Abstracts til 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale i Bergen, Norge, den maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abstracts til 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale i Bergen, Norge, den 4.-6. maj 2011"

Transkript

1 Abstracts til 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale i Bergen, Norge, den maj 2011 Per Alm, Sverige Om hjärnan i förhållande till motorik, kognition och känslor: kan hjärnforskning hjälpa oss att förstå stamning och skenande tal? Stamning är en talstörning som har beskrivits som "multifaktoriell", och känsloläge, tankar och sätt att tala påverkar ofta symtomen. Forskning om hjärnans högre funktioner har gjort viktiga framsteg under senare år, och man kan nu på en mer detaljerad nivå diskutera hur emotioner och kognitioner samspelar vid talproduktion, och vad som kan vara problemen vid stamning och skenande tal. Denna presentation har fokus på frontallobens funktioner, särskilt delarna mellan hjärnhalvorna, som gyrus cinguli och supplementära motor arean (SMA), och deras roll vid talflytstörningar. En fråga som kommer att diskuteras är huruvida kunskap om hjärnans funktionssätt kan belysa olika behandlingsstrategier vid stamning. Siv Andresen, Norge Språklateralisering og stamming; En studie av gruppeforskjeller og av sammenhengen mellom alvorsgrad av stamming og lateralisering av auditiv språkprosessering. Two questions were investigated in this study; First one wanted to explore whether there were differences between a group of adult right-handed people who stutter (n=12) and a control group (n=24) in the lateralization of auditory language processing. Second one wanted to investigate the relationship between this variable and stuttering severity. A dichotic listening test with CV-syllables was used for the measurement of language lateralization, and the Stuttering Severity Instrument III was used for measuring stuttering severity. The results showed no group differences between persons who stutter and control subjects, and also no significant correlation was found between stuttering severity and language lateralization. The study was based on previous brain imaging research which has consistently detected different activation patterns for persons who stutter and control subjects and also research which has focused on subtypes of stuttering. The results are discussed in relation to previous research on the subject and in relation to a new theoretical model of the functional anatomy of language processing. (Innlegget vil bli lagt fram på norsk.) Berit Bjørnerud, Norge Lidcombe-case Abstract følger. Helle Blunk Brandt, Danmark Når forældre bliver underviser for deres barn - en kvalitativ analyse af forældre perspektiver på, hvad det har betydet for dem og deres barn, at de blev oplært til at undervise deres barn i Lidcombe programmet Master projektet tager læseren med på en rejse gennem fire forældreinterviews. Forældrene fortæller med deres egne ord, om de betydninger det har haft for dem og deres barn, at de blev undervisere. Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 1

2 Baggrunden for den kvalitative undersøgelse i Master projektet, bygger på egen praksis med Lidcombe programmet, der går 5-6 år tilbage. Problemformuleringen deler sig I en primær og sekundær problemformulering: Hvilke betydninger kan det få for barnet og forældreskabet, at talehørekonsulenten lærer forældrene at undervise deres barn I Lidcombe programmet? Hvilke elementer fra Lidcombe programmet vil på baggrund af analysearbejdet kunne anvendes I andre tale- og specialpædagogiske sammenhænge? Intentionen med analysen i Master projektet har været, at opnå indsigt i forældrenes udsagn, og kunne koble deres udsagn til forskellige teorier, for I praksis at kunne imødekomme de behov, forældre til børn der stammer, har. Konklusionen i Master projektet viser, hvordan forældreundervisning kan praktiseres, så der faciliteres inkluderende processer for barnet, der stammer. Med forældrenes deltagelse i deres barns undervisning, får det især betydning for det følsomme barn, når det hjælpes hjemme. Med de særlige deltagelsesbaner forældrene lægger ud for barnet s kommunikation hjemme, aftager barnets følsomhed. Den tætte kontakt der opstår mellem barnet og forældrene, udvikles gennem de daglige legeaktiviteter. Her får barnet success med sin tale, fordi stammen reduceres. Når stammen er reduceret, får barnet automatisk mere lyst og overskud til at kommunikere og deltage, både I og udenfor hjemmet. Helle Blunk Brandt, Danmark Solution Focused Brief Therapy - en relationel metode til arbejdet med store skolebørn, unge og voksne der er i stamme- eller kommunikationsvanskeligheder Fra mit individuelle trænings forløb hos Michael Palin Instituttet, sommeren 2010, har jeg fundet stor inspiration til mit arbejde med store skolebørn og unge der stammer i Solution Focused Brief Therapy, der indeholder en interview guide som jeg efterfølgende har oversat til dansk. Interviewguiden går kognitivt i dialog med det store skolebarn, den unge, eller voksne, der stammer, ud fra nogle løsningsfokuserede hjælpesamtaler = Solution Focused Brief Therapy (S.F.B.T). Til S.F.B.T s interviewguide, knytter der sig en anerkendende systemteoretisk tilgang, som udmærker sig i forhold til bl.a. skalering af følelser, tanker og handlinger vedrørende stammen eller andre kommunikationsvanskelighder fx løbsk tale. Det visuelle med at skalere et problemfelt understøtter og begrebsliggør de refleksioner personen, der er i kommunikative vanskeligheder måtte have. I den løsningsfokuserede tilgang, der knytter sig til S.F.B. T anvendes den kognitive tilgangs metoder, hvor der ud over en beskrivelse af vanskelighedernes karakter, også er en bevidstgørelse af egne ressourcer. Med fokus på, hvordan vanskelige kommunikative situationer allerede mestres, bygges der oven på personens erhvervede erfaringer, så også de virkelig svære, angstfyldte eller nye situationer også kan mestres. Den løsningsfokuserede tilgang har sin optik rettet mod fremtiden, med fokus på, hvad der kan gøres, frem for, hvad der skulle have været gjort. Med øje for den balancegang der er i en løsningsfokuseret tilgang til problemer eller vanskeligheder, gives der også plads til de frustrationer og vanskeligheder personen der Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 2

3 stammer står med. Der tages således hensyn til, at den løsningsfokuserede tilgang ikke efterlader personen, der stammer, med en oplevelse af en bagatellisering af de følelser, frustrationer, den smerte eller de nederlag, som måske udgør det problemfelt der søges hjælp til. Afslutningsvis kan det siges, at der arbejdes kognitivt med: Det er ikke problemet der er problemet, men det man tænker om problemet, der er problemet. Den oversatte manual udleveres ved workshoppen og der understøttes med videoklip fra egen praksis med interviewguiden. Kirsten Mette Brasen og Marianne Specht, Danmark Talepædagogiske overvejelser og erfaringer med brug af Delayed Auditory Feedback via ipod/iphone i Solrød kommune I Solrød kommune tilbydes gruppeundervisning til skoleelever, der stammer. Småbørn, der stammer, tilbydes individuel taleundervisning. Som noget forholdsvist nyt er DAF-systemet blevet en del af vores pædagogiske praksis. Vi vil dele vores erfaring vedrørende introduktion og anvendelse af DAF. I starten brugte vi Small Talk og nu ipod Touch/iPhone til en pige på 7 år og fire drenge på henholdsvis 4, 9 og 14 år. Vi vil fortælle om vores overvejelser over og diskussioner om indikation for anbefaling af DAF, herunder blandt andet de forskellige børns varierende motivation og interesse for afprøvningen af DAF. Der vil blive vist videoklip af de forskellige aldersgrupper fra starten af processen og senere i forløbet. Vi mener ikke, at anvendelsen af DAF kan stå alene. Der har i hvert enkelt tilfælde været et undervisningsforløb i gang inden opstart samt i afprøvningsperioden - dels som gruppeundervisning med anvendelse af teknikker dels som et Lidcombeforløb. Tine Egebjerg, Danmark Maskeret stammen - definition, beskrivelse behandling Abstract følger. Tine Egebjerg, Danmark Løsningsfokuseret systemisk samtale og stammebehandling i teori og praksis Abstract følger. Jóhanna Einarsdóttir, Island How accurate are parents identifying stuttering in own children? Information regarding stuttering in young children are mainly based on parents report. Parents also have a central role in their child s therapy regardless of whether it is traditional (see Gregory, 2003) or behavioral therapy (see Onslow, Packman & Harrison, 2003). Incidence studies based on parents report can be interpreted that parents might tend to exaggerate the nature of normal disfluencies. They report incidence from 10% (Dickson, 1971) to 18% (Månson, 2005) what is well above the generally accepted rate of 4-5%. It is therefore interesting to know whether parents judgments can be used with confidence for assessment and treatment. The accuracy of parent s judgments of stuttering in their own children s speech were Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 3

4 compared with judgments made by the parents of normally fluent children and experienced clinicians. Twenty parents of children who stutter (CWS) made judgments of stuttering during repeated presentations of 3-min audio-visual samples of their children. Twenty control parents of children (age and gender matched) who do not stutter (CWNS) - also assessed the CWS speech samples. Both the CWS and CWNS parents displayed high levels of judgment accuracy [parents of CWS % agreement mean (SD)=90.9(6.02); parents of CWNS 86.4 (9.7)] and consistency ( %) in judging stuttering in young children. But the CWS parents showed significantly higher levels of accuracy [t(59)=4.63, p<0.0001; d=0.8] in judging stuttered intervals than the CWNS parents. Tom Green, Norge Har du grunn til å være begeistret? Workshop tar opp hvordan flytende tale hos personer som stammer kan bli mindre hindret av nevropsykologiske forhold ved bruk av DAF (delayed auditory feedback). Det vil bli drøftet hvordan selvutvikling hos personer som stammer både kan være en effekt av, og å fremme en positiv effekt av DAF. Hvordan personer som stammer håndterer det å være i en situasjon som en som stammer, blir diskutert som et nyttig klinisk begrep for å forstå både selvutvikling og hvor mye flytende tale, personer som stammer viser. Det blir presentert en klinisk forståelsesmodell for de diskuterte sammenhengene, som gir en mulig overordnet forklaring på fraværet av stamming hos personer som stammer når de er begeistret. Workshop avsluttes med diskusjon om implikasjoner for behandling. Ragnhild Rekve Heitmann, Norge Hvilke strategier er mest effektive i behandling av løpsk tale? Taleflytvansken løpsk tale har blitt viet lite klinisk og vitenskaplig oppmerksomhet opp gjennom årene. De siste årene har interessen for løpsk tale økt, noe som har medført mer forskning, flere undersøkelser og flere behandlingserfaringer. Forskere på tallet fokuserte på personlighetstrekk hos de løpsktalende, mens de siste års studier har vært opptatt av nevrologi, kognisjon, ulike lingvistiske aspekt og motorikk for bedre å kunne forstå denne vansken. Fagfolk har ennå ikke klart å enes om en presis definisjon av løpsk tale. Løpsk tale er en svært sammensatt vanske som kan være alt fra en mindre uttalt tempo-og artikulasjonsforstyrrelse til en mer omfattende tale-og språkvanske. De mest vanlige kjennetegn ved løpsk tale er mangel på innsikt i egen vanske, kort oppmerksomhetsspenn, forstyrrelse i persepsjon, artikulasjon og formulering, ofte et overdrevet taletempo, vanske i taleprosessen som går forut for talen og/eller arvelig disposisjon. For noen av de løpsktalende (men ikke for alle) vil denne mangel på organisering medføre et driv/ønske om å få formidle seg raskt og unøyaktig. Logopeden og klienten må derfor diskutere på hvilken måte og i hvilken grad denne drivkraften oppstår. En grundig diagnostisering danner grunnlag for hvilke type behandling den løpsktalende trenger. Mange LT opplever at vanskene forsterker seg når de snakker om følelsesladede temaer, når de skal fortelle en kompleks historie med stor informasjonsbyrde som krever stor grad av organisering og sekvensiering, og når de skal improvisere på en ubevoktet måte. Tydelige, oversiktlige og kortsiktige mål er nødvendig for motivasjon og utholdenhet for løpsktalende barn som ofte kan ha vansker med atferd i tillegg til språk- og talevansker, mens teknikker vedrørende temporeduksjon, artikulasjon, pausering, ordforråd, formuleringsevne og pragmatiske ferdigheter er viktig for den løpsktalende hvor det er den motoriske komponenten som er mest fremtredende. Studier viser at den løpsktalende snakker betydelig tydeligere med en gang de klarer modulere farten med strategier som pausering eller forlenge vokaler. Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 4

5 Ragnhild Rekve Heitmann, Hilda Sønsterud og Helene Kvenseth, Norge ICA-arbeidet i Norge Den første verdenskongressen om løpsk tale ble holdt i Bulgaria i mai Kongressen ble arrangert i samarbeid mellom USA og Bulgaria. Omkring 80 fagfolk fra store deler av verden deltok på konferansen i Bulgaria. Skandinavia var representert med 13 deltakere fra Norge, Danmark og Sverige. I etterkant av konferansen er det blitt etablert et internasjonalt nettverk the International Cluttering Association (ICA). Både fagpersoner og mennesker med løpsk tale/løpsk talende trekk kan registrere seg som medlemmer. Norge er representert med 3 personer i ICA: Helene Kvenseth er ICA s brukerrepresentant. Ragnhild R. Heitmann ved Statped Vest og Hilda Sønsterud ved Bredtvet kompetansesenter er representert som fagpersoner. Siden 2007 har en del arbeid relatert til ICA blitt gjennomført i Norge. Vi vil presentere de prosjekter og det arbeidet som allerede er i gang, både innenfor informasjonsformidling og forsknings- og utviklingsarbeid. ICA Norge er opptatt av etterkomme ICAs hovedmål som består i å promotere løpsk tale både blant fagfolk og i befolkningen generelt. Som ICA s representanter i Norge har vi mange og store forventninger rettet mot oss, og arbeidsoppgavene er mange. Informasjonsspredning, kompetanseheving og forskning er viktige nøkkelord i denne sammenheng. Hvordan kan vi best mulig ivareta personer med løpsk tale og sikre at god og relevant oppfølging gis? Hvordan kan vi sikre at flest mulig mennesker, inkludert foreldre og lærere, får mer kunnskap om denne vansken? ICA har som mål og styrke samarbeidet mellom flere land. Kan vi i Skandinavia utvide vårt samarbeid? Dette er noen eksempler på tema som vi ønsker å diskutere nærmere i plenum. Torunn Hovd, Norge DAF- og FAF-funksjonene i stammebehandling med utgangspunkt i SmallTalk Tekniske hjelpemidler blir i økende grad brukt i stammebehandling. Nasjonalt Taleflytforum i Norge gjennomførte i 2009 et pilotprosjekt for å få mer kunnskap om nytteverdien av tekniske hjelpemidler i stammebehandling og erfaring i forhold til de anvendelsesmuligheter som tekniske hjelpemidler kan gi. Vi brukte DAF- (Delayed Auditory Feedback) og FAF- (Freqency-shifting Auditory Feedback) funksjonene i apparatet SmallTalk. Utvalget besto av åtte personer i alderen år. To av deltakerne hadde lite hørbar stamming (skjult stamming). To av deltakerne hadde løpsk tale og stamming. Sju logopeder ledet utprøvingen, og en av logopedene fulgte to deltakere parallelt. For alle åtte deltakerne ble stammeadferden vurdert av logoped til å være mindre hard under utprøvingen. I intervjuene som ble gjennomført etter utprøvingen kunne en også observere endringer når det gjaldt tanker og følelser rundt stammingen. Vi erfarte at DAF- og FAF-funksjonene kunne være nyttige for en del av de som har stamming ut fra den umiddelbare effekten våre deltakere opplevde, og det vi som logopeder kunne registrere. Samtidig erfarte vi at for en av deltakerne kunne det se ut som om bruk av DAF/FAF ble en måte å maskere stammingen på. Prosjektet utfordret oss på bruken av apparatet og førte til refleksjoner rundt erfaringene vi gjorde og ulike teorier som litteraturen presenterer. Vi ser at det kan være nyttig å bruke tekniske hjelpemidler i kombinasjon med tradisjonell logopedisk behandling. Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 5

6 Alfhild Ingebrigtsen, Norge Narrativ tilnærming i stammebehandling av ungdom og voksne I de siste årene har jeg vært opptatt av narrative tilnærmingsmåter i stammebehandlingen. Jeg har erfart at noen mennesker gjennom dette kan redusere negative følelser. Dette fører til at de kan kontrollere og modifisere sin stamming på en bedre måte. Det har utviklet seg en rekke narrative tilnærmingsmåter. I denne sammenhengen vil jeg drøfte følgende: 1. Kan et stammeproblem ses ut ifra et sosialkonstruksjonistisk forståelse? Den narrative tilnærmingen bygger på en grunnleggende tese om at mennesker er et relasjonelt vesen og at virkelighetsforståelsen blir konstruert gjennom relasjonelle erfaringer. Tilnærmingen bygger på en sosialkonstruksjonistisk grunnforståelse (Lundby 2000, White 1990, 2007). 2. Hvordan kan eksternalisering brukes i forhold til ungdom og voksne? Epston og White (1990) introduserte ideene om den eksternaliserende samtalen og eksternalisering av problemet. Det sentrale poenget er at man foretar en differensiering av person og problem, noe som igjen kan redusere negative følelser. Ved flere sammenhenger har jeg tidligere presentert hvordan barn har fått hjelp til å takle sitt stammeproblem via denne tilnærmingsmåten, bl.a. ved den 1. nordiske konferansen (Ingebrigtsen, 2008). 3. Hvordan stille spørsmål som hjelper den som stammer til å lage en ny historie, m.a.o. tenke anderledes om sitt stammeproblem? Eksempler fra egen praksis. Kari Killingdalen, Norge Narrativer som veivisere Begrepet narrativ har i de senere år dukket opp i mange sammenhenger. Her kan blant annet nevnes litteratur, pedagogikk og terapi. I sin kjerne dreier det seg om formidling av erfaring og opplevelser. Uten tanke på faglige definisjoner er dette en urgammel formidlingsform. Historiefortellere har det eksistert til alle tider. Tanken går til Jesu bruk av lignelser og Æsops av fabler. Tidlige og gode eksempler på at mennesker har brukt bilder og metaforer for å skjønne seg selv og verden rundt seg. De gamle mesterfortellerne hadde skjønt noe om det å nærme seg med små skritt. De visste at det ikke nødvendigvis er mest effektivt å presentere løsninger og sannheter i klartekst ved første møte. Ved selv å få delta i erkjennelsesprosessen være med å forme sin egen livshistorie kan det skapes et bedre utgangspunkt for en positiv utvikling. Dette foredraget har som siktemål å si noe om den teoretiske utviklingen av narrativ terapi i moderne form, slik den presenteres hos White og Epston. Jeg ønsker også å ta opp noen sentrale begrep innen denne behandlingsformen. Videre vil jeg se på hvilke konkrete virkemidler en har innen denne retningen. En fortelling kan den formidles bare gjennom ord? Jeg mener det også finnes andre måter å fortelle på. Her vil jeg si noe om bruk av bilder som en formidlingsform. Jeg vil så avrunde med et blikk på videre utviklingsmuligheter for denne behandlingsformen. Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 6

7 Ragnhild Rekve Heitmann, Norge Definisjon, diagnostisering og behandling av løpsk tale De siste 20 årene har interessen for løpsk tale økt, noe som har medført mer forskning, flere undersøkelser og flere behandlingserfaringer. Fagfolk har ennå ikke klart å enes om en presis definisjon av løpsk tale. Løpsk tale er en svært sammensatt vanske som kan være alt fra en mindre uttalt tempo-og artikulasjonsforstyrrelse til en mer omfattende tale-og språkvanske. En grundig diagnostisering danner grunnlag for hvilke type behandling den løpsktalende trenger. Tydelige, oversiktlige og kortsiktige mål er nødvendig for motivasjon og utholdenhet for løpsktalende barn som ofte kan ha vansker med atferd i tillegg til språk-og talevansker, mens teknikker vedrørende temporeduksjon, artikulasjon, ordforråd, formuleringsevne og pragmatiske ferdigheter er viktig for den løpsktalende hvor det er den motoriske komponenten som er mest fremtredende. Per Fabæch Knudsen, Danmark Stammen og aldring Stammen er et fænomen, der i høj grad er relateret til barndom og ungdom. 4-5 % af alle børn stammer i en kortere eller længere periode, men de fleste holder forholdsvist hurtigt op med at stamme. Nogle fortsætter med at stamme i længere tid, og for nogle bliver stammen et livslangt problem. Man mener, at omkring 0,7 % af den voksne befolkning stammer. Det betyder, at der i Danmark er omkring voksne mennesker, der stammer. Heraf er der statistisk set omkring mennesker på 65 og derover. Stammen er ikke en lidelse med et entydigt symptombillede. Stammen er et komplekst fænomen, der kan komme til udtryk på mange forskellige måder og have forskellige sværhedsgrader. Og stammen kan influere på det enkelte menneskes liv på forskellig vis. I forskningen og i stammelitteraturen har man i mange årtier beskæftiget sig med stammen fra forskellige vinkler. I de senere år har der været meget fokus på stammen hos små børn, men også på stammen hos større børn, hos unge og hos voksne de sidste især i forbindelse med de problemer, der kan være, når man skal stifte familie og karriere. Intet sted i stammelitteraturen er vi stødt på forskning i eller beskrivelser af stammens betydning for gamle mennesker, der stammer. Dette vil vi med nærværende projekt forsøge at rette lidt op på. Margareta Lundskog-Sjöberg, Sverige 2 års opfølgning på SpeechEasy Abstract følger. Cecilia Lundström, Sverige Cluttering- Löpsk tale - Skenande tal vadvet vi? Finns diagnosen skenande tal? Hur definierar vi skenande tal? Hur ser en utredning ut? Vad finns det för terapimodeller? Gör terapin någon nytta? Dessa frågor har fått olika svar beroende på när frågan ställts, var frågan har ställts och till vem den har ställts! Föredraget innehåller en titt i backspegeln, en översikt hur det ser ut idag samt lite funderingar om framtiden när det gäller definitioner, bedömning och behandling av skenande tal. Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 7

8 Sonja Helgesen Ofte, Norge Nevrogen stamming En beskrivelse og diskusjon av nevrogen stamming til forskjell fra utviklingsmessig og psykogen stamming. Forskjeller i diagnostisering og behandling og tilfeller fra litteraturen presenteres. Lise Reitz og Inge Brink Hansen, Danmark Hvad har vi som logopæder lært af McGuire? Vi vil dels på baggrund af vores egne erfaringer og dels ud fra en spørgeskemaundersøgelse af vores undervisning i 2008/9 gerne fortælle om, hvordan vi i de seneste 2,5 år har undervist i stammen. Erfaringer fra tidligere års undervisning har vist at kursisterne stod tilbage med en bedring i den følelsesmæssige og kognitive bearbejdning af deres stammen, men manglede en teknisk tilgang til at få startet en udviklingsproces, der ændrer på det uhensigtsmæssige (gamle) stammemønster. Med den nuværende undervisning, som er en integreret tilgang, hvor vi benytter kognitiv terapi, følelsesmæssig bearbejdning og spændings- og temporeducerende teknikker bestående af elementer fra McGuireprogrammet (Vejrtrækning, checkliste) og andre stammemodificerende redskaber, bygger vi således på et tredelt fundament og oplever en god effekt ved gribe det an på denne måde. Vi starter med helt elementære vejrtrækningsøvelser. Som erfaringerne fra McGuireprogrammet også viser, ser vi, at det er en meget effektiv måde at bryde stammemønsteret på. Stammeren får dels en ny oplevelse af en afspændt tale, som giver en rettesnor for arbejdet og dels en tilbagevendende opmærksomhed på vejrtrækningen, som i forvejen er en naturlig del af talemønsteret. Udover vejrtrækningen introducerer vi tidligt i forløbet checklisten, som optimerer hvert enkelt element i taleproduktionen (Før tale: modstå tidspres/pause, centrer, formuler, øjenkontakt. Under tale: indånding, perfect timing, stemmeklang, fremad i sætning, artikuler, pust ud). De enkelte stammere vælger ofte at fokusere på enkelte arbejdspunkter i listen i forhold til individuelle behov. Sideløbende arbejder vi med dele fra den kognitive terapi, samtaler, øvelser, desensibilisering m.v. Ineke Samson, Sverige OASES - ett ICF-baseret bedömningsmaterial för vuxna som prövats och validerats på svenske förhållanden Abstract følger. Hilda Sønsterud og Ragnhild Rekve Heitmann, Norge ICA brosjyre på norsk! Vi antar at de fleste fagpersoner innenfor taleflytvanskefeltet kjenner til ICA, the International Cluttering Association. ICA er en verdensomspennende, ikke-kommersiell interesseorganisasjon som har som hovedmål å øke oppmerksomheten om løpsk tale; både hos befolkningen generelt, men også hos logopeder, lærere og andre helsearbeidere. Videre er organisasjonens intensjon å styrke samarbeidet og kommunikasjonen mellom flest mulig land i verden. Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 8

9 Konseptet utvikles fortløpende, og felles arbeidsoppgaver skisseres og uttrykkes gjennom felles forum innenfor ICA. I 2009 ble den første originale engelske ICA brosjyren publisert. En av oppgavene som har vært gitt deltakerlandene, er å oversette brosjyren til hvert enkelte lands eget språk. Dette arbeidet har blitt igangsatt og gjennomført i Norge ved representantene Ragnhild R. Heitmann og Hilda Sønsterud. Den norske ICA-brosjyren ønsker vi å dele med flere. Vi håper derfor at denne poster-presentasjonen vil være et bidrag i vår informasjonsformidling, og vi ser at den nordiske konferansen for stamming og løpsk tale blir en viktig arena for dette arbeidet. Hilda Sønsterud og Ida Kathinka Skolsegg, Norge Å stå utenfor og se inn: Deltakerbasert forskning innenfor fagområdet løpsk tale - nytteverdi og relevans i praksis Løpsk tale blir i norsk og internasjonal faglitteratur beskrevet som en kommunikasjonsvanske og en taleflytvanske. Løpsk tale er en heterogen og mange-fasettert vanske som kan opptre sammen med andre språk- og talevansker, oppmerksomhetsvansker, lese- og skrivevansker, ADHD, Tourette syndrom osv. Videre kan stamming og løpsk tale opptre som en kombinert vanske. I faglitteraturen kan vi finne mange symptomer som knyttes til denne vansken, og det er uenighet blant fagfolk om hvilke seleksjonskriterier som bør gjelde. Målet med denne handlingsorienterte forskningsstudien er å legge fram og diskutere noen grunnleggende spørsmål om medforskning kan ha noen nytteverdi også innenfor området løpsk tale. Vi mener at det å involvere mennesker med egenerfaring, vil kunne bidra til å gi flere nyanser og en ytterligere forståelse av vanskens karakter og dens mange uttrykk. Det vil også kunne styrke menneskers egen makt, motivasjon og handlingskompetanse, som bør være et overordnet mål i vår oppfølging. Denne studien tar utgangspunkt i enkeltmenneskets egenerfaringer, ønsker og behov. Evidensbasert praksis bør baseres på tre grunnleggende fundamenter: Tilgjengelige forskningsresultater, klinisk erfaring og klientenes erfaringer, ønsker og verdier (Sacket 2000). Vi mener at det siste aspektet ofte kan bli nedprioritert eller utelatt. Ved å inkludere dette aspektet, vil vi i større grad få en oversikt over hvilke elementer i oppfølgingen som er best og mest effektiv for den enkelte. Hilda Sønsterud og Jorid Løvbakk, Norge Aktiv talepust et nyttig verktøy i vår stammelogopediske verktøykasse? En dokumentasjons-/kasus-studie. Stemme og pust er vevd tett sammen i taleproduksjonen. Det å være mer bevisst på selve stemme- og taleproduksjonen, kan for mange være med på å bidra til en mer funksjonell tale. Vi støtter oss til tanken som innebærer at det er mer hensiktsmessig å fokusere på utpustmuskulaturen ved tale, dvs. buk- og magemuskulatur. Ved å innføre en mer aktiv talepust, dvs. at personen har fokus på utpust og aktiv støtte fra utpustmuskulaturen ved stemme- og taleproduksjonen, så kan dette bidra til flere gode flyterfaringer og mer taleflytkontroll. Det mentale fokuspunktet flyttes ved at fokus blir rettet mot utpustmuskulaturen, mer enn mot selve artikulasjonsapparatet. På denne måten kan personen ankre stemme- og taleproduksjonen lenger ned, og på en bedre og mer funksjonell måte. Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 9

10 Mange personer som stammer har mye ekstra spenninger knyttet til sin tale, og mange har etablert et dysfunksjonelt pustemønster (høycostal pust eller at de tømmer seg for luft). Ved å innføre aktiv talepust, i kombinasjon med individrettede taleflytteknikker, kan det for noen redusere spenningsnivået, som igjen kan føre til mindre stamming. I denne dokumentasjonsstudien ønsker vi å dele noen konkrete erfaringer fra vårt kliniske arbeid. Vi har erfart at denne tilnærmingen har hatt god effekt hos noen personer som stammer. Vi ønsker at våre erfaringer fra denne studien kan danne utgangspunkt for videre diskusjon og utprøving. Abstracts, 2. nordiske konference om stammen og løbsk tale. Opdateres. Denne version er januar 2011 Side 10

Sluttrapport. Løpsk tale - bare et "fartsproblem"?

Sluttrapport. Løpsk tale - bare et fartsproblem? Sluttrapport Løpsk tale - bare et "fartsproblem"? Søkerorganisasjon: Org.ledd/Ekst.instans: Virks.område: Norsk Interesseforening for Stamme Sentralt/Statped: Bredtvet kompetansesenter og Statped Vest

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Veien. Kraften. Tiltrekning. Positivt. Negativt HAR DU GRUNN TIL Å VÆRE BEGEISTRET!

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Veien. Kraften. Tiltrekning. Positivt. Negativt HAR DU GRUNN TIL Å VÆRE BEGEISTRET! Dias 1 HAR DU GRUNN TIL Å VÆRE BEGEISTRET! Bruk av tekniske hjelpemidler for flytende tale Tom Green Psykologspesialist www.stamming.com Dias 2 Veien Hvordan vil det være å få taleflyt i flere situasjoner?

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Samtaler med barn og unge Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Fortællingernes betydning Narrativ = Fortælling Mennesket er aktivt fortolkende væsener. Vi bruger fortællingen til: at skabe en ramme

Detaljer

Ny GIV Akershus fylkeskommune v/ Line Tyrdal

Ny GIV Akershus fylkeskommune v/ Line Tyrdal Vurdering FOR læringtilbakemeldinger og framovermeldinger Ny GIV Akershus fylkeskommune 25.10.2011 v/ Line Tyrdal Line Tyrdal 2011 HVA ER EN GOD TILBAKEMELDING? Feedback is one of the most powerful influences

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

PROGRAM. Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København. Torsdag den 10. juni 2010. 8:00-9:15 Registrering

PROGRAM. Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København. Torsdag den 10. juni 2010. 8:00-9:15 Registrering Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København PROGRAM Torsdag den 10. juni 2010 8:00-9:15 Registrering 9:15-10:00 Konferenceåbning v/formand for EUSE Danmark, Henning Jahn

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold

NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (NetQues):

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Å være godt voksen og stamme Interessepolitisk studie etter initiativ og i regi av Norsk Interesseforening for Stamme (NIFS)

Å være godt voksen og stamme Interessepolitisk studie etter initiativ og i regi av Norsk Interesseforening for Stamme (NIFS) Å være godt voksen og stamme Interessepolitisk studie etter initiativ og i regi av Norsk Interesseforening for Stamme (NIFS) Are Albrigtsen, NIFS Bennedichte C. Rappana Olsen, HiOA Hilda Sønsterud, StatPed

Detaljer

Finishing up the report

Finishing up the report Finishing up the report INF5722 17. november 2017 Rebekka Soma «Fortellende aktiviteter som drivere for deltakelse» Deltakere forteller om sin kontekst, erfaring og kunnskap Synliggjør både for deltakere

Detaljer

Læring, formidling og samarbeid gjennom digital historiefortelling

Læring, formidling og samarbeid gjennom digital historiefortelling Læring, formidling og samarbeid gjennom digital historiefortelling REN-seminar Medieseksjonen Det var en gang Ikke (halv)proff video ikke impulsiv opplasting En digital historie er en kort film produsert

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Pårørendesamtaler med barn og og unge

Pårørendesamtaler med barn og og unge Forord Pårørendesamtaler med barn og og unge 6 Forord til boken ved Gunnar Eide pårørendesamtaler Denne boka handler om samtaler med barn og foreldre. Samtaler som tar sitt utgangspunkt i barn som pårørende

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser Sjelden, jeg? Ungdomsmedisinsk konferanse 2008 Birgitte Bjerkely Sykepleier, rådgiver, Rikshospitalet Hva er en sjelden medisinsk tilstand? Hvis en medisinsk tilstand forekommer hos færre enn 1/10 000

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Å leve med langvarig smerte. ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen

Å leve med langvarig smerte. ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen Å leve med langvarig smerte ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen Definisjonen av smerte IASP: En ubehagelig sensorisk eller følelsesmessig opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade,

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Turid Helland Professor em Universitetet i Bergen Turid Helland: Tidlig og riktig innsats 1 Turid Helland: Tidlig og riktig innsats Tidlig

Detaljer

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag Veiledning som pedagogisk metode Studentaktiv læring i helsefag As you enter a classroom ask yourself this question: If there were no students in the room, could I do what I am planning to do? If your

Detaljer

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Oslo, 10.10.2014 Innhold Hva fremmer (hemmer) god pedagogisk praksis og god undervisning Relasjonsorientert klasseledelse fordi det fremmer læring Kultur for felles

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

SPED utsatt eksamen vår 2016

SPED utsatt eksamen vår 2016 - utsatt eksamen vår 2016 BOKMÅL Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Gjør rede for teorier om utvikling av atferdsproblemer og drøft aktuelle tiltak for å forebygge alvorlige atferdsproblemer i barnehage/skole.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

Innspill på hvordan samspill i og mellom skoler kan bidra til forandring Hva kan nettverkstenking og dialogkonferanser by på?

Innspill på hvordan samspill i og mellom skoler kan bidra til forandring Hva kan nettverkstenking og dialogkonferanser by på? Oslo, pulje 4 Innspill på hvordan samspill i og mellom skoler kan bidra til forandring Hva kan nettverkstenking og dialogkonferanser by på? Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø Institutt for lærerutdanning

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Anne Iversen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 26. mai 2017 Eksamenstid: 09:00-13:00

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Faglig kontakt under eksamen: Ingvild Saksvik-Lehouillier Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato:15. desember 2016 Eksamenstid:

Detaljer

Språklateralisering og stamming; Med studien vart der søkt svar på to spørsmål: Stamming og språklateralisering - kva syner forskinga?

Språklateralisering og stamming; Med studien vart der søkt svar på to spørsmål: Stamming og språklateralisering - kva syner forskinga? Språklateralisering og stamming; Ein studie av gruppeskilnader og samanheng mellom lateralisering av auditiv språkprosessering og alvorsgrad av stamming. Med studien vart der søkt svar på to spørsmål:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Gjøvik kommune Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Hamar 15-03-2016 Alle elever har en god hensikt med det de gjør, eller? Alle elever ønsker å lære,

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Bilder Som Døråpnere

Bilder Som Døråpnere Bilder Som Døråpnere Samtaleverktøy i møte med barn og unge som sliter!med livet; med seg selv, sorg, utrygghet, sinne, familiesituasjonen, skolesituasjonen, å føle seg alene, å finne mening I sideseminaret

Detaljer

Barnevernets undersøkelser: en sammenlignende studie Norge - England

Barnevernets undersøkelser: en sammenlignende studie Norge - England Barnevernets undersøkelser: en sammenlignende studie Norge - England Vibeke Samsonsen Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hvorfor forske på barnevernets undersøkelser? Kort om undersøkelsesarbeid Bakgrunnen

Detaljer

Hva var det egentlig som hjalp?

Hva var det egentlig som hjalp? SPoR Buskerud Haugestad seminar 11.9.2014 Hva var det egentlig som hjalp? Pasientstemmen via forskerstemmen Erfaringer fra ph.d. prosjektet: God psykisk helse fra hva til hvordan Nina Helen Mjøsund nina.helen.mjosund@vestreviken.no

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR)

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR) ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR) En evidensbasert behandlingsmetode Kristin S. Heiervang, psykolog PhD, forsker Ahus FoU psykisk helsevern Hvorfor implementere IMR? Behandlingsmetode med god effekt

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

«Et liv med dysleksi»

«Et liv med dysleksi» «Et liv med dysleksi» Universell, konferanse 20-21.10.2015 Innlegg av Line Bryntesen Lund, Pedagogisk Psykologisk Rådgiver Hjem er jeg? Tematikk Hva kjennetegner dysleksi? Utdrag teori fra min masteroppgave;

Detaljer

Optimal læring for alle

Optimal læring for alle LEGO Education BuildToExpress Nytt, spennende verktøy for refleksjon og dialog Kommunikasjon Problemløsning Kreativitet Samarbeid Framtiden tilhører de kreative Optimal læring for alle Optimal læring for

Detaljer

Vi vil takke Norsk interesseforening for stamme og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for at de har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig.

Vi vil takke Norsk interesseforening for stamme og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for at de har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig. Hva er Løpsk tale? Vi vil takke Norsk interesseforening for stamme og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for at de har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig. Hilda Sønsterud, logoped og seniorrådgiver

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS100 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato:. desember 005 Eksamenstid: 4

Detaljer

ICF anvendt i forskning

ICF anvendt i forskning ICF anvendt i forskning Eksempler fra egen forskning Regional ICF konferanse Skien 3. november 2004 Sigrid østensjø Funksjon i dagliglivet hos barn med cerebral parese (CP) Formålet er å gi en flerdimensjonal

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus februar 2014 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

For FUBs foreldrekonferanse

For FUBs foreldrekonferanse For FUBs foreldrekonferanse Lørdag 26. november 2011 Kl. 11 12.30 v/emilie Kinge emilie_kinge@hotmail.com www.emiliekinge.no Mob: 92895413 (Halfdan W. Freihow 2006, s 8. i Kjære Gabriel ; en fars brev

Detaljer

Refleksive læreprosesser

Refleksive læreprosesser Refleksive læreprosesser Samling for PP-tjeneste/Hjelpetjeneste Trøndelag-prosjektet 14. Januar 2004 Refleksjon (lat. refeks) : (Tanum store rettskrivningsordbok) Gjenskinn, gjenspeiling, tilbakevirkning

Detaljer

Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Funderinger. Å ta ansvar: Ta grep

Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Funderinger. Å ta ansvar: Ta grep Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Marius Råkil Psykologspesialist, leder Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) Funderinger Hvordan skal vi håndtere ansvarsspørsmålet

Detaljer

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu Trippel X 47, XXX Språk og samhandling David Bahr Spesialpedagog Frambu Individuelle forskjeller Jenter med Trippel X syndrom er en uensartet gruppe med store individuelle forskjeller Mange har få eller

Detaljer

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål.

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål. Veileder for Medarbeidsamtaler. Forberedelse: Hva gjør vi? Både medarbeider og leder må inn i Dossier å oppdatere seg på forrige medarbeidersamtale og utviklingsplanen. Sørg for at Dossier er oppdatert.

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Hamar 04.02.13 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Marcus D. Hansen & Mari Østgaard

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Marcus D. Hansen & Mari Østgaard Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment Marcus D. Hansen & Mari Østgaard ( 3-8.Sykehusenes oppgaver, Lov om spesialisthelsetjeneste) «Pasient og pårørende opplæring er i følge spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

EKSAMEN I PSY3110 LÆRING ATFERD OG OMGIVELSER HØSTEN 2012 BOKMÅL

EKSAMEN I PSY3110 LÆRING ATFERD OG OMGIVELSER HØSTEN 2012 BOKMÅL NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt EKSAMEN I PSY3110 LÆRING ATFERD OG OMGIVELSER HØSTEN 2012 DATO: 07.12.2012 Studiepoeng: 7,5 Sidetall bokmål 2 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015 M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning Novemberkonferansen 2015 Ambisiøs matematikkundervisning En undervisningspraksis hvor lærerne engasjerer seg i elevens tenkning, stiller spørsmål, observerer

Detaljer