Forprosjekt. Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister Flekkefjord Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt. Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister Flekkefjord Kommune"

Transkript

1 Forprosjekt Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister Flekkefjord Kommune

2 Innhold 1.0 Innledning Arbeidsgruppen Mål og tiltak i perioden Status velferdsteknologi i Flekkefjord Byggeplaner i kommunen fremover Utfordringer Befolkningsutvikling Forekomst av kroniske lidelser Konkrete utfordringer i kommunen nå: Utfordring 1: Kommunen bruker betydelige ressurser på unge med stort hjelpebehov Utfordring 2:Kommunen har lange avstander Utfordring 3: ansatte har liten kjennskap og erfaring med bruk av velferdsteknologiske løsninger Behov- ønsket situasjon Innledning Flekkefjord kommune har gjennom deltakelse i Helsenettverk Lister deltatt i fyrtårn satsningen innen velferdsteknologi og telemedisin, hvorigjennom kommunene sammen har søkt om tilskuddsmidler til prosjektet innovasjon i omsorg Velferdsteknologi i Lister. 1.1 Arbeidsgruppen Arbeidsgruppen i Flekkefjord kommuner tverrfaglig sammensatt og består av følgende medlemmer: Elin Loga nestleder hjemmebasert omsorgstjenester Anne Grøtteland forvaltningsenheten Anne Thu TV NSF Frank Tommy Strømland Bygg og eiendom John Hansen utvalgsleder utvalg for oppvekst og velferd Inger Marethe Egeland kommunalsjef helse og velferd 1.2 Mål og tiltak i perioden Flekkefjord kommune har i Helse og omsorgsplan 2020 «Deltakelse og mestring» fremhevet økt bruk av velferdsteknologi og telemedisin som ett av følgende 3 hovedmål. o Forebygge fremfor å reparere

3 o o Styrke den enkeltes selvstendighet og trygghet gjennom bruk av velferdsteknologi og telemedisin. Se og underbygge den enkeltes muligheter for økt deltakelse og mestring Følgende mål er lagt til grunn for at Flekkefjord kommune skal øke bruk av velfersteknologi og telemedisin: o o o Flekkefjord skal legge til rette for å bistå innbyggere som ønsker å installere velferdsteknologi i egne hjem. Flekkefjord kommune skal være en innovativ kommune som tar i bruk velferdsteknologiske løsninger i sykehjem og omsorgsboliger Flekkefjord skal satse på kompetanseheving blant ansatte innen bruk av velferdsteknologi For å nå disse målene har kommunen valgt en rekke tiltak, som skal gjennomføres i planperioden. Tiltakene revideres årlig. Investere i videokonferanseutstyr i Fjellgata 8 innen Ta i bruk telemedisin, herunder sårjournal, innen Oppfordre innbyggere, som vil få et stort hjelpebehov på sikt, til å ta i bruk velferdsteknologi så tidlig som mulig. Alle kommunale bygg innen helse og velferd skal ha tilgang på trådløst internett innen Det skal legges til rette for at velferdsteknologi i form av smarthusløsninger installeres og kan tas i bruk i alle nye omsorgsboliger Tjørsvågheimen, Sundeheimen, boliger for funksjonshemmede og Hidra omsorgssenter skal i løpet av planperioden oppgradere telefon-, syke- og alarmanlegg slik at det er mulig å ta bruk av velferdsteknologi. Tjørsvågheimen prioriteres i Prøve ut trygghetspakke hos minst 3 mottakere av hjemmebaserte tjenester innen Prøve ut trygghetspakker hos minst 8 mottakere av hjemmebaserte tjenester innen Personalet må settes teknologisk og organisatorisk i stand til å ta i bruk og nyttiggjøre seg av velferdsteknologi Kommunen skal etablere tilskuddsordninger og rutiner for veiledning og informasjon til innbyggere som ønsker å investere i velfersteknologi i eget hjem innen Status velferdsteknologi i Flekkefjord Flekkefjord kommune benytter i dag trygghetsalarmer blant hjemmeboende. Brannvakten i Flekkefjord kommune administrerer både ordningen og mottak av alarmer. Alarmene som nå innføres er GSM alarmer og disse vil gradvis byttes ut mot de analoge. Det er fremdeles mye usikkerhet knyttet til implementering av velferdsteknologi i tjenesten. Det er uavklarte spørsmål knyttet til etikk, personvern, standarder, valg av leverandører og løsninger, samt kost-nyttevurderinger. I Flekkefjord er det fremdeles noen områder uten internett tilgang, her vil det ikke være mulig å benytte seg av velferdsteknologi. Flekkefjord kommune har prøvd ut natt tilsyns kamera Nattfrid og erfaringene har blitt dokumentert gjennom en studie utarbeidet av IRIS. I 2014 implementeres tilbud om nattlige kameratilsyn som et alternativ for de brukerne som ønsker dette.

4 I tjenester for funksjonshemmede benyttes det ulike velferdsteknologiske løsninger i flere boliger, men dette er alarmer og sensorer som ikke kommuniserer sammen over ett og samme system/plattform. Gjennom det regionale samarbeidsutvalget Helsenettverk Lister og prosjektet Lenger i eget liv er det etablert utstillingsboliger i Lyngdal og Kvinesdal hvor man prøver ut ulike trygghetspakker (fallalarm, lys/varmestyring, døralarmer, komfyrvakt, brann og lekkasje-alarmer, toveiskommunikasjon mv.) samt kognitive hjelpemidler og renholdsroboter mv. prisen per trygghetspakke varierer mellom kroner ferdig installert. Kommunene i Lister har fått 3,1 millioner fra Helsedirektoratet, til prosjektet «trygghetspakken», hvor vi skal anskaffe og prøve ut bruk av velferdsteknologi blant hjemmeboende. 1.4 Byggeplaner i kommunen fremover Renovasjon av 31 omsorgsboliger Sundeheimen (eldre) (2014/2015) 6 omsorgsboliger psykiske helsetjenester (2014) Nytt alarm og sykesignalanlegg Tjørsvågheimen sykehjem (2014) Nytt alarm og sykesignalanlegg Hidra omsorgssenter (2014) Nye alarmanlegg i boliger for funksjonshemmede (2014/2015) Nye omsorgsboliger for demente ( ) I alle nye bygninger, samt i ombygging av Sundeheimen, er det tatt høyde for at det skal installeres velferdsteknologi. På Tjørsvågheimen skal det allerede i 2014 installeres nytt syke- og alarmanlegg. 2.0 Utfordringer Nasjonale myndigheter peker på følgende hovedutfordringer 1 : 1. At det blir flere yngre brukere med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne 2. At det blir flere eldre kombinert med en knapphet på tjenesteytere (personale) 3. At det trengs bedre medisinsk tverrfaglig samarbeid for å sikre koordinerte tjenester 4. At det er behov for å forebygge og begrense mer - og behandle mindre 5. At det må legges mer vekt på aktivitet i omsorg og på å møte psykososiale behov De siste årene har det vært en vekst i nye brukergrupper og en vekst i antall yngre brukere med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Synet på hvilke behov det offentlige skal møte, når i livsløpet de skal møtes og i hvilket omfang tjenestene skal gis, er i endring. Hovedtendensen er forventninger om mer hjelp til flere på et tidligere tidspunkt enn før. Flekkefjord har allerede i 2012 høyere antall eldre og antall med nedsatt psykisk funksjonsevne enn landsgjennomsnittet, noe som gir en årlig økt rammeoverføring på ca. 40 millioner fra staten. (i 2012 fikk Flekkefjord utjevnet 9 millioner for innbyggere over 80 år og 11,4 millioner fordi vi hadde mange innbyggere over 90 år (totalt ca 20,4 millioner). Videre fikk Flekkefjord 18,2 millioner fordi vi har 1 Stortingsmelding nr.25 ( ) Mestring, muligheter og mening, Fremtidens omsorgsutfordringer peker og Stortingsmelding nr. 47 ( )

5 flere psykisk utviklingshemmede over 16 år enn landsgjennomsnittet). Siden sommeren 2012 har antall eldre gått gradvis ned i Flekkefjord og forventes å gå ytterligere ned i årene frem mot 2020/2025. Dette førte til at kommunen fikk 9,2 millioner for eldre over 90 år, samtidig som vi fikk økte overføringer for andel eldre mellom 80 og 89 år (totalt 19,4 millioner) i Allerede fra skal Flekkefjord redusere antall sykehjemsplasser på Tjørsvågheimen med 6 og fra med ytterligere 5 plasser. I tillegg vil de 11 aldershjemsplassene på sykehjemmet avvikles fra Flekkefjord har tidligere hatt store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere. De strukturendringene som nå gjennomføres innenfor sykehjem vil bidra til å dempe rekrutteringsutfordringene. Men vi vil få behov for flere fagpersoner igjen rundt 2020 og må derfor bruke årene fremover til å oppfordre ansatte til å ta etter- og videreutdanning og bygge strategisk kompetanse. Tverrfaglig samarbeid er krevende også i en såpass liten by som Flekkefjord. Det har tradisjonelt vært særlig utfordrende å sikre personer med psykiske lidelser og rusavhengige et helhetlig tilbud på tvers av NAV, spesialisthelsetjeneste og kommunale helsetjenester. Videre opplever vi det som utfordrende å gi helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge, da antall instanser som er involvert kan være opp mot 20 særlig krevende er overgangen mellom barn og voksen. I Flekkefjord skal et tettere samarbeid mellom forvaltningsenheten og skolefagligansvarlig (som sammen med ett par andre nøkkelaktører utgjør Koordinerende enhet) sikre økt fokus og kompetanse om koordinatorrollen og bruk av individuell plan. Forebyggende tiltak vil i de fleste tilfeller bli nedprioritert til fordel for lovpålagte oppgaver, det er også tilfellet i Flekkefjord. Men gjennom helse og omsorgsplan 2020 ønsker kommunen å jobbe målrettet med forebygging. Klarer vi ikke snu fokus fra behandling til forebygging vil vi i fremtiden ikke ha ressurser nok til å opprettholde verken nivå eller kvaliteten på velferdstilbudet i kommunen. Aktiv omsorg og fokus på psykososiale behov er to av hovedtemaene i helse og omsorgsplan 2020 «Deltakelse og mestring». Flekkefjord arbeider aktivt for å motivere så mange som mulig til å hjelpe andre og dermed også seg selv, enten som lesevenn, lyttevenn, ruslevenn, spisevenn eller gjennom andre aktiviteter gjennom frivilligsentralen. Deltakelse i frivillig arbeid forebygger også ensomhet. 2.1 Befolkningsutvikling Flekkefjord kommune er en middelsstor kommune i Norsk målestokk, med i overkant av 9000 innbyggere. Beregninger viser at antall personer over 67 år, nasjonalt, vil øke fra i 2008 til 1,6 millioner i I dag er det omlag fem yrkesaktive per pensjonist. I 2040 år er dette tallet redusert til om lag 2,5. I følge Statistisk bentralbyrås befolkningsframskriving basert på dagens l vekst for Flekkefjord vil befolkningsutviklingen frem til 2040 bli som det fremgår av tabell nedenfor.

6 Årstall Totalt 0-5 år 6-15 år år år år år 90 år Behovet for omsorgstjenester blant kommunens innbyggere øker i takt med alderen. Antall eldre og utviklingen her er derfor veldig viktig for å si noe om kommunens behov for omsorgstjenester: Flekkefjord sin totalbefolkning har stått omtrent stille siden Antall eldre over 80 år har vokst mye, og nådde sin topp i Det kan f.eks. nevnes at kommunen hadde 35 over 90 år i 1980, mens det i 2012 var120. Siden 2008 har antall eldre over 80 år gått ned og vil fortsette med det frem til Nedgangen vil bli betydelig og det er derfor grunn til å anta redusert behov for omsorgstjenester fremover. Først i 2026 vil antall eldre være tilbake på nivå med Deretter vil antall over 67 år øke kraftig frem til Hvis ikke Flekkefjord klarer å få befolkningsvekst vil alle andre aldersgruppe bli redusert etter Flekkefjord har ca. 88 % flere eldre over 90 år enn landsgjennomsnittet og ca. 80 % høyere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet når det gjelder utviklingshemmede over 16 år. Dette forklarer hvorfor en så stor andel av kommunenes ressurser er knyttet til helse- og omsorg. Aldersgrupper Flekkefjord Landet Flekkefjord Landet Flekkefjord Landet 0-5 år 7,4 % 7,5 % 6,4 % 7,8 % 6 % 6,8 % 6-19 år 18,0 % 17,6 % 17% 16,8 % 15,8 % 16,9 % år 58,4 % 61,7 % 58,2 % 60,7 % 53,5 % 56,7 % år 10,3 % 8,7 % 13,1 % 10,7 % 16 % 12,5 % ,0 % 4,4 % 5,3 % 4,1 % 8,7 % 7,1 % Befolkningsframskrivingen viser at Flekkefjord, sammenlignet med landet for øvrig har og vil få betydelig færre innbyggere mellom 20 og 66 år (personer som er i arbeid) i perioden. Dette betyr at antall innbyggere over 67 er betydelig høyere enn for landet. Andelen barn og unge i Flekkefjord er på/like under landssnittet.

7 I følge Kommunebarometeret for Flekkefjord kommune, utarbeidet av Kommunalrapport 2, vil behovet for hjemmetjenester og heldøgnsplass for de over 80 år bli redusert med ca. 16 mottakere av hjemmetjenester og 7 heldøgnsplasser i 2020, sammenlignet med Dette er viktig informasjon i planleggingen av drift og investeringer i tjenestene, samt for arbeidet med boligsosial handlingsplan omsorgsboliger fremover. På bakgrunn av redusert etterspørsel/trykk på både sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester og befolkningsframskrivingene har Flekkefjord kommune valgt å utsette byggingen av 24 nye omsorgsboliger for demente fra 2014 til Forekomst av kroniske lidelser Når både befolkningstall og antall eldre øker vil det mest sannsynlig også bli stadig flere som lever med kroniske lidelser, både somatiske og psykiske. Forekomsten av kroniske sykdommer som KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom) diabetes og demens er stigende. Overvekt øker risikoen for en rekke sykdommer, herunder kreft, hjertekarsykdommer og diabetes type 2. I dag har en av fem nordmenn KMI på over 30 (kroppsmasseindeks). Rundt 15 prosent av 8-9-åringer og 15-åringer har overvekt eller fedme, hvorav fedme utgjør under fem prosent. Det har vært en tredobling av forekomst av diabetes type 2 de siste 30 årene. 3 Diagram 3 Stipulert utvikling i forekomst av vanlige lidelser (%-andel av befolkningen i Flekkefjord). 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Slag Kreft KOLS Demens Diabetes Antall innbyggere som får hjerneslag er anslått å øke fra 98 i 2010 til 208 i 2030 Antall innbyggere med KOLS antas å bli doblet fra 350 i 2010 til 710 i 2030 Antall innbyggere med diabetes er stipulert til nærmest å dobles fra 562 i 2010 til 1003 personer i 2030 Tallene er basert på befolkningsframskrivinger for Flekkefjord og tall om prevalens for ulike sykdommer i aldersgrupper i befolkningen hentet fra FOU rapport 2/2011 Monitor levekår Agder, utarbeidet av Agderforskning. 2 Ole Petter Pedersen (Kommunal rapport, 2013) 3 Agderforskning, FOU rapport 2/2011 Monitor levekår Agder

8 Det er dokumentert betydelige sosiale ulikheter i helse i Norge og utdanning, yrke og inntekt er viktige faktorer. Agderfylkene har i følge levekårsundersøkelsen særlige utfordringer knyttet til at andelen med lav utdanning er stor. I følge Folkehelsebarometeret for Flekkefjord som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet er det 8,6 % av barna som kommer fra lavinntektsfamilier, mens tilsvarende tall for fylket og landet er 9,4. Inntektsulikheten i Flekkefjord er 2,4 mot 2,5 og 2,6 i henholdsvis fylket og landet. 3.0 Konkrete utfordringer i kommunen nå: 3.1 Utfordring 1: Kommunen bruker betydelige ressurser på unge med stort hjelpebehov Flekkefjord kommune har som nevnt et betydelig antall unge med stort hjelpebehov som følge av både fysiske og/eller psykiske lidelser. Personer med progredierende sykdommer som vi vet vil få et stort hjelpebehov fremover er en prioritert målgruppe for kommunens innføring av velferdsteknologi. Personer med psykisk utviklingshemming har ofte store hjelpebehov og behov for mye personell rundt seg til enhver tid. Dersom velferdsteknologi kan bidra til at disse kan leve er mer selvstendig liv og oppleve større grad av deltakelse og/eller mestring ønsker vi også å prioritere denne gruppen. Videre vil vi få stadig flere unge personer med demens, som er fysisk friske og har behov for å leve aktive liv. Bruk av sporings- og velferdsteknologi vil gi avlastning til pårørende og et mer aktivt og verdig liv for de som rammes. Vurdering av bruk av velferdsteknologi som erstatning eller supplement til annen tjenesteyting er viktig og skal alltid inngå som en naturlig del av all kartlegging når hverdagsmestring eller hverdagsrehabilitering vurderes. Vi har behov for å øke kompetanse og innføre gode rutiner for kartlegging av enkeltpersoner mulighet for å nyttiggjøre seg av ulike velferdsteknologiske løsninger. Forvaltningsenheten ar hovedansvaret for tildeling av tjenester og vi ønsker et systematisk samarbeid rundt kompetanseheving og innovative prosesser som omfatter forvaltningsenheten i tillegg til nøkkelpersoner i tjenesten. Forvaltningsenheten har ansvar for å gjennomføre hjemmebesøk hos personer over 80 år og vil derfor kunne bidra til å spre kompetanse og kunnskap om velferdsteknologiske løsninger til eldre personer og deres pårørende. 3.2 Utfordring 2:Kommunen har lange avstander Flekkefjord kommune er en langstrakt kommune med tre distriktssentra; Gyland, Hidra og Sira. Gyland har ca 650 innbyggere og ligger over 3 mil (ca 40 minutter i kjøretid) fra Flekkefjord sentrum. Hidra er en øy med ca 550 innbyggere som ligger ca. 2 mil utenfor Flekkefjord med ferjeforbindelse (ca 40 min kjøretid). Sira er det nærmeste distriktssentret med i underkant av 600 innbyggere, ca 2

9 mil (ca 15 min kjøretid) fra Flekkefjord sentrum. Kommunen strekker seg også langt utenfor distriktssentrene og det er andre små samfunn som Åna Sira og Anabeløy hvor vi gir tjenester. Personer som er utrygge og som bor langt fra sentrum, vil av hensyn til mulighet for å få hjelp/tilsyn også på natten, ofte komme tidligere på sykehjem/institusjon enn personer som bor i sentrum. De som bor i sentrum vil derfor ha mulighet til å bo lenger i egen bolig enn de som bor langt fra sentrum. Ved å ta i bruk velferdsteknologi vil det trolig bli mulig for flere å bo lenger hjemme i egen bolig. Mange er utrygge fordi de er redde for å falle å bli liggende flere timer/dager uten at noen oppdager og kan hjelpe dem. 3.3 Utfordring 3: Ansatte og innbyggere har liten kjennskap og erfaring med bruk av velferdsteknologiske løsninger. Skal tjenestene lykkes med å ta i bruk velfredsteknologi som erstatning og/eller supplement til sine tjenester så må kommunens innbyggere være kjent med dette og være positive til å ta dette i bruk. Dette innebærer ikke minst at de ansatte må være kjent med de muligheter og løsninger som fins og bidra til å spre kunnskap om dette. Dette vil kreve en holdningsendring hos ansatte. De ansatte må se muligheter og bidra aktivt i utprøving av velferdsteknologiske løsninger. Ansatte må spre informasjon og kunnskap om bruk av teknologi slik at dette blir et reelt alternativ for tjenestemottakere. Medarbeiderne må ha kunnskaper nok til å kunne se teknologiens muligheter og vurdere disse når bistand gis, slik at teknologisk bistand ytes før tradisjonell hjelp gis. 4.0 Behov- ønsket situasjon 4.1: Ønsket situasjon i forhold til bruk av teknologi for unge med stort hjelpebehov Personer med en progredierende sykdom får så tidlig som mulig informasjon om mulige velferdsteknologiske løsninger og tar dette i bruk i eget hjem betaling er avklart og gjelder likt for alle kommunene. Gitt at regler for samtykkekompetanse ivaretas tarpersoner med psykisk utviklingshemming i bruk tilpassede «trygghetspakker» utifra individuelle behov som gjør det mulig for dem å være mest mulig selvstendige. Gitt at regler for samtykkekompetanse ivaretas tar personer med demens i bruk tilpassede «trygghetspakker» utifra individuelle behov som gjør det mulig for dem å være mest mulig selvstendige i eget hjem Det er installert velferdsteknologi i alle bofellesskap/omsorgsboliger og på sykehjem. Forvaltningsenheten har veldig høy kompetanse på velferdsteknologi og har en tidlig dialog med personer som man antar vi få et stort behov. Oppsøkende helsearbeider funksjonen ivaretas av forvaltningsenheten som bruker sin kompetanse til å gi råd til innbyggere slik at flere anskaffer seg velferdsteknologiske løsninger.

10 4.2 Ønsket situasjon i forhold til lange avstander Nattfred eller tilsvarende løsninger har erstattet nattlige tilsyn på bakgrunn av utrygghet hos bruker. Økt bruk av telemedisin bidrar også til at flere kan bo lenger hjemme. (eks. sår, kols og diabetes) Boliger er tilrettelagt for å ta i bruk teknologiske løsninger ved behov, herunder er tilgangen til internett høy i hele kommunen. 4.2: Ønsket situasjon kjennskap og erfaring med bruk av velferdsteknologiske løsninger blant ansatte og innbyggere Innbyggerne har kjennskap til ulike løsninger og tar selv ansvar for å anskaffe seg de løsninger som kommuniserer med kommunale løsninger Ansatte ser nytten av velferdsteknologi og går foran i forhold til å ta i bruk velferdsteknologi 5.0 Tiltak/ide/løsninger for å komme til ønsket situasjon? Gjennomføre prosjektet Saman om i tråd med de mål og tiltak som er skissert i prosjektbeskrivelsen; Målsettingen : å utvikle kompetanse og etablere et robust fagmiljø som kan understøtte implementering av velferdsteknologiske løsninger i kommunene i Listerregionen. Aktuelle tiltak: - Etablere et regionalt tverrfaglig utvalg for implementering av velferdsteknologi i Listerregionen bestående av en leder og representanter fra alle seks kommunene i Lister, samt bruker- og ansattesrepresentant innen Videreutvikle kontakten med leverandører av velferdsteknologi og sikre at man etablerer systemer for å ha løpende oversikt over de mange løsningene innen velferdsteknologi som finnes på markedet - Samarbeide med Husbanken, og utarbeide en kommunal strategi for informasjon og veiledning knyttet til teknisk tilrettelegging av private boliger innen Gjennomføre 2 regionale samlinger for rådgivere/ansatte i hjemmebaserte tjenester/forvaltningsenheter hvor man hever vurderingskompetanse knyttet til bruk av velferdsteknologi til ulike brukere. - Tverrfaglig utvalg bistår de kommunene som skal bygge nye omsorgsboliger/sykehjem i prosessen knyttet til å utarbeide funksjons/behovsspesifikasjoner i forbindelse med innkjøpsprosessen. - Gjennomføre minst ett åpent informasjonsmøte i samarbeid med pårørende og brukerorganisasjoner, eldreråd og råd for funksjonshemmede i hver av de seks kommunene, hvor deltakerne får informasjon og veiledning, råd og tips til hvordan gjøre de riktige investeringer mht. velferdsteknologiske løsninger, innen Tverrfaglig utvalg v/ leder skal sikre samarbeid med FoU miljøer med tanke på følgeforskning for å dokumentasjon av gevinstrealisering knyttet til implementering av velferdsteknologi i kommunene. Gjennomføre prosjektet «trygghetspakken i Lister i tråd med de mål og tiltak som er skissert i prosjektbeskrivelsen Mål og tiltak i prosjektet: 1. Anskaffe trygghetspakker:

11 - Utarbeide felles anbudspapirer for innkjøp av Trygghetspakker til kommunene i Lister innen Innhente og vurdere anbud innen Innkjøp innen Utprøving av trygghetspakker - Utarbeide felles tildelingskriterier innen Utarbeide rutiner for bestilling av trygghetspakker og installasjon innen Fortløpende vurdere og tildele trygghetspakker til personer som har tjenester eller søker om tjenester i kommunene gjennom hele Minst 3 erfaringsmøter med leverandører for å bidra til leverandørutvikling 3. Dokumentasjon/evaluering - Innen , ha på plass avtale om følgeforskning på Master eller Phd nivå med Universitetet i Agder - Innen ferdigstille kartleggingsskjema for innhenting av data - Innen ha klart en foreløpig prosjektrapport, som skisserer gevinster. 6.0 Kartlegging av infrastruktur(dekning, Internett, GSM) en del steder uten bredbånd og med dårlig internettdekning mobildekning er også dårlig enkelte steder, særlig enkelte omåråder i distriktene (Sira; Gyland og Hidra) 7.0 Dagens trygghetsalarmsystem: Dagens trygghetsalarm: (antall) GSM: 23 (hvorav Hidra omsorgssenter hvor det er 13 beboere på senteret, i tillegg er det noen leiligheter i tilknytning til senteret) Analog:146 IP:0 153 er privat betalt og 16 er kommunalt betalt Privat: kjenner til en kvinne som har privat vaktselskap Falch Hvis GSM: SIM kort eies av: privat 7 / kommune 16 (Hidra omsorgssenter?)

12 Sim kort betales av? privat 7 / kommune 16 (Hidra omsorgssenter) Evt egenbetaling: EB analog: 150 kr pr mnd + evt røykvarsler 110 pr mnd (priser pr ) EB GSM: 150 kr pr mnd + evt røykvarsler 110 pr mnd (priser pr ) EB privat:150 kr pr mnd + evt røykvarsler 110 pr mnd (priser pr ) Routing av alarmer: PC vakt: ca 90 % av alle alarmer går til Flekkefjord brannvesen Hjemmetjenesten (soner): ca 10% Egen «trygghetsalarm patrulje» 0 Vaktselskap: 0 Pårørende/andre? ved mange alarmer står privatpersoner som kontaktperson uten hjemmehjelp Utrykning: Hjemmetjenesten (soner) Sone øst og sone vest eget natteam ca 50% av utrykningene Egen «trygghetsalarm patrulje» NEI, men eget natt team og brannvakta som tar i mot alle alarmer Privatpersoner/pårørende: ca 50 % av utrykningene Vaktselskap Pårørende/andre? 0 Eventuelle drift/service avtaler? Flekkefjord brannvesen har full service, vedlikehold Type trygghetsalarm/leverandør? Caretech via analog og gsm

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN Høringsutkast 19.4.2013 Innhold Forord... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 MÅL MED PLANEN... 4 1.2 PLANPROSESSEN... 4 1.3 SAMMENSETNING... 5 2. SAMMENDRAG... 5 3. FØRINGER FOR OMSORGSPLAN 2015... 6 3.1 LOVER OG

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013)

Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013) Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013) på grunn av behov for å se kuttene i sammenheng er også andre kutt som er vedtatt i økonomiplanen tatt med - 1 - Innholdsfortegnelse

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030 FROGN KOMMUNE ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 SAMMENDRAG 6 DEL 2. STATUS DAGENS TJENESTENIVÅ 7 2.1 SØKNADSKONTORET

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer