Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2012."

Transkript

1 Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus Radiologisk avdeling er ei nøkkelavdeling i Haukeland Universitetssjukehus. Dei fleste pasientar som blir innlagte i somatiske avdelingar, blir undersøkte på Radiologisk avdeling. Avdelinga er ei høgteknologisk eining med komplisert og kostbart utstyr som krev høg kompetanse. Avdelinga er fulldigitalisert og papirfri. All skriftleg kommunikasjon mellom avdelinga og kliniske avdelingar er elektronisk. Beskriving og tolking av undersøkingar krev stor sakkunnskap og ein stor del av verksemda er basert på forsking. Etterspurnaden etter avansert bildediagnostikk er aukande og de kliniske avdelingar oppfattar avdelinga som ein verdifull støttespiller i klinisk problemløysing. Radiologi blir oftast sett i samanheng med diagnostikk. Dei siste tiåra har Radiologisk avdeling også kunna tilby avansert behandling. Dette gjelder f. eks. kateterbasert utviding blodkar, fjerning av blodpropp, fjerning av abcesser (byllar) etter operasjon. Avdelinga utvidar stadig sitt repertoar på dette området. Denne rapporten er ein overordna rapport for avdelinga. For detaljer visast til rapport frå kvar enkelt seksjon. Av nye tiltak i 2012 er vi særs nøgde med at vi har fått i gang eit godt samarbeid med Voss sjukehus sin radiologiske avdeling. Mye plass i slutten av dette dokumentet er via denne verksemda. Lokalisering Avdelinga har sin hovudaktivitet i Sentralblokkas 1. etasje. Det er også verksemd i underetasjen i Sentralblokka (MR og CT). Brystdiagnostisk senter (mammografi) er lokalisert i underetasjen i Hudbygget. Senter for Nukleærmedisin/PET er plassert i Parkbyggets 1. etasje. Det er ei radiologisk eining i 1. etasje i Barneklinikken, og avdelinga har en verksemd på Kysthospitalet Hagavik. Det er utplassert fleire mobile apparat på kliniske avdelingar på sjukehuset, og ein CT til undersøkingar av hovudet er plassert på intensivavdelinga. Avdelinga har nært samarbeid med Radiologisk avdeling på Voss sjukehus og Bergen legevakt. Ein har god kontakt med avdelingane på Haraldsplass diakonale sjukehus og Hospitalet Betanien. IKT Avdelinga er fulldigitalisert (Agfa IMPAX PACS og RIS). Tilvisingar og svar blir sendt elektronisk innan sjukehuset og klinikarane kan gjere oppslag i PACS frå sitt journalsystem. Etter ein lang periode med ustabilt PACS blei PACS oppgradert våren Det var ei stor oppgradering. Seinhauses 2011 gjorde IKT Helse Vest ein del grep for å betre ytingane og det hjelpte. Systemet har vore stabilt i Det er planlagt ein større oppgradering i Avdelinga er knytt til Stavanger universitetssjukehus med eit felles program: Infobroker. Systemet har vært noko ustabilt i 2011 og det har gjort at det har vært lite i bruk. I 2012 vart Helse Fonna kopla til og ein planlegg tilkopling for Helse Førde og dei private kommersielle foretaka våren 2013.

2 Innan nukleærmedisin er programmet Oasis tatt i bruk. Dette programmet er i bruk i heile regionen. Utstyrspark Avdelinga har en forholdsvis moderne utstyrspark med en høg utnytting. To MR- maskiner er av eldre dato og bør skiftast ut i nær framtid. Avdelinga tok i bruk ein ny CT-maskin i underetasjen (Lunge poliklinikk) hausten Ein CT maskin er skifta ut i 1. etasje. Ytterligare ein maskin skal skiftast ut sumaren Hagavik skal få ny AT i Akuttlaben (lab 14) vart skifta ut vinteren CT og MR-maskinene i Sentralblokka vert utnytta frå til alle kvardagar, og det er også stor aktivitet natt, helg og heilagdagar. Nedanfor er ei oversikt over undersøkingsmodalitetar i avdelinga. Sentralblokka 1. etasje Sentralblokka Underetasje Senter for nukleærmedisin/pet Brystdiagnostisk senter Barn ertg Hagavik Mobile apparater Generell røntgen Gjennomlysning Rtg toraks 1 Ultralyd Mammogr 3+1 (buss) afi CT MR 3 (1,5T) 1 (3T) Spect 1 Spect CT 1 PET/CT 1 Cyclotron 1 I desember 2011 fikk avdelinga ei storslått gåve frå Trond Mohn, ein 3 Tesla MR scanner og sumaren 2012 nok ein 3T MR. Desse maskinane skal plasserast i etasje 0 i Sentralblokka like ved hovuderesepsjonen. Dei gir store muligheiter innan forsking og klinisk arbeid. Ein voner å ta maskinane i bruk våren Organisering Hausten 2012 gjennomførde avdelinga ei mindre omorganisering og slo saman radiografseksjonane CT og generell seksjon. Samstundes vart radiografseksjon for barn tatt ut av generell seksjon. Denne organiseringa har vore godt motteken blant dei tilsette og har gitt ein betre effektivitet. Avdelinga er organisert med einskapleg leiing på alle nivå. Leiargruppe pr Aslak Aslaksen Avdelingsdirektør Dagrunn Johnsen Seksjonsleiar Generell radiografi/ct-intervensjon Torunn Øvredal Seksjonsleiar MR Anne Taule Avdelingsoverlege/Seksjonsleiar leger Radiologi Nina Kleven-Madsen Senterleiar nukleærmedisin/pet

3 Guttorm Jenssen Anita Valdersnes Liv Åse Wilhelmsen Seksjonsoverlege kar/uroradiologi Seksjonsleiar stab/støtte Controller økonomi Andre seksjonsleiarar (Radiografi): Mia Mowinkel-Nilsen Andrea Oldenborg Beathe Tollefsen Seksjonsleder Hagavik Seksjonsleder brystdiagnostikk Seksjonsleder barn Radiologverksemda er inndelt i egne organseksjonar som gir service til sine respektive kliniske avdelingar. Verksemda en inndelt i desse seksjonane: Muskel-skjellett (Seksjonsoverlege Eivind Strøm) Gastro-onkologi (Seksjonsoverlege Dag Jensen) Uroradiologi-Kar (Seksjonsoverlege Guttorm Jenssen) Barneradiologi (Seksjonsoverlege Kari Brurås) Nevroradiologi (Seksjonsoverlege Jostein Kråkenes) Brystdiagnostikk (mammografi) (Seksjonsoverlege Hildegunn Siv Aase) Toraksdiagnostikk (lunge) (Seksjonsoverlege Anne Lise Gjennestad) Denne organiseringa bidrar til god opplæring og høy kvalitet på beskrivingar og intervensjon. Legane på Senter for nukleærmedisin/pet er utdanna innan Nukleærmedisin (Medisinsk ansvarlig overlege Martin Biermann). Det er et særs nært og godt samarbeid mellom radiologer og nukleærmedisinarar ved PET-undersøkingar. Antall årsverk pr Yrkesgruppe Sum Årsverk Radiografer 111 Hjelpepleiere 5 Leger under utdanning 16 Overleger 39 Merkantile 31 Ledelse/stab 10 Forsker 9 Farmasøyt 2 Radiokjemiker 3 Totalt 225 Viktige høgdepunkt i 2011 Seksjon for nukleærmedisin/pet Senter for nukleærmedisin/pet har konsolidert si stilling som eit leiande senter for avansert bildediagnostikk i Noreg. Senteret har auka produksjon F-18-FDG frå 4 til 5 ganger per veke.

4 Senteret har og hatt ein auke i forskning og publisering / formidlingsaktiviteter sammnligna med med Senteret har etablert kompetanse innan nevronukleærmedisin med ansettelse av ein ny overlege i nukleærmedisin i januar Avdelinga har i 2012 utreda nye sporstoff diagnose. Dette vil bli satt i verk i 2013 Brystdiagnostisk senter I 2012 vil BDS framheva følgjande 3 viktige saker: 1. Frå vart alle pasientar som måtte ha vidare undersøkingar etter screening registrert i klinisk journalsystem som rettigheitspasientar med individuell frist. 2. Frå overtok BDS alt ansvar for brystdiagnostikk med offentlig refusjon i fylket. Helse Vest RHF hadde ikkje lengre avtale med private leverandørar om å utføra mammografi / brystdiagnostikk. 3. Ny pasientstraum er planlagt som vil sikre riktigare prioritering og betre utnytting av sjukehuset sine ressursar. Seksjon for barn Seksjonen har vært aktiv i planlegging av to store, nye prosjekt: Nytt barnesjukehus (BUSP) og midlertidig barnesjukehus (Sengebygg Sør). Det er stor forskningsaktivitet innan det barneradiologisk miljøet. Radiografar og radiologer har hatt med framlegg og undervisning på kongressar o.l., både nasjonalt og internasjonalt Overlege Karen Rosendahl har vært president og har ledet planlegginga av Nordisk Kongress fram mot mai 2013 Radiologisk avdeling, Kysthospitalet i Hagevik 2012 ble året da seksjonen fikk i gang sending av bilde frå C-buene på operasjonsstuene til PACS. Ein radiograf på avdelinga har hatt opplæring av operasjonssjukepleiarar, som nå har i oppgåve å sende aktuelle per operative røntgenbilde til PACS. Dette fungerer no godt. Radiologisk avd. hjelper per telefon eller på staden ved behov. Avdelinga har også i 2012 hatt et HMS fokus. Forflytningsveiledarane har for de tilsette hatt undervisning om risiko for muskel- og skjelettplager i forbindelse med arbeidet og riktig bruk av forflytningsutstyr. Avdelinga har også deltatt på kurs i stressmestring, og en evaluering etter kurset viser at de fleste føler at de har hatt utbytte av kurset. Som eit ledd i kvalitetssikring starta denne våren radiografane opp en felles gjennomgang av røntgenprosedyrane. Dette både for å få oppdaterte prosedyrar, men også for å kunne dele tips og røynsler med kvarandre. I tillegg har ein eigen bildekvalitetsgruppe satt fokus og økt bevissthet på kvaliteten av det arbeidet vi leverer. MR-seksjon Det er høg kvalitet på personalet der over halvparten har spesial utdanning i MR og alle er flinke å sette seg inn i nye artiklar om MR utvikling og sikkerhet som kjem fortløpande og formidle det til kvarandre. I 2012 har mange vært med på brukarforum, kurs eller kongressar, dette aukar motivasjonen til å utnytte mogelegheitene på maskinene optimalt.

5 Det er eit nyttig samarbeid med radiologane, andre avdelingar er også komme med gode og positive tilbakemeldingar. Dette gjeld både i rutinemessig protokollutvikling og i forsking. Ventelistene er lange og aukar stadig ein har eit godt samarbeid med Voss, som no har fått MR og samarbeida om protokollar og fått gode rutinar på å sende ein del pasientar til dei. Det gjeld paseintar som kontrollerast for testikkelkreft og kontroll av hjernesvulst I periodar har det likevell vore så mange som ventar, at vi har sett oss nøydde til å kjøre ekstra poliklinikk i helger. Det er spanande at fleire problemstillingar etter kvart vert løyst med MR enn før, og seksjonen har eit stort press på den eine maskina (frå 2008) som kan utføre mange av sekvensane som er nødvendig. Dette understrekar behovet for meir moderne maskinpark. Generell/CT/Intervensjon Det vart medio 2012 beslutta at Generell seksjon skulle slåast saman med CT/Ultralyd. Dette innebar ei auking til dobbelt så mange tilsette og leiinga av seksjonen vart endra. Den organisatoriske endringa vart gjort gjeldande frå 1/ Pr. januar 2013 synest denne endringa å vera økonomisk, driftsmessig og personellmessig gunstig. Det vart primo 2012 gjort ei utgreiing om CT-kapasitet i Helse Bergen. Resultatet viste klart at det var for liten kapasitet ved Radiologisk avdeling, og at det ville verta meir kostbart å «kjøpe» tid hos andre enn å investera sjølv. Det vart såleis beslutta at seksjonen skulle styrkast med ein 4. CT. Mykje av året har gått med til planlegging av nyinvesteringa samt utskifting av dei to eldste maskinene. Pr. januar 2013 er 4 CT ar i drift, sjølv om den siste utskiftinga ikkje er på plass før ca august. Utstyr på skadelab var tidvis ute av drift, både på bakgrunn av teknisk kvalitet og for å redusera produksjonen. Det vart bevilga midlar til utskifting og planleggingsarbeidet har pågått mykje av året. Pr. januar 2013 er nytt digitalt utstyr installert og opplæring vi starta fra februar. Like eins vart det bevilga midlar til oppstart utskifting av mobile rtgapparat. Også denne anbudsrunden tok mykje tid siste halvåret. Leverandør er valgt og anskaffelse og utplassering vil finna stad utover gjennom Seksjon leger Karen Rosendahl, overlege ved seksjon for barn, bidro med kapittelet Imaging Endocrine Diseases in Children. The Evaluation of Normal and Abnormal Bone Growth. i den annerkjente læreboken Imaging Endocrine Diseases in Children. Ed: Avni, F. Utgitt på Springer forlag Det har vært arrangert fleire kurs. Professor Jarle Rørvik var kursleder for kurset Forskning om biomedisinske bildeteknikker. Det var høg deltaking og kurset vil bli arrangert på nytt om ca to år. Thoraxseksjonen hadde det obligatoriske kurset i Thoraxradiologi for spesialiteten Radiologi med seksjonsoverlege Anne Lise Gjennestad som kursleder. Kurset var fullteikna og ble godt gjennomført. Det har vært en gledelig vekst i forskningsaktiviteten ved seksjonane over fleire år. I desember 2012 disputerte Olga Therese Ousdal med avhandlingen On the role of the human amygdala. Mapping functions and individual variations using fmri- Overlege ved seksjon for gastro og onkologisk radiologi Lars Reisæther forsker på bildediagnostikk ved cancer prostata og fikk i 2012 tildelt stipend frå Kreftforeningen og Helse Vest til gjennomføring av sitt doktorgradsarbeide.

6 I tillegg fikk to av seksjonens LIS Postdoc-stipend, Leif Oltedal og Olga Therese Ousdal, frå Universitetet i Bergen og Helse Vest. Begge er tilknytt fmri-gruppa til professor Kenneth Hugdahl. Seksjonens leger har også hatt innlegg ved fleire store, internasjonale kongressar og konferansar både som inviterte foredragshaldarar og med innmeldte foredrag. Det var debutanter på RSNA i november. Overlege Gaute Wathle med foredraget Quantification of exocrine pancreatic function with secretin-stimulated MRCP and DWI in healthy individuals og overlege Lars Reisæther med sitt foredrag Reliability and diagnostic performance using PIRADS in pre-operative multiparametric MRI of prostate cancer Eining for stab og støtte I 2012 har det vore ein stor auke av tilvisingar med korte tidsfristar, noko som i stor grad har påverka CT- og MR-timebestilling. Også når det gjeld henting av røntgenbildar frå andre institusjonar har det vore ein stor auke i forhold til tidligare år, samt at det har vore ein stor auke av anonymisering og brenning av CD til forskingsprosjekter. I 2012 var det spesielt to store endringar for eining for stab og støtte. Våren 2012 vart det innført eitt nytt kodesystem for radiologisk undersøkingar. Dette medførte store endringar i det pasientadministrative systemet (RIS) og genererte eitt stort oppryddingsarbeid og derav en god del overtidsarbeid. I desember 2012 opna vi ekspedisjonen i underetasjen i forbindelse med ny CT lab.

7 Aktivitetsoversikt 2012 Modalitet KiH Barn Hovedrtg Mammo NMed/ PET CT Intervensjon MR RG UL Screening INJ NM PET-CT Ukategorisert Sum Økonomi Økonomistyring Radiologisk avdelings totalbudsjett for 2012 var ca kr 244 mill. Av dette kommer 19% fra pasientbehandlingsinntekter, 3% andre inntekter, mens 78% er rammefinansiert. Faktisk kostnadsfordeling er: - 65,6% personalkostnader (mot 64% i 2011) - 15% utstyrskostnader (mot 18% i 2011) - 10,5% varekostnader (mot 12% i 2011) - 8,9% andre kostnader (mot 6% i 2011) Regnskaps- og budsjett-tal for 2012:

8 2012 Endelig regnskapstall 2012 Årsbudsjett 2012 Avvik Regnskap/ Budsjett 2012 SUM1 - Sum inntekter SUM2 - Sum varekost medikament/implantat SUM3 - Sum lønn- og personalkostnader SUM4 - Sum øvrige kostnader Resultat Inntekter: Frå ble det tatt i bruk nytt radiologisk kodeverk med nye refusjonstakster. I utgangspunktet skulle det nye kodeverket være nøytralt med omsyn til inntekta. Innføring av nytt kodeverk har vært utfordrande og det har til tider vært store og uforklarlige svingingar i regnskapet på inntektssida. Det har derfor vært vanskelig å forut seie inntektsnivået i år. På grunn av nytt kodeverk og manglande system har inntekta på konvensjonell nukleærmedisin blitt for høy. Dette er varsla til Helsedirektoratet og i utgangspunktet skulle avdelinga redusere inntekta med ca 2 mill. Avdelinga har derfor varsla negativ prognose i 2012 på kvar månadsrapportering. Føretaket har valt å avsette 2 mill sentralt for eventuell tilbakebetaling av inntekt. Kostnader: Meirforbruk i personalkostnader skyldast at Helse Bergen har overtatt regnskapsføring av stipendiatars prosjektmiddel frå Innovest. Dersom man ekskluderer stipendmidlar frå personalkostnadene har avdelinga et positivt avvik på kr 300. Det betyr at avdelinga har god kontroll på personalkostnadene sett i lys av at avdelingas personalkostnader er kr En stor del av meirforbruket av varekostnader skyldast økt intervensjonsaktivitet. I tillegg har aktiviteten innan konvensjonell nukleærmedisin økt, samt at det har vært en prisauke på radiofarmaka. Når det gjelder andre driftskostnader knytast meirforbruket i all hovudsak til høgare serviceog vedlikehaldskostnader enn det som låg i budsjett. Nasjonalt kompetansesenter for fmri Avdelinga har ein nasjonal kompetanseteneste i fmri i samarbeid med At. Olavs hospital. Undervisning Avdelinga har opplæring av LIS-kandidatar og er landets nest største utdanningsinstitusjon for spesialistar i Radiologi og Nukleærmedisin Antall utdanningshjemlar i Nukleærmedisin auka frå 2 til 3 Avdelinga arrangerte et obligatoriske kurs for LIS-legar i 2012: Toraks Fleire radiografar har tatt vidareutdanning i MR, bildebehandling og CT. Avdelinga har nært samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen for utdanning av legestudentar og radiografstudentar. Avdelinga har også praksisplass for helsefagelevar. Tilsette ved avdelinga bidrar til utdanning av kjemikarar, fysikarar og farmasøytar i samarbeid med Universitetet i Bergen.

9 Kvalitets og pasientsikkerheitsutvalet ved Radiologisk avdeling Kvalitets og pasientsikkerheitsutvalet ved Radiologisk avdeling (vert omtala som Kvalitetsutvalet) blei oppretta hausten 2007 etter initiativ frå avdelingsdirektøren. Utvalet skal fremja kvalitetsforbetrande prosessar og vera pådrivar for meldekultur til Synergi. Kvalitetsutvalet skal fanga opp, retta merksemd mot og synleggjera trendar innanfor system- og rutinesvikt, ha fokus på pasientrelaterte saker; farlege forhold, nestenuhell, uønskte hendingar og frekvente hendingar og klager. Kvalitetsutvalet står fram i 2012 som eit godt fungerande utval. Ein suksessfaktor er at den øvste leiinga ved Radiologisk avdeling er representert, samt dei fleste nivå 3 leiarane. På den måten vert vedtak leiarforankra og endringar kan lettare verta gjennomførte. I tillegg har utvalet ein representant frå IKT pasientsystem (RIS) og 2 representantar frå Intervensjonsverksemda (relativ pasientsikkerheitsrisiko), ein frå LIS, samt avdelinga sin kvalitetskoordinator; - til saman 13 representantar. I 2012 har utvalet hatt 8 møte. Avdelingsdirektøren er leiar for utvalet og kvalitetskoordinator er sekretær og saksutgreiar /tilretteleggjar. Det vert skrive referat frå kvart møte med forpliktande oppfølging av saker knytt til dei ulike utvalsmedlemmane. Referata vert publisert på avdelinga si heimeside. Eksempel på saker/kvalitetsforbedrande tiltak frå 2012: Kontinuerlig fokus på pasientjournalsystema (RIS/PACS/DIPS) og innbyrdes integrering og rapportering av feil for feiloppretting og presisering av interne rutiner relatert til pasient sikkerheit (bl.a. eliminera brukarfeil). Elektronisk kvalitetshandbok (EK): Utarbeida strategiar for å få på plass avdelinga sine prosedyrar inn i EK. Trygg intervensjon prosjektet er gått får prosjekt til metode for kontinuerlig kvalitetsforbetringstiltak. Dette kan vera kvalitetsforbetringsfokus med utgangspunkt i Synergimeldingar kor pasientsikkerheita er vorten vurdert ikkje å ha blitt godt nok teken vare på. Metoden er ein mal for ny prosedyreflyt frå tilsvining vert skriven til pasient er ferdig observert på post og evt biverknader er følgt opp. Smittevern: kontinuerlig fokus på melderutiner ved flytting av smittepasientar til undersøkning ved Radiologisk avdeling. Fokusområder i 2013: Vedvarande fokus på at radiologiske tenester skal ha høg standard og vera til beste for pasienten ut frå gitte tilhøve: Eks. er: Gjennomgå avdelinga sine prosedyrar (særleg protokollar for undersøkingar) og flytte disse over i EK i eit ordna system slik at det vert brukarvenleg. I samband med dette arbeidet, må også tilhøyrande system som bl.a Heimesida ryddast og oppdaterast. Dette er eit ressurs og tidkrevjande arbeid som har som mål å verta ferdig i «EK arbeidet» skal vera fast post på agendaen for utvalsmøta i Føra vidare metoden Trygg intervensjon som kontinuerleg tiltak for å betre kvaliteten. Optimalisere protokoller relatert til medisinsk strålebruk i samarbeid med diagnostikk fysikarar og MTA.

10 Kontinuerleg fokus på Synergimeldingar som vert meldt i / til/om Radiologisk avdeling og bruka desse meldingane til å gjera kvardagen tryggare for både tilsette og pasientar. HMS aktivitet I h.h.t. handlingsplanen for 2012, var eit av fokusområda, beredskap for vold og truslar. Det er gjort vurdering av alarmknappar på legenes nye vaktpultar. Flytting av alarm frå gamle ultralyd til nye ultralyd er gjennomført. Det ble gjennomført møte mellom Radiologisk avdeling og Senter for Smittevern. Bakgrunn var auke i synergimeldingar som omhandla manglande varsling om smitte. Det ble avtalt at Radiologisk avdeling straks gir tilbakemelding til aktuelle tilvisande avdeling. Saker meldes i synergi. MRSA-testing følgjer Nasjonale retningslinjer, med obligatorisk testing. Testing blir gjort hos Senter for Smittevern, som før. Grunna usikkerhet om norovirusinfeksjon og fråvær, ble det i 2012, i samarbeid med POavdeling, avtalt at tilsette skal være permitterte frå vanleg jobb, med lønn. Man gjør i stedet andre relevante oppgåver frå heimen. Frå oktober til ut desember, ble det gitt tilbod om influensavaksine til alle tilsette. Vaksinasjonen varte tre dagar pr. uke. 69 tilsette valte å la seg vaksinere. HMS-revisjon ble gjennomført i oktober 2012, for Radiologisk avdeling, inkl. Brystdiagnostisk senter og senter for Nukleærmedisin og PET. De fleste telefoner i Radiologisk avdeling ble i 2012, merket med Teknisk nødnummer og medisinsk nødnummer Merkelappane er laga i aluminium og er slitesterke. I AMU 2012 var eitt tema «Livsfasepolitikk og velferdspermisjon». Avdelingas laga retningsliner for velferdspermisjon, Det ble samtidig tatt avgjerd om at ein jobber vidare med permisjonshandtering og individretta tiltak i dialog mellom leder og arbeidstakar. Oktober 2012 gjennomførte KIH, arbeidsmiljødagar med tema «Mindfulness» Brystdiagnostisk senter hadde , HMS-fagdag med brannøvelse og tema «Stikkuhell og blodsøl». Det ble avtalt miljømål for Radiologisk avdeling i 2012, som skal være ett av satsingsområda i handlingsplanen for Tiltaket vil være videokonferanseutstyr, som er ment som et ledd i å redusere CO2-utslipp knyttet til reisevirksomhet. Avdelingas verneombod er: HVO: Terje Stokke. VO: Randi Aasheim, mammografisenteret. Margareth Iversen, Kysthospitalet. Per Martin Kristoffersen, legegruppa. Jon Arvid Bolstad, radiografer/hjelpepleiere. Marianne Namtvedt, Nucleærmedisin og PET. Internasjonalt samarbeid Radiologisk avdeling bidrar til spesialistutdanning innen radiologi ved Muhimbili universitetssykehus i Dar es Salaam, Tanzania. I alt 6 radiologer har forplikta seg til å hjelpe

11 til med undervisning av de tanzanianske legene som nå får et tilbod om spesialisering i eige land. Til saman 15 legar er utdana til radiologar i programmet. Alle er i arbeid i Tanzania. Overlege Marit Bolstad har hatt hovudansvaret for dette arbeidet. Dette prosjektet har vært vellukka og blir avslutta i Lokale krefter overtar da spesialistutdanninga sjølv. Senterleder Nina Kleven-Madsen reiste i august 2011 til Malawa for å arbeide som i fredskorpset for å bygge opp radiografi ved Kamuzu central hospital i Lillongwe, Malawi. Ho kom tilbake sumaren Opphaldet var særs vellykka og blir vidareført i 2013 med nye medarbeidarar frå avdelinga. Controllar Liv Åse Wilhelmsen har deltatt i Helse Bergens prosjekt på Zanzibar Forsking Forskinga i avdelinga blir administrert av forskingskoordinator Renate Grüner og forskingssekretær Monica Haugen. Avdelinga si mest produktive forsker var i 2012 professor/overlege Karen Rosendahl. Det har vært en stor auke i forsking i avdelinga i 2012 samanlikna med Nedanfor finn du nokre nøkkeltal. Tabell1: Internasjonale publikasjoner: Om Tidsskrift og medforfatterskap Antall artikler * Nivå 1 tidsskrift Nivå 2 tidsskrift Antall medforfattere** Første eller sisteforfatter * antall artikler der minst en av forfatterne har adresse Radiologisk avdeling, HUS. Inkl.bøker ** antall artikler der minst en av forfatterne har adresse Radiologisk avdeling, HUS. Tabell2: Internasjonale publikasjoner: Om Tema CNS Barn Helsetenesteforskning Annet Tabell3: Internasjonale publikasjonar: Om Tema CNS Barn 10 3 Helsetenesteforskning 3 5 Annet 10 5

12 FORSKERUTDANNING Aktive Postdoc prosjekt: Ingfrid Haldorsen Functional imaging of endometrial cancer angiogenesis for monitoring tumor response to targeted therapy Post doc HV Tina Pavlin Diffusion imaging in preclinical applications Post doc HV Nye Postdoc prosjekt: (oppstart februar 2013) Olga Therese Ousdal The effect of acute stress on the maturing brain: neuropsychological and neurophysiologic investigations of the survivors from the Norwegian terror 22/ attack on Utøya Post Doc HV Leif Oltedal Effects of ECT in treatment of major depression: A prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function Post Doc UiB PhD disputaser: Lehmann, Trude Gundersen. Radiological indices of hip dysplasia and osteoarthritis at skeletal maturity in the 1989 Bergen Birth Cohort: associations with neonatal hip dysplasia, childhood growth and genetic predisposition. Biveileder: Rosendahl, Karen. Hovedveileder: Lars Birger Engeseter Markhus, Carl Erik. Microcirculary Pathology in Primary Lymphedema 2013, Inst. for biomedisin, UiB. Helge Wiig, UiB Müller, Lil-Sofie Ording. Hovedveileder: Karen Rosendahl Ousdal, Olga Therese. On the role of the human amygdala. Mapping functions and individual variations using fmri. Inst. for klinisk medisin, UiO. Hovedveilder: Ole Andreassen, UiO Aktive PhD stipendiatprosjekt: Hovid Einar: Improving the quality of care. A case study of improving care for elective surgery at a district general hospital. Biveileder Aslaksen, Aslak Bjarne Stine Feiring Olsen. Bildediagnostikk ved DDH. (Helse SØ) Hovedveileder Rosendahl, Karen Berg, Linda. MR av kandidater for lumbal skiveprotese: reliabilitet, relasjon til plager og endringer over tid. Hovedveileder Espeland, Ansgar Brekke, Njål. Improved diagnostics in PET through the extraction of temporal characteristics from detector system and tissue. Hovedveileder Gruner, Eli Renate;#3901 Brix, Maiken Kirkegaard. Autismeprosjektet. Hovedveileder Beyer, Mona. Biveiledere Ersland, Lars og Hugdahl, Kenneth Eikefjord, Eli Nina. Towards clinical application of MR renography; Optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility. Hovedveileder Rørvik, Jarle Engesæter, Ingvild Øvstebø Hofteleddsdysplasi hos unge voksne. Hovedveileder Rosendahl, Karen

13 Griffiths, Silja T Cerebral MRI in Extreme Prematurity (PEP) at age 11. Biveileder Aukland, Stein Magnus Hartveit, Miriam. The interface between primary health care and specialized mental health care - the referral letter. Hovedveileder Aslaksen, Aslak Bjarne Husby, Jenny Hild Aase. Value of preoperative FDG-PET/CT in endometrial carcinomas. Hovedveileder Haldorsen, Ingfrid Salvesen Laborie, Lene Bjerke. Radiological indices of hip dysplasia and osteoarthritis at skeletal maturity in the 1989 Bergen Birth Cohort: associations with neonatal hip dyplasia, childhood growth and genetic predisposition/ family history. Hovedveileder Rosendahl, Karen Odberg, Morten Duus. Clinical follow-up of prematures. Rosendahl, Karen. Hovedveileder Irene Elgen Siepel, Francoise Jeanette. [123I]FP-CIT SPECT in Dementia with Lewy bodies: Predictive power and clinical correlates. Biveileder Gruner, Eli Renate. Hovedveileder: Aasland, Dag Nye PhD prosjekt: (oppstart 2013) Reisæter, Lars A Rokne. Multiparametric MR (mpmr) in localised prostate cancer. Hovedveileder Rørvik, Jarle SAMARBEIDSPROSJEKTET RADIOLOGI HUS VOSS Oppsummering: Samarbeidsprosjektet mellom Radiologisk avdeling og Røntgenavdelinga ved Voss sjukehus starta opp etter grundige førebuingar. Samarbeidsprosjektet er forankra i 6 avtalar inngått mellom avdelingane hausten 2011: 1. Grunnlagsdokument for Samarbeidsavtalar 2. Samarbeidsavtale 3. Samarbeidsavtale Pasientflyt 4. Samarbeidsavtale Faglege aspekter 5. Samarbeidsavtale Personellmessige tilhøve 6. Samarbeidsavtale IKT, utstyr og kommunikasjonsløysingar Leiinga ved dei to einingane Radiologisk avdeling og Voss sjukehus er i det store og heile godt nøgde med utviklinga i samarbeidet. Det er etablert eit positivt klima for samarbeid og fleire viktige tiltak er iverksett i løpet av Gjennomgang av oppfølginga av dei ulike samarbeidsavtalane 1-6: 1. Grunnlagsdokument for Samarbeidsavtalar God kapasitetsutnytting av infrastrukturen på Voss er ei hovudmålsetjing for samarbeidsprosjektet. I Helse Bergen-området er det stort underskot på MR-kapasitet langt fram i tid. Når det gjeld annan biletdiagnostikk inkl. CT, er det rimeleg god kapasitet, medrekna private leverandørar. Voss vart derfor beden om å prioritere utviding av MR kapasiteten.

14 2.halvår 2012 tilsette Voss ny radiolog og ny radiograf med spisskompetanse på MR. Frå veke 38 vart driftstida for MR utvida 3 dagar i veka frå kl til kl I 2012 vart det gjennomført MR-us. på Voss (her av ekstern polikliniske). I prosjektsøknad og i budsjett var det rekna med MR-us. 2. Samarbeidsavtale I samsvar med avtale 2 vart det skipa eit samarbeidsorgan med 10 medlemar; 5 frå kvar avdeling. Aslak Aslaksen har fungert som leiar og Rolf Abrahamsen som sekretær. Det vart og skipa undergrupper på 2 rådsmedlemar, 1 frå kvar avdeling, som fekk særskild ansvar for kvart av dei 4 samarbeidsområda, jf. samarbeidsavtalane 3-6. Frå Radiologis avdeling: Aslak Aslaksen, leiar Anne Taule, pasientflyt Torunn Øvredal, fag Turi Borgund, personal (slutta i HB , ingen ny oppnemnd ) Anita Valdersnes, IKT Frå Voss sjukehus: Rolf Abrahamsen, sekretær Annlaug Stalheim, pasientflyt Heidi Hagen-Kersten, fag Kjerstin S Finne, personal Bjørn Erik Hauglum, IKT I 2012 var det 18 møte i Samarbeidsorganet. 17 av møta har vore videokonferansemøte. 1 av møta vart arrangert på Voss. Ordninga med undergrupper innanfor kvart av dei 4 samarbeidsområda med ein medlem frå kvar avdeling fungerte ikkje heilt etter intensjonane (få initiativ, liten aktivitet), og vart derfor avvikla i løpet av hausten. Ein fordeler no ulike funksjonar/ansvarsområde mellom medlemane i Samarbeidsorganet utan å ha faste undergrupper. Frå neste år er det tenkt at Aslak Aslaksen og Rolf Abrahamsen går ut av samarbeidsorganet, og at dei i plassen fungerer som styringsgruppe for samarbeidet. 3. Samarbeidsavtale Pasientflyt Funksjonsfordeling: Voss har i løpet av 2012 overtatt ansvaret for 3 pasientgrupper: kontroll av testiscancer frå april, x gjennomførte us. i 2012 kontroll av meningeom frå mai, x gjennomførte us. i 2012 kontroll av prostatacancer planlagt oppstart frå januar 2013 I hovudsak fungerer denne ansvarsovertakinga greitt. Framlegg til forbetringar går fram av vedlegg 1 til årsmeldinga. Samarbeidsorganet vurderte å overføre ansvar til Voss for kontrollar av acusticusnevrinom. Men dette gjekk ein seinare bort frå då Helse Bergen påtok seg regionansvaret for denne pasientgruppa, og ein ynskte mest mogleg samanhengande pasientforløp.

15 Det er i løpet av 2012 også bestemt at: alle henvisningar til myelografi skal gå til ein adresse i Helse Bergen: Radiologisk avdeling pasientar frå Voss og omland som skal bytte pyelostomikatetar, kan få gjere dette på Voss Fjerngransking Avtalen om fjerngransking av undersøkingar i vaktsamanheng fungerer godt. Volumet har gått opp. Semje om at Voss bør stramme inn rutinane for rekvirering av undersøkingar på kvelds- og nattestid. Dette gjeld både internt på sjukehuset og i høve til legevakt, lokalisert i sjukehuset. Klinikar (ass.lege/overlege) på Voss bør kunne diskutere med radiolog i vakt om det skal køyrast biletundersøking straks eller om dette kan vente til neste morgon. Målet må vere ikkje å aktivere vakthavande radiograf unødvendig og ikkje belaste radiologvakta på HUS unødvendig. Radiologisk avdeling kan bistå med fjerngransking også utanom vakttid, men må i tilfelle ha varsel god tid før behovet oppstår. Det må også vere ein viss kontinuitet/ langsiktigheit i behovet/hjelpen om radiologisk avdeling skal organisere eit opplegg for fjerngransking. Voss har hittil klart å ta unna utan at det har vore inngått avtale om fjerngransking. Kapasiteten på Voss har blitt betre på radiologsida slik at avtale om fjerngransking utanom vakttid er mindre aktuell pr. dato. 4. Samarbeidsavtale Faglege aspektre Omforeinte indikasjonsstillingar, protokollar og prosedyrar Indikasjonsstillingar, protokollar og retningsliner skal vere omforeinte. Føremon med mest mogleg felles. Radiologisk starta i 2012 arbeidet med å leggje ut sine retningsliner/prosedyrar i EK. Felles kvalitetskrav i forhold til svartid Pr. dato har vi dårleg oversikt over graden av måloppnåing ved begge avdelingar. Voss har signalisert ynskje om ekstremitets-mr Voss står framfor utskifting av dei eldre røntgenlaboratoria. Eit av laboratoria bør erstattast med ny modalitet ein ekstremitets-mr, 1,5T som ikkje treng spesiell isolering. Den kan avlaste bruken av den store MR-en ved undersøkingar av kne, ankel, fot, olboge og handledd. Voss sjukehus vil få auka aktivitet innanfor ortopedi framover fleire ortopedar og fleire ortopediske pasientar frå Bergen, ein stor aktuell gruppe er underarmsbrot direkte frå Bergen Legevakt. 5. Samarbeidsavtale Personellmessige tilhøve Hospitering (pkt. 3-1) Voss har hospitert på radiologisk avdeling ism. overlegepermisjon og litt på radiografsida ism. oppstart av nye prosedyrar. Relativt lite omfang. Utveksling og Vikariat (pkt. 3-2 og 3.3) Slike tiltaka har ikkje blitt prøvd ut enno.

16 Undervisning (pkt. 3.5) Det er i løpet av 2.halvår 2012 tilrettelagt for felles internundervisning.videokonferanseutstyr er no på plass på begge lokalitetar. Mål om å kome i gang over nytt år. Avd.leiar på Voss Heidi Hagen-Kersten har fått invitasjon til å delta på seksjonsoverlegemøta på Radiologisk. Voss får invitasjon til å delta på radiologisk avdeling sine fagdagar. HMS og verneteneste (pkt. 3.6) Tiltak i høve til harmonisering av vernetenesta er ikkje iverksett enno. Det kan vere at dette avtalepunktet bør gå ut av avtalen. Hovudverneombod ved Radiologisk avdeling og verneombod ved røntgenabdelinga på Voss har fått i oppdrag å diskuterer dette, og kome attende med ei tilråding. Arbeidsmiljø / kulturbygging (pkt. 3.7) Tiltak som felles intranettløysing / E-post adresseliste og felles internundervisning og hospiteringsordningar er viktig for kulturbygginga. Samarbeidsorganet har ein viktig funksjon i seg sjølv som kulturbyggjar. I den grad vi kan få til felles arrangement vil det vere positivt. Slutord I store trekk har 2012 vore eit godt år for Radiologisk avdeling. Det har vært ein auke i drifta og ein stor auke innan forsking. Arbeidsmiljøet opplevast som godt og ein arbeider godt med å heva kvaliteten på arbeidet. IKT-systema har vore stabile. Bergen, 1. mars 2013 Aslak Aslaksen Avdelingsdirektør

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF 0 Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 2 1.2 Helse 2020... 2 2 Hovudområde for styring og

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremje helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget er kort sagt: Helse Bergen

Detaljer

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 SIDE 1 PLAN FOR SPESIALISTHELSETENESTER 2008 Innhold 1.0 Bakgrunnsdokument og føringar... 4 1.1 Definisjonar... 4 2.o Prosess... 4 3.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Områdeplan IKT. Sunnaas sykehus HF. Områdeplan IKT - IKT Strategi- og handlingsplan 2015 2019. Sunnaas sykehus HF GODKJENT AV:

Områdeplan IKT. Sunnaas sykehus HF. Områdeplan IKT - IKT Strategi- og handlingsplan 2015 2019. Sunnaas sykehus HF GODKJENT AV: Dato: 29.06. Side:1 / 30 GODKJENT AV: Namn Rolle Stilling Dato Einar Magnus Strand Administrerande 15.8. direktør SAKSBEHANDLER: IKT-ENHET, SAMHANDLINGSAVDELDINGA Side 1 av 30 Sak til Styret september

Detaljer

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 23.04.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl Alle møter - Status for arbeidet som er sett i gang for å redusere talet på ikkje-møtte

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Innhald Dette har hendt i 2003 Adm. direktør Astrid J. Eidsvik har ordet 3 Organisasjonskart 4 Dette er Helse Sunnmøre 5 Dette er Helse Midt-Norge 5 Medisinsk

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 19.06.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Clarion Airport hotell, Flesland, Bergen Møtetidspunkt: Fredag 19.06.2015, kl. 08.30 13.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 22.11.05 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Bjørg Sandal, Emil Mohr Odd Jarl Kvamme, Linda Ferkingstad, Synnøve Solbakken,

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer