Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4."

Transkript

1 Barnehageåret 2013/2014

2 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende innhold i hverdagsaktiviteter side 8 Omsorg, oppdragelse, lek, læring i barnehagen side 9 Barnas medvirkning og foreldresamarbeid side 10 De sju fagområder side 12 Årets tema kunst og kultur året rundt side 15 Årsoversikt tema side 16

3 Informasjon om årsplanen I henhold til offentlige forskrifter om barnehagedrift er enhver barnehage pålagt å skrive årsplan som skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplan er en del av den dokumentasjonen vi gjør i barnehagen og et arbeidsredskap for personalet. Rammeplanen sier: (Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, del III) Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg til årsplanen bør utformes planer for kortere perioder. Barnehagens planer bør ses i sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og av barns oppvekstmiljø. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Årsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Mål og retningslinjer: Rammeplanen, barnehageloven og vedtekter for Spurven Familiebarnehage er vårt utgangspunkt for arbeidet i barnehagen. Målrettet arbeid er viktig for å ivareta barnehagens faglige nivå og utvikling. Loven sier; Barnehagen skal være med å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

4 Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Personalet Vi er en privat barnehage i et privat hjem og vi har drevet familiebarnehage siden Vi har frem til våren 2013 i hovedsak vært et småbarnstilbud fra 0 til 3 år, men kan ha barn helt opp til skolealder. Fra og med høsten 2013 har vi endret fra 0-3 år til 0-4 år som vår prioriterte aldersgruppe. Spurven familiebarnehage eies og drives av Wenche Håkonsen Trutt. Hvis dere har administrative/økonomiske spørsmål, bes de rettes til Wenche direkte. Liv Lange er ansatt som førskolelærer i 40 % stilling. Hun er tilbake fra en utvidet svangerskapspermisjon og er på arbeid fra og med mandag Wenche Trutt eier og driver barnehagen og er barnehagens styrer. Hun arbeider 3 dager i barnehagen. Dagny Helmen er barne- og ungdomsarbeider og er på plass daglig. Lidya Behre Gherbe er barnehageassistent og har vært i barnehagen siden 1.november Hun arbeide fem dager i uken i barnehagen. Vi har et tett samarbeid med vår samarbeidsbarnehage Regnbuen, som holder til i vår nabogate. Vi har utviklet et forum for pedagogisk innhold der vi løpende diskuterer barnehagehverdagen. Vi nyter godt av hverandres kompetanse og hjelper hverandre om det er nødvendig. Vi benytter oss av voksne vikarer med god erfaring med barnepass og stell. Ekstrahjelper vil vi ha i perioder vi har behov for det i tillegg til øvrig personale. Viktor Trutt vil av og til delta på tur eller annet opplegg dersom det er behov, i tillegg til at han også er pedagog knyttet til anatomi og motorisk utvikling. Adr. til bhg: Tlf. nr til bhg: Tlf. nr. til eier: Klemmaveien Harestua

5 Våre verdier Vi ser ditt barn, og tilbyr individuell tilrettelegging. Vi vektlegger en myk overgang fra mor/far til barnehagen. Vi tilbyr en hjemlig atmosfære, og gjør barna kjent med huslige sysler. Vi jobber aktivt med tradisjoner og kultur, og markerer høytider og merkedager i løpet av året. Vi bruker naturen aktivt i lek og læring, og lar oss inspirere av årstidens muligheter. Barna er ulykkesforsikret i barnehagen Alle som jobber i barnehagen har lovbestemt taushetsplikt, dette gjelder også i samarbeidet Mellom Spurven og Regnbuen barnehage. Dagsrytme Dagsrytmen sier noe om hvordan vi vanligvis organiserer dagen i barnehagen. Det å ha en fast rytme i løpet av dagen, gir barna mulighet til å skaffe seg en oversikt over hva som skal skje i løpet av dagen. Vi mener at små barn har behov for faste rammer i sin egen hverdag, og at de blir trygge når de ser og opplever at dagene følger et visst program i et gitt mønster. Allikevel er det viktig å være fleksible og ta hensyn til enkeltbarnet i gruppa. Barnehagen åpner kl og stenger kl Mellom kl og kl har vi kjernetid. Dvs. at det er i dette tidspunktet vi har ulike og organiserte aktiviteter. Blir barnet levert etter eller hentet før kl er det fint om dere gir personalet beskjed om dette. Kl Kl Ca. Kl Ca. Kl Ca. Kl Ca. Kl Ca. Kl Kl Barnehagen åpner Felles frokost avsluttes Samlingsstund Frilek ute/inne Formiddagsmat Soving Lettmåltid, brød og frukt Barnehagen stenger.

6

7 Praktiske opplysninger for barnehageåret 2013/2014 Juleferie: Barnehagen stenger Siste dag før ferien er fredag 20.12, første dag etter ferien er torsdag Fredag stenger barnehagen kl Påskeferie: Barnehagen er stengt i uke 16. Første dag etter ferien, er tirsdag Sommerferie: Planleggingsdager: Sykdom: Barnet må ha med seg: Merking av klær: Bursdagsfeiring: Barnehagen er stengt i ukene 27, 28, 29 og 30. Fredag 27.juni er siste dag før ferien. Mandag , fredag , fredag , fredag og fredag Barnehagen er stengt disse dagene, da personalet planlegger barnehagens innhold. Vi ønsker å få beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen. Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen, ringer vi til dere. Smittsomme barnesykdommer og annet som er av betydning for barnehagen, ønsker vi å få beskjed om. Tøfler/innesko/innesandaler Skiftetøy som ligger i sekken eller i kurven i barnehagen. Bleier som ligger i barnehagen. Regntøy/parkdress og klær alt etter værforhold. Det er viktig at dere merker alle klær og sko, slik at vi vet hvem som eier hva. Vi flagger og lager krone. Vi har en bursdagsmeny som vi i samarbeid med barna og foreldrene velger i til bursdagen. Vi ønsker ikke at foreldrene tar med kake eller annet søtt til bursdagen. Årsoversikt over aktiviteter: Foreldrekaffe i uke 33, kl Grøtfest i uke 50 sammen med Regnbuen (ikke foreldre) Julefrokost i desember Karneval i uke 7 Påskefrokost i uke 15 fra kl Mai feiring i uke 20 Sommerfest arrangeres av foreldrekontakter i samarbeid med personalet i slutten av juni

8 Sykdom i barnehagen For å redusere smitte av ulik sykdom, ønsker vi at dere forholder dere til følgende retningslinjer: Øyekatarr: Øyekatarr smitter så lenge det ikke behandles med øyedråper. Den første behandlingsdagen MÅ barnet holdes hjemme på grunn av smitte, barnet kan komme i barnehagen neste dag. Dersom barnet begynner behandling på ettermiddagen, må barnet være hjemme påfølgende dag. Dersom det væsker fra øynene, bør barnet være hjemme på grunn av smittefaren. Oppkast/diare: Barnet smitter så lenge det har oppkast eller diaré og det kan være smittsomt inntil 48 timer etterpå. Vi anbefaler derfor at barnet holdes hjemme minst to dager etter endt oppkast/diare. Feber: Barnet bør holdes hjemme en hel dag uten feber, før det sendes i barnehagen. Ellers er allmenntilstanden selvsagt viktig, og det er dere foreldre som kjenner barnet best og må vurdere det enkelte tilfelle. Vi minner også om at det er viktig å koke smokker og vaske kosebamser/ kluter og lignende etter sykdom. Forkjølelse, feber, øyekatarr, oppkast osv. vil alltid oppstå der hvor det er mange barn i sammen, og smitte er ikke alltid til å unngå, men vi gjør alle vårt beste for å hindre så mye smitte som mulig

9 Gjennomløpende innhold i hverdagsaktiviteter Situasjon: Mål: Arbeidsmåte: Hente og bringe Barn og foreldre skal bli godt mottatt og føle seg velkommen. Foreldrene skal få tilbakemelding på eget barn Vi møter foreldre/barn i gangen, og prøver å få i gang en samtale både med barn/foreldre. Vi tar initiativ når barnet blir levert, og støtter det på sine følelser, før vi eventuelt avleder, situasjonen Personalet skal få informasjon fra dersom det må til. Personalet forteller om dagens foreldrene hendelser og opplevelser, og spør foreldrene om det er noe de vil formidle. Sosialt samspill/ Basis Kompetanse Lek Måltid Hvile Barnet skal: - kunne ta og opprettholde kontakt med andre - utvikle et positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne - utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet - kunne ta andres roller og se en sak fra flere synsvinkler - kunne samarbeide, ta hensyn og vise omsorg for andre - lære seg og selv å bidra til å utforme positive normer for samhandling - utvikle et godt muntlig språk - kunne kommunisere effektivt på ulike plan Barna skal få oppleve gleden ved å delta i lek inne/ute, alene og sammen med andre. Barna skal få opplevelser /impulser som stimulerer til ulike typer lek. De voksne skal ha en aktiv holdning til barns lek. Barna skal oppleve et hyggelig måltid, der de kan spise seg mette. Barna skal få lære bordskikk og ord/begreper i forhold til måltidet. Barna skal få smake på ulike typer mat. Barna skal få dekket sitt behov for hvile Personalet skal bidra til at barna får erfaringer innenfor alle områdene i basiskompetansen i løpet av barnehagehverdagen. Barna skal få trening i å dele leker, vente på tur, vise omsorg og hensyn. Barna skal få oppleve at alle blir hørt og sett, og at alle er like verdifulle. I leken trener barna evnen til rolletaking og oppøver språket. De voksne er bevisste sin rolle som modeller i samspillet med både barn og andre voksne. Vi vektlegger en hyggelig tone og god folkeskikk både mellom barna og mellom barn og voksne. Vi sitter sammen med barna på gulvet i lekesituasjonen, og formidler en lekende holdning til barna både når vi leker ute og inne. Vi bruker opplevelser fra virkeligheten, bøker, sanger med mer, til inspirasjon i lek. Vi hjelper barn inn i leken, og formidler en inkluderende holdning til andre. Vi veileder barna i konflikter. Vi synger bordvers, og sitter sammen rundt bordet, og prøver å få i gang en hyggelig prat. Barna får bestemme hva de vil ha på maten, og de som kan, får smøre maten selv. Vi bruker god tid slik at alle får spise seg mette. Vi bruker språket aktivt, slik at barna lærer navnet på ulike typer mat og begreper i matsituasjonen. Barna skal få sove/hvile, alt etter behov, og i samarbeid med foreldrene med hensyn til soverutiner.

10 Omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen skal arbeide med områdene omsorg, oppdragelse, lek og læring. I tillegg til barns og foreldres medvirkning i barnehagen og hvordan barnehagen følger lovens bestemmelser om innhold følges, dokumenteres og vurderes. Vi vil derfor skrive litt om dette på de følgende sider. (Rammeplanen, kap.4) Omsorg og oppdragelse En relasjon som er preget av omsorg består av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Barnehagen skal tilby barna et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Oppdragelse må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Personalet i barnehagen må kunne begrunne verdimessige standpunkter knyttet til oppdragelse både overfor seg selv og foreldrene. Det er viktig at vi voksne i barnehagen tar imot hvert enkelt barn på en god måte, er trøstende, anerkjenner barnet, setter tydelige grenser, er forutsigbare og gir gode rutiner Lek Lek er barnas viktigste uttrykksform og leken skal ha en framtredende plass i barnas barnehagehverdag. I leken prøver barna ut erfaringer, opplevelser og utvikler tanker. I leken utløses barnas naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Gjennom leken overfører de større barna trekk i barnekulturen til de som er mindre. Barna både opplever og lærer masse gjennom ulike lekesituasjoner. Det er derfor viktig at personalet hjelper alle barn til å inkluderes i leken, deltar aktivt i barns lek og trekker seg tilbake når det er riktig og er tilgjengelig for barn som leker.

11 Læring Lek og læring er to forskjellige fenomener, men når vi tenker pedagogisk og i forhold til barnas utvikling, kan lek og læring også sies å være to sider av samme sak. Læring kan skje gjennom lek og lek kan være et viktig element i læring. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Det er da viktig at personalet i barnehagen har et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Personalet må dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos barna. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenligninger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med former og tall. De tilegner seg matematiske begreper og får erfaringer med former og mønster gjennom lek. De får erfaringer med ulike type størrelser, former og mål gjennom sammenligning og sortering. Omsorg, lek, læring og danning I henhold til barnehageloven 2 er barnehagen en pedagogisk virksomhet. Synet på barnet som likeverdig medspiller og aktiv medskaper, er viktig. Det mest grunnleggende for barnet er omsorg og trygghet som må være ivaretatt, før andre behov utløses. Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv. Leken er livsnødvendig står det i St. m. 41. Leken har en egenverdi og er en grunnleggende livs og læringsform som barn og voksne kan uttrykke seg igjennom. (for barna og er en del av barnekulturen) Vi ønsker at barna skal ta i bruk naturen som lekeplass og at det skal inspirere til lek som tilrettelagte lekeplasser ikke kan gi. Frileken hvor barnet kan fordype seg alene eller sammen med andre barn, gir rike muligheter for utforsking, opplevelser og erfaringer. Dette krever voksne som kan observere og som er sensitive for barns lekesignaler. Det vil være behov for voksne som gir inspirasjon og er deltakende i barns lek, og som kan bistå barn som ikke

12 mestrer leken. (I denne sammenhengen er det viktig med engasjerte voksne som deltar aktivt i barnas lek, og som tør å gi seg hen til lekens regler sammen med barna. Samtidig må vi gi rolleleken gode vilkår og delta og gå inn i leken om et barn står utenfor leken av en eller annen grunn.) I leken gis det mulighet til blant annet bearbeiding av opplevelser, vennskapsrelasjoner, læring og opplevelse av en indre ro og flyt. Sosial kompetanse I leken er det sosiale samspillet en viktig del og har dette høy prioritet, både barna seg i mellom og mellom barn og voksne. Det er viktig at barna lærer selvhevdelse, selvkontroll, empati, prososial atferd, lek, glede og humor. I samlek og samarbeid mellom barn og mellom barn og voksne er det rike muligheter for å stimulere disse ferdighetene, samtidig som disse ferdighetene er en forutsetning for å delta og bygge et godt sosialt miljø. Barnehagen blir en arena for å lære sosial kompetanse, der barn erverver seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er viktig for sosial fungering i samfunnet. Et nytt begrep er danning, som er noe mer enn bare læring og oppdragelse. Det er en livslang prosess og som skapes i samvær med andre mennesker. Danning skapes i møte med egen og andres kulturers verdier og normer. Dannelse handler om å kunne reflektere over egne handlinger og dermed kunne endre og utvikle seg, utifra hvem vi møter, hva vi opplever og inntrykkene vi får. Vi er hele livet på en lang reise. I barnehagen vil arbeidet med danning være knyttet opp mot barns medvirkning, men det handler om gjensidighet og er noe mer enn å bli sett og hørt. Derfor jobbes det mye med inkludering og hvordan vi skal være mot hverandre, blant annet gjennom eventyr og dramatisering. Fysiske miljø Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle får gode muligheter for deltakelse i lek og andre aktiviteter. Barnehagen er nært knyttet til naturen. Naturen er tilpasset alles ferdighetsnivå på ulike måter, og naturens tilgjengelighet er der uansett nivå og ferdighet. Uteleken og friluftslivet vil bidra til at barna utvikler både kroppsbeherskelse og motorikk. Her er det viktig å tenke over at den bevegelseserfaring som barn får i førskolealder, vil være avgjørende for den motoriske standard i voksen alder. Derfor er det svært viktig å gi barna

13 gode vilkår for bevegelse i barnehagen ved å la de få bevege seg i ulendt terreng, klatre, balansere, hoppe og løpe. Det er av stor betydning å gi barna mulighet for å automatisere de grunnleggende bevegelsene. De voksne må ha en positiv holdning til det å bevege seg og være aktivt deltakende, og være gode rollemodeller for barna. Motivering og stimulering til bevegelse er en vesentlig del av de voksnes arbeid utendørs. Samtidig er det trivelig å ta vare på den gode opplevelsen som naturen kan gi oss. Barnas medvirkning I følge den nye rammeplanen og barnehageloven 3, skal barna nå få større mulighet til å få innflytelse på hvordan deres hverdag skal være. Barna skal være med medvirkende til hva som skal skje av aktiviteter og hvilke temaer vi skal jobbe med. Barns medvirkningskraft krever tid og rom for å lytte og samtale. Dette er naturligvis ikke like enkelt med de aller minste barna, derfor er det desto viktig at vi voksne er fysisk nær barna. Under dette punktet er det viktig å nevne at de voksne skal vise hensyn til barnas meninger og barna skal vise hensyn til de andre barnas meninger. Små barn forstår mye selv om de ikke kan uttrykke seg så veldig mye selv. Det er viktig å merke seg at medvirkning ikke betyr medbestemmelse. Med medbestemmelse vil betydningen av ansvarliggjøring bli en annen, og små barn kan ikke forventes å forstå konsekvensene av en beslutning. De voksne har ansvaret og barna skal sees og høres og tolkes. Vi må se etter de verbale og nonverbale uttrykkene barnet har. Ved å gi barnet mulighet til å påvirke egen hverdag, bli sett og hørt uten at det alltid får viljen sin, oppøves barnets evne og forståelse for det demokratiet vi lever i. Dette krever voksne som kan tolke barns språk og uttrykksmåter, og som kan gi rom for barns medvirkning i hverdagen på en måte som ivaretar alle barn i barnehagen. Dokumentasjon og vurdering vil danne grunnlaget for refleksjon og eventuelle endringer underveis.

14 Foreldres medvirkning og samarbeid Det legges stor vekt på samarbeid med hjemmet, og kontakten mellom hjemmet og barnehagen skal være preget av forståelse og samarbeid. Med det mener vi gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Vi ønsker å ha en god dialog med foreldrene om alt som skjer i barnas hverdag, og vi ønsker å skape trygghet og tillit mellom foreldrene og personalet. Vi er alltid åpne for tips og ideer, ris og ros. Har noen noe de vil komme med passer det fint å ta det ved levering/henting eller ta en telefon til barnehagen. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Sammen med foreldrene ønsker vi å skape en best mulig hverdag for det enkelte barn. I gangen har vi en informasjonstavle, her vil det henge blant annet månedsplan, månedsrapport og annen nyttig informasjon. Slik blir Barnehagelovens bestemmelser om innhold fulgt opp, vurdert og dokumentert Planlegging krever at vi tar hensyn til de bestemmelsene loven har satt, men samtidig må det tilpasses en konkret virkelighet. Vi vurderer underveis hvordan planer og aktiviteter har fungert og noterer. Vi tar også i mot synspunkter om innholdet i barnehagehverdagens aktiviteter fra utestående, eksempelvis foreldrene. Vurdering er nødvendig for å kunne utvikle og forbedre virksomheten og innebærer at vi stiller spørsmål ved vårt arbeid. For personalet er det viktig å vurdere om vi har nådd målene vi satte oss. Vurderingen vår skal resultere i en beslutning om hvordan vi skal arbeide videre. Gjennom dokumentasjon kan barnehagen gi foreldre, kommunen og andre interesserte nyttig informasjon om hva vi har gjort i løpet av barnehageåret.

15 Fagområdene I rammeplanen heter det at barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. Dette året har vi valgt å fokusere på læring i naturen, men vi kommer også til å være innom de andre temaene i løpet av barnehageåret. Under presenterer vi de sju fagområdene og beskriver kort hva de går ut på. 1 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og selv være avsender av et budskap. For de aller yngste må vi tolke hva barna mener, og det er viktig at vi setter ord på det vi mener/tror barna vil fortelle oss. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, dikt, regler og sang. Hva kan personalet gjøre for å ivareta dette fagområdet? Vi må lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barna Vi må bli kjent med bøker, sanger, bilder Vi må være bevisste og sette ord på ting, følelser og hva vi gjør, vi må med andre ord bruke språket vårt aktivt! Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: o lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med tallsiffer og bokstaver o videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert ordforråd o får oppleve gleden ved å lytte til rim, regler og sang o stimulerer språket ved aktiv benevning fra de voksne

16 o kan ta ordet og fortelle om egne opplevelser og historier o bruker sitt språk for å uttrykke ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær 2 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Når barnet begynner å gå og klarer å bevege seg mer fritt, vil det åpne seg en ny verden for dem. Selvfølelsen øker når de opplever å mestre nye kroppslige ferdigheter. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen sin. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av naturen kan her gi mange muligheter og utfordringer. Barns kontakt med andre barn, starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for barns sosiale kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile, er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Det er viktig å ta hensyn til barnas individuelle behov. Hva kan personalet gjøre for å ivareta dette fagområdet? Prioritere ute tid, bruke utearealet som en naturlig del av vår lekearena Prøve å gå på turer utenfor barnehagens område, gjerne en dag i uken Formidle betydningen av sunt og variert kosthold og gode vaner 3 Kunst, kultur og kreativitet Herunder kommer musikk, bevegelse, forming og dramatisering. For de aller yngste blir formingsaktiviteter ofte utforsking av nye materialer, samtidig som de ser at de skaper noe, mens de større opplever å skape noe selv. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å skape eller gjøre noe felles. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Hva kan personalet gjøre for å ivareta dette fagområdet? Vi må ta i bruk fantasien, kreativ tenkning og skaperglede Sørge for at barna har tilgang til bøker, bilder, instrumenter og rikelig variert materiale Dele barnegruppa i mindre lekegrupper, eksempelvis maling/plastelina/sangleker/klosser/flytteleker/tog/bil

17 Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: o får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring o skaffer seg gode erfaringer gjennom varierte og allsidige bevegelser og utfordringer o utvikler respekt og forståelse for egen kropp og for at alle er forskjellige o videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grov og finmotorikk o utvikler glede ved bruk av naturen til kroppslige utfordringer o lærer å ta vare på miljøet og naturen o utvikler positive holdninger til friluftsliv o får lære om sunt og riktig kosthold o stimulere barna til å bli selvstendige i påkledning og matsituasjon o lære god håndhygiene 4 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Barna skal få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling med forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesket og naturen. Hva kan personalet gjøre for å ivareta dette fagområdet? o Være nysgjerrig i sammen med barnet o Stimulere barna til å iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien Barnehagen skal bidra til at barna: o opplever naturen og kan undre seg over naturens mangfoldighet o opplever glede ved å ferdes i naturen o får innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen o får erfaringer og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet o lærer å undre seg og iaktta naturens fenomener o får erfaring med planter og vekster gjennom såing og høsting i hage og skog. o blir kjent med ulike eksperiment

18 5 Etikk, religion og filosofi Gjennom samspillsituasjoner mellom barn og voksne prøver vi å lære barna normer og verdier som er sentrale i vår kultur. Barna skal lære å ta hensyn til hverandre, respektere hverandre og ha tillitt til hverandre. Evne til empati er også viktig. Omsorg er et viktig stikkord her. Vi som voksne må være gode forbilder/modeller for barna. Hva kan personalet gjøre for å ivareta dette fagområdet? Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt Skape rom for opplevelser, ettertanke og gode samtaler La den kristne kulturarven komme til uttrykk gjennom høytidsmarkeringer som jul og påske Vise toleranse og lese hverandres ansikt og uttrykk 6 Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Hva kan personalet gjøre for å ivareta dette fagområdet? Arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnets forutsetning 7 Antall, rom og form Gjennom lek med for eksempel klosser kan barna bygge og konstruere, og det er like morsomt å rive ned byggverket igjen. Puttekasser med ulike former, sortering av leker etc. Hva kan personalet gjøre for å ivareta dette fagområdet? Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål Vi kan eksempelvis være litt bevisst på begrepsbruk, som å legge vekt på liten bil, stor kloss, og når de minste barna ligger på stellebordet, kan vi telle tær og fingre. En fot, en sokk, nå løfter jeg deg ned fra stellebordet osv.

19 Kunst og Kultur året rundt I rammeplan for barnehagen står følgende om fagområdet Kunst, kultur og kreativitet: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser (Rammeplan for barnehagen s.36). Dette ønsker vi å bidra til, at barna både skal få rike muligheter til å oppleve kunst og kultur, samt selv å uttrykke seg kreativt. Vi vil fokusere på farger, maling, dans, musikk, dramatisering og eventyr. Barna skal få rike muligheter til å utfolde seg og eksperimentere med de ulike fargene, gjennom blant annet maling. Forskning i forhold til barn som maler til klassisk musikk, viser at barna både er mer konsentrert og bruker for eksempel større sirkelbevegelser, enn når barna ikke maler til musikk. Dette ønsker vi å gi rom for, gjerne også til andre musikkformer. Det finnes mange klassiske eventyr og andre fortellinger som er fengende for små barn. De inneholder som regel også fine elementer for læring og begrepstrening. Vi vil iblant dramatisere eventyrene for barna, og noen ganger la barna være med i dramatiseringen. Samtidig trekker vi også inn andre fagområder, slik at barna lærer noe om bl.a. antall, rom og form. I eventyret om De tre bukkene bruse finnes for eksempel muligheter til å lære om antall bukker, ulike størrelser på dem, osv. Dans er en naturlig uttrykksform for barn i alle aldre, men spesielt festlig kan det være å nettopp betrakte de aller minste når man setter på musikk med rytme, eller spiller selv. De begynner som regel å bevege seg taktfast til musikken helt uoppfordret! Det vil vi gi rikelig med anledning til, gjennom ulike musikkformer. Det finnes en hel del historier og eventyr som er nært knyttet til naturen, og som vi ønsker å formidle til barna. For små barn er førstehåndserfaringer viktige, det vil si at barna skal få kjennskap til, og lære mer og bedre ved å oppleve å erfare ting selv. Det er viktig at de voksne

20 er tilgjengelige og tilstede, og formidler kunnskap og holdninger når barnet selv er opptatt med samme tema. Vi vil ha månedens dyr, som vi snakker om og synger sanger om. I tillegg kommer vi til å velge oss ut månedens farge, hvor vi vil ha fokus på de ulike farger. Se på farger, se hvilke farger vi har på oss og hvilke farger vi har rundt oss. For de største barna er vi bevisste på bruken av begreper: Ute, inne, over, under, mellom, før, etter, tung, lett, hard og myk mm. Kunst, kultur og kreativitet Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Gjennom rike og varierte erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna o tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede o utvikler sin evne til å bearbeide sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet o styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk o får uttrykke seg gjennom dans, delta i dramatisering, sang og musikk, o barna skal bli kjent med ulike formingsmaterialer Mål i forhold til temaet: Barna skal få sanseopplevelser med farger, musikk og eventyr Barna skal få stimulert syn, lukt, smak, hørsel og bevegelse og følelsessansen. Barna skal lære noe om de ulike fargene Hva skjer i naturen om høsten, vinteren, våren og sommeren? Hvilke farger kommer til uttrykk? Det blir naturlig å følge årstidene i forhold til farger, da vi også vektlegger at barna skal være mye ute og få et nært forhold til naturen. Barna skal få oppleve gleden ved å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og personlige uttrykk gjennom kunst.

21 Barna skal oppdage kunst og kultur som ressurs. Få styrket sin kulturelle identitet og personlige uttrykk, utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Barna skal bli kjent med historier, eventyr og sanger som er en del av vår kultur Barna skal bli kjent med både nye og gamle kulturverdier. Barna skal få oppleve gleden ved å bli lest/sunget for, samt øve opp konsentrasjonsevnen. Barna skal lære om de verdslige og kristne tradisjonene knyttet til høytidene. Barna skal få bli kjent med det kristne budskapet i forbindelse med høytidene, de skal få lære litt om mattradisjoner og de skal få bruke kreative evner når vi for eksempel har juleverksted. Barna skal få lære sanger og historier knyttet til høytidene. I arbeidet med temaet vil litt av utfordringen være å lage et opplegg som fenger og gir utfordringer for alle uansett alderstrinn. På grunn av aldersforskjellen kan det av og til bli aktuelt å dele de eldste og yngste inn i to grupper. For de yngste barna vil arbeidet med temaet dreie seg mest om sanseopplevelser og stimulering av motorikk og språk, men for de eldste i gruppa vil fagområdene komme mer til syne. Dette er i tråd med de retningslinjer Rammeplanen for barnehagen skisserer for innholdet i barnehagen.

22 Årsoversikt Her kommer en årsoversikt for året med mål og aktiviteter. Hver måned kommer vi til å lage en månedsplan som er litt mer detaljert med hva vi skal gjøre og vil da trekke inn noen av de andre fagområdene. Dette er bare en grov plan, månedsplanen vil bli mer detaljert og konkret. Vi ber om forståelse for at det selv med en månedsplan kan bli litt forskyvninger og forflytninger av aktiviteter underveis. Da tar vi igjen ting etter hvert! Vi gjør også så godt vi kan for at alle barn skal få være med på de ulike aktiviteter. Men barn som har redusert plass, må regne med at ting og aktiviteter kan skje de dagene som barnet da eventuelt ikke har dag. Måned AUGUST Månedens dyr/farge Fuglene, skogen, blomstene Grønn Tema Mål Aktiviteter Tilvenning av nye barn Månedens farge Vi teller Barn og foreldre skal bli godt kjent med personalet Barna skal bli trygge og kjente i nærområdet. Barna skal lære seg dagsrytmen i barnehagen. Bli kjent med inne - og uteområdet i barnehagen Leke inne og ute i barnehagen. Delta i hverdagsaktiviteter Vi går på tur sammen Male med fargene gul og blå erfare at de til sammen blir grønn. SEPTEMBER Bjørn, skogen og trærne OKTOBER Brun og gul Rev, skogen Orange, rød Fortsatt tilvenning. Kunst/høst Tallene, bokstaver Høst Tall og bokstaver Barna skal lære litt om bjørnen og månedens farger. Barna skal få sanseopplevelser med fargene og eventyr/dramatisering om bjørnen. Barna skal få bruke sine kreative evner. Barna skal få oppleve gleden ved å være ute Sanger: Alle killebukkene, Hei, hei, hei jeg heter.. Bæ, bæ lille lam Plukke naturmaterialer til formingsaktiviteter. Høstaktiviteter, eple og potettrykk Plukke blader, lage bilder Sanger: Her kommer Ole Brum Bjørnen sover Lille Petter Edderkopp, Undrer oss over høstens tegn Sanger: Mikkel rev

23 NOVEMBER Ekorn DESEMBER JANUAR FEBRUAR Blå Mus Rød og hvit Elgen Hvit og Svart. Dyrene i Afrika Lilla og Rosa. Ellers alle fargene vi har lært til nå! Lek Juleverksted Is, vann Tall og bokstaver Advent og jul Tall og bokstaver Juleverksted Vinter Tall og bokstaver Varmt og kaldt Fastelavn og lek Skilek Tall og bokstaver i naturen selv om dagene er kaldere. Barna skal få oppleve gleden ved å delta i lek inne og ute, alene og sammen med andre Barna skal få oppleve gleden over å lage noe selv. Barna skal bli kjent med de kristne og verdslige tradisjonene og julebudskapet. Barna skal få oppleve en stemningsfull adventstid og de skal få lære noen julesanger. Barna skal få oppleve gleden ved å gi. Barna skal få lære om årstiden vinter, i sammenheng med eventyr, musikk(vivaldi årstidene ), dans og drama. Barna skal få stimulert sine kreative evner. Barna skal få sanseopplevelser ute og inne. Barna skal bli kjent med noen av tradisjonene knyttet til fastelavn og karneval. Barna skal få rikelige muligheter til å uttrykke seg gjennom farger/maling, dans og musikk. Eventyr/dramatisering om reven. Sanger: Nøtteliten Lage julegaver. Adventsstund; tenne lys, adventsvers, julebudskap Juleverksted Bake julekaker Grøtfest/nissefest Hentegløgg Sanger: På låven sitter nissen Musevisa Julekveldsvisa Leke i snøen, ake Forme i snøen, lage snølykt, snøfigurer, isskulpturer i ulike farger(med konditorfarge). Male og eksperimentere med hvitt/andre farger. Eventyr/fortelling om elgen. Sanger: Det snør, det snør Karneval Fastelavn, lage fastelavnsris. Dans til sambamusikk og rytmer. Male til bakgrunnsmusikk Sanger: Karnevalsangen Det er ei lita dyrevise

24 MARS Hare Gul Naturen Begynne med påske Barna skal få sanseopplevelser med fuglesang og forandringene i naturen. Barna skal få lære om tradisjonene knyttet til påsken, og høre påskebudskapet. Sanseopplevelser ute i naturen Påskeverksted Påskefrokost Skogturer; se etter vårtegn, Sanger: Helene harefrøken Eventyr/fortelling om haren. APRIL MAI JUNI Fugler Lysegrønn Mørkegrønn Maur Rødt, Hvitt og Blått Gårdsdyr Alle fargene vi har lært gjennom året. Vår Fuglene og spesielt skjærene Tall og bokstaver Vår Skogen, blomstene og trærne Tall og bokstaver Sommer Foto Gårdsbesøk Tall og bokstaver Skogen, blomstene og alle fargene i naturen Barna skal få lære om forandringene i naturen fra vinter til vår, og se den våkner til liv igjen Blomster på marken og på trærne Barna skal få oppleve at naturen våkner til liv Fuglelivet i vårt nærområde Rumpetroll Barna skal få glede seg over sommeren Vi drar på bondegårdsbesøk og ser og klapper på dyrene Siste dag før ferien er fredag 27.juni Plukke hestehov Se etter vårtegn Male/tegne eller på andre kreative måter la barna uttrykke sin opplevelse av våren. Sanger: Alle fugler små de er Fløy en liten blåfugl Så frø Lage 17. mai pynt Male/tegne og utfolde seg til nasjonalfargene! Sanger: Barnas nasjonaldag Vi skal rydde og vaske lekene før ferien Sommeravslutning Leke ute i sommerværet Vannlek Sanger: Vi synger sangene vi har lært hele året Vi maler og lager kreative uttrykk i ulike farger. JULI ER SOMMERFERIE

25

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Velkommen til Veslefrikk Kanvas-barnehage

Velkommen til Veslefrikk Kanvas-barnehage Velkommen til Veslefrikk Kanvas-barnehage Livsrytme Det som skjer -akkurat nåer forbi på et sekund. NÅ blir FØR og SENERE blir NÅ, og hele livet bare raser forbi. Selv løper jeg etter med hjertet i halsen.

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer