TILBUDS- OG KONTRAKTS- BESTEMMELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDS- OG KONTRAKTS- BESTEMMELSER"

Transkript

1 TILBUDS- OG KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR KONTRAHERING AV RENGJØRINGSFIRMAER

2 2 TILBUDSSPESIFIKASJON Kontraheringen skal skje i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 og den tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 Prosjekt:... Vedrørende daglig renhold, vinduspuss og hovedrengjøring se kontraktens pkt 13, 14 og 15. For dette tilbys utført ovennevnte arbeider i henhold til oppdragsbeskrivelse med vedlegg: A. Daglig renhold inkludert nødvendig tepperens, oppskuring, polering og polishbehandling, oljing av parkett og rensing og behandling av steingolv i alle lokaler, samt matteservice: kroner:...pr. år B. Vinduspuss...e.a...ganger pr. år: kroner:...pr. gang C. Hovedrengjøring (etter bestilling): kroner:...pr.m2 gulvflate D. Timesats for ekstraordinære periodiske rengjøringsoperasjoner: kroner:...pr. time E. Tariffert timelønn: kroner...pr. time F. Andre spesifikasjoner: Alle priser skal oppgis eksklusive merverdiavgift. Tilbyders navn:... Tilbyders adresse:... Tilbyders telefonnr.:...tilbyders telefaksnr.: Tilbyders underskrift og stempel

3 3 I KONKURRANSEBESTEMMELSER 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilbudskonkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne, og forøvrig i overensstemmelse med god tilbudsskikk. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall. Før kontraktsinngåelse må det fremlegges attest utstedte av kompetent myndighet som bekrefter at tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene i oppdragsgivers land. 2 TILBUDSGRUNNLAGET 2.1 Tilbudsbefaring Oppdragsgiver vil ved enkelte oppdrag avholde en tilbudsbefaring. Befaringen skal avholdes i god tid før anbudsfristens utløp. Formålet med tilbudsbefaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i anbudsgrunnlaget, og forøvrig foreta en nærmere presisering av omfanget av oppdraget. Samtlige tilbydere skal innkalles til tilbudsbefaring. Tilbyderne plikter å være tilstede. Referat fra tilbudsbefaringen sendes samtlige som har mottatt tilbudsgrunnlaget. Referatet er en del av tilbudsgrunnlaget. 2.2 Utlevering av tilbudsgrunnlag Tilbyderen tar selv ut nødvendig antall eksemplarer av tilbudsgrunnlaget på web (www.ngu.no). 2.3 Supplering av tilbudsgrunnlaget Oppdragsgiver har rett til å supplere og endre tilbudsgrunnlaget. Vesentlige endringer eller suppleringer kan senest skje 6 dager før tilbudsfristens utløp. Dersom oppdragsgiver supplerer eller endrer tilbudsgrunnlaget, skal suppleringene og endringene sendes alle som har mottatt tilbudsgrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra en av tilbyderne skal meddeles alle som har mottatt tilbudsgrunnlaget. 3 TILBUDET 3.1 Tilbudets utforming Tilbudet skal være datert og underskrevet. Det skal leveres i lukket konvolutt og være tydelig merket TILBUD RENHOLD NGU Norges geologiske undersøkelse, 7491 Trondheim.

4 4 Som en del av tilbudet skal medfølge forpliktende tilbudsbrev. Brevet skal inneholde tilbudssum, alternative tilbud, forbehold m.m. Tilbudet skal utfylles fullstendig. Poster som ikke er utfylt med pris, skal anses som innkalkulert i andre poster med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet. 3.2 Forbehold Forbehold må være spesifisert og inntatt i tilbudsbrevet/tilbudsspesifikasjonen for å være gyldige. Eventuelle forbehold i tilbudet må være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse i tilbudsvurderingen, uten kontakt med tilbyderen. Forbehold mot tilbudsgrunnlaget vil føre til at det blir gitt tillegg i tilbuds summen i oppdragsgivers vurdering. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne kan føre til at tilbudet anses ufullstendig og blir avvist. Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i tilbudsgrunnlaget, med mindre annet uttrykkelig fremgår av dette. Tilbud som inneholder forbehold av denne art vil bli avvist. 3.3 Tilbudsfrist Frist for innlevering av tilbud fremgår av kunngjøringen og /eller tilbudsinnbydelsen. Tilbud er rettidig avgitt dersom det er kommet til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 3.4 Tilbakekall eller endring Tilbakekall av tilbud skal skje skriftlig. Tilbakekall skal være fremkommet til innleveringsstedet innen tilbudsfristens utløp. Etter tilbudsfristens utløp har anbyderen ikke rett til å foreta endringer i innlevert tilbud. 3.5 Vedståelsesfrist Med mindre annet er opplyst i konkurransegrunnlaget, er vedståelsesfristen 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp. 3.6 Anbud gitt i form av datautskrift Når tilbudet inngis i form av en datautskrift, har anbyderne risikoen for eventuelle feil, uteglemming og andre uoverensstemmelser mellom tilbudet og konkurransegrunnlaget. 3.7 Telegram / teleks / telefaks / diskett Telegram / teleks / telefaks / diskett godtas ikke som tilbud. 4 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDET 4.1 Mottagelse og oppbevaring av Tilbud Innkomne anbud skal påføres tidspunkt for mottagelse og oppbevares uåpnet til anbudsåpningen. 4.2 Tilbudsåpning Tilbudsåpning skjer i et møte som ledes av oppdragsgiver eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet.

5 5 Fra hvert tilbud som åpnes oppleses tilbyderens navn, tilbudets totale sum, og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor tilbydernes navn, tilbudssum og eventuell tilbudt leveringstid blir innført. Rettidig tilbud som kommer inn etter tilbudsåpning tilføres protokollen. Kopi av fullstendig protokoll sendes samtlige tilbydere innen 7 dager etter tilbudsåpningen. 4.3 Avvisning av tilbud Tilbud skal avvises når: a) det ikke er rettidig avgitt b) det er avgitt av andre enn den tilbudsinnbydelsen er rettet til c) tilbyderen innen tilbudsfristens utløp ikke tilfredsstiller de krav som er satt til tilbyders kvalifikasjoner d) det inneholder forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget som det ikke er åpnet adgang til i grunnlaget e) det ikke inneholder opplysninger om pris eller andre forutsetninger som har vesentlig betydning for konkurranseforholdet f) det mangler skatteattest(se pkt. 6.2 nedenfor) g) det mangler HMS-erklæring Oppdragsgiver kan velge å sette en kort tilleggsfrist for innsending av manglende dokumentasjon under bokstav f og g, jf anskaffelsesforskriften 5 15 nr 4, 5 16 nr nr.4 og nr. 3 Tilbyder skal innen rimelig tid ha begrunnet beskjed hvis hans tilbud blir avvist. 4.4 Forbud mot forhandlinger Etter at tilbudene er åpnet og inntil tilbudskonkurransen er avgjort er det ikke tillatt å gjennomføre forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbydere om grunnleggende elementer i tilbudene som ikke vil kunne endres uten at det er fare for konkurransefordreining. Det kan kun finne sted drøftelser med tilbyderene når det skjer med henblikk på å presisere eller supplere innholdet i tilbudet eller tilbudsgrunnlaget, og kun i et omfang som ikke gir anledning til forskjellsbehandling. Det er ikke anledning til å forhandle om pris. Forskrifter om offentlige anskaffelser 9-1 gir regler om adgang til å avklare uklarheter i tilbudene. 5 ANSKAFFELSESPROSESSEN 5.1 Utvelgelse Utvelgelse av leverandører vil skje etter en vurdering av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og økonomiske, administrative og finansielle kapasitet/- gjennomføringsevne. Referanser vil bli tillagt vekt. Det tilbud som anses mest fordelaktig vil bli valgt. Det må også kunne dokumenteres at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter som for godkjente virksomheter i Ren Utvikling, eller på annen tilfredsstillende måte. De leverandører som ikke vedlegger tilbudet etterspurt dokumentasjon vil kunne bli avvist. De leverandører som, som etter en samlet vurdering, ikke anses kvalifisert vil bli avvist.

6 6 5.2 Tildeling Tildeling av kontrakt vil skje etter at innholdet i tilbudene fra de utvalgte leverandørene er vurdert. 5.3 Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil bli valgt. Med mindre noe annet framgår av innbydelsen vil NGU generelt legge vekt på følgende kriterier i uprioritert rekkefølge; Pris Kvalitet Forbehold Miljømessige forhold Funksjonalitet/løsning Tilbudte medarbeideres kompetanse/erfaring 5.4 Forkastede tilbud Oppdragsgiver kan når han har saklig grunn forkaste samtlige tilbud. Når samtlige tilbud forkastes skal oppdragsgiver snarest mulig gi tilbyderne melding om dette. Avtale er inngått når melding om at anbud er antatt er kommet frem til anbyderen innen vedståelsesfristens utløp. Når et anbud er antatt, opphører de øvrige å være bindende. Oppdragsgiver skal innen rimelig tid gi anbyderne melding om at anbudet er antatt. 5.5 Retur av anbud Alle anbud, også for sent innkomne, vil bli åpnet og protokollført. Forkastede anbud vil ikke bli returnert. 6 KRAV OM ATTEST FOR RESTANSER PÅ SKATT/AVGIFT M.V.(SKATTEATTEST) 6.1 Fremleggelse av skatteattest Anbyderen skal senest innen anbudsfristens utløp fremlegge skatteattest (RF-1244 Fastsatt av skattedirektoratet). Kravet om skatteattest gjelder for alle anskaffelser hvor verdien overstiger kr ,- eks. mva. 6.2 Konsekvenser ved manglende skatteattest Manglende skatteattest fører til avvisning av anbudet 6.3 Utstedelse av skatteattest Skatteattest(RF-1244 Fastsatt av Skattedirektoratet) skal være utstedt av kemner/- kommunekasserer der anbyderen har sitt hovedkontor og av skattefogden i vedkommende fylke. Anbyder med forretningsadresse i andre EØS-land skal fremlegge attester eller annen lovbestemt dokumentasjon i henhold til forskrift av 1. juli 1994 om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp 32.

7 7 6.4 Skatteattestens varighet Skatteattesten må ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra den dag attesten skal være anbudsinnbyderer i hende. 7 Krav om HMS egenerklæring For arbeider som utføres i Norge skal anbyder fremlegge egenerklæring om at bedriften oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt, vil oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Egenerklæringen må foreligge senest ved anbudsfristens utløp, eventuelt innen utløpet av frist for å be om deltakelse i konkurranse (begrenset anbudskonkurranse). Manglende fremleggelse av erklæring vil føre til avvisning av anbudet. Dersom en eller flere anbydere ikke har levert ovennevnte egenerklæring innen fristen, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersending, jf Anskaffelsesforskriftens 5-15, 4.ledd. 7.1 Krav om HMS egenerklæring i underentrepriseforhold Entreprenøren har plikt til å kreve tilsvarende erklæring i alle underentrepriseforhold, jf. Anskaffelsesforskriftens 5-16 (6). 8 OFFENTLIGHET Anbudsprotokollens opplysninger om deltagere og anbudssummer er ikke unntatt fra offentlighet. 9 HABILITET Den som har deltatt i utarbeidelsen av anbudsgrunnlaget eller forespørselen kan ikke uten særskilt samtykke delta i konkurransen. Forøvrig gjelder alminnelige habilitetsregler.

8 8 II KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og regler gjelder i den grad intet annet er sagt i denne kontrakten. 2 KONTRAKTENS VARIGHET - OPSJON Kontraktens varighet er 1 år regnet fra inngåelse av kontrakt. Oppdragsgiver har rett til å forlenge kontrakten med 1 år på samme betingelser. Dersom oppdragsgiver ønsker å benytte denne adgangen må oppdragstaker varsles skriftlig senest 3 måneder før utløpet av kontraktsperioden. 3 KONTRAKTSSUM Kontraktssummen er ikke gjenstand for regulering med mindre forutsetningene for oppdraget blir vesentlig forrykket av forhold som oppdragstaker ikke burde tatt i betraktning ved avtaleinngåelsen. 4 TILLEGGSARBEID Oppdragsgiver har rett til å få utført ekstraordinære periodiske rengjøringsoperasjoner eller annet renholdsarbeid som ikke følger av oppdragsbeskrivelsen etter de timesatser som er angitt i tilbudsspesifikasjonen. Oppdragstaker har krav på varsel i rimelig tid før slike renholdsarbeider skal utføres. 5 BETALINGSBETINGELSER. Oppdragstaker kan kreve avdrag av kontraktssummen etter hvert som arbeidet utføres. Avdragene skal betales hver måned etter mottakelse av avdragsfaktura fra oppdragstaker. Av fakturaen skal fremgå avtalt kontraktssum og tidligere fakturerte avdrag. Fakturaer blir honorert innen 30 dager etter at faktura er mottatt. Betaling skjer til en egen konto som disponeres av oppdragstaker. 6 FORSIKRING Er ikke annet avtalt, skal oppdragstaker ha en ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade oppdragstaker og hans representanter kan påføre oppdragsgiver eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med utførelsen av oppdraget. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 75 G. Forsikringsbeviset skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer oppdragsgivers rett til å kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet, eller som kan redusere oppdragsgivers krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt. Forsikringsbeviset skal fremlegges for oppdragsgiver snarest etter at kontrakt er inngått.

9 9 7 GARANTI Oppdragstaker skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i kontraktsperioden. Sikkerheten skal stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til oppdragsgiver og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. Sikkerheten for oppdragstakers kontraktsforpliktelser skal utgjøre 10 % av kontraktssummen. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold for eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerhet. Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende av en part uten at den annen part har fått rimelig frist til å rette de påklagede forhold. 8 PARTENES REPRESENTANTER Partene skal holde hverandre underrettet om hvem som til enhver tid er deres representant. Representantene skal ha fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i ordinære saker som gjelder gjennomføring av oppdraget. 9 HEVING Ved vesentlig mislighold kan den annen part heve kontrakten etter at den annen part har fått en frist til å rette de påklagede forhold. 10 ERSTATNING Tap som følge av feil, mangler eller forsinkelser kan den annen part kreve erstattet i samsvar med gjeldende rett. 11 REKLAMASJONSFRIST Ved mislighold plikter den annen part å reklamere innen rimelig tid. 12 TAUSHETSPLIKT Oppdragstakers ansatte og representanter har taushetsplikt om alle opplysninger som er unntatt offentlighet i medhold av lov, forskrifter eller instrukser som de får i forbindelse med utførelsen av oppdraget. 13 TVISTER Tvister i tilknytning til oppdraget avgjøres ved de alminnelige domstoler. Byggets verneting er verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten, jf. tvistemålsloven TILBUDETS OMFANG Lokaler i de bygg tilbudet skal omfatte er ført opp på bilag. Bilagene angir romtype, gulvareal, rengjøringshyppighet, for de enkelte rom, samt gulvbelegg,. Det angitte renholdsareal må betraktes som veiledende.

10 10 Renhold skal fortrinnsvis foregå mellom kl og kl Sanitærservice forutsettes å inngå i det daglige renhold. Oppdragsgiver holder nødvendig utstyr/midler, dvs. toalettpapir, toalettsåpe, håndkle o.l. Rengjøringspersonalet bringer avfall og papir til anvist sted. Sekker holdes av tilbyderen. Hovedrengjøring foretas etter avtale/bestilling og omfatter vask av tak, vegger, lamper, armaturer, inventar og utstyr som naturlig faller på hovedrengjøringen. Ved vinduspuss skal innvendige karmer avtørkes. Det kan avtales ekstraordinære periodiske rengjøringsoperasjoner eller andre ytelser som kan omfattes av kontrakten. Det skal benyttes den timesats som oppgis i anbudets pkt. D). Alle bøttekott er til firmaets disposisjon. Behov for lagerrom, rom for moppevaskeri, garderobe/oppholdsrom vil bli tilfredsstilt så langt som mulig. Det forutsettes at firmaet orienterer seg om dette under befaringen. 15 BESKRIVELSE AV ARBEIDETS UTFØRELSE RENGJØRING OG OVERFLATEBEHANDLING AV GULV: Gulvene rengjøres og behandles etter deres art og tilsmussing, slik at det oppnås et utseende av tilfredsstillende kvalitet. Det må ikke benyttes vaske-/bonemidler eller maskiner som skader gulvbelegget. Det forutsettes at gulvene bonebehandles og bonehinnen vedlikeholdes, slik at den til "en hver tid er hel" og gir en beskyttende hinne. Før bonebehandling skal gulvene rengjøres grundig, eventuelt oppskures. Linoleumsprodusentens overflatebehandling skal ikke fjernes uten konferanse med NGU. Teppegulvene skal renses det nødvendige antall ganger slik at utseendet blir av tilfredsstillende standard. Gulvene overtas i den stand de er ved renholdsavtalens inngåelse. De skal om nødvendig gis den behandling som trengs for å oppnå en tilfredsstillende kvalitet. Midler og utstyr som bevirker at gulvene blir glatte må ikke benyttes. Det må i tilbudsfølgeskriv redegjøres for de metoder, utstyr og midler som er tenkt benyttet. Dette gjøres i følgeskriv til anbudet. Etter utført renhold skal kvaliteten til Ikke våtrom tilfredstille kvalitetsnivå 3 Våtrom og Kjøkken tilfredstille kvalitetsnivå 5 Vindfang med glass tilfredstille kvalitetsnivå 5 etter NS-INSTA 800:2000 Visuell kontroll Tabell 4

11 11 16 RENGJØRING AV INVENTAR OG INNREDNING Følgende arbeid forutsettes utført: Tømming og rengjøring av askebegre og papirkurver. Støvsuging av møbler. Støvtørring /flekkfjerning av bord, stoler, skap, reoler, dører, karmer, lister og horisontale flater som lamper, toppflaten på garderobeskap m.v. Tavler rengjøres daglig etter bruk. For øvrig forutsettes rengjort alt inventar samt fjerning av flekker på vegger opp til nåhøyde, som settes til ca. 210 cm over gulvet. Flekkfjerning ev. pussing av alt innredningsglass inngår i den vanlige rengjøringen. Vinduskarmer, rammer og lister skal rengjøres. For øvrig vises til "Generelle renholdshyppigheter" for inventar. Til rengjøring av dusjer, toaletter og urinaler benyttes et egnet rengjørings- og desinfeksjonsmiddel. Alt inventar og all inn redning rengjøres og sanitærbokser tømmes daglig. Renholdspersonalet foretar inspeksjon og oppfylling/utskifting av håndklær (tekstil/papir), toalettpapir og såpe.(også på andre rom enn toaletter) Disse artikler holdes av oppdragsgiver. 17 KONTAKT MED OPPDRAGSGIVER Kontaktpersoner Ved avtaleinngåelse skal partene oppgi kontaktpersoner. Inspeksjon Det skal i den tid rengjøringen pågår, være en tilstede som av firmaet er utnevnt til ansvarlig kontaktperson, og som forestår det daglige tilsyn med arbeidets utførelse. Mangler Firmaets plikter omgående å etterkomme anvisninger fra oppdragsgiver vedrørende mangelfullt utført arbeid. Dersom manglene ikke kan rettes opp, skal partenes ansvarlige snarest utarbeide en felles rapport som signeres og danner grunnlaget for eventuelt fradrag i påfølgende månedsnota. Personalet Personalet må pålegges taushetsplikt etter gjeldende bestemmelser. Av sikkerhetsmessige grunner skal administrasjonen godkjenne det personell som skal utføre renhold i bygningen. Det vil bli forlangt at alt rengjøringspersonale fremtrer med velstelt ytre, og det forutsettes at rengjøringsfirmaet påbyr likt arbeidstøy med emblem. Etter anmodning skal det fremlegges en personalfordelingsplan som viser når og i hvilket område den enkelte renholdsbetjent befinner seg. Videre en oversikt som viser hvilke ukedager lokaler med redusert rengjøringshyppighet skal rengjøres, dvs. arbeidsplan, kopi av arbeidsskort. Den renholdsmetode som er angitt i anbudet, evt. supplert med detaljer, skal være identisk med den arbeidsbeskrivelse som gis til renholdsbetjentene på det enkelte område. Oppdragsgiveren forbeholder seg rett til å godkjenne arbeidsbeskrivelsene.

12 Vedlegg GARANTI FOR KONTRAKTSOPPFYLLING I følge ordre og for regning av: stiller vi oss som selvskyldnerkausjonist ovenfor: for riktig oppfyllelse av avtale/kontrakt inngått mellom forannevnte, datert: vedrørende: for et beløp inntil kr: kr (kfr: II Kontraktsbestemmelser) Denne garanti står ved makt inntil samtlige av de forpliktelser oppdragstakeren har påtatt seg ifølge ovennevnte kontrakt er oppfylt. Oppdragsgiveren er ikke forpliktet overfor garantisten til å holde tilbake noen del av det avtalte månedlige á kontobeløp.

13 INVENTARRENHOLD - GENERELLE RENHOLDSHYPPIGHETER (Både hyppigheter og metoder må tilpasses behovet) RENHOLDSHYPPIGHET FOR INVENTAR I Kontorlokaler Undervisnings- RENHOLD SOM NORMALT med gulvfrekvens = lokaler med INVENTARBETEGNELSE SKAL UTFØRES gulvfrekvens a)5/uke b)2-5/uke 2-5/u Arkivskap Tørke 1/uke 1/uke Askebeger Tømme/rengjøre 5/uke 2-5/uke Bilde Tørke 1/mnd 1/mnd 1/mnd Bord Tørke/rengjøre 2/uke 2/uke 5/uke Bord i spiserom Tørke/rengjøre 5/uke 5/uke 5/uke Dør Tørke/rengjøre 1/uke 1/uke 1/uke Dør m/glass Tørke/rengj./pusse 1/uke 1/uke 1/uke Dørmatte Rengjøre 1/uke 2.5/uke 5/uke Fotskammel Rengjøre 1/uke 1/uke Garderobeskap Tørke 1/uke 1/uke 2/mnd Gelender Tørke 2/mnd 2/mnd 1/uke Inventarglass Flekkfj./puss 6/år 6/år 1/mnd Laboratorie-/oppv.benk Rengjøre 5/uke 5/uke 5/uke Skrivebordslampe Tørke 1/uke 1/uke 1/uke Papirkurv Tømme/rengjøre 5/uke 5/uke 5/uke PC/term. skjerm/tast. Støvtørke 6/år 6/år 1/mnd Radiator/panelovn Tørke 6/år 6/år 1/mnd Reol/skap Tørke 1/uke 1/uke 2/mnd Skap m/glass(monter) Tørke 1/uke 1/uke 1/uke Skranke Tørke 5/uke 2/uke 5/uke Skrivebord/elevbord Tørke/rengjøre 3/uke 2/uke 2.5/uke Skrivebord/elevbord Tørke sider/ben 2/mnd 2/mnd 2/mnd Speil Tørke/pusse 1/mnd 1/mnd 1/uke Speil i toalettrom Tørke/pusse 2/uke 2/uke 3/uke Stemplingsur Tørke 1/uke 1/uke Stol/benk(tre-) Tørke 1/uke 1/uke 2.5/uke Stol/sofa - stoppet Støvsuge 1/mnd 1/mnd 2/mnd Stumtjener Tørke 1/mnd 1/mnd 1/uke Såpeholder/dispenser Vaske/tørke 5/uke 2/uke 5/uke Tavle Vaske/tørke 5/uke 2/uke 5/uke Tegnestativ Tørke 1/uke 1/uke 1/uke Telefon Tørke 1/uke 1/uke 1/uke Toalettskål/urinal Rengjøre 5/uke 2/uke 5/uke Vaskeserv./utslagsvask Rengjøre 5/uke 2/uke 5/uke Vegger/lister Flekkfj./tørke 1/uke 1/uke 1/uke Viduspost Tørke 1/uke 1/uke 1/uke

14 AREALKORT DATO : 31. jan AREAL : 6065 M² VINDUSPUSS : ja HOVEDREINHOLD : JA MELLOMBYGG Areal Frekv. Merknader Etasje Romnr. Funksjon M2 Pr.uke Underetg. Lager 18 1,0 Korridor 62 2,0 24 Arkiv 29 2,0 024A 48 1,0 20 Korridor 26 2, ,0 12 Heismaskinrom 9 Dusj 4 5, ,0 7 Rengjøringssentral 7 1,0 6 Tek.rom 16 Fryserom 21 Kjølerom 1,0 23 Kjernesplitting 12 1,0 22 El.lab. 46 1,0 022A Datarom 16 2,5 1 Korridor/varemotta 95 5,0 k 002A Kontor 15 2, , , ,0 5 Kopisentral 78 2,5 005A Plotterrom 6 2,0 19 Kontor 5 2,0 18 Røntgenrom 11 2,0 17 Lager 12 1,0 15 HC- 5 5, ,0 SUM u. etasje etg. 100 Kantine 235 5,0 Altaskifer 101 Vrimleareal 60 5,0 Slipt steinflis KANTINEKJØKKEN: 102 Oppvask 103 Kjøkken 104 Lager 105 Kontor 5 2,0 Kjølerom Fryserom 106 Garderobe 5 5,0 2 5,0 Lager 4 1,0 Korridor 114 5,0

15 107 Kontor 15 2, , ,0 110 El.fordeling 111 Heis 3 5,0 Trapp 6 5, , ,0 115 Garderobe 12 5, ,0 118 Kontor 16 2, , , ,0 Korridor 31 2,5 122 Møterom 20 2,5 Polert steinflis 124 Kontor 10 2, , , , , , , , , , , , , ,0 139 HC- 6 5,0 BK 1 1, , ,0 142 Datarom 18 2,0 143 Arbeidsrom 21 2,0 Korridor 63 2,5 144 Datarom 15 2,0 SUM 1. etasje etg. 200 Mezzanin 41 2,5 Slipt steinflis 201 Korridor 131 2,5 202 Tek.rom Lager 14 1,0 204 Kontor (post) 15 2, , , , , ,0 210 El,fordeling 211 Heis ,0

16 ,0 214 Garderobe 9 5,0 215 Kontor 15 2, , , ,0 219 Korridor 22 2, ,5 221 Kontor 11 2, , , , , , , , , , , , , , , ,0 237 HC- 7 5,0 238 BK 3 1,0 Trapp 6 2,5 SUM 2. Etasje etg. 300 Mezzanin 45 2,0 Slipt steinflis 301 Korridor 88 2,0 302 Rekvisita 14 2,0 303 Arkiv 30 2,0 305 Kontor 15 2, , , , ,0 310 El.fordeling 311 Heis , ,0 314 BK 2 1,0 315 Trapp 6 2,0 316 Vrimleareal 5,0 317 Bibliotek 30 2,5 318 Møterom 43 2, Korridor 134 2,0 Slipt steinflis ca.70m2 Resepsjon 15 2,5 Slipt steinflis ca.15m2 Kontor 10 2,0 10 2,0 10 2,0

17 10 2,0 10 2,0 25 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 HC- 6 5,0 Datarom 12 2,0 Arbeidsrom 18 2,0 Kopirom 9 2,0 Arkiv 33 2,0 SUM 3. etasje 723 2,0 4.etg. Teknisk rom Takoppbygg SUM TOTAL MELLOMBYGG 2944

18 LAB-BYGG Etasje Romnr. Funksjon Areal Frekv. Merknader M2 rh per uke Kjeller 1 Lager 15 1,0 2 Prøvemottak 163 2,5 003A Teknisk rom 1,0 3 Traforom 4 Hovedtavle Kjølerom 5 1,0 5 Fyrrom 6 Garderobe/dusj 7 5, , , ,0 10 Garderobe 18 5,0 11 Trapp 28 5,0 TILFLUKTSROM: 12 Sluse 7 2,0 13 Tilfluktsrom 54 0,3 14 /ventilasjon 15 Forrom-Heis 18 2,0 16 Gass-lager Søppelrom 17 1,0 SUM Kjeller Lager 63 1,0 138 Lab. 35 2, , ,0 141 Lager 114 2,0 142 Kontor 10 2, ,0 144A Teknisk rom 144 Lab. 35 2, , , , , , ,5 150A 13 2,5 150B 8 2,5 151 Kontor 11 2, , ,0 154 Korridor 143 5,0 2-komponentmaling. SUM 1.lab. 695

19 Korridor 16 2,5 Altaskifer 102 Kontor 10 2, , , , ,0 106A 11 2, , , ,0 111 Vindfang 6 5,0 112 Kontor 11 2,0 112A 12 2, , ,0 114A 9 2,0 114B 11 2, ,0 115A 13 2, ,0 116A 13 2,0 116B 14 2,0 117A 16 2, ,0 118 Arbeidsrom 41 2,0 119 Trapp 27 2,5 120 Lager 34 1, , , ,0 124 Safe 5 1,0 125 Lager 10 1,0 126 Korridor 7 2,5 127 Lager 3 1,0 128 HC- 5 5,0 129 Lager 6 1, , ,0 132 Garderobe 9 5, , ,0 135 Trapp 18 5,0 136 Korridor 125 5,0 SUM 1 kontor etg. 201 Kontor 14 2, , , , , , ,0 209 Lab. 23 2,0

20 210 Kontor 9 2, , , , , , , ,0 218 Lab. 51 2, , , ,0 222 Trapp 23 5,0 223 Teknisk rom 224 Lab. 70 1, , , ,0 228 Garderobe 9 5, , ,0 231 Trapp 19 2,5 232 Korridor 141 2,5 SUM 2.etg etg. 301 Lab. 26 2,0 301A Kontor 12 2, , ,0 304 Datarom 9 2,0 305 Kontor 27 2,0 305A " 14 2, , ,0 308 " 18 5,0 309 Kontor 9 2,0 310 " 11 2,0 311 " 16 2,0 312 " 9 2,0 313 " 13 2,0 314 " 9 2,0 315 " 11 2, ,0 317 Lab. 58 2,0 318 Kontor 27 2,0 319 Lab 38 2,0 320 Trapp 23 2,0 321 Lager 19 2,0 322 Lab. 60 2, ,0 18 2,0 Kontor 11 2,0

21 325 Garderobe 9 5, , ,0 328 Trapp 19 2,0 329 Korridor 113 2,0 404 Trapp SUM 3.etg. 668 SUM 4.etg. 0 SUM TOTAL LAB.BYGG 3101

22 Fordeling på etasjeplan: Kjeller laboratorium 350 Underetasje mellombygg 544 Totalt kjeller og underetasje: etasje laboratorium etasje mellombygg 944 Totalt 1. etasje: etasje laboratorium etasje laboratorium etasje melombygg 734 Totalt 2. etasje etg. labbyg " mel.byg. 723 Totalt 3. etasje: 1411 NGU totalt: 6065 NGU bygg Etasje Areal Merknader m 2 Laboratorium Kjeller etasje etasje etasje " 688 Nøkkeltall 3120 Mellombygg Underetasje Etasje Etasje Etasje 723 Nøkkeltall 2945 NGU Totalt 6065

23 Heis El. El. Heismaskinrom 011 HC- Helikopter/EM Splitting kjerner Kjølerom Fryserom RTG kontr.rom Lager RTG Teknisk rom Rengj. Dusj Dusj Bergmester arkiv Bergmester arkiv Arkiv Lager El.-lab. Data Lager Post/ Varemottak Kopisenter A A Plotter A A 023 Port Du står her MELLOMBYGG

24 MELLOMBYGG HC BK 139A 118 Data Kopi- og postrom Data 142 Møterom Garde- robe Heis Garderobe Garderobe 106 Frys Lager 104 Kjøl Kjøkken Oppvask 102 Kantine Du står her

25 Til lab.bygg MELLOMBYGG Kopi/ Post Heis Rekvisita Teknisk rom 202 Kantinemezzanin

26 MELLOMBYGG Møterom I 318 Bibliotek 317 Møterom Handicap- Ledig Ledig Ledig III Vrimlekrok 316 Datarom Møterom II Arkiv Postrom Du står her Ledig Resepsjon 321 Heis Arkiv/utstyr 303 Rekvisita

27 Du står her 115B B 114A 113 B A A A A Garderobe Garderobe Kart-/ møterom Preparantverksted Prøveutpakking Feltlager Elektronmikroskop Mikroskopilab Safe Lager, trykksaker Lager, analyserapp. Pakkerom Rekvisitalager Sagerom Våtrom min.sep.lab Syrelager Syrelager Heis Utgang Kopirom LABBYGG 154

28 N HF 218 Ekstraksjonslab ICP-AES/ICP-MS/AAS Preparering XRF/XRD Mineralsep.lab N N 220 Preparering XRF 221 Prepareringslab. 210 Kopi-/rekvisita 209 Standarder/ litteratur Veierom XRF/ICP-MS Heis Lab. ICP-MS 224 Lab. ICP-AES Atomabs.lab NGU-Lab a Lab. XRF/XRD Leco-lab (TC/TOC/TS) Garderobe 229 Garderobe 231 Du står her

29 A A Heis Garderobe Garderobe Argon/argon-lab. Konferanse/ spiserom Lager/magasin Du står her HF HF LABBYGG Senter for geodynamikk LABBYGG

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Hammerfest kommune ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS erklæring INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdragsgiver og omfang Side 2 6

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE OG STØRRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE 2014-2017 ID kunngjøring i Doffin: 113356 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM OPPDRAGET OG KONKURRANSEN...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del I og II TILBUDSFRIST: 15.05.15, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder...

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Konkurransegrunnlag Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Tilbudsfrist 8. desember 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

Helsehuset IØMK - Legevakt

Helsehuset IØMK - Legevakt Askim Rådhus AS Helsehuset IØMK - Legevakt Konkurransegrunnlag, BOK 0 DEL I, Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse S 1 Generelt...3 1.1 Innbydelse...3 1.2 Konkurranseform...3 1.3 Konkurransegrunnlaget...3

Detaljer

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter Høyskolen i Akershus, Kjeller 13. September 2007 Inger Dahl NS-INSTA kom i oktober 2000 Ble revidert og forenklet i 2006 1 Kvalitetsfrekvens Sier noe om hvor ofte den avtalte kvaliteten skal være oppfylt.

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale - Kjøp av uniformer Åpen anbudskonkurranse Innledning... 2 Generelt om tilbudet... 2 Kunngjøring... 2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen... 2 Antall leverandører...

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme TILBUDSMAPPE Innkjøp av pellets Til Kirkebakken nærvarme i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: - Følgeevaluering Eksportsatsing Troms - et 5-årig internasjonaliseringsprosjekt

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: - Følgeevaluering Eksportsatsing Troms - et 5-årig internasjonaliseringsprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: - Følgeevaluering Eksportsatsing Troms - et 5-årig internasjonaliseringsprosjekt ANSKAFFELSESPROSEDYRE: - Konkurranse med forhandling FRIST FOR LEVERING AV TILBUD: - Onsdag

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 08.04.2016, kl. 12.00 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. GENERELT OM TILBUDET

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid KONKURRANSEGRUNNLAG "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage

Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44259613.aspx Ekstern anbuds ID 2014-974605 Saksnummer 2013/4081 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

RENHOLDSBOKA STATSBYGGS

RENHOLDSBOKA STATSBYGGS 1 AV 14 RENHOLDSBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RENHOLDSKONTRAKTER Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Kontraktsdokumenter... 3 2 Partenes representanter...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Petroleumsindustri til Barentshavet. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: - Konkurranse med forhandling

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Petroleumsindustri til Barentshavet. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: - Konkurranse med forhandling KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: - Strategisk nettverksprogram for leverandørindustrien i Nord-Norge og på Vestlandet - prosjektleder ANSKAFFELSESPROSEDYRE: - Konkurranse med forhandling FRIST FOR LEVERING

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer