VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN Vi er nå klar og gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår. Selv om vi har mange planer som vi må forholde oss til vil Årsplanen være det dokumentet som vi vil bruke mest. For å få en helhetlig oversikt over barnehagens pedagogiske forankring og grunnsyn er det viktig å se på både Årsplanen og Virksomhetsplanen: Årsplanen vår er utformet som en årskalender. Den gir en oversikt over aktiviteter, merkedager og møter for hele barnehageåret. Til hver måned er det endel viktig informasjon. Noen av disse gjelder for den aktuelle måneden, mens noe gjelder for hele året. I tillegg er det med basisinformasjon som f.eks. oversikt over ansatte i barnehagen, styrets og samarbeidsutvalgets arbeidsoppgaver. Hver måned sender vi ut månedsplaner som er mer detaljert, og spesifikt rettet mot den enkelte avdeling. Årsplanen er førende for månedsplanene og revideres hvert barnehageår. Virksomhetsplanen er en langsiktig todelt plan som går over 3 år. Del 1 gir en fullstendig oversikt over vår praktiske hverdag. Del 2 er selve grunnmuren til Kulturbarnehagen. Den beskriver den pedagogiske tenkningen bak årsplanen. Virksomhetsplanen gjelder frem til Barnehagens satsningsområde i år er "vennskap og musikk". Satsingsområde betyr at avdelingene i barnehagen velger ut et aktuelt fagområde som vi fordyper oss i. Ofte så går det igjen i de fleste aktivitetene som foregår i barnehagen. (Se nærmere info. videre i årsplanen). Vennskap er viktig både for store og små. Selv om det er et tema som hele tiden er like aktuelt, har vi valgt å fokusere ekstra på dette i år. Vi mener at musikk er med på å skape vennskap og glede. Det blir derfor spennende å synliggjøre arbeidet vårt gjennom bruk av musikk. Siden vi skal fokusere på musikk vil vi oppgradere musikklageret vårt. Vi har også satt av ei hel uke der vi vil fokusere på musikk og musikkaktiviteter. Da vil vi ta inn en ekstern musiker som skal veilede og hjelpe oss og barna. Til våren har vi 10 års jubileum for utstilling på Kulturhuset. Dette vil bli markert litt mere ekstra enn vanlig. Vil minne på at det meste av informasjon fra barnehagen, styret, samarbeidsutvalget og daglig leder nå vil gå via barnehagens hjemmeside.. Birgitta KULTURBARNEHAGEN Overlege Meyersvei 4, 9013 Tromsø Tlf / Mail: Hjemmeside: HULDRESTUA Tlf Mail: HAMPEROKKEN Tlf Mail: TUSSESKOGEN Tlf Mail: LILLESTUBBEN Tlf Mail:

3 Daglig leder Birgitta Czyz Pedagogisk leder Ellen Dalseth Førskolelærer Mats I. Ernstsen Pedagogisk medarbeider Andre Simonsen Pedagogisk medarbeider Olivia T. Sunnergren Pedagogisk leder Marie Lundgren Førskolelærer Camilla H. Wickstrøm Pedagogisk medarbeider Hans Edward Sørensen Pedagogisk medarbeider Marcus Kantojærvi Pedagogisk leder Bodil Tefrum Pedagogisk medarbeider Helene S. Lyngmo Pedagogisk medarbeider Erik J. Jørgensen Førskolelærer Benedicte Larsen Pedagogisk leder Ida Alvestad Pedagogisk medarbeider Charlotte Hansen Pedagogisk medarbeider June Amundsen Kjøkkenassistent Eleni Kazaki Kjøkkenassistent - vikar Sujata Kardile Pedagogisk medarbeider -fast vikar Michaela Pokorna

4

5 ALLMØTET Allmøtet er barnehagens overordnede organ i alle henseender. Alle andelshavere har både møte-, tale- og stemmerett på allmøtet. Kulturbarnehagen er en ideell forening som eies og drives av foreldrene i barnehagen. For å få stemmerett på allmøtet må foreldrene betale 1000,-kr i medlemskontigent. Allmøtet har møte to ganger i løpet av et barnehageår.. På høstens allmøte skal følgende saker taes opp: Endring av barnehagens vedtekter. Valg av representanter til eierstyret og samarbeidsutvalget. Innkomne brev. På vårens allmøte skal følgende saker taes opp: Årsmelding Regnskap Budsjett Innkomne brev. EIERSTYRET Kulturbarnehagen ledes av et eierstyre bestående av 5 medlemmer. 4 av disse er foreldre som har barn i barnehagen. De velges blant medlemmene på høstens allmøte. I tillegg er det to vararepresentanter. De ansatte har 1 representant i styret som velges på første personalmøte i august. Styret er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Det innebærer blant annet økonomi, personal, drift, miljø og informasjon og hms. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styrets overordnede mål er å skape en velfungerende, miljøvennlig og hyggelig barnehage, der barn, ansatte og foreldre trives. Styret har møte hver måned. Styreleder og styremedlemmene får kompensasjon for sitt arbeid hvert barnehageår. Styrets arbeidsoppgaver: - har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet etter loven. - har ansvar for at møteprotokoll og regnskap blir ført. - skal fastsette arbeidsinstruks og arbeidsavtaler. (fra barnehagens vedtekter) - ansetter daglig leder for barnehagen. - foretar videre ansettelse av øvrig personell etter innstilling fra daglig leder. - skal fatte beslutninger i alle saker som angår barnehagen og som ikke er lagt til daglig leder, personalet eller allmøtet. Styret i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2015 er: Leder: John A. Solstad (far på Hamperokken), Jon Hveding (far på Hamperokken), Merethe Michelsen (mor på Huldrestua), Kim-Remi Sandvær (far på Tusseskogen), Ellen (ansatterepresentant). Vara: Gaby Kern (mor på Huldrestua), og Nils - Einar Nordang (far på Hamperokken), Erik (vara for ansatterepresentant) Styrets leder: John A. Solstad Mail: SAMARBEIDSUTVALGET (SU) Samarbeidsutvalget består av 8 representanter: 4 foreldre representanter som velges på høstens allmøte, og 4 representanter fra de ansatte i barnehagen som velges på første personalmøte i august. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom ansatte og foreldre i barnehagen. Og de skal bli forelagt og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagenes innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. De skal godkjenne årsplan for den pedagogiske virksomheten og se til at barnehagen drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldre og personale kan be om at saker som angår barnehagesdriften tas opp i Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har hovedansvar for alt dugnadsarbeid i barnehagen. Det betyr at de har ansvaret for å organisere foreldrenes innsats ved at de praktiske oppgavene blir fordelt og utført. Dette blir gjort ved alle dugnader i løpet av barnehageåret, og ved småreparasjoner og annet vedlikehold. Dugnadsarbeidet er fordelt på ca. 8 dugnadsdager utover barnehageåret. Disse vil være på lørdager, ca. kl , og onsdager fra ca. kl Av og til settes det opp ekstra dugnader. Disse vil bli annonsert av Samarbeidsutvalget. Spørsmål ang. dugnad rettes til leder i Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har møter ca. hver 8 uke. Samarbeidsutvalget i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2015 er: Leder: Stian Riise(far på Huldrestua), Kristin Evensen ( mor på Tusseskogen), Cecilie Hanssen (mor på Tusseskogen), Tomas Richardsen (far på Lillestubben) og ansatte: Hans - Edward, Mats, Olivia og Michaela Leder i Samarbeidsutvalget: Stian Riise Mail:

6 REGELVERK OM DUGNAD I KULTURBARNEHAGEN 1) Plikter 1.1. Hver familie forpliktes med 11 timer dugnad pr barnehageår. Ved flere barn på tre foreldre osv. regnes 5,5 timer pr. forelder. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid Den enkelte familie er ansvarlig for å møte opp på dugnad. Hvis oppsatt dato for dugnad ikke passer, er den enkelte familie selv ansvarlig for å finne stedfortreder, eller bytte med en familie i en annen gruppe Enslige forsørgere skal jobbe 5,5 timer pr barnehageår For godkjenning av arbeid utover de forpliktede 11 timer og overføring av timer til neste dugnadsregnskap, skal skriftlig søknad hos SU godkjennes Dersom et barn slutter eller begynner i barnehagen etter at barnehageåret har startet, er foreldrene forpliktet med én time dugnad pr måned man betaler for selve barnehageplassen. 2) Gruppeinndeling Alle familier blir ved barnehageårets start inndelt i fire grupper. Når barnet bytter avdeling bytter også foreldrene avdeling. Foreldre som har barn ved både små-og storavdelinger vil i hovedsak plasseres i småavdelingen. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Huldrestua Tusseskogen Lillestubben Hamperokken 3) Dugnader 3.1 Hoveddugnader: Det er fire hoved dugnader per år, hvor denne utgjør ti av de elleve timene hver familie er forpliktet å gjennomføre per år. Disse gjennomføres onsdag fra og lørdager fra 10-16, og er satt opp etter hvilken gruppe den enkelte tilhører. 3.2 Andre dugnader De resterende timene kan utføres på tre forskjellige måter: Hastedugnader (snømåking etc.) Man kan melde seg på en av de tre andre hoved dugnadene. Denne påmeldingen må skje minst tre uker før dugnaden begynner. Dette gjøres per mail til ledere av SU. Gjennom andre initiativ/avtaler Dersom det er usikkert hva som defineres som dugnadsarbeid, eventuelt hvor mye et spesielt arbeid vil utgjøre i dugnadstimer, skal dette avklares med Samarbeidsutvalget i forkant av arbeidet. 3.3 Opptjening av dugnadstimer utenom hoved dugnad: 17. mai Den som er ansvarlig for barnehagens faner på 17. mai, herunder sørger for transport av disse til og fra toget, gis fire dugnadstimer. Foreldre som spiller instrument i 17. mai-toget, gis fire dugnadstimer for dette. Isbjørnklubbens overnattingstur: Foreldre som etter avtale med barnehagen deltar på turen gis 7,5 timer for dette. Barnehagen vurderer hvor mange foreldre det er behov for. 3.4 Registrering av dugnadstimer Det er påmeldingsfrist til hver dugnad (frist er som regel 1 uke i forveien). Stiller man uanmeldt kan man risikere å bli sendt hjem. Alle som skal delta på dugnad må melde seg på med fullt navn. Hoveddugnader: Når man møter på dugnad skal man først og fremst møte på kjøkkenet og skrive inn ankomsttid på timelisten. De foresatte er også ansvarlig for å fylle inn tidspunkt når man drar, samt underskrift. I motsatt fall kan det medføre at dugnadstimer tapes. Andre dugnader: Alle dugnadstimer som arbeides utenom de ordinære oppsatte dugnadene, skal meldes inn skriftlig (gjerne pr e-post) til Samarbeidsutvalget så snart som mulig etter dugnaden er gjennomført og senest innen en uke etter utført arbeid. I motsatt fall kan det medføre at dugnadstimer tapes. 4) Manglende timer Ved manglende dugnadstimer ved barnehageårets slutt, faktureres familien for de resterende timer med kr 250 kr pr manglende dugnadstime. Dette gjøres i løpet av juni måned. Ved fakturering benyttes samme adresse som for foreldrebetalingen. SU disponerer disse pengene, og formålet skal komme barna til gode. 5) Samarbeidsutvalget og styremedlemmer Styremedlemmer og foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget får registrere dugnadstimer for arbeid knyttet til disse verv. Hvis summen av dette og øvrig dugnad utgjør mindre enn 11 timer faktureres familien for de resterende timer med 250 kr pr manglende dugnadstime. 6) Regelverkets gyldighet Regelverket gjelder inntil Samarbeidsutvalget fastsetter nytt regelverk. Regelverket kan revideres hver høst. Vedtatt første gang av Samarbeidsutvalget Ajourført pr

7 SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 2015 & 2016 For dette barnehageåret har vi valgt satsingsområde - Vennskap og musikk. Mål for vårt satsningsområde Vi vil skape en trygg arena for både barn og voksne. Vennskap og musikk skal i år være som hånd i hanske. Musikk + vennskap = glede, samhold og kilden til energi. * Gjennom musiske aktiviteter gjør barn og voksne noe sammen. Man lærer de sosiale reglene som er gjeldene når vi forholder oss til andre mennesker * Vi skal skape et miljø der barn og voksne skal bli møtt med varme, anerkjennelse og oppmuntring og få oppleve seg selv som verdifulle. * Alle skal ha det bra i barnehagen vår. Begrunnelse for vårt mål: Alle barn fortjener en bra start i livet. Barnehagen er for mange den første arenaen for samspill med andre barn og voksne. Alle som jobber med barn og unge har lovpålagt ansvar for å arbeide for at alle har et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Metoder vi ønsker å bruke er: Personalets mål for satsningsområdet: * Antimobbeplan - Bruke sang og musikk som formidler gode budskap. * Media - Tilstedeværende og bevisste voksne - Vi er viktige rollemodeller. * Drama/forestillinger - Formidle gode holdninger gjennom kulturelle innslag og samlinger * Sang/musikk - Opprettholde et godt og nært foreldresamarbeid. * Tekst/eventyr Blomsten: Vårt overordnede mål for satsingsområdet står i midten av blomsten. Blomstens blader signaliserer de syv fagområdene i rammeplanen og hvordan vi i barnehagen jobber med de ulike temaene i forhold til satsingsområdet. 1.Kommunikasjon. Språk og Tekst 7.Antall, Rom og Form Samarbeid Utforske og leke med tall, og former. Tilegne seg gode matematiske begreper. Hoppe strikk og paradis, sangleker og klappeleker. Fokusere på å løse konflikter og å skape positive relasjoner. Lytte, observere og gi respons. Barna skal føle glede ved kommunikasjon og trygghet ved bruk av ulike språk-og tekstformer 2.Kropp, Bevegelse og Helse Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Oppleve glede ved fysisk aktivitet gjennom mestring og fellesskap 6.Nærmiljø og Samfunn Gå på turer. Snakke om familien. Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Utvikle en forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Utvikle toleranse og respekt for hverandre. og interesse for hverandres bakgrunn. Hvordan forholde seg til hverandre. Bruke antimobbeplanen aktivt og fremme høflighet og empati. 5.Etikk, religion og filosofi Vennskap & Musikk "Kjærlighet er vennskap satt til musikk" * Kjærlighet til naturen,. En forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.. Naturen gir rom for mangfold. Bruke sanger med tekst knyttet til natur og ha med sang og musikk ut. Lage musikkinstrumenter og ellers bruke av det naturen byr på. 3.Kunst, Kultur og Kreativitet Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 4.Natur, Miljø og Teknikk

8 HMS GRUPPA I BARNEHAGEN HMS-gruppa har 5 representanter. Følgende er representanter i hms-gruppa barnehageåret 2015 & 2016: Daglig leder: Birgitta Czyz, Verneombud: Bodil Tefrum, Brannvernleder: Hans Edward Sørensen, Tillitsvalgte for førskolelærere: Camilla Wickstrøm, tillitsvalgte for pedagogiske medarbeidere: Erik Jørgensen. HMS gruppa har møter 1-2 ganger i måneden. Gruppas viktigste arbeidsoppgaver er blant annet: * Ivareta alt arbeid som omfatter HMS - helse, miljø og sikkerhet. * Sikkerhet på lekeplassen. * Sikkerhet inne i barnehagens lokaler. * Antimobbeplan. * Brukerundersøkelser. * Fravær. * Ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet. * Førstehjelpkurs. HMS-gruppa samarbeider med bedrifthelsetjenesten HEMIS og NAV. SYKDOM Barn som er syke skal holdes hjemme til de er friske og allmenntilstanden er slik at de klarer å delta i lek og aktiviteter, ute og inne, og de bør være feberfri. Smittsomme sykdommer må meldes til barnehagen snarest. Personalet vurderer og avgjør når barnet må hentes fra barnehagen p.g.a. sykdom. Da vil foreldrene bli oppringt og barnet må da hentes umiddelbart. Hvis personalet ikke får tak i foreldrene blir nødkontaktene oppringt. Dette for å gjøre situasjonen best mulig for det syke barnet. For å unngå at barnesykdommer, influensaliknende sykdommer og oppkast/diare ikke skal spres, er det viktig at foreldre er sikker på at barnet ikke smitter andre før det kommer tilbake. Spesielt med tanke på at personalet også blir smittet. Det er derfor bedre å holde barnet hjemme en dag for mye! Vanlig forkjølelse regnes ikke som sykdom dersom allmenntilstanden ellers er god. Barn som har kastet opp om natten skal ikke i barnehagen dagen etter. Barnet må være hjemme i minimum 48 timer etter siste oppkast. Barnet må spise normalt før det kommer i barnehagen igjen. Barn med diare skal ikke i barnehagen. Barnet holdes hjemme til avføringen er normal og minimum 48 timer etter siste tilfelle av diare. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Hvis ønske om at barnet skal avslutte en medisinkur i barnehagen, skal dette godkjennes av ped. leder, samt dokumenteres. Ved skader hos barn, følger personalet egne prosedyrer. Vi tar alltid kontakt med foreldre og sammen vurderer vi hva som skal gjøres. Hvis barnet er syk, og blir borte fra barnehagen må foreldre ringe barnets avdeling og gi beskjed så tidlig som mulig før kl Dette av hensyn til aktiviteter og eventuelle planlagte eller spontane turer.

9

10

11 Fokus: Skape tilhørighet til barnehagen DAGSRYTME Barnehagen åpner Samling Frokost Planlagte aktiviteter / utetid /12.15 Samling /12.30 Lunsj Planlagt aktiviteter / utetid / hviling Frukt Rydding Barnehagen stenger Siste fredag i august har vi fellessamling på huldrestua for alle barna i barnehagen. Da har vi en høytidelig presentasjon av alle barna og de voksne. Barna får også høre historien om dragen vår - han Jan Peder som bor på loftet! FOKUS Hver måned setter vi fokus på noe som er aktuelt for måneden og oss i barnehagen. I august og september har vi full fokus på å skape tilhørighet til barnehagen. Vi bruker hele august på å bli kjent med barnehagen. Hovedfokuset er å skape trygghet og tillit hos hvert enkelt barn, og deres foresatte. Det er viktig at alle barn føler seg trygge i sine nye omgivelser, både på avdelinga og i barnehagen generelt. Det er mange barn og voksne å forholde seg til, både for barn som nettopp har begynt i barnehagen, og for de som har gått i barnehagen en stund. Vi ønsker å være en barnehage med stor åpenhet. I dette betyr det at vi setter pris på at barn og voksne kommer med nye ideer og innspill, både til praktiske oppgaver og kreative løsninger. Samtidig er det viktig at noe er kjent. Vi har blant annet en fast dagsrytme som alle avdelingene følger. Selv om vi ikke følger den slavisk i august prøver vi å følge den noenlunde. En av årsaken til dette er å skape trygghet og forutsigbarhet. At barna har sin faste plass i garderoben og ved matbordet hjelper mye. Når barna vet hva som skal skje føler de seg trygg. Hele august brukes til å jobbe med dette. Vi fokuserer på at måltidene blir servert til samme tid, at alle barna kan være sammens ute samtidig, og at vi har samlinger med hele barnegruppa på avdelinga. Foreldre på småavdelinger vil også etterhvert merke at vi prøver å gjennomføre Soving/hviling i tidsrommet kl kl. 15. Dette for at de små skal få mulighet til å delta i de pedagogiske aktivitetene på avdelinga. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl,18.00:SU møte Kl.20.30:Styremøte Hms møte Personalmøte Vi presenterer barn & voksne 36 31

12 PLANLAGTE AKTIVITETER I september starter vi opp med planlagte aktiviteter. Det betyr at de voksne forbereder seg til hva de ønsker å formidle til barna. Hver avdeling har en voksen som har ansvar for hvert sitt fagområde. I Kulturbarnehagen fokuserer vi spesielt på aktiviteter med musikk, drama og forming. Disse er i hovedsak redskap i vårt pedagogiske arbeid. I vårt arbeid sørger vi for at Rammeplanens fagområder blir ivaretatt. Alle ansatte i barnehagen skal planlegge og gjennomføre pedagogiske aktiviteter. Disse aktivitetene er mest synbare når vi har verksted og klubb. Men også spontane aktiviteter blir tatt på alvor. Spesielt også aktiviteter som barna er opptatt av. Den voksnes oppgave blir da i hovedsak å veilede barna slik at de kan føle mestring og glede for egne ideer. Fokus: Skape tilhørighet til barnehagen TEMA I tillegg til at vi har et spesielt fokus for hver måned, har vi også et tema som vi fokuserer på. Dette kan være ganske vidt. I august og september har vi farger som tema. Eksempel: Mens de små får oppleve fargen rød ved å bruke fargen rød eller se på mat som er rød, kan de større barna lære seg å blande farger, lære navn på farger m.m. BARNS MEDVIRKNING Barns medvirkning betyr at barn har rett til å være med på å bestemme over sin hverdag. da tatt med i betraktning barnets alder og modenhet. For oss i Kulturbarnehagen er dette viktig. Barns medvirkning handler også om å ta egne valg, stole på seg selv, inkludere seg inn i et sosialt fellesskap, kunne si nei, samarbeide med andre. Selv om de voksne har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiakviteter, turer, m.m. endres ofte oppsatte planer. Nettopp fordi barna kommer med innspill, nye tanker og ideer. Piratdagen i september er et eksempel på barns medvirkning. Den er nå blitt en tradisjon i barnehagen. Vi mener barnas mening er viktig. Og de bidrar til at Kulturbarnehagen hele tiden er i endring. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verksted Klubb Utflukt Personalmøte Kl Kl FORELDRE MØTE Kl Høstjevndøgn Dag og natt like lang Hms møte Styremøte kl.20

13 Fokus: Mangfold RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER Barnehagens områder for læring er delt inn i syv fagområder for å sikre et variert og allsidig innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må ses i nær sammenheng med hverandre. I tillegg til planlagte aktiviteter gjennom barnehageåret er fagområdene også integrert i hverdagslivet. Noen fagområder vil vi jobbe mer synbart med, mens andre vil være endel av det hverdagslige. MANGFOLD Mens vi i august og september er opptatt av det enkelte barn og nærmiljøet, vil vi i oktober utvide våre horisonter. I hovedsak vil vi bruke rammeplanens fagomrode etikk, religion og filosofi. Disse er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. I Rammeplanen står det at Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg blant annet tradisjonelle verdier. I fokusområdet mangfold tar vi utgangspunkt i barnas ideer og nysjerrighet, hvor glede, humor og kreativitet er våre fokusord. Vi vil at barna skal få utvide sitt perspektiv, sin kreativitet og sin fantasi. Hver avdeling lager sitt eget opplegg og sin egen vri på fokusområdet. Denne måneden har vi en fellessamling med forestilling som de voksne lager på scenen. Vi tar utgangspunkt i det hver avdeling jobber med denne måneden. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verksted Klubb Utflukt Internasjonal Barnedag ALLMØTE Kl Husk å still klokka 1 time tilbake! Sommertid Kl,18.00: SU møte FN - dagen slutt Halloween Hms - møte Styremøte kl.20 Personalmøte

14 Fokus: Mørketid i nord TRADISJONER Vi ønsker å ivareta noen tradisjoner i Kulturbarnehagen. Dels fordi barna er glade i disse, men også fordi vi voksne mener at de er noe av det særegne med Kulturbarnehagen. En gammel tradisjon er mørketidsfesten med vår egen fortelling om "Stjernedyret". Vi blir kjent med en gutt som møter et stjernedyr, og sammen drar de rundt i verdensrommet og blir kjent med våre planeter og stjernebilder. 5. november har barnehagen bursdag. Da blir barnehagen 18 år og MYNDIG! Hipp hipp hurra! BURSDAGER Hver avdeling har ulike tradisjoner knyttet til markering av bursdager. Men det vi har felles er at bursdagsbarnet skal være i fokus. Vi lager en bursdagskrone, og barnet får sitte på vår spesielle bursdagsstol når vi spiser. I tillegg får barnet være med på å bestemme aktiviteter denne dagen. VIKTIG: Hvis foreldre ønsker å invitere barn fra barnehagen hjem til bursdagsfeiring skal det gjøres utenfor barnehagen. Det betyr at invitasjoner skal sendes på mail eller telefon. BRANNVERN Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. For å få gjort noe som virkelig monner, er det viktig at også barna tilegner seg enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. I tillegg til minst tre brannøvelser i løpet av året, har vi også ei egen brannvernuke i november. I brannvernuka møter vi dukkene Eldar og Vanja, som vi bruker aktivt i samlinger og går igjennom aktuelle brannforebyggende temaer med barna. Nærmere informasjon vil komme på månedsplanen, slik at dere også kan prate med barna om dette hjemme. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Farsdag Kl Kl Barnehagen er stengt! FN's internasjonale barnedag Hms - møte Styremøte kl.20 Personalmøte 1.søndag i advent 49 30

15 Fokus: Juletradisjoner ADVENT Desember er en aktiv måned med mye varierte aktiviteter. Vi har juleverksted hvor barna kan lage og skape sine egne juleting. Noen dager lager vi julekaker, andre dager lager vi julegaver og julepynt. Vi synger, spiller musikk og fyller huset med juleglede. I begynnelsen av måneden bruker skogsnissene å komme på besøk. Da lager vi bål og serverer pepperkaker og drikke. I år ønsker vi å ha foreldre med på denne tradisjonen, og inviterer da til felles foreldregløgg ute med kos og kanskje litt sang? Uka etter har vi nissefest, og regner med at julenissene titter innom. Hvor de kommer ifra er ikke greit å vite, men som regel finner de på mye tull og tøys! Rett før jul lager vi julebord for barna. De som vil kan pynte seg, vi går rundt juletreet, dekker på langbord og koser oss med god mat sammen. Fokus for desember er naturlig nok juletradisjoner. Mange av de gamle juletradisjonene handler om glede og nestekjærlighet. Vi syns derfor det er viktig å ivareta disse, og formidle de videre til barna. Månedens tema er advent. Advent er ventetiden før jul hvor vi tenner lys og synger adventsanger. Hver dag har vi en samling der vi forteller fra Nisse Noppe eller andre julefortellinger. Kulturbarnehagen følger ikke den kristne formålsparagrafen. I spørsmål om religion forholder vi oss nøytral. JULEFERIE Barnehagen har stengt 23. desember og i romjulen. Da bruker personalet opparbeidet overtid til avspasering. Vi ønsker en oversikt over om barna skal ha fri utover dette, se skjema bakerst i årsplanen. Mandag 4.januar åpner vi igjen. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag vintersolverv 1.Juledag 2.Juledag sola snur Nyttårsdag

16 Fokus: En annen verden EN ANNEN VERDEN I januar og februar vil vi fokusere på musikk, dans, rytme og bevegelse. Vi ønsker å lære barna at det er sammenheng mellom musikk og dans, og at vi kan lage musikk av alt ved hjelp av rytme! Barna får også lage instrumenter av enkle materialer. Tema for januar og februar er kontraster. "En annen verden" handler om andre land/ miljø/områder, m.m. (Eks. under havet, i verdensrommet, i en film etc.). Voksne og barn ommøblerer og "dekorerer" avdelinga, og på den måten forsterkes følelsen av å komme til et annet sted. Vi lytter til musikk, og lager ting som er relevante for det stedet vi er på. "En annen verden" varer en hel måned og avsluttes med at andre avdelinger og foreldrene får besøke denne verdenen. I februar er det tid for karneval i barnehagen. Karneval viser de estetiske fagene i sin beste form: Musikk, rytme, bevegelse, farger, utkledning og humor. Vi koser oss med karnevalsfest hele dagen! 6.februar er samefolkets dag. Denne dagen markeres med fellessamling der vi forteller samisk eventyr, spiller tromme, lytter til joik og musikk og viser typiske samiske leker og tradisjoner. SOLA KOMMER TILBAKE Oppstart etter jul er mandag 4.januar. Denne måneden studerer vi været og ser etter sola. 21.januar har vi solfest for å feire at sola er tilbake! Dette er en tradisjon som er vanlig i barnehager i Tromsø. I Kulturbarnehagen lager vi solhatter, synger solsanger, spiser solboller og går i soltog. Vi har også fellessamling hvor personalet setter opp vår egen solfortelling "Solringen" for barna. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nyttårsdag Barnehagen åpner Verksted Klubb Utflukt Hms - møte Personalmøte Styremøte kl.20

17 Fokus: En annen verden KLUBBER I Kulturbarnehagen har vi aldersbestemte klubber for alle barna. Målet med klubben er å bli kjent med andre barn på tvers av avdelingene. Aktivitetene på klubben er tilrettelagt ut fra alder. I hovedsak fokuserer vi på aktiviteter innen musikk, drama og forming. Isbjørnklubben har også lekpregede førskoleaktiviteter. PARKERING Parkeringsplassen vår er ikke stor. I bringe og hentetida, og ved tilstelninger er det ofte vanskelig å finne plass til bilen. Løsningen er å parkere langs veien. Dette har fungert greit, men vi vil be om at ingen parkerer på andre sida av veien inn til parkeringsplassen vår. Det skaper ofte kaos da det er vanskelig å komme seg ut på veien. Vi har også opplevd at ansattes biler har blitt skrapt opp av andres biler. I slike situasjoner er det naturlig å ta ansvar for dette og si ifra til den det gjelder. KLÆR I BARNEHAGEN Barna må ha klær etter været. Ullklær, sokker og lignende. Alle foreldrene i barnehagen får ei liste over klær som barna skal ha i barnehagen til enhver tid. Pass på at klær og sko ikke er stramme eller for små slik at de hemmer barnas bevegelsesfrihet. Alle barn skal ha to sett med skiftetøy i garderoben. En god rutine er å gå gjennom kurven daglig for å påse at barnet har alt det trenger. Personalet henger en lapp på plassen til barn som mangler klær eller har klær/sko som ikke passer. Alle klær må merkes med barnets navn. Umerkede klær med ukjent eier legges i felleskurv i garderoben. Uteklær henges i barnehagen, men må tas hjem for vask når det er skittent. Hvis barna ikke har med uteklær eller de mangler skifte vil personalet ringe til foreldrene. De må da komme med de klær som mangler. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fastelaven Verksted Klubb Utflukt Morsdag Valentinsdag Kl.18.00: SU møte Hms - møte Personalmøte Skolene har vinterferie uke Styremøte kl Skuddårsdag

18 Fokus: Kreativitet og skaperglede PÅSKE I forkant av påsken vil vi ha påskeaktiviteter. Vi maler egg og får besøk av påskeharene! De er noen morsomme typer som viser seg i barnehagen. Denne måneden har vi også påskefrokost istedet for foreldrekaffe. Da kan foreldrene komme i barnehagen og spise en fantastisk god frokost ilag med barna og personalet. Påskefrokost er fra ca. kl BARNEHAGEDAGEN Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise og synliggjøre barnehagens innhold og aktiviteter, og bidra til å øke forståelsen for arbeidet. Barnehagene har et felles utdanningspolitisk mål at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Barnehagedagen 2016 blir tirsdag 1. mars og tema blir lesing og språk i barnehagen! FRILUFTSUKA Mars er vintermåneden i barnehagen. Norge er en nasjon med sterke røtter i vinteraktiviteter, og vi syns det er viktig at barna får kjennskap til og blir glade i disse. De fleste aktivitetene foregår ute. Vi lager kunst ved hjelp av sne, vann, is og farger. Vi har forskjellige aktiviteter der sneen er vårt beste hjelpemiddel. Vi fokuserer blant annet på å gå på ski, bruke akebrett og andre vinter aktiviteter. Vi fryser vann, og ser hva som skjer. Vi har friluftsuke i to uker. Da starter vi med en offisiell åpning. I løpet av ukene har vi varierte aktiviteter tilrettelagt både for de små og de store barna. Siste dag avsluttes høytidelig der alle barna får diplom. I løpet av disse to ukene, dra alle ungene og de voksne på en dagstur bort fra barnehagen. Hvor vi drar bestemmer vi noen uker i forveien. Målet er å oppleve noe nytt, og skape en fellesfølelse. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verksted Klubb Utflukt ALLMØTE Kl Kl Kl Vårjevndøgn Husk å stille klokka 1 time fram! Sommertid starter Hms - møte Personalmøte Styremøte kl.20

19 Fokus: Kreativitet og skaperglede VINTERAKTIVITETER I vintermånedene mars og april skjer det mange endringer i naturen. Vinter slipper taket og går over til vår. Mens vi i mars er opptatt av tradisjonelle vinteraktiviteter begynner vi å lete etter vårtegn i april. Vi kan f.eks eksperimentere med å så frø i potter, for så å se etter hva som skjer når det begynner å spire. I mars og april har vi tema uterommet. Vi er mye ute, og aktivitetene varierte. I en hverdag der været kan være utfordrende er det derfor viktig å fokusere på kreativitet og skapergleder. Å bruke pensel og maleskrin ute i sneen er spennende, og engasjerer til å skape flotte kunstverk. KUNSTUKA De siste 3 årene har vi hatt en uke i barnehagen som vi kaller kunstuka. Da inviterer vi inn en kunstner som kommer og har opplæring og veiledning av alle barn og voksne i barnehagen i sitt eget kunstfelt. Hovedfokus den uka er da kunstnerens arbeid. Dette har etterhvert blitt en tradisjon. Og både barn og de voksne syns det er spennende. Og kunstneren er med på å motivere og engasjere til nye tanker og ideer. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verksted Klubb Utflukt Hms - møte Personalmøte Styremøte kl.20

20 Fokus: Miljøet rundt oss OPPRYDDING I mai begynner sneen å smelte og mye rart dukker opp. Vi bruker denne måneden til å rydde opp og stelle litt rundt oss -både ute og inne i barnehagen. På turdager tar vi med oss poser og hansker, og prøver å rydde i nærmiljøet hvor vi bruker å gå på tur. Mye av aktiviteter som vi har gjort inne flyttes ut, eks. samlinger og forestillinger. Som en del av den norske kulturarven feirer vi nasjonaldagen i barnehagen. Vi går i tog, synger sanger, leker og har egen pølsebod. KUNSTUTSTILLING PÅ KULTURHUSET En av de største begivenhetene i Kulturbarnehagen er den årlige kunstutstillinga på Kulturhuset. I år er det 10. året vi henger opp utstilling her, og det er vi veldig stolte av. Vi tar med tegninger, malerier og annen kunst som barna har laget, og lager utstilling. På selve åpningsdagen blir barnas familie invitert. Da har vi snorklipping, litt underholdning og servering av kanapeer. Utstillinga henger oppe i minst 3 uker og er tilgjengelig for alle som besøker Kulturhuset. JUBILEUM: Kunstutstillinga på Kulturhuset 10 ÅR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17 1 Offentlig høytidsdag Verksted Klubb Utflukt Kristi himmelfart Pinse 1. pinsedag 20 Kl.18.00: SU møte pinsedag Fra nå av blir det Kl Personalmøte ikke faste turdager! Styremøte kl.20 Kl

21 Fokus: Miljøet rundt oss MILJØVERN Fokus for mai og juni er miljøet rundt oss, mens det overordnede tema er miljøvern. Å ta vare på naturen og miljøet er viktig for oss i barnehagen. Det betyr blant annet at vi er bevisst på hvordan vi håndterer søppel, og tenker gjenbruk. For oss voksne handler det om å endre uvaner og finne enkle, men gode løsninger. Som rollemodeller for barna er det viktig å vise på en tydelig måte hva som må gjøres for at naturen og miljøet rundt oss ikke ødelegges. I juni 2014 startet vi opp med kildesortering. På sikt ønsker vi å bli et miljøfyrtårn. Dette er en prosess som vi kommer til å bruke tid på. SOMMERTID Juni er en måned med mange aktiviteter. Mye skal forberedes og avsluttes før vi tar ferie. Som en avslutning på barnehagetiden har Isbjørnklubben overnatting i barnehagen eller et annet sted. De har også en egenskrevet avslutningsforestilling som de viser for de andre avdelinger og sine familier. I juni har vi sommerfest for alle barna og foreldrene. Da fyrer vi opp i grillen og koser oss ute i finværet. 7.juni inviterer vi nye barn som skal begynne i barnehagen på besøk. De får se barnehagen, møte personalet og møte noen av barna de skal gå sammen med. De som skal over fra liten- til storavdeling er på besøk på den avdelinga de skal begynne på til høsten. Ved å bli litt kjent med hverandre på forhånd vil oppstarten til høsten bli "litt mykere". RYDDING AV LEKER OG UTSTYR Omtrent hver dag bruker vi tid til å forklare for barna at det er viktig å ta vare på egne og andres ting. Leker og utstyr som finnes i barnehagen har både barn og voksne ansvar for. Hvis vi ikke tar vare på disse kan de forsvinne eller bli ødelagt! I dette arbeidet er det utrolig viktig at foreldrene er delaktige, både som hjelpere og rollemodeller. En fin rutine er derfor å rydde etter seg når man forlater barnehagen. Det er både surt og leit å stå lenge etter arbeidstid og bruke tid til rydding alene. Hjelp derfor barna å rydde etter seg, enten de er ute eller inne. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Verdens miljødag Personalmøte Hms møte Kl.18.00: SU møte Sommersolverv årets lengste dag! Skolene har sommerferie Styremøte kl

22 Fokus: Sommer og ferietid FERIETID Alle trenger ferie! Ferie er avbrekk fra det daglige. Alle barn og voksne skal ha minimum 4 uker ferie i barnehageåret som er fra 1. august juli. Juli er siste måneden i barnehageåret, og generelt er det færre barn i barnehagen. Personalet avvikler sin ferie denne måneden. De to ukene barnehagen har stengt er obligatorisk ferie for barna og personalet. Se forøvrig hva som står i vedtektene på barnehagens hjemmeside. I juli er barna fra Tusseskogen og Lillestubben sammens på en avdeling, og barna fra Hamperokken og Huldrestua er sammens. Grunn for dette er bla. at det er færre barn i barnehagen, og det er færre fast ansatte på jobb. Det kan forekomme at foreldre og barn møter på vikarer. Vikarene går ikke tidlig- og senvakt alene. I juli bruker vi mye tid til å være ute, og gå på turer i nærområdet. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SFO tar sommerferie sommerleker ute

23 JULEFERIE 2015 Vi nærmer oss julog spørsmålet om julefri melder seg. For å kunne sette opp vaktlister - evt. få avviklet avspasering vil vi ha tilbakemelding fra alle barna når de tar juleferie. Barnets navn: kommer Kommer ikke Fredag Mandag Tirsdag Barnehagen har stengt fra onsdag 23. desember - søndag 3.januar. Andre fridager: Innleveres fredag 11.desember 2015 Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte. Birgitta Czyz, mail: tlf Andre ferieuker / fridager: Foresattes underskrift:

24 PÅSKEFERIE 2016 Vi nærmer oss påsken og spørsmålet om påskefri melder seg. For å kunne sette opp vaktlister for påskeuken - evt. få avviklet avspasering i påskeuka, vil vi ha tilbakemelding fra alle barna om fri i forbindelse med høytiden. Barnets navn: Kommer Kommer ikke Fredag 18. mars mandag 21. mars tirsdag 22. mars onsdag 23. mars Barnehagen har stengt fra kl onsdag før skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag. Andre fridager: Innleveres fredag 4.mars 2015 Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte. Birgitta Czyz, mail: tlf Fra barnehagens vedtekter: 13 Åpningstider/ areal 1. Mandag fredag kl Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr. 2. Juleferie f.o.m t.o.m Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å organisere barnepass i forbindelse med juleferien. 3. Påskeferie f.o.m onsdag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag. 4. Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august 31. juli. Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni 31. juli (15 dager). Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak. Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli. Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkes særskilt. 5. Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen. Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd. Andre ferieuker / fridager: Foresattes underskrift:

25 FERIE 2016 I henhold til paragraf 13, punkt 4 i vedtektene for Kulturbarnehagen (se nedenfor), skal hvert barn ha minimum 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, dvs. fra 1. August 2015 til 31. Juli Barnas ferie må være avklart med oss senest fredag 15. april De som slutter i barnehagen skal ha avviklet ferien sin før 31.juli Barnehagen har stengt fra juli, dvs. uke 28 og 29. Da må barna ha ferie. For at barnehagen skal kunne driftes mest mulig kostnadsoptimalt, og for å unngå inntak av flere vikarer i sommer er det svært viktig at barn som er satt opp på ferie ikke kommer, samt at de barna som skal komme i barnehagen faktisk kommer! Vennligst fyll ut vedlagte svarslipp, leveres på avdelinga innen 15. april Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte. Birgitta Czyz, mail: tlf Fra barnehagens vedtekter: 13 Åpningstider/ areal 1. Mandag fredag kl Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr. 2. Juleferie f.o.m t.o.m Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å organisere barnepass i forbindelse med juleferien. 3. Påskeferie f.o.m onsdag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag. 4. Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august 31. juli. Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni 31. juli (15 dager). Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak. Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli. Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkes særskilt. 5. Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen. Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd. Barnets navn: skal ha ferie følgende uker (sett kryss): Uke Dato 30/5-5/6 6-12/ / /6 27/6-3/7 4-10/ / / /7 Ferie Barnehagen stengt Andre ferieuker / fridager: Foresattes underskrift:

26

27 NOTATER Utgitt: August 2014

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN Barnehagen har etterhvert fått en god del planer som vi må forholde oss til. Noen av disse er Lov om Barnehager, Rammeplanen med fagområder,

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Spiren Aluvegen 91 2319 Hamar Tlf: 94130122 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår i Hamar gårdsbarnehage. August er en måned

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2011/2012

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2011/2012 Årsplan for Glomfjord barnehage Barnehageåret 2011/2012 Velkommen til et nytt barnehageår!. Vi vil ønske nye og gamle barn velkommen til et nytt barnehageår, og vi vet at vi går et spennende år i møte.

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune.

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune. ÅRSPLAN FOR MESTERVIK BARNEHAGE «MESTERVIK BARNEHAGE SKAL VÆRE EN TRYGG PLASS Å VOKSE» Barnehageåret 2009-2010 Adresser: Mestervik Barnehage Mestermannsveien 12 9055 Mestervik Enhetsleder mailadresse:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

Saksliste til allmøtet KULTURBARNEHAGEN HØSTEN 2016

Saksliste til allmøtet KULTURBARNEHAGEN HØSTEN 2016 Saksliste til allmøtet KULTURBARNEHAGEN HØSTEN 2016 Tid: Torsdag 20.oktober kl.1930 20.30 Sted: Kulturbarnehagen 1 Dagsorden 2 Endringer i vedtektene 3 Valg 4 Innkomne saker 1 1. Dagsorden a. Valg av møteleder

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2016 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 91 63 95 86 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 988 19 558 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår!

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE

FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-17 1 Kjære foreldre! Vi ønsker alle velkommen til et nytt og spennende år i Fosnaheim Naturbarnehage! I år er vi til sammen 21 barn og 5 voksne i barnehagen. Liv,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

MÅNEDSBREV SEPTEMBER

MÅNEDSBREV SEPTEMBER MÅNEDSBREV SEPTEMBER STEINRØYSA Så var august også forbi, Vi har også denne månedne fått kjenne litt på sommer varmen og fått noen fine dager ute. Vi har i august måned hatt fokus på å bli kjent, og trygge,

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST 1 Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Hei alle sammen. kanskje du vil være min? Hipp hurra, jeg blir så glad når andre sier ja!

Hei alle sammen. kanskje du vil være min? Hipp hurra, jeg blir så glad når andre sier ja! Hei alle sammen Velkommen til nytt barnehageår, hvor temaet for vårt prosjekt er «du og jeg og musikken». Gjennom lek, sosialt samvær, spill, bevegelse, sang, musikk og forming skal vi lære masse om oss

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN KLINGA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN KLINGA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN KLINGA FAMILIEBARNEHAGE 2013 2014 1 Innhold: 1. Innledning side 3 2. Målsetning/Tema side 3 3. Overgang fra barnehage til skole side 3 4. Temaplan side 4 5. Barnegruppene og personalet side 5 6.

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer