TILBUDS- OG KONTRAKTS- BESTEMMELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDS- OG KONTRAKTS- BESTEMMELSER"

Transkript

1 TILBUDS- OG KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR KONTRAHERING AV RENGJØRINGSFIRMAER

2 2 TILBUDSSPESIFIKASJON Kontraheringen skal skje i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 og den tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 Prosjekt:... Vedrørende daglig renhold, vinduspuss og hovedrengjøring se kontraktens pkt 13, 14 og 15. For dette tilbys utført ovennevnte arbeider i henhold til oppdragsbeskrivelse med vedlegg: A. Daglig renhold inkludert nødvendig tepperens, oppskuring, polering og polishbehandling, oljing av parkett og rensing og behandling av steingolv i alle lokaler, samt matteservice: kroner:...pr. år B. Vinduspuss...e.a...ganger pr. år: kroner:...pr. gang C. Hovedrengjøring (etter bestilling): kroner:...pr.m2 gulvflate D. Timesats for ekstraordinære periodiske rengjøringsoperasjoner: kroner:...pr. time E. Tariffert timelønn: kroner...pr. time F. Andre spesifikasjoner: Alle priser skal oppgis eksklusive merverdiavgift. Tilbyders navn:... Tilbyders adresse:... Tilbyders telefonnr.:...tilbyders telefaksnr.: Tilbyders underskrift og stempel

3 3 I KONKURRANSEBESTEMMELSER 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilbudskonkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne, og forøvrig i overensstemmelse med god tilbudsskikk. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall. Før kontraktsinngåelse må det fremlegges attest utstedte av kompetent myndighet som bekrefter at tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene i oppdragsgivers land. 2 TILBUDSGRUNNLAGET 2.1 Tilbudsbefaring Oppdragsgiver vil ved enkelte oppdrag avholde en tilbudsbefaring. Befaringen skal avholdes i god tid før anbudsfristens utløp. Formålet med tilbudsbefaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i anbudsgrunnlaget, og forøvrig foreta en nærmere presisering av omfanget av oppdraget. Samtlige tilbydere skal innkalles til tilbudsbefaring. Tilbyderne plikter å være tilstede. Referat fra tilbudsbefaringen sendes samtlige som har mottatt tilbudsgrunnlaget. Referatet er en del av tilbudsgrunnlaget. 2.2 Utlevering av tilbudsgrunnlag Tilbyderen tar selv ut nødvendig antall eksemplarer av tilbudsgrunnlaget på web (www.ngu.no). 2.3 Supplering av tilbudsgrunnlaget Oppdragsgiver har rett til å supplere og endre tilbudsgrunnlaget. Vesentlige endringer eller suppleringer kan senest skje 6 dager før tilbudsfristens utløp. Dersom oppdragsgiver supplerer eller endrer tilbudsgrunnlaget, skal suppleringene og endringene sendes alle som har mottatt tilbudsgrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra en av tilbyderne skal meddeles alle som har mottatt tilbudsgrunnlaget. 3 TILBUDET 3.1 Tilbudets utforming Tilbudet skal være datert og underskrevet. Det skal leveres i lukket konvolutt og være tydelig merket TILBUD RENHOLD NGU Norges geologiske undersøkelse, 7491 Trondheim.

4 4 Som en del av tilbudet skal medfølge forpliktende tilbudsbrev. Brevet skal inneholde tilbudssum, alternative tilbud, forbehold m.m. Tilbudet skal utfylles fullstendig. Poster som ikke er utfylt med pris, skal anses som innkalkulert i andre poster med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet. 3.2 Forbehold Forbehold må være spesifisert og inntatt i tilbudsbrevet/tilbudsspesifikasjonen for å være gyldige. Eventuelle forbehold i tilbudet må være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse i tilbudsvurderingen, uten kontakt med tilbyderen. Forbehold mot tilbudsgrunnlaget vil føre til at det blir gitt tillegg i tilbuds summen i oppdragsgivers vurdering. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne kan føre til at tilbudet anses ufullstendig og blir avvist. Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i tilbudsgrunnlaget, med mindre annet uttrykkelig fremgår av dette. Tilbud som inneholder forbehold av denne art vil bli avvist. 3.3 Tilbudsfrist Frist for innlevering av tilbud fremgår av kunngjøringen og /eller tilbudsinnbydelsen. Tilbud er rettidig avgitt dersom det er kommet til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 3.4 Tilbakekall eller endring Tilbakekall av tilbud skal skje skriftlig. Tilbakekall skal være fremkommet til innleveringsstedet innen tilbudsfristens utløp. Etter tilbudsfristens utløp har anbyderen ikke rett til å foreta endringer i innlevert tilbud. 3.5 Vedståelsesfrist Med mindre annet er opplyst i konkurransegrunnlaget, er vedståelsesfristen 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp. 3.6 Anbud gitt i form av datautskrift Når tilbudet inngis i form av en datautskrift, har anbyderne risikoen for eventuelle feil, uteglemming og andre uoverensstemmelser mellom tilbudet og konkurransegrunnlaget. 3.7 Telegram / teleks / telefaks / diskett Telegram / teleks / telefaks / diskett godtas ikke som tilbud. 4 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDET 4.1 Mottagelse og oppbevaring av Tilbud Innkomne anbud skal påføres tidspunkt for mottagelse og oppbevares uåpnet til anbudsåpningen. 4.2 Tilbudsåpning Tilbudsåpning skjer i et møte som ledes av oppdragsgiver eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet.

5 5 Fra hvert tilbud som åpnes oppleses tilbyderens navn, tilbudets totale sum, og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor tilbydernes navn, tilbudssum og eventuell tilbudt leveringstid blir innført. Rettidig tilbud som kommer inn etter tilbudsåpning tilføres protokollen. Kopi av fullstendig protokoll sendes samtlige tilbydere innen 7 dager etter tilbudsåpningen. 4.3 Avvisning av tilbud Tilbud skal avvises når: a) det ikke er rettidig avgitt b) det er avgitt av andre enn den tilbudsinnbydelsen er rettet til c) tilbyderen innen tilbudsfristens utløp ikke tilfredsstiller de krav som er satt til tilbyders kvalifikasjoner d) det inneholder forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget som det ikke er åpnet adgang til i grunnlaget e) det ikke inneholder opplysninger om pris eller andre forutsetninger som har vesentlig betydning for konkurranseforholdet f) det mangler skatteattest(se pkt. 6.2 nedenfor) g) det mangler HMS-erklæring Oppdragsgiver kan velge å sette en kort tilleggsfrist for innsending av manglende dokumentasjon under bokstav f og g, jf anskaffelsesforskriften 5 15 nr 4, 5 16 nr nr.4 og nr. 3 Tilbyder skal innen rimelig tid ha begrunnet beskjed hvis hans tilbud blir avvist. 4.4 Forbud mot forhandlinger Etter at tilbudene er åpnet og inntil tilbudskonkurransen er avgjort er det ikke tillatt å gjennomføre forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbydere om grunnleggende elementer i tilbudene som ikke vil kunne endres uten at det er fare for konkurransefordreining. Det kan kun finne sted drøftelser med tilbyderene når det skjer med henblikk på å presisere eller supplere innholdet i tilbudet eller tilbudsgrunnlaget, og kun i et omfang som ikke gir anledning til forskjellsbehandling. Det er ikke anledning til å forhandle om pris. Forskrifter om offentlige anskaffelser 9-1 gir regler om adgang til å avklare uklarheter i tilbudene. 5 ANSKAFFELSESPROSESSEN 5.1 Utvelgelse Utvelgelse av leverandører vil skje etter en vurdering av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og økonomiske, administrative og finansielle kapasitet/- gjennomføringsevne. Referanser vil bli tillagt vekt. Det tilbud som anses mest fordelaktig vil bli valgt. Det må også kunne dokumenteres at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter som for godkjente virksomheter i Ren Utvikling, eller på annen tilfredsstillende måte. De leverandører som ikke vedlegger tilbudet etterspurt dokumentasjon vil kunne bli avvist. De leverandører som, som etter en samlet vurdering, ikke anses kvalifisert vil bli avvist.

6 6 5.2 Tildeling Tildeling av kontrakt vil skje etter at innholdet i tilbudene fra de utvalgte leverandørene er vurdert. 5.3 Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil bli valgt. Med mindre noe annet framgår av innbydelsen vil NGU generelt legge vekt på følgende kriterier i uprioritert rekkefølge; Pris Kvalitet Forbehold Miljømessige forhold Funksjonalitet/løsning Tilbudte medarbeideres kompetanse/erfaring 5.4 Forkastede tilbud Oppdragsgiver kan når han har saklig grunn forkaste samtlige tilbud. Når samtlige tilbud forkastes skal oppdragsgiver snarest mulig gi tilbyderne melding om dette. Avtale er inngått når melding om at anbud er antatt er kommet frem til anbyderen innen vedståelsesfristens utløp. Når et anbud er antatt, opphører de øvrige å være bindende. Oppdragsgiver skal innen rimelig tid gi anbyderne melding om at anbudet er antatt. 5.5 Retur av anbud Alle anbud, også for sent innkomne, vil bli åpnet og protokollført. Forkastede anbud vil ikke bli returnert. 6 KRAV OM ATTEST FOR RESTANSER PÅ SKATT/AVGIFT M.V.(SKATTEATTEST) 6.1 Fremleggelse av skatteattest Anbyderen skal senest innen anbudsfristens utløp fremlegge skatteattest (RF-1244 Fastsatt av skattedirektoratet). Kravet om skatteattest gjelder for alle anskaffelser hvor verdien overstiger kr ,- eks. mva. 6.2 Konsekvenser ved manglende skatteattest Manglende skatteattest fører til avvisning av anbudet 6.3 Utstedelse av skatteattest Skatteattest(RF-1244 Fastsatt av Skattedirektoratet) skal være utstedt av kemner/- kommunekasserer der anbyderen har sitt hovedkontor og av skattefogden i vedkommende fylke. Anbyder med forretningsadresse i andre EØS-land skal fremlegge attester eller annen lovbestemt dokumentasjon i henhold til forskrift av 1. juli 1994 om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp 32.

7 7 6.4 Skatteattestens varighet Skatteattesten må ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra den dag attesten skal være anbudsinnbyderer i hende. 7 Krav om HMS egenerklæring For arbeider som utføres i Norge skal anbyder fremlegge egenerklæring om at bedriften oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt, vil oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Egenerklæringen må foreligge senest ved anbudsfristens utløp, eventuelt innen utløpet av frist for å be om deltakelse i konkurranse (begrenset anbudskonkurranse). Manglende fremleggelse av erklæring vil føre til avvisning av anbudet. Dersom en eller flere anbydere ikke har levert ovennevnte egenerklæring innen fristen, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersending, jf Anskaffelsesforskriftens 5-15, 4.ledd. 7.1 Krav om HMS egenerklæring i underentrepriseforhold Entreprenøren har plikt til å kreve tilsvarende erklæring i alle underentrepriseforhold, jf. Anskaffelsesforskriftens 5-16 (6). 8 OFFENTLIGHET Anbudsprotokollens opplysninger om deltagere og anbudssummer er ikke unntatt fra offentlighet. 9 HABILITET Den som har deltatt i utarbeidelsen av anbudsgrunnlaget eller forespørselen kan ikke uten særskilt samtykke delta i konkurransen. Forøvrig gjelder alminnelige habilitetsregler.

8 8 II KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og regler gjelder i den grad intet annet er sagt i denne kontrakten. 2 KONTRAKTENS VARIGHET - OPSJON Kontraktens varighet er 1 år regnet fra inngåelse av kontrakt. Oppdragsgiver har rett til å forlenge kontrakten med 1 år på samme betingelser. Dersom oppdragsgiver ønsker å benytte denne adgangen må oppdragstaker varsles skriftlig senest 3 måneder før utløpet av kontraktsperioden. 3 KONTRAKTSSUM Kontraktssummen er ikke gjenstand for regulering med mindre forutsetningene for oppdraget blir vesentlig forrykket av forhold som oppdragstaker ikke burde tatt i betraktning ved avtaleinngåelsen. 4 TILLEGGSARBEID Oppdragsgiver har rett til å få utført ekstraordinære periodiske rengjøringsoperasjoner eller annet renholdsarbeid som ikke følger av oppdragsbeskrivelsen etter de timesatser som er angitt i tilbudsspesifikasjonen. Oppdragstaker har krav på varsel i rimelig tid før slike renholdsarbeider skal utføres. 5 BETALINGSBETINGELSER. Oppdragstaker kan kreve avdrag av kontraktssummen etter hvert som arbeidet utføres. Avdragene skal betales hver måned etter mottakelse av avdragsfaktura fra oppdragstaker. Av fakturaen skal fremgå avtalt kontraktssum og tidligere fakturerte avdrag. Fakturaer blir honorert innen 30 dager etter at faktura er mottatt. Betaling skjer til en egen konto som disponeres av oppdragstaker. 6 FORSIKRING Er ikke annet avtalt, skal oppdragstaker ha en ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade oppdragstaker og hans representanter kan påføre oppdragsgiver eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med utførelsen av oppdraget. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 75 G. Forsikringsbeviset skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer oppdragsgivers rett til å kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet, eller som kan redusere oppdragsgivers krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt. Forsikringsbeviset skal fremlegges for oppdragsgiver snarest etter at kontrakt er inngått.

9 9 7 GARANTI Oppdragstaker skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i kontraktsperioden. Sikkerheten skal stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til oppdragsgiver og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. Sikkerheten for oppdragstakers kontraktsforpliktelser skal utgjøre 10 % av kontraktssummen. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold for eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerhet. Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende av en part uten at den annen part har fått rimelig frist til å rette de påklagede forhold. 8 PARTENES REPRESENTANTER Partene skal holde hverandre underrettet om hvem som til enhver tid er deres representant. Representantene skal ha fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i ordinære saker som gjelder gjennomføring av oppdraget. 9 HEVING Ved vesentlig mislighold kan den annen part heve kontrakten etter at den annen part har fått en frist til å rette de påklagede forhold. 10 ERSTATNING Tap som følge av feil, mangler eller forsinkelser kan den annen part kreve erstattet i samsvar med gjeldende rett. 11 REKLAMASJONSFRIST Ved mislighold plikter den annen part å reklamere innen rimelig tid. 12 TAUSHETSPLIKT Oppdragstakers ansatte og representanter har taushetsplikt om alle opplysninger som er unntatt offentlighet i medhold av lov, forskrifter eller instrukser som de får i forbindelse med utførelsen av oppdraget. 13 TVISTER Tvister i tilknytning til oppdraget avgjøres ved de alminnelige domstoler. Byggets verneting er verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten, jf. tvistemålsloven TILBUDETS OMFANG Lokaler i de bygg tilbudet skal omfatte er ført opp på bilag. Bilagene angir romtype, gulvareal, rengjøringshyppighet, for de enkelte rom, samt gulvbelegg,. Det angitte renholdsareal må betraktes som veiledende.

10 10 Renhold skal fortrinnsvis foregå mellom kl og kl Sanitærservice forutsettes å inngå i det daglige renhold. Oppdragsgiver holder nødvendig utstyr/midler, dvs. toalettpapir, toalettsåpe, håndkle o.l. Rengjøringspersonalet bringer avfall og papir til anvist sted. Sekker holdes av tilbyderen. Hovedrengjøring foretas etter avtale/bestilling og omfatter vask av tak, vegger, lamper, armaturer, inventar og utstyr som naturlig faller på hovedrengjøringen. Ved vinduspuss skal innvendige karmer avtørkes. Det kan avtales ekstraordinære periodiske rengjøringsoperasjoner eller andre ytelser som kan omfattes av kontrakten. Det skal benyttes den timesats som oppgis i anbudets pkt. D). Alle bøttekott er til firmaets disposisjon. Behov for lagerrom, rom for moppevaskeri, garderobe/oppholdsrom vil bli tilfredsstilt så langt som mulig. Det forutsettes at firmaet orienterer seg om dette under befaringen. 15 BESKRIVELSE AV ARBEIDETS UTFØRELSE RENGJØRING OG OVERFLATEBEHANDLING AV GULV: Gulvene rengjøres og behandles etter deres art og tilsmussing, slik at det oppnås et utseende av tilfredsstillende kvalitet. Det må ikke benyttes vaske-/bonemidler eller maskiner som skader gulvbelegget. Det forutsettes at gulvene bonebehandles og bonehinnen vedlikeholdes, slik at den til "en hver tid er hel" og gir en beskyttende hinne. Før bonebehandling skal gulvene rengjøres grundig, eventuelt oppskures. Linoleumsprodusentens overflatebehandling skal ikke fjernes uten konferanse med NGU. Teppegulvene skal renses det nødvendige antall ganger slik at utseendet blir av tilfredsstillende standard. Gulvene overtas i den stand de er ved renholdsavtalens inngåelse. De skal om nødvendig gis den behandling som trengs for å oppnå en tilfredsstillende kvalitet. Midler og utstyr som bevirker at gulvene blir glatte må ikke benyttes. Det må i tilbudsfølgeskriv redegjøres for de metoder, utstyr og midler som er tenkt benyttet. Dette gjøres i følgeskriv til anbudet. Etter utført renhold skal kvaliteten til Ikke våtrom tilfredstille kvalitetsnivå 3 Våtrom og Kjøkken tilfredstille kvalitetsnivå 5 Vindfang med glass tilfredstille kvalitetsnivå 5 etter NS-INSTA 800:2000 Visuell kontroll Tabell 4

11 11 16 RENGJØRING AV INVENTAR OG INNREDNING Følgende arbeid forutsettes utført: Tømming og rengjøring av askebegre og papirkurver. Støvsuging av møbler. Støvtørring /flekkfjerning av bord, stoler, skap, reoler, dører, karmer, lister og horisontale flater som lamper, toppflaten på garderobeskap m.v. Tavler rengjøres daglig etter bruk. For øvrig forutsettes rengjort alt inventar samt fjerning av flekker på vegger opp til nåhøyde, som settes til ca. 210 cm over gulvet. Flekkfjerning ev. pussing av alt innredningsglass inngår i den vanlige rengjøringen. Vinduskarmer, rammer og lister skal rengjøres. For øvrig vises til "Generelle renholdshyppigheter" for inventar. Til rengjøring av dusjer, toaletter og urinaler benyttes et egnet rengjørings- og desinfeksjonsmiddel. Alt inventar og all inn redning rengjøres og sanitærbokser tømmes daglig. Renholdspersonalet foretar inspeksjon og oppfylling/utskifting av håndklær (tekstil/papir), toalettpapir og såpe.(også på andre rom enn toaletter) Disse artikler holdes av oppdragsgiver. 17 KONTAKT MED OPPDRAGSGIVER Kontaktpersoner Ved avtaleinngåelse skal partene oppgi kontaktpersoner. Inspeksjon Det skal i den tid rengjøringen pågår, være en tilstede som av firmaet er utnevnt til ansvarlig kontaktperson, og som forestår det daglige tilsyn med arbeidets utførelse. Mangler Firmaets plikter omgående å etterkomme anvisninger fra oppdragsgiver vedrørende mangelfullt utført arbeid. Dersom manglene ikke kan rettes opp, skal partenes ansvarlige snarest utarbeide en felles rapport som signeres og danner grunnlaget for eventuelt fradrag i påfølgende månedsnota. Personalet Personalet må pålegges taushetsplikt etter gjeldende bestemmelser. Av sikkerhetsmessige grunner skal administrasjonen godkjenne det personell som skal utføre renhold i bygningen. Det vil bli forlangt at alt rengjøringspersonale fremtrer med velstelt ytre, og det forutsettes at rengjøringsfirmaet påbyr likt arbeidstøy med emblem. Etter anmodning skal det fremlegges en personalfordelingsplan som viser når og i hvilket område den enkelte renholdsbetjent befinner seg. Videre en oversikt som viser hvilke ukedager lokaler med redusert rengjøringshyppighet skal rengjøres, dvs. arbeidsplan, kopi av arbeidsskort. Den renholdsmetode som er angitt i anbudet, evt. supplert med detaljer, skal være identisk med den arbeidsbeskrivelse som gis til renholdsbetjentene på det enkelte område. Oppdragsgiveren forbeholder seg rett til å godkjenne arbeidsbeskrivelsene.

12 Vedlegg GARANTI FOR KONTRAKTSOPPFYLLING I følge ordre og for regning av: stiller vi oss som selvskyldnerkausjonist ovenfor: for riktig oppfyllelse av avtale/kontrakt inngått mellom forannevnte, datert: vedrørende: for et beløp inntil kr: kr (kfr: II Kontraktsbestemmelser) Denne garanti står ved makt inntil samtlige av de forpliktelser oppdragstakeren har påtatt seg ifølge ovennevnte kontrakt er oppfylt. Oppdragsgiveren er ikke forpliktet overfor garantisten til å holde tilbake noen del av det avtalte månedlige á kontobeløp.

13 INVENTARRENHOLD - GENERELLE RENHOLDSHYPPIGHETER (Både hyppigheter og metoder må tilpasses behovet) RENHOLDSHYPPIGHET FOR INVENTAR I Kontorlokaler Undervisnings- RENHOLD SOM NORMALT med gulvfrekvens = lokaler med INVENTARBETEGNELSE SKAL UTFØRES gulvfrekvens a)5/uke b)2-5/uke 2-5/u Arkivskap Tørke 1/uke 1/uke Askebeger Tømme/rengjøre 5/uke 2-5/uke Bilde Tørke 1/mnd 1/mnd 1/mnd Bord Tørke/rengjøre 2/uke 2/uke 5/uke Bord i spiserom Tørke/rengjøre 5/uke 5/uke 5/uke Dør Tørke/rengjøre 1/uke 1/uke 1/uke Dør m/glass Tørke/rengj./pusse 1/uke 1/uke 1/uke Dørmatte Rengjøre 1/uke 2.5/uke 5/uke Fotskammel Rengjøre 1/uke 1/uke Garderobeskap Tørke 1/uke 1/uke 2/mnd Gelender Tørke 2/mnd 2/mnd 1/uke Inventarglass Flekkfj./puss 6/år 6/år 1/mnd Laboratorie-/oppv.benk Rengjøre 5/uke 5/uke 5/uke Skrivebordslampe Tørke 1/uke 1/uke 1/uke Papirkurv Tømme/rengjøre 5/uke 5/uke 5/uke PC/term. skjerm/tast. Støvtørke 6/år 6/år 1/mnd Radiator/panelovn Tørke 6/år 6/år 1/mnd Reol/skap Tørke 1/uke 1/uke 2/mnd Skap m/glass(monter) Tørke 1/uke 1/uke 1/uke Skranke Tørke 5/uke 2/uke 5/uke Skrivebord/elevbord Tørke/rengjøre 3/uke 2/uke 2.5/uke Skrivebord/elevbord Tørke sider/ben 2/mnd 2/mnd 2/mnd Speil Tørke/pusse 1/mnd 1/mnd 1/uke Speil i toalettrom Tørke/pusse 2/uke 2/uke 3/uke Stemplingsur Tørke 1/uke 1/uke Stol/benk(tre-) Tørke 1/uke 1/uke 2.5/uke Stol/sofa - stoppet Støvsuge 1/mnd 1/mnd 2/mnd Stumtjener Tørke 1/mnd 1/mnd 1/uke Såpeholder/dispenser Vaske/tørke 5/uke 2/uke 5/uke Tavle Vaske/tørke 5/uke 2/uke 5/uke Tegnestativ Tørke 1/uke 1/uke 1/uke Telefon Tørke 1/uke 1/uke 1/uke Toalettskål/urinal Rengjøre 5/uke 2/uke 5/uke Vaskeserv./utslagsvask Rengjøre 5/uke 2/uke 5/uke Vegger/lister Flekkfj./tørke 1/uke 1/uke 1/uke Viduspost Tørke 1/uke 1/uke 1/uke

14 AREALKORT DATO : 31. jan AREAL : 6065 M² VINDUSPUSS : ja HOVEDREINHOLD : JA MELLOMBYGG Areal Frekv. Merknader Etasje Romnr. Funksjon M2 Pr.uke Underetg. Lager 18 1,0 Korridor 62 2,0 24 Arkiv 29 2,0 024A 48 1,0 20 Korridor 26 2, ,0 12 Heismaskinrom 9 Dusj 4 5, ,0 7 Rengjøringssentral 7 1,0 6 Tek.rom 16 Fryserom 21 Kjølerom 1,0 23 Kjernesplitting 12 1,0 22 El.lab. 46 1,0 022A Datarom 16 2,5 1 Korridor/varemotta 95 5,0 k 002A Kontor 15 2, , , ,0 5 Kopisentral 78 2,5 005A Plotterrom 6 2,0 19 Kontor 5 2,0 18 Røntgenrom 11 2,0 17 Lager 12 1,0 15 HC- 5 5, ,0 SUM u. etasje etg. 100 Kantine 235 5,0 Altaskifer 101 Vrimleareal 60 5,0 Slipt steinflis KANTINEKJØKKEN: 102 Oppvask 103 Kjøkken 104 Lager 105 Kontor 5 2,0 Kjølerom Fryserom 106 Garderobe 5 5,0 2 5,0 Lager 4 1,0 Korridor 114 5,0

15 107 Kontor 15 2, , ,0 110 El.fordeling 111 Heis 3 5,0 Trapp 6 5, , ,0 115 Garderobe 12 5, ,0 118 Kontor 16 2, , , ,0 Korridor 31 2,5 122 Møterom 20 2,5 Polert steinflis 124 Kontor 10 2, , , , , , , , , , , , , ,0 139 HC- 6 5,0 BK 1 1, , ,0 142 Datarom 18 2,0 143 Arbeidsrom 21 2,0 Korridor 63 2,5 144 Datarom 15 2,0 SUM 1. etasje etg. 200 Mezzanin 41 2,5 Slipt steinflis 201 Korridor 131 2,5 202 Tek.rom Lager 14 1,0 204 Kontor (post) 15 2, , , , , ,0 210 El,fordeling 211 Heis ,0

16 ,0 214 Garderobe 9 5,0 215 Kontor 15 2, , , ,0 219 Korridor 22 2, ,5 221 Kontor 11 2, , , , , , , , , , , , , , , ,0 237 HC- 7 5,0 238 BK 3 1,0 Trapp 6 2,5 SUM 2. Etasje etg. 300 Mezzanin 45 2,0 Slipt steinflis 301 Korridor 88 2,0 302 Rekvisita 14 2,0 303 Arkiv 30 2,0 305 Kontor 15 2, , , , ,0 310 El.fordeling 311 Heis , ,0 314 BK 2 1,0 315 Trapp 6 2,0 316 Vrimleareal 5,0 317 Bibliotek 30 2,5 318 Møterom 43 2, Korridor 134 2,0 Slipt steinflis ca.70m2 Resepsjon 15 2,5 Slipt steinflis ca.15m2 Kontor 10 2,0 10 2,0 10 2,0

17 10 2,0 10 2,0 25 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 HC- 6 5,0 Datarom 12 2,0 Arbeidsrom 18 2,0 Kopirom 9 2,0 Arkiv 33 2,0 SUM 3. etasje 723 2,0 4.etg. Teknisk rom Takoppbygg SUM TOTAL MELLOMBYGG 2944

18 LAB-BYGG Etasje Romnr. Funksjon Areal Frekv. Merknader M2 rh per uke Kjeller 1 Lager 15 1,0 2 Prøvemottak 163 2,5 003A Teknisk rom 1,0 3 Traforom 4 Hovedtavle Kjølerom 5 1,0 5 Fyrrom 6 Garderobe/dusj 7 5, , , ,0 10 Garderobe 18 5,0 11 Trapp 28 5,0 TILFLUKTSROM: 12 Sluse 7 2,0 13 Tilfluktsrom 54 0,3 14 /ventilasjon 15 Forrom-Heis 18 2,0 16 Gass-lager Søppelrom 17 1,0 SUM Kjeller Lager 63 1,0 138 Lab. 35 2, , ,0 141 Lager 114 2,0 142 Kontor 10 2, ,0 144A Teknisk rom 144 Lab. 35 2, , , , , , ,5 150A 13 2,5 150B 8 2,5 151 Kontor 11 2, , ,0 154 Korridor 143 5,0 2-komponentmaling. SUM 1.lab. 695

19 Korridor 16 2,5 Altaskifer 102 Kontor 10 2, , , , ,0 106A 11 2, , , ,0 111 Vindfang 6 5,0 112 Kontor 11 2,0 112A 12 2, , ,0 114A 9 2,0 114B 11 2, ,0 115A 13 2, ,0 116A 13 2,0 116B 14 2,0 117A 16 2, ,0 118 Arbeidsrom 41 2,0 119 Trapp 27 2,5 120 Lager 34 1, , , ,0 124 Safe 5 1,0 125 Lager 10 1,0 126 Korridor 7 2,5 127 Lager 3 1,0 128 HC- 5 5,0 129 Lager 6 1, , ,0 132 Garderobe 9 5, , ,0 135 Trapp 18 5,0 136 Korridor 125 5,0 SUM 1 kontor etg. 201 Kontor 14 2, , , , , , ,0 209 Lab. 23 2,0

20 210 Kontor 9 2, , , , , , , ,0 218 Lab. 51 2, , , ,0 222 Trapp 23 5,0 223 Teknisk rom 224 Lab. 70 1, , , ,0 228 Garderobe 9 5, , ,0 231 Trapp 19 2,5 232 Korridor 141 2,5 SUM 2.etg etg. 301 Lab. 26 2,0 301A Kontor 12 2, , ,0 304 Datarom 9 2,0 305 Kontor 27 2,0 305A " 14 2, , ,0 308 " 18 5,0 309 Kontor 9 2,0 310 " 11 2,0 311 " 16 2,0 312 " 9 2,0 313 " 13 2,0 314 " 9 2,0 315 " 11 2, ,0 317 Lab. 58 2,0 318 Kontor 27 2,0 319 Lab 38 2,0 320 Trapp 23 2,0 321 Lager 19 2,0 322 Lab. 60 2, ,0 18 2,0 Kontor 11 2,0

21 325 Garderobe 9 5, , ,0 328 Trapp 19 2,0 329 Korridor 113 2,0 404 Trapp SUM 3.etg. 668 SUM 4.etg. 0 SUM TOTAL LAB.BYGG 3101

22 Fordeling på etasjeplan: Kjeller laboratorium 350 Underetasje mellombygg 544 Totalt kjeller og underetasje: etasje laboratorium etasje mellombygg 944 Totalt 1. etasje: etasje laboratorium etasje laboratorium etasje melombygg 734 Totalt 2. etasje etg. labbyg " mel.byg. 723 Totalt 3. etasje: 1411 NGU totalt: 6065 NGU bygg Etasje Areal Merknader m 2 Laboratorium Kjeller etasje etasje etasje " 688 Nøkkeltall 3120 Mellombygg Underetasje Etasje Etasje Etasje 723 Nøkkeltall 2945 NGU Totalt 6065

23 Heis El. El. Heismaskinrom 011 HC- Helikopter/EM Splitting kjerner Kjølerom Fryserom RTG kontr.rom Lager RTG Teknisk rom Rengj. Dusj Dusj Bergmester arkiv Bergmester arkiv Arkiv Lager El.-lab. Data Lager Post/ Varemottak Kopisenter A A Plotter A A 023 Port Du står her MELLOMBYGG

24 MELLOMBYGG HC BK 139A 118 Data Kopi- og postrom Data 142 Møterom Garde- robe Heis Garderobe Garderobe 106 Frys Lager 104 Kjøl Kjøkken Oppvask 102 Kantine Du står her

25 Til lab.bygg MELLOMBYGG Kopi/ Post Heis Rekvisita Teknisk rom 202 Kantinemezzanin

26 MELLOMBYGG Møterom I 318 Bibliotek 317 Møterom Handicap- Ledig Ledig Ledig III Vrimlekrok 316 Datarom Møterom II Arkiv Postrom Du står her Ledig Resepsjon 321 Heis Arkiv/utstyr 303 Rekvisita

27 Du står her 115B B 114A 113 B A A A A Garderobe Garderobe Kart-/ møterom Preparantverksted Prøveutpakking Feltlager Elektronmikroskop Mikroskopilab Safe Lager, trykksaker Lager, analyserapp. Pakkerom Rekvisitalager Sagerom Våtrom min.sep.lab Syrelager Syrelager Heis Utgang Kopirom LABBYGG 154

28 N HF 218 Ekstraksjonslab ICP-AES/ICP-MS/AAS Preparering XRF/XRD Mineralsep.lab N N 220 Preparering XRF 221 Prepareringslab. 210 Kopi-/rekvisita 209 Standarder/ litteratur Veierom XRF/ICP-MS Heis Lab. ICP-MS 224 Lab. ICP-AES Atomabs.lab NGU-Lab a Lab. XRF/XRD Leco-lab (TC/TOC/TS) Garderobe 229 Garderobe 231 Du står her

29 A A Heis Garderobe Garderobe Argon/argon-lab. Konferanse/ spiserom Lager/magasin Du står her HF HF LABBYGG Senter for geodynamikk LABBYGG

RENHOLDSBOKA STATSBYGGS

RENHOLDSBOKA STATSBYGGS RENHOLDSBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RENHOLDSKONTRAKTER Side 1 av 25 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1. Kontraktsdokumenter... 4 2. Partenes representanter...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Tømming og sluttbehandling av slam / septik fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg (stortanker) i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhenting av tilbud for levering av Bedriftshelsetjeneste Akershus KollektivTerminaler FKF 16.11.09 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. GENERELL INFORMASJON... 3

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-123. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Melk og melkeprodukter. For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2.

Anskaffelsessak 2013-123. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Melk og melkeprodukter. For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2. Anskaffelsessak 2013-123 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Melk og melkeprodukter For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2.2014 Doffin ref.: 311128 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1 INNBYDELSE...4

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE 2008-2010 LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE 2008-2010 LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE 2008-2010 LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG. Drammen 26. juni 2008 Drammen Eiendom KF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE INNLEDNING... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer