Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtested: Frei adm.bygg, møterom 2. etasje (tidl. formannskapssal) Dato: Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Maritta Boxaspen Ohrstrand leder Rigmor Holten sekretær

2 DEL 1: Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/16 Godkjenning av protokoll fra møte /97 PS 12/17 Søknad om tilskudd - Etablering av rask psykisk helsehjelp. 2008/1282 Orienteringssak Status samhandlingsreformen DEL 2: Drøftinger og innspill i forbindelse med arbeid med revisjon av Pleie- og omsorgsplanen av 2009

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/97-9 Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 12/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: protokoll fra møte Saken legges frem for Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Det vises til vedlagte protokoll. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten utvalgssekretær

4 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtested: Bergan sykehjem Dato: Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maritta Boxaspen Ohrstrand Leder SP Kirsti Dyrnes Nestleder AP Kjell Terje Fevåg Medlem AP Helge Kruse Medlem AP Astrid Krane Medlem AP Gerhard Sæther Medlem H Kirsti Sevaldsen Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Berge Medlem FRP Ole Marius Torvik Medlem AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Mette Bolgvåg Steinar Berge FRP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Helge A. Carlsen Bill Tomelthy Pål Jakobsen Stein Kulø Kjetil Leirbekk Rigmor Holten Stilling Kommunalsjef Enhetsleder Bergan sykehjem Enhetsleder tildeling og koordinering Spesialkonsulent Prosjektleder samhandlingsreformen Utvalgssekretær

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/13 Godkjenning av protokoll fra møte /97 PS 12/14 Orienteringssaker /116 PS 12/15 Kommunal planstrategi, utvalgsbehandling 2012/569 PS 12/13 Godkjenning av protokoll fra møte /97 Behandling i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial følgende enstemmige Protokoll fra møte godkjennes. vedtak: PS 12/14 Orienteringssaker /116 Behandling i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Orientering og omvisning i omsorgsboligene på Bergan sykehjem v/enhetsleder Bill Tomelthy. Omsorgsboligtilbudet i Kristiansund kommune v/enhetsleder Pål Jakobsen. Presentasjonen ble sendt på e-post etter møtet. Rapportering for Samhandlingsreformen pr. 1. tertial 2012 utdelt på møtet. Notat fra kommunalsjef Helge A. Carlsen vedr. orienteringstema for Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial høst 2012 utdelt på møtet. Kommunalsjef og utvalgets leder hadde kommet fram til følgende forslag på orienteringer: Legetjenesten (allmennlegetjenesten, legevakt, legetjenester til spesielle grupper som sykehjem, bofellesskap m.v.) Omsorgsplan 2015 (kvalitetsutvikling, kompetanseheving, aktiv omsorg, verdighet, etisk kompetanse, status pågående prosjekter, rekruttering) Innovasjon og velferdsteknologi (kommunikasjon med sykehus, utvikling av trygghetstelefonsystemet, ny teknologi i hjemmetjenesten m.v.)

6 Rus og psykisk helse (nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med ROP lidelser, helhetlig og kunnskapsbasert tjenestetilbud med vekt på mestring og brukerperspektiv) Flere av medlemmene synes det er mange orienteringer og lite politikk. Det ble enighet om kun én orientering pr. møte (utenom den fra kommunalsjefen og om status Samhandlingsreformen). Gerhard Sæther ønsket orientering om: - framdrift Tempoveien 23 - nytt sykehjem for demente på Frei På neste møte, , blir det orientering vedr. Omsorgsplan Møtested blir da møterom i 2. etasje på Frei adm.bygg. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial følgende enstemmige Hovedutvalget tar sakene til orientering. vedtak: PS 12/15 Kommunal planstrategi, utvalgsbehandling 2012/569 Behandling i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial skulle komme med innspill til kapittel 7 Befolkning og levekår og kapittel 8 Kompetanse. Saken var behandlet i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial og følgende vedtak ble da fattet: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial fatter endelig vedtak i denne saken på neste møte Hovedutvalget syntes det ble for lite tid å behandle denne saken på møtet og medlemmene ble oppfordret å komme med innspill/endringer etter møtet. I samsvar med behandlingen i møtet , og innspill fra Helge Kruse i ettertid, gjorde Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial følgende enstemmige vedtak: 7 Befolkning og levekår Mål Kristiansund skal ha en langsiktig befolkningsvekst og legge aktivt til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere.

7 Strategier Kommunen skal yte tjenester av god kvalitet, med stor vekt på FOREBYGGING. Fysisk helse og friluftsliv skal være et satsningsområde for alle i kommunen. I samarbeid med skoler, lag, institusjoner og bedrifter vil kommunen legge til rette for at alle skal kunne delta i fysisk aktivitet, uansett alder eller nivå. Kommunen skal gjennomføre og videreutvikle levekårsprosjektet. Mål og strategier for en god samfunnsutvikling vurderes bredt i et folkehelseperspektiv. Kommunen skal drive aktiv tilrettelegging for nærings- og boligutvikling. 8 Kompetanse Mål Kristiansund må sikres et utdanningstilbud som er i stand til å møte framtidens utfordringer og en yrkeskompetanse som er tilpasset næringslivets behov på kort og lang sikt. Strategier Øke tilgangen på høyere utdanning i regionen - Arbeide med å videreutvikle Høgskolesenteret i Kristiansund og høgere utdanningstilbud i regionen - Styrke etter- og videreutdanning Stimulere til utvikling av kompetansearbeidsplasser - Jobbe for tilførsel av statlige arbeidsplasser Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft - Omdømmebygging må prioriteres. - Kommunen ønsker å stimulere til rekruttering av unge nyutdannede innflyttere, med gode tilbud til enkeltmennesker og familier. - Sammen med skoler og private bedrifter, ønsker kommunen å profilere behov for unge med høyere utdanning og kompetanse. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial, Maritta B. Ohrstrand leder Rigmor Holten utvalgssekretær

8 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandlere: Dato: Elisabeth Iversen/ Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 12/ Søknad om tilskudd - Etablering av rask psykisk helsehjelp. Vedlegg: Kopi av søknad om tilskudd til Helsedirektoratet. Saken legges frem for hovedutvalg for Helse, omsorg og sosial med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial ser svært positivt på tiltaket Etablering av rask psykisk helsehjelp. 2. Hovedutvalget ber om at rådmannen i budsjett- og økonomiplanen vurderer om tiltaket skal igangsettes etter at eventuelle tilskuddsbeløp m.v. er kjent. Saksopplysninger Samhandlingsreformen skal sikre helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og det legges vekt på sterkere forebygging og tidlig intervensjon i sykdomsforløp. I samhandlingsreformen er det sentralt at det etableres tjenester som gir et tilbud før i stedet for opphold i spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven tydeliggjør kommunenes ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukergrupper med psykisk sykdom. Helsedirektoratet har derfor fått midler til prosjektet etablering av rask psykisk helsehjelp i kommunen. Hensikten er utprøving og implementering av et kommunalt behandlingstilbud for mennesker med lettere og moderat angst og depresjon. Tilbudet skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Samhandling med fastleger, NAV, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester vil stå sentralt. Behandlingstilbudet har som målsetting å lette symptomtrykk i forhold til angst og depresjon og bedre arbeidsevnen hos brukerne. Det vises i den forbindelse til mer utdypende informasjon på

9 Helsedirektoratet har hatt svært kort utlysningsfrist for dette tiltaket (20.08). Rådmannen har derfor valgt å søke om prosjektmidler, og heller trekke søknaden hvis det skulle vise seg at man ikke får politisk aksept for søknaden eller kommunen ikke kan prioritere å finansiere tiltaket. Økonomi Som det fremgår av søknadskriteriene, vil man 1. driftsår kunne motta inntil 1.7 mill. kr i tilskudd, i 2. driftsår inntil 1.4 mill.kr og i 3. driftsår inntil 1 mill.kr. Det forutsettes at det skal være 4 årsverk tilknyttet dette tiltaket. Etter det tredje året kan kommunen velge å videreføre prosjektet som et fast tiltak med kun kommunal finansiering, eller velge å nedlegge tiltaket. I vedlagte søknad fra Kristiansund kommune er utgiftene beregnet til ca. 3.1 mill.kr årlig. Dette vil gi følgende økonomi: Sum: Totalutgifter 3,1 3,1 3,1 9,3 Tilskudd fra staten 1,7 1,4 1,0 4,1 Kommunal egenandel 1,4 1,7 2,1 5,2 (alle beløp i mill kroner) Kommunal egenandel Kommunen kan velge å omdisponere allerede ansatt personell og bruke eksisterende ressurser til dette formålet. Dette gjelder både direkte kommunale ressurser og ressurser fra andre nasjonale satsingsområder. Kommunen kan også velge å finansiere den kommunale egenandelen i budsjett- og økonomiplansammenheng. Det kan også være aktuelt med en kombinasjon av disse finansieringskildene. På grunn av den korte søknadsfristen er ikke dette ferdig utredet. Rådmannen vil når man har oversikt over om man får statlige midler og eventuelt tilskuddsbeløp - vurdere nærmere om man skal tilrå å starte prosjektet eller ikke. Dette vil bli vurdert nærmere i budsjett- og økonomiplanen. Rådmannens vurdering Faglig er dette et tiltak som vil være fremtidsrettet og i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og den nye helse- og sosiallovgivningen. Når det gjelder de økonomiske forhold, er rådmannen imidlertid i tvil om man på kommunalt hold greier å omprioritere nok midler til drift av dette tiltaket. Rådmannen vil derfor foreta en ny vurdering når tilskuddsbeløp m.v. er kjent. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

10 Kristiansundkommune I medvind uansett vær Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Universitetsgata SØKNAD 2. OM TILSKUDD 2012 ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP. Kap. 764 post Forankring Prosjektet etableres i tilknytning til kommunens arbeid med etablering av Frisklivssentral. Prosjektet vil være en del av kommunehelsetjenesten, og inngår som en del av kommunens tilbud organisert under enhet Psykisk Helse. Etablering av tilbudet Rask psykisk helsehjelp vil bidra til å øke det samlede tilbudet Kristiansund kommune har innen psykisk helse. Oppstart siste kvartal 2012 med 4 stillinger for helsepersonell rettet mot målgruppen. Disse 4 stillingene bør utgjøre 3 årsverk som sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, 0,5 årsverk psykolog, og 0,5 årsverk rnerkantil med helsefagskompetanse. Målgruppe for tiltaket er mennesker med lettere- og moderat depresjon og angst. Tilbudet vil være et behandlingstilbud til målgruppen med formål å lette symptomtrykk i forhold til angst og depresjon, samt bedre arbeidsevnen hos den enkelte. Prosjektet sees i sammenheng med bystyrets vedtak sak PS 07/30 Jfr. punkt 3 f. som er Opptrappingsplanen for psykisk helse , Nasjonal helse- og ornsorgsplan ( Meld.St ). Likeså samhandlingsreformen "Rett behandling på rett sted til rett tid" ( St.meld.nr ), etablering av Frisklivssentralen i Kristiansund Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial sak 12/5. - Den politisk oppnevnte plangruppa støttet forslag om å fremme søknad til Helsedir om tilskudd til lokalt utviklingsarbeid og etablering av behandlingstilbud til mennesker med lettere- og moderat angst og depresjon. I forbindelse med behandling av budsjett 2013 og økonomiplan forutsetter rådmannen at prosjektet innarbeides og forankres i økonomiplan Kristiansund kommune Postadresse Postboks 178, 6501 Kristiansund E-post: Besøksadresse Kristiansund Servicekontor Kongens plass 1 Telefon Telefaks Bank Org.nr NO

11 Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial har gitt føringer for opprettelse av en kommunal Frisklivssentral, jfr. vedtak nedenfor: Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial ser på opprettelse av en kommunal frisklivssentral som en viktig strategi for å bedre folkehelsen til grupper som har behov for hjelp til å endre helseatferd. I denne sammenhengen vil frisklivssentralen være et viktig virkemiddel i å koordinere og styrke forebyggende og helsefremmende tiltak som beskrevet i samhandlingsreformen. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial ønsker å være pådriver i arbeidet med iverksetting og gjennomføring av frisklivssentralen. Hovedutvalget vil legge frem faglige og økonomiske konsekvenser i forbindelse med budsjett/økonomiplan Personell: Prosjektet starter opp med 3 stillinger som helsepersonell med 3 årig helse/sosialfaglig utdanning primært med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og 1 stilling som psykolog, samt 1 stilling som merkantil med helsefagskompetanse for målgruppen. Det vil være en forutsetning at alle ansatte i piloten må gjennomføre videreutdanning i kognitiv terapi, dersom de ikke har dette. En styrking gjennom tilskudd må sees på som starten på en kapasitetsøkning i behandlingstilbudet til målgruppen, og som en del av et kommunalt behandlingstilbud for mennesker med lettere- og moderat angst og depresjon, samt som et viktig bidrag i økningen av det samlede tilbudet Kristiansund kommune har innenfor psykisk helse. 3. Beskrivelse av prosjektet Målgruppe er mennesker over 18 år med lettere- og moderat angst og depresjon med utfordringer av en slik art at de trenger et kommunalt behandlingstilbud i form av Rask Psykisk Helsehjelp. Kommunen har en forekomst av sykehusbehandling for psykiske lidelser som ligger betydelig over landsgjennomsnittet. Også når det gjelder legemiddelbruk i forhold til psykiske lidelser er forekomsten høyere enn landsgjennomsnittet. Generelt har Kristiansund kommune et innslag av psykisk utfordringer i befolkningen som er høyere enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Dette gjelder både alvorlige psykiske lidelser og innslaget av lettere til moderate tilstander som angst og depresjon. Tilbudet har som formål å bidra til at målgruppen får behandling på et tidlig tidspunkt i kommunen, og hindre ytterligere forverring i sykdomsbildet. Det vil si at ved å gi et behandlingstilbud i kommunen før og istedenfor at disse menneskene får behov for behandling i spesialisthelsetjenesten bidrar piloten til en bedre ressursutnyttelse. Målgruppen skal gis et godt behandlingstilbud, der fokuset er på symptomlette i forhold til angst og depresjon, tilfriskning hos den enkelte pasient, forebygging av tilbakefall, samt bedre arbeidsevnen hos den enkelte. Behandlingstilbudet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, og kan sees i en sammenheng med det allerede etablerte tilbudet kommunen har i form av KID og KIB kurs ( kurs i mestring av depresjon, og kurs i mestring av belastning.). Behandlingstilbudet Rask psykisk helsehjelp gis til målgruppen Side 2 av 6

12 uten behov for henvisning. Dette vil derfor være et lavterskel behandlingstilbud gratis for den enkelte pasient. som er Enhet Psykisk Helse har et systematisk samarbeid med byens fastleger når det gjelder KID og KIB kurs. Man vil bygge på dette samarbeidet når det gjelder informasjon og spredning til aktuelle brukere av Rask psykisk helsehjelp. I tillegg vil en legge opp til utstrakt informasjon og orientering til samarbeidsparter, samt bruke andre kanaler som kan treffe målgruppen. Målsetting: Symptomlette, tilfriskning og økt livsmestring for den enkelte pasient. Bedre evnen for deltakelse i arbeid/aktivitet hos den enkelte pasient. Bedre mulighet for sammenhengende og tilgjengelige tjenester til målgruppen når det er nødvendig. Riktig behandling og økt livskvalitet for den enkelte pasient. Styrke samhandlingrutiner og samordninger mellom ulike samarbeidspartnere både internt og eksternt ( eks. fastlege, samarbeid med øvrige kommunale tjenester, DPS/ øvrig spesiallisthelsetjeneste, NAV, arbeidsgivere rn.v) Enhet Psykisk Helse blir ansvarlig for koordinering, utviklingsarbeid, oppbygging av piloten, følge oppfølgingsprogram, ev. turnus, m.v.. administrering og Prosjektet knyttes opp mot kommunens ledelse med fast kontaktperson stab. i rådmannens Det etableres en styringsgruppe for piloten bestående av folkehelsekoordinatoren, enhetsleder psykisk helse, prosjektleder for samhandlingsreformen, og spesialkonsulent fra stab/ støtte enheten.. Denne gruppen vil fungere som rådgivende i videre utvikling av prosjektet. 4. Samhandling Kristiansund kommune har har i likhet med øvrige kommuner i Møre og Romsdal en samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal HF som skal sikre et godt og effektivt samarbeid mellom kommunen og Helseforetaket for å gi et best mulig helhetlig tilbud til den enkelte pasient. Dette innebærer blant annet at samarbeidsavtalen skal sikre utviklingen av et effektivt og gjensidig samarbeid som skal føre til at den enkelte pasient får helsetjenester på rett nivå og til rett tid. Side 3 av 6

13 Fastlegen vil være en viktig og sentral samarbeidspartner. Ved gitt samtykke blir den enkelte fastlege orientert om pasientens deltagelse i Rask psykisk helsehjelp. Andre samarbeidsparter i prosjektet vil være alle aktuelle tjenester/ enheter i kommunen, DPS/ øvrig spesialisthelsetjeneste, NAV, arbeidsgivere m.v. Som regionssenter har Kristiansund som mål å utvikle tilbud i samrabeid med nabokommunene på nordmøre. Kommunen har allerede et utstrakt interkommunalt samarbeid, blant annet for tilbud innen psykisk helse. Vi vil derfor etter hvert tilby våre nabokommuner at de innvolveres i tilbudet om Rask psykisk helsehjelp. 5. Kompetanseutvikling Alle ansatte i Rask Psykisk Helsehjelp piloten skal delta på videreutdanning i kognitiv terapi, da behandlingstilbudet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som metodisk verktøy for personalet som skal arbeide med målgruppen. Behandlingstilbudet baserer seg på den britiske modellen Improved access to psychological therapies- (IAPT) og er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet vil være et godt verktøy for å gi den enkelte pasient riktig behandling, og samtidig vil det bidra til å utvikle fagkompetansen hos helsepersonell ved tjenestetilbudet kommunen har innen psykisk helse. Utviklingen og tilgjengeligheten av tjenesten vil i stor grad bli målt gjennom kartlegging av antall henvendelser, ventetid fra henvendelse til behandlingsstart, antall som har benyttet tilbudet, beskrivelser av samarbeid, brukertilfredshetsundersøkelser. Samt at den etablerte styringsgruppen vil være rådgivende i utviklingen av tjenestetilbudet til målgruppen. Side 4 av 6

14 6. Budsjett: Følgende budsjett er satt opp for vår søknad : Søknad Beskrivelse Tiltak 2012 Lønnsressurs ( 1 x 50 % still. psykolog) Lønnsressurs ( 3 x 100% still. Sykepl./vernepleier med videreutdanning Lønnsressurs ( lx 50% still. Merkantil) Konferanser/nettverk Husleie/strøm SUM Tilskudd Det søkes om tilskudd med kr til ovenfor beskrevne tiltak. Dersom søknad ønskes tilsendt, ønskes drøftet, kan følgende eller dersom person kontaktes evt. ytterligere dokumenter/dokumentasjon : Side 5 av 6

15 Elisabeth Iversen Enhetsleder Psykisk Helse Tlf Med hilsen Elisabeth Iversen Enhetsleder Psykisk Helse Side 6 av 6

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Konferanserommet, Sonjatun Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for helse- og omsorg

Møteinnkalling. Utvalg for helse- og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg for helse- og omsorg Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 15. oktober 2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/14 TID: 22.10.2014 kl. 12:00 STED: Møterom «Galleriet» Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 11/55 ØKONOMIRAPPORTERING 1/2011 PS 2/11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer