Samhandling i Nord-Østerdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling i Nord-Østerdalen"

Transkript

1 Samhandling i Nord-Østerdalen Enkel kartlegging av samhandlingsbehov - PsykiØsterdal Forfattere: Bodil Bach, seniorådgiver, Tromsø Telemedicine Consult as Marit Lindberg, Kongsmoen interkommunal psykiatribolig, Tynset kommune Ingeborg Heggem, Tynset kommune Ellen Nesset Mælan, BUP Tynset Morten Halvorsen, DPS Tynset, Sykehuset Innlandet HF Steinar Trettebergstuen, DPS Tynset, Sykehuset Innlandet HF Marit Dammen, ehelse og teknologi, Sykehuset Innlandet HF Kari Volla, Divisjon Psykisk helse, Sykehuset Innlandet HF

2 INNHOLD 1. Innledning... 3 Oppbygging av rapporten Datainnsamling... 4 Dagens samhandling NØ... 6 Samarbeidspartnere psykisk helse... 7 Kommunikasjon fra NØ til SI... 8 Kommunikasjon fra SI til NØ... 9 Kompetansetilbud Morgendagens samhandling Oppsummering Vedlegg/ Vedlegg 1 - Rammebetingelser for dagens samhandling i Nord-Østerdalen Vedlegg 2 Workshop og deltakere Vedlegg 3 Gruppeinndelinger Vedlegg 4 Gruppeoppgave

3 1. INNLEDNING Forprosjektet PsykiØsterdal skal danne grunnlaget for en samhandlingsmodell mellom Nord- Østerdalen (NØ), Sykehuset Innlandet HF (SI)(Sanderud, DPS Tynset, BUP Tynset og Reinsvoll) knyttet til overføring/motiveringsopphold, innleggelser, utskriving og oppfølging av psykiatriske pasienter. Fra januar til mars 2013 gjennomfører Tynset kommune (prosjekteier), SI v/dps Tynset og BUP Tynset og TTC, et utrednings- og kartleggingsprosjekt, finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hedmark 1. Forprosjektet har levert en søknad om midler til hovedprosjektet PsykiØsterdal 2. Forprosjektet PsykiØsterdal skulle også «rede grunnen» for nye samhandlingstjenester innen psykisk helsevern, ved å kartlegge samhandlingsbehov og mellom NØ og SI, innen psykisk helsevern (barne- og ungdoms, voksen-, alders og rus) (Vedlegg1). OPPBYGGING AV RAPPORTEN Dette dokumentet oppsummerer enkel kartlegging av samhandlingsbehov som er gjort i forprosjektet PsykiØsterdal. Dokumentet er et arbeidsdokument for hovedprosjektet PsykiØsterdals utforming av en samhandlingstjeneste innen psykisk helse ( ). Dokumentet sees i sammenheng med: Prosjektplan «PsykiØsterdal - samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern» (2013) 3 «Videokonferanse i Nord-Østerdalen - kostnadsbehov relatert til utstyr og nettverk for bruk av videokonferanse i NØ/Fjellregionen»; (2013) 1 Forprosjekt PsykiØsterdal - Samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern 2 Helsedirektoratets tilskuddsordning «Samhandlingsmidler innen psykisk helse» 15. februar Søknad levert Helsedirektoratet 15. februar

4 2. DATAINNSAMLING Utført datainnsamling i forprosjekt: Teknisk kartlegging Kartlegging samhandlingsbehov innen psykisk helse Teknisk kartlegging Etablering av videokonferansesamhandling i en region utfordrer den tekniske infrastruktur. Det er derfor kartlagt eksisterende infrastruktur, bredbåndskapasitet, status helsenett-tilknytninger (i regionale knutepunkt og kommunalt) og videokonferanseutstyr hos samarbeidspartnerne som er innlemmet i to IKT-samarbeid (FARTT og SÅTE). Kartlegging samhandlingsbehov innen psykisk helse Forprosjektet hadde som formål å kartlegge og samle data ift flere områder innen hele psykiatrifeltet, som akuttpsykiatri, alderspsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), psykose og TSB. Datainnsamling relatert til samhandlingsbehov er gjort ved hjelp av prosjektgruppa, SI og deltakere på workshop sin kjennskap til regionen (Vedlegg 2): Dokumentstudie Gruppearbeid workshop med felles intervjuguide Datainnsamling i etterkant innhenting av data via epost med deltakere Prosjektgruppens erfaringer Møtevirksomhet (SIs samhandlingsenhet, Behandlingslinjeansvarlig, Divisjon for psykisk helsevern flere nivå) På workshop 25. februar 2013, ble «mulighetsrommet» presentert, som inspirasjon for deltakerne. Målgruppen var: kommunene (kommunepolitikere, rådmenn, ledere og ansatte innen helse- og omsorg, kommuneoverleger/fastleger, hjemmetjenestene og innen psykisk helsetjeneste, helsestasjonen, frisklivskoordinatorer, deltakere i delprosjektene i Fjellhelseprosjektet). SI (målgruppen ledergrupper, Divisjon psykisk helsevern (herunder Sanderud, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll, BUP). Andre (NAV, skoletjenesten, helsesøstertjenesten, Norsk Helsenett, brukerrepresentanter, utstyrsleverandører, foredragsholdere). 4

5 Forprosjektet fikk ikke samlet hele målgruppen. 1 kommune deltok ikke og ikke alle kommunale nivå var representert. Videre hadde vi kun deltakere fra SI Reinsvoll og SI Psykoseavdeling, ingen fra Akuttpsykiatri) (Vedlegg 3). Programmet ble gjennomført med deltakere og møteledelse på Tynset og deltakere via videokonferanse fra SI Sanderud og DPS Kongsvinger. Foredragsholderne stilte via videokonferanse fra Tromsø og Sanderud og var ellers på Tynset 4. Bildene nedenfor viser deltakere, både på Tynset og ellers i landet. 4 På Tynset stilte Sykehuspartner fra Helse Sør-Øst som teknisk ansvarlig og Norsk helsenett var tilstede for spørsmål hele dagen. 5

6 DAGENS SAMHANDLING NØ Dagens samhandling har noen fastsatte føringer, som også gjenspeiles i PsykiØsterdals hovedprosjektplan sine tiltakspunkter. Samhandlingsreformen pålegger kommunene nye oppgaver med ansvar for nye pasientgrupper som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette kommer i tillegg til eldrebølgen. Viktig i denne sammenheng er at Samhandlingsreformen fastslår at: «IKT er et viktig virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Utgangspunktet for anvendelse av teknologi og samhandlingsløsninger må baseres på hvordan pasientbehandling kan understøttes best mulig gjennom tilgang til informasjon som grunnlag for god diagnostikk, pasientbehandling og omsorg. Det er viktig å understreke i denne sammenheng at innføring av IKT må kombineres med organisasjonsutvikling, endringer av rutiner og nye måter å samarbeide på for å oppnå effektivisering og kvalitetsforbedring.» Rammebetingelser for dagens samhandling (Vedlegg 1). 6

7 SAMARBEIDSPARTNERE PSYKISK HELSE Samarbeidspartnere Psykisk helse Tabell 8: Samarbeidspartnere Psykisk Helse Samarbeidspartnere - kommune Fastleger Legevakt Helsepersonell sykehjem Helsepersonell hjemmetjeneste Kongsheim, Tynset Psykiatritjenestene i kommunene Helsesekretærer Arbeidsplass/arbeidsleder Systemkoordinator IP Bedriftshelsetjeneste Helsestasjon Arbeidsplassleder Skole/utdanningsinstitusjoner PPT Miljøarbeidertjenesten Andre Samarbeidspartnere SI Samarbeidspartnere - Medisinske avdelinger eksterne Sentral for Sanderud medisinsk teknisk Akuttpsykiatri, Psykose og rehabilitering, Rus og avhengighet. Alderspsykiatri Reinsvoll Prehospitale tjenester POLITI Samhandlingsnettverket innen demensomsorg SAMAKS 5 DPS Tynset DPS Hamar DPS Kongsvinger BUP Tynset Divisjon medisinsk service utstyr Frisklivssentralen NAV OUS 5 24 kommuner med 160 medarbeidere fordelt på 29 sykehjem, 9 SamAks spl fra alderspsykiatrien, 1 alderspsykiater og 1 prosjektleder 7

8 KOMMUNIKASJON FRA NØ TIL SI Dagens samhandling fra kommune til 2.linje, mellom tjenestenivåene (eksemplifisert forløp) Samhandling og utveksling mellom tjenester og tjenestenivåer forutsetter at det er samtykke fra bruker/pasient. Unntatt ved akutte hendelser og tvangstiltak. Før innleggelse Bruker observeres over tid i kommunen hvor han bor, han blir gradvis dårligere psykisk. Han går til poliklinisk behandling hos psykiater på DPS. Personalet i kommunen ringer psykiateren jevnlig, erfaringer utveksles, økende bekymring frembringes. Psykiateren ringer også ved spørsmål. Samarbeidsmøte, fire parter tilstede 6. Enighet om å søke brukeren inn til planlagt opphold i institusjon for behandling. Etter tre dager er bruker fremdeles ustabil, og man ser at han blir stadig dårligere. Personell i kommunen ringer psykiater ved DPS, som igjen kontakter fastlege som har øyeblikkelig hjelp vakt. Akuttinnleggelse skal vurderes fastlege brukers hjem, sammen med et personal fra kommunen. Samtale der det legges frem at han vil bli innlagt på tvangsparagraf. Innleggelse Ved behov for vurdering av akuttinnleggelse - personalet i kommunen tar direkte kontakt med fastlegen/legevakta for vurdering av innleggelse. Personell fra kommunene følger brukeren til institusjon og har et kort møte med innleggende lege der 7. Samarbeidspartner i prosessen er psykiater, en svært god støtte for det kommunale personalet. Det er også vanlig at personalet i kommunen samarbeider direkte med fastlegen til brukeren. 6 Ikke bruker som vurderes som for dårlig, og behovet for de som jobber rundt brukeren er å snakke sammen og gjøre noen felles vurderinger mils reise 8

9 Under innleggelse Personalet i kommunen har anledning til å ringe til døgnavdelingen på DPS, ved behov for å drøfte problemstillinger. Fastlegene har spørretime en dag i uka, og personalet kan komme dit uten å bestille time og lufte spørsmål og tanker med legen. Legen kan ta konsultasjoner i hjemmet og samarbeide med personalet når han er på hjemmebesøk. KOMMUNIKASJON FRA SI TIL NØ Dagens samhandling ved Avdeling for Psykosebehandling Forvern Ved innleggelse fra hjem eller annen post, er det forvern i forkant. Utreise for personalet ved SI, dit pasienten oppholder seg i hjemkommune eller akuttpost. Innleggelse Akuttinnleggelse/planlagte innleggelser Innleggelse fra Akuttpost til Psykosepost Fra hjem til psykosepost Under innleggelse Innleggelsen kan vare fra noen måneder til flere år. Mens pasient er innlagt foregår flere samarbeidsmøter med kommunen. Kommunikasjon under innleggelse: Telefon mest brukt til kommunikasjon Møter på postene Møter i kommunene 8 Hjemmebesøk sammen med pasient, den tiden han/hun er innlagt. Veiledning/rådgivning til personale og pårørende i pårørendes hjem eller i egnet lokale i kommunen 9. 8 Det er tidkrevende å gjennomføre slike møter, et møte på en time er det ikke uvanlig å forbruke 3-4 timer av en arbeidsdag for flere på samme møte. Eksempel reisetid: Veiledning i Trysil er tre timers kjøring og times veiledning. 9 Pårørende kan også være deltagende i samarbeids/ansvarsgruppemøter hvis pasienten ønsker det. 9

10 Barn som pårørende, hver post har «barneansvarlige» blant personale som tar seg av barna Barneansvarlige har eget fora for diskusjon, informasjon og undervisning Utskrivning Behov for oppfølging fra HF er nødvendig, kan variere i tid fra pasient til pasient, både for å trygge pasientene, pårørende og personale i kommunen. Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD): Mye ambulant virksomhet både av vedtaksansvarlig lege/sykepleiere. For disse pasientene kreves det besøk/samtale hver tredje mnd. da det skal gjøres en kontrollundersøkelse som bekrefter/avkrefter behovet for tvang. Undersøkelser sendes til en oppnevnt kontrollkommisjon som skal uttale seg. En gang pr år vurderes om vedtak for tvang skal opphøre eller videreføres Dette er tidkrevende, men er usikker på om dette er noe en kan gjøre pr. video da det nå kreves at legen fysisk skal være tilstede for samtale og vurdering. 10

11 KOMPETANSETILBUD Tabell 9: Dagens kompetansetilbud innen psykisk helsevern og ift generell kompetanseutvikling Dagens tilbud SAMAKS ved tilstedeværelse på sykehjemmet Aldring og helse Demensomsorgens ABC felles undervisning for alle Valdres-kommunene, samt lokale grupper i kommunen Veiledning/undervisning foregår gjennom Veiledning/undervisning frå SI Ambulant team SI Nettverksmøteforum etablert gjennom Valdresprosjektet og Valdres Viser Veg og Rusforum etablert gjennom KorusØst 11 i samarbeid med Samhandlingsnettverkt for psykisk helse i Valdres. Veiledning/undervisning frå SI 12 DPS Valdres Ambulant team SI Psykoseavdelingen: Undervisning/opplæring Veiledning i kommuner Tips nettverksmøter Internundervisning Undervisning LIS-leger Felles kompetansetilbud PPS; internett Kollegaveiledning 13 Hospitering Fylkesmannen 14 Internundervisning med egne forelesere, personlig oppmøte Eksterne fagkurs, personlig oppmøte Spesialisthelsetjenesten personlig oppmøte, i liten grad telefon Helsenett; internett Nettbaserte kurs Second opinion 15 Drøftingsmøter 16 Kvalitetsrådsmøter KorusØst FoU LMS Klinisk samarbeidsutvalg i Gudbrandsdal, Lillehammer DPS (eks) 11 Har som ei av sine oppgaver å etablere ruskompetanse i kommunene 12 Gjelder alle avd. i psykisk helsevern der pasient med spesiell oppfølging blir utskrevet til kommunene 13 Kunnskapsdeling i personalgruppa på personalmøter, og i det daglige arbeidet (har noen ansatte med videreutdanning + deling av kunnskap av de som har vært på kurs jfr kompetanseplan) 14 Ulike kurs/konferanser, ved tilsyn 15 DPS, SI, kommuner, andre 16 DPS, SI og kommuner 11

12 MORGENDAGENS SAMHANDLING Tabell 2: Morgendagens samhandlingsbehov innen psykisk helsevern med eksempler Kategorier Pasientrelaterte tjenester Samarbeid/møtevirksomhet(gruppemøter etc) Konkretiseringer Samhandling gjennom VK i forhold til behandlingsforløp kommune/ psykiatritjeneste DPS Sentralsykehus, samt NAV. Følge pasienten før, under, etter- se behandlingsplan/ linjer. Det er viktig at god informasjon følger pasienten og at det er gode rutiner for dette som etterfølges. Oppleves som at pasient utskrives, det er ikke mulig å få til samarbeidsmøte før etter flere dager mer effektivt med bruk av VK Ansvarsmøter med pasient og alle involverte Forvern, ettervern og overføringsmøter Utredningsmøter mellom SI, DPS og kommuner Veiledning mellom kommuner/dps/sanderud/reinsvoll Dobbeltdiagnosepasienter Vaktsamarbeid (DeVaVi) - mellom akutt og DPS: kveld, natt og helg. VK bruke også i konsultasjon/ vurdering - hva trenger pasienten Bruke VK i forbindelse med samarbeid om Individuell Plan. Fastlegene tilgang til VK fra sitt kontor gjør det enklere å delta i ansvarsgruppemøter Råd/ veiledning fra psykiater via VK faste tidspunkt. Interkommunale løsninger lettere å gjennomføre via VK Arenaer for å møtes fysisk i samme rom eller via lyd og bilde? ja takk begge deler Veiledning fra Sanderud til psykiatritjenestene i kommunene Lettere å benytte fagpersoner som finnes i distriktet med spisskompetanse eller spesiell problematikk ved bruk av Fagmøter og administrative møter Kommunale og interkommunale møter/samlinger Eksterne møter regionalt, kommunalt, nasjonalt og internasjonalt Møter før, under og etter innleggelse 12

13 Kategorier Konkretiseringer Kompetanseutvikling kompetanseheving, veiledning, faglig refleksjon med mer Stort behov for veiledning, undervisning, kurs (sparer utgifter til reiser og overnatting) Undervisning i forbedringsområder innad i egen enhet/divisjon Kompetanseoverføring fra Sanderud/Reinsvoll til DPS Undervisning/veiledning ift utskriving av pasienter mellom enheter/nivå Nettverksbygging/undervisning fra TIPS (Sanderud) mot BUP, DPS, rusinstitusjoner Prosjektarbeid -> arbeidsworkshop Kurs mellom Tynset kommune og habiliteringstjenesten Internundervisning mellom kommuner Faglig påfyll i kommunene ved å koble seg opp på undervisningsmuligheter som finnes. Opplæring ved overføringer Pasientcaser Internundervisning i kommunen Undersøke hva som finnes av undervisning i andre kommuner/helseregioner som man kan delta på. 13

14 3. OPPSUMMERING Samhandlingsreformen ( ) sier: Det overordnede målet for bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren er å understøtte de helsefaglige arbeidsprosessene på en slik måte at det sikrer at det ytes gode tjenester i hele pasientforløpet. 17 Helsedirektoratet har gitt ut rundskriv, veiledere og forskrifter som tydeliggjør prioriteringer og gir retningslinjer, som vil være førende for pasientbehandlingen og utformingen av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern. Helse Sør-Øst har i hovedstadsprosessen gitt føringer som forsterker at DPS ene skal ha lokalsykehusfunksjonen innenfor psykisk helsevern. Tilbudene skal baseres på en samarbeidsorientert utforming mellom døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og primærhelsetjenestene. Samhandling og kunnskapssøking skal sikre pasientene raskere og bedre behandling, samtidig som tjenestene skal kunne tilbys til en større del av befolkningen. Skal man oppnå dette, er det nødvendig for kommuner i samhandling med sine respektive helseforetak å ta i bruk teknologi for å kunne skape en «smartere samhandling» som understøtter de helsefaglige arbeidsprosesser og helhetlige pasientforløp, på tross av lange avstander. Dette forprosjekt og et videre hovedprosjekt er knyttet opp mot gjeldende strategier og handlingsplaner. Nord Østerdal (NØ)og Sykehuset Innlandet HF (SIHF) ønsker gjennom forprosjektet å identifisere samhandlingsbehov og beskrive hvordan telemedisin og videokonferanse kan være et virkemiddel for å utvikle aktørenes rolle innen psykisk helsevern. Videokonferansesamhandling krever også gode nettverks infrastrukturer, så forprosjektet skal også kartlegge regionens status og behov ift etablering av slik samhandling. De kartlagte behov beskrives i en hovedprosjektsøknad, der man skal utvikle rutinetjenester, knyttet til pasientoppfølging innen psykisk helsevern (SI Sanderud, DPS Tynset, BUP Tynset, interkommunale psykiatriboliger og kommunehelsetjenesten i NØ). Den påbegynte kartlegging i dette aktuelle dokument, danner grunnlaget for hovedprosjektets utforming av ny samhandlingstjeneste innen psykisk helse. 17 St. meld. nr. 47 ( ) 14

15 4. VEDLEGG/4 VEDLEGG 1 - RAMMEBETINGELSER FOR DAGENS SAMHANDLING I NORD-ØSTERDALEN Norsk Helsenett SF Helsenettet skal benyttes av alle som samhandler i helsesektoren, internt i sektoren og i samhandling med eksterne parter. For å tilknytte seg helsenettet innebærer det at kunder følger gjeldende forskrifter og lover ift personvern og informasjonssikkerhet, gjennom Helse- og personvernlovgiving og Normen for informasjonssikkerhet. En Helsenett - tilknytning er en «tjenestepakke» som inneholder grunnleggende tjenester for å komme i gang med elektroniske kommunikasjon i helsenettet (samt Internett - tilgang og e- post). Denne tilknytningen gir mulighet for å hente informasjon fra Internett til presentasjon i nettleseren på en maskin som er inne i helsenettet og har tilgang til tjenester som bare er tilgjengelige der (EDI, Adresseregisteret ), epostutveksling med konti som ligger utenfor helsenettet (fra en maskin i helsenettet) og å flytte informasjon lastet ned fra internett til interne filer på en maskin i helsenettet. Helsenettet er videre ansvarlig for Meldingsløft i kommuner (MiK) og naturlig plattform for utrulling av tjenester som eresept bl.a. 18 Helsenett-tilknytninger kan enten være et abonnement direkte til kommunenes legesenter, helsestasjon el. eller en «Kommunetilknytning» direkte tilknyttet en kommunes IKT - sentral, eller en kommuneregions sentral. NØ har en kommunetilknytning direkte til regionens interkommunale IKT-selskap, FARTT, lokalisert på Tynset. FARTT har helsenett-tilknytning i felles knutepunkt. De har oppgradert helsenett-tilknytningen i dette knutepunktet for sine kommuner, fra 8 MB til 100 Mb i januar Dette gir mulighet for en felles tilknytning for alle 8 kommuner, der de deler på et felles abonnement. Kostnader relatert til oppgradering dekkes av FARTT. Norsk Helsenett er også det anbefalte nettverk for aktører i helse- og sosialsektoren som skal samhandle med bruk av videokonferanse. Deres videotjeneste gir tilgang til oppsett, gjennomføring og overvåkning av videokonferanse- sendinger mellom flere deltakere til møter, undervisning, diagnose og behandlingsassistanse. Tjenesten leveres til mer enn 700 møte- eller behandlingsrom, fordelt på mange geografisk spredte lokasjoner i helsenettet. For å bruke tjenesten trenger man videokonferanseutstyr og et samband fra Norsk Helsenett, som kan knyttes opp i det virtuelle nettverket de har dedikert til videokommunikasjon. Norsk Helsenett 18 eresept skal være tilgjengelig over hele landet innen utgangen av Dette er ikke påbegynt i Valdresregionen enda. 19 Levert 6. Mai

16 anbefaler at man tar utgangspunkt i at hver samtale på videokonferanse krever 1,3 Mb. Når det gjelder videokonferanse på hjemmekontor/sykehjem/andre kontorer, så har de ingen «krav», men det er anbefalt å ha en kapasitet på minst 1 Mb (på både upload og download) og helst 2 Mb. PsykiØsterdal forholder seg til disse føringer. Prosjektet starter med eksisterende VK utstyr utplassert på SI sine enheter (DPS, BUP) og Kongsheim omsorgsboliger, lokalisert på Tynset. I prosjektperioden gis innspill til budsjettprosesser i regionenes kommuner, slik at kommunene etter endt prosjektperiode kan være bedre rustet til videokonferansesamhandling - samhandling. Samarbeidsavtaler Kommunene i Hedmark og Oppland og SI har som mål å utvikle et godt og effektivt samarbeid som bidrar til at den enkelte pasient får et helhetlig tjenestetilbud, som pasienten opplever som tilfredsstillende for sin situasjon. Samarbeidet foregår på mange måter, både på overordnet plan og mellom fagfolkene som møter pasientene hver dag. De fleste av sykehusets enheter og divisjoner samarbeider med fastleger, pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og andre deler av kommunehelsetjenesten hver dag. Samhandlingen reguleres av de lovpålagte Samarbeidsavtalene mellom SI og kommunene, som er overordnede Tjenesteavtaler, som regulerer og ansvarliggjør den samhandling som skal foregår ift 11 pålagte områder. I tillegg har enkelte av kommunene egne «underavtaler» relatert til for eksempel inntaksrutiner for helse- og omsorgstjenesten. Regulering av nye samhandlingsformer innenfor de enkelte divisjoner på SI eksisterer ikke i formaliserte former i dag. Prosjektet har opprettet samarbeid med SIs samhandlingsenhet, så dette arbeidet kan pågå parallellt med etablering av nye samhandlingstjenester. Behandlingslinjer SI har laget en definisjon på behandlingslinjer som prosjektet mener er viktig å være tro mot: Behandlingslinjer er fastlagt organisering av behandlingsforløp for den aktuelle pasientgruppe St. meld. Nr 47sier at det som kan desentraliseres skal desentraliseres og det som kan sentraliseres skal sentraliseres. I takt med at regionen øker kompetanse innenfor flere områder vil det være naturlig at flere av behandlingslinjene skjer kommunalt og regionalt. 16

17 Behandlingslinjer er et styringsverktøy basert på evidensbasert praksis for en bestemt gruppe pasienter med et forutsigbart klinisk forløp, der de ulike oppgavene (tiltak) som utføres av fagpersoner som er involvert i pasientbehandling er definert, optimalisert og sekvensert enten time for time, dag for dag (akutt pleie) eller pr besøk (kommunehelsetjenesten). Utfall knyttes til bestemte tiltak 20. Det er en stor satsning i alle helseregioner, fordi: det er dokumentert at hvis man benytter behandlingslinjer, kan man redusere variasjon i klinisk praksis og forbedre resultater behandlingslinjer fremmer en velorganisert og effektiv pasientomsorg basert på kunnskapsbasert praksis det er vist at optimalisering av resultat i akuttbehandling og i hjemmebaserte tjenester en behandlingslinje kan vise til retningslinjer innenfor flere fagområder Et av frontsykehusene i Helse Sør-Øst er SI. SI har involvert noen kommuner i arbeidet med noen av linjene, men ikke alle. Generelt er linjene lite kjent ute blant kommuners ansatte. SI presenterer sine linjer åpent på sine nettsider og fagområder som her er aktuelle, er følgende: ECT Gravide med psykiske lidelser Gravide med rusproblemer Sped- og småbarn av foreldre/foresatte med psykiske vansker/lidelser PsykiØsterdal ønsker å gjøre noe med dette og benytte denne metodikken for å bygge opp sin samhandlingstjeneste innen psykisk helse i samarbeid med SIs prosessveiledere på området

18 Samhandlingstjeneste Begrepet «Samhandlingstjeneste» har vi definert som en sammensatt tjeneste basert på: Behandlingslinjer (fastlagt organisering av behandlingsforløp for den aktuelle pasientgruppe, fastlege, spesialist og pleie- og omsorgstjenester) Pasientforløp (den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene, samhandling HF og kommuner) Samhandlingsformer tilpasset pasientforløpet (Tlf/epost/VK/meldinger etc). Samarbeidsavtaler (overordnede og underordnede Tjenesteavtaler mellom HF, regionale avtaler og mellom vertskommune og kommuner) Det pekes på i St.meld. nr. 47 formalisering av standardiserte pasientforløp et av de viktigste kjennetegn ved en moderne helsetjeneste, og det pekes ganske riktig på at: «.spesialisthelsetjenesten har i de siste årene arbeidet med å utvikle gode pasientforløp/behandlingskjeder, men dette har ofte vært begrenset til det som skjer innad i det enkelte sykehus. Et viktig utviklingstiltak må være at spesialisthelsetjenesten utvider perspektivet og i større grad medvirker i utvikling av forløp som går på tvers av tjenesteområder og forvaltningsnivå. I dette arbeidet må det skapes en arena der kommunalt nivå og foretakene er likeverdige partnere, herunder forutsettes at kommunene må ha nok faglig tyngde til å kommunisere og sette krav til sykehusene..pasient- og brukerorganisasjoner må trekkes inn i prosessene for å videreutvikle både metodikk og innhold.» Erfaringene viser at behandlingslinjer har et relativt avgrenset nedslagsfelt knyttet (særlig) til behandlingsopplegg innenfor sykehus. Behovet har ekspandert med nye samhandlingsformer, slik at anvendelsesområdet går utover HF og inn mot samhandling og samarbeid i pasientbehandling på mer generelt grunnlag i samspillet mellom HF og lokale helsetjenester. I økende grad blir planlegging og organisering av helsetjenester og særlig sykehus basert på eksplisitt formulerte «konsept», i stor grad forankret i LEAN-perspektiver. På et nivå er derfor etablering av behandlingslinjer et første skritt i retning en mer omfattende prosess med å beskrive de nye tjenesteformer som nå utvikles i helsesektoren. PsykiØsterdal skal utforme en samhandlingstjeneste innen psykisk helse i samarbeid med SI. 18

19 VEDLEGG 2 WORKSHOP OG DELTAKERE Forprosjekt - PsykiØsterdal Samhandling ved bruk av IKT innen psykisk helsevern PROSJEKT WORKSHOP Bakgrunn for workshop: Forprosjektet PsykiØsterdal er finansiert av Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hedmark og skal kartlegge samhandlingsbehov og «rede grunnen» for videokonferansesamhandling mellom kommunene Nord-Østerdalen (Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor- Elvdal) og Sykehuset Innlandet HF, innen psykisk helsevern (barne- og ungdoms, voksen-, alders og rus). Forprosjektet skal danne grunnlaget for utrulling av en samhandlingsmodell mellom NØ, SIHF (Sanderud, DPS og BUP Tynset, Reinsvoll) knyttet til overføring/motiveringsopphold, innleggelser, utskriving og oppfølging av psykiatriske pasienter. Forprosjektet kartlegger samhandlingsbehov, utreder regionens tekniske infrastruktur og oppgraderingsbehov og søker midler til et hovedprosjekt som skal etablere samhandlingstjenester ved bruk av videokonferanse innen psykisk helse. TID: 25. februar 2013 Kl 10:00-15:00 STED: Gymsal på DPS Tynset (Gratis deltakelse) Målgruppe er ansatte i helse- og sosialsektoren innen psykisk helsevern i alle kommuner i Nord-Østerdalen, ved Sykehuset Innlandet HF, ledere og beslutningstakere i alle kommuner, IKT-rådgivere i regionen, NAV og alle aktuelle samarbeidspartnere. Målgruppen for gruppearbeid fra kl. 13:10-15:00 er ansatte i helse- og sosialsektoren, samt deltakende samarbeidspartnere fra Sykehuset Innlandet og andre. Påmelding: 18. februar 2013 til Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en inspirerende og nyttig dag, med fokus på fremtidig samhandling innen psykisk helse i Nord-Østerdalen!!!! 19

20 Program 25. februar 2013 Kl. 10:00-10:15 Velkommen - hvorfor er vi her? v/ Bodil Bach, seniorådgiver, Tromsø Telemedicine Consult (TTC) Kl. 10:15-10:40 ehelse og telemedisin i Sykehuset Innlandet hvor står vi, hvor går vi? v/marit Dammen, prosjektrådgiver, Sykehuset Innlandet HF Kl. 10:40-11:10 Telemedisinsk samhandling mellom sykehus og sykehjem - SAMAKS v/oskar Sommer, Sykehuset Innlandet HF - Reinsvoll (Videokonferanse) Kl. 11:10-11:20 Pause Kl. 11:20-11:50 Bruk av videokonferanse innen psykisk helsevern Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse (DEVAVI) ebup - spesialistkompetanse og pasientkonsultasjoner via VK v/geir Øyvind Stensland, UNN HF (Videokonferanse) Kl. 11:50-12:15 Fleksible kompetansetilbud erfaringer og utfordringer v/ Torbjørg Lindquist, rådgiver Helsekompetanse, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN HF (Videokonferanse) Kl. 12:15-12:45 Lunsj Kl. 12:45-13:15 Mere ehelse og telemedisin erfaringer og utfordringer v/ Bodil Bach, seniorådgiver, TTC Kl. 13:15 13:25 Pause (gruppene samler seg) Kl. 13:25-14: 45 Gruppearbeid v/bodil Bach, TTC/Marit Dammen, Sykehuset Innlandet HF Kl. 14:45-15:15 Oppsummering og avslutning DELTAGERE PÅ WORKSHOP 25. FEBRUAR 20

21 Deltakere Tynset: 1. Bodil Bach, Tromsø Telemedicine Consult 2. Marit Dammen, Sykehuset Innlandet 3. Steinar Trettebergstuen, Tynset DPS 4. Morten Halvorsen, Tynset DPS 5. Ellen Mælan, BUP Tynset 6. Marit Lindberg, psykiatriboliger Tynset 7. Ingeborg Heggem, psykiatritjenesten Tynset 8. Kari Volla Karlsen, Sanderud avd. for psykosebehandling og rehab 9. Terje Bremseth, Sykehuspartner 10. Terje Olafsen, Norsk helsenett SF 11. Aud Karen Leet, SAMAKS Tynset 12. May-Tove Dalbakk, Kompetansesenteret Tynset 13. Heidi Øien, psykiatritjenesten Tynset 14. Per Chr Berg, psykiatriboliger Tynset 15. Ellen Marie Grøtli, psykiatriboliger Tynset 16. Ingunn Grutle, Tynset DPS 17. Eli Ulven, Tynset DPS 18. Anne Kathrine Ø Djupeng, Tynset DPS 19. Bjørn M Tønder, BUP Tynset 20. Ragni Hole, BUP Tynset 21. Reidun Kirkbakk, psykiatritjenesten Tynset 22. Einar Graven, psykiatritjenesten Tynset 23. Ann Kristin Tronslien (TFF Tynset) 24. Hege Finneid, psykiatritjenesten Engerdal 25. Eva Helland, Enhetsleder Engerdal 26. Trude Sandberg, psykiatritjenesten Folldal 27. Inger L Enberget, psykiatritjenesten Folldal 28. Elin Eggen, psykiatritjenesten Tolga 29. Irene Øien Stubsveen, Psykiatritjenesten Rendalen 30. Connie Strømsmoen, psykiatritjenesten Rendalen 31. Elisabeth Hafsten, Enhetsleder Alvdal 32. Anne Vanem, psykiatritjenesten Alvdal 33. Ida Stillerud, psykiatritjenesten Alvdal 34. Rita Strand, psykiatritjenesten Os 35. Lill Anita Larsen, psykiatritjenesten Os 36. Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet HF 37. Hilde Kristin Aam, Sykehuset Innlandet HF 38. Britt Kværness, Rådmann Folldal(meldt avbud) 39. Inga-Lill Rønning, tjenesteområdeleder Tynset (meldt avbud) 40. Geir Løkken, FARTT og IKT (kom ikke) 41. Sverre Jensen, FARTT og IKT (kom ikke) Deltakere - Sanderud: 1. Bodil Lillehagen, Alderspsykiatrisk forskningssenter (Koordinator) 2. Oskar Sommer, Alderspsykiatrisk forskningssenter 3. Mona Stikbakke, Sykehuset Innlandet HF 4. Randi Dyste, Sykehuset Innlandet HF 5. Kristine Finset Lund, Sykehuset Innlandet HF 6. Anne Aasen, Helse Sør Øst RHF Deltakere Kongsvinger: 1. Tom Eidlaug + en 21

22 VEDLEGG 3 GRUPPEINNDELINGER GRUPPE 1: Steinar Trettebergstuen, Avdelingsleder, Tynset DPS Hilde Kristin Aam Ann Kristin Tronslien (TFF Tynset) Marit Lindberg, Kongsheim Ingeborg Heggem, Psykiatritjenesten, Tynset kommune Randi Dyste, Mona Stikbakke, SI Reinsvoll Marit Dammen, SI - stab GRUPPE 2: Morten Halvorsen, Tynset DPS Kari Volla Karlsen, Sanderud avd. for psykosebehandling og rehab Ragni Hole, BUP Tynset Reidun Kirkbakk, psykiatritjenesten Tynset Hege Finneid, psykiatritjenesten Engerdal Inger L Enberget, psykiatritjenesten Folldal Irene Øien Stubsveen, Psykiatritjenesten Rendalen Elisabeth Hafsten, Enhetsleder Alvdal Rita Strand, psykiatritjenesten Os Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet HF 22

23 VEDLEGG 4 GRUPPEOPPGAVE Dagens samhandling Samhandlings og pasientforløp kommune/sykehus/andre o Hvordan foregår samhandling stegvis i pasientforløpet og hvilke parter er involvert, på hvilken måte og fra hvilken plassering? o Fra hvem, hvordan og fra hvilken plassering ber vi om second opinion i dag? Kompetanseutvikling i Hamar o Hvilken spisskompetanse finnes på deres sentre og i kommunene i dag? o Fra hvem, hvordan og fra hvilken plassering får vi veiledning idag? o Fra hvem, hvordan og fra hvilken plassering får vi undervisning/faglige møter i dag? Administrativ kommunikasjon o Hvordan, med hvem og fra hvilken plassering gjennomføres slik kommunikasjon i dag? Fremtidig samhandling med bruk av videokonferanse Hvilke spesifiserte behov ser dere for fremtidig samhandling med bruk av videokonferanse, kombinasjon av videokonferanse og andre samhandlingsformer (oppmøte, telefon, Internett osv). Hvem, hvorfor, hvordan, hvor ofte, hvilke parter osv. Spesifiser konkret innen følgende områder: Pasientforløp Kompetanseutvikling i Nord-Østerdalen Administrativ kommunikasjon Andre områder som er aktuelle for bruk av videokonferanse? 23

24 24

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn i Vestre Viken helseområde 2012-2022 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og overordnede føringer.... 5 2.1 Mandat for Områdeplan habilitering

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Sunnaas sykehus HF 4.1.2008 Side 1 av 14

Sunnaas sykehus HF 4.1.2008 Side 1 av 14 PROSJEKTPLAN Telemedisin i rehabilitering INNHOLD 1. BAKGRUNN... 2 BRUK AV TEKNOLOGI TIL Å UNDERSTØTTE REHABILITERINGSPROSESSEN... 2 DEFINISJON AV TELEMEDISIN... 3 2. PROSJEKTETS MÅLSETTING... 3 FORMÅL...

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

Prosjektrapport. Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest

Prosjektrapport. Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest Prosjektrapport Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest Telemedisin som virkemiddel for å styrke lokalsykehusfunksjonen i Helse Fonna Ellen Rygh, Heidi Jacobsen, Line Linstad, Elin

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

KVALITET I SÅRBEHANDLING

KVALITET I SÅRBEHANDLING Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjektoppgave HSI 409 KVALITET I SÅRBEHANDLING 25. mai 2011 Gruppe 1 Bodil Helene Bach Anne Bergland Jassim Abood Senad

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer