Assertive Community Treatment - et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk ISPS konferansen, 31.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Assertive Community Treatment - et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk ISPS konferansen, 31."

Transkript

1 Assertive Community Treatment - et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk ISPS konferansen, 31. januar 2013

2 Innhold i presentasjonen OM ACT-satsningen i Norge Om evalueringen Resultater fra evalueringen Oppsummering

3 Bakgrunn Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud (IS ) Ca 4000 personer i Norge med alvorlig psykisk lidelse som har et stort tjenestebehov, men som faller utenfor eksisterende hjelpeapparat Som ett av flere tiltak ønsker Helsedirektoratet å prøve ut ACT- modellen i Norge ( ) ACT var den best evaluerte samhandlingsmodellen internasjonalt

4 Bakgrunn Utviklet i Madison, Wisconsin på 1970-tallet Fulgt av forskning helt fra starten og dokumentert god effekt (ca 50 studier, derav 25 RCT), også i oppsummering i Cochrane review (1998, 2010) Varierende forskningsresultater i Europa

5

6 Helsepolitisk prioritering St.prp.nr.1 ( ) Satsbudsjettet for 2009: Årlig tilskudd til etablering og drift av ACT- team og andre forpliktende samhandlingsmodeller (50 mill kroner årlig) Varighet: 3-5 år med forbehold om Stortingets årlige godkjenning Fra 2012: 111,4 mill. kroner til storbysatsingen, ACT og samhandlingsprosjekter

7 Mål for den nasjonale satsningen Å gi sammenhengende og helhetlige tjenester til personer som ikke klarer å oppsøke hjelpeapparatet eller som ikke selv ser behov for det Sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet Redusere innleggelser Forbedre personens livskvalitet og fungering Forpliktende samhandling mellom kommune og DPS

8 Kjennetegn ved målgruppen Alvorlig psykisk lidelse (psykoselidelser, alvorlig bipolar lidelse), alene el. i kombinasjon med ruslidelser, kognitiv svikt, nedsatt funksjon Sammensatte og langvarige hjelpebehov fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten Hyppige og ikke planlagte innleggelser Oftere innlagt på tvang Bostedsløshet el. vansker med å opprettholde et boligtilbud Sosial isolasjon - manglende sosial støtte I liten grad i stand til å nyttiggjøre seg det ordinære hjelpeapparatet 8

9 Målgruppens heterogenitet og sammensatte problemer Mangler bolig eller oppfølging i bolig Problemer med egenomsorg Hyppige og ikke-planlagte innleggelser Psykisk utviklings hemming Alvorlig psykisk lidelse Nedsatt funksjonsnivå Avviser ønsker ikke hjelp Kognitiv svikt Alvorlig ruslidelse Utagerende atferd

10 Hva er Assertive Community Treatment? Forpliktende samarbeid mellom DPS og kommune/bydel der 1. og 2. linjeoppgaver ytes og ses i sammenheng Tverrfaglig team - teamtilnærming Kjernebemanning og spesialister i teamet Aktiv og oppsøkende arbeidsform på brukerens arena Tjenester 24/7 Teamet skal yte og legge til rette for nødvendige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester God tilgjengelighet - daglig til ukentlig kontakt Krisehåndtering Kunnskapsbaserte metoder

11 ACT håndbok og evaluering MODELLFORSØK Håndbok for ACT teamene - Beskriver modellen og kunnskapsbasert praksis - Økt vekt på recovery og brukermedvirkning TMACT for å vurdere modelltrofasthet Opplæringsansvar lagt til NAPHA

12 Status i ACT team Moss- og Indre Østfold (2007) Grünerløkka Oslo (2009) Kronstad- Bergen (2010) Trondheim (Melhus og Klæbu) (2010) Kristiansand (2010) Ålesund (Søre Sunnmøre) (2010) Jæren (2010) Tromsø (2010) Grimstad/ Arendal (2010) Skien (2010) Kongsberg (2010) Follo-regionen (2011) Kristiansund (Nordmøre) (2011) Molde (Romsdal) (2011) Opptaksområde

13 Tromsø Kristiansund Molde Ålesund/Sunnmøre Kronstad, Bergen Tiller, Trondheim Grünerløkka Follo Moss Jæren Kristiansand Skien Arendal, Aust-Agder Kongsberg

14 Forskningsbasert evaluering av ACT-team Torleif Ruud (prosjektleder), avdelingssjef/professor, FOU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus Nasjonal kompetansetjeneste ROP Prosjektansvarlig for evalueringen: Anne Landheim,Forskningsleder, Dr.philos

15 Evalueringsoppdraget Oppdrag fra Helsedirektoratet til KoRus-Øst senere Nasjonal kompetansetjeneste ROP Samarbeid med Akershus Universitetssykehus

16 Forskergruppe: Nasjonal kompetansetjeneste ROP Anne Landheim, sosiolog/dr.philos Sigrun Odden, sosiolog/førstelektor Hanne Kilen, sosiolog/stipendiat Henning Pettersen, master/stipendiat Samarbeid med FOU-avd PHV ved Ahus Torleif Ruud, psykiater/professor, Prosjektleder Pravin Israel, psykologspesialist/seniorforsker Kristin Heiervang, psykolog/phd/forsker Hanne Clausen, lege/phd-stipendiat

17 Evalueringsoppdraget Å evaluere nytteverdien av ACT- team i Norge Varierende resultater fra Europa og USA Evaluering fra 2010 til 2014 Evalueringen inkluderer 12 ACT-team

18 Midtveisrapport Evaluering av 12 ACT-team

19 Hovedspørsmål for evalueringen 1. Inkluderer ACT-teamene målgruppa? 2. Hva kjennetegner tjenestene som gis av ACTteamene? 3. Hvordan er pasientforløpet ved behandling fra ACTteam? 4. Hva er erfaringene med gjennomføring av ACTmodellen? (ansatte, samarbeidspartnere, brukere og pårørende)

20 Problemstillinger i evalueringen Hva kjennetegner pasienter som er inkludert i ACT-team? Er målgruppa nådd? Pasientutredning ved inntak Arbeider ACT-teamene i henhold til ACT-modellen? Fidelity-vurdering ett år og 2,5 år etter oppstart (TMACT) Er det færre innleggelser i psykisk helsevern etter inklusjon i ACT-team? Registerdata

21 Problemstillinger i evalueringen Er bruken av kommunale tjenester endret fra før og etter inklusjon i ACT-team? Pasientutredningspakke, registerdata Hva kjennetegner tjenestene som gis av ACT-teamene? Ukeskjema Hvordan går det med pasientene i ACT- teamene to år etter inntak mht psykisk helse, rusbruk, bosituasjon, sosial og praktisk fungering og livskvalitet? Pasientutredning ved inntak og etter to år (Observasjonsstudie)

22 Problemstillinger i evalueringen Hva er erfaringene med gjennomføring av ACT-modellen i Norge? Intervju av teamansatte og samarbeidspartnere Hvor tilfredse er brukere og pårørende med tjenestetilbudet fra ACT- teamet? Bruker spør bruker, intervjuundersøkelse Pårørendeundersøkelse, 2013

23 Resultater fra evalueringen av teamenes 1. driftsår 1. Rekruttering til ACT-teamene 2. Hva kjennetegner pasienter som er inkludert i ACT-team? Er målgruppen nådd? 3. Reduksjon i innleggelser i psykisk helsevern før og etter inklusjon ACT-team? 4. Arbeider ACT-teamene i henhold til ACT-modellen?

24 Rekruttering til ACT-teamene det første driftsåret

25 Rekruttering til ACT-teamene 1. driftsåret Henvist til ACT-team 533 personer Ikke inkludert i ACT-team 152 personer Mottatt tjenester fra ACT-team 381 brukere Avsluttet i løpet av teamets 1. år 32 brukere Mottatt tjenester hele teamets 1. år 349 brukere

26 Henvisende instanser til ACT-team De tre viktigste henvisende instanser til brukere som ikke er inkludert i ACT-teamene (N=149): Fastlege/Allmennlege/Legevakt: 25 % Psykisk helsetjeneste i kommune/bydel: 20 % Psykiatrisk poliklinikk: 18 % De tre viktigste henvisende instanser til brukere som er inkludert i ACT-teamene (N=176): Fastlege/Allmennlege/Legevakt: 21 % Psykiatrisk avdeling: 20 % Døgnavdeling DPS: 18 %

27 Rekruttering og inklusjon i ACT- team etter ett års drift Det minste teamet har inkludert 14 brukere, mens de største teamene har i overkant av 50 brukere Opptaksområde varierer fra til Interkommunalt samarbeid flere steder

28 Hva kjennetegner pasientene som er inkludert i norske ACT-team i løpet av det første året?

29

30 Svarprosent for pasientutredningspakker Populasjon * Antall innleverte pasientutredningspakker Svarprosent Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Totalt

31 Er pasienter med samtykke et representativt utvalg? Det er ingen signifikant forskjell mellom frafallsgruppe og utvalg når det gjelder kjønn, alder og hoveddiagnose Det er en signifikant større andel i frafallsgruppa som er under tvungen psykisk helsevern og som har et rusproblem sammenlignet med utvalget Det er en tendens til at personer i frafallsgruppa har lavere skår på GAF-S og GAF-F enn personer i utvalget, men klinisk ikke relevant

32

33 Kjennetegn ved pasientene ved inntak i ACT- team De fleste pasientene oppfyller kriteriene for en alvorlig psykisk lidelse: 78 prosent med psykoselidelse (F20-29), 8 prosent med affektiv lidelse/bipolar lidelse 14 prosent med andre psykiske lidelser (organisk psykisk lidelse, ruslidelse, annen affektiv lidelse, personlighetsforstyrrelser)

34 Kjennetegn ved pasientene ved inntak i ACT- team 63 prosent av pasientene har problemfylt bruk av rusmidler basert på kartlegging med Audit og Dudit Gjennomsnittsskår AUDIT: 17 poeng Gjennomsnittsskår DUDIT: 22 poeng

35 Kjennetegn ved pasientene ved inntak i ACT- teamet Fordeling av type rusproblemer: - 26 % kun alkohol - 31 % kun narkotiske stoffer - 43 % både alkohol og narkotiske stoffer

36 Kjennetegn ved pasientene ved inntak i ACT- teamet Gjennomsnittsskår: GAF-funksjon: 39 (15-65) GAF-symptom: 41 (15-63)

37 Kjennetegn ved pasientene ved inntak i ACT- teamet 29 prosent er under tvungent psykisk helsevern utenfor døgn (TUD) ved inntak i teamet Blant pasienter med et rusproblem er 37 prosent under TUD, mens for pasienter uten rusproblemer er 22 prosent under TUD

38 Kontakt med tjenesteapparatet siste året før inntak i ACT- team

39 Bruk av tjenester i kommunen siste året før inntak 52 % har vært i kontakt med psykiatritjenesten i kommune/bydel 60 % har vært i kontakt med NAV/sosialtjenesten i kommune/bydel 25 % har vært i kontakt med hjemmetjenesten i kommune/bydel 82 % har vært i kontakt med fastlege/legevakt 7 % har deltatt i kommunalt dagtilbud/aktivitetstilbud

40 Bruk av spesialisthelsetjenester siste året før inntak 10 % kontakt med ruspoliklinikk 43 % kontakt med psykiatrisk poliklinikk 23 % kontakt med ambulant psykoseteam 13 % kontakt med ambulant akutteam 9 % kontakt med dagtilbud psykisk helsevern 39 % har hatt døgnopphold ved DPS 56 % har hatt døgnopphold ved psykiatrisk avdeling

41 Har ACT-teamene inkludert målgruppa? Har i all hovedsak inkludert personer med alvorlig psykisk lidelse (Schizofreni og bipolar lidelse) (ca 90 %) 63 % har problemfylt bruk av rusmidler Inkludert personer med et lavt funksjonsnivå (GAF-F: 39) Forholdsvis stor andel har ikke klart å nyttiggjøre seg eksisterende tjenester, særlig spesialisthelsetjenester Mange innleggelser og liggedøgn i psykiatrien siste året før inklusjon i ACT-team

42 Innleggelser i psykisk helsevern før og etter inklusjon i ACT-team (registerdata)

43 Innlagt i psykisk helsevern 12 mnd før og etter inntak i ACT-team. N=245 Siste 12 måneder før inntak i ACT-team Fra inntak og påfølgende 12 måneder P-verdi Innlagt i psykisk helsevern 81% 73% 0,001

44 Antall liggedøgn 12 mnd før og etter inntak i ACT-team. N=245 Gjennomsnittlig antall liggedøgn Siste 12 måneder før inntak i ACT-team Fra inntak og påfølgende 12 måneder P-verdi 76 51,5 0,001

45 Midtveisrapport Evaluering av 12 ACT-team

46 Arbeider ACT-teamene i henhold til modellen?

47 Arbeider ACT-teamene i tråd med ACT-modellen? TMACT (Tool for Measurement of Assertive Community Treatment) - 47 elementer 1. Drift og struktur 12 subskalaer 2. Kjernebemanning 7 subskalaer 3. Spesialistbemanning 8 subskalaer 4. Kjerneaktiviteter 8 subskalaer 5. Kunnskapsbaserte aktiviteter 8 subskalaer 6. Individuelt tilpassede behandlingsplaner 4 subskalaer

48 Drift og struktur Bra bemanning i de norske teamene Alle team har færre enn 10 brukere per behandler Rekruttering av brukere samsvarer med ACT-modellen Gradvis inntak av brukere ACT-teamene beholder brukerne / har lav drop-out Lav modelltrofasthet for Aktiv rekruttering og Avslutning Teamtilnærming: Jobber som team, ikke som individuelle behandlere God koordinering for brukerne ved sykehusinnleggelser Totalt sett: Høy modelltrofasthet for drift og struktur

49 Kjernebemanning Teamleder De norske teamlederne er dedikert teamet med administrativt og klinisk ansvar for teamet Praktiserende klinikere med mye brukerkontakt Lite veiledning av ansatte i teamet Ikke kvalifisert i henhold til amerikansk standard (MA-grad) Psykiater Mangel på psykiatere, varierende stillingsandeler Psykiaters rolle i behandlingen vanskelig å oppfylle ved små deltidsstillinger Sykepleiere Teamene er godt bemanna med sykepleiere Kvalifikasjoner og roller viser høyt samsvar med modellen Totalt: Moderat modelltrofasthet for kjernebemanningen

50 Spesialistbemanning Spesialistbemanning: Rusfaglig spesialist, arbeidsspesialist og brukerspesialist De fleste team har arbeidsspesialist og rusfaglig spesialist, - de færreste team har brukerspesialist De færreste team jobber i tråd med fasespesifikk integrert dobbeltdiagnosebehandling De færreste team jobber i tråd med modellen Supported employment Spesialistbemanning: i stor grad generalister i teamene Totalt: Lav modelltrofasthet for spesialistbemanning

51 Kjerneaktiviteter Teamene jobber nesten utelukkende oppsøkende, de møter brukerne hjemme eller i lokalmiljøet Varierte strategier for å engasjere og komme i kontakt med brukerne En gjennomsnittsbruker har ca 80 minutter direkte kontakt med behandlere i uka, fordelt på 1,3 kontakter Kontakt med det naturlige nettverket månedlig for omkring halvparten av brukerne Rehabiliteringstjenester: Stort fokus og fullt ansvar fra teamene Psykiatriske tjenester: Omfang og kvalitet varierer med psykiaters stilling og rolle Teamene har ikke ansvar for krisetjenester Totalt: Moderat modelltrofasthet for kjerneaktiviteter

52 Kunnskapsbaserte aktiviteter Flere team bruker elementer fra modellen for integrert behandling av dobbeltdiagnose uten at modellen er fullstendig implementert Omkring halvparten av brukere som har behov for det mottar dobbeltdiagnosebehandling fra teamet Modellen Supported employment er ikke implementert Noen brukere får oppfølging på arbeidsplass og blir engasjert for arbeidslivet/meningsfull aktivitet Teamene arbeider med å engasjere og veilede brukernes nettverk Teamene arbeider med å utvikle ferdigheter brukerne trenger i sin bedringsprosess Få brukere får kunnskapsbasert psykoterapi Totalt: Lav modelltrofasthet for kunnskapsbaserte aktiviteter

53 Individuelt tilpassede behandlingsplaner Stort fokus på å fremme brukernes uavhengighet og selvbestemmelse Opptatt av brukernes styrker og ressurser, men det er i lite innarbeidet i behandlingsplaner og journalnotater I praksis arbeider teamene ofte mot en bredde av ulike livsområder, - ikke alltid like godt dokumentert i behandlingsplaner Den individbaserte planleggingen skjer i liten grad i tråd med modellen Totalt: Lav modelltrofasthet for området Individuelt tilpassede behandlingsplaner

54 Sammenfattende om modelltrofasthet Drift og struktur, kjernebemanning og kjerneaktiviteter Kjerneområdene er moderat til høyt implementert Spesialistbemanning, kunnskapsbaserte aktiviteter, individuelt tilpassede behandlingsplaner Områder med potensialer for forbedringer

55 Amerikansk modell i norsk virkelighet Strukturelle og kulturelle forskjeller kan påvirke troskapsmålingene Den norske velferdsstaten De norske teamene jobber mer indirekte ved å hjelpe brukerne til å bruke andre tjenester (arbeid og bolig) Forklarer enkelte skåringer Andre forklaringer til lav modelltrofasthet Nystartede team Nye, ukjente modeller Små team Synspunkter fra teamene etter siste måling

56 Midtveisrapport Evaluering av 12 ACT-team

57 Sluttrapport 2014 Evaluering av 12 ACT-team Resultater 2014 Pasientforløp over 24 mnd TMACT fidelity etter 30 mnd Brukeres erfaringer Pårørendes erfaringer Teamenes erfaringer Samarbeidspartneres erfaringer Hva påvirker forløpet?

58 Takk for oppmerksomheten!

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

ACT-håndbok. Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Amund Aakerholt:

ACT-håndbok. Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Amund Aakerholt: Amund Aakerholt: ACT-håndbok Inkludert en beskrivelse av FACT-modellen 2. utgave Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Forord På bakgrunn av

Detaljer

OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen

OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen Utarbeidet for Moss, Våler, Råde og Rygge kommuner og Sykehuset Østfold HF

Detaljer

Pårørende og ACT-team

Pårørende og ACT-team Bente Weimand, Pravin Israel, Torleif Ruud Foto: Gualberto107, FreeDigitalPhotos.net En undersøkelse om pårørendes erfaringer med ACTteam, og ACT-teamlederes erfaringer med samarbeid med pårørende Desember

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Fidelityskala og håndbok

Fidelityskala og håndbok Fidelityskala og håndbok Amund Aakerholt Kompetansesenter rus region øst amund.aakerholt@helse-stavanger.no 1 Framdrift TMACT er gitt norsk språkdrakt. Skal sjekkes ut med forfatterne i august. Mulige

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005

Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005 STF78 A055028 RAPPORT Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005 Torleif Ruud, Rolf W Gråwe, Solfrid Lilleeng, Johan Håkon Bjørngaard SINTEF

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud Forprosjekt- rapport Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre - Eiker og Sykehuset Buskerud psykiatrisk klinikk om utredning av behovet for Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM)

ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) VEDLEGG til sak om ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) Saknr. 09/1491 Behandlingsrekkefølge: HHS 20.01.2010 Formannskap 03.02.2010 Kommunestyret 03.03.2010 Vedlegg som følger saken trykt:

Detaljer

Krise når hva hvordan?

Krise når hva hvordan? Krise når hva hvordan? Erfaringer fra Ambulant Akutteam i Ålesund, (AAT) Akutt hjemmebehandlingsteam (AHT) Victor Grønstad, Overlege i akutt hjemmebehandlingsteam, Voksenpsykiatrisk avdeling, Ålesund sjukehus

Detaljer

SINTEF A5149 RAPPORT. Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug

SINTEF A5149 RAPPORT. Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug SINTEF A5149 RAPPORT Jobbmestrende oppfølging Andre delrapport Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug SINTEF Helse Januar 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Attføring og psykisk helse...6 1.1 Vilje

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt

ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt DET NYTTER!!! ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt Offisiell åpning 6. des 2010 Tromsø kommune ved Rus-og psykiatritjenesten, 3 stillinger UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, 2 (0,5)

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer