RASK PSYKISK HELSEHJELP IAPT -Improving Access to Psychological Therapies

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RASK PSYKISK HELSEHJELP IAPT -Improving Access to Psychological Therapies http://www.iapt.nhs.uk/iapt/"

Transkript

1 - RASK PSYKISK HELSEHJELP IAPT -Improving Access to Psychological Therapies v. Faglig rådgiver Trond Asmussen T.Asmussen

2 IAPT s successes Key successes of the programme in the first three full financial years to March 2012 include: Over 1 million people entering treatment 680,000 people completing treatment Recovery rates consistently in excess of 45% and 65% significantly improved Over 45,000 people moving off sick pay and benefits Nearly 4,000 new practitioners trained A major transformation of Child & Adolescent Mental Health Services initiated. 2

3 3

4 How do I go about training as a CBT therapist? IAPT services recruit two types of workers. Psychological Wellbeing Practitioners (PWPs) High Intensity CBT Therapists, who respectively offer low and high intensity intervention. 4

5 NHS-National Institute for health and Clinical Exellence Det viktigste som skal leveres i en ny tjeneste er: Tilbudet av NICE godkjente behandlinger. (NICE veiledning hjelper fagfolk i helseog sosialfag å levere best mulig omsorg basert på den beste tilgjengelige kunnskapen) Bruk av en trinnvis omsorgs prosess for behandling av de for tilstander hvor risikodeling og varierende intensitet av tiltak er hensiktsmessig og godkjent av NICE (Stepped care) Et system for datainnsamling og evaluering som støtter de viktigste kravene til IAPT datasett (se IAPT Outcome Framework), inkludert: En økning av evidensbaserte og informerte valgmuligheter for personer som bruker tjenesten En økning i tilgang til en rekke kunnskapsbaserte behandlingstilbud 5

6 6 UTGANGSPUNKTET I NORGE

7 Psykiske lidelse er ett av vår tids største helseproblemer. Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angstlidelser, depresjon og alkoholavhengighet/misbruk de tre vanligste gruppene av psykiske lidelser (FHI 2009:8) Rundt en fjerdedel av den norske befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, én av fem vil bli rammet av depresjon. Depresjon har av WHO blitt identifisert som en av hovedårsakene til sykelighet i det 21. århundre (Brundtland 2001). 7

8 Underbehandling av angst og depresjon er et betydelig problem Psykiske helseproblemer medfører betydelige kostnader for den enkelte, familien og samfunnet. Alvorlige psykiske lidelser medfører store konsekvenser for den enkelte som rammes. Milde psykiske lidelser har de største samfunnsmessige konsekvensene, fordi disse rammer flere. Angstlidelser og depressive lidelser fører til tap av livskvalitet for mange mennesker. De er en viktig årsak til nedsatt arbeidsførhet, sykefravær og er de vanligste årsakene til uførepensjonering for psykiske lidelser. Arbeidsuførhet som følge dette vil kunne forebygges gjennom bedre og mer tilgjengelig behandling. (FHI 2009:8) 8

9 Hvordan få god behandling ut til befolkningen i kommunene? Fem flaskehalser må løses for å kunne gi mennesker med psykiske lidelser behandling som virker: 1. Å få mennesker med psykiske lidelser til a søke profesjonell hjelp 2. å øke kvaliteten i identifisering av behandlingstrengende individer i allmennpraksis 3. å styrke tilgangen til behandlingsalternativer utover psykofarmaka 4. å redusere avbrudd ved iverksatt behandling 5. å øke faglig kompetanse blant klinikere ved kontinuerlig faglig oppdatering av klinikere og tydeligere faglig ledelse. 9

10 Rask Psykisk Helsehjelp 10

11 Det er tildelt tilskudd til 12 pilot-kommuner. Følgende kommuner har fått 1,7 millioner kroner i tilskudd: Orkdal kommune Kristiansund kommune Stjørdal kommune Fjell kommune Lørenskog kommune Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand Oslo kommune bydel Frogner Hurum Kommune Molde kommune Modum Kommune Notodden kommune Fosen DM IKS 11

12 Formålet med etablering av piloter for Rask Psykisk Helsehjelp Utprøving og implementering av et kommunalt behandlingstilbud for mennesker med lettere- og moderat angst og depresjon. Piloten skal være en del av kommunehelsetjenesten og inngå som en del av kommunens tilbud innen psykisk helse og bidra til å øke det samlede tilbudet inne psykisk helse i kommunen. Helsedirektoratet legger vekt på at kommunene har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å kunne forankre et tilbud om Rask Psykisk Helsehjelp. 12

13 Hovedtilnærming Bruk av kognitiv terapi og veiledet selvhjelp basert på kognitiv terapi Bruk av en trappetrinnsmodell (stepped care) til å organisere behandlingen Utvikling av et omfattende opplæringsprogram for å utdanne en egen arbeidsstokk til tjenesten «Rask psykisk helsehjelp» bygger på det engelske IAPT, og henter mye av den faglige tilnærmingen og prinsipper for organisering fra den engelske modellen 13

14 Tilbud i 3 trinn Veiledet selvhjelp Litteratur, internett, oppfølging Trinn 1, med veiledet selvhjelp der en formidler eller henviser til selvhjelpsmateriell, enten i form av brosjyrer, bøker eller elektroniske/internettbaserte programmer, og tilbyr klienten oppfølgingssamtaler via telefon eller ansikt til ansikt der brukerens erfaringer med selvhjelpsmateriellet diskuteres, og brukeren får hjelp og oppmuntring til å bruke selvhjelpsmateriellet systematisk. Gruppetilbud Trinn 2, med kurs enten i mestring av depresjon eller angstlidelser, der kursdeltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og teknikker for å endre tanke- og atferdsmønstre som vedlikeholder og forsterker depresjon og angst Strukturert psykologisk behandling Trinn 3, med tidsavgrenset strukturert psykologisk tilnærming basert på kognitiv terapi med en ramme på anslagsvis 15 timer 14

15 Norsk modell Hjelpen organiseres etter en mixed care -modell, som er et alternativ til stepped care. På bakgrunn av en vurderingssamtale og i samråd med klienten bestemmes plassering til beste effektive omsorgsnivå på trinnmodellen (jfr. BEON-prinsippet: Beste Effektive Omsorgs-Nivå). Dette innebærer at klienten ikke automatisk starter på laveste omsorgsnivå. 15

16 Mål - Gjøre virksom behandling av lettere og moderat angst og depresjon tilgjengelig for og fremme psykisk helse i befolkningen - Utvikle et kommunalt behandlingstilbud for mennesker med lettere- og moderate angst og depresjonsvansker. - Tilbudet skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Det skal regelmessig evalueres om behandlingen er symptomdempende - Samhandling med spesialisthelsetjenesten, fastleger og øvrige kommunale tjenester vil stå sentralt - Tilbudet skal være et lavterskeltilbud; det skal være gratis for brukerne, det skal gi direkte hjelp uten henvisning, - Det skal være tilgjengelig for alle i målgruppen og inneholde personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål 16

17 Opplæring Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) skal stå for opplæringen av tjenesteutøverne i pilotkommunene. Helsedirektoratet og Mental Helse innleder et overordnet samarbeid om en mal for brukermedvirkning som kan implementeres i pilotene. Helsedirektoratet vil lage en håndbok for pilotkommunene. Håndboken skal inneholde gode råd og føringer for å sikre at viktige aspekter ved tjenesten blir ivaretatt. 17

18 Noen utfordringer 18

19 Kommunestørrelse i Norge En gjennomsnittlig norsk kommune har omtrent innbyggere. Nesten 60 prosent av kommunene har under 5000 innbyggere En av tre norske kommuner har under 3000 innbyggere. 19

20 Generalistkommune- system Alle norske kommuner uansett størrelse, beliggenhet eller andre forhold er forventet å ivareta tilnærmet det samme brede spekter av oppgaver som er lagt til kommunesektoren. Hvor langt det er mulig og hensiktsmessig å delegere oppgaver til kommunesektoren? Makter de mange små kommunene å skape og opprettholde fagmiljøer innenfor psykisk helse og rus? Vanskelig for små kommuner å tilby kvalitativt gode tjenester når tjenestene krever spesialisert kompetanse samtidig som det er en liten gruppe av innbyggerne som har behov for tjenesten. ) 20

21 Spesialist eller primærhelsetjeneste? Faktorer som tilsier aktiv behandling i primærhelsetjenesten fem depresjonssymptomer eller flere depresjon i pasientens eller familiens anamnese lite sosial støtte selvmordstanker funksjonstap Faktorer som tilsier henvisning til spesialisthelsetjenesten/dps dårlig eller ufullstendig utbytte av behandling tilbakefallsepisode innen ett år selvmordsrisiko pasientens uttrykkelige ønske om henvisning nedsatt evne til egenomsorg (ref; retningslinje dep) Faktorer som tilsier hastehenvisning til akutt psykisk helsevern Selvmordsplaner psykotiske symptomer sterk uro samtidig med en rekke alvorlige symptomer alvorlig nedsatt evne til egenomsorg 21

22 Spesialist eller primærhelsetjeneste forts. Ved suicidalitetsproblematikk, se Nasjonal retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern I Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, er ansvar og oppgavefordeling beskrevet. Se retningslinjene for utfyllende informasjon: 22

23 Utfordringer ved implementering av en utenlandsk behandlingsmodell Forskjell i oppbygging av helsetjenester Geografi/ demografi Kultur Profesjonskamp Lovverk Kompetanse Informasjon Inklusjons,-eksklusjonskriterier Oversetting 23

24 24 Takk for oppmerksomheten!

25 STEPPED CARE MODEL 25

26 Equality and Diversity Equality is essentially about creating a fairer society where everyone can participate and has the opportunity to fulfil their potential. It is underpinned by legislation designed to address unfair discrimination (past, present or potential) that is based on membership of a particular group. In some circumstances, positive action is encouraged to address discrimination. It is often summarised in terms of: Equal access Equal treatment Equal outcomes Equality of opportunity Diversity is about the recognition and valuing of difference in its broadest sense, and creating a working culture and practices that recognise, respect, value and harness difference for the benefit of the organisation and the individual. The term describes the range of visible and nonvisible differences that exist between people. Managing diversity harnesses these differences to create a productive environment in which everybody feels valued, where talents are fully utilised and in which organisational goals are met. Equality and diversity are not interchangeable but are interdependent. There is no advancement of equality if difference is not recognised and valued. More information on equalities is available from the DH equalities website. The Department of Health also published the "No Health Without Mental Health" Strategy in February 2011, which summarises actions on equality in chapter 6 and includes an analysis of the impact on equality. 26

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten

Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten AFI-rapport 8/2013 Knut Fossestøl og Ingebjørg Skarpaas Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten En evaluering Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Trine Monica Myrvold, Marit Kristine Helgesen, og Lillin Knudtzon Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Internasjonalt perspektiv på psykisk helse og helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser

Internasjonalt perspektiv på psykisk helse og helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-2314 Internasjonalt perspektiv på psykisk helse og helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel: Internasjonalt perspektiv på psykisk helse og helsetjenester til mennesker

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Sammendrag Problemstilling og metode Resultat av spørreskjemaundersøkelsen

Sammendrag Problemstilling og metode Resultat av spørreskjemaundersøkelsen 5 Sammendrag Problemstilling og metode Målsetningen for prosjektet er (1) å øke kunnskapen om utfordringer i å utvikle gode tjenestetilbud til brukere med psykiske lidelser som oppleves særlig ressurskrevende

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Tidstyvene Barn som pårørende

Tidstyvene Barn som pårørende Tidstyvene Barn som pårørende En kvalitativ studie av hvordan behandlere ved en psykiatrisk avdeling forstår og handler for å ivareta mindreårige barn som pårørende. Lisbeth Rynning Myrvoll Master i helse-

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn i Vestre Viken helseområde 2012-2022 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og overordnede føringer.... 5 2.1 Mandat for Områdeplan habilitering

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2013 Effekter av tiltak under IA-avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet Effekter av tiltak under IA- avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Notat Oktober 2010 Bakgrunn: Kunnskapssenteret har fått i oppdrag av Helsedirektoratet

Detaljer

Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten

Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 16 2011 Prosjektoppsummering Kunnskapsbasert praksis er å integrere forskningskunnskap med klinisk

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer