viktig å avklare ansvar i den enkelte konsultasjon/situasjon Viktig prinsipiell uttalelse: For å drive forsvarlig behandling må legen ha tilstrekkelig og god nok informasjon om pasienten og tilstanden Det har ikke betydning hvordan informasjonen er mottatt Dersom en telemedisinsk konsultasjon gir legen tilstrekkelig informasjon, kan legen behandle pasienten 23

24 Pasientrettigheter Særlig om samtykke Må pasienten samtykke til at e-helsetjenester brukes? Samtykke til informasjonsbehandling E-helse som verktøy for å styrke rettigheter Pasientmedvirkning Informasjon Innsyn i egen journal Egendokumentasjon 24

25 Litt om økonomi En virkelig «show-stopper» Og: Money talks Telemedisin: Innsparinger på et annet sted enn der besparelsen skjer Hvordan regulere? Tjenester uten takst Skal all utvikling måles i besparelser og/eller effektivitet? 25

26 Tjenester (i utvalg) Løsninger for desentralisering av spesialisthelsetjenester Løsninger som styrker kompetansen i primærhelsetjenesten Samhandlingsløsninger Pasient-tjenester 26

27 Prehospital trombolyse Føde CTG Teleradiologi Polikliniske konsultasjoner PRIMÆRHELSETJENESTEN Teleslag Amb. Team Alderpsykiatri Web-konsultasjoner Sårjournal Polikliniske kontroller Akuttmedisinsk Konferanse Dialog-meldinger El. rekv. og henvisning Teledialyse E-læring Akuttpsyk-. vaktsamarbeid Tverrfaglige team - kreft ebup Rus - Lar Dialog-meldinger SYKEHUS DIPS ARENA PASIENTER Sjekkdeg.no Sårbehandling KOLS Kontroll av hjertestartere Rehabilitering Hjemme-dialyse Pasient samhandling Hjemme-sykehus E-læring Selvhjelps-løsninger Eksemskolen Slutta.no

28 Videobasert akuttmedisinsk konferanse - VAKe Virtuelt team Lokal undersøkelse og behandling av pasient Overføring av kliniske data EKG, Puls, BT, SPO2, Temp Behandlingsråd og beslutningsstøtte Avklare eventuell transport

29 29

30 Hva kan VAKe brukes til? Kommunisere og avklare, i samtids- kommunikasjon mellom: pasient, lokalt helsepersonell og forskjellige spesialister Dele og kommunisere alle tilgjengelige pasientdata kvalitetssikret forståelse av situasjonen Tilgang på spesialister, når du trenger det Avklare: pasientvei, behandling og logistikk Organisere med kontakt til AMK tilgang til alle sykehusets spesialistet Avtaler Vite at du har noen å kontakte VAKe HN 2015:..VAKe som gjennomgående kommunikasjonsløsning i akuttberedskapen i alle HF.

31 Desentralisert vaktsamarbeid - DeVaVi Psykiatribakvakt på hjemmekontor til DPS via videokonferanse Akuttpsykiatriske situasjoner Vurdering av innleggelse Sikre tilgang til legespesialist for distriktspsykiatriske døgnenheter og ambulante team

32 «DeVaVi» Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse (DeVaVi) Styrke akuttpsykiatrisk tilbud Overlege i bakvaktsordning og med videokonferanseutstyr Formål: Sikre at legespesialist er tilgjengelig for døgnenheter og ambulante team slik at pasientene kan få best mulig tilbud så nært hjemmet som mulig. Pasienter skal slippe reiser Styrking av lokal kompetanse 32

33 Poliklinisk oppfølging RUS - LAR Lokal oppfølging av opioidavhengige via videokonferanse Hyppigere kontakt og mer fleksibelt tilbud og samarbeid med kommune-helsetjenesten

34 Dialyse Videokonferanse mellom sykehus og enheter uten nefrolog Økt sikkerhet for de rådene som blir gitt Økt trygghet for satellittene ved at man får raskere og mer kvalifisert informasjon tilbake Pasientene har mulighet for å snakke direkte med helsepersonell Nå også hjemmedialyse

35 Pasienten som partner i virtuelt team Virtuelt team skiller seg fra andre lignende verktøy ved at det ikke er diagnosespesifikt, men har generiske funksjoner som gjelder alle kroniske/ komplekse pasientforløp. Diagnosespesifikke verktøy tilgjengeliggjøres som plugins til VT. 35

36 Målsetting Utrede behov og spesifisere generiske funksjonelle krav til en elektronisk samhandlingsløsning Som understøtter tverrfaglig samarbeid i team mellom ansatte på sykehus, primærleger og ansatte i kommunehelsetjenesten Som gjør pasienten til (aktiv) likeverdig partner i teamet For pasienter med langvarige og komplekse forløp

37 Skjermbilde 5 moduler: Pasient og team Behandlingsplan og aktivitet Timeline og meldinger Verktøy og «plug-ins» Import og eksport For mer info: Prosjektleder: Tove Normann, innovasjonsrådgiver NST. 37

38 FUNNKe Meldingsløftet i kommunene Finansiert av Helse-Nord «Helsetjenesten i Nord-Norge skal bli foregangsregion for elektronisk samhandling. Pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og helsestasjoner skal i løpet av 3 år kommunisere elektronisk med fastleger og helseforetak, på kryss og tvers effektivt og sikkert. Det overordnede målet er kvalitet og effektivitet i helsetjenesten.» Pr januar 2015: 85 av 87 kommuner utveksler elektroniske meldinger! 38

39 Samhandlingsteknologi Helse og omsorg i Norge i dag handler om samhandling Teknologisk- og tjenesteinnovasjoner må være rettet mot samhandling Stikkord: Organisering av tjenester Teknologiske standarder Felles forståelser Samhandling må også omfatte pasienter, pårørende, skole, barnevern, osv. 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Det jeg tror kommer Cloud computing «Alt» i skyen Journalen som samhandlingsverktøy og plattform Mellom sykehus og fastleger og pasienten og.. Ikke kjernejournal Pasienten som aktiv deltaker Mer behandling i kommuner og hjemme Billigere og enklere videokonferanse Helt nye helseregistre Større åpenhet 44

45 Takk for oppmerksomheten Leif Erik Nohr 45

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no

Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no www.telemed.no/rapporter Siden telemedisin dreier seg om informasjonsdeling mellom

Detaljer

Prosjektrapport. Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010

Prosjektrapport. Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Prosjektrapport Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Tove Normann Elin reivik Wenche Poppe Heidi Jacobsen Ellen Christiansen Eva Skipenes Gerd Ersdal Line Linstad 1 2 Tittel: Kartlegging

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

KVALITET I SÅRBEHANDLING

KVALITET I SÅRBEHANDLING Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjektoppgave HSI 409 KVALITET I SÅRBEHANDLING 25. mai 2011 Gruppe 1 Bodil Helene Bach Anne Bergland Jassim Abood Senad

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Utvikling og potensial telemedisin i Norge. 18. mars 2015 Line Linstad

Utvikling og potensial telemedisin i Norge. 18. mars 2015 Line Linstad Utvikling og potensial telemedisin i Norge 18. mars 2015 Line Linstad Infrastruktur og legale forhold 3 FUNNKe - meldingsutveksling Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad

Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad Infrastruktur og legale forhold 2 MODNE TJENESTER 3 FUNNKe-meldingsutveksling Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon

Detaljer

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle Sunnaas sykehus HF Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle 05.01.2011 Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030 Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter RAPPORT TITTEL Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Mobile datatjenester

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Hjertelyd. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge

Hjertelyd. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Hjertelyd KOM I GANG, en håndbok for brukere av hjertelyd som telemedisinsk tjeneste. Forord Kom i gang er en serie med informasjonspakker

Detaljer

Prosjektrapport. Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter. Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger.

Prosjektrapport. Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter. Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger. Prosjektrapport Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger Eli Arild Ellen K. Christiansen Eva Henriksen Tittel: Juridiske og sikkerhetsmessige

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Saksnummer: 2004 / 2 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forprosjekt Akutt Telemedisin Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Bergen, februar

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Finnmarkssykehuset som førstevalget

Finnmarkssykehuset som førstevalget Finnmarkssykehuset som førstevalget Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset fram mot 2030 Innhold 1 Grunnlag for strategisk utviklingsplan... 2 1.1 Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset...

Detaljer