Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL"

Transkript

1 Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL

2 FORORD 2013 var et valgår og i valgkampen ble det blant annet stort fokus på eldreomsorgen i landet. Pressen hadde et kritisk blikk på uheldige og uverdige forhold i eldreomsorgen og stilt spørsmål om hvem som var ansvarlig. Alle landets pasient- og brukerombud uttalte seg i media om tjenester som ikke er gode nok og som igjen bidrar til at mange brukere og pårørende fortviler over situasjonen. Heldigvis er ikke bildet så ensidig negativt fordi det er mye som fungerer godt, men det hører vi for lite om. Som ombud er det vår jobb å hjelpe de som opplever at tjenestene ikke fungerer og bistå med å få til gode endringer. Vi har fortsatt en formidabel jobb å gjøre på dette området. Ikke alene, men i samarbeid med pasientene, brukerne, pårørende og helsetjenesten selv. Vi har i denne årsmeldingen foreslått noen tiltak som vi mener kan bidra til kvalitetsforbedringer i tjenestene. I årsmeldingen for 2012 skrev vi om pårørende til eldre som ikke tør klage på grunn av frykt for reaksjoner fra tjenesteapparatet. Utviklingen på dette området er positiv der vi ser at stadig flere kommuner etablerer pårørendeforeninger i eldreomsorgen og arrangerer pårørendeskoler innen demensomsorgen. Dette er viktige tiltak for å involvere pårørende som ofte er en uutnyttet ressurs som tjenestene kan ha stor nytte av. Vår nye helseminister Bent Høie har signalisert at kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene skal prioriteres. På dette området planlegger regjeringen å lage en årlig stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene som blant annet skal bygge på informasjon fra landets Pasient- og brukerombud, Helsetilsynet og Kunnskapssenteret/Pasientsikkerhetskampanjen. Dette tror vi kan bidra til ytterliggere bevisstgjøring om hvor viktig dette arbeidet er for å utvikle bedre og sikrere helse- og omsorgstjenester. Gjennom flere år har partiene i ny regjering signalisert behovet for å opprette et NAVombud. Vi vil berømme Brukerutvalget i NAV Kristiansund som har jobbet aktivt med et prosjekt for å etablere en pilot for en slik ombudsordning i Kristiansund kommune. Saken fikk tilslutning i kommunen i form av at det videre skal jobbes med å søke tilskuddsmidler for etablering av en prøveordning. Det gjenstår nå og se om nåværende regjering iverksetter tidligere politiske signaler om å etablere en landsdekkende NAV-ombudsordning. Kristiansund 19. februar 2014 Runar Finvåg Pasient- og brukerombud 1

3 INNHOLD 1. Innledning Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse Arbeidsområde Pasient- og brukerombudet som «los» og «lyttepost» Om fylket Driftsforhold Nye henvendelser Årsak til kontakt med ombudet Utadrettet informasjonsvirksomhet Spesialisthelsetjenesten Antall registreringer fordelt på sykehus Hva gjelder registreringene årsaker til henvendelsene Kommunale helse- og omsorgstjenester Kommunale helsetjenester - saksområder Fokusområder i Koordinering av langvarige pasientforløp Rehabiliteringstjenester i endring Brukermedvirkning og pårørende som ressurs...11 Brukermedvirkning...11 Pårørende som ressurs Kommunale helse- og omsorgstjenester i endring...13 Begrepsforvirring om boform og tjenester i kommunene...13 Pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene Velferd/NAV-ombud Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud...17 Foto forside: Eva Cathrin Ostnes 2 2

4 1. Innledning Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Ombudets arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 kapittel 8. Det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, som har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Ombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. Foto: Knut Jonny Henden Bjørshol 2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 2.1 Arbeidsområde Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 2.2 Pasient- og brukerombudet som «los» og «lyttepost» Pasient- og brukerombudets mandat er todelt. På individnivå arbeider ombudet med enkeltsaker for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet. På systemnivå skal ombudet arbeide for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. 3 3

5 Aktiviteten på ombudskontoret innebærer mye kontakt med pasienter/brukere og deres pårørende. Vi bistår med råd, veiledning og bistand i mange varierte saker. I dette arbeidet «loser» vi dem gjennom jungelen av muligheter og rettigheter i helse- og omsorgstjenestene. Gjennom enkeltsaker kan ombudet påvirke tjenestene direkte, samtidig som ombudet får en viss oversikt over hvilke problemer pasienter/brukere møter i tjenestene. Ombudet benevnes derfor ofte å være en «lyttepost» ute blant brukerne. Denne informasjon tilbakeføres til helsetjenestene og helsemyndighetene der vi håper på å bidra til kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene. 2.3 Om fylket Møre og Romsdal fylke har 36 kommuner, fire sykehus, dekker et areal på m2, og har nesten innbyggere. 2.4 Driftsforhold Pasient- og brukerombudskontoret i Møre og Romsdal ligger i Kristiansund og har 4 årsverk: Pasient- og brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Marianne Glærum, rådgiver Reidun Helgheim Swan og førstekonsulent Torill Avnsnes. Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen): Budsjett Regnskap For 2013 var det et merforbruk på kr ,- i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak ekstrautgifter knyttet til vervet verneombud som dekker flere ombudskontorer og ombudets deltakelse i Arbeidsutvalget og felles arbeidsoppgaver/prosjekter for landets ombudsordning. 2.5 Nye henvendelser 2013 Fra 2013 innførte Pasient- og brukerombudene ny praksis med hensyn til hvordan henvendelser registreres i nytt saksbehandlerprogram. Endringen av registreringspraksis medfører at årets tall ikke kan sammenlignes fullt ut med tidligere år. Vi har likevel tatt med tidligere års registreringer, men tolkning av tallene må gjøres med forbehold om endringen. Nye henvendelser pr. år de tre siste årene: Antall * * Nedgang av antall henvendelser fra 2012 kan skyldes endring av registreringspraksis da det nå kan registreres flere behandlingssteder og årsaker pr. henvendelse/sak. Diagrammet under viser fordeling av type henvendelser i Fortsatt er det henvendelser om spesialisthelsetjenesten som dominerer, men kommunale helse- og omsorgssaker øker fra år til år og utgjør nå nesten 40% av henvendelsene. Dette er ofte sammensatte saker som er tids- og ressurskrevende å håndtere. Kategorien «Annet» omhandler i hovedsak NAV, 4 4

6 private helsetjenester, tannhelsetjeneste og ukjent. Her viser utviklingen at disse henvendelsene utgjør en stadig mindre andel av saksporteføljen. Fordeling type henvendelser for 2013 (i prosent) 10% Spesialisthelsetjeneste 39% 51% Kommunale helse- og omsorgstjenester Annet 2.6 Årsak til kontakt med ombudet Diagrammet under viser et utvalg av årsaker til at ombudet er blitt kontaktet i Disse områdene omhandler både saker i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Årsaker til kontakt med ombudet 2013 (antall): Pasientskade og komplikasjon Venting Forsinkelse i behandling/tjenesteyting Mangelfulle rutiner, systemsvikt Diagnoseproblematikk Utenfor POBOs mandat Egenandeler / finansieringsspørsmål Journalretting/innsynsrett Oppførsel Medisinering Manglende oppfølgning etter behandling Manglende vurdering Medvirkning og samtykke Annet 5 5

7 Som tidligere år viser statistikken at mange av sakene gjelder pasientskade og komplikasjon. Mange opplever frustrasjon i forhold til venting og forsinkelser i behandlingen. 2.7 Utadrettet informasjonsvirksomhet En av Pasient- og brukerombudets oppgaver er å gjøre ombudsordningen kjent. I denne forbindelse er det viktig for ombudet å være synlig i befolkningen. I hovedsak skjer dette gjennom lokal og nasjonal media, og i tillegg til foredragsvirksomhet hos pasient- og brukerorganisasjoner og helsepersonell. Foto: Else Britt Sæter 6 6

8 3. Spesialisthelsetjenesten Staten har det overordnede ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten og har organisert dette i fire regionale helseforetak. Helse Møre og Romsdal HF er et lokalt helseforetak som tilhører Helse Midt-Norge Regionale helseforetak. Nye registreringer angående spesialisthelsetjenesten de tre siste årene: Antall nye registreringer * * Som følge av omlegging av registreringspraksis er tallet for 2013 ikke fullt ut sammenlignbar med tidligere års registreringer. Likevel er trenden en jevn økning fra år til år. 3.1 Antall registreringer fordelt på sykehus Statistikken viser at det i hovedsak er en jevn økning av registreringer på alle sykehusene det siste året med unntak av Kristiansund sjukehus. Det er flest registreringer angående Ålesund sjukehus, tett fulgt av Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus. Antall registreringer fordelt på sykehus de tre siste årene: Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus St. Olavs hospital Andre sykehus 3.2 Hva gjelder registreringene årsaker til henvendelsene Det er innen ortopedi, kirurgi, medisin og psykisk helsevern at det er flest henvendelser. Også innen kreftbehandlingen i spesialisthelsetjenesten ser vi en økning av henvendelser der venting på behandling og forsinket diagnostisering og behandling er hovedårsakene til at pasientene tar kontakt med ombudet. Innen ortopedi, kirurgi og medisin er det pasientskade og komplikasjon som utgjør hovedårsaken til at pasientene tar kontakt. I disse sakene bistår ombudet pasientene/pårørende med å søke erstatning, klage til tjenestested eller til fylkesmannen. Behovet for informasjon og forklaring er stort etter at pasienter har opplevde slike hendelser. Innen psykisk helsevern er problemstillingene ofte rettet mot medvirkning, diagnoseproblematikk, journalinnsyn og medisinering. Disse sakene løses ofte med å opprette dialog mellom pasient og tjenestested. 7 7

9 4. Kommunale helse- og omsorgstjenester Pasient- og brukerombudets arbeidsområde ble fra utvidet til også å omhandle kommunale helse- og omsorgstjenester. Tallene viser at det årlig har vært en jevn økning av nye registreringer på dette området. I 2013 var antallet 307 nye registreringer Antall nye registreringer om kommunale helse- og omsorgstjenester de tre siste årene: Antall nye registreringer * * Som følge av omlegging av registreringspraksis er tallet for 2013 ikke fullt ut sammenlignbar med tidligere års registreringer. Likevel er trenden en jevn økning fra år til år. 4.1 Kommunale helsetjenester - saksområder Kommunene er jf. Lov om helse- og omsorgstjenestene i kommunene pliktig til å ha en rekke tjenester. Diagrammet under viser antall registreringer fordelt på et utvalg av tjenester som finnes i kommunene. Fordeling av registreringer på utvalg av tjenester i kommunene (antall): Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fastlege Heldøgnsinstitusjon, korttid Heldøgnsinstitusjon, langtids Hjemmesykepleie Legevakt Omsorgsboliger Psykisk helsehjelp i kommunen Annet Diagrammet viser en overvekt av registreringer angående fastlege. Nest største område omhandler klage på Heldøgns boform, institusjon (sykehjem) både langtids og korttidsopphold. 8 8

10 5. Fokusområder i Koordinering av langvarige pasientforløp Pasienter som blir alvorlig syke og trenger omfattende og langvarig behandling må i vårt fylke ofte forholde seg til flere tjenestesteder under behandlingen. «Skytteltrafikk» mellom fastlege, lokalsykehus og universitetssykehus er ikke noe ukjent fenomen. Dette gjelder eksempelvis kreftpasienter, infarkt- og slagpasienter og alvorlig kronisk syke pasienter. Ikke sjelden kan det for disse pasientene oppstå komplikasjoner underveis, og dette skaper store utfordringer både for helsetjenesten og ikke minst for pasienten selv. Pasient- og brukerombudet blir kontaktet av noen av disse pasientene. De opplever å gå kanossagang mellom tjenestestedene og ikke sjelden er gjennomgangstonen at tjenestestedene ikke snakker sammen. Dette medfører usikkerhet og frustrasjon. Bekymringen er ofte stor fra pasientenes side, både på grunn av sin alvorlige sykdom og ikke minst at forventningen til at helsetjenesten skal gi en trygg, god og rask behandling ikke innfris. Den største frustrasjon for mange pasienter er at ting tar så lang tid, og at de ikke hører noe underveis. Dårlig koordinering medfører økt risiko for feil og mangler i helsehjelpen som skal gis. Feilene kan noen ganger være svært alvorlige i form av at livsnødvendig behandling blir satt i gang for sent slik at utsiktene for helbredelse blir svekket. I de mest alvorlige tilfellene medfører forsinket oppstart at behandlingen nesten ikke har effekt og at pasienten dør av en sykdom som han kanskje kunne vært helbredet for. Tidlig diagnostisering og behandling er viktig for å oppnå gode resultater for å kurere sykdom eller forlenge pasientens levetid ved alvorlig sykdom. For disse pasientene er det spesielt viktig at det oppnevnes en pasientkoordinator som kan bistå pasienten med å koordinere hjelpen fra alle tjenestestedene både fra sykehus og kommune. Det er viktig at koordinatoren har en aktiv og oppsøkende rolle, da disse pasientene ofte er betydelig svekket som følge av sykdommen. Helsetjenesten er pliktig til å opprette koordinator til de pasienter som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. En del pasienter opplever at denne ordningen ikke er opprettet eller ikke fungerer. ANBEFALING: Helsetjenesten er pliktig til å oppnevne koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. Denne plikten må helsetjenesten etterfølge og oppnevne egnede koordinatorer som følger pasientene aktivt i behandlingsforløpet. 9 9

11 5.2 Rehabiliteringstjenester i endring I 2013 har vi hatt et ekstra fokus på rehabiliteringstjenesten. Samhandlingsreformen har medført endringer i tjenestetilbudet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Vår bekymring har vært at rehabiliteringstilbudet til pasientene ville bli dårligere og at pasientrettighetene ikke ble ivaretatt. Endringene innebærer en forskyvning av rehabiliteringstilbudet fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Kommunene skal etter hvert i større grad gi et rehabiliteringstilbud i hjemmet, eller i nærheten av der pasienten bor. Endring av tjenestetilbud reiser viktige spørsmål om hva som skal være kommunal rehabilitering versus spesialisert rehabilitering hva er forskjellen og hvor går skillelinjene? Dette spørsmålet er det ikke gitt svar på hverken fra helsemyndighetene eller fra tjenestene. Det stilles også spørsmål om kommunene er i stand til å bygge opp kommunal rehabilitering i takt med forventningene om at mer rehabilitering skal skje i kommunene. Spesielt blir utfordringen å tilføre tilstrekkelig med ressurser og kompetente fagfolk til dette tjenesteområdet. Etter økende bekymring fra både helsepersonell, pasienter, pårørende og brukergrupper i forhold til det som ble opplevd som kutt i spesialisert rehabilitering uten tilsvarende oppbygging i kommunene, sendte ombudet et brev til direktøren for helseforetaket i april Her ble det meldt en bekymring for rehabiliteringstilbudet og dette ble videre drøftet i ombudets årlige møte med ledelsen i helseforetaket. Her ble det fokus på at helseforetaket og kommunene må samarbeide og snakke godt sammen for å påse at pasienter med behov for rehabilitering får et godt og forsvarlig tilbud, enten i helseforetaket eller i kommunene. Foto: Torill Avnsnes 10 10

12 Våre bekymringer er reelle og i det videre arbeidet bør det etableres klare retningslinjer for hvilke rehabiliteringstjenester som hører til under hvilken tjeneste. Ikke minst er dette viktig for å skape forutsigbarhet for pasientene, både med hensyn til hvilke forventninger de kan ha til rehabiliteringstjenester og evt. klagemuligheter hvis forventningene ikke innfris. Helsetjenestene har her en formidabel utfordring med å klargjøre for, og informere pasientene om hvordan disse tilbudene skal være for fremtiden. ANBEFALING: Helsetjenesten og helsemyndighetene må klargjøre skillet mellom hva som skal være spesialisert og kommunal rehabilitering, og dette må kommuniseres klart ut til tjenestene og pasientene. 5.3 Brukermedvirkning og pårørende som ressurs Brukermedvirkning Brukermedvirkning innebærer at pasient skal gjøres til en «samarbeidspartner» i forhold til den eller de som skal yte helsehjelp. Pasienten som skal motta hjelp skal ha mulighet til å være med å sette premissene for hva som skal gjøres, og på hvilken måte. Den endelige avgjørelsen for behandlingen ligger likevel hos helsepersonell, men medvirkningsretten tilsier at helsepersonell ikke kan ta denne avgjørelsen alene. Grunnlaget for brukermedvirkning er at pasienten selv kjenner «hvor skoen trykker», men det er helsepersonell som har fagkunnskap om behandling. Før det gis helsehjelp er det viktig at helsepersonell lytter til pasienten og at det legges opp til god kommunikasjon mellom partene. Hvis pasienten selv ikke er i stand til å medvirke til behandlingen så har nærmeste pårørende i utgangspunktet rett til å bli involvert. Medvirkningsretten gjelder selvfølgelig i all behandling, enten du er til fastlegen, får behandling på sykehus eller mottar pleie- og omsorgstjenester. God brukermedvirkning kan bidra til: Pasienten blir involvert og tatt på alvor Pasienten opplever å bli behandlet med respekt Pasienten opplever tillit og trygghet Pasienten kan få hjelp når behovet er der Med utgangspunkt i henvendelser fra pasienter og pårørende er ombudets inntrykk at helsetjenesten generelt ikke er god nok til å involvere pasient og pårørende med hensyn til medvirkning. Spesielt i forhold til eldre pasienter som mottar heldøgns pleie- og omsorgstjenester i kommunen har vi sett at dette ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Dette til tross for at: «Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud» jf. Pasient- og brukerrettighetsloven 3-1. Helsetjenesten er tjent med å legge til rette for god involvering av pasient og pårørende i utforming av helsetjenestene

13 Eksempel på sak: Ung bruker med stort hjelpebehov hadde hjelp i hjemmet som fungerte på et vis, men har i årevis «kjempet» mot kommunen for mer og bedre helsehjelp. Brukeren og pårørende hadde møtt mye motstand og manglet tiltro til kommunen. I 2013 fikk brukeren et nytt vedtak fra kommunen med redusert tilbud i hjemmet. I vedtaket var det bestemt at det skulle kuttes på bistand om natt. Samtidig ga de et tilbud om at brukeren kunne flytte til et omsorgssenter eller at brukeren på natt skulle få tilbud om å være på sykehjemmet. Brukeren følte seg presset enten flytte på omsorgssenter, eller ville tilbudet i hjemmet kuttes og bli «tvunget» til å tilbringe natt på sykehjem. Sistnevnte tilbud ville medføre belastende transport mellom hjem og sykehjem. Vedtaket kom overraskende på brukeren, og tiltroen til kommunen sank ytterligere da ingen hadde kommunisert innholdet i vedtaket i forkant selv om brukeren hadde koordinator og individuell plan. Brukeren hadde fortsatt like stort hjelpebehov, og stilte seg uforstående til kuttet i hjemmetjeneste uten at noen form for informasjon eller involvering i forkant. Saken ble klaget inn til Fylkesmannen. Foto: Torill Avnsnes Pårørende som ressurs Det å være pårørende kan være en krevende og ensom situasjon å stå i det er derfor gledelig at det nå i stadig flere kommuner opprettes pårørendeforeninger. Dette er positivt, og vil sannsynligvis bidra til at terskelen for å klage på uverdige forhold kan bli betydelig lavere. Sammen kan pårørende i en pårørendeforening være sterk og oppnå mer innflytelse enn om en står alene. At pårørende passer på kan i mange tilfeller bidra til økt kvalitetssikring av tjenestene som blir gitt. I regi av satsingen på demensomsorg gjennomføres det stadig flere pårørendeskoler innen demens. Dette er svært bra. Flere kommuner har nå opprettet slike skoler, hvor de pårørende får økt kunnskap om sykdommen, tjenestetilbud og rettigheter. Pasient -og brukerombudet har deltatt ved flere slike skoler for å gi informasjon om rettigheter for helsepersonell, pasienter og pårørende. Dette arbeidet er gitt høy prioritet fordi pårørende er en viktig ressurs og de bør ha kunnskap om plikter og rettigheter på området

14 Demens har lenge vært en tabubelagt sykdom. Dette selv om stadig flere får sykdommen og mange pårørende lever sammen med eller har noen i familien med demens. Demensskolene i kommunene er et kjærkommet tilbud til pårørende spesielt med tanke på at de får møte og snakke med andre pårørende som er i samme situasjon. Årets TV innsamling hadde fokus på demens, og var nok en sterk bidragsyter til å gi økt forståelse for sykdommen og de pårørendes situasjon. Pasient- og brukerombudet gir honnør til demensskolene og oppfordrer kommunene til å fortsette med det gode arbeidet på dette området. Eksempel på sak: Pårørende til sin gamle mor på 86 år ringte oss og ba om hjelp. Pårørende fortalte at mor bodde på et omsorgshjem og mente hun var utsatt for omsorgssvikt. Pasienten var på en dementavdeling og pårørende hadde oppdaget at mor hadde hatt et fall og blitt påført brudd - uten at hun var blitt sendt til behandling. Etterhvert ble pasienten endelig sendt til sykehus, og det ble påvist et komplisert lårbeinsbrudd. I tillegg ble det oppdaget at hun var dehydrert og alvorlig underernært. Legene vegret seg for å operere, da de var redd for at pasienten ikke ville overleve en operasjon på grunn av svekket helsetilstand. Omsorgssenteret nektet for alle forhold. Pårørende hadde ved flere anledninger tatt opp med tilsynslegen at pasienten var virket neddopet uten at de nådde fram med dette. Pårørende hadde hatt flere møter med omsorgssenteret og skrevet tre klager til kommunen uten at det ble en løsning. Pårørende mente at saken var så alvorlig at de vil politianmelde forholdet. Pasienten i denne saken klarte ikke å gjøre rede for seg selv, og var totalt avhengig av at noen andre talte hennes sak. Pårørende opplevde situasjonen som svært belastende da de følte at de kom i klammeri med tjenestestedet og de ansatte. Vi oppfordret pårørende å påklage forholdet til Fylkesmannen. 5.4 Kommunale helse- og omsorgstjenester i endring Utviklingen av helsetjenestene skjer i forrykende tempo på mange områder. Etter at samhandlingsreformen trådt i kraft ser vi en eskalering av denne utviklingen også innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Endringer er ofte forankret i et ønske om å gi bedre og mer effektive tjenester, men risiko i slike endringer er også at konsekvensene av endringene ikke er vurdert godt nok. I noen kommuner ser vi at det gjøres forholdsvis omfattende endringer av tjenestetilbudet til de eldre, og spesielt med tanke på heldøgns omsorg og i hvilken boform denne skal gis. Begrepsforvirring om boform og tjenester i kommunene På bakgrunn av henvendelser fra pasienter og pårørende ser det ut til at stadig flere kommuner opplever økt press på helsetjenestene knyttet til heldøgns boform. Noen av de utskrivningsklare pasientene har behov for et midlertidig eller langvarig opphold i institusjon, og dette kan resultere i mangel på institusjonsplasser. Noen sykehjemspasienter har opplevd et press på å godta omgjøring av deres tidligere vedtak om sykehjemsplass, til nå å flytte inn i «Omsorgssenter/bofellesskap» som egentlig er omsorgsbolig med tilrettelagte tjenester. Pasient- og brukerombudet er bekymret over denne utviklingen, da pasientene ofte ikke er klar over at deres tjenestetilbud kan bli svekket og ikke minst at det er uklart hva de egentlig får av tjenester. Problemet for pasienter og pårørende er at de stadig blir presentert for ulike begreper, som alle har til felles at de formidler en forventning om en boform med tilknyttede helse- og 13 13

15 omsorgstjenester. Pasientene og til tider helsepersonell kan ha problemer med å forstå hvilke rettigheter som knytter seg til de ulike tilbudene. I vår kontakt med pårørende og brukere av slike tjenester ser vi at en slik begrepsforvirring kan resultere i at brukere godtar å få tjenester som ikke fult ut er dekkende for det reelle helse- og omsorgsbehovet de har. Det er på sin plass å minne tjenesten på at de har plikt til å gi grundig og tilstrekkelig informasjon. Like viktig er det at tjenesten har system for å evaluere sine tiltak, slik at brukerne kan få endret tjenestetilbudet i tråd med sine pleie- og omsorgsbehov. Ombudet har erfart at eldre og pleietrengende beboere i sykehjem har fått omgjort sine vedtak fra sykehjemsplass til omsorgsbolig med hjemmebaserte tjenester. Det har også vært avdekket at dette ikke har vært utført i tråd med lovverket. Pårørende forteller at de ikke har fått god nok informasjon og ikke blitt involvert i prosessen, og at de har blitt forespeilet at det nye tilbudet ville bli minst like bra som pasienten hadde tidligere. I ettertid har de erfart at de har fått et dårligere helse- og omsorgstjenestetilbud. Pårørende og pasienter forteller at de har følt seg «presset» til å godta en slik omgjøring, da de vet at kommunen har dårlig økonomi. Personer som har et langvarig tjenestebehov har en svært høy terskel for å klage. Dette bekymrer Ombudet da vi ikke i tilstrekkelig grad får avdekket hvordan tjenestene fungerer i praksis. Det er gjort ulike undersøkelser og forskning blant helsepersonell, og det er verdt å merke seg at en stor del av helsepersonell selv er bekymret over kvaliteten i tjenestene spesielt etter oppstart av samhandlingsreformen. Dette dreier seg om tid til å ta seg av beboernes private, praktiske og helsemessige forhold. Det er også uttrykt bekymring over tilgangen på kvalifisert helsepersonell. Vi erfarer at terskelen for å få innvilget plass i sykehjem i flere kommuner er blitt svært høy, noe som samsvarer med uttalelser fra helsepersonell og saksbehandlere i kommunene

16 Pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene De store endringene i helse- og omsorgstjenestene i kommunene med hensyn til blant annet samhandlingsreformen, krever at kommunene må ha gode kompetente medarbeidere og gode systemer som bidrar til å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene. Kommunene har her et godt stykke igjen før at dette er skikkelig på plass. Fylkesmennenes tilsynsvirksomhet viser til dels store svakheter hos kommunene når det gjelder blant annet gjennomføring av tvangsbehandling overfor eldre i institusjon. Her er det påvist svikt i at de ikke har gode nok systemer for å vurdere, dokumentere og rapportere tvangsbruk. Dette går på rettssikkerheten løs for de aller svakeste brukerne. I og med at utviklingen viser at det vil bli stadig flere eldre, som lever lengre og som igjen forventes å ha behov for mer helse- og omsorgstjenester, vil dette medføre store krav til helsetjenesten. Dette handler både om prioritering av tilstrekkelig ressurser, men også et kontinuerlig ledelsesfokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Når det gjelder fokus på pasientsikkerhet tror vi med fordel at en innføring av ordningen «Registrering av uønskede hendelser» i den kommunale helse- og omsorgstjenesten til Kunnskapssenteret vil ha gunstig effekt (slik det er innført i spesialisthelsetjenesten). Dette tror vi kan medføre at pasientsikkerhet blir satt skikkelig på dagsorden i den enkelte kommune, og at det på et overordnet nasjonalt nivå vil bli samlet inn erfaringer som kan brukes aktivt i dette arbeidet. ANBEFALING: Vi anbefaler helsemyndighetene å etablere en rapporteringsordning med uønskede hendelser for kommunene, på lik linje med det som er innført i spesialisthelsetjenesten

17 5.5 Velferd/NAV-ombud NAV brukerutvalg i Kristiansund kommune vedtok allerede i 2011 å starte arbeidet med å få etablert et Velferd/NAV-ombud i kommunen. Bakgrunnen for initiativet var erfaringer fra arbeidet med særlig yngre ressurssvake brukere med sammensatte utfordringer. I løpet av 2013 har brukerutvalget med utvalgsleder Rolv Sverre Fostervold i spissen, utarbeidet et godt grunnlagsdokument for etablering av et pilotprosjekt for etablering av en slik ordning og som fikk tilslutning i formannskapet i Kristiansund kommune og de fattet følgende vedtak: «Formannskapet gir rådmannen og brukerutvalget ved NAV adgang til å søke sentrale myndigheter om å utprøve et pilotprosjekt med et velferd/nav-ombud i Kristiansund, i partnerskap med Pasient- og brukerombudet (POBO) i Møre og Romsdal». Grunnlagsdokumentet og saken er også oversendt til sentrale politiske myndigheter til orientering. I den nye regjeringen som tiltrådte høsten 2013, har både statsminister og arbeids- og sosialminister tidligere signalisert behovet for en ombudsordning for NAVbrukerne. Det blir interessant å se om regjeringen følger opp dette. Foto: Torill Avnsnes 16 16

18 6. Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud 8-1. Formål Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene Arbeidsområde og ansvar for ordningen Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym Behandling av henvendelser Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester Pasient- og brukerombudets oppgaver Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veileding om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp. Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent Forskrifter Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og brukerombud

19 Trykk: 07 Media AS Pasient- og brukerombudet Pasient-og brukerombudet i Møre og Romsdal Astrups gate 9, 6509 Kristiansund N Telefon: E-post:

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Årsmelding 2010. Finnmark

Årsmelding 2010. Finnmark Årsmelding 2010 Finnmark Pasient- og brukerombudet i Finnmark/Divššohas-ja geavaheaddjiáittardeaddji Finnmárkkus Hamnegt. 3 Postboks/Poastaboksa 285, 9615 Hammerfest/HÁMMARFEASTTA E-post/E-poasta: finnmark@pasientogbrukerombudet.no

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Troms Forord Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, kapittel 8. Etter lovens 8-2 skal

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsområde, fylkene og drift... 3 1.2 Om virksomheten... 5 2 SÆRSKILTE ERFARINGER I 2011... 6

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 http://www.pasientombudsortrondelag.no 1 Innholdsregister: 1. Forord 2. Ansatte ved Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag 3. Organisering og

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag

Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag Osen Roan Åfjord Frøya Bjugn Ørland Hitra Rissa Snillfjord Agdenes Hemne Orkdal Skaun TRONDHEIM Klæbu Malvik Meldal Melhus Selbu Tydal Rennebu Midtre

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass»

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass» 2014 Årsmelding Buskerud «Sykepleier på sykehuset synkroniserte medisinlisten med mine notater jeg var jo den eneste som visste hva jeg hadde fått mens jeg var innlagt» «Denne saken har vært et mareritt

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS FORORD Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999. I lovens

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 inngikk også søkere/mottakere av sosiale

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90

Detaljer

Kommunale helse- og sosialtjenester

Kommunale helse- og sosialtjenester Styrende dokument Kommunale helse- og sosialtjenester Godkjent av helsedirektør Lars E. Hanssen 23. februar 2005 Denne veilederen er et arbeidsdokument for tilsynsmyndighetene, og den er skrevet for at

Detaljer

Årsmelding 2010 Østfold

Årsmelding 2010 Østfold Årsmelding 2010 Østfold NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD. 2 GJESTESKRIBENT 3 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT....5 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK

Detaljer

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer