VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN Vi er nå klar og gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår. Selv om vi har mange planer som vi må forholde oss til vil Årsplanen være det dokumentet som vi vil bruke mest. For å få en helhetlig oversikt over barnehagens pedagogiske forankring og grunnsyn er det viktig å se på både Årsplanen og Virksomhetsplanen: Årsplanen vår er utformet som en årskalender. Den gir en oversikt over aktiviteter, merkedager og møter for hele barnehageåret. Til hver måned er det endel viktig informasjon. Noen av disse gjelder for den aktuelle måneden, mens noe gjelder for hele året. I tillegg er det med basisinformasjon som f.eks. oversikt over ansatte i barnehagen, styrets og samarbeidsutvalgets arbeidsoppgaver. Hver måned sender vi ut månedsplaner som er mer detaljert, og spesifikt rettet mot den enkelte avdeling. Årsplanen er førende for månedsplanene og revideres hvert barnehageår. Virksomhetsplanen er en langsiktig todelt plan som går over 3 år. Del 1 gir en fullstendig oversikt over vår praktiske hverdag. Del 2 er selve grunnmuren til Kulturbarnehagen. Den beskriver den pedagogiske tenkningen bak årsplanen. Virksomhetsplanen gjelder frem til Barnehagens satsningsområde i år er "vennskap og musikk". Satsingsområde betyr at avdelingene i barnehagen velger ut et aktuelt fagområde som vi fordyper oss i. Ofte så går det igjen i de fleste aktivitetene som foregår i barnehagen. (Se nærmere info. videre i årsplanen). Vennskap er viktig både for store og små. Selv om det er et tema som hele tiden er like aktuelt, har vi valgt å fokusere ekstra på dette i år. Vi mener at musikk er med på å skape vennskap og glede. Det blir derfor spennende å synliggjøre arbeidet vårt gjennom bruk av musikk. Siden vi skal fokusere på musikk vil vi oppgradere musikklageret vårt. Vi har også satt av ei hel uke der vi vil fokusere på musikk og musikkaktiviteter. Da vil vi ta inn en ekstern musiker som skal veilede og hjelpe oss og barna. Til våren har vi 10 års jubileum for utstilling på Kulturhuset. Dette vil bli markert litt mere ekstra enn vanlig. Vil minne på at det meste av informasjon fra barnehagen, styret, samarbeidsutvalget og daglig leder nå vil gå via barnehagens hjemmeside.. Birgitta KULTURBARNEHAGEN Overlege Meyersvei 4, 9013 Tromsø Tlf / Mail: Hjemmeside: HULDRESTUA Tlf Mail: HAMPEROKKEN Tlf Mail: TUSSESKOGEN Tlf Mail: LILLESTUBBEN Tlf Mail:

3 Daglig leder Birgitta Czyz Pedagogisk leder Ellen Dalseth Førskolelærer Mats I. Ernstsen Pedagogisk medarbeider Andre Simonsen Pedagogisk medarbeider Olivia T. Sunnergren Pedagogisk leder Marie Lundgren Førskolelærer Camilla H. Wickstrøm Pedagogisk medarbeider Hans Edward Sørensen Pedagogisk medarbeider Marcus Kantojærvi Pedagogisk leder Bodil Tefrum Pedagogisk medarbeider Helene S. Lyngmo Pedagogisk medarbeider Erik J. Jørgensen Førskolelærer Benedicte Larsen Pedagogisk leder Ida Alvestad Pedagogisk medarbeider Charlotte Hansen Pedagogisk medarbeider June Amundsen Kjøkkenassistent Eleni Kazaki Kjøkkenassistent - vikar Sujata Kardile Pedagogisk medarbeider -fast vikar Michaela Pokorna

4

5 ALLMØTET Allmøtet er barnehagens overordnede organ i alle henseender. Alle andelshavere har både møte-, tale- og stemmerett på allmøtet. Kulturbarnehagen er en ideell forening som eies og drives av foreldrene i barnehagen. For å få stemmerett på allmøtet må foreldrene betale 1000,-kr i medlemskontigent. Allmøtet har møte to ganger i løpet av et barnehageår.. På høstens allmøte skal følgende saker taes opp: Endring av barnehagens vedtekter. Valg av representanter til eierstyret og samarbeidsutvalget. Innkomne brev. På vårens allmøte skal følgende saker taes opp: Årsmelding Regnskap Budsjett Innkomne brev. EIERSTYRET Kulturbarnehagen ledes av et eierstyre bestående av 5 medlemmer. 4 av disse er foreldre som har barn i barnehagen. De velges blant medlemmene på høstens allmøte. I tillegg er det to vararepresentanter. De ansatte har 1 representant i styret som velges på første personalmøte i august. Styret er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Det innebærer blant annet økonomi, personal, drift, miljø og informasjon og hms. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styrets overordnede mål er å skape en velfungerende, miljøvennlig og hyggelig barnehage, der barn, ansatte og foreldre trives. Styret har møte hver måned. Styreleder og styremedlemmene får kompensasjon for sitt arbeid hvert barnehageår. Styrets arbeidsoppgaver: - har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet etter loven. - har ansvar for at møteprotokoll og regnskap blir ført. - skal fastsette arbeidsinstruks og arbeidsavtaler. (fra barnehagens vedtekter) - ansetter daglig leder for barnehagen. - foretar videre ansettelse av øvrig personell etter innstilling fra daglig leder. - skal fatte beslutninger i alle saker som angår barnehagen og som ikke er lagt til daglig leder, personalet eller allmøtet. Styret i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2015 er: Leder: John A. Solstad (far på Hamperokken), Jon Hveding (far på Hamperokken), Merethe Michelsen (mor på Huldrestua), Kim-Remi Sandvær (far på Tusseskogen), Ellen (ansatterepresentant). Vara: Gaby Kern (mor på Huldrestua), og Nils - Einar Nordang (far på Hamperokken), Erik (vara for ansatterepresentant) Styrets leder: John A. Solstad Mail: SAMARBEIDSUTVALGET (SU) Samarbeidsutvalget består av 8 representanter: 4 foreldre representanter som velges på høstens allmøte, og 4 representanter fra de ansatte i barnehagen som velges på første personalmøte i august. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom ansatte og foreldre i barnehagen. Og de skal bli forelagt og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagenes innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. De skal godkjenne årsplan for den pedagogiske virksomheten og se til at barnehagen drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldre og personale kan be om at saker som angår barnehagesdriften tas opp i Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har hovedansvar for alt dugnadsarbeid i barnehagen. Det betyr at de har ansvaret for å organisere foreldrenes innsats ved at de praktiske oppgavene blir fordelt og utført. Dette blir gjort ved alle dugnader i løpet av barnehageåret, og ved småreparasjoner og annet vedlikehold. Dugnadsarbeidet er fordelt på ca. 8 dugnadsdager utover barnehageåret. Disse vil være på lørdager, ca. kl , og onsdager fra ca. kl Av og til settes det opp ekstra dugnader. Disse vil bli annonsert av Samarbeidsutvalget. Spørsmål ang. dugnad rettes til leder i Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har møter ca. hver 8 uke. Samarbeidsutvalget i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2015 er: Leder: Stian Riise(far på Huldrestua), Kristin Evensen ( mor på Tusseskogen), Cecilie Hanssen (mor på Tusseskogen), Tomas Richardsen (far på Lillestubben) og ansatte: Hans - Edward, Mats, Olivia og Michaela Leder i Samarbeidsutvalget: Stian Riise Mail:

6 REGELVERK OM DUGNAD I KULTURBARNEHAGEN 1) Plikter 1.1. Hver familie forpliktes med 11 timer dugnad pr barnehageår. Ved flere barn på tre foreldre osv. regnes 5,5 timer pr. forelder. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid Den enkelte familie er ansvarlig for å møte opp på dugnad. Hvis oppsatt dato for dugnad ikke passer, er den enkelte familie selv ansvarlig for å finne stedfortreder, eller bytte med en familie i en annen gruppe Enslige forsørgere skal jobbe 5,5 timer pr barnehageår For godkjenning av arbeid utover de forpliktede 11 timer og overføring av timer til neste dugnadsregnskap, skal skriftlig søknad hos SU godkjennes Dersom et barn slutter eller begynner i barnehagen etter at barnehageåret har startet, er foreldrene forpliktet med én time dugnad pr måned man betaler for selve barnehageplassen. 2) Gruppeinndeling Alle familier blir ved barnehageårets start inndelt i fire grupper. Når barnet bytter avdeling bytter også foreldrene avdeling. Foreldre som har barn ved både små-og storavdelinger vil i hovedsak plasseres i småavdelingen. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Huldrestua Tusseskogen Lillestubben Hamperokken 3) Dugnader 3.1 Hoveddugnader: Det er fire hoved dugnader per år, hvor denne utgjør ti av de elleve timene hver familie er forpliktet å gjennomføre per år. Disse gjennomføres onsdag fra og lørdager fra 10-16, og er satt opp etter hvilken gruppe den enkelte tilhører. 3.2 Andre dugnader De resterende timene kan utføres på tre forskjellige måter: Hastedugnader (snømåking etc.) Man kan melde seg på en av de tre andre hoved dugnadene. Denne påmeldingen må skje minst tre uker før dugnaden begynner. Dette gjøres per mail til ledere av SU. Gjennom andre initiativ/avtaler Dersom det er usikkert hva som defineres som dugnadsarbeid, eventuelt hvor mye et spesielt arbeid vil utgjøre i dugnadstimer, skal dette avklares med Samarbeidsutvalget i forkant av arbeidet. 3.3 Opptjening av dugnadstimer utenom hoved dugnad: 17. mai Den som er ansvarlig for barnehagens faner på 17. mai, herunder sørger for transport av disse til og fra toget, gis fire dugnadstimer. Foreldre som spiller instrument i 17. mai-toget, gis fire dugnadstimer for dette. Isbjørnklubbens overnattingstur: Foreldre som etter avtale med barnehagen deltar på turen gis 7,5 timer for dette. Barnehagen vurderer hvor mange foreldre det er behov for. 3.4 Registrering av dugnadstimer Det er påmeldingsfrist til hver dugnad (frist er som regel 1 uke i forveien). Stiller man uanmeldt kan man risikere å bli sendt hjem. Alle som skal delta på dugnad må melde seg på med fullt navn. Hoveddugnader: Når man møter på dugnad skal man først og fremst møte på kjøkkenet og skrive inn ankomsttid på timelisten. De foresatte er også ansvarlig for å fylle inn tidspunkt når man drar, samt underskrift. I motsatt fall kan det medføre at dugnadstimer tapes. Andre dugnader: Alle dugnadstimer som arbeides utenom de ordinære oppsatte dugnadene, skal meldes inn skriftlig (gjerne pr e-post) til Samarbeidsutvalget så snart som mulig etter dugnaden er gjennomført og senest innen en uke etter utført arbeid. I motsatt fall kan det medføre at dugnadstimer tapes. 4) Manglende timer Ved manglende dugnadstimer ved barnehageårets slutt, faktureres familien for de resterende timer med kr 250 kr pr manglende dugnadstime. Dette gjøres i løpet av juni måned. Ved fakturering benyttes samme adresse som for foreldrebetalingen. SU disponerer disse pengene, og formålet skal komme barna til gode. 5) Samarbeidsutvalget og styremedlemmer Styremedlemmer og foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget får registrere dugnadstimer for arbeid knyttet til disse verv. Hvis summen av dette og øvrig dugnad utgjør mindre enn 11 timer faktureres familien for de resterende timer med 250 kr pr manglende dugnadstime. 6) Regelverkets gyldighet Regelverket gjelder inntil Samarbeidsutvalget fastsetter nytt regelverk. Regelverket kan revideres hver høst. Vedtatt første gang av Samarbeidsutvalget Ajourført pr

7 SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 2015 & 2016 For dette barnehageåret har vi valgt satsingsområde - Vennskap og musikk. Mål for vårt satsningsområde Vi vil skape en trygg arena for både barn og voksne. Vennskap og musikk skal i år være som hånd i hanske. Musikk + vennskap = glede, samhold og kilden til energi. * Gjennom musiske aktiviteter gjør barn og voksne noe sammen. Man lærer de sosiale reglene som er gjeldene når vi forholder oss til andre mennesker * Vi skal skape et miljø der barn og voksne skal bli møtt med varme, anerkjennelse og oppmuntring og få oppleve seg selv som verdifulle. * Alle skal ha det bra i barnehagen vår. Begrunnelse for vårt mål: Alle barn fortjener en bra start i livet. Barnehagen er for mange den første arenaen for samspill med andre barn og voksne. Alle som jobber med barn og unge har lovpålagt ansvar for å arbeide for at alle har et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Metoder vi ønsker å bruke er: Personalets mål for satsningsområdet: * Antimobbeplan - Bruke sang og musikk som formidler gode budskap. * Media - Tilstedeværende og bevisste voksne - Vi er viktige rollemodeller. * Drama/forestillinger - Formidle gode holdninger gjennom kulturelle innslag og samlinger * Sang/musikk - Opprettholde et godt og nært foreldresamarbeid. * Tekst/eventyr Blomsten: Vårt overordnede mål for satsingsområdet står i midten av blomsten. Blomstens blader signaliserer de syv fagområdene i rammeplanen og hvordan vi i barnehagen jobber med de ulike temaene i forhold til satsingsområdet. 1.Kommunikasjon. Språk og Tekst 7.Antall, Rom og Form Samarbeid Utforske og leke med tall, og former. Tilegne seg gode matematiske begreper. Hoppe strikk og paradis, sangleker og klappeleker. Fokusere på å løse konflikter og å skape positive relasjoner. Lytte, observere og gi respons. Barna skal føle glede ved kommunikasjon og trygghet ved bruk av ulike språk-og tekstformer 2.Kropp, Bevegelse og Helse Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Oppleve glede ved fysisk aktivitet gjennom mestring og fellesskap 6.Nærmiljø og Samfunn Gå på turer. Snakke om familien. Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Utvikle en forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Utvikle toleranse og respekt for hverandre. og interesse for hverandres bakgrunn. Hvordan forholde seg til hverandre. Bruke antimobbeplanen aktivt og fremme høflighet og empati. 5.Etikk, religion og filosofi Vennskap & Musikk "Kjærlighet er vennskap satt til musikk" * Kjærlighet til naturen,. En forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.. Naturen gir rom for mangfold. Bruke sanger med tekst knyttet til natur og ha med sang og musikk ut. Lage musikkinstrumenter og ellers bruke av det naturen byr på. 3.Kunst, Kultur og Kreativitet Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 4.Natur, Miljø og Teknikk

8 HMS GRUPPA I BARNEHAGEN HMS-gruppa har 5 representanter. Følgende er representanter i hms-gruppa barnehageåret 2015 & 2016: Daglig leder: Birgitta Czyz, Verneombud: Bodil Tefrum, Brannvernleder: Hans Edward Sørensen, Tillitsvalgte for førskolelærere: Camilla Wickstrøm, tillitsvalgte for pedagogiske medarbeidere: Erik Jørgensen. HMS gruppa har møter 1-2 ganger i måneden. Gruppas viktigste arbeidsoppgaver er blant annet: * Ivareta alt arbeid som omfatter HMS - helse, miljø og sikkerhet. * Sikkerhet på lekeplassen. * Sikkerhet inne i barnehagens lokaler. * Antimobbeplan. * Brukerundersøkelser. * Fravær. * Ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet. * Førstehjelpkurs. HMS-gruppa samarbeider med bedrifthelsetjenesten HEMIS og NAV. SYKDOM Barn som er syke skal holdes hjemme til de er friske og allmenntilstanden er slik at de klarer å delta i lek og aktiviteter, ute og inne, og de bør være feberfri. Smittsomme sykdommer må meldes til barnehagen snarest. Personalet vurderer og avgjør når barnet må hentes fra barnehagen p.g.a. sykdom. Da vil foreldrene bli oppringt og barnet må da hentes umiddelbart. Hvis personalet ikke får tak i foreldrene blir nødkontaktene oppringt. Dette for å gjøre situasjonen best mulig for det syke barnet. For å unngå at barnesykdommer, influensaliknende sykdommer og oppkast/diare ikke skal spres, er det viktig at foreldre er sikker på at barnet ikke smitter andre før det kommer tilbake. Spesielt med tanke på at personalet også blir smittet. Det er derfor bedre å holde barnet hjemme en dag for mye! Vanlig forkjølelse regnes ikke som sykdom dersom allmenntilstanden ellers er god. Barn som har kastet opp om natten skal ikke i barnehagen dagen etter. Barnet må være hjemme i minimum 48 timer etter siste oppkast. Barnet må spise normalt før det kommer i barnehagen igjen. Barn med diare skal ikke i barnehagen. Barnet holdes hjemme til avføringen er normal og minimum 48 timer etter siste tilfelle av diare. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Hvis ønske om at barnet skal avslutte en medisinkur i barnehagen, skal dette godkjennes av ped. leder, samt dokumenteres. Ved skader hos barn, følger personalet egne prosedyrer. Vi tar alltid kontakt med foreldre og sammen vurderer vi hva som skal gjøres. Hvis barnet er syk, og blir borte fra barnehagen må foreldre ringe barnets avdeling og gi beskjed så tidlig som mulig før kl Dette av hensyn til aktiviteter og eventuelle planlagte eller spontane turer.

9

10

11 Fokus: Skape tilhørighet til barnehagen DAGSRYTME Barnehagen åpner Samling Frokost Planlagte aktiviteter / utetid /12.15 Samling /12.30 Lunsj Planlagt aktiviteter / utetid / hviling Frukt Rydding Barnehagen stenger Siste fredag i august har vi fellessamling på huldrestua for alle barna i barnehagen. Da har vi en høytidelig presentasjon av alle barna og de voksne. Barna får også høre historien om dragen vår - han Jan Peder som bor på loftet! FOKUS Hver måned setter vi fokus på noe som er aktuelt for måneden og oss i barnehagen. I august og september har vi full fokus på å skape tilhørighet til barnehagen. Vi bruker hele august på å bli kjent med barnehagen. Hovedfokuset er å skape trygghet og tillit hos hvert enkelt barn, og deres foresatte. Det er viktig at alle barn føler seg trygge i sine nye omgivelser, både på avdelinga og i barnehagen generelt. Det er mange barn og voksne å forholde seg til, både for barn som nettopp har begynt i barnehagen, og for de som har gått i barnehagen en stund. Vi ønsker å være en barnehage med stor åpenhet. I dette betyr det at vi setter pris på at barn og voksne kommer med nye ideer og innspill, både til praktiske oppgaver og kreative løsninger. Samtidig er det viktig at noe er kjent. Vi har blant annet en fast dagsrytme som alle avdelingene følger. Selv om vi ikke følger den slavisk i august prøver vi å følge den noenlunde. En av årsaken til dette er å skape trygghet og forutsigbarhet. At barna har sin faste plass i garderoben og ved matbordet hjelper mye. Når barna vet hva som skal skje føler de seg trygg. Hele august brukes til å jobbe med dette. Vi fokuserer på at måltidene blir servert til samme tid, at alle barna kan være sammens ute samtidig, og at vi har samlinger med hele barnegruppa på avdelinga. Foreldre på småavdelinger vil også etterhvert merke at vi prøver å gjennomføre Soving/hviling i tidsrommet kl kl. 15. Dette for at de små skal få mulighet til å delta i de pedagogiske aktivitetene på avdelinga. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl,18.00:SU møte Kl.20.30:Styremøte Hms møte Personalmøte Vi presenterer barn & voksne 36 31

12 PLANLAGTE AKTIVITETER I september starter vi opp med planlagte aktiviteter. Det betyr at de voksne forbereder seg til hva de ønsker å formidle til barna. Hver avdeling har en voksen som har ansvar for hvert sitt fagområde. I Kulturbarnehagen fokuserer vi spesielt på aktiviteter med musikk, drama og forming. Disse er i hovedsak redskap i vårt pedagogiske arbeid. I vårt arbeid sørger vi for at Rammeplanens fagområder blir ivaretatt. Alle ansatte i barnehagen skal planlegge og gjennomføre pedagogiske aktiviteter. Disse aktivitetene er mest synbare når vi har verksted og klubb. Men også spontane aktiviteter blir tatt på alvor. Spesielt også aktiviteter som barna er opptatt av. Den voksnes oppgave blir da i hovedsak å veilede barna slik at de kan føle mestring og glede for egne ideer. Fokus: Skape tilhørighet til barnehagen TEMA I tillegg til at vi har et spesielt fokus for hver måned, har vi også et tema som vi fokuserer på. Dette kan være ganske vidt. I august og september har vi farger som tema. Eksempel: Mens de små får oppleve fargen rød ved å bruke fargen rød eller se på mat som er rød, kan de større barna lære seg å blande farger, lære navn på farger m.m. BARNS MEDVIRKNING Barns medvirkning betyr at barn har rett til å være med på å bestemme over sin hverdag. da tatt med i betraktning barnets alder og modenhet. For oss i Kulturbarnehagen er dette viktig. Barns medvirkning handler også om å ta egne valg, stole på seg selv, inkludere seg inn i et sosialt fellesskap, kunne si nei, samarbeide med andre. Selv om de voksne har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiakviteter, turer, m.m. endres ofte oppsatte planer. Nettopp fordi barna kommer med innspill, nye tanker og ideer. Piratdagen i september er et eksempel på barns medvirkning. Den er nå blitt en tradisjon i barnehagen. Vi mener barnas mening er viktig. Og de bidrar til at Kulturbarnehagen hele tiden er i endring. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verksted Klubb Utflukt Personalmøte Kl Kl FORELDRE MØTE Kl Høstjevndøgn Dag og natt like lang Hms møte Styremøte kl.20

13 Fokus: Mangfold RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER Barnehagens områder for læring er delt inn i syv fagområder for å sikre et variert og allsidig innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må ses i nær sammenheng med hverandre. I tillegg til planlagte aktiviteter gjennom barnehageåret er fagområdene også integrert i hverdagslivet. Noen fagområder vil vi jobbe mer synbart med, mens andre vil være endel av det hverdagslige. MANGFOLD Mens vi i august og september er opptatt av det enkelte barn og nærmiljøet, vil vi i oktober utvide våre horisonter. I hovedsak vil vi bruke rammeplanens fagomrode etikk, religion og filosofi. Disse er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. I Rammeplanen står det at Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg blant annet tradisjonelle verdier. I fokusområdet mangfold tar vi utgangspunkt i barnas ideer og nysjerrighet, hvor glede, humor og kreativitet er våre fokusord. Vi vil at barna skal få utvide sitt perspektiv, sin kreativitet og sin fantasi. Hver avdeling lager sitt eget opplegg og sin egen vri på fokusområdet. Denne måneden har vi en fellessamling med forestilling som de voksne lager på scenen. Vi tar utgangspunkt i det hver avdeling jobber med denne måneden. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verksted Klubb Utflukt Internasjonal Barnedag ALLMØTE Kl Husk å still klokka 1 time tilbake! Sommertid Kl,18.00: SU møte FN - dagen slutt Halloween Hms - møte Styremøte kl.20 Personalmøte

14 Fokus: Mørketid i nord TRADISJONER Vi ønsker å ivareta noen tradisjoner i Kulturbarnehagen. Dels fordi barna er glade i disse, men også fordi vi voksne mener at de er noe av det særegne med Kulturbarnehagen. En gammel tradisjon er mørketidsfesten med vår egen fortelling om "Stjernedyret". Vi blir kjent med en gutt som møter et stjernedyr, og sammen drar de rundt i verdensrommet og blir kjent med våre planeter og stjernebilder. 5. november har barnehagen bursdag. Da blir barnehagen 18 år og MYNDIG! Hipp hipp hurra! BURSDAGER Hver avdeling har ulike tradisjoner knyttet til markering av bursdager. Men det vi har felles er at bursdagsbarnet skal være i fokus. Vi lager en bursdagskrone, og barnet får sitte på vår spesielle bursdagsstol når vi spiser. I tillegg får barnet være med på å bestemme aktiviteter denne dagen. VIKTIG: Hvis foreldre ønsker å invitere barn fra barnehagen hjem til bursdagsfeiring skal det gjøres utenfor barnehagen. Det betyr at invitasjoner skal sendes på mail eller telefon. BRANNVERN Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. For å få gjort noe som virkelig monner, er det viktig at også barna tilegner seg enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. I tillegg til minst tre brannøvelser i løpet av året, har vi også ei egen brannvernuke i november. I brannvernuka møter vi dukkene Eldar og Vanja, som vi bruker aktivt i samlinger og går igjennom aktuelle brannforebyggende temaer med barna. Nærmere informasjon vil komme på månedsplanen, slik at dere også kan prate med barna om dette hjemme. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Farsdag Kl Kl Barnehagen er stengt! FN's internasjonale barnedag Hms - møte Styremøte kl.20 Personalmøte 1.søndag i advent 49 30

15 Fokus: Juletradisjoner ADVENT Desember er en aktiv måned med mye varierte aktiviteter. Vi har juleverksted hvor barna kan lage og skape sine egne juleting. Noen dager lager vi julekaker, andre dager lager vi julegaver og julepynt. Vi synger, spiller musikk og fyller huset med juleglede. I begynnelsen av måneden bruker skogsnissene å komme på besøk. Da lager vi bål og serverer pepperkaker og drikke. I år ønsker vi å ha foreldre med på denne tradisjonen, og inviterer da til felles foreldregløgg ute med kos og kanskje litt sang? Uka etter har vi nissefest, og regner med at julenissene titter innom. Hvor de kommer ifra er ikke greit å vite, men som regel finner de på mye tull og tøys! Rett før jul lager vi julebord for barna. De som vil kan pynte seg, vi går rundt juletreet, dekker på langbord og koser oss med god mat sammen. Fokus for desember er naturlig nok juletradisjoner. Mange av de gamle juletradisjonene handler om glede og nestekjærlighet. Vi syns derfor det er viktig å ivareta disse, og formidle de videre til barna. Månedens tema er advent. Advent er ventetiden før jul hvor vi tenner lys og synger adventsanger. Hver dag har vi en samling der vi forteller fra Nisse Noppe eller andre julefortellinger. Kulturbarnehagen følger ikke den kristne formålsparagrafen. I spørsmål om religion forholder vi oss nøytral. JULEFERIE Barnehagen har stengt 23. desember og i romjulen. Da bruker personalet opparbeidet overtid til avspasering. Vi ønsker en oversikt over om barna skal ha fri utover dette, se skjema bakerst i årsplanen. Mandag 4.januar åpner vi igjen. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag vintersolverv 1.Juledag 2.Juledag sola snur Nyttårsdag

16 Fokus: En annen verden EN ANNEN VERDEN I januar og februar vil vi fokusere på musikk, dans, rytme og bevegelse. Vi ønsker å lære barna at det er sammenheng mellom musikk og dans, og at vi kan lage musikk av alt ved hjelp av rytme! Barna får også lage instrumenter av enkle materialer. Tema for januar og februar er kontraster. "En annen verden" handler om andre land/ miljø/områder, m.m. (Eks. under havet, i verdensrommet, i en film etc.). Voksne og barn ommøblerer og "dekorerer" avdelinga, og på den måten forsterkes følelsen av å komme til et annet sted. Vi lytter til musikk, og lager ting som er relevante for det stedet vi er på. "En annen verden" varer en hel måned og avsluttes med at andre avdelinger og foreldrene får besøke denne verdenen. I februar er det tid for karneval i barnehagen. Karneval viser de estetiske fagene i sin beste form: Musikk, rytme, bevegelse, farger, utkledning og humor. Vi koser oss med karnevalsfest hele dagen! 6.februar er samefolkets dag. Denne dagen markeres med fellessamling der vi forteller samisk eventyr, spiller tromme, lytter til joik og musikk og viser typiske samiske leker og tradisjoner. SOLA KOMMER TILBAKE Oppstart etter jul er mandag 4.januar. Denne måneden studerer vi været og ser etter sola. 21.januar har vi solfest for å feire at sola er tilbake! Dette er en tradisjon som er vanlig i barnehager i Tromsø. I Kulturbarnehagen lager vi solhatter, synger solsanger, spiser solboller og går i soltog. Vi har også fellessamling hvor personalet setter opp vår egen solfortelling "Solringen" for barna. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nyttårsdag Barnehagen åpner Verksted Klubb Utflukt Hms - møte Personalmøte Styremøte kl.20

17 Fokus: En annen verden KLUBBER I Kulturbarnehagen har vi aldersbestemte klubber for alle barna. Målet med klubben er å bli kjent med andre barn på tvers av avdelingene. Aktivitetene på klubben er tilrettelagt ut fra alder. I hovedsak fokuserer vi på aktiviteter innen musikk, drama og forming. Isbjørnklubben har også lekpregede førskoleaktiviteter. PARKERING Parkeringsplassen vår er ikke stor. I bringe og hentetida, og ved tilstelninger er det ofte vanskelig å finne plass til bilen. Løsningen er å parkere langs veien. Dette har fungert greit, men vi vil be om at ingen parkerer på andre sida av veien inn til parkeringsplassen vår. Det skaper ofte kaos da det er vanskelig å komme seg ut på veien. Vi har også opplevd at ansattes biler har blitt skrapt opp av andres biler. I slike situasjoner er det naturlig å ta ansvar for dette og si ifra til den det gjelder. KLÆR I BARNEHAGEN Barna må ha klær etter været. Ullklær, sokker og lignende. Alle foreldrene i barnehagen får ei liste over klær som barna skal ha i barnehagen til enhver tid. Pass på at klær og sko ikke er stramme eller for små slik at de hemmer barnas bevegelsesfrihet. Alle barn skal ha to sett med skiftetøy i garderoben. En god rutine er å gå gjennom kurven daglig for å påse at barnet har alt det trenger. Personalet henger en lapp på plassen til barn som mangler klær eller har klær/sko som ikke passer. Alle klær må merkes med barnets navn. Umerkede klær med ukjent eier legges i felleskurv i garderoben. Uteklær henges i barnehagen, men må tas hjem for vask når det er skittent. Hvis barna ikke har med uteklær eller de mangler skifte vil personalet ringe til foreldrene. De må da komme med de klær som mangler. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fastelaven Verksted Klubb Utflukt Morsdag Valentinsdag Kl.18.00: SU møte Hms - møte Personalmøte Skolene har vinterferie uke Styremøte kl Skuddårsdag

18 Fokus: Kreativitet og skaperglede PÅSKE I forkant av påsken vil vi ha påskeaktiviteter. Vi maler egg og får besøk av påskeharene! De er noen morsomme typer som viser seg i barnehagen. Denne måneden har vi også påskefrokost istedet for foreldrekaffe. Da kan foreldrene komme i barnehagen og spise en fantastisk god frokost ilag med barna og personalet. Påskefrokost er fra ca. kl BARNEHAGEDAGEN Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise og synliggjøre barnehagens innhold og aktiviteter, og bidra til å øke forståelsen for arbeidet. Barnehagene har et felles utdanningspolitisk mål at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Barnehagedagen 2016 blir tirsdag 1. mars og tema blir lesing og språk i barnehagen! FRILUFTSUKA Mars er vintermåneden i barnehagen. Norge er en nasjon med sterke røtter i vinteraktiviteter, og vi syns det er viktig at barna får kjennskap til og blir glade i disse. De fleste aktivitetene foregår ute. Vi lager kunst ved hjelp av sne, vann, is og farger. Vi har forskjellige aktiviteter der sneen er vårt beste hjelpemiddel. Vi fokuserer blant annet på å gå på ski, bruke akebrett og andre vinter aktiviteter. Vi fryser vann, og ser hva som skjer. Vi har friluftsuke i to uker. Da starter vi med en offisiell åpning. I løpet av ukene har vi varierte aktiviteter tilrettelagt både for de små og de store barna. Siste dag avsluttes høytidelig der alle barna får diplom. I løpet av disse to ukene, dra alle ungene og de voksne på en dagstur bort fra barnehagen. Hvor vi drar bestemmer vi noen uker i forveien. Målet er å oppleve noe nytt, og skape en fellesfølelse. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verksted Klubb Utflukt ALLMØTE Kl Kl Kl Vårjevndøgn Husk å stille klokka 1 time fram! Sommertid starter Hms - møte Personalmøte Styremøte kl.20

19 Fokus: Kreativitet og skaperglede VINTERAKTIVITETER I vintermånedene mars og april skjer det mange endringer i naturen. Vinter slipper taket og går over til vår. Mens vi i mars er opptatt av tradisjonelle vinteraktiviteter begynner vi å lete etter vårtegn i april. Vi kan f.eks eksperimentere med å så frø i potter, for så å se etter hva som skjer når det begynner å spire. I mars og april har vi tema uterommet. Vi er mye ute, og aktivitetene varierte. I en hverdag der været kan være utfordrende er det derfor viktig å fokusere på kreativitet og skapergleder. Å bruke pensel og maleskrin ute i sneen er spennende, og engasjerer til å skape flotte kunstverk. KUNSTUKA De siste 3 årene har vi hatt en uke i barnehagen som vi kaller kunstuka. Da inviterer vi inn en kunstner som kommer og har opplæring og veiledning av alle barn og voksne i barnehagen i sitt eget kunstfelt. Hovedfokus den uka er da kunstnerens arbeid. Dette har etterhvert blitt en tradisjon. Og både barn og de voksne syns det er spennende. Og kunstneren er med på å motivere og engasjere til nye tanker og ideer. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verksted Klubb Utflukt Hms - møte Personalmøte Styremøte kl.20

20 Fokus: Miljøet rundt oss OPPRYDDING I mai begynner sneen å smelte og mye rart dukker opp. Vi bruker denne måneden til å rydde opp og stelle litt rundt oss -både ute og inne i barnehagen. På turdager tar vi med oss poser og hansker, og prøver å rydde i nærmiljøet hvor vi bruker å gå på tur. Mye av aktiviteter som vi har gjort inne flyttes ut, eks. samlinger og forestillinger. Som en del av den norske kulturarven feirer vi nasjonaldagen i barnehagen. Vi går i tog, synger sanger, leker og har egen pølsebod. KUNSTUTSTILLING PÅ KULTURHUSET En av de største begivenhetene i Kulturbarnehagen er den årlige kunstutstillinga på Kulturhuset. I år er det 10. året vi henger opp utstilling her, og det er vi veldig stolte av. Vi tar med tegninger, malerier og annen kunst som barna har laget, og lager utstilling. På selve åpningsdagen blir barnas familie invitert. Da har vi snorklipping, litt underholdning og servering av kanapeer. Utstillinga henger oppe i minst 3 uker og er tilgjengelig for alle som besøker Kulturhuset. JUBILEUM: Kunstutstillinga på Kulturhuset 10 ÅR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17 1 Offentlig høytidsdag Verksted Klubb Utflukt Kristi himmelfart Pinse 1. pinsedag 20 Kl.18.00: SU møte pinsedag Fra nå av blir det Kl Personalmøte ikke faste turdager! Styremøte kl.20 Kl

21 Fokus: Miljøet rundt oss MILJØVERN Fokus for mai og juni er miljøet rundt oss, mens det overordnede tema er miljøvern. Å ta vare på naturen og miljøet er viktig for oss i barnehagen. Det betyr blant annet at vi er bevisst på hvordan vi håndterer søppel, og tenker gjenbruk. For oss voksne handler det om å endre uvaner og finne enkle, men gode løsninger. Som rollemodeller for barna er det viktig å vise på en tydelig måte hva som må gjøres for at naturen og miljøet rundt oss ikke ødelegges. I juni 2014 startet vi opp med kildesortering. På sikt ønsker vi å bli et miljøfyrtårn. Dette er en prosess som vi kommer til å bruke tid på. SOMMERTID Juni er en måned med mange aktiviteter. Mye skal forberedes og avsluttes før vi tar ferie. Som en avslutning på barnehagetiden har Isbjørnklubben overnatting i barnehagen eller et annet sted. De har også en egenskrevet avslutningsforestilling som de viser for de andre avdelinger og sine familier. I juni har vi sommerfest for alle barna og foreldrene. Da fyrer vi opp i grillen og koser oss ute i finværet. 7.juni inviterer vi nye barn som skal begynne i barnehagen på besøk. De får se barnehagen, møte personalet og møte noen av barna de skal gå sammen med. De som skal over fra liten- til storavdeling er på besøk på den avdelinga de skal begynne på til høsten. Ved å bli litt kjent med hverandre på forhånd vil oppstarten til høsten bli "litt mykere". RYDDING AV LEKER OG UTSTYR Omtrent hver dag bruker vi tid til å forklare for barna at det er viktig å ta vare på egne og andres ting. Leker og utstyr som finnes i barnehagen har både barn og voksne ansvar for. Hvis vi ikke tar vare på disse kan de forsvinne eller bli ødelagt! I dette arbeidet er det utrolig viktig at foreldrene er delaktige, både som hjelpere og rollemodeller. En fin rutine er derfor å rydde etter seg når man forlater barnehagen. Det er både surt og leit å stå lenge etter arbeidstid og bruke tid til rydding alene. Hjelp derfor barna å rydde etter seg, enten de er ute eller inne. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verdens miljødag Personalmøte Hms møte Kl.18.00: SU møte Sommersolverv årets lengste dag! Skolene har sommerferie Styremøte kl

22 Fokus: Sommer og ferietid FERIETID Alle trenger ferie! Ferie er avbrekk fra det daglige. Alle barn og voksne skal ha minimum 4 uker ferie i barnehageåret som er fra 1. august juli. Juli er siste måneden i barnehageåret, og generelt er det færre barn i barnehagen. Personalet avvikler sin ferie denne måneden. De to ukene barnehagen har stengt er obligatorisk ferie for barna og personalet. Se forøvrig hva som står i vedtektene på barnehagens hjemmeside. I juli er barna fra Tusseskogen og Lillestubben sammens på en avdeling, og barna fra Hamperokken og Huldrestua er sammens. Grunn for dette er bla. at det er færre barn i barnehagen, og det er færre fast ansatte på jobb. Det kan forekomme at foreldre og barn møter på vikarer. Vikarene går ikke tidlig- og senvakt alene. I juli bruker vi mye tid til å være ute, og gå på turer i nærområdet. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SFO tar sommerferie sommerleker ute

23 JULEFERIE 2015 Vi nærmer oss julog spørsmålet om julefri melder seg. For å kunne sette opp vaktlister - evt. få avviklet avspasering vil vi ha tilbakemelding fra alle barna når de tar juleferie. Barnets navn: kommer Kommer ikke Fredag Mandag Tirsdag Barnehagen har stengt fra onsdag 23. desember - søndag 3.januar. Andre fridager: Innleveres fredag 11.desember 2015 Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte. Birgitta Czyz, mail: tlf Andre ferieuker / fridager: Foresattes underskrift:

24 PÅSKEFERIE 2016 Vi nærmer oss påsken og spørsmålet om påskefri melder seg. For å kunne sette opp vaktlister for påskeuken - evt. få avviklet avspasering i påskeuka, vil vi ha tilbakemelding fra alle barna om fri i forbindelse med høytiden. Barnets navn: Kommer Kommer ikke Fredag 18. mars mandag 21. mars tirsdag 22. mars onsdag 23. mars Barnehagen har stengt fra kl onsdag før skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag. Andre fridager: Innleveres fredag 4.mars 2015 Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte. Birgitta Czyz, mail: tlf Fra barnehagens vedtekter: 13 Åpningstider/ areal 1. Mandag fredag kl Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr. 2. Juleferie f.o.m t.o.m Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å organisere barnepass i forbindelse med juleferien. 3. Påskeferie f.o.m onsdag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag. 4. Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august 31. juli. Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni 31. juli (15 dager). Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak. Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli. Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkes særskilt. 5. Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen. Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd. Andre ferieuker / fridager: Foresattes underskrift:

25 FERIE 2016 I henhold til paragraf 13, punkt 4 i vedtektene for Kulturbarnehagen (se nedenfor), skal hvert barn ha minimum 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, dvs. fra 1. August 2015 til 31. Juli Barnas ferie må være avklart med oss senest fredag 15. april De som slutter i barnehagen skal ha avviklet ferien sin før 31.juli Barnehagen har stengt fra juli, dvs. uke 28 og 29. Da må barna ha ferie. For at barnehagen skal kunne driftes mest mulig kostnadsoptimalt, og for å unngå inntak av flere vikarer i sommer er det svært viktig at barn som er satt opp på ferie ikke kommer, samt at de barna som skal komme i barnehagen faktisk kommer! Vennligst fyll ut vedlagte svarslipp, leveres på avdelinga innen 15. april Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte. Birgitta Czyz, mail: tlf Fra barnehagens vedtekter: 13 Åpningstider/ areal 1. Mandag fredag kl Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr. 2. Juleferie f.o.m t.o.m Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å organisere barnepass i forbindelse med juleferien. 3. Påskeferie f.o.m onsdag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag. 4. Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august 31. juli. Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni 31. juli (15 dager). Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak. Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli. Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkes særskilt. 5. Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen. Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd. Barnets navn: skal ha ferie følgende uker (sett kryss): Uke Dato 30/5-5/6 6-12/ / /6 27/6-3/7 4-10/ / / /7 Ferie Barnehagen stengt Andre ferieuker / fridager: Foresattes underskrift:

26

27 NOTATER Utgitt: August 2014

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no Å R S P L A N 2015-16 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell informasjon s. 3 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 3 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 3 1.3 Forsikring s. 3 1.4 Ute-

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE SKI KOMMUNE NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE Anerkjennende voksne med Barna i fokus En barnehage med rom for alle. En barnehage som ivaretar barnets initiativ. En barnehage som

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer