En vanskelig start En studie av tidlig innsats for å forebygge ung uførhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En vanskelig start En studie av tidlig innsats for å forebygge ung uførhet"

Transkript

1 En vanskelig start En studie av tidlig innsats for å forebygge ung uførhet Kvinesdal, Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder

2 Bakgrunn «Et liv jeg ikke valgte» (Olsen m.fl. 2009) Kvalitativ studie: 9 kommuner i 4 fylker: AA, Hedmark, M&R og Finnmark Mappeinnsyn + intervjuer: Unge uføre, NAV-ansatte og leger. 64 inform. Finansiert av NAV-programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Funn og konklusjoner: Ikke utstøtingsmekanismer i arbeidslivet, men omsorgssvikt i tidlig oppvekst, bristende forutsetninger for å ta utdanning og komme i arbeid, samt en voksenverden utenfor familien som ikke reagerte. Løsningene på unge uføreproblematikken finnes i liten grad i NAVhuset (reparasjon), men må søkes forut for NAV (forebygging). Mye likt på tvers av de fire fylkene mtp omsorgssvikt, men hvordan velferdsstatens aktører samhandlet varierte (ulik forvaltningspraksis). Risiko for økt polarisering i samfunnet dersom utviklingen ikke snus. Spesielt viktig på Agder. 2

3 Bakgrunn Tidligere studier og utredninger om tidlig innsats Forskning: Sosial bakgrunn har stor betydning for senere uførepensjonering Flatø-utvalget (NOU 2009:22) Samarbeid om tjenester til utsatte barn er komplekst, og at samarbeidet mellom profesjoner med ulike verdier, normer og problemoppfatninger gjør ikke saken enklere Raundalen-utvalget (NOU 2012:5) Utredet det biologiske prinsipp Må styrke «hverdagsbarnevernet», barnevernet må formidle mer, og barnevernsloven bør bli en rettighetslov Stang m.fl (NOVA) Taushetsplikten oppleves ikke som et hinder for samarbeid, men ikke all nødvendig informasjon kommer fram. Etterlyser mer forskning på spenningsfeltet mellom faggrensene 3

4 Bakgrunn Regjeringens satsing Handlingsplan mot fattigdom fra 2004 til d.d. Utgpkt: Fattigdom assosieres med omsorgssvikt og uakseptabel foreldrepraksis Mål: Gi barn like muligheter til å delta for å motvirke marginalisering, sosial isolasjon og reproduksjon av fattigdom Regjeringens strategi for forebygging: Fellesskap-trygghetutjevning (2009) Forebyggende arbeid har et stort forbedringspotensial Et av de viktigste velferdspolitiske satsingsområdene i dag «Skolens forebyggingsfunksjon er først og fremst knyttet til kunnskapsformidling. Denne rollen kan svekkes dersom skolen og lærerne i tillegg pålegges å ivareta forebygging på en rekke andre felter, hvor aktverdige formålene enn måtte være.» 4

5 Prosjektet En vanskelig start Tar de unge uføre-informantene på alvor Kunnskapshull om det forebyggende og tverretatlige samarbeidet knyttet til risikoutsatte barn i småskolealder Hovedproblemstilling: Hvordan kan vi bedre forebygge og tidlig intervenere slik at færre unge mennesker blir uføremottakere? Eksplorativ og kvalitativ studie: Et kritisk perspektiv: Hva kan bli bedre? 4 fylker, 10 kommuner Barn i aldersgruppen 6-9 år Finansiert av NAV programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd 5

6 Prosjektet En vanskelig start Til sammen 100 informanter: 41 lærere fra småskolen (1.-4. trinn) 10 rektorer fra barneskolen 11 helsesøstre fra barneskolen 28 NAV-ansatte 10 barnevernansatte Vi spurte bl.a. om: Hva er det som fremkaller uro? Opplever du at du har et ansvar når du opplever uro for et barn? Er det etablert strukturer på systemnivå? Beskriv de formelle og uformelle samhandlingsmønstrene 6

7 Funn Å «se» Mange ser og bekymrer seg Lærerne: 2-3 barn i hver klasse (klassestørrelse barn) Hvordan barna opptrer (8 av 10) Også NAV-ansatte forteller om bekymringer for barn Observasjoner av foreldrene: Psykisk helse og rus At barn strever i småskolen knyttes til forhold i familien 8 av 10 av informantene viser til forhold i familien: Foreldre følger ikke opp ift skole og fritid; Barnet står alene om skolen Barnets hode er fylt med andre ting enn skolearbeid fordi barnet mangler trygghet og stabilitet i hjemmet Foreldrene er ressurssvake; faglig, sosialt, helsemessig og/eller økonomisk 7

8 Funn Å «handle» på individnivå (1) Sorteringsoppgaven kan være vanskelig Overgrep, vold og grov omsorgssvikt er ofte de «enkleste» sakene. Aktørene vet hva de skal gjøre. De er sikre. Litt atferdsvansker, litt omsorgssvikt, litt lærevansker, som hver for seg ikke er et «stort» problem, blir et sorteringsproblem: «Familiedefekt», «skoledefekt», «helsedefekt»? Det er lettere å gå videre med en «skoledefekt» enn en «familiedefekt» Får risikoutsatte barn et riktig tjenestetilbud? Savner mer kunnskap om å se og melde Nye lærere og NAV-ansatte spesielt Savner kunnskap om barnevernet, melderutiner og hva gode observasjoner er 8

9 Funn Å «handle» på individnivå (2) Ikke alle er bevisst sitt mandat (ansvar) 3 av 4 lærere mener de er det Litt under halvparten av NAV-informantene svarer det samme Foreldrehensynet veier tungt i meldevurdering Vanskelig å snakke med foreldrene om sin bekymring Ønsker ikke å risikere samarbeidsrelasjonen med foreldrene Vanskelig når foreldre ikke ønsker å samarbeide Hindrer informasjonsdeling og hjelpetiltak Barnevernet: De fleste foreldrene samarbeider De som ikke samarbeider er ofte de som i størst grad trenger hjelp Gråsoner oppstår: Barnevernet kan ikke handle må vente på ny informasjon og/eller at saken utvikler seg i negativ retning (grovt nok til omsorgsovertakelse) 9

10 Funn Å «handle» på individnivå (3) Underkommunikasjon og underrapportering En del meldere «lukker» saken ved melding Barnevernet ønsker mer informasjon fra meldere Mange meldere er misfornøyd med barnevernets tilbakemeldinger Barnevernet kan bidra til å fremme god meldepraksis Mye tyder på underrapportering 10

11 Funn Å «handle» på systemnivå (1) Skolen mangler en del på struktur Mangler skriftlige retningslinjer og opplæring i å «handle» Enkelte skoler: Personavhengig «system» Stor variasjonsbredd i det tverretatlige samarbeidet Flere nye kommunale lavterskeltilbud til utsatte barn/familier Flere kommuner har etablert tverretatlige fora med utg.pkt. i skolen Stor variasjon i hva som fungerer fra kommune til kommune Lite kompetanse om de andre aktørene og hvordan de jobber Det tverretatlige samarbeidet handler om enkeltsaker Få fora for systemspørsmål Mye personavhengig samarbeid Foreldrene deltar på frivillig basis (samtykke til å ta opp en sak) Ingen enhetlig modell: Barn blir «reagert» på ulikt 11

12 Funn Å «handle» på systemnivå (2) Hindringer i det tverretatlige samarbeidet: Alle etatene: Mangel på tid og ressurser, lav bemanning Barnevernet: Manglende forventningsavklaring, manglende info.flyt, og mangel på helhetlig tenking (kasteballer mellom budsjettposter) NAV: NAVs egen prioritering + taushetsplikten NAV-lokalt er ikke del av «hverdagsbarnevernet» Ikke fokus, ikke rutiner, ikke opplæring, deltar i liten grad i tverretatlige fora knyttet til barn og unge (visse unntak: Kristiansund bl.a.) Ulike syn på taushetsplikten som hinder for samarbeid: Direkte hinder (største hinderet sett fra skolen) (stort hinder sett fra NAV) Trenger ikke å være det (helsesøstrene) Er ikke et hinder foreldrene samarbeider (barnevernet) Barnevernet kan formidle og opplyse mer 12

13 Fylkesvise forskjeller Minst fylkesvise forskjeller i SHT nasjonal veileder forklarer trolig dette NAV vel så stor forskjell mellom kommunene i samme fylke som fylkesvise forskjeller Skolen få fylkesvise forskjeller med ett viktig unntak: Terskelen til å ta opp vanskelige saker med foreldrene synes høyere i Aust-Agder Barnevernet Hedmark og Møre og Romsdal mer proaktive i tilnærming enn Aust-Agder og Finnmark (ressursmangel og tiltaksfattigdom) 13

14 Look to Kristiansund Totalt sett «beste» kommune Bakgrunn: Store levekårsutfordringer, høy arbeidsledighet, mye rus Politisk vilje til å gjøre noe. Politisk forankring. Langsiktig perspektiv Møreforskning kartla levekårsutfordringene og pekte på mangel på samarbeid og koordinering: Ressursene til stede, men fant ikke hverandre Barnefattigdomsprosjekt Skolen SamBa skoleteam (+ Samba småbarnsteam) SHT Sterk prioritering av samtaler med barn trinn. Veiledning i b hage og skolen NAV Eget barnefokus i partnerskapsavtalen, egen barnefamiliekonsulent, skriftlige retningslinjer, barn prioritert Barnevernet Proaktiv. «Framoverlent» 14

15 Fra struktur til individ Gir «god» struktur «god» meldepraksis? Vi finner ingen slik sammenheng der vi forventer det mest. Forklaringer? For få case, for lite utvalg. NAV: Individuell kompetanse er viktigere enn struktur Sosialfaglig kompetanse gir flere og raskere meldere Kompetansesammensetningen har stor betydning Strukturene (virkemidlene ) ikke kraftige nok ift andre presserende oppgaver (NAV-reformen + arbeidsretting). R.u.b. ikke prioritert i NAVs målstyring Skolen: «Svak» struktur kompenseres med at enkeltaktører (rektor, spesialpedagoger og /eller helsesøster) spiller en mer aktiv rolle 15

16 Behov for rolleavklaring Skolen Hva skal skolen bidra med? Undervisning eller mer, i så fall hvor mye mer og hvordan skal det organiseres? St.meld nr 16 ( ) vektlegger strukturelle spørsmål: «Familiedefekter» er ikke skolens bord. Det er barnevernets. Er Kristiansund kommune med SamBa på feil spor? Skolehelsetjenesten Hva skal SHT være? Hovedfokus universell forebygging eller bestemte risikogrupper? Vektlegges foreldresamarbeidet for sterkt i SHT? NAV Hva skal barneperspektivet i NAV være? Øk.ytelser eller noe mer? Behov for å revidere målekortene? Ansatte må som minimum få kompetanse i sitt mandat og plikten til å melde. Barneverntjenesten Hvor utadrettet skal barnevernet være i sin formidlingsvirksomhet og med å gi opplysninger i enkeltsaker? En proaktiv eller reaktiv barneverntjeneste? 16

17 Også behov for Forventningsavklaring Barnevernet hverdagsbarnevernet: Info.behov og info.deling Kommunikasjon informasjonsflyt Mer kommunikasjon på tvers av fagetater. Forenkle regelverket knyttet til taushets- og opplysningsplikten. Kompetanse Tette kunnskapshull. Økt kompetanse Økt mestring Ansvarsavklaring Hvem sitt ansvar? Når handle? Se hele barnet eller dele barnet inn i skoletid og hjemmetid? Formalisering Personavhengige system er sårbare. Struktur signaliserer prioritering. Mer barne-vern Foreldrenes rett til å takke nei til hjelp setter hjelperne ut av spill og skaper gråsoner. 17

18 Oppsummering - avrunding Hull i det forebyggende arbeidet for barn i småskolealder «Usorterte» utfordringer krever mer kompetansedeling Barnets vern bør styrkes for å redusere gråsoner Taushetsplikten oppleves som et hinder NAV er i dag ikke del av «hverdagsbarnevernet» Få fora for å diskutere systemspørsmål Mer vegring i Aust-Agder for å ta opp vanskelige saker med foreldrene 18

19 Spørsmål til refleksjon Satses det nok på barn i småskolealder? Mottar utsatte barn et riktig tjenestetilbud? Kan barnevernet på Agder være mer proaktive? Kan barnevernet hjelpe skolen i større grad? Er NAV på riktig spor? Hvordan kan de ulike aktørene samhandle bedre? Avsluttende kommentar: Er «levekårsdebatten» på Agder i et sidespor??? 19

20 Referanse: Olsen, T.S. og N. Jentoft (2013) En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet. FoU-rapport nr 6/2013. Kristiansand: Agderforskning 20

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

Barnevernet vil tettere på barnehagene

Barnevernet vil tettere på barnehagene fagartikkel Kari Emilsen er sosiolog og førstelektor ved Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH) for barnehagelærerutdanning. Barnevern Åse Bratterud er sosiolog og seniorforsker ved Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, barnevernspedagoger og ansatt i Ungdomsteamet i Fredrikstad kommune. Hvordan skal vi oppdage og hjelpe

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

TIDLIG INNSATS FOR GOD START

TIDLIG INNSATS FOR GOD START UNIVERSITETET I AGDER TIDLIG INNSATS FOR GOD START En spørreundersøkelse om praksis og erfaringer med tidlig innsats i to kommuner i Aust-Agder Ann Christin E. Nilsen Innhold Forord... 2 Innledning...

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole.

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole. Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole En litteraturstudie Kandidatnummer: 4015 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i sosialt arbeid Kull: SOSDel11 Antall ord: 8154 29.04.2015

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer