Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2012."

Transkript

1 Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus Radiologisk avdeling er ei nøkkelavdeling i Haukeland Universitetssjukehus. Dei fleste pasientar som blir innlagte i somatiske avdelingar, blir undersøkte på Radiologisk avdeling. Avdelinga er ei høgteknologisk eining med komplisert og kostbart utstyr som krev høg kompetanse. Avdelinga er fulldigitalisert og papirfri. All skriftleg kommunikasjon mellom avdelinga og kliniske avdelingar er elektronisk. Beskriving og tolking av undersøkingar krev stor sakkunnskap og ein stor del av verksemda er basert på forsking. Etterspurnaden etter avansert bildediagnostikk er aukande og de kliniske avdelingar oppfattar avdelinga som ein verdifull støttespiller i klinisk problemløysing. Radiologi blir oftast sett i samanheng med diagnostikk. Dei siste tiåra har Radiologisk avdeling også kunna tilby avansert behandling. Dette gjelder f. eks. kateterbasert utviding blodkar, fjerning av blodpropp, fjerning av abcesser (byllar) etter operasjon. Avdelinga utvidar stadig sitt repertoar på dette området. Denne rapporten er ein overordna rapport for avdelinga. For detaljer visast til rapport frå kvar enkelt seksjon. Av nye tiltak i 2012 er vi særs nøgde med at vi har fått i gang eit godt samarbeid med Voss sjukehus sin radiologiske avdeling. Mye plass i slutten av dette dokumentet er via denne verksemda. Lokalisering Avdelinga har sin hovudaktivitet i Sentralblokkas 1. etasje. Det er også verksemd i underetasjen i Sentralblokka (MR og CT). Brystdiagnostisk senter (mammografi) er lokalisert i underetasjen i Hudbygget. Senter for Nukleærmedisin/PET er plassert i Parkbyggets 1. etasje. Det er ei radiologisk eining i 1. etasje i Barneklinikken, og avdelinga har en verksemd på Kysthospitalet Hagavik. Det er utplassert fleire mobile apparat på kliniske avdelingar på sjukehuset, og ein CT til undersøkingar av hovudet er plassert på intensivavdelinga. Avdelinga har nært samarbeid med Radiologisk avdeling på Voss sjukehus og Bergen legevakt. Ein har god kontakt med avdelingane på Haraldsplass diakonale sjukehus og Hospitalet Betanien. IKT Avdelinga er fulldigitalisert (Agfa IMPAX PACS og RIS). Tilvisingar og svar blir sendt elektronisk innan sjukehuset og klinikarane kan gjere oppslag i PACS frå sitt journalsystem. Etter ein lang periode med ustabilt PACS blei PACS oppgradert våren Det var ei stor oppgradering. Seinhauses 2011 gjorde IKT Helse Vest ein del grep for å betre ytingane og det hjelpte. Systemet har vore stabilt i Det er planlagt ein større oppgradering i Avdelinga er knytt til Stavanger universitetssjukehus med eit felles program: Infobroker. Systemet har vært noko ustabilt i 2011 og det har gjort at det har vært lite i bruk. I 2012 vart Helse Fonna kopla til og ein planlegg tilkopling for Helse Førde og dei private kommersielle foretaka våren 2013.

2 Innan nukleærmedisin er programmet Oasis tatt i bruk. Dette programmet er i bruk i heile regionen. Utstyrspark Avdelinga har en forholdsvis moderne utstyrspark med en høg utnytting. To MR- maskiner er av eldre dato og bør skiftast ut i nær framtid. Avdelinga tok i bruk ein ny CT-maskin i underetasjen (Lunge poliklinikk) hausten Ein CT maskin er skifta ut i 1. etasje. Ytterligare ein maskin skal skiftast ut sumaren Hagavik skal få ny AT i Akuttlaben (lab 14) vart skifta ut vinteren CT og MR-maskinene i Sentralblokka vert utnytta frå til alle kvardagar, og det er også stor aktivitet natt, helg og heilagdagar. Nedanfor er ei oversikt over undersøkingsmodalitetar i avdelinga. Sentralblokka 1. etasje Sentralblokka Underetasje Senter for nukleærmedisin/pet Brystdiagnostisk senter Barn ertg Hagavik Mobile apparater Generell røntgen Gjennomlysning Rtg toraks 1 Ultralyd Mammogr 3+1 (buss) afi CT MR 3 (1,5T) 1 (3T) Spect 1 Spect CT 1 PET/CT 1 Cyclotron 1 I desember 2011 fikk avdelinga ei storslått gåve frå Trond Mohn, ein 3 Tesla MR scanner og sumaren 2012 nok ein 3T MR. Desse maskinane skal plasserast i etasje 0 i Sentralblokka like ved hovuderesepsjonen. Dei gir store muligheiter innan forsking og klinisk arbeid. Ein voner å ta maskinane i bruk våren Organisering Hausten 2012 gjennomførde avdelinga ei mindre omorganisering og slo saman radiografseksjonane CT og generell seksjon. Samstundes vart radiografseksjon for barn tatt ut av generell seksjon. Denne organiseringa har vore godt motteken blant dei tilsette og har gitt ein betre effektivitet. Avdelinga er organisert med einskapleg leiing på alle nivå. Leiargruppe pr Aslak Aslaksen Avdelingsdirektør Dagrunn Johnsen Seksjonsleiar Generell radiografi/ct-intervensjon Torunn Øvredal Seksjonsleiar MR Anne Taule Avdelingsoverlege/Seksjonsleiar leger Radiologi Nina Kleven-Madsen Senterleiar nukleærmedisin/pet

3 Guttorm Jenssen Anita Valdersnes Liv Åse Wilhelmsen Seksjonsoverlege kar/uroradiologi Seksjonsleiar stab/støtte Controller økonomi Andre seksjonsleiarar (Radiografi): Mia Mowinkel-Nilsen Andrea Oldenborg Beathe Tollefsen Seksjonsleder Hagavik Seksjonsleder brystdiagnostikk Seksjonsleder barn Radiologverksemda er inndelt i egne organseksjonar som gir service til sine respektive kliniske avdelingar. Verksemda en inndelt i desse seksjonane: Muskel-skjellett (Seksjonsoverlege Eivind Strøm) Gastro-onkologi (Seksjonsoverlege Dag Jensen) Uroradiologi-Kar (Seksjonsoverlege Guttorm Jenssen) Barneradiologi (Seksjonsoverlege Kari Brurås) Nevroradiologi (Seksjonsoverlege Jostein Kråkenes) Brystdiagnostikk (mammografi) (Seksjonsoverlege Hildegunn Siv Aase) Toraksdiagnostikk (lunge) (Seksjonsoverlege Anne Lise Gjennestad) Denne organiseringa bidrar til god opplæring og høy kvalitet på beskrivingar og intervensjon. Legane på Senter for nukleærmedisin/pet er utdanna innan Nukleærmedisin (Medisinsk ansvarlig overlege Martin Biermann). Det er et særs nært og godt samarbeid mellom radiologer og nukleærmedisinarar ved PET-undersøkingar. Antall årsverk pr Yrkesgruppe Sum Årsverk Radiografer 111 Hjelpepleiere 5 Leger under utdanning 16 Overleger 39 Merkantile 31 Ledelse/stab 10 Forsker 9 Farmasøyt 2 Radiokjemiker 3 Totalt 225 Viktige høgdepunkt i 2011 Seksjon for nukleærmedisin/pet Senter for nukleærmedisin/pet har konsolidert si stilling som eit leiande senter for avansert bildediagnostikk i Noreg. Senteret har auka produksjon F-18-FDG frå 4 til 5 ganger per veke.

4 Senteret har og hatt ein auke i forskning og publisering / formidlingsaktiviteter sammnligna med med Senteret har etablert kompetanse innan nevronukleærmedisin med ansettelse av ein ny overlege i nukleærmedisin i januar Avdelinga har i 2012 utreda nye sporstoff diagnose. Dette vil bli satt i verk i 2013 Brystdiagnostisk senter I 2012 vil BDS framheva følgjande 3 viktige saker: 1. Frå vart alle pasientar som måtte ha vidare undersøkingar etter screening registrert i klinisk journalsystem som rettigheitspasientar med individuell frist. 2. Frå overtok BDS alt ansvar for brystdiagnostikk med offentlig refusjon i fylket. Helse Vest RHF hadde ikkje lengre avtale med private leverandørar om å utføra mammografi / brystdiagnostikk. 3. Ny pasientstraum er planlagt som vil sikre riktigare prioritering og betre utnytting av sjukehuset sine ressursar. Seksjon for barn Seksjonen har vært aktiv i planlegging av to store, nye prosjekt: Nytt barnesjukehus (BUSP) og midlertidig barnesjukehus (Sengebygg Sør). Det er stor forskningsaktivitet innan det barneradiologisk miljøet. Radiografar og radiologer har hatt med framlegg og undervisning på kongressar o.l., både nasjonalt og internasjonalt Overlege Karen Rosendahl har vært president og har ledet planlegginga av Nordisk Kongress fram mot mai 2013 Radiologisk avdeling, Kysthospitalet i Hagevik 2012 ble året da seksjonen fikk i gang sending av bilde frå C-buene på operasjonsstuene til PACS. Ein radiograf på avdelinga har hatt opplæring av operasjonssjukepleiarar, som nå har i oppgåve å sende aktuelle per operative røntgenbilde til PACS. Dette fungerer no godt. Radiologisk avd. hjelper per telefon eller på staden ved behov. Avdelinga har også i 2012 hatt et HMS fokus. Forflytningsveiledarane har for de tilsette hatt undervisning om risiko for muskel- og skjelettplager i forbindelse med arbeidet og riktig bruk av forflytningsutstyr. Avdelinga har også deltatt på kurs i stressmestring, og en evaluering etter kurset viser at de fleste føler at de har hatt utbytte av kurset. Som eit ledd i kvalitetssikring starta denne våren radiografane opp en felles gjennomgang av røntgenprosedyrane. Dette både for å få oppdaterte prosedyrar, men også for å kunne dele tips og røynsler med kvarandre. I tillegg har ein eigen bildekvalitetsgruppe satt fokus og økt bevissthet på kvaliteten av det arbeidet vi leverer. MR-seksjon Det er høg kvalitet på personalet der over halvparten har spesial utdanning i MR og alle er flinke å sette seg inn i nye artiklar om MR utvikling og sikkerhet som kjem fortløpande og formidle det til kvarandre. I 2012 har mange vært med på brukarforum, kurs eller kongressar, dette aukar motivasjonen til å utnytte mogelegheitene på maskinene optimalt.

5 Det er eit nyttig samarbeid med radiologane, andre avdelingar er også komme med gode og positive tilbakemeldingar. Dette gjeld både i rutinemessig protokollutvikling og i forsking. Ventelistene er lange og aukar stadig ein har eit godt samarbeid med Voss, som no har fått MR og samarbeida om protokollar og fått gode rutinar på å sende ein del pasientar til dei. Det gjeld paseintar som kontrollerast for testikkelkreft og kontroll av hjernesvulst I periodar har det likevell vore så mange som ventar, at vi har sett oss nøydde til å kjøre ekstra poliklinikk i helger. Det er spanande at fleire problemstillingar etter kvart vert løyst med MR enn før, og seksjonen har eit stort press på den eine maskina (frå 2008) som kan utføre mange av sekvensane som er nødvendig. Dette understrekar behovet for meir moderne maskinpark. Generell/CT/Intervensjon Det vart medio 2012 beslutta at Generell seksjon skulle slåast saman med CT/Ultralyd. Dette innebar ei auking til dobbelt så mange tilsette og leiinga av seksjonen vart endra. Den organisatoriske endringa vart gjort gjeldande frå 1/ Pr. januar 2013 synest denne endringa å vera økonomisk, driftsmessig og personellmessig gunstig. Det vart primo 2012 gjort ei utgreiing om CT-kapasitet i Helse Bergen. Resultatet viste klart at det var for liten kapasitet ved Radiologisk avdeling, og at det ville verta meir kostbart å «kjøpe» tid hos andre enn å investera sjølv. Det vart såleis beslutta at seksjonen skulle styrkast med ein 4. CT. Mykje av året har gått med til planlegging av nyinvesteringa samt utskifting av dei to eldste maskinene. Pr. januar 2013 er 4 CT ar i drift, sjølv om den siste utskiftinga ikkje er på plass før ca august. Utstyr på skadelab var tidvis ute av drift, både på bakgrunn av teknisk kvalitet og for å redusera produksjonen. Det vart bevilga midlar til utskifting og planleggingsarbeidet har pågått mykje av året. Pr. januar 2013 er nytt digitalt utstyr installert og opplæring vi starta fra februar. Like eins vart det bevilga midlar til oppstart utskifting av mobile rtgapparat. Også denne anbudsrunden tok mykje tid siste halvåret. Leverandør er valgt og anskaffelse og utplassering vil finna stad utover gjennom Seksjon leger Karen Rosendahl, overlege ved seksjon for barn, bidro med kapittelet Imaging Endocrine Diseases in Children. The Evaluation of Normal and Abnormal Bone Growth. i den annerkjente læreboken Imaging Endocrine Diseases in Children. Ed: Avni, F. Utgitt på Springer forlag Det har vært arrangert fleire kurs. Professor Jarle Rørvik var kursleder for kurset Forskning om biomedisinske bildeteknikker. Det var høg deltaking og kurset vil bli arrangert på nytt om ca to år. Thoraxseksjonen hadde det obligatoriske kurset i Thoraxradiologi for spesialiteten Radiologi med seksjonsoverlege Anne Lise Gjennestad som kursleder. Kurset var fullteikna og ble godt gjennomført. Det har vært en gledelig vekst i forskningsaktiviteten ved seksjonane over fleire år. I desember 2012 disputerte Olga Therese Ousdal med avhandlingen On the role of the human amygdala. Mapping functions and individual variations using fmri- Overlege ved seksjon for gastro og onkologisk radiologi Lars Reisæther forsker på bildediagnostikk ved cancer prostata og fikk i 2012 tildelt stipend frå Kreftforeningen og Helse Vest til gjennomføring av sitt doktorgradsarbeide.

6 I tillegg fikk to av seksjonens LIS Postdoc-stipend, Leif Oltedal og Olga Therese Ousdal, frå Universitetet i Bergen og Helse Vest. Begge er tilknytt fmri-gruppa til professor Kenneth Hugdahl. Seksjonens leger har også hatt innlegg ved fleire store, internasjonale kongressar og konferansar både som inviterte foredragshaldarar og med innmeldte foredrag. Det var debutanter på RSNA i november. Overlege Gaute Wathle med foredraget Quantification of exocrine pancreatic function with secretin-stimulated MRCP and DWI in healthy individuals og overlege Lars Reisæther med sitt foredrag Reliability and diagnostic performance using PIRADS in pre-operative multiparametric MRI of prostate cancer Eining for stab og støtte I 2012 har det vore ein stor auke av tilvisingar med korte tidsfristar, noko som i stor grad har påverka CT- og MR-timebestilling. Også når det gjeld henting av røntgenbildar frå andre institusjonar har det vore ein stor auke i forhold til tidligare år, samt at det har vore ein stor auke av anonymisering og brenning av CD til forskingsprosjekter. I 2012 var det spesielt to store endringar for eining for stab og støtte. Våren 2012 vart det innført eitt nytt kodesystem for radiologisk undersøkingar. Dette medførte store endringar i det pasientadministrative systemet (RIS) og genererte eitt stort oppryddingsarbeid og derav en god del overtidsarbeid. I desember 2012 opna vi ekspedisjonen i underetasjen i forbindelse med ny CT lab.

7 Aktivitetsoversikt 2012 Modalitet KiH Barn Hovedrtg Mammo NMed/ PET CT Intervensjon MR RG UL Screening INJ NM PET-CT Ukategorisert Sum Økonomi Økonomistyring Radiologisk avdelings totalbudsjett for 2012 var ca kr 244 mill. Av dette kommer 19% fra pasientbehandlingsinntekter, 3% andre inntekter, mens 78% er rammefinansiert. Faktisk kostnadsfordeling er: - 65,6% personalkostnader (mot 64% i 2011) - 15% utstyrskostnader (mot 18% i 2011) - 10,5% varekostnader (mot 12% i 2011) - 8,9% andre kostnader (mot 6% i 2011) Regnskaps- og budsjett-tal for 2012:

8 2012 Endelig regnskapstall 2012 Årsbudsjett 2012 Avvik Regnskap/ Budsjett 2012 SUM1 - Sum inntekter SUM2 - Sum varekost medikament/implantat SUM3 - Sum lønn- og personalkostnader SUM4 - Sum øvrige kostnader Resultat Inntekter: Frå ble det tatt i bruk nytt radiologisk kodeverk med nye refusjonstakster. I utgangspunktet skulle det nye kodeverket være nøytralt med omsyn til inntekta. Innføring av nytt kodeverk har vært utfordrande og det har til tider vært store og uforklarlige svingingar i regnskapet på inntektssida. Det har derfor vært vanskelig å forut seie inntektsnivået i år. På grunn av nytt kodeverk og manglande system har inntekta på konvensjonell nukleærmedisin blitt for høy. Dette er varsla til Helsedirektoratet og i utgangspunktet skulle avdelinga redusere inntekta med ca 2 mill. Avdelinga har derfor varsla negativ prognose i 2012 på kvar månadsrapportering. Føretaket har valt å avsette 2 mill sentralt for eventuell tilbakebetaling av inntekt. Kostnader: Meirforbruk i personalkostnader skyldast at Helse Bergen har overtatt regnskapsføring av stipendiatars prosjektmiddel frå Innovest. Dersom man ekskluderer stipendmidlar frå personalkostnadene har avdelinga et positivt avvik på kr 300. Det betyr at avdelinga har god kontroll på personalkostnadene sett i lys av at avdelingas personalkostnader er kr En stor del av meirforbruket av varekostnader skyldast økt intervensjonsaktivitet. I tillegg har aktiviteten innan konvensjonell nukleærmedisin økt, samt at det har vært en prisauke på radiofarmaka. Når det gjelder andre driftskostnader knytast meirforbruket i all hovudsak til høgare serviceog vedlikehaldskostnader enn det som låg i budsjett. Nasjonalt kompetansesenter for fmri Avdelinga har ein nasjonal kompetanseteneste i fmri i samarbeid med At. Olavs hospital. Undervisning Avdelinga har opplæring av LIS-kandidatar og er landets nest største utdanningsinstitusjon for spesialistar i Radiologi og Nukleærmedisin Antall utdanningshjemlar i Nukleærmedisin auka frå 2 til 3 Avdelinga arrangerte et obligatoriske kurs for LIS-legar i 2012: Toraks Fleire radiografar har tatt vidareutdanning i MR, bildebehandling og CT. Avdelinga har nært samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen for utdanning av legestudentar og radiografstudentar. Avdelinga har også praksisplass for helsefagelevar. Tilsette ved avdelinga bidrar til utdanning av kjemikarar, fysikarar og farmasøytar i samarbeid med Universitetet i Bergen.

9 Kvalitets og pasientsikkerheitsutvalet ved Radiologisk avdeling Kvalitets og pasientsikkerheitsutvalet ved Radiologisk avdeling (vert omtala som Kvalitetsutvalet) blei oppretta hausten 2007 etter initiativ frå avdelingsdirektøren. Utvalet skal fremja kvalitetsforbetrande prosessar og vera pådrivar for meldekultur til Synergi. Kvalitetsutvalet skal fanga opp, retta merksemd mot og synleggjera trendar innanfor system- og rutinesvikt, ha fokus på pasientrelaterte saker; farlege forhold, nestenuhell, uønskte hendingar og frekvente hendingar og klager. Kvalitetsutvalet står fram i 2012 som eit godt fungerande utval. Ein suksessfaktor er at den øvste leiinga ved Radiologisk avdeling er representert, samt dei fleste nivå 3 leiarane. På den måten vert vedtak leiarforankra og endringar kan lettare verta gjennomførte. I tillegg har utvalet ein representant frå IKT pasientsystem (RIS) og 2 representantar frå Intervensjonsverksemda (relativ pasientsikkerheitsrisiko), ein frå LIS, samt avdelinga sin kvalitetskoordinator; - til saman 13 representantar. I 2012 har utvalet hatt 8 møte. Avdelingsdirektøren er leiar for utvalet og kvalitetskoordinator er sekretær og saksutgreiar /tilretteleggjar. Det vert skrive referat frå kvart møte med forpliktande oppfølging av saker knytt til dei ulike utvalsmedlemmane. Referata vert publisert på avdelinga si heimeside. Eksempel på saker/kvalitetsforbedrande tiltak frå 2012: Kontinuerlig fokus på pasientjournalsystema (RIS/PACS/DIPS) og innbyrdes integrering og rapportering av feil for feiloppretting og presisering av interne rutiner relatert til pasient sikkerheit (bl.a. eliminera brukarfeil). Elektronisk kvalitetshandbok (EK): Utarbeida strategiar for å få på plass avdelinga sine prosedyrar inn i EK. Trygg intervensjon prosjektet er gått får prosjekt til metode for kontinuerlig kvalitetsforbetringstiltak. Dette kan vera kvalitetsforbetringsfokus med utgangspunkt i Synergimeldingar kor pasientsikkerheita er vorten vurdert ikkje å ha blitt godt nok teken vare på. Metoden er ein mal for ny prosedyreflyt frå tilsvining vert skriven til pasient er ferdig observert på post og evt biverknader er følgt opp. Smittevern: kontinuerlig fokus på melderutiner ved flytting av smittepasientar til undersøkning ved Radiologisk avdeling. Fokusområder i 2013: Vedvarande fokus på at radiologiske tenester skal ha høg standard og vera til beste for pasienten ut frå gitte tilhøve: Eks. er: Gjennomgå avdelinga sine prosedyrar (særleg protokollar for undersøkingar) og flytte disse over i EK i eit ordna system slik at det vert brukarvenleg. I samband med dette arbeidet, må også tilhøyrande system som bl.a Heimesida ryddast og oppdaterast. Dette er eit ressurs og tidkrevjande arbeid som har som mål å verta ferdig i «EK arbeidet» skal vera fast post på agendaen for utvalsmøta i Føra vidare metoden Trygg intervensjon som kontinuerleg tiltak for å betre kvaliteten. Optimalisere protokoller relatert til medisinsk strålebruk i samarbeid med diagnostikk fysikarar og MTA.

10 Kontinuerleg fokus på Synergimeldingar som vert meldt i / til/om Radiologisk avdeling og bruka desse meldingane til å gjera kvardagen tryggare for både tilsette og pasientar. HMS aktivitet I h.h.t. handlingsplanen for 2012, var eit av fokusområda, beredskap for vold og truslar. Det er gjort vurdering av alarmknappar på legenes nye vaktpultar. Flytting av alarm frå gamle ultralyd til nye ultralyd er gjennomført. Det ble gjennomført møte mellom Radiologisk avdeling og Senter for Smittevern. Bakgrunn var auke i synergimeldingar som omhandla manglande varsling om smitte. Det ble avtalt at Radiologisk avdeling straks gir tilbakemelding til aktuelle tilvisande avdeling. Saker meldes i synergi. MRSA-testing følgjer Nasjonale retningslinjer, med obligatorisk testing. Testing blir gjort hos Senter for Smittevern, som før. Grunna usikkerhet om norovirusinfeksjon og fråvær, ble det i 2012, i samarbeid med POavdeling, avtalt at tilsette skal være permitterte frå vanleg jobb, med lønn. Man gjør i stedet andre relevante oppgåver frå heimen. Frå oktober til ut desember, ble det gitt tilbod om influensavaksine til alle tilsette. Vaksinasjonen varte tre dagar pr. uke. 69 tilsette valte å la seg vaksinere. HMS-revisjon ble gjennomført i oktober 2012, for Radiologisk avdeling, inkl. Brystdiagnostisk senter og senter for Nukleærmedisin og PET. De fleste telefoner i Radiologisk avdeling ble i 2012, merket med Teknisk nødnummer og medisinsk nødnummer Merkelappane er laga i aluminium og er slitesterke. I AMU 2012 var eitt tema «Livsfasepolitikk og velferdspermisjon». Avdelingas laga retningsliner for velferdspermisjon, Det ble samtidig tatt avgjerd om at ein jobber vidare med permisjonshandtering og individretta tiltak i dialog mellom leder og arbeidstakar. Oktober 2012 gjennomførte KIH, arbeidsmiljødagar med tema «Mindfulness» Brystdiagnostisk senter hadde , HMS-fagdag med brannøvelse og tema «Stikkuhell og blodsøl». Det ble avtalt miljømål for Radiologisk avdeling i 2012, som skal være ett av satsingsområda i handlingsplanen for Tiltaket vil være videokonferanseutstyr, som er ment som et ledd i å redusere CO2-utslipp knyttet til reisevirksomhet. Avdelingas verneombod er: HVO: Terje Stokke. VO: Randi Aasheim, mammografisenteret. Margareth Iversen, Kysthospitalet. Per Martin Kristoffersen, legegruppa. Jon Arvid Bolstad, radiografer/hjelpepleiere. Marianne Namtvedt, Nucleærmedisin og PET. Internasjonalt samarbeid Radiologisk avdeling bidrar til spesialistutdanning innen radiologi ved Muhimbili universitetssykehus i Dar es Salaam, Tanzania. I alt 6 radiologer har forplikta seg til å hjelpe

11 til med undervisning av de tanzanianske legene som nå får et tilbod om spesialisering i eige land. Til saman 15 legar er utdana til radiologar i programmet. Alle er i arbeid i Tanzania. Overlege Marit Bolstad har hatt hovudansvaret for dette arbeidet. Dette prosjektet har vært vellukka og blir avslutta i Lokale krefter overtar da spesialistutdanninga sjølv. Senterleder Nina Kleven-Madsen reiste i august 2011 til Malawa for å arbeide som i fredskorpset for å bygge opp radiografi ved Kamuzu central hospital i Lillongwe, Malawi. Ho kom tilbake sumaren Opphaldet var særs vellykka og blir vidareført i 2013 med nye medarbeidarar frå avdelinga. Controllar Liv Åse Wilhelmsen har deltatt i Helse Bergens prosjekt på Zanzibar Forsking Forskinga i avdelinga blir administrert av forskingskoordinator Renate Grüner og forskingssekretær Monica Haugen. Avdelinga si mest produktive forsker var i 2012 professor/overlege Karen Rosendahl. Det har vært en stor auke i forsking i avdelinga i 2012 samanlikna med Nedanfor finn du nokre nøkkeltal. Tabell1: Internasjonale publikasjoner: Om Tidsskrift og medforfatterskap Antall artikler * Nivå 1 tidsskrift Nivå 2 tidsskrift Antall medforfattere** Første eller sisteforfatter * antall artikler der minst en av forfatterne har adresse Radiologisk avdeling, HUS. Inkl.bøker ** antall artikler der minst en av forfatterne har adresse Radiologisk avdeling, HUS. Tabell2: Internasjonale publikasjoner: Om Tema CNS Barn Helsetenesteforskning Annet Tabell3: Internasjonale publikasjonar: Om Tema CNS Barn 10 3 Helsetenesteforskning 3 5 Annet 10 5

12 FORSKERUTDANNING Aktive Postdoc prosjekt: Ingfrid Haldorsen Functional imaging of endometrial cancer angiogenesis for monitoring tumor response to targeted therapy Post doc HV Tina Pavlin Diffusion imaging in preclinical applications Post doc HV Nye Postdoc prosjekt: (oppstart februar 2013) Olga Therese Ousdal The effect of acute stress on the maturing brain: neuropsychological and neurophysiologic investigations of the survivors from the Norwegian terror 22/ attack on Utøya Post Doc HV Leif Oltedal Effects of ECT in treatment of major depression: A prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function Post Doc UiB PhD disputaser: Lehmann, Trude Gundersen. Radiological indices of hip dysplasia and osteoarthritis at skeletal maturity in the 1989 Bergen Birth Cohort: associations with neonatal hip dysplasia, childhood growth and genetic predisposition. Biveileder: Rosendahl, Karen. Hovedveileder: Lars Birger Engeseter Markhus, Carl Erik. Microcirculary Pathology in Primary Lymphedema 2013, Inst. for biomedisin, UiB. Helge Wiig, UiB Müller, Lil-Sofie Ording. Hovedveileder: Karen Rosendahl Ousdal, Olga Therese. On the role of the human amygdala. Mapping functions and individual variations using fmri. Inst. for klinisk medisin, UiO. Hovedveilder: Ole Andreassen, UiO Aktive PhD stipendiatprosjekt: Hovid Einar: Improving the quality of care. A case study of improving care for elective surgery at a district general hospital. Biveileder Aslaksen, Aslak Bjarne Stine Feiring Olsen. Bildediagnostikk ved DDH. (Helse SØ) Hovedveileder Rosendahl, Karen Berg, Linda. MR av kandidater for lumbal skiveprotese: reliabilitet, relasjon til plager og endringer over tid. Hovedveileder Espeland, Ansgar Brekke, Njål. Improved diagnostics in PET through the extraction of temporal characteristics from detector system and tissue. Hovedveileder Gruner, Eli Renate;#3901 Brix, Maiken Kirkegaard. Autismeprosjektet. Hovedveileder Beyer, Mona. Biveiledere Ersland, Lars og Hugdahl, Kenneth Eikefjord, Eli Nina. Towards clinical application of MR renography; Optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility. Hovedveileder Rørvik, Jarle Engesæter, Ingvild Øvstebø Hofteleddsdysplasi hos unge voksne. Hovedveileder Rosendahl, Karen

13 Griffiths, Silja T Cerebral MRI in Extreme Prematurity (PEP) at age 11. Biveileder Aukland, Stein Magnus Hartveit, Miriam. The interface between primary health care and specialized mental health care - the referral letter. Hovedveileder Aslaksen, Aslak Bjarne Husby, Jenny Hild Aase. Value of preoperative FDG-PET/CT in endometrial carcinomas. Hovedveileder Haldorsen, Ingfrid Salvesen Laborie, Lene Bjerke. Radiological indices of hip dysplasia and osteoarthritis at skeletal maturity in the 1989 Bergen Birth Cohort: associations with neonatal hip dyplasia, childhood growth and genetic predisposition/ family history. Hovedveileder Rosendahl, Karen Odberg, Morten Duus. Clinical follow-up of prematures. Rosendahl, Karen. Hovedveileder Irene Elgen Siepel, Francoise Jeanette. [123I]FP-CIT SPECT in Dementia with Lewy bodies: Predictive power and clinical correlates. Biveileder Gruner, Eli Renate. Hovedveileder: Aasland, Dag Nye PhD prosjekt: (oppstart 2013) Reisæter, Lars A Rokne. Multiparametric MR (mpmr) in localised prostate cancer. Hovedveileder Rørvik, Jarle SAMARBEIDSPROSJEKTET RADIOLOGI HUS VOSS Oppsummering: Samarbeidsprosjektet mellom Radiologisk avdeling og Røntgenavdelinga ved Voss sjukehus starta opp etter grundige førebuingar. Samarbeidsprosjektet er forankra i 6 avtalar inngått mellom avdelingane hausten 2011: 1. Grunnlagsdokument for Samarbeidsavtalar 2. Samarbeidsavtale 3. Samarbeidsavtale Pasientflyt 4. Samarbeidsavtale Faglege aspekter 5. Samarbeidsavtale Personellmessige tilhøve 6. Samarbeidsavtale IKT, utstyr og kommunikasjonsløysingar Leiinga ved dei to einingane Radiologisk avdeling og Voss sjukehus er i det store og heile godt nøgde med utviklinga i samarbeidet. Det er etablert eit positivt klima for samarbeid og fleire viktige tiltak er iverksett i løpet av Gjennomgang av oppfølginga av dei ulike samarbeidsavtalane 1-6: 1. Grunnlagsdokument for Samarbeidsavtalar God kapasitetsutnytting av infrastrukturen på Voss er ei hovudmålsetjing for samarbeidsprosjektet. I Helse Bergen-området er det stort underskot på MR-kapasitet langt fram i tid. Når det gjeld annan biletdiagnostikk inkl. CT, er det rimeleg god kapasitet, medrekna private leverandørar. Voss vart derfor beden om å prioritere utviding av MR kapasiteten.

14 2.halvår 2012 tilsette Voss ny radiolog og ny radiograf med spisskompetanse på MR. Frå veke 38 vart driftstida for MR utvida 3 dagar i veka frå kl til kl I 2012 vart det gjennomført MR-us. på Voss (her av ekstern polikliniske). I prosjektsøknad og i budsjett var det rekna med MR-us. 2. Samarbeidsavtale I samsvar med avtale 2 vart det skipa eit samarbeidsorgan med 10 medlemar; 5 frå kvar avdeling. Aslak Aslaksen har fungert som leiar og Rolf Abrahamsen som sekretær. Det vart og skipa undergrupper på 2 rådsmedlemar, 1 frå kvar avdeling, som fekk særskild ansvar for kvart av dei 4 samarbeidsområda, jf. samarbeidsavtalane 3-6. Frå Radiologis avdeling: Aslak Aslaksen, leiar Anne Taule, pasientflyt Torunn Øvredal, fag Turi Borgund, personal (slutta i HB , ingen ny oppnemnd ) Anita Valdersnes, IKT Frå Voss sjukehus: Rolf Abrahamsen, sekretær Annlaug Stalheim, pasientflyt Heidi Hagen-Kersten, fag Kjerstin S Finne, personal Bjørn Erik Hauglum, IKT I 2012 var det 18 møte i Samarbeidsorganet. 17 av møta har vore videokonferansemøte. 1 av møta vart arrangert på Voss. Ordninga med undergrupper innanfor kvart av dei 4 samarbeidsområda med ein medlem frå kvar avdeling fungerte ikkje heilt etter intensjonane (få initiativ, liten aktivitet), og vart derfor avvikla i løpet av hausten. Ein fordeler no ulike funksjonar/ansvarsområde mellom medlemane i Samarbeidsorganet utan å ha faste undergrupper. Frå neste år er det tenkt at Aslak Aslaksen og Rolf Abrahamsen går ut av samarbeidsorganet, og at dei i plassen fungerer som styringsgruppe for samarbeidet. 3. Samarbeidsavtale Pasientflyt Funksjonsfordeling: Voss har i løpet av 2012 overtatt ansvaret for 3 pasientgrupper: kontroll av testiscancer frå april, x gjennomførte us. i 2012 kontroll av meningeom frå mai, x gjennomførte us. i 2012 kontroll av prostatacancer planlagt oppstart frå januar 2013 I hovudsak fungerer denne ansvarsovertakinga greitt. Framlegg til forbetringar går fram av vedlegg 1 til årsmeldinga. Samarbeidsorganet vurderte å overføre ansvar til Voss for kontrollar av acusticusnevrinom. Men dette gjekk ein seinare bort frå då Helse Bergen påtok seg regionansvaret for denne pasientgruppa, og ein ynskte mest mogleg samanhengande pasientforløp.

15 Det er i løpet av 2012 også bestemt at: alle henvisningar til myelografi skal gå til ein adresse i Helse Bergen: Radiologisk avdeling pasientar frå Voss og omland som skal bytte pyelostomikatetar, kan få gjere dette på Voss Fjerngransking Avtalen om fjerngransking av undersøkingar i vaktsamanheng fungerer godt. Volumet har gått opp. Semje om at Voss bør stramme inn rutinane for rekvirering av undersøkingar på kvelds- og nattestid. Dette gjeld både internt på sjukehuset og i høve til legevakt, lokalisert i sjukehuset. Klinikar (ass.lege/overlege) på Voss bør kunne diskutere med radiolog i vakt om det skal køyrast biletundersøking straks eller om dette kan vente til neste morgon. Målet må vere ikkje å aktivere vakthavande radiograf unødvendig og ikkje belaste radiologvakta på HUS unødvendig. Radiologisk avdeling kan bistå med fjerngransking også utanom vakttid, men må i tilfelle ha varsel god tid før behovet oppstår. Det må også vere ein viss kontinuitet/ langsiktigheit i behovet/hjelpen om radiologisk avdeling skal organisere eit opplegg for fjerngransking. Voss har hittil klart å ta unna utan at det har vore inngått avtale om fjerngransking. Kapasiteten på Voss har blitt betre på radiologsida slik at avtale om fjerngransking utanom vakttid er mindre aktuell pr. dato. 4. Samarbeidsavtale Faglege aspektre Omforeinte indikasjonsstillingar, protokollar og prosedyrar Indikasjonsstillingar, protokollar og retningsliner skal vere omforeinte. Føremon med mest mogleg felles. Radiologisk starta i 2012 arbeidet med å leggje ut sine retningsliner/prosedyrar i EK. Felles kvalitetskrav i forhold til svartid Pr. dato har vi dårleg oversikt over graden av måloppnåing ved begge avdelingar. Voss har signalisert ynskje om ekstremitets-mr Voss står framfor utskifting av dei eldre røntgenlaboratoria. Eit av laboratoria bør erstattast med ny modalitet ein ekstremitets-mr, 1,5T som ikkje treng spesiell isolering. Den kan avlaste bruken av den store MR-en ved undersøkingar av kne, ankel, fot, olboge og handledd. Voss sjukehus vil få auka aktivitet innanfor ortopedi framover fleire ortopedar og fleire ortopediske pasientar frå Bergen, ein stor aktuell gruppe er underarmsbrot direkte frå Bergen Legevakt. 5. Samarbeidsavtale Personellmessige tilhøve Hospitering (pkt. 3-1) Voss har hospitert på radiologisk avdeling ism. overlegepermisjon og litt på radiografsida ism. oppstart av nye prosedyrar. Relativt lite omfang. Utveksling og Vikariat (pkt. 3-2 og 3.3) Slike tiltaka har ikkje blitt prøvd ut enno.

16 Undervisning (pkt. 3.5) Det er i løpet av 2.halvår 2012 tilrettelagt for felles internundervisning.videokonferanseutstyr er no på plass på begge lokalitetar. Mål om å kome i gang over nytt år. Avd.leiar på Voss Heidi Hagen-Kersten har fått invitasjon til å delta på seksjonsoverlegemøta på Radiologisk. Voss får invitasjon til å delta på radiologisk avdeling sine fagdagar. HMS og verneteneste (pkt. 3.6) Tiltak i høve til harmonisering av vernetenesta er ikkje iverksett enno. Det kan vere at dette avtalepunktet bør gå ut av avtalen. Hovudverneombod ved Radiologisk avdeling og verneombod ved røntgenabdelinga på Voss har fått i oppdrag å diskuterer dette, og kome attende med ei tilråding. Arbeidsmiljø / kulturbygging (pkt. 3.7) Tiltak som felles intranettløysing / E-post adresseliste og felles internundervisning og hospiteringsordningar er viktig for kulturbygginga. Samarbeidsorganet har ein viktig funksjon i seg sjølv som kulturbyggjar. I den grad vi kan få til felles arrangement vil det vere positivt. Slutord I store trekk har 2012 vore eit godt år for Radiologisk avdeling. Det har vært ein auke i drifta og ein stor auke innan forsking. Arbeidsmiljøet opplevast som godt og ein arbeider godt med å heva kvaliteten på arbeidet. IKT-systema har vore stabile. Bergen, 1. mars 2013 Aslak Aslaksen Avdelingsdirektør

Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2013.

Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2013. Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2013. Radiologisk avdeling er ei nøkkelavdeling i Haukeland Universitetssjukehus. Dei fleste pasientar som blir innlagte i somatiske

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.03.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hans K. Stenby Forslag til regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft Arkivsak 2010/498

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2011

Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2011 Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2011 Radiologisk avdeling er ei nøkkelavdeling i Haukeland Universitetssjukehus. Dei fleste pasientar som blir innlagte i somatiske avdelingar blir

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Dato: 26. februar 2013 Til stades: Forfall: Sekretariatet: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Berit Rokne, Universitetet

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

H E L S E B E R G E N HF

H E L S E B E R G E N HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N HF GRØNN IT -BRUK AV IT SOM FREMMER MILJØ BENTE S. NEDREBØ KONST. IT-SJEF OM HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Oppdatert oktober 2015 Administrerande direktør

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Styresak. Kjell Inge Solhaug Status medisinsk teknisk utstyr i Helse Førde. Arkivsak 2014/4007/ Styresak 053/2014 A Styremøte 24.10.

Styresak. Kjell Inge Solhaug Status medisinsk teknisk utstyr i Helse Førde. Arkivsak 2014/4007/ Styresak 053/2014 A Styremøte 24.10. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 16.10.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell Inge Solhaug Status medisinsk teknisk utstyr i Helse Førde Arkivsak 2014/4007/ Styresak 053/2014

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid

Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid 28 Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid Stryn helsesenter Stryn helsesenter er eit kommunalt legekontor, med fire legar og ein turnuslege, alle med

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Utkast til strategi

Utkast til strategi til strategi 2017-2022, v.0.8.1 til strategi 2017-2022 til strategi 2017-2022, v.0.8.1 Vi blir stadig fleire. Vi lever lenger, og utviklinga innan teknologi og medisin gir oss heile tida nye moglegheiter

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.10.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Føretaksmøte 24. april 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 132/16 - Felles mål med delmål for risikostyring i Helse Vest

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 5 Organisatorske krav 5.4.1 Tiltak på personalområdet Sikre

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer