Samhandling i Nord-Østerdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling i Nord-Østerdalen"

Transkript

1 Samhandling i Nord-Østerdalen Enkel kartlegging av samhandlingsbehov - PsykiØsterdal Forfattere: Bodil Bach, seniorådgiver, Tromsø Telemedicine Consult as Marit Lindberg, Kongsmoen interkommunal psykiatribolig, Tynset kommune Ingeborg Heggem, Tynset kommune Ellen Nesset Mælan, BUP Tynset Morten Halvorsen, DPS Tynset, Sykehuset Innlandet HF Steinar Trettebergstuen, DPS Tynset, Sykehuset Innlandet HF Marit Dammen, ehelse og teknologi, Sykehuset Innlandet HF Kari Volla, Divisjon Psykisk helse, Sykehuset Innlandet HF

2 INNHOLD 1. Innledning... 3 Oppbygging av rapporten Datainnsamling... 4 Dagens samhandling NØ... 6 Samarbeidspartnere psykisk helse... 7 Kommunikasjon fra NØ til SI... 8 Kommunikasjon fra SI til NØ... 9 Kompetansetilbud Morgendagens samhandling Oppsummering Vedlegg/ Vedlegg 1 - Rammebetingelser for dagens samhandling i Nord-Østerdalen Vedlegg 2 Workshop og deltakere Vedlegg 3 Gruppeinndelinger Vedlegg 4 Gruppeoppgave

3 1. INNLEDNING Forprosjektet PsykiØsterdal skal danne grunnlaget for en samhandlingsmodell mellom Nord- Østerdalen (NØ), Sykehuset Innlandet HF (SI)(Sanderud, DPS Tynset, BUP Tynset og Reinsvoll) knyttet til overføring/motiveringsopphold, innleggelser, utskriving og oppfølging av psykiatriske pasienter. Fra januar til mars 2013 gjennomfører Tynset kommune (prosjekteier), SI v/dps Tynset og BUP Tynset og TTC, et utrednings- og kartleggingsprosjekt, finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hedmark 1. Forprosjektet har levert en søknad om midler til hovedprosjektet PsykiØsterdal 2. Forprosjektet PsykiØsterdal skulle også «rede grunnen» for nye samhandlingstjenester innen psykisk helsevern, ved å kartlegge samhandlingsbehov og mellom NØ og SI, innen psykisk helsevern (barne- og ungdoms, voksen-, alders og rus) (Vedlegg1). OPPBYGGING AV RAPPORTEN Dette dokumentet oppsummerer enkel kartlegging av samhandlingsbehov som er gjort i forprosjektet PsykiØsterdal. Dokumentet er et arbeidsdokument for hovedprosjektet PsykiØsterdals utforming av en samhandlingstjeneste innen psykisk helse ( ). Dokumentet sees i sammenheng med: Prosjektplan «PsykiØsterdal - samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern» (2013) 3 «Videokonferanse i Nord-Østerdalen - kostnadsbehov relatert til utstyr og nettverk for bruk av videokonferanse i NØ/Fjellregionen»; (2013) 1 Forprosjekt PsykiØsterdal - Samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern 2 Helsedirektoratets tilskuddsordning «Samhandlingsmidler innen psykisk helse» 15. februar Søknad levert Helsedirektoratet 15. februar

4 2. DATAINNSAMLING Utført datainnsamling i forprosjekt: Teknisk kartlegging Kartlegging samhandlingsbehov innen psykisk helse Teknisk kartlegging Etablering av videokonferansesamhandling i en region utfordrer den tekniske infrastruktur. Det er derfor kartlagt eksisterende infrastruktur, bredbåndskapasitet, status helsenett-tilknytninger (i regionale knutepunkt og kommunalt) og videokonferanseutstyr hos samarbeidspartnerne som er innlemmet i to IKT-samarbeid (FARTT og SÅTE). Kartlegging samhandlingsbehov innen psykisk helse Forprosjektet hadde som formål å kartlegge og samle data ift flere områder innen hele psykiatrifeltet, som akuttpsykiatri, alderspsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), psykose og TSB. Datainnsamling relatert til samhandlingsbehov er gjort ved hjelp av prosjektgruppa, SI og deltakere på workshop sin kjennskap til regionen (Vedlegg 2): Dokumentstudie Gruppearbeid workshop med felles intervjuguide Datainnsamling i etterkant innhenting av data via epost med deltakere Prosjektgruppens erfaringer Møtevirksomhet (SIs samhandlingsenhet, Behandlingslinjeansvarlig, Divisjon for psykisk helsevern flere nivå) På workshop 25. februar 2013, ble «mulighetsrommet» presentert, som inspirasjon for deltakerne. Målgruppen var: kommunene (kommunepolitikere, rådmenn, ledere og ansatte innen helse- og omsorg, kommuneoverleger/fastleger, hjemmetjenestene og innen psykisk helsetjeneste, helsestasjonen, frisklivskoordinatorer, deltakere i delprosjektene i Fjellhelseprosjektet). SI (målgruppen ledergrupper, Divisjon psykisk helsevern (herunder Sanderud, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll, BUP). Andre (NAV, skoletjenesten, helsesøstertjenesten, Norsk Helsenett, brukerrepresentanter, utstyrsleverandører, foredragsholdere). 4

5 Forprosjektet fikk ikke samlet hele målgruppen. 1 kommune deltok ikke og ikke alle kommunale nivå var representert. Videre hadde vi kun deltakere fra SI Reinsvoll og SI Psykoseavdeling, ingen fra Akuttpsykiatri) (Vedlegg 3). Programmet ble gjennomført med deltakere og møteledelse på Tynset og deltakere via videokonferanse fra SI Sanderud og DPS Kongsvinger. Foredragsholderne stilte via videokonferanse fra Tromsø og Sanderud og var ellers på Tynset 4. Bildene nedenfor viser deltakere, både på Tynset og ellers i landet. 4 På Tynset stilte Sykehuspartner fra Helse Sør-Øst som teknisk ansvarlig og Norsk helsenett var tilstede for spørsmål hele dagen. 5

6 DAGENS SAMHANDLING NØ Dagens samhandling har noen fastsatte føringer, som også gjenspeiles i PsykiØsterdals hovedprosjektplan sine tiltakspunkter. Samhandlingsreformen pålegger kommunene nye oppgaver med ansvar for nye pasientgrupper som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette kommer i tillegg til eldrebølgen. Viktig i denne sammenheng er at Samhandlingsreformen fastslår at: «IKT er et viktig virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Utgangspunktet for anvendelse av teknologi og samhandlingsløsninger må baseres på hvordan pasientbehandling kan understøttes best mulig gjennom tilgang til informasjon som grunnlag for god diagnostikk, pasientbehandling og omsorg. Det er viktig å understreke i denne sammenheng at innføring av IKT må kombineres med organisasjonsutvikling, endringer av rutiner og nye måter å samarbeide på for å oppnå effektivisering og kvalitetsforbedring.» Rammebetingelser for dagens samhandling (Vedlegg 1). 6

7 SAMARBEIDSPARTNERE PSYKISK HELSE Samarbeidspartnere Psykisk helse Tabell 8: Samarbeidspartnere Psykisk Helse Samarbeidspartnere - kommune Fastleger Legevakt Helsepersonell sykehjem Helsepersonell hjemmetjeneste Kongsheim, Tynset Psykiatritjenestene i kommunene Helsesekretærer Arbeidsplass/arbeidsleder Systemkoordinator IP Bedriftshelsetjeneste Helsestasjon Arbeidsplassleder Skole/utdanningsinstitusjoner PPT Miljøarbeidertjenesten Andre Samarbeidspartnere SI Samarbeidspartnere - Medisinske avdelinger eksterne Sentral for Sanderud medisinsk teknisk Akuttpsykiatri, Psykose og rehabilitering, Rus og avhengighet. Alderspsykiatri Reinsvoll Prehospitale tjenester POLITI Samhandlingsnettverket innen demensomsorg SAMAKS 5 DPS Tynset DPS Hamar DPS Kongsvinger BUP Tynset Divisjon medisinsk service utstyr Frisklivssentralen NAV OUS 5 24 kommuner med 160 medarbeidere fordelt på 29 sykehjem, 9 SamAks spl fra alderspsykiatrien, 1 alderspsykiater og 1 prosjektleder 7

8 KOMMUNIKASJON FRA NØ TIL SI Dagens samhandling fra kommune til 2.linje, mellom tjenestenivåene (eksemplifisert forløp) Samhandling og utveksling mellom tjenester og tjenestenivåer forutsetter at det er samtykke fra bruker/pasient. Unntatt ved akutte hendelser og tvangstiltak. Før innleggelse Bruker observeres over tid i kommunen hvor han bor, han blir gradvis dårligere psykisk. Han går til poliklinisk behandling hos psykiater på DPS. Personalet i kommunen ringer psykiateren jevnlig, erfaringer utveksles, økende bekymring frembringes. Psykiateren ringer også ved spørsmål. Samarbeidsmøte, fire parter tilstede 6. Enighet om å søke brukeren inn til planlagt opphold i institusjon for behandling. Etter tre dager er bruker fremdeles ustabil, og man ser at han blir stadig dårligere. Personell i kommunen ringer psykiater ved DPS, som igjen kontakter fastlege som har øyeblikkelig hjelp vakt. Akuttinnleggelse skal vurderes fastlege brukers hjem, sammen med et personal fra kommunen. Samtale der det legges frem at han vil bli innlagt på tvangsparagraf. Innleggelse Ved behov for vurdering av akuttinnleggelse - personalet i kommunen tar direkte kontakt med fastlegen/legevakta for vurdering av innleggelse. Personell fra kommunene følger brukeren til institusjon og har et kort møte med innleggende lege der 7. Samarbeidspartner i prosessen er psykiater, en svært god støtte for det kommunale personalet. Det er også vanlig at personalet i kommunen samarbeider direkte med fastlegen til brukeren. 6 Ikke bruker som vurderes som for dårlig, og behovet for de som jobber rundt brukeren er å snakke sammen og gjøre noen felles vurderinger mils reise 8

9 Under innleggelse Personalet i kommunen har anledning til å ringe til døgnavdelingen på DPS, ved behov for å drøfte problemstillinger. Fastlegene har spørretime en dag i uka, og personalet kan komme dit uten å bestille time og lufte spørsmål og tanker med legen. Legen kan ta konsultasjoner i hjemmet og samarbeide med personalet når han er på hjemmebesøk. KOMMUNIKASJON FRA SI TIL NØ Dagens samhandling ved Avdeling for Psykosebehandling Forvern Ved innleggelse fra hjem eller annen post, er det forvern i forkant. Utreise for personalet ved SI, dit pasienten oppholder seg i hjemkommune eller akuttpost. Innleggelse Akuttinnleggelse/planlagte innleggelser Innleggelse fra Akuttpost til Psykosepost Fra hjem til psykosepost Under innleggelse Innleggelsen kan vare fra noen måneder til flere år. Mens pasient er innlagt foregår flere samarbeidsmøter med kommunen. Kommunikasjon under innleggelse: Telefon mest brukt til kommunikasjon Møter på postene Møter i kommunene 8 Hjemmebesøk sammen med pasient, den tiden han/hun er innlagt. Veiledning/rådgivning til personale og pårørende i pårørendes hjem eller i egnet lokale i kommunen 9. 8 Det er tidkrevende å gjennomføre slike møter, et møte på en time er det ikke uvanlig å forbruke 3-4 timer av en arbeidsdag for flere på samme møte. Eksempel reisetid: Veiledning i Trysil er tre timers kjøring og times veiledning. 9 Pårørende kan også være deltagende i samarbeids/ansvarsgruppemøter hvis pasienten ønsker det. 9

10 Barn som pårørende, hver post har «barneansvarlige» blant personale som tar seg av barna Barneansvarlige har eget fora for diskusjon, informasjon og undervisning Utskrivning Behov for oppfølging fra HF er nødvendig, kan variere i tid fra pasient til pasient, både for å trygge pasientene, pårørende og personale i kommunen. Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD): Mye ambulant virksomhet både av vedtaksansvarlig lege/sykepleiere. For disse pasientene kreves det besøk/samtale hver tredje mnd. da det skal gjøres en kontrollundersøkelse som bekrefter/avkrefter behovet for tvang. Undersøkelser sendes til en oppnevnt kontrollkommisjon som skal uttale seg. En gang pr år vurderes om vedtak for tvang skal opphøre eller videreføres Dette er tidkrevende, men er usikker på om dette er noe en kan gjøre pr. video da det nå kreves at legen fysisk skal være tilstede for samtale og vurdering. 10

11 KOMPETANSETILBUD Tabell 9: Dagens kompetansetilbud innen psykisk helsevern og ift generell kompetanseutvikling Dagens tilbud SAMAKS ved tilstedeværelse på sykehjemmet Aldring og helse Demensomsorgens ABC felles undervisning for alle Valdres-kommunene, samt lokale grupper i kommunen Veiledning/undervisning foregår gjennom Veiledning/undervisning frå SI Ambulant team SI Nettverksmøteforum etablert gjennom Valdresprosjektet og Valdres Viser Veg og Rusforum etablert gjennom KorusØst 11 i samarbeid med Samhandlingsnettverkt for psykisk helse i Valdres. Veiledning/undervisning frå SI 12 DPS Valdres Ambulant team SI Psykoseavdelingen: Undervisning/opplæring Veiledning i kommuner Tips nettverksmøter Internundervisning Undervisning LIS-leger Felles kompetansetilbud PPS; internett Kollegaveiledning 13 Hospitering Fylkesmannen 14 Internundervisning med egne forelesere, personlig oppmøte Eksterne fagkurs, personlig oppmøte Spesialisthelsetjenesten personlig oppmøte, i liten grad telefon Helsenett; internett Nettbaserte kurs Second opinion 15 Drøftingsmøter 16 Kvalitetsrådsmøter KorusØst FoU LMS Klinisk samarbeidsutvalg i Gudbrandsdal, Lillehammer DPS (eks) 11 Har som ei av sine oppgaver å etablere ruskompetanse i kommunene 12 Gjelder alle avd. i psykisk helsevern der pasient med spesiell oppfølging blir utskrevet til kommunene 13 Kunnskapsdeling i personalgruppa på personalmøter, og i det daglige arbeidet (har noen ansatte med videreutdanning + deling av kunnskap av de som har vært på kurs jfr kompetanseplan) 14 Ulike kurs/konferanser, ved tilsyn 15 DPS, SI, kommuner, andre 16 DPS, SI og kommuner 11

12 MORGENDAGENS SAMHANDLING Tabell 2: Morgendagens samhandlingsbehov innen psykisk helsevern med eksempler Kategorier Pasientrelaterte tjenester Samarbeid/møtevirksomhet(gruppemøter etc) Konkretiseringer Samhandling gjennom VK i forhold til behandlingsforløp kommune/ psykiatritjeneste DPS Sentralsykehus, samt NAV. Følge pasienten før, under, etter- se behandlingsplan/ linjer. Det er viktig at god informasjon følger pasienten og at det er gode rutiner for dette som etterfølges. Oppleves som at pasient utskrives, det er ikke mulig å få til samarbeidsmøte før etter flere dager mer effektivt med bruk av VK Ansvarsmøter med pasient og alle involverte Forvern, ettervern og overføringsmøter Utredningsmøter mellom SI, DPS og kommuner Veiledning mellom kommuner/dps/sanderud/reinsvoll Dobbeltdiagnosepasienter Vaktsamarbeid (DeVaVi) - mellom akutt og DPS: kveld, natt og helg. VK bruke også i konsultasjon/ vurdering - hva trenger pasienten Bruke VK i forbindelse med samarbeid om Individuell Plan. Fastlegene tilgang til VK fra sitt kontor gjør det enklere å delta i ansvarsgruppemøter Råd/ veiledning fra psykiater via VK faste tidspunkt. Interkommunale løsninger lettere å gjennomføre via VK Arenaer for å møtes fysisk i samme rom eller via lyd og bilde? ja takk begge deler Veiledning fra Sanderud til psykiatritjenestene i kommunene Lettere å benytte fagpersoner som finnes i distriktet med spisskompetanse eller spesiell problematikk ved bruk av Fagmøter og administrative møter Kommunale og interkommunale møter/samlinger Eksterne møter regionalt, kommunalt, nasjonalt og internasjonalt Møter før, under og etter innleggelse 12

13 Kategorier Konkretiseringer Kompetanseutvikling kompetanseheving, veiledning, faglig refleksjon med mer Stort behov for veiledning, undervisning, kurs (sparer utgifter til reiser og overnatting) Undervisning i forbedringsområder innad i egen enhet/divisjon Kompetanseoverføring fra Sanderud/Reinsvoll til DPS Undervisning/veiledning ift utskriving av pasienter mellom enheter/nivå Nettverksbygging/undervisning fra TIPS (Sanderud) mot BUP, DPS, rusinstitusjoner Prosjektarbeid -> arbeidsworkshop Kurs mellom Tynset kommune og habiliteringstjenesten Internundervisning mellom kommuner Faglig påfyll i kommunene ved å koble seg opp på undervisningsmuligheter som finnes. Opplæring ved overføringer Pasientcaser Internundervisning i kommunen Undersøke hva som finnes av undervisning i andre kommuner/helseregioner som man kan delta på. 13

14 3. OPPSUMMERING Samhandlingsreformen ( ) sier: Det overordnede målet for bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren er å understøtte de helsefaglige arbeidsprosessene på en slik måte at det sikrer at det ytes gode tjenester i hele pasientforløpet. 17 Helsedirektoratet har gitt ut rundskriv, veiledere og forskrifter som tydeliggjør prioriteringer og gir retningslinjer, som vil være førende for pasientbehandlingen og utformingen av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern. Helse Sør-Øst har i hovedstadsprosessen gitt føringer som forsterker at DPS ene skal ha lokalsykehusfunksjonen innenfor psykisk helsevern. Tilbudene skal baseres på en samarbeidsorientert utforming mellom døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og primærhelsetjenestene. Samhandling og kunnskapssøking skal sikre pasientene raskere og bedre behandling, samtidig som tjenestene skal kunne tilbys til en større del av befolkningen. Skal man oppnå dette, er det nødvendig for kommuner i samhandling med sine respektive helseforetak å ta i bruk teknologi for å kunne skape en «smartere samhandling» som understøtter de helsefaglige arbeidsprosesser og helhetlige pasientforløp, på tross av lange avstander. Dette forprosjekt og et videre hovedprosjekt er knyttet opp mot gjeldende strategier og handlingsplaner. Nord Østerdal (NØ)og Sykehuset Innlandet HF (SIHF) ønsker gjennom forprosjektet å identifisere samhandlingsbehov og beskrive hvordan telemedisin og videokonferanse kan være et virkemiddel for å utvikle aktørenes rolle innen psykisk helsevern. Videokonferansesamhandling krever også gode nettverks infrastrukturer, så forprosjektet skal også kartlegge regionens status og behov ift etablering av slik samhandling. De kartlagte behov beskrives i en hovedprosjektsøknad, der man skal utvikle rutinetjenester, knyttet til pasientoppfølging innen psykisk helsevern (SI Sanderud, DPS Tynset, BUP Tynset, interkommunale psykiatriboliger og kommunehelsetjenesten i NØ). Den påbegynte kartlegging i dette aktuelle dokument, danner grunnlaget for hovedprosjektets utforming av ny samhandlingstjeneste innen psykisk helse. 17 St. meld. nr. 47 ( ) 14

15 4. VEDLEGG/4 VEDLEGG 1 - RAMMEBETINGELSER FOR DAGENS SAMHANDLING I NORD-ØSTERDALEN Norsk Helsenett SF Helsenettet skal benyttes av alle som samhandler i helsesektoren, internt i sektoren og i samhandling med eksterne parter. For å tilknytte seg helsenettet innebærer det at kunder følger gjeldende forskrifter og lover ift personvern og informasjonssikkerhet, gjennom Helse- og personvernlovgiving og Normen for informasjonssikkerhet. En Helsenett - tilknytning er en «tjenestepakke» som inneholder grunnleggende tjenester for å komme i gang med elektroniske kommunikasjon i helsenettet (samt Internett - tilgang og e- post). Denne tilknytningen gir mulighet for å hente informasjon fra Internett til presentasjon i nettleseren på en maskin som er inne i helsenettet og har tilgang til tjenester som bare er tilgjengelige der (EDI, Adresseregisteret ), epostutveksling med konti som ligger utenfor helsenettet (fra en maskin i helsenettet) og å flytte informasjon lastet ned fra internett til interne filer på en maskin i helsenettet. Helsenettet er videre ansvarlig for Meldingsløft i kommuner (MiK) og naturlig plattform for utrulling av tjenester som eresept bl.a. 18 Helsenett-tilknytninger kan enten være et abonnement direkte til kommunenes legesenter, helsestasjon el. eller en «Kommunetilknytning» direkte tilknyttet en kommunes IKT - sentral, eller en kommuneregions sentral. NØ har en kommunetilknytning direkte til regionens interkommunale IKT-selskap, FARTT, lokalisert på Tynset. FARTT har helsenett-tilknytning i felles knutepunkt. De har oppgradert helsenett-tilknytningen i dette knutepunktet for sine kommuner, fra 8 MB til 100 Mb i januar Dette gir mulighet for en felles tilknytning for alle 8 kommuner, der de deler på et felles abonnement. Kostnader relatert til oppgradering dekkes av FARTT. Norsk Helsenett er også det anbefalte nettverk for aktører i helse- og sosialsektoren som skal samhandle med bruk av videokonferanse. Deres videotjeneste gir tilgang til oppsett, gjennomføring og overvåkning av videokonferanse- sendinger mellom flere deltakere til møter, undervisning, diagnose og behandlingsassistanse. Tjenesten leveres til mer enn 700 møte- eller behandlingsrom, fordelt på mange geografisk spredte lokasjoner i helsenettet. For å bruke tjenesten trenger man videokonferanseutstyr og et samband fra Norsk Helsenett, som kan knyttes opp i det virtuelle nettverket de har dedikert til videokommunikasjon. Norsk Helsenett 18 eresept skal være tilgjengelig over hele landet innen utgangen av Dette er ikke påbegynt i Valdresregionen enda. 19 Levert 6. Mai

16 anbefaler at man tar utgangspunkt i at hver samtale på videokonferanse krever 1,3 Mb. Når det gjelder videokonferanse på hjemmekontor/sykehjem/andre kontorer, så har de ingen «krav», men det er anbefalt å ha en kapasitet på minst 1 Mb (på både upload og download) og helst 2 Mb. PsykiØsterdal forholder seg til disse føringer. Prosjektet starter med eksisterende VK utstyr utplassert på SI sine enheter (DPS, BUP) og Kongsheim omsorgsboliger, lokalisert på Tynset. I prosjektperioden gis innspill til budsjettprosesser i regionenes kommuner, slik at kommunene etter endt prosjektperiode kan være bedre rustet til videokonferansesamhandling - samhandling. Samarbeidsavtaler Kommunene i Hedmark og Oppland og SI har som mål å utvikle et godt og effektivt samarbeid som bidrar til at den enkelte pasient får et helhetlig tjenestetilbud, som pasienten opplever som tilfredsstillende for sin situasjon. Samarbeidet foregår på mange måter, både på overordnet plan og mellom fagfolkene som møter pasientene hver dag. De fleste av sykehusets enheter og divisjoner samarbeider med fastleger, pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og andre deler av kommunehelsetjenesten hver dag. Samhandlingen reguleres av de lovpålagte Samarbeidsavtalene mellom SI og kommunene, som er overordnede Tjenesteavtaler, som regulerer og ansvarliggjør den samhandling som skal foregår ift 11 pålagte områder. I tillegg har enkelte av kommunene egne «underavtaler» relatert til for eksempel inntaksrutiner for helse- og omsorgstjenesten. Regulering av nye samhandlingsformer innenfor de enkelte divisjoner på SI eksisterer ikke i formaliserte former i dag. Prosjektet har opprettet samarbeid med SIs samhandlingsenhet, så dette arbeidet kan pågå parallellt med etablering av nye samhandlingstjenester. Behandlingslinjer SI har laget en definisjon på behandlingslinjer som prosjektet mener er viktig å være tro mot: Behandlingslinjer er fastlagt organisering av behandlingsforløp for den aktuelle pasientgruppe St. meld. Nr 47sier at det som kan desentraliseres skal desentraliseres og det som kan sentraliseres skal sentraliseres. I takt med at regionen øker kompetanse innenfor flere områder vil det være naturlig at flere av behandlingslinjene skjer kommunalt og regionalt. 16

17 Behandlingslinjer er et styringsverktøy basert på evidensbasert praksis for en bestemt gruppe pasienter med et forutsigbart klinisk forløp, der de ulike oppgavene (tiltak) som utføres av fagpersoner som er involvert i pasientbehandling er definert, optimalisert og sekvensert enten time for time, dag for dag (akutt pleie) eller pr besøk (kommunehelsetjenesten). Utfall knyttes til bestemte tiltak 20. Det er en stor satsning i alle helseregioner, fordi: det er dokumentert at hvis man benytter behandlingslinjer, kan man redusere variasjon i klinisk praksis og forbedre resultater behandlingslinjer fremmer en velorganisert og effektiv pasientomsorg basert på kunnskapsbasert praksis det er vist at optimalisering av resultat i akuttbehandling og i hjemmebaserte tjenester en behandlingslinje kan vise til retningslinjer innenfor flere fagområder Et av frontsykehusene i Helse Sør-Øst er SI. SI har involvert noen kommuner i arbeidet med noen av linjene, men ikke alle. Generelt er linjene lite kjent ute blant kommuners ansatte. SI presenterer sine linjer åpent på sine nettsider og fagområder som her er aktuelle, er følgende: ECT Gravide med psykiske lidelser Gravide med rusproblemer Sped- og småbarn av foreldre/foresatte med psykiske vansker/lidelser PsykiØsterdal ønsker å gjøre noe med dette og benytte denne metodikken for å bygge opp sin samhandlingstjeneste innen psykisk helse i samarbeid med SIs prosessveiledere på området

18 Samhandlingstjeneste Begrepet «Samhandlingstjeneste» har vi definert som en sammensatt tjeneste basert på: Behandlingslinjer (fastlagt organisering av behandlingsforløp for den aktuelle pasientgruppe, fastlege, spesialist og pleie- og omsorgstjenester) Pasientforløp (den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene, samhandling HF og kommuner) Samhandlingsformer tilpasset pasientforløpet (Tlf/epost/VK/meldinger etc). Samarbeidsavtaler (overordnede og underordnede Tjenesteavtaler mellom HF, regionale avtaler og mellom vertskommune og kommuner) Det pekes på i St.meld. nr. 47 formalisering av standardiserte pasientforløp et av de viktigste kjennetegn ved en moderne helsetjeneste, og det pekes ganske riktig på at: «.spesialisthelsetjenesten har i de siste årene arbeidet med å utvikle gode pasientforløp/behandlingskjeder, men dette har ofte vært begrenset til det som skjer innad i det enkelte sykehus. Et viktig utviklingstiltak må være at spesialisthelsetjenesten utvider perspektivet og i større grad medvirker i utvikling av forløp som går på tvers av tjenesteområder og forvaltningsnivå. I dette arbeidet må det skapes en arena der kommunalt nivå og foretakene er likeverdige partnere, herunder forutsettes at kommunene må ha nok faglig tyngde til å kommunisere og sette krav til sykehusene..pasient- og brukerorganisasjoner må trekkes inn i prosessene for å videreutvikle både metodikk og innhold.» Erfaringene viser at behandlingslinjer har et relativt avgrenset nedslagsfelt knyttet (særlig) til behandlingsopplegg innenfor sykehus. Behovet har ekspandert med nye samhandlingsformer, slik at anvendelsesområdet går utover HF og inn mot samhandling og samarbeid i pasientbehandling på mer generelt grunnlag i samspillet mellom HF og lokale helsetjenester. I økende grad blir planlegging og organisering av helsetjenester og særlig sykehus basert på eksplisitt formulerte «konsept», i stor grad forankret i LEAN-perspektiver. På et nivå er derfor etablering av behandlingslinjer et første skritt i retning en mer omfattende prosess med å beskrive de nye tjenesteformer som nå utvikles i helsesektoren. PsykiØsterdal skal utforme en samhandlingstjeneste innen psykisk helse i samarbeid med SI. 18

19 VEDLEGG 2 WORKSHOP OG DELTAKERE Forprosjekt - PsykiØsterdal Samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern PROSJEKT WORKSHOP Bakgrunn for workshop: Forprosjektet PsykiØsterdal er finansiert av Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hedmark og skal kartlegge samhandlingsbehov og «rede grunnen» for videokonferansesamhandling mellom kommunene Nord-Østerdalen (Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor- Elvdal) og Sykehuset Innlandet HF, innen psykisk helsevern (barne- og ungdoms, voksen-, alders og rus). Forprosjektet skal danne grunnlaget for utrulling av en samhandlingsmodell mellom NØ, SIHF (Sanderud, DPS og BUP Tynset, Reinsvoll) knyttet til overføring/motiveringsopphold, innleggelser, utskriving og oppfølging av psykiatriske pasienter. Forprosjektet kartlegger samhandlingsbehov, utreder regionens tekniske infrastruktur og oppgraderingsbehov og søker midler til et hovedprosjekt som skal etablere samhandlingstjenester ved bruk av videokonferanse innen psykisk helse. TID: 25. februar 2013 Kl 10:00-15:00 STED: Gymsal på DPS Tynset (Gratis deltakelse) Målgruppe er ansatte i helse- og sosialsektoren innen psykisk helsevern i alle kommuner i Nord-Østerdalen, ved Sykehuset Innlandet HF, ledere og beslutningstakere i alle kommuner, IKT-rådgivere i regionen, NAV og alle aktuelle samarbeidspartnere. Målgruppen for gruppearbeid fra kl. 13:10-15:00 er ansatte i helse- og sosialsektoren, samt deltakende samarbeidspartnere fra Sykehuset Innlandet og andre. Påmelding: 18. februar 2013 til Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en inspirerende og nyttig dag, med fokus på fremtidig samhandling innen psykisk helse i Nord-Østerdalen!!!! 19

20 Program 25. februar 2013 Kl. 10:00-10:15 Velkommen - hvorfor er vi her? v/ Bodil Bach, seniorådgiver, Tromsø Telemedicine Consult (TTC) Kl. 10:15-10:40 ehelse og telemedisin i Sykehuset Innlandet hvor står vi, hvor går vi? v/marit Dammen, prosjektrådgiver, Sykehuset Innlandet HF Kl. 10:40-11:10 Telemedisinsk samhandling mellom sykehus og sykehjem - SAMAKS v/oskar Sommer, Sykehuset Innlandet HF - Reinsvoll (Videokonferanse) Kl. 11:10-11:20 Pause Kl. 11:20-11:50 Bruk av videokonferanse innen psykisk helsevern Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse (DEVAVI) ebup - spesialistkompetanse og pasientkonsultasjoner via VK v/geir Øyvind Stensland, UNN HF (Videokonferanse) Kl. 11:50-12:15 Fleksible kompetansetilbud erfaringer og utfordringer v/ Torbjørg Lindquist, rådgiver Helsekompetanse, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN HF (Videokonferanse) Kl. 12:15-12:45 Lunsj Kl. 12:45-13:15 Mere ehelse og telemedisin erfaringer og utfordringer v/ Bodil Bach, seniorådgiver, TTC Kl. 13:15 13:25 Pause (gruppene samler seg) Kl. 13:25-14: 45 Gruppearbeid v/bodil Bach, TTC/Marit Dammen, Sykehuset Innlandet HF Kl. 14:45-15:15 Oppsummering og avslutning DELTAGERE PÅ WORKSHOP 25. FEBRUAR 20

21 Deltakere Tynset: 1. Bodil Bach, Tromsø Telemedicine Consult 2. Marit Dammen, Sykehuset Innlandet 3. Steinar Trettebergstuen, Tynset DPS 4. Morten Halvorsen, Tynset DPS 5. Ellen Mælan, BUP Tynset 6. Marit Lindberg, psykiatriboliger Tynset 7. Ingeborg Heggem, psykiatritjenesten Tynset 8. Kari Volla Karlsen, Sanderud avd. for psykosebehandling og rehab 9. Terje Bremseth, Sykehuspartner 10. Terje Olafsen, Norsk helsenett SF 11. Aud Karen Leet, SAMAKS Tynset 12. May-Tove Dalbakk, Kompetansesenteret Tynset 13. Heidi Øien, psykiatritjenesten Tynset 14. Per Chr Berg, psykiatriboliger Tynset 15. Ellen Marie Grøtli, psykiatriboliger Tynset 16. Ingunn Grutle, Tynset DPS 17. Eli Ulven, Tynset DPS 18. Anne Kathrine Ø Djupeng, Tynset DPS 19. Bjørn M Tønder, BUP Tynset 20. Ragni Hole, BUP Tynset 21. Reidun Kirkbakk, psykiatritjenesten Tynset 22. Einar Graven, psykiatritjenesten Tynset 23. Ann Kristin Tronslien (TFF Tynset) 24. Hege Finneid, psykiatritjenesten Engerdal 25. Eva Helland, Enhetsleder Engerdal 26. Trude Sandberg, psykiatritjenesten Folldal 27. Inger L Enberget, psykiatritjenesten Folldal 28. Elin Eggen, psykiatritjenesten Tolga 29. Irene Øien Stubsveen, Psykiatritjenesten Rendalen 30. Connie Strømsmoen, psykiatritjenesten Rendalen 31. Elisabeth Hafsten, Enhetsleder Alvdal 32. Anne Vanem, psykiatritjenesten Alvdal 33. Ida Stillerud, psykiatritjenesten Alvdal 34. Rita Strand, psykiatritjenesten Os 35. Lill Anita Larsen, psykiatritjenesten Os 36. Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet HF 37. Hilde Kristin Aam, Sykehuset Innlandet HF 38. Britt Kværness, Rådmann Folldal(meldt avbud) 39. Inga-Lill Rønning, tjenesteområdeleder Tynset (meldt avbud) 40. Geir Løkken, FARTT og IKT (kom ikke) 41. Sverre Jensen, FARTT og IKT (kom ikke) Deltakere - Sanderud: 1. Bodil Lillehagen, Alderspsykiatrisk forskningssenter (Koordinator) 2. Oskar Sommer, Alderspsykiatrisk forskningssenter 3. Mona Stikbakke, Sykehuset Innlandet HF 4. Randi Dyste, Sykehuset Innlandet HF 5. Kristine Finset Lund, Sykehuset Innlandet HF 6. Anne Aasen, Helse Sør Øst RHF Deltakere Kongsvinger: 1. Tom Eidlaug + en 21

22 VEDLEGG 3 GRUPPEINNDELINGER GRUPPE 1: Steinar Trettebergstuen, Avdelingsleder, Tynset DPS Hilde Kristin Aam Ann Kristin Tronslien (TFF Tynset) Marit Lindberg, Kongsheim Ingeborg Heggem, Psykiatritjenesten, Tynset kommune Randi Dyste, Mona Stikbakke, SI Reinsvoll Marit Dammen, SI - stab GRUPPE 2: Morten Halvorsen, Tynset DPS Kari Volla Karlsen, Sanderud avd. for psykosebehandling og rehab Ragni Hole, BUP Tynset Reidun Kirkbakk, psykiatritjenesten Tynset Hege Finneid, psykiatritjenesten Engerdal Inger L Enberget, psykiatritjenesten Folldal Irene Øien Stubsveen, Psykiatritjenesten Rendalen Elisabeth Hafsten, Enhetsleder Alvdal Rita Strand, psykiatritjenesten Os Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet HF 22

23 VEDLEGG 4 GRUPPEOPPGAVE Dagens samhandling Samhandlings og pasientforløp kommune/sykehus/andre o Hvordan foregår samhandling stegvis i pasientforløpet og hvilke parter er involvert, på hvilken måte og fra hvilken plassering? o Fra hvem, hvordan og fra hvilken plassering ber vi om second opinion i dag? Kompetanseutvikling i Hamar o Hvilken spisskompetanse finnes på deres sentre og i kommunene i dag? o Fra hvem, hvordan og fra hvilken plassering får vi veiledning idag? o Fra hvem, hvordan og fra hvilken plassering får vi undervisning/faglige møter i dag? Administrativ kommunikasjon o Hvordan, med hvem og fra hvilken plassering gjennomføres slik kommunikasjon i dag? Fremtidig samhandling med bruk av videokonferanse Hvilke spesifiserte behov ser dere for fremtidig samhandling med bruk av videokonferanse, kombinasjon av videokonferanse og andre samhandlingsformer (oppmøte, telefon, Internett osv). Hvem, hvorfor, hvordan, hvor ofte, hvilke parter osv. Spesifiser konkret innen følgende områder: Pasientforløp Kompetanseutvikling i Nord-Østerdalen Administrativ kommunikasjon Andre områder som er aktuelle for bruk av videokonferanse? 23

24 24

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri. Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com

Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri. Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com TEMA Litt bakgrunn TTC og NST hva er det? Samhandlingsformer og muligheter Eks: Lokalmedisinsk

Detaljer

Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen. Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011

Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen. Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011 Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011 Forfattere Bodil Bach, Tromsø Telemedicine Consult Inge Johansen, Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter Vigdis Rotlid Vestad,

Detaljer

Samhandling Kunstig deling Omprioritering må til Endret forståelse Tilfriskningsperspektivet

Samhandling Kunstig deling Omprioritering må til Endret forståelse Tilfriskningsperspektivet Trond Aarre: Samhandling Kunstig deling Omprioritering må til Endret forståelse Tilfriskningsperspektivet bør prege måten både spesialist- og kommunehelsetjenester møter den som søker hjelp på. Trond Aarre:

Detaljer

TIPS Innlandet Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk

TIPS Innlandet Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Sanderud døgn og poliklinikk Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

SMARTsam effektiv samhandling innen helse Praktisk tilrettelegging

SMARTsam effektiv samhandling innen helse Praktisk tilrettelegging SMARTsam effektiv samhandling innen helse Praktisk tilrettelegging Bodil Helene Bach BBach ; bodil@bbach.no PROGRAM Tidspunkt Hva skjer? Hvem er ansvarlig? 09:45-10.00 Oppkobling VK Virtuelt møterom 998034@vm.nhn.no

Detaljer

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser 2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser PROSJEKTLEDELSE Deltaker Kommune/Avdeling Telefon Epost Marit Dammen Prosjektleder, Avd. ehelse og Teklogi, Stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet

Detaljer

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser 2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser PROSJEKTLEDELSE Deltaker Kommune/Avdeling Telefon Epost Marit Dammen Prosjektleder, Avd. ehelse og Teklogi, Stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Marit Dammen, Anita Østheim, Lene Bårdseng, Jofrid Sørby, Morten Halvorsen, Steinar Trettebergstuen Sissel Juliussen, Trine Lundebye

Marit Dammen, Anita Østheim, Lene Bårdseng, Jofrid Sørby, Morten Halvorsen, Steinar Trettebergstuen Sissel Juliussen, Trine Lundebye MØTEREFERAT Møte: Oppstartsmøte SMARTsam prosjektteam Møtedato: 190106 kl. 09:00-11:00 Til stede: Ikke tilstede: Referent: Neste møte: Marit Dammen, Anita Østheim, Lene Bårdseng, Jofrid Sørby, Morten Halvorsen,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser 2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser PROSJEKTLEDELSE Deltaker Kommune/Avdeling Telefon Epost Marit Dammen Prosjektleder, Avd. ehelse og Teklogi, Stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Program for workshop på Fagernes 28. august 2012

Program for workshop på Fagernes 28. august 2012 Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Program for workshop på Fagernes 28. august 2012 0830-0900: Registrering med kaffe og biteti 0900-0910: Velkommen v/ rådmann Kai Egil Backèr.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

SMARTsam Etablering av smart samhandling med videokonferanse for å sikre effektive, helhetlige og sammenhengende tjenestetilbud

SMARTsam Etablering av smart samhandling med videokonferanse for å sikre effektive, helhetlige og sammenhengende tjenestetilbud SMARTsam Etablering av smart samhandling med videokonferanse for å sikre effektive, helhetlige og sammenhengende tjenestetilbud Bodil Helene Bach BBach SMARTsam bodil@bbach.no Marit Dammen Sykehuset Innlandet

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

SLUTTRAPPORT. PsykiØsterdal Samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern

SLUTTRAPPORT. PsykiØsterdal Samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern SLUTTRAPPORT PsykiØsterdal Samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern Forfattere: Bodil Bach, Tromsø Telemedicine Consult as Marit Lindberg, Tynset kommune Ingeborg Heggem, Tynset kommune Wenche

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: 07.01.2013 OMRÅDEPLAN FOR HABILITERING, VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord.

Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord. Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord. Raymond Dokmo Medisinsk faglig rådgiver Helse Nord RHF 15.06.16

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre Viken HF,

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39 Byrådssak 215/13 Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre TEFO ESARK-03-201300090-39 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Bergen kommune til Helsedirektoratets

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Oppsummering DeVaVi er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk

Detaljer

Samhandling om LAR pasienter i Bergen

Samhandling om LAR pasienter i Bergen Samhandling om LAR pasienter i Bergen Mellom LAR forskrift og Samhandlingsreform Christian Ohldieck Seksjonsleder LAR, Helse Bergen Todelt presentasjon Del 1: Samhandlingsreform og LAR forskrift. Mulige

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT Eva M. Møller Magne Høgelid Utfordringer i helsesektoren Kapasitet Kvalitet Effektivitet Hvordan skal IKT hjelpe oss å løse disse utfordringene?

Detaljer

Utvikling av helhetlige pasientforløp

Utvikling av helhetlige pasientforløp Utvikling av helhetlige pasientforløp Hvordan legger Samhandlingsreformen til rette for det? Læringsnettverk «Gode pasientforløp psykisk helse og rus» Paralellsesjon Stavanger 21.01.2015 Olav Bremnes,

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Grimstad 19. november

Grimstad 19. november Grimstad 19. november Hva er telemedisin? Definisjon fra nasjonalt senter for telemedisin "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Samhandling med fokus på pasienten og pasientforløpet

Samhandling med fokus på pasienten og pasientforløpet Stiklestad 04.12.14 Samhandling med fokus på pasienten og pasientforløpet Arild Vassenden, rådgiver i Helse Midt-Norge RHF Pasientforløp er ikke noe nytt. Stortinget Helse og oms. dept RHFstyret RHF Klinikk

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste? Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST Sunnaas sykehus HF Pilotprosjekt Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Innspill til «Høring utkast til

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge

Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Prosjektleder Henrik Sollie, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal Erfaringskonferanse Molde, 06.12.12

Detaljer

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m.

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. OMFANG: Gjaldt fra 01.01.12 alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. Overordnet avtale og delavtaler mellom partene er inngått Avtale hierarki:

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Ås kommune ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Marit Roxrud Leinhardt Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst Regionale e-helseseminarer 2009 Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst TEMA NST hva er det? ehelse/telemedisin? Tjenester Videokonferanse Elektroniske løsninger Tjenester hjem Eksempel

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk Østre Agder kommunene har gått sammen om å etablere Kommunal øyeblikkelig hjelp KØH. Det er etablert 10 KØH senger på Myratunet og det er under oppstart 2 senger på Frivoltun. Erfaringer hittil viser at

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Psykisk helse Bemanningsreduksjoner innen psykisk helse Relatert til OU-rapporten, FAM01-1, reduksjon med kr. 600.000,- (tilsv. 1 årsverk) i 2017. Jfr kap. 7.1.5.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Samhandling på tvers Helhetlige pasientforløp

Samhandling på tvers Helhetlige pasientforløp Landskonferansen SPoR 5. Juni 2013 Samhandling på tvers Helhetlige pasientforløp Ian Dawson Fagkonsulent/prosjektleder Salten DPS Nordlandssykehuset HF Epost: Ian.Dawson@nordlandssykehuset.no Olav Bremnes

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Toril Naustdal Prosjektleder Regionalt helseprosjekt i Valdres

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir.

Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir. Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir. Utfordringsbildet. Hvordan beskrives utfordringsbildet i HB? Omforent bilde? Antall

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Regionalt helseprosjekt i Valdres. Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten

Regionalt helseprosjekt i Valdres. Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten Regionalt helseprosjekt i Valdres Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten VISJON FRISKERE I VALDRES VERDIGRUNNLAG Framtidsretta Nært Trygt KJENNETEGN PÅ SAMARBEID Innbyggerfokus Romslighet Langsiktighet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer