Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013"

Transkript

1 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/ Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget Behandling: Følgende omforente tilleggsforslag ble fremmet av Kirsti Mæland (H) og Raymond Wold- Schätzer (V): «Tidligere tekst i reguleringsbestemmelse 3.01 «Det tillates midlertidig allmenn parkering i sommermånedene juni august i 3 år. Forlengelse kan tillates av det faste utvalget for plansaker etter egen, begrunnet søknad» opprettholdes.» Avstemning: Rådmannens forslag og omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak (7 av 7 stemmer): Søknad om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rutholen Sør Gardermoen innvilges delvis. Reguleringsbestemmelse 3.01 endres til: «Områdene kan utnyttes for hotell, konferansesenter/messehall, restaurant (bevertning), kontor, lett industri, lager eller lignende. Salgsvirksomhet kan tillates der det er underordnet planens hovedformål. Slik virksomhet kan godkjennes av kommunene etter samtykke fra Statens Vegvesen.» Tidligere tekst i reguleringsbestemmelse 3.01 «Det tillates midlertidig allmenn parkering i sommermånedene juni august i 3 år. Forlengelse kan tillates av det faste utvalget for plansaker etter egen, begrunnet søknad» opprettholdes. Kikki Berg Utvalgets leder

2 Rådmannens forslag til vedtak: Søknad om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rutholen Sør Gardermoen innvilges delvis. Reguleringsbestemmelse 3.01 endres til: «Områdene kan utnyttes for hotell, konferansesenter/messehall, restaurant (bevertning), kontor, lett industri, lager eller lignende. Salgsvirksomhet kan tillates der det er underordnet planens hovedformål. Slik virksomhet kan godkjennes av kommunene etter samtykke fra Statens Vegvesen.» Kjetil Kokkim Konst. rådmann Rune Storstein kommunalsjef teknisk Vedlegg 1 Forslag til mindre endring av pkt 3.01 i reguleringsbestemmelsene tilknyttet reguleringsplanen for Rutholen - Sør-Gardermoen 2 Notat fra Brækhus Dege Advokatfirma DA datert Oversendelse av søknad om mindre endring av reguleringsbestemmelsene for "Rutholen-sør Gardermoen" 4 Uttalelse til søknad om mindre reguleringsendring - gnr 39/6, 39/12 og 39/53 - Rutholen, Sør-Gardermoen 5 Uttalelse og innsigelse fra Statens vegvesen til søknad om mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Rutholen-Sør Gardermoen 6 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til søknad om mindre endring av reguleringsbestemmelsene 7 Uttalelse til søknad om mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Rutholen-Sør Gardermoen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Reguleringsplan for Rutholen Sør Gardermoen: E1 Behandling knyttet til reguleringsendring for Rutholen, PS 07/33 den : https://www.nannestad.kommune.no/no/hovedmeny/om-lokalpolitikk/styrer-rad-ogutvalg/kommunestyret11/#moter/2007/50 Behandling av søknad om dispensasjon for parkering på Rutholen i ferier, PS 07/74 den : https://www.nannestad.kommune.no/no/hovedmeny/om-lokalpolitikk/styrer-rad-og-utvalg/plan--ogutviklingsutvalget1/#moter/2007/121 Behandling av søknad om midlertidig dispensasjon for parkeringsvirksomhet fra reguleringsbestemmelser for Rutholen-Sør Gardermoen, PS 13/9 den : https://www.nannestad.kommune.no/no/hovedmeny/omlokalpolitikk/styrer-rad-og-utvalg/plan--og-utviklingsutvalget1/#moter/2013/763 Saksutredning: Nannestad kommune har mottatt søknad om forslag til mindre endring av reguleringsbestemmelsene tilknyttet reguleringsplanen for Rutholen Sør Gardermoen, vedtatt Det er tidligere foretatt reguleringsendring av tre reguleringsbestemmelser, vedtatt For historikk knyttet til eiendommen og saker knyttet til parkering på Rutholen, vises det til kommunens oversendelse til regionale myndigheter, brev datert Det søkes om mindre endring av reguleringsbestemmelse 3.01, foreslåtte endringer i kursiv; 3.01 «Områdene kan utnyttes for hotell, konferansesenter/messehall, restaurant (bevertning), kontor, lett industri, lager eller lignende parkering og flyplasstilknyttet næringsvirksomheter.»

3 Foreslåtte endring åpner for nye formål innen planområdet; konferansesenter/ messehall, parkering og flyplasstilknyttet næringsvirksomheter. Sjåtil og Fornæss begrunner søknaden med følgende punkter: Scandic Oslo Airport, kurs og konferansehotell, har behov for parkeringsplasser Vyer om at Øvre Romerike/ Gardermoen med tiden skal kunne ta imot store internasjonale kongresser «Det er også vært tillatt etablert flere private parkeringsanlegg i Ullensaker, på vestsiden av flyplassen, som server flyreisende. Dette har vært med på å løse det økende parkeringsbehovet til flyplassen, spesielt i høysesongene.» Videreutvikling av flyplassrelatert næringsbygg på det aktuelle området kan med tiden utløse behov for eget parkeringsanlegg. «Det er søkt om dispensasjon for å kunne fortsette å drive midlertidig parkeringsvirksomhet noen få år framover, både for å forrente foretatte investeringer, få økonomi til å kunne investere i nye byggeprosjekter i området, og for å tilfredsstille etterspørselen etter parkeringsplasser knyttet til dagens kurs- og konferansedrift.» Sjåtil og Fornæss sin konklusjon: «For å sikre at området kan gis utviklingsmulighet i god konkurranse med tilsvarende virksomheter i Ullensaker, må reguleringsbestemmelsene for N1 og N2 til gjeldende reguleringsplan for Rutholen muliggjøre dette for å oppnå forutsigbarhet og unngå behov for dispensasjoner og endringer.» Søknaden er vedlagt et notat fra Brækhus Dege Advokatfirma. Advokatfirmaet har gjort følgende vurderinger «basert på dokumentasjon fremlagt av Gardermoen parkering AS samt offentlige tilgjengelige dokumenter»: Parkeringsvirksomhet på aktuelle område, N1 og N2 i reguleringsplanen, er ikke i strid med reguleringsplanen, «eller i de overordnede planer og retningslinjer som ligger for området.». «Felt N1 og N2 er regulert som byggeområder for næringsformål. Parkeringsvirksomhet ligger innenfor dette hovedformålet.» Det fremgår ikke direkte av kommuneplanen at parkering ikke er tillatt på aktuelle område, parkering er derfor ikke i strid med kommuneplanen. Scandic hotell er avhengig av ekstra parkeringstilbud ivareta hotellets næringsgrunnlag sikre lokale arbeidsplasser «Det er etablert gratis shuttlebuss mellom eiendommene og Flyterminalen. Dette servicetilbudet er etter det vi forstår avhengig av økonomisk bidrag fra parkeringsvirksomhetene. Dette tilbudet er tilgjengelig også for reisende til OSL og de tilgrensende eiendommer. Parkeringsvirksomhet på N1 og N2 kan dermed skape positive ringvirkninger for den flyplassrelaterte næringsvirksomheten som er innregulert i felt N40 i kommuneplanen.» «Det fremgår av områdeplanen at parkeringsbehovet ved OSL vil øke betydelig i tiden som kommer.» «Parkeringsplasser på Rutholen, Sør-Gardermoen kan avhjelpe en del av det kommende parkeringsbehovet. Virksomheten er således i samsvar med de føringer Nannestad kommune og Ullensaker kommune har lagt til grunn i områdeplanen for OSL.»

4 Siden omsøkt reguleringsendring berører regionale interesser, er søknaden sendt til regionale myndigheter for uttalelse, jf. Plan- og bygningslovens 12-14, tredje ledd. Det er kommet inn tre uttalelser fra regionale myndigheter. Søknaden ble nabovarslet Det er kommet en uttalelse fra nabo, gnr. 39, bnr. 8 og 48. Deres uttalelser er nærmere kommentert under «Vurdering». Vurdering: Utdrag av de fire innkomne høringsuttalelsene er gjengitt under. Deres uttalelser er vedlagt. Statens vegvesen har i brev datert følgende merknader: 1. «Dersom kommunen ønsker å åpne for etablering av konferansesenter/messehall på Rutholen vil ikke Statens vegvesen motsette seg dette. Vi forutsetter da at det legges godt til rette for kollektivbetjening av planområdet. 2. Vedrørende flyplasstilknyttet næringsvirksomheter ber vi om at det presiseres hva som ligger i dette formålet. Statens vegvesen forutsetter at arealbruken flyplasstilknyttet næringsvirksomheter samsvarer med overordnede føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. 3. Vedrørende forslaget om å legge til rette for parkering gjennom endring av planbestemmelsen så viser vi til vår tidligere uttalelse av , ref.nr. 2012/ vedrørende søknad om midlertidig dispensasjon for parkeringsvirksomhet innen planområdet. Det ble i denne uttalelsen konkludert med at Statens vegvesen frarådet sterkt Nannestad kommune å dispensere i denne saken. Med bakgrunn i vår tidligere uttalelse og føringene gitt av departementet ved stadfesting av områdereguleringsplanen for Oslo Lufthavn Gardermoen, finner Statens vegvesen det ikke forsvarlig å tillate at 3.01 i bestemmelsene til reguleringsplan for Rutholen sør Gardermoen endres som omsøkt. Det må presiseres hva som ligger i arealformålet flyplasstilknyttet næringsvirksomheter og formålet parkering må tas ut av bestemmelsen. Vi knytter innsigelse til punktene 2 og 3 over.» Rådmannens kommentar: Rådmannen tar Statens vegvesen sine punkt 2 og 3 til etterretning siden det er knyttet innsigelser til disse punktene. Utdrag fra uttalelse fra Akershus fylkeskommune, brev datert : «Planprosess - vanlig reguleringsendring eller mindre endring I henhold til Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven er «mindre endringer» endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. En endring kan ikke anses som «mindre» dersom berørte myndigheter eller private som direkte berøres har innvendinger til endringene. Regionale myndigheter har i denne saken innvendinger til punktet om parkering, jf. brev fra fylkesmannen i Oslo og Akershus og brev fra Statens vegvesen region øst, begge datert 21. mai Kommunen kan, etter fylkesrådmannens vurdering, derfor ikke behandle dette punktet i søknaden som en mindre endring. Parkering Det er tidligere søkt om midlertidig dispensasjon i fem år for videreføring av allerede etablert parkeringsvirksomhet på eiendommene. Parkeringsplassene er tenkt som tilbud til reisende til og fra Oslo lufthavn Gardermoen og som supplement til eksisterende parkering ved Scandic Hotel Oslo Airport. Fylkeskommunen uttalte seg til denne søknaden ved brev datert 20. desember 2012 og frarådet at dispensasjon ble gitt.

5 Konferanse/messehall og flyplasstilknyttede virksomheter Fylkesrådmannen viser til at det i Gardermoen næringspark er avsatt store arealer til hotell- og konferansevirksomhet i tilknytning til planlagt kollektivakse mellom Oslo lufthavn, næringsparken og Jessheim. Under arbeidet med områdeplan for Gardermoen næringspark II B og C var fylkesrådmannen opptatt av at reiseintensive virksomheter ble lokalisert nær den planlagte kollektivaksen, at utbyggingen skal skje etappevis og at parkeringsbestemmelsene ble utformet slik at de bidrar til å bygge opp under bruk av kollektivtransport, gange og sykkel. Fylkesrådmannen mener at området vest for flyplassen bør sees i sammenheng med Gardermoen næringspark. Det bør vurderes hvilken betydning en utvidelse av konferansetilbudet vest for flyplassen kan ha for fremtidig utvikling langs planlagt kollektivakse i Gardermoen næringspark. Det bør spesifiseres hva som ligger i begrepet «flyplasstilknyttete næringsvirksomheter». Fylkesrådmannen forventer at det åpnes for virksomhet i samsvar med overordnede føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og viser blant annet til at fylkesdelplan Romerike møter framtida slår fast at etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende kontorarbeidsplasser og publikumsrettet service i Akershus fortrinnsvis bør skje i gangavstand fra viktige stasjoner på jernbanenettet og andre større kollektivknutepunkter, subsidiært til andre sentrale områder for kollektivbetjening. Rådmannens kommentar: Rådmannen tar til etterretning at Akershus fylkeskommune er klar på at punktet «parkering» ikke kan behandles som en mindre endring. Angående «konferanse/messehall». Det vises til Handlingsplan Samferdselsstrategi Øvre Romerike: «Det skal arbeides for å etablere gode bussforbindelser i aksen Nannestad OSL - Gardermoen Næringspark Jessheim Rød - Årnes. Det er i dag en betydelig pendlerstrøm fra nabokommunene mot arbeidsplasskonsentrasjonene i Ullensaker. Buss vil fortsatt være det eneste aktuelle kollektive transportmiddelet i tverrforbindelsen øst/vest i en god tid framover og må prioriteres som det viktigste regionale kollektivmiddelet.» Omsøkte område ligger langs denne kollektivaksen som samtlige kommuner i ØRU-samarbeidet gir høy prioritet. I tillegg ligger området innenfor de etablerte ruter for Shuttle-busser mellom hotellene og flyplassen. Forholdene skulle derfor ligge svært godt til rette for konferansesenter / messehall. Etablering av slike tiltak vil føre til et eget parkeringsbehov som kan dekkes innenfor planområdet etter nærmere bestemmelser. Angående «flyplasstilknyttete næringsvirksomheter» tar rådmannen til etterretning at begrepet må spesifiseres før det kan gjøres endring av reguleringsbestemmelsene, jf. Statens vegvesen sin uttalelse til samme punktet. Utdrag fra uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert : «Tiltaket er i strid med nasjonale og regionale føringer for areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen fraråder sterkt søknaden om mindre endring av reguleringsbestemmelsene på Rutholen. Slik Fylkesmannen oppfatter endringen vil det med reguleringsendringen tillates parkeringsvirksomhet tilknyttet flyplassen. Fylkesmannen fraråder sterkt at det gis godkjenning til mindre endring av reguleringsbestemmelsene. Saken må behandles som vanlig reguleringsendring. Etter vår vurdering vil tiltaket for øvrig være i strid med nasjonale og regionale føringer for areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen ber om å få tilsendt vedtak i saken og vil påklage saken dersom kommunen gir godkjenning.»

6 Rådmannens kommentar: Rådmannen oppfatter at overnevnte uttalelse kun har fokusert på «parkering» og at det er denne endringen som ikke kan behandles som mindre reguleringsendring, siden dette tiltaket vil være i strid med nasjonale og regionale føringer for areal- og transport. Utdrag fra uttalelse fra Liv og Hugo Munthe-Kaas, brev datert : «Undertegnede er eier av område N40 i kommuneplanen. Dette er i umiddelbar tilknytning til det omsøkte område hvor man ber om mindre endring av reguleringsbestemmelsene. Vi har ikke noe imot foreslåtte endring hvor parkering og flyplasstilknyttede næringsvirksomheter tilkommer reguleringsbestemmelsene. Imidlertid vil vi vise til vårt innspill av 27/ til Nannestad kommune i forbindelse med rullering av kommuneplanen med følgende tekst: «Med bakgrunn i ovennevnte og at område N40 i kommuneplanen er avsatt til «flyplassrelatert næring», ønsker vi å fremme følgende innspill til kommunen: Punktet i bestemmelsene til kommuneplanen som beskriver at Parkeringsvirksomhet er ikke tillatt i område N40 ( 7.2), tas ut ved revisjonen av kommuneplanen.» Vi ser det som naturlig etter prinsippet om likebehandling at N40,bestående av eiendommene 39/8 og 48, også får samme bestemmelser, i dette tilfellet overordnede, som begjært av Larshus AS med sine eiendommer 39/2,6,12 og 53. Vi mener endringen kan gjøres uavhengig av dagen planstatus.» Rådmannens kommentar: Rådmannens anbefaling til kommuneplaninnspillet: «Kommunen opprettholder de vurderinger som ligger til grunn for at næringsområdet ble lagt inn i gjeldende kommuneplan.» Denne vurdering ble også anbefalt av kommuneplanens styringsgruppe. De regionale myndighetene er klare på at «parkering» ikke kan behandles som «en mindre endring». I lovforarbeidene til Plan- og bygningsloven, ot. prp. nr. 32 ( ), står det følgende merknad til 12-14, tredje ledd: «Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra berørte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som «mindre». Da vil saken måtte behandles som vanlig reguleringsendring.» Administrasjonen vil, på bakgrunn av ovennevnte høringsuttalelser, ikke anbefale søker om å gå videre med vanlig reguleringsendring for å få tillatt parkering. Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune er dessuten klare på at «Flyplasstilknyttete næringsvirksomheter» bør spesifiseres. Statens vegvesen har dessuten knyttet innsigelse til dette punktet. Administrasjonen mener derfor at denne endringen ikke kan behandles som en mindre endring. I tillegg til «parkering» og «flyplasstilknyttet næringsvirksomheter» ønsker søker at det skal tillates «Konferanse/ messehall». Administrasjonen mener dette punktet kan behandles som en mindre reguleringsendring siden regionale myndigheter ikke har direkte innvending mot dette punktet. Siden det i reguleringsbestemmelse 3.01 i 2007 ble inntatt «Det tillates midlertidig almen parkering i sommermånedene juni august i tre år. Forlengelse kan tillates av det faste utvalget for plansaker etter egen, begrunnet søknad.» og dette er mer enn tre år siden, foreslår administrasjonen at disse to setningene tas ut fra 3.01.

7 Konklusjon Søknad om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rutholen Sør Gardermoen innvilges delvis. Reguleringsbestemmelse 3.01 endres til: «Områdene kan utnyttes for hotell, konferansesenter/messehall, restaurant (bevertning), kontor, lett industri, lager eller lignende. Salgsvirksomhet kan tillates der det er underordnet planens hovedformål. Slik virksomhet kan godkjennes av kommunene etter samtykke fra Statens Vegvesen.» Foreslått nytt formål «parkering» kan ikke behandles som mindre reguleringsendring siden vilkårene ikke er tilstede. Foreslått nytt formål «flyplasstilknyttete næringsvirksomheter» kan ikke i seg selv behandles som en mindre reguleringsendring siden vilkårene ikke er tilstede. Begrepet må spesifiseres først. Økonomiske konsekvenser: -

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer