FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer"

Transkript

1 FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport mai Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge (RVTS Midt) i oppdrag å utvikle, etablere og drifte et kompetansehevingsprogram om traumer og traumebehandling for spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern i Helse Midt-Norge. Målsettingen for programmet var å heve kompetansen på behandling av personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller andre relasjonspregede traumer i en samlet spesialisttjeneste i regionen. Utgangspunktet for oppdraget var at styret så at behandlere i regionen trengte økt forståelse om traumer, i tillegg til gode tilnærminger, metoder og verktøy som ville sette behandlere i stand til å hjelpe traumatiserte pasienter på best mulig måte i forskjellige faser av behandlingen. Styret ba RVTS Midt å bruke kompetansehevingsprogrammet Tryggere traumeterapeuter (utviklet av RVTS Øst) som grunnlag for programmet, med nødvendige tilpasninger og eventuelle videreutviklinger. Helse Midt-Norge satte en økonomisk ramme på 1 million kroner pr. år som skulle dekke kostnader til utvikling og administrasjon av programmet. Det ble forutsatt at kostnadene knyttet til den enkelte fagpersonens deltagelse i skolering og kompetanseutvikling skulle dekkes av helseforetaket fagpersonen tilhørte. For 2010 ble utgifter refundert på bakgrunn av faktura. I mai 2011 ga Helse Midt-Norge kompetansehevingsprosjektet en varighet på tre år fra , med et budsjett på 1 million kroner pr. år. Kompetansehevingsprogrammet ble gitt navnet FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer, og startet opp i april 2011 i Ålesund for spesialisthelsetjenesten på Sunnmøre. 2. FOKUS PÅ TRAUMER FOKUS PÅ TRAUMER skal gis i hele regionen Helse Midt. Programmet arrangeres regionsvis etter følgende plan: : Sunnmøre : Nordmøre/Romsdal : Sør-Trøndelag : Nord-Trøndelag

2 Programmet går ca 1 år i hver region og består av 4 kurssamlinger i tillegg til 6 x 4 timer med veiledning. Programmet tar underveis inn ny kunnskap innenfor traumefeltet. I tillegg tas det hensyn til lokale tilpasninger. 3. Sunnmøre De fire kurssamlingene på Sunnmøre ble gjennomført i Ålesund. Veiledningene ble gitt i Ålesund og Volda. Det var mellom 100 og 130 deltakere på hver av samlingene. Mellom 80 og 90 av disse gjennomførte hele programmet med samlinger og veiledninger. Fire av veilederne i programmet var ansatte ved RVTS Midt. I tillegg ble to foredragsholdere innleid som eksterne veiledere. 1. samling (april 2011): Forståelse av strukturell dissosiasjonsteori og implikasjoner for klinisk traumebehandlingspraksis fokus på stabilisering. Foredragsholdere: Judith van der Weele, Catrine Ram og Kamilla Spangsberg Kristensen. 2. samling (september 2011): Kartlegging/diagnostisering. Traumelidelser og medisinering. Bearbeiding. Foredragsholdere: Ingunn Holbæk, Astrid-Marie Tafjord, Doris Drews og Inger Eggen. 3. samling (februar 2012): Healing Broken Bonds: Attachment, Trauma and the Body. Foredragsholder: Janina Fisher 4. samling (april 2012): Sekundær traumatisering. Foredragsholder: Susanne Bang Alle samlinger var gjennomført på Sunnmøre i april 2012, og hele programmet var ferdig i juni hvor den siste veiledning ble gitt i alle grupper Vedlikehold og videreføring av kompetansehevingsprogrammet på Sunnmøre Det er gått ett år siden avslutningen på Sunnmøre. Deltakerne ga ved avslutning av programmet uttrykk for at de hadde behov for oppfølging. FOKUS PÅ TRAUMER er ikke opplæring i en bestemt behandling av traumepasienter, men en forståelsesmodell. FOKUS PÅ TRAUMER utelukker ikke noen former for behandlingstilnærming. Det vil være et behov for at deltakere i ettertid blir innført i bestemte behandlingsmetoder, og behov for å trene og vedlikeholde traumeforståelsen. 4. Nordmøre/Romsdal I Nordmøre og Romsdal ble samlingene gjennomført i Kristiansund og Molde, og det var mellom 90 og 95 deltakere på samlingene. Nærmere 70 av disse gjennomførte hele programmet med samlinger og veiledninger. Samlingene fulgte samme opplegg som på Sunnmøre. Den første samlingen ble avholdt i mai 2012 og den siste i april Veiledningene ble gitt i Molde og Kristiansund. Fire ansatte fra RVTS Midt var veiledere, i tillegg til en psykologspesialist fra DPS i Kristiansund og en innleid foreleser. Erfaringene fra Nordmøre og Romsdal er sammenlignbare med erfaringene på Sunnmøre. Det har vært et svært godt samarbeid mellom RVTS og den lokale kontaktperson i dette foretaket.

3 5. Tilbakemeldinger fra Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal Alle samlingene blir evaluert av deltakere. I tillegg evalueres veiledningsgruppene etter tredje og sjette veiledning. Deltagerne fylte ut et skjema om kompetanse ved oppstart av programmet. Vi planlegger i nær fremtid å sende ut et spørreskjema til deltagerne om hele programmet på Sunnmøre med tilsvarende spørsmål som ved oppstart. Vi er interessert i å se om satsningen FOKUS PÅ TRAUMER har utgjort en forskjell i møtet med traumepasienter. Både fra Sunnmøre og fra Nordmøre/Romsdal har tilbakemeldingene både når det gjelder samlingene og veiledningene vært positive. Tilbakemeldingene på det faglige nivået er svært gode. Deltakere har gjennom evalueringene uttalt at dette er noe de har ventet på lenge. De har vært fornøyd med at programmet går over tid, og at det innholder både teori og utprøving i veiledningsgruppene. Deltagerne har gitt uttrykk for at FOKUS PÅ TRAUMER holder høy faglig kvalitet. Flere deltakere har sagt de skulle ønske at alle deres kollegaer kunne få tilbud om samme kompetanseløft. I et tilfelle har en behandler på en sengeavdeling, som ikke selv hadde mulighet for å være med på programmet, gitt tilbakemelding om at hun så at tilnærmingen til traumepasienter hadde endret seg til det bedre hos de av personalet som hadde vært gjennom programmet. Flere har gitt tilbakemeldinger på å de har trengt tiden gjennom året til at bli mer fortrolig med traumetenkningen. FOKUS PÅ TRAUMER gir mye kunnskap som trenger modnes før man er fortrolig med den. Det tar tid at integrere ny lærdom og sette den ut i praksis. I ettertid har RVTS ved flere anledninger blitt kontaktet for konsultasjon og råd på enkelt pasientsaker hvor traumeproblematikk står i sentrum. Flere har også gitt tilbakemeldinger om at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid i hverdagen på å oppdatere og vedlikeholde det de lærte, og diskutere med kollegaer omkring traumebehandling, både i det år som FOKUS PÅ TRAUMER var, men også i ettertid. Dette krever at der er satt av tid og rom for dette på arbeidsplassene. Flere har også ønsket oppfølgings undervisningsdager, både på det som FOKUS PÅ TRAUMER allerede inneholder men også på nye ting som røre seg innen traumer. Traumefeltet er i stadig endring og det krever tid og innsats å være oppdatert. FOKUS PÅ TRAUMER bygger på kompetansehevingsprogrammet Tryggere traumeterapeuter som ble utviklet av RVTS Øst. En hovedoppgave ved Psykologisk Institutt, Universitetet Oslo (Norum & Tidemand, 2010) omhandler opplevelse av endring i rollen som traumebehandler etter Tryggere traumeterapeuter. De tilbakemeldinger deltagerne på Sunnmøre har gitt FOKUS PÅ TRAUMER faller ganske godt sammen med evalueringene fra Tryggere traumeterapeuter i følge denne hovedoppgaven. Oppgaven beskriver at deltakerne ønsker at det settes av mer tid i hverdagen til kompetanseløftet. Det kommer klart frem at det er av største viktighet at det brukes tid til implementeringsarbeid på de respektive arbeidsplasser og at flere fra samme arbeidsplass deltar på programmet. I tillegg er det ønskelig at også ledelse involveres i kompetanseløftet, både i programmet men først og fremst bør der gjøres et stykke arbeid for at ledelsen gjør det synlig at der satses på et kompetanseløft på den enkelte arbeidsplass. Her tenkes blant annet på at det gjøres synlig på virksomhetsplaner.

4 6. Sør Trøndelag Programmet i Trondheim startet opp med første samling i april 2013, med påfølgende oppstart av ni veiledningsgrupper. Fire veiledere fra RVTS og ni veiledere fra praksisfeltet leder gruppene. De eksterne veilederne kommer fra Betania Malvik (2), Østmarka (3 - hvorav to fra Traumepoliklinikken), Tiller DPS (2) og Nidaros (2 - fra PUT og Fosenteamet). Veilederkorpset er godt sammensatt av kompetente veiledere. En veileder fra RVTS, sammen med en veileder fra praksisfeltet i Sør Trøndelag, leder hver veiledningsgruppe. På første samling i april var det ca. 200 deltakere. Av disse har ca. 120 deltagere fra psykisk helsevern og rusfeltet fått tilbud om både samlinger og veiledninger. I tillegg deltar Trondheim kommune, SMISO og andre aktuelle samarbeidspartnere på samlingene. Disse tilbys ikke veiledning. Alle deltakere betaler ca det som tilsvarer dagpakker på hotell. Foredragsholdere, veiledere fra RVTS og administrasjon av programmet dekkes av tilskudd fra Helse Midt-Norge og RVTS. Lønn til veiledere fra fagfeltet betales av den enkelte arbeidsplass. Klinikkene i Sør Trøndelag ga allerede i et formøte med RVTS i februar 2012 tilbakemelding på behovet for at FOKUS PÅ TRAUMER gjennomføres mer enn en gang i Sør-Trøndelag. Det ble på dette møtet sagt at klinikkene ikke kan sende så mange personer på et langvarig program av gangen, det vil gå utover den daglige drift i klinikken. Dette er et moment det bør ses på i tiden fremover. Sør- Trøndelag blir det største arrangementet, og der hvor det blir flest utfordringer med å tilgodese alles behov. Her er det RVTS som må holde alle tråder, og ansvaret til den enkelte klinikk vil bli annerledes enn det har vært forut i programmet. 7. Nord Trøndelag Det planlegges oppstart i Nord-Trøndelag våren (eventuelt høsten) 2014 og avslutning våren (eventuelt høsten) Det vil i løpet av 2013 bli etablert kontakt til Helse Nord-Trøndelag. Den største utfordring i forhold til Nord-Trøndelag er på nåværende tidspunkt å avdekke omfanget av satsningen, og i tillegg finne ut hvordan programmet kan tilpasses dette fylkets behov inn i programmet. Dersom programmet kan gi tilbud til flere deltakere enn det er behov for i Nord Trøndelag, har RVTS vært inne på tanken om det vil være mulig at gi et tilbud til noen av de som ikke kom med da programmet var i deres fylke. 8. Problemstillinger 8.1. Målgruppe På Sunnmøre var det kun deltakere fra psykisk helsevern. På Nordmøre/Romsdal har åpnet ti deltagere fra rusfeltet deltatt på både samlingene og veiledningene. Likeledes har der vært et ønske fra psykisk helsevern om at ta med samarbeidskontakter fra 1. linjetjenesten. Flere derfra har deltatt på samlingene, men har ikke fått tilbud om veiledning. På bakgrunn av disse erfaringene, og i samråd med styringsgruppa og klinikkene, har vi valgt å gjøre det likedan i Sør-Trøndelag. Det er etablert et godt samarbeid med rusfeltet i Sør Trøndelag og Trondheim kommune. Vi planlegger en tilpasset satsning overfor de andre

5 kommunene i Sør-Trøndelag senere. Det er et ønske å inkludere kommunehelsetjenesten når programmet kommer til Nord-Trøndelag Behov for ledelsesforankring Både erfaringer fra deltakere som så langt har gjennomgått programmet, og fra RVTS Øst, tyder på at det er av stor betydning for endring i praksis at ledelsen ved den enkelte klinikk engasjerer seg og ønsker kompetansehevingsprogrammene velkommen. En måte å oppnå dette på er gjennom virksomhetsplanene. For å realisere en ønsket praksisendring er det nødvendig at ledelsen engasjerer seg i dette sammen med medarbeiderne. Dette gjelder for eksempel etablering av registreringsrutiner og kartleggingsverktøy knyttet til pasienters traumeerfaring. Også at det legges til rette for og følges opp, slik at det blir tydelig at traumer er i fokus Ressursgruppe Fokus på traumer En regional ressursgruppe Fokus på traumer, knyttet til det regionale fagnettverket for psykisk helsevern for voksne og rus i Helse Midt-Norge, er under etablering. Ressursgruppa skal bestå av erfarne klinikere fra alle helseforetakene i Helse Midt-Norge. Mandatet for ressursgruppa innebærer at den bl.a. skal være oppdatert på ny forskning, anbefale behandlingsmetoder og bidra til å opprette nettverk av klinikere som har gjennomført Fokus på traumer. RVTS ønsker å etablere et nettsted hvor det kan legges ut informasjon om aktuelle kurs, artikler og lignende, hvor deltakere kan etablere og vedlikeholde kontakt med andre som har vært på programmet. Ressursgruppa bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å starte kurs og utdanninger i forskjellige metoder, for eksempel flere NET- og EMDR kurs, og eventuell oppstart av en utdanning i Sensorimotorisk tilnærming Lokale tilpasninger Fylkene i helseregion Midt Norge er forskjellige. I Sør-Trøndelag er det grunn til at tro at det er lettere å få tilgang til kompetanse på traumebehandling enn i de andre fylkene i landsdelen. Sør-Trøndelag melder imidlertid om et stort behov for et samlet kompetanseløft. I de andre fylker er avstand en utfordring. Det kan være langt til andre som har erfaring i traumeforståelse og behandling. I tillegg er det vanskeligere å samle veiledningsgruppene. Her er det kanskje ekstra viktig at implementeringen av satsningen gjøres synlig for alle. Så langt har det på Sunnmøre og Nordmøre/Romsdal vært avgjørende at RVTS har hatt gode lokale kontaktpersoner. En engasjert kontaktperson er svært viktig for praktisk gjennomføring; for eksempel administrere påmeldinger, og for å finne egnede lokaler til samlingene. Kontaktpersonene har fungert som følere ut i disse fylkene og dermed har RVTS kunnet lokaltilpasse programmet. I Sør Trøndelag har RVTS ikke én kontaktperson å forholde seg til, men mange. Dette har gjort administreringen mer komplisert. I Nord-Trøndelag ønsker vi oss igjen én kontaktperson Økonomi I utgangspunktet løper prosjektet ut år Slik det er planlagt nå vil man ikke få gjennomført programmet i Nord-Trøndelag innen prosjektperioden. Det vil være naturlig å tenke seg et likedan kompetanseløft i hele Helse Midt-Norge, og da med en gjennomføring i Nord-Trøndelag i tiden våren 2014 til våren Skal Nord- Trøndelag gis dette kompetanseløftet under samme vilkår som de andre fylkene kreves det at prosjektmidler tilføres også i 2014 og 2015.

6 9. Avslutning Mange pasienter i psykisk helsevern har vært utsatt for tidlige traumer. En undersøkelse fra Alna DPS ved Aker universitetssykehus i 2006 viser at % av behandlede pasienter hadde vært utsatt for seksuelle eller fysisk overgrep i barndom uansett diagnose % kan ha hatt PTSD, inkludert kompleks PTSD diagnoser (Fosse og Dersyd, 2007). Andre undersøkelser viser at ved diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse har opptil 91 % av pasientene vært utsatt for seksuelle overgrep som barn (Zanarini, Frankenburg, Reich et al. 2000). Traumer ligger ofte bak lidelser som angst, depresjon, oppmerksomhetsforstyrrelse / hyperaktivitet, personlighetsforstyrrelser, somatiseringslidelse, disossiative lidelser og psykose (Anstorp, Benum & Jakobsen, 2007). Det er av stor betydning å kunne foreta en god kartlegging og utredning av traumeopplevelsene og konsekvensene for pasienten, for å kunne vurdere og planlegge adekvat behandling. Høy forekomst av traumeerfaringer hos psykiatriske pasienter bør gjenspeiles i faglig kompetanse hos de ansatte. Manglende implementering kan føre til at pasientene mottar et dårligere tilbud enn det som er forventet. Implementering er bindeleddet mellom forskning og praksis hvordan en kan anvende forskningsfunn for å forbedre praksis (Norum & Tidemand, 2010). Kunnskap er ferskvare og blir denne kunnskap om traumeforståelse og behandling ikke implementert i klinikkene vil kunnskapen forsvinne når den enkelte behandler eller miljøpersonale med denne kunnskap eventuell skifter arbeidsplass. Inger Jepsen Prosjektkoordinator FOKUS PÅ TRAUMER RVTS Midt Ellen Hoxmark Senterleder RVTS Midt Referanser Anstorp, T., Benum, K. & Jacobsen, M. (2007). Dissosiasjon og relasjonstraumer - Integrering av det splittede jeg (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Anstorp, T., van der Weele, J. & Araldsen, T. (2008). Tryggere traumeterapeuter 1-årig fagutvikling for DPS. RVTS-Øst. Fosse, R. og Dersyd, A.K. (2007). Forekomsten av traumeutsatte pasienter ved distriktspsykiatriske sentre i spesialisthelsetjenesten. Aker universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse. Norum. J. H. & Tidemand, V. (2010). Opplevelse av endring i rollen som traumebehandler etter et opplæringsprogram i traumebehandling. Hovedoppgave, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Zanarini, M.C., Frankenburg, D.B. & Reich et al. (2000). Biparental failure in the childhood experiences of borderline patients. The International Journal of Personality Disorders, 14,

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2012 S A M M E N D R A G

Å R S R A P P O R T 2012 S A M M E N D R A G ÅRSRAPPORT 2012 S A M M E N D R A G Hilsen fra senterleder 1 I 2012 har 21.252 1 deltatt i våre kompetanseutviklingsprogram. Deltakerantallet og en høy etterspørsel etter våre tjenester viser at tjenesteapparatet

Detaljer

Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset.

Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Gunnar Wøllo Egeberg Spesialist i psykiatri og i samfunnsmedisin Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Bodø, 25. 03. 2014 Helse Nord RHF, ved adm. direktør og styremedlemmer Ang. Styresak

Detaljer

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsmelding 2013 Forord ved senterleder I desember 2012 flyttet RVTS Sør fra midlertidige lokaler ved Sørlandets Sykehus Kristiansand

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering Rapporten

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 STATENS BARNEHUS OSLO. Tlf.: +47 23 10 35 50. Statens Barnehus Oslo. E-post: barnehuset.oslo@politiet.no.

ÅRSRAPPORT 2011 STATENS BARNEHUS OSLO. Tlf.: +47 23 10 35 50. Statens Barnehus Oslo. E-post: barnehuset.oslo@politiet.no. ÅRSRAPPORT 2011 STATENS BARNEHUS OSLO Side 1 av 17 INNLEDNING Målet med barnehusene er å gi bedre tilbud til barn/unge som utsettes for/er vitne til vold og/eller seksuelle overgrep, ved at blant annet

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold INTRODUKSJON I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALE- METODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE Versjon 26. august 2011 MANUAL for regionale team og kursholdere

Detaljer

Hjem skole. Lagspill og dragkamp RAPPORT 2010. Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN 978-82-8224-022-2

Hjem skole. Lagspill og dragkamp RAPPORT 2010. Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN 978-82-8224-022-2 RAPPORT 2010 Hjem skole Lagspill og dragkamp Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet ISBN 978-82-8224-022-2

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer