Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser"

Transkript

1 Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: Kommentarer må være sendt senest Skjemaet brukes til: - kommentarer knyttet til bestemte avsnitt eller anbefalinger - svar på spørsmålene nevnt i høringsbrevet - generelle kommentarer Navn Organisasjon, tiltak, instans Dekan Gjert Kristoffersen og Forskningsdirektør Hege Eriksen Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet og Uni Research, Uni Helse Kommentar nummer Kapittel /side / spørsmål / dissens: Kommentarer: 1 Generell Universitetet i Bergen og Uni Helse har satset mye de siste år på å bygge opp internasjonal forskning på musikkterapifeltet, blant annet gjennom samarbeid om oppbygging av GAMUT Griegakademiets senter for musikkterapiforsking. Vi synes det er positivt at de nye retningslinjene i kap 13.8 fanger opp noe av den faglige utvikling og forsking på feltet. De funn som er gjort, bl.a. av forskningsmiljøet i Bergen, gir grunnlag for å anbefale at musikkterapi tas inn i disse nasjonale retningslinjene. Med tanke på presis forståelse og anvendelse av retningslinjene, finner vi likevel grunn til å peke på noen vesentlige problemer knyttet til denne delen av høringsutkastet, både i forhold til terminologi og i beskrivelse av evidens og nødvendig kompetanse ved anvendelse. Merknadene er utarbeidet i nært samarbeid med fagmiljøet. Nedenfor følger noen konkrete kommentarer og forslag, der forslag til justering av første avsnitt i kap 13.8 kommer sist, da dette bygger på de andre forslagene. Kommentarene nedenfor peker blant annet på at utkastet til retningslinjer er for uklare når det gjelder forholdet mellom musikkterapi, danseterapi, dramaterapi og kunstterapi. I dette ligger det fra vår side selvsagt ingen generell negativ holdning til de andre fagfeltene, men det er avgjørende at anbefalinger som gjelder et spesifikt behandlingsområde avgrenses presist med hensyn til evidens og tilgang på kompetanse.

2 2 Kap. 13.8, s. 114 overskrift Høringsutkastet bruker termen kunstterapi som paraplybegrep på en måte som ikke er etablert i norsk språkbruk. På engelsk er betegnelsen arts therapies brukt, der flertallsformen arts skiller paraplybegrepet fra det spesifikke begrepet art therapy (bildende kunstterapi). I Norge er termen kunstterapi tatt i bruk på ulike måter, som regel tilsvarende begrepet art therapy. Det blir derfor veldig forvirrende om retningslinjene skulle bruke denne termen som paraplybegrep. Det er også alvorlig, da det skaper uklarhet i forhold til evidens og tilgang på kompetanse (se kommentarene 3-5). Det er her viktig å peke på at den norske situasjonen skiller seg vesentlig fra situasjonen i England. I de engelske NICE clinical guidelines 82 brukes betegnelsen arts therapies, men dette bygger på en nasjonal ordning for samordning og offentlig godkjenning av de aktuelle utdanninger. Det finnes ikke tilsvarende ordninger i Norge og heller ikke noe etablert paraplybegrep. Overskriften endres til en opplisting av de terapiformer som helsemyndighetene mener det er grunnlag for å inkludere, ut fra evidens og tilgang på kompetanse, altså: 13.8 Musikkterapi.. 3 Kap. 13.8, s. 114 andre og tredje avsnitt (beskrivelse av evidens) Den evidensen som er referert, er i all hovedsak tatt fra musikkterapeutisk forsking. Det er slett ikke gitt at slike funn kan generaliseres til andre terapiformer enn musikkterapi, da både virkningsmekanismer og effekter kan være ulike. I forhold til schizofreni er det for eksempel slik at de Cochrane-reviews som i dag foreligger om effekten av henholdsvis danseterapi, dramaterapi og kunstterapi ikke konkluderer med at effekter er dokumentert, mens det første Cochranereviewet som dokumenterte slike effekter for musikkterapi ble publisert i 2005, med oppdatering i Dessuten fremtrer referanse 318 som noe mindre relevant i forhold til det feltet retningslinjene omfatter. Med tanke på å tydeliggjøre evidensgrunnlaget, vil vi foreslå at denne referansen erstattes av det nylig oppdaterte Cochrane-reviewet om effekten av musikkterapi på schizofreni og schizofreniliknende tilstander. - Andre avsnitt justeres til: Forsking viser at musikkterapi er særlig effektiv for å redusere negative symptomer. Det er også indikasjoner på at virkningen er til stede 6 måneder etter at intervensjonen er avsluttet. Musikkterapi er like effektiv for pasienter som er innlagt i døgnenheter som for dem som får poliklinisk behandling (317;318). - Nåværende referanse 318 erstattes av følgende referanse: Mössler K., Chen X. J., Heldal T. O., Gold C. (2011). Music therapy for schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2011(12).

3 4 Kap. 13.8, s. 114 anbefaling Skal en anbefaling om behandling kunne implementeres på en faglig forsvarlig måte, må det være helt klart hvilke terapiformer helsemyndighetene tilrår og hvilke krav som stilles til kompetanse. På begge disse punkt er anbefalingen i sin nåværende form uklar. Som pekt på i kommentar 1, er ikke kunstterapi en gangbar paraplybetegnelse i Norge, og det er derfor uklart hvilke terapiformer det her vises til. Derfor blir også kravet om kompetanse utydelig. Det er strengt tatt ingenting som heter offentlig godkjent kunstterapeut i Norge. Desto viktigere er det at disse retningslinjene stiller klare og tydelige krav til kompetanse. For pasientenes sikkerhet er det selvsagt avgjørende å skille mellom yrkesutøvere som har tatt noen helgekurs og fagpersoner med fullverdig universitetsutdanning på masternivå (og alle mulige mellomnivå). Vi kjenner ikke detaljene når det gjelder utdanningssituasjonen for danseterapi, dramaterapi og kunstterapi i Norge, men kan kort gjøre greie for det kompetansekravet som bør gjelde for musikkterapi. Masternivået er etablert som kompetansekrav for musikkterapiutøvelse i de fleste europeiske land. NICE clinical guidelines 82 i England er for eksempel utarbeidet med dette som forutsetning. Den norske situasjonen på musikkterapifeltet avspeiler dette. Ved Universitetet i Bergen er musikkterapi etablert som en femårig integrert masterutdanning, med mulighet for påbygning til ph.d.-nivå. Tilsvarende utdanningstilbud finnes ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Etter vår vurdering bør norske helsemyndigheter være tydelige på at musikkterapeutisk yrkesutøvelse i helsevesenet forutsetter godkjent musikkterapiutdannelse på masternivå. Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen gikk derfor i 2010 sammen med Norsk forening for musikkterapi og Musikernes fellesorganisasjon om en søknad om autorisasjon av musikkterapeuter etter helsepersonell-loven (i skrivende stund er departementets beslutning ennå ikke gjort). I anbefalingen erstattes paraplybetegnelsen kunstterapi med en opplisting av de terapiformer som helsemyndighetene mener det er grunnlag for å inkludere, ut fra evidens og tilgang på kompetanse. Videre erstattes offentlige godkjente kunstterapeuter med et krav om godkjent masterutdannelse i den aktuelle terapiformen. Vi anbefaler også at et tillegg om autorisasjonsordning for feltet innarbeides, da det vil sikre pasientene på den mest entydige måten. Anbefalingen justeres til: 1a/A Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen bør starte i akuttfase, med henblikk på å moderere de negative symptomene. Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent masterutdanning i musikkterapi. Det bør etableres en nasjonal ordning for autorisasjon av musikkterapeuter. Når dette er

4 etablert oppjusteres kompetansekravet til å gjelde terapeuter med slik autorisasjon. A 5 Kap. 13.8, s. 114 første avsnitt Ut i fra kommentarene 2-4, mener vi at det er grunner til å revidere den generelle beskrivelsen som gis i første avsnitt. Hovedproblemene med avsnittet er a) den uklarhet i begreper som vi har pekt på over, b) at det ikke i tilstrekkelig grad er tatt høyde for forskjeller mellom den internasjonale og den nasjonale situasjonen på de ulike enkeltfelt, og c) at referansene til dels er gamle, til dels brukes som om de støtter opp om en paraplybetegnelse mens de i utgangspunktet springer ut av enkeltfelt (dance therapy, art therapy, og drama therapy). - Beskrivelsen gjøres om, slik at de problemene som er pekt på over reduseres: De senere årene har musikkterapi... vært tatt i bruk i arbeidet med psykoselidelser, der fasespesifikke tilnærminger og lidelsens symptomatologi er vektlagt (314, 317). I noen land er fellesbetegnelsen arts therapies etablert for musikkterapi, danseterapi, dramaterapi og kunstterapi (315). En tilsvarende fellesbetegnelse og samordning av utdanninger og godkjenningsordninger er ikke etablert her i landet. Godkjente utdanninger på masternivå eksisterer i Norge for musikkterapi Norsk musikkterapiforskning viser at musikkterapi både kan inngå i behandling innen psykisk helsevern ( ) og i kommunalt arbeid med forebygging, helsefremmende tiltak og inkludering i lokalsamfunnet (316). - Referanse 315 erstattes eller suppleres med følgende referanse: Karkou V., Sanderson P. Arts Therapies A Research Based Map of the Field. London: Elsevier; Referanse 316 erstattes med følgende referanse: Stige B.; Aarø, L. E. Invitation to Community Music Therapy. New York: Routledge; Hvis nødvendig, føy til nye rader (bruk sett inn og rader under i tabellfunksjonen på verktøylinjen).

5 Bruk skjemaet slik: - Hver kommentar legges i egen rad - I første boks skrives kommentarnummer og i tredje boks selve kommentaren / eventuelle forslag til endringer - I andre boks skrives enten henvisning til kapittel og sidetall eller henvisning til spørsmål stilt i høringsbrevet eller generell hvis kommentaren ikke er knyttet til noen av de nevnte Ved henvisning til forskningslitteratur ønsker vi referanse. Eksempel: 7 Kap side 28 Kommentar 8 Spørsmål 3 Kommentar 9 Generell Kommentar Utfylt skjema sendes eller Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Att: Karin Irene Gravbrøt (Saksnr. 11/7850) Postboks 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Musikkterapi i rusfeltet

Musikkterapi i rusfeltet Musikkterapi i rusfeltet 43 Rusfag nr. 1 2013 Av: Torhild Kielland, KoRus Øst, Brynjulf Stige, UIB og Gro Trondalen, Norges Musikkhøgskole Fokus for denne artikkelen er musikkterapi i rusfeltet. Musikkterapi

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Søknader om å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell

Søknader om å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell Søknader om å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell 1 1 Bakgrunn 5 2 Offentliggodkjenningav helsepersonell- lovgrunnlag,formålog avgrensing 6 2.1 Offentligregulering 6 2.2 Formåletmed

Detaljer

RESSURSHEFTE FOR MUSIKKTERAPEUTER I ELDREOMSORGEN

RESSURSHEFTE FOR MUSIKKTERAPEUTER I ELDREOMSORGEN RESSURSHEFTE FOR MUSIKKTERAPEUTER I ELDREOMSORGEN Nettverket musikk og eldre: samarbeid for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre (2008-2014) GAMUT Griegakademiets senter for

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring?

Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring? TFE 2014-4 Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring? Gyldendal Rettsdata www.rettdata.no Kilde: Tidsskrift for Erstatningsrett Gyldendal Rettsdata www.rettdata.no

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk 2014002662 Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Utdanning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/00937-2 Tone Viljugrein 008;O;PLAN 31.8.2010 Høring - NOU 2009:22

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innst. O. nr. 98 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Akutt psykiatrisk avdeling Generell styrke ved retningslinjene Dette er ett stort

Detaljer

Sammendrag. Vår tilnærming til prosjektet er å undersøke om det er sammenheng mellom tilskudd, tiltakene som er iverksatt og virkninger for brukerne.

Sammendrag. Vår tilnærming til prosjektet er å undersøke om det er sammenheng mellom tilskudd, tiltakene som er iverksatt og virkninger for brukerne. Sammendrag Fra 1995 er det bevilget et statlig øremerket tilskudd til kommunene til styrking av tjenestetilbudet for personer med alvorlige psykiske lidelser og til forebygging av psykososiale problemer

Detaljer

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 27. mars 2015 hvor forslag til ny folkeregisterlov sendes ut på offentlig høring.

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 27. mars 2015 hvor forslag til ny folkeregisterlov sendes ut på offentlig høring. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 12/2667 15/00373-2/EOL 30.06.2015 Datatilsynets høringsuttalelse - Forslag til ny folkeregisterlov - Finansdepartementet

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010

Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010 Riktig, nært og helhetlig Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 7 2. Bakgrunn... 9 3. Plangrunnlaget... 10 3.1. Sentrale føringer... 10

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer