Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL"

Transkript

1 Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL

2 FORORD 2013 var et valgår og i valgkampen ble det blant annet stort fokus på eldreomsorgen i landet. Pressen hadde et kritisk blikk på uheldige og uverdige forhold i eldreomsorgen og stilt spørsmål om hvem som var ansvarlig. Alle landets pasient- og brukerombud uttalte seg i media om tjenester som ikke er gode nok og som igjen bidrar til at mange brukere og pårørende fortviler over situasjonen. Heldigvis er ikke bildet så ensidig negativt fordi det er mye som fungerer godt, men det hører vi for lite om. Som ombud er det vår jobb å hjelpe de som opplever at tjenestene ikke fungerer og bistå med å få til gode endringer. Vi har fortsatt en formidabel jobb å gjøre på dette området. Ikke alene, men i samarbeid med pasientene, brukerne, pårørende og helsetjenesten selv. Vi har i denne årsmeldingen foreslått noen tiltak som vi mener kan bidra til kvalitetsforbedringer i tjenestene. I årsmeldingen for 2012 skrev vi om pårørende til eldre som ikke tør klage på grunn av frykt for reaksjoner fra tjenesteapparatet. Utviklingen på dette området er positiv der vi ser at stadig flere kommuner etablerer pårørendeforeninger i eldreomsorgen og arrangerer pårørendeskoler innen demensomsorgen. Dette er viktige tiltak for å involvere pårørende som ofte er en uutnyttet ressurs som tjenestene kan ha stor nytte av. Vår nye helseminister Bent Høie har signalisert at kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene skal prioriteres. På dette området planlegger regjeringen å lage en årlig stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene som blant annet skal bygge på informasjon fra landets Pasient- og brukerombud, Helsetilsynet og Kunnskapssenteret/Pasientsikkerhetskampanjen. Dette tror vi kan bidra til ytterliggere bevisstgjøring om hvor viktig dette arbeidet er for å utvikle bedre og sikrere helse- og omsorgstjenester. Gjennom flere år har partiene i ny regjering signalisert behovet for å opprette et NAVombud. Vi vil berømme Brukerutvalget i NAV Kristiansund som har jobbet aktivt med et prosjekt for å etablere en pilot for en slik ombudsordning i Kristiansund kommune. Saken fikk tilslutning i kommunen i form av at det videre skal jobbes med å søke tilskuddsmidler for etablering av en prøveordning. Det gjenstår nå og se om nåværende regjering iverksetter tidligere politiske signaler om å etablere en landsdekkende NAV-ombudsordning. Kristiansund 19. februar 2014 Runar Finvåg Pasient- og brukerombud 1

3 INNHOLD 1. Innledning Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse Arbeidsområde Pasient- og brukerombudet som «los» og «lyttepost» Om fylket Driftsforhold Nye henvendelser Årsak til kontakt med ombudet Utadrettet informasjonsvirksomhet Spesialisthelsetjenesten Antall registreringer fordelt på sykehus Hva gjelder registreringene årsaker til henvendelsene Kommunale helse- og omsorgstjenester Kommunale helsetjenester - saksområder Fokusområder i Koordinering av langvarige pasientforløp Rehabiliteringstjenester i endring Brukermedvirkning og pårørende som ressurs...11 Brukermedvirkning...11 Pårørende som ressurs Kommunale helse- og omsorgstjenester i endring...13 Begrepsforvirring om boform og tjenester i kommunene...13 Pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene Velferd/NAV-ombud Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud...17 Foto forside: Eva Cathrin Ostnes 2 2

4 1. Innledning Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Ombudets arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 kapittel 8. Det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, som har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Ombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. Foto: Knut Jonny Henden Bjørshol 2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 2.1 Arbeidsområde Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 2.2 Pasient- og brukerombudet som «los» og «lyttepost» Pasient- og brukerombudets mandat er todelt. På individnivå arbeider ombudet med enkeltsaker for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet. På systemnivå skal ombudet arbeide for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. 3 3

5 Aktiviteten på ombudskontoret innebærer mye kontakt med pasienter/brukere og deres pårørende. Vi bistår med råd, veiledning og bistand i mange varierte saker. I dette arbeidet «loser» vi dem gjennom jungelen av muligheter og rettigheter i helse- og omsorgstjenestene. Gjennom enkeltsaker kan ombudet påvirke tjenestene direkte, samtidig som ombudet får en viss oversikt over hvilke problemer pasienter/brukere møter i tjenestene. Ombudet benevnes derfor ofte å være en «lyttepost» ute blant brukerne. Denne informasjon tilbakeføres til helsetjenestene og helsemyndighetene der vi håper på å bidra til kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene. 2.3 Om fylket Møre og Romsdal fylke har 36 kommuner, fire sykehus, dekker et areal på m2, og har nesten innbyggere. 2.4 Driftsforhold Pasient- og brukerombudskontoret i Møre og Romsdal ligger i Kristiansund og har 4 årsverk: Pasient- og brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Marianne Glærum, rådgiver Reidun Helgheim Swan og førstekonsulent Torill Avnsnes. Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen): Budsjett Regnskap For 2013 var det et merforbruk på kr ,- i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak ekstrautgifter knyttet til vervet verneombud som dekker flere ombudskontorer og ombudets deltakelse i Arbeidsutvalget og felles arbeidsoppgaver/prosjekter for landets ombudsordning. 2.5 Nye henvendelser 2013 Fra 2013 innførte Pasient- og brukerombudene ny praksis med hensyn til hvordan henvendelser registreres i nytt saksbehandlerprogram. Endringen av registreringspraksis medfører at årets tall ikke kan sammenlignes fullt ut med tidligere år. Vi har likevel tatt med tidligere års registreringer, men tolkning av tallene må gjøres med forbehold om endringen. Nye henvendelser pr. år de tre siste årene: Antall * * Nedgang av antall henvendelser fra 2012 kan skyldes endring av registreringspraksis da det nå kan registreres flere behandlingssteder og årsaker pr. henvendelse/sak. Diagrammet under viser fordeling av type henvendelser i Fortsatt er det henvendelser om spesialisthelsetjenesten som dominerer, men kommunale helse- og omsorgssaker øker fra år til år og utgjør nå nesten 40% av henvendelsene. Dette er ofte sammensatte saker som er tids- og ressurskrevende å håndtere. Kategorien «Annet» omhandler i hovedsak NAV, 4 4

6 private helsetjenester, tannhelsetjeneste og ukjent. Her viser utviklingen at disse henvendelsene utgjør en stadig mindre andel av saksporteføljen. Fordeling type henvendelser for 2013 (i prosent) 10% Spesialisthelsetjeneste 39% 51% Kommunale helse- og omsorgstjenester Annet 2.6 Årsak til kontakt med ombudet Diagrammet under viser et utvalg av årsaker til at ombudet er blitt kontaktet i Disse områdene omhandler både saker i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Årsaker til kontakt med ombudet 2013 (antall): Pasientskade og komplikasjon Venting Forsinkelse i behandling/tjenesteyting Mangelfulle rutiner, systemsvikt Diagnoseproblematikk Utenfor POBOs mandat Egenandeler / finansieringsspørsmål Journalretting/innsynsrett Oppførsel Medisinering Manglende oppfølgning etter behandling Manglende vurdering Medvirkning og samtykke Annet 5 5

7 Som tidligere år viser statistikken at mange av sakene gjelder pasientskade og komplikasjon. Mange opplever frustrasjon i forhold til venting og forsinkelser i behandlingen. 2.7 Utadrettet informasjonsvirksomhet En av Pasient- og brukerombudets oppgaver er å gjøre ombudsordningen kjent. I denne forbindelse er det viktig for ombudet å være synlig i befolkningen. I hovedsak skjer dette gjennom lokal og nasjonal media, og i tillegg til foredragsvirksomhet hos pasient- og brukerorganisasjoner og helsepersonell. Foto: Else Britt Sæter 6 6

8 3. Spesialisthelsetjenesten Staten har det overordnede ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten og har organisert dette i fire regionale helseforetak. Helse Møre og Romsdal HF er et lokalt helseforetak som tilhører Helse Midt-Norge Regionale helseforetak. Nye registreringer angående spesialisthelsetjenesten de tre siste årene: Antall nye registreringer * * Som følge av omlegging av registreringspraksis er tallet for 2013 ikke fullt ut sammenlignbar med tidligere års registreringer. Likevel er trenden en jevn økning fra år til år. 3.1 Antall registreringer fordelt på sykehus Statistikken viser at det i hovedsak er en jevn økning av registreringer på alle sykehusene det siste året med unntak av Kristiansund sjukehus. Det er flest registreringer angående Ålesund sjukehus, tett fulgt av Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus. Antall registreringer fordelt på sykehus de tre siste årene: Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus St. Olavs hospital Andre sykehus 3.2 Hva gjelder registreringene årsaker til henvendelsene Det er innen ortopedi, kirurgi, medisin og psykisk helsevern at det er flest henvendelser. Også innen kreftbehandlingen i spesialisthelsetjenesten ser vi en økning av henvendelser der venting på behandling og forsinket diagnostisering og behandling er hovedårsakene til at pasientene tar kontakt med ombudet. Innen ortopedi, kirurgi og medisin er det pasientskade og komplikasjon som utgjør hovedårsaken til at pasientene tar kontakt. I disse sakene bistår ombudet pasientene/pårørende med å søke erstatning, klage til tjenestested eller til fylkesmannen. Behovet for informasjon og forklaring er stort etter at pasienter har opplevde slike hendelser. Innen psykisk helsevern er problemstillingene ofte rettet mot medvirkning, diagnoseproblematikk, journalinnsyn og medisinering. Disse sakene løses ofte med å opprette dialog mellom pasient og tjenestested. 7 7

9 4. Kommunale helse- og omsorgstjenester Pasient- og brukerombudets arbeidsområde ble fra utvidet til også å omhandle kommunale helse- og omsorgstjenester. Tallene viser at det årlig har vært en jevn økning av nye registreringer på dette området. I 2013 var antallet 307 nye registreringer Antall nye registreringer om kommunale helse- og omsorgstjenester de tre siste årene: Antall nye registreringer * * Som følge av omlegging av registreringspraksis er tallet for 2013 ikke fullt ut sammenlignbar med tidligere års registreringer. Likevel er trenden en jevn økning fra år til år. 4.1 Kommunale helsetjenester - saksområder Kommunene er jf. Lov om helse- og omsorgstjenestene i kommunene pliktig til å ha en rekke tjenester. Diagrammet under viser antall registreringer fordelt på et utvalg av tjenester som finnes i kommunene. Fordeling av registreringer på utvalg av tjenester i kommunene (antall): Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fastlege Heldøgnsinstitusjon, korttid Heldøgnsinstitusjon, langtids Hjemmesykepleie Legevakt Omsorgsboliger Psykisk helsehjelp i kommunen Annet Diagrammet viser en overvekt av registreringer angående fastlege. Nest største område omhandler klage på Heldøgns boform, institusjon (sykehjem) både langtids og korttidsopphold. 8 8

10 5. Fokusområder i Koordinering av langvarige pasientforløp Pasienter som blir alvorlig syke og trenger omfattende og langvarig behandling må i vårt fylke ofte forholde seg til flere tjenestesteder under behandlingen. «Skytteltrafikk» mellom fastlege, lokalsykehus og universitetssykehus er ikke noe ukjent fenomen. Dette gjelder eksempelvis kreftpasienter, infarkt- og slagpasienter og alvorlig kronisk syke pasienter. Ikke sjelden kan det for disse pasientene oppstå komplikasjoner underveis, og dette skaper store utfordringer både for helsetjenesten og ikke minst for pasienten selv. Pasient- og brukerombudet blir kontaktet av noen av disse pasientene. De opplever å gå kanossagang mellom tjenestestedene og ikke sjelden er gjennomgangstonen at tjenestestedene ikke snakker sammen. Dette medfører usikkerhet og frustrasjon. Bekymringen er ofte stor fra pasientenes side, både på grunn av sin alvorlige sykdom og ikke minst at forventningen til at helsetjenesten skal gi en trygg, god og rask behandling ikke innfris. Den største frustrasjon for mange pasienter er at ting tar så lang tid, og at de ikke hører noe underveis. Dårlig koordinering medfører økt risiko for feil og mangler i helsehjelpen som skal gis. Feilene kan noen ganger være svært alvorlige i form av at livsnødvendig behandling blir satt i gang for sent slik at utsiktene for helbredelse blir svekket. I de mest alvorlige tilfellene medfører forsinket oppstart at behandlingen nesten ikke har effekt og at pasienten dør av en sykdom som han kanskje kunne vært helbredet for. Tidlig diagnostisering og behandling er viktig for å oppnå gode resultater for å kurere sykdom eller forlenge pasientens levetid ved alvorlig sykdom. For disse pasientene er det spesielt viktig at det oppnevnes en pasientkoordinator som kan bistå pasienten med å koordinere hjelpen fra alle tjenestestedene både fra sykehus og kommune. Det er viktig at koordinatoren har en aktiv og oppsøkende rolle, da disse pasientene ofte er betydelig svekket som følge av sykdommen. Helsetjenesten er pliktig til å opprette koordinator til de pasienter som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. En del pasienter opplever at denne ordningen ikke er opprettet eller ikke fungerer. ANBEFALING: Helsetjenesten er pliktig til å oppnevne koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. Denne plikten må helsetjenesten etterfølge og oppnevne egnede koordinatorer som følger pasientene aktivt i behandlingsforløpet. 9 9

11 5.2 Rehabiliteringstjenester i endring I 2013 har vi hatt et ekstra fokus på rehabiliteringstjenesten. Samhandlingsreformen har medført endringer i tjenestetilbudet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Vår bekymring har vært at rehabiliteringstilbudet til pasientene ville bli dårligere og at pasientrettighetene ikke ble ivaretatt. Endringene innebærer en forskyvning av rehabiliteringstilbudet fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Kommunene skal etter hvert i større grad gi et rehabiliteringstilbud i hjemmet, eller i nærheten av der pasienten bor. Endring av tjenestetilbud reiser viktige spørsmål om hva som skal være kommunal rehabilitering versus spesialisert rehabilitering hva er forskjellen og hvor går skillelinjene? Dette spørsmålet er det ikke gitt svar på hverken fra helsemyndighetene eller fra tjenestene. Det stilles også spørsmål om kommunene er i stand til å bygge opp kommunal rehabilitering i takt med forventningene om at mer rehabilitering skal skje i kommunene. Spesielt blir utfordringen å tilføre tilstrekkelig med ressurser og kompetente fagfolk til dette tjenesteområdet. Etter økende bekymring fra både helsepersonell, pasienter, pårørende og brukergrupper i forhold til det som ble opplevd som kutt i spesialisert rehabilitering uten tilsvarende oppbygging i kommunene, sendte ombudet et brev til direktøren for helseforetaket i april Her ble det meldt en bekymring for rehabiliteringstilbudet og dette ble videre drøftet i ombudets årlige møte med ledelsen i helseforetaket. Her ble det fokus på at helseforetaket og kommunene må samarbeide og snakke godt sammen for å påse at pasienter med behov for rehabilitering får et godt og forsvarlig tilbud, enten i helseforetaket eller i kommunene. Foto: Torill Avnsnes 10 10

12 Våre bekymringer er reelle og i det videre arbeidet bør det etableres klare retningslinjer for hvilke rehabiliteringstjenester som hører til under hvilken tjeneste. Ikke minst er dette viktig for å skape forutsigbarhet for pasientene, både med hensyn til hvilke forventninger de kan ha til rehabiliteringstjenester og evt. klagemuligheter hvis forventningene ikke innfris. Helsetjenestene har her en formidabel utfordring med å klargjøre for, og informere pasientene om hvordan disse tilbudene skal være for fremtiden. ANBEFALING: Helsetjenesten og helsemyndighetene må klargjøre skillet mellom hva som skal være spesialisert og kommunal rehabilitering, og dette må kommuniseres klart ut til tjenestene og pasientene. 5.3 Brukermedvirkning og pårørende som ressurs Brukermedvirkning Brukermedvirkning innebærer at pasient skal gjøres til en «samarbeidspartner» i forhold til den eller de som skal yte helsehjelp. Pasienten som skal motta hjelp skal ha mulighet til å være med å sette premissene for hva som skal gjøres, og på hvilken måte. Den endelige avgjørelsen for behandlingen ligger likevel hos helsepersonell, men medvirkningsretten tilsier at helsepersonell ikke kan ta denne avgjørelsen alene. Grunnlaget for brukermedvirkning er at pasienten selv kjenner «hvor skoen trykker», men det er helsepersonell som har fagkunnskap om behandling. Før det gis helsehjelp er det viktig at helsepersonell lytter til pasienten og at det legges opp til god kommunikasjon mellom partene. Hvis pasienten selv ikke er i stand til å medvirke til behandlingen så har nærmeste pårørende i utgangspunktet rett til å bli involvert. Medvirkningsretten gjelder selvfølgelig i all behandling, enten du er til fastlegen, får behandling på sykehus eller mottar pleie- og omsorgstjenester. God brukermedvirkning kan bidra til: Pasienten blir involvert og tatt på alvor Pasienten opplever å bli behandlet med respekt Pasienten opplever tillit og trygghet Pasienten kan få hjelp når behovet er der Med utgangspunkt i henvendelser fra pasienter og pårørende er ombudets inntrykk at helsetjenesten generelt ikke er god nok til å involvere pasient og pårørende med hensyn til medvirkning. Spesielt i forhold til eldre pasienter som mottar heldøgns pleie- og omsorgstjenester i kommunen har vi sett at dette ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Dette til tross for at: «Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud» jf. Pasient- og brukerrettighetsloven 3-1. Helsetjenesten er tjent med å legge til rette for god involvering av pasient og pårørende i utforming av helsetjenestene

13 Eksempel på sak: Ung bruker med stort hjelpebehov hadde hjelp i hjemmet som fungerte på et vis, men har i årevis «kjempet» mot kommunen for mer og bedre helsehjelp. Brukeren og pårørende hadde møtt mye motstand og manglet tiltro til kommunen. I 2013 fikk brukeren et nytt vedtak fra kommunen med redusert tilbud i hjemmet. I vedtaket var det bestemt at det skulle kuttes på bistand om natt. Samtidig ga de et tilbud om at brukeren kunne flytte til et omsorgssenter eller at brukeren på natt skulle få tilbud om å være på sykehjemmet. Brukeren følte seg presset enten flytte på omsorgssenter, eller ville tilbudet i hjemmet kuttes og bli «tvunget» til å tilbringe natt på sykehjem. Sistnevnte tilbud ville medføre belastende transport mellom hjem og sykehjem. Vedtaket kom overraskende på brukeren, og tiltroen til kommunen sank ytterligere da ingen hadde kommunisert innholdet i vedtaket i forkant selv om brukeren hadde koordinator og individuell plan. Brukeren hadde fortsatt like stort hjelpebehov, og stilte seg uforstående til kuttet i hjemmetjeneste uten at noen form for informasjon eller involvering i forkant. Saken ble klaget inn til Fylkesmannen. Foto: Torill Avnsnes Pårørende som ressurs Det å være pårørende kan være en krevende og ensom situasjon å stå i det er derfor gledelig at det nå i stadig flere kommuner opprettes pårørendeforeninger. Dette er positivt, og vil sannsynligvis bidra til at terskelen for å klage på uverdige forhold kan bli betydelig lavere. Sammen kan pårørende i en pårørendeforening være sterk og oppnå mer innflytelse enn om en står alene. At pårørende passer på kan i mange tilfeller bidra til økt kvalitetssikring av tjenestene som blir gitt. I regi av satsingen på demensomsorg gjennomføres det stadig flere pårørendeskoler innen demens. Dette er svært bra. Flere kommuner har nå opprettet slike skoler, hvor de pårørende får økt kunnskap om sykdommen, tjenestetilbud og rettigheter. Pasient -og brukerombudet har deltatt ved flere slike skoler for å gi informasjon om rettigheter for helsepersonell, pasienter og pårørende. Dette arbeidet er gitt høy prioritet fordi pårørende er en viktig ressurs og de bør ha kunnskap om plikter og rettigheter på området

14 Demens har lenge vært en tabubelagt sykdom. Dette selv om stadig flere får sykdommen og mange pårørende lever sammen med eller har noen i familien med demens. Demensskolene i kommunene er et kjærkommet tilbud til pårørende spesielt med tanke på at de får møte og snakke med andre pårørende som er i samme situasjon. Årets TV innsamling hadde fokus på demens, og var nok en sterk bidragsyter til å gi økt forståelse for sykdommen og de pårørendes situasjon. Pasient- og brukerombudet gir honnør til demensskolene og oppfordrer kommunene til å fortsette med det gode arbeidet på dette området. Eksempel på sak: Pårørende til sin gamle mor på 86 år ringte oss og ba om hjelp. Pårørende fortalte at mor bodde på et omsorgshjem og mente hun var utsatt for omsorgssvikt. Pasienten var på en dementavdeling og pårørende hadde oppdaget at mor hadde hatt et fall og blitt påført brudd - uten at hun var blitt sendt til behandling. Etterhvert ble pasienten endelig sendt til sykehus, og det ble påvist et komplisert lårbeinsbrudd. I tillegg ble det oppdaget at hun var dehydrert og alvorlig underernært. Legene vegret seg for å operere, da de var redd for at pasienten ikke ville overleve en operasjon på grunn av svekket helsetilstand. Omsorgssenteret nektet for alle forhold. Pårørende hadde ved flere anledninger tatt opp med tilsynslegen at pasienten var virket neddopet uten at de nådde fram med dette. Pårørende hadde hatt flere møter med omsorgssenteret og skrevet tre klager til kommunen uten at det ble en løsning. Pårørende mente at saken var så alvorlig at de vil politianmelde forholdet. Pasienten i denne saken klarte ikke å gjøre rede for seg selv, og var totalt avhengig av at noen andre talte hennes sak. Pårørende opplevde situasjonen som svært belastende da de følte at de kom i klammeri med tjenestestedet og de ansatte. Vi oppfordret pårørende å påklage forholdet til Fylkesmannen. 5.4 Kommunale helse- og omsorgstjenester i endring Utviklingen av helsetjenestene skjer i forrykende tempo på mange områder. Etter at samhandlingsreformen trådt i kraft ser vi en eskalering av denne utviklingen også innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Endringer er ofte forankret i et ønske om å gi bedre og mer effektive tjenester, men risiko i slike endringer er også at konsekvensene av endringene ikke er vurdert godt nok. I noen kommuner ser vi at det gjøres forholdsvis omfattende endringer av tjenestetilbudet til de eldre, og spesielt med tanke på heldøgns omsorg og i hvilken boform denne skal gis. Begrepsforvirring om boform og tjenester i kommunene På bakgrunn av henvendelser fra pasienter og pårørende ser det ut til at stadig flere kommuner opplever økt press på helsetjenestene knyttet til heldøgns boform. Noen av de utskrivningsklare pasientene har behov for et midlertidig eller langvarig opphold i institusjon, og dette kan resultere i mangel på institusjonsplasser. Noen sykehjemspasienter har opplevd et press på å godta omgjøring av deres tidligere vedtak om sykehjemsplass, til nå å flytte inn i «Omsorgssenter/bofellesskap» som egentlig er omsorgsbolig med tilrettelagte tjenester. Pasient- og brukerombudet er bekymret over denne utviklingen, da pasientene ofte ikke er klar over at deres tjenestetilbud kan bli svekket og ikke minst at det er uklart hva de egentlig får av tjenester. Problemet for pasienter og pårørende er at de stadig blir presentert for ulike begreper, som alle har til felles at de formidler en forventning om en boform med tilknyttede helse- og 13 13

15 omsorgstjenester. Pasientene og til tider helsepersonell kan ha problemer med å forstå hvilke rettigheter som knytter seg til de ulike tilbudene. I vår kontakt med pårørende og brukere av slike tjenester ser vi at en slik begrepsforvirring kan resultere i at brukere godtar å få tjenester som ikke fult ut er dekkende for det reelle helse- og omsorgsbehovet de har. Det er på sin plass å minne tjenesten på at de har plikt til å gi grundig og tilstrekkelig informasjon. Like viktig er det at tjenesten har system for å evaluere sine tiltak, slik at brukerne kan få endret tjenestetilbudet i tråd med sine pleie- og omsorgsbehov. Ombudet har erfart at eldre og pleietrengende beboere i sykehjem har fått omgjort sine vedtak fra sykehjemsplass til omsorgsbolig med hjemmebaserte tjenester. Det har også vært avdekket at dette ikke har vært utført i tråd med lovverket. Pårørende forteller at de ikke har fått god nok informasjon og ikke blitt involvert i prosessen, og at de har blitt forespeilet at det nye tilbudet ville bli minst like bra som pasienten hadde tidligere. I ettertid har de erfart at de har fått et dårligere helse- og omsorgstjenestetilbud. Pårørende og pasienter forteller at de har følt seg «presset» til å godta en slik omgjøring, da de vet at kommunen har dårlig økonomi. Personer som har et langvarig tjenestebehov har en svært høy terskel for å klage. Dette bekymrer Ombudet da vi ikke i tilstrekkelig grad får avdekket hvordan tjenestene fungerer i praksis. Det er gjort ulike undersøkelser og forskning blant helsepersonell, og det er verdt å merke seg at en stor del av helsepersonell selv er bekymret over kvaliteten i tjenestene spesielt etter oppstart av samhandlingsreformen. Dette dreier seg om tid til å ta seg av beboernes private, praktiske og helsemessige forhold. Det er også uttrykt bekymring over tilgangen på kvalifisert helsepersonell. Vi erfarer at terskelen for å få innvilget plass i sykehjem i flere kommuner er blitt svært høy, noe som samsvarer med uttalelser fra helsepersonell og saksbehandlere i kommunene

16 Pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene De store endringene i helse- og omsorgstjenestene i kommunene med hensyn til blant annet samhandlingsreformen, krever at kommunene må ha gode kompetente medarbeidere og gode systemer som bidrar til å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene. Kommunene har her et godt stykke igjen før at dette er skikkelig på plass. Fylkesmennenes tilsynsvirksomhet viser til dels store svakheter hos kommunene når det gjelder blant annet gjennomføring av tvangsbehandling overfor eldre i institusjon. Her er det påvist svikt i at de ikke har gode nok systemer for å vurdere, dokumentere og rapportere tvangsbruk. Dette går på rettssikkerheten løs for de aller svakeste brukerne. I og med at utviklingen viser at det vil bli stadig flere eldre, som lever lengre og som igjen forventes å ha behov for mer helse- og omsorgstjenester, vil dette medføre store krav til helsetjenesten. Dette handler både om prioritering av tilstrekkelig ressurser, men også et kontinuerlig ledelsesfokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Når det gjelder fokus på pasientsikkerhet tror vi med fordel at en innføring av ordningen «Registrering av uønskede hendelser» i den kommunale helse- og omsorgstjenesten til Kunnskapssenteret vil ha gunstig effekt (slik det er innført i spesialisthelsetjenesten). Dette tror vi kan medføre at pasientsikkerhet blir satt skikkelig på dagsorden i den enkelte kommune, og at det på et overordnet nasjonalt nivå vil bli samlet inn erfaringer som kan brukes aktivt i dette arbeidet. ANBEFALING: Vi anbefaler helsemyndighetene å etablere en rapporteringsordning med uønskede hendelser for kommunene, på lik linje med det som er innført i spesialisthelsetjenesten

17 5.5 Velferd/NAV-ombud NAV brukerutvalg i Kristiansund kommune vedtok allerede i 2011 å starte arbeidet med å få etablert et Velferd/NAV-ombud i kommunen. Bakgrunnen for initiativet var erfaringer fra arbeidet med særlig yngre ressurssvake brukere med sammensatte utfordringer. I løpet av 2013 har brukerutvalget med utvalgsleder Rolv Sverre Fostervold i spissen, utarbeidet et godt grunnlagsdokument for etablering av et pilotprosjekt for etablering av en slik ordning og som fikk tilslutning i formannskapet i Kristiansund kommune og de fattet følgende vedtak: «Formannskapet gir rådmannen og brukerutvalget ved NAV adgang til å søke sentrale myndigheter om å utprøve et pilotprosjekt med et velferd/nav-ombud i Kristiansund, i partnerskap med Pasient- og brukerombudet (POBO) i Møre og Romsdal». Grunnlagsdokumentet og saken er også oversendt til sentrale politiske myndigheter til orientering. I den nye regjeringen som tiltrådte høsten 2013, har både statsminister og arbeids- og sosialminister tidligere signalisert behovet for en ombudsordning for NAVbrukerne. Det blir interessant å se om regjeringen følger opp dette. Foto: Torill Avnsnes 16 16

18 6. Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud 8-1. Formål Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene Arbeidsområde og ansvar for ordningen Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym Behandling av henvendelser Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester Pasient- og brukerombudets oppgaver Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veileding om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp. Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent Forskrifter Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og brukerombud

19 Trykk: 07 Media AS Pasient- og brukerombudet Pasient-og brukerombudet i Møre og Romsdal Astrups gate 9, 6509 Kristiansund N Telefon: E-post:

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Årsmelding 2011 Møre og Romsdal

Årsmelding 2011 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Pasient- og brukerombudene i Agder

Pasient- og brukerombudene i Agder Pasient- og brukerombudene i Agder Vårt mandat Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene Årsmeldinger

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud 1984 Landets første pasientombud starter i Nordland 1991 Pasientombud i Buskerud 2001 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 trer i kraft 2003 Pasientombudsordningen

Detaljer

POBO N-T 2014 ASU

POBO N-T 2014 ASU POBO N-T 2014 ASU 10.06.15 Pasient- og brukerrettighetslova 8-1 (formål): Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Dykkar ref: Vår ref: gen Dato INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL

Detaljer

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1 Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 2 2 www.pasientogbrukerombudet.no PO - årsmelding

Detaljer

Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland

Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Litt om Om pasient- og brukerombudet Hva kan ombudet gjøre

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms For tiden 4 ansatte Pasient og brukerombud 100% Rådgiver 100 % Rådgiver 60% Førstekonsulent

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Historikk / utvikling 1984: Landets første PO: Nordland 1997: PO i Nord-Trøndelag: Spes.helsetjenesten 2001: PO lovfesta

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Anne-Lene Egeland Arnesen - Pasient- og brukerombud Det er 5 ansatte ved kontoret i Tollbugata 51 - Drammen

Detaljer

i Møre og Romsdal Årsmelding 2014

i Møre og Romsdal Årsmelding 2014 i Møre og Romsdal Årsmelding 2014 FORORD Vi håper at pasient- og brukerombudets erfaringer og anbefalinger kan bidra til ettertanke og inspirasjon i arbeidet med å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

i Møre og Romsdal Årsmelding 2016

i Møre og Romsdal Årsmelding 2016 i Møre og Romsdal Foto: Torill Avnsnes Atlanterhavsveien Årsmelding 2016 FORORD Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal behandlet i 2016 over 600 nye henvendelser. Vi har som mål å være en viktig lyttepost

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Styremøte i HNT HF 15.02.11 Pasientrettighetslova 8 1 (formål): Pasient og brukerombudet skal arbeide for åivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 12/4879 Vår ref.: 12/10040-2 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 29.01.2013 Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester. Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016

Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester. Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016 Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016 Ombudets mandat Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Telemark

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Telemark 2013 var det første hele året med nytt statistikkprogram for de 18 Pasient- og brukerombudene i landet. Det fører til noen endringer som vi håper vil

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Årsmelding i Møre og Romsdal

Årsmelding i Møre og Romsdal Årsmelding 2015 i Møre og Romsdal FORORD Erfaringene fra alle landets pasient- og brukerombud har de to siste årene vært et viktig bidrag til den årlige stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Agder

Pasient- og brukerombudet i Agder Pasient- og brukerombudet i Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg seniorrådgiver Anita Moe rådgiver Pål Koren Pedersen seniorrådgiver Karin Helle Pettersen seniorrådgiver Diana

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

SABORG KONTAKTFORUM 2015

SABORG KONTAKTFORUM 2015 SABORG KONTAKTFORUM 2015 27. November 2015 Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Sosial og eldreombudet i Oslo Førstekonsulent Kaiser Basit Spesialkonsulent Lars Bjørn Mehus Disposisjon Kort om

Detaljer

Kommunal ombudsordning vedtatt av bystyret i 1998, trådte i kraft i 2000 og utvidet til å omfatte oppvekst og utdanning i 2013

Kommunal ombudsordning vedtatt av bystyret i 1998, trådte i kraft i 2000 og utvidet til å omfatte oppvekst og utdanning i 2013 Kommunal ombudsordning vedtatt av bystyret i 1998, trådte i kraft i 2000 og utvidet til å omfatte oppvekst og utdanning i 2013 en kraftig nedgang i antall saker fra 2011 samhandlingsreformen lavterskel

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Årsmelding 2011 Telemark

Årsmelding 2011 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Telemark Vinje Tinn Hjartdal Tokke Seljord Notodden Kviteseid Bø Sauherad Fyresdal Nome Skien Siljan Drangedal Nissedal Porsgrunn Bamble Kragerø FORORD I 2011

Detaljer

Pasient- og brukerombud i Agder

Pasient- og brukerombud i Agder Pasient- og brukerombud i Agder Vest-Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Reidunn Tyssen Johnsen rådgiver Diana Fuglestad rådgiver Anita Moe rådgiver Aust-Agder Eli Marie Gotteberg pasient- og

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Pasient- og brukerombudets virkeområde

Pasient- og brukerombudets virkeområde Pasient- og brukerombudets virkeområde Statlige (spesialisthelsetjenesten) Kommunale helse- og omsorgstjenester En presentasjon ved Inger-Marie Sommerset, Pasient- og brukerombud i Nordland Fylkesmannens

Detaljer

Årsmelding 2014 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

Årsmelding 2014 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Årsmelding 2014 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Innledning Pasient- og brukerombudenes virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8. Ombudene skal arbeide

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016 1 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016 2 Her i Kjøpmannsgata 57 i Trondheim har sine kontorer. Innholdsregister: 1. Forord v/ Pasient og brukerombud Elin Hagerup 2. Organisering og

Detaljer

Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Innhold Innledning 3 Anbefalinger 5 Samhandlingsreformen 6 Informerte pasienter gir effektive helsetjenester 7 Språkvansker 8 Psykisk helsetjeneste 9

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder Årsmelding 213 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudene arbeider for å få ombudsordningen kjent i kommunene, slik at de som trenger det kan få bistand. Fastlegen

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Forord... 3 Innledning. 4 Pasient- og brukerombudet i Østfold.. 5 Årsaker til å ta kontakt med oss. 7 Året som gikk særskilte erfaringer. 7 Egenbetalinger

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014. Verdig. ivaretatt. Respekt. Feil Riktig. Omsorg. Innsyn. erstatning.

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014. Verdig. ivaretatt. Respekt. Feil Riktig. Omsorg. Innsyn. erstatning. PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014 Verdig Rettighet Fastlege Respekt ivaretatt Feil Riktig Omsorg Veiledning Pasient- og brukerombud somatikk Pårørende Kommune empati klage Psykiatri

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder Årsmelding 213 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudene arbeider for å få ombudsordningen kjent i kommunene, slik at de som trenger det kan få bistand. Fastlegen

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Margit D. Vånar, eldrerådgiver Skadeforebyggende forum

Margit D. Vånar, eldrerådgiver Skadeforebyggende forum Vær utålmodig! Margit D. Vånar, eldrerådgiver Skadeforebyggende forum 6.12.2016 Ombudets mandat Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettssikkerhet

Detaljer

Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus)

Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus) Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus) Lasse Johnsen Høgskolelektor (jurist) Høgskolen i Østfold Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Oversikt! * Litt fra nasjonale føringer *

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 - nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Omsorgsplan 2012 Meld. St. nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg utforsker mulighetene

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager?

Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager? Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager? Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Fastlegene: Sinne og

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Drøftingsnotat: Brukerutvalg i Helse og omsorg, Sortland Kommune

Drøftingsnotat: Brukerutvalg i Helse og omsorg, Sortland Kommune Drøftingsnotat: i Helse og omsorg, Sortland Kommune Sortland Kommune har over lengre tid hatt planer om å etablere brukerutvalg for å styrke brukermedvirkning ift Helse- og omsorgstjenester. Dette omtales

Detaljer

Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift og forskrift om pasientrettigheter i fastlegeordningen

Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift og forskrift om pasientrettigheter i fastlegeordningen C) Pasient- og ~ brukerombudet Pasient og Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep: 0030 OSLO Dato: 22. mars 2012 Vår ref: 201110186-6 Jour.nr: 2012/0339 Postmottak@hod.no Høringsuttalelse til

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014 https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/sor-trondelag 1 Adresse: Kjøpmannsgata 57, 7011Trondheim 2 Innholdsregister: 1) Sammendrag 2) Ansatte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad Sak nr. Dato 006/17 Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017 Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Vi arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. For å

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Rettslige vilkår for behandling med psykofarmaka til sykehjemspasienter med demens

Rettslige vilkår for behandling med psykofarmaka til sykehjemspasienter med demens Rettslige vilkår for behandling med psykofarmaka til sykehjemspasienter med demens Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i fmtesto@fylkesmannen.no 1 Innledning Behandling av demente i sykehjem Innledning

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Tildelingsbrev 2016 pkt Omsorgsplan Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 1

Tildelingsbrev 2016 pkt Omsorgsplan Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 1 Tildelingsbrev 2016 pkt 3.1.3 Omsorgsplan 2020 Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 1 Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 2 Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 3 Utviklingstrekk tjenester i hjemmet Thea H

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV Landsforbundet for Utviklingshemmede og pårørende Hans Nilsen Haugesgate 44b, 0481 Oslo. Tlf. 22221482 Sekretær: Ivar Tolstad, Larskåsv. 36, 3676 Notodden. T 35020384, F 35020788 E-post: ivar.tolstad@nenett.no

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer